MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 908             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Vineri, 13 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

601. - Ordin al presedintelui Institutului National de Statistică privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională – CAEN

 

721/5.075. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului educatiei si cercetării pentru aprobarea Regulamentului privind procedura si conditiile de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si limbajului specific al persoanelor cu surdo-cecitate

 

748/460.- Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului muncii si solidaritătii sociale pentru aprobarea Criteriilor de încadrare si a modului de autorizare a unitătilor protejate

 

1.696. - Ordin al ministrului finantelor publice privind intrarea în vigoare a Conventiei dintre România si Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului-anexă

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

413. - Decizie privind concentrarea economică realizată de către HeidelbergCement AG prin dobândirea controlului asupra Societătii Comerciale “Tagrimpex Romcif” - S.A. Fieni

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

INSTITUTUL NATIONAL DE STATISTICĂ

 

ORDIN

privind actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională – CAEN

 

În temeiul prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 488/2001 privind organizarea si functionarea Institutului National de Statistică,

având în vedere prevederile art. 5 din Hotărârea Guvernului nr. 656/1997 privind aprobarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN,

presedintele Institutului National de Statistică emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă actualizarea Clasificării activitătilor din economia natională - CAEN, potrivit anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Actualizarea a fost efectuată cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene nr. 29/2002 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitătii Economice Europene nr. 3.037/90 privind Nomenclatorul activitătilor din Comunitatea Europeană - NACE Rev.1.1.

Art. 3. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Institutului National de Statistică,

Aurel Camara

 

Bucuresti, 26 noiembrie 2002.

Nr. 601.

 

CLASIFICAREA ACTIVITĂTILOR DIN ECONOMIA NATIONALĂ – CAEN

 

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 721 din 1 octombrie 2002

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

Nr. 5.075 din 3 decembrie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului privind procedura si conditiile de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si limbajului specific al persoanelor cu surdo-cecitate

 

Având în vedere prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002,

în temeiul art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 9 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 1.621 din 30 august 2002,

ministrul sănătătii si familiei si ministrul educatiei si cercetării emit următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă Regulamentul privind procedura si conditiile de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si limbajului specific persoanelor cu surdo-cecitate, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Procedura si conditiile atestării vor fi stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si Ministerului Educatiei si Cercetării, Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap, precum si inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind procedura si conditiile de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si limbajului specific al persoanelor cu surdo-cecitate

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste procedura si conditiile de autorizare a interpretilor limbajului mimico-gestual si limbajului specific al persoanelor cu surdo-cecitate pe baza atestatului emis de Ministerul Educatiei si Cercetării, în conditiile legii, si a testării individuale de către comisia de autorizare de pe lângă inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap.

(2) Autorizatia reprezintă actul administrativ care recunoaste calitatea de interpret al limbajului mimico-gestual si limbajului specific al persoanelor cu surdo-cecitate.

Art. 2. - În vederea autorizării ca interpret solicitantul trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă vârsta minimă de 18 ani;

b) să fi absolvit cel putin cursurile învătământului liceal;

c) să aibă o stare de sănătate corespunzătoare, atestată pe baza unui examen medical de specialitate;

d) să fi absolvit cursurile de interpreti si să posede un atestat eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetării; e) să nu fi fost condamnat pentru săvârsirea unei

infractiuni care l-ar face incompatibil cu exercitarea profesiei de interpret.

Art. 3. - (1) Dosarul cu documentele necesare obtinerii autorizatiei de interpret se va depune la inspectoratul de stat teritorial pentru persoanele cu handicap în a cărui rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta solicitantul.

(2) Dosarul va cuprinde următoarele documente:

- cerere de autorizare;

- acte de identitate si de stare civilă, în copie legalizată;

- acte de studii, în copie legalizată;

- atestatul eliberat de Ministerul Educatiei si Cercetării;

- certificat medical din care să rezulte faptul că persoana este aptă pentru îndeplinirea functiei de interpret;

- cazier judiciar.

Art. 4. - Dosarul va fi analizat de o comisie de autorizare, denumită în continuare comisie, care functionează pe lângă inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap si care va avea următoarea componentă:

- un presedinte, desemnat de inspectorul-sef al inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap;

- un vicepresedinte, desemnat de filiala judeteană a Asociatiei Surzilor din România;

- un membru, de preferintă cadru didactic din domeniu;

- un secretar, desemnat de inspectorul-sef al inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap.

Membrii comisiei nu beneficiază de indemnizatie de sedintă.

Art. 5. - (1) Secretarul are obligatia să primească, să verifice, să înregistreze si să înainteze dosarul comisiei. În situatia în care dosarul este incomplet, acesta se restituie solicitantului în vederea completării.

(2) Secretarul are obligatia să îi aducă la cunostintă solicitantului data prezentării la comisie.

Art. 6. - Comisia se întruneste în sedinte ordinare lunare si în sedinte extraordinare ori de câte ori este nevoie, la convocarea secretarului.

Art. 7. - În termen de 30 de zile de la înregistrarea cererii si în urma analizării dosarului comisia va proceda la:

a) eliberarea autorizatiei conform modelului prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul regulament;

b) respingerea cererii de autorizare.

Art. 8. - (1) Autorizatia îsi păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite conditiile de autorizare mentionate.

(2) În situatia în care comisia constată că solicitantul nu mai îndeplineste conditiile de autorizare, aceasta va anula sau va retrage autorizatia emisă.

Art. 9. - Comisia are obligatia de a tine evidenta nominală a interpretilor autorizati într-un registru special, numerotat si stampilat pe fiecare pagină.

Art. 10. - (1) Taxele de autorizare se stabilesc anual, prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(2) Taxele de autorizare se achită la Trezoreria statului, în conturile inspectoratelor de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap, în termenele stabilite de reglementările legale în vigoare privind finantele publice.

 

ANEXĂ

la regulament

 

Inspectoratul de Stat Teritorial pentru Persoanele cu Handicap ............................................................................., str. ................................. nr. ........, judetul ......................., tel. ..................... fax ................., e-mail ..................... Comisia de autorizare

 

AUTORIZATIE

pentru exercitarea profesiei de interpret al limbajului mimico-gestual si al limbajului specific persoanelor cu surdo-cecitate

nr. .............../..........................

 

Domnul/doamna ........................................................., fiul/fiica lui ............................ si ...................., născut/născută la data de ........................., domiciliat/domiciliată în .................................., str. ........................................................ nr. .........., bl. ............., sc. .............., ap. ..........., sectorul/judetul .............................., posesor/posesoare al/a B.I./C.I. nr. .................... din .........................., emis/emisă de ......................................, este autorizat/autorizată să exercite profesia de interpret al limbajului mimico-gestual si limbajului specific persoanelor cu surdo-cecitate.

Prezenta autorizatie a fost eliberată în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002.

Prezenta autorizatie are valabilitate permanentă.

 

Presedinte,

.......................................

Vicepresedinte,

..................................

Membru,

................................

Secretar,

...................................

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

Nr. 748 din 7 octombrie 2002

MINISTERUL MUNCII SI SOLIDARITĂTII SOCIALE

Nr. 460 din 21 octombrie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Criteriilor de încadrare si a modului de autorizare a unitătilor protejate

 

În conformitate cu prevederile art. 37 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată, modificată si completată prin Legea nr. 519/2002,

având în vedere Avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 23.222/146.560/2002,

văzând Referatul de aprobare al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. DB. 11.116 din 7 octombrie 2002,

în temeiul art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 4/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Muncii si Solidaritătii, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul sănătătii si familiei si ministrul muncii si solidaritătii sociale emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Criteriile de încadrare si modul de autorizare a unitătilor protejate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei si Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

ANEXĂ

 

CRITERIILE

de încadrare si modul de autorizare a unitătilor protejate

 

Art. 1. - Pentru a beneficia de facilitătile prevăzute de lege pentru unitătile protejate, solicitantii trebuie să îndeplinească unul dintre următoarele criterii:

a) agenti economici cu personalitate juridică, indiferent de forma de organizare si de proprietate, care au cel putin 30% din numărul total de salariati persoane cu handicap angajate cu contract individual de muncă;

b) sectii, ateliere sau alte structuri din cadrul agentilor economici sau al organizatiilor neguvernamentale, care au contabilitate proprie si cel putin 30% din numărul total de angajati persoane cu handicap încadrate cu contract individual de muncă;

c) asociatii familiale, asociatii sau fundatii fără scop lucrativ, constituite de cel putin o persoană cu handicap, precum si persoana cu handicap care este autorizată, potrivit legii, să desfăsoare activităti economice independente, cu conditia achitării contributiilor de asigurări sociale prevăzute de lege, si care angajează personal din care cel putin 30% din numărul total de angajati să fie persoane cu handicap.

Art. 2. - În vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca unitate protejată, denumită în continuare autorizatie, solicitantii vor depune la Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap un dosar care trebuie să cuprindă următoarele documente:

a) cerere pentru eliberarea autorizatiei;

b) actul constitutiv si statutul sau, după caz, copie legalizată de pe hotărârea judecătorească de acordare a personalitătii juridice;

c) certificatul de înmatriculare sau, după caz, numărul din Registrul asociatiilor sau fundatiilor;

d) un tabel cu structura si numărul personalului, din care să rezulte procentul de persoane cu handicap angajate cu contract individual de muncă din numărul total al salariatilor;

e) copii de pe contractele de muncă ale persoanelor cu handicap;

f) copii de pe certificatele de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap ale persoanelor cu handicap angajate (în termen de valabilitate);

g) certificatul de înregistrare fiscală;

h) autorizatia de functionare vizată anual (pentru asociatiile familiale sau pentru persoanele cu handicap care desfăsoară activităti economice independente).

Art. 3. - (1) Dosarul va fi analizat de către o comisie de autorizare, denumită în continuare comisie, a cărei componentă va fi stabilită prin ordin al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

După analizarea dosarului depus si a referatului de aprobare întocmit de inspectorul-sef al inspectoratului de stat teritorial pentru persoanele cu handicap în a cărui rază teritorială îsi are sediul solicitantul, comisia va întocmi, în termen de 30 de zile de la data înregistrării dosarului, o notă prin care va propune secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap autorizarea sau neautorizarea solicitantului ca unitate protejată.

(2) Secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în baza notei întocmite de comisie, va emite un ordin de autorizare sau, după caz, de neautorizare a solicitantului ca unitate protejată. În termen de 5 zile de la emiterea ordinului, comisia îl va comunica solicitantului la adresa indicată în cererea de autorizare.

(3) Autorizatia îsi păstrează valabilitatea pe perioada în care sunt îndeplinite criteriile de autorizare.

(4) Comisia are obligatia de a tine evidenta nominală a autorizatiilor eliberate într-un registru special, numerotat si stampilat pe fiecare pagină, precum si de a asigura monitorizarea unitătilor protejate.

Art. 4. - (1) Solicitantul care a dobândit calitatea de unitate protejată are obligatia de a prezenta până la data de 30 a lunii care reprezintă sfârsitul de trimestru un raport scris cu privire la respectarea dispozitiilor legale prevăzute de lege, referitoare la functionarea unitătilor protejate.

(2) Raportul se va depune la Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap.

(3) Anual sau ori de câte ori este nevoie Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap împreună cu Ministerul Finantelor Publice vor controla modul în care unitătile protejate au folosit sumele rezultate din drepturile de care au beneficiat, putând ridica autorizatia de functionare a acestora ca unităti protejate, în cazul nerespectării prevederilor art. 38 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, modificată, completată si aprobată prin Legea nr. 519/2002.

Art. 5. - În caz de neprezentare a raportului în termenul prevăzut la art. 4 alin. (1) comisia va propune, iar secretarul de stat al Secretariatului de Stat pentru

Persoanele cu Handicap va dispune suspendarea autorizatiei.

Art. 6. - (1) În situatia în care unitatea protejată nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de lege, inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap vor solicita motivat Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap, în termen de 30 de zile de la data la care au luat cunostintă de faptul că unitatea protejată nu mai îndeplineste conditiile prevăzute de lege, anularea autorizatiei.

(2) Pe perioada suspendării sau anulării autorizatiei unitatea protejată nu mai beneficiază de facilitătile prevăzute de lege.

Art. 7. - Unitatea protejată căreia i s-a suspendat sau anulat autorizatia va putea cere în termen de 30 de zile de la data comunicării măsurii luate anularea suspendării autorizatiei sau eliberarea unei noi autorizatii.

Art. 8. - Controlul activitătii unitătilor protejate va putea fi realizat si de către inspectoratele de stat teritoriale pentru persoanele cu handicap în a căror rază teritorială îsi are sediul sau domiciliul solicitantul.

Art. 9. - Modelul-tip de autorizatie este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentele criterii de încadrare si mod de autorizare.

 

ANEXĂ

la criteriile de încadrare si modul de autorizare

 

AUTORIZATIE

de functionare ca unitate protejată

nr. .........................../.......................

 

Societatea Comercială/Sectia/Atelierul/Asociatia/Fundatia/Asociatia familială/persoana fizică*) ..................................., cu sediul/domiciliul în ........................................................, str. .................................... nr. ........., bl. ..........., ap. ........., judetul/sectorul ................., având numărul de înregistrare în Registrul comertului/Registrul asociatiilor si fundatiilor/B.I. sau C.I.........................., codul fiscal ...................., C.N.P. ......................................., este autorizată ca unitate protejată si beneficiază de drepturile prevăzute de art. 38 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, modificată, aprobată cu modificări prin Legea nr. 519/2002.

Prezenta autorizatie are valabilitate permanentă, dar poate fi ridicată, anulată sau suspendată în conditiile prevăzute de prezentul ordin.

 

Secretar de stat,

.............................................

Vizat pentru legalitate

Directia resurse umane, juridic, perfectionare

Director,

.............................................

 


*) Se taie ce nu corespunde, iar autorizatia se va completa cu litere de tipar.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind intrarea în vigoare a Conventiei dintre România si Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si a Protocolului-anexă

 

În temeiul art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

având în vedere prevederile art. 30 din Conventia dintre România si Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital, ratificată prin Legea nr. 278/2002,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se aplică prevederile Conventiei dintre România si Republica Lituania pentru evitarea dublei impuneri si prevenirea evaziunii fiscale cu privire la impozitele pe venit si pe capital si ale Protocolului-anexă, semnate la Vilnius la 26 noiembrie 2001, ca urmare a intrării în vigoare a acestora la data de 15 iulie 2002 prin îndeplinirea procedurii stipulate la art. 30 din conventie.

2. - Directia generală de politică si legislatie fiscală si directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 decembrie 2002.

Nr. 1.696.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de către HeidelbergCement AG prin dobândirea controlului asupra Societătii Comerciale “Tagrimpex Romcif” - S.A. Fieni

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996;

3. prevederilor Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii unei părti substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. RS-235 din 3 septembrie 2002;

8. actelor si lucrărilor din dosarul cauzei nr. RS-235 din 3 septembrie 2002;

9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată, având în vedere următoarele:

1. concentrarea economică s-a realizat prin dobândirea controlului unic direct la Societatea Comercială “Tagrimpex Romcif” - S.A. Fieni de către HeidelbergCement AG, în urma unei oferte publice de preluare lansate de această societate.

Oferta s-a finalizat prin achizitionarea de către HeidelbergCement AG a unui număr de actiuni reprezentând circa 97,48% din capitalul social al Societătii Comerciale “Tagrimpex Romcif” - S.A. Fieni.

Anterior realizării acestei operatiuni de concentrare economică pachetul majoritar de actiuni de 53,2% din capitalul social al Societătii Comerciale “Tagrimpex Romcif” - S.A. Fieni apartinea Societătii Comerciale “Tagrimpex” - S.R.L. Bucuresti, iar HeidelbergCement AG detinea un pachet de actiuni reprezentând 18,82981% din capitalul social al acestei societăti comerciale;

2. societatea achizitoare, HeidelbergCement AG, face parte din Grupul german HeidelbergCement, care ocupă locul IV în lume în domeniul producerii si comercializării materialelor de constructii;

3. pe piata românească societatea comercială achizitoare desfăsoară activităti în domeniul producerii si comercializării:

- cimentului, prin Societatea Comercială “Moldocim” - S.A. Bicaz si Societatea Comercială “Casial” - S.A. Deva;

- varului, prin Societatea Comercială “Temelia” - S.A. Brasov;

- betoanelor si mortarelor;

- agregatelor minerale de carieră si de râu.

Ca si celelalte companii străine prezente pe pietele materialelor de constructii din România, HeidelbergCement AG este un grup puternic integrat pe verticală, folosind produsele de pe o piată drept input-uri pe alte piete pe care este prezent;

4. societatea achizitionată, Societatea Comercială “Tagrimpex Romcif” - S.A. Fieni, produce si comercializează materiale de constructii, respectiv ciment si var. Societatea Comercială “Tagrimpex Romcif” - S.A. Fieni controlează Societatea Comercială “Romcif Alas Beton” - S.R.L., societate producătoare de betoane si mortare, care îsi comercializează produsele pe piata municipiului Bucuresti si în împrejurimi;

5. pietele relevante aferente acestei operatiuni de concentrare economică sunt:

- piata cimentului la nivel national, rezultată din reuniunea pietelor geografice ale fabricilor de ciment controlate de societatea achizitoare si de societatea achizitionată;

- piata varului la nivel national; si

- piata betoanelor si mortarelor în zona municipiului Bucuresti si în împrejurimi;

6. cotele de piată ale achizitorului pe pietele relevante definite rezultă din însumarea segmentelor de piată detinute de HeidelbergCement AG si de Societatea Comercială “Tagrimpex Romcif” - S.A. Fieni anterior realizării operatiunii. Acestea au următoarele valori pentru anul 2001:

a) circa 33,7% pe piata producerii si comercializării cimentului - segment calculat în functie de valoarea totală a vânzărilor;

b) circa 47% pe piata producerii si comercializării varului la nivel national - segment calculat în functie de valoarea vânzărilor;

c) circa 13,4% pe piata producerii si comercializării betoanelor si mortarelor în municipiul Bucuresti si în împrejurimi - segment calculat în functie de volumul vânzărilor;

7. pe piata românească a cimentului, alături de HeidelbergCement AG si de Societatea Comercială “Tagrimpex Romcif” - S.A. Fieni sunt prezenti următorii producători: Societatea Comercială “Lafarge Romcim” - S.A. cu fabricile: Medgidia, Hoghiz si Târgu Jiu si Societatea Comercială “Holcim Romania” - S.A. cu fabricile: Turda, Alesd si Deva.

Pe piata românească a varului, alături de achizitorul HeidelbergCement AG si de Societatea Comercială “Tagrimpex Romcif” - S.A. Fieni sunt prezenti următorii producători: Societatea Comercială “Lafarge Romcim” - S.A. cu fabricile: Medgidia, Târgu Jiu, Societatea Comercială “Holcim Romania” - S.A. cu fabrica Alesd, numerosi producători locali (vărării), combinatele siderurgice, fabricile de zahăr care produc pentru nevoile proprii etc.

Pe piata betoanelor si mortarelor în zona municipiului Bucuresti si în împrejurimi, alături de HeidelbergCement AG si de Societatea Comercială “Tagrimpex Romcif” - S.A. Fieni prin Societatea Comercială “Romcif Alas Beton” - S.R.L. Fieni, sunt prezenti următorii producători: Societatea Comercială “Lafarge Romcim” - S.A. cu Societatea Comercială .Comnord” - S.A., Societatea Comercială “Holcim Romania” - S.A. cu Societatea Comercială “Holcim Carpati” - S.A., Societatea Comercială “TC Carpati” - S.A., CCCF si multi altii. Piata betoanelor si mortarelor din zona municipiului Bucuresti si din împrejurimi este o piată concurentială;

8. pe piata cimentului s-au realizat importuri într-o măsură nesemnificativă, iar pe piata varului si pe piata betoanelor si mortarelor nu există importuri;

9. cererea de ciment, var, betoane si mortare este reprezentată de agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în sectorul executiei de lucrări de constructii; pe piata cimentului si a varului ponderea cea mai însemnată o au societătile comerciale producătoare de betoane.

Majoritatea fabricilor de ciment au realizat exporturi.

Analizată în perspectivă, cererea de ciment, var, betoane si mortare este în usoară crestere;

10. situatia comparativă a preturilor practicate de producătorii de ciment, var, betoane si mortare ilustrează preturi asemănătoare la toti concurentii;

11. pe piata cimentului barierele la intrare sunt semnificative. Pe această piată se înregistrează o rezervă însemnată de capacitate, cauzată de diminuarea volumului de investitii comparativ cu perioada în care fabricile de ciment au fost construite;

12. ca efect al operatiunii realizate oferta de ciment, var, betoane si mortare se modifică, în sensul că se restrânge concurenta pe pietele relevante definite, prin disparitia concurentului Societatea Comercială “Tagrimpex” - S.R.L. Bucuresti;

13. în ceea ce priveste pozitia dobândită pe piata varului, se are în vedere faptul că achizitorul a mentionat în formularul de notificare că în perioada imediat următoare intentionează să vândă actiunile aferente activitătii desfăsurate în România în domeniul varului, respectiv Societatea Comercială “Temelia” - S.A. Brasov;

14. privită în ansamblu, operatiunea analizată are drept efect echilibrarea fortelor între companiile de renume mondial, prezente pe piata cimentului din România. Corelat cu faptul că piata cimentului se caracterizează prin existenta de supracapacităti, echilibrarea pozitiilor celor trei companii reprezintă efecte pozitive ce contracarează restrângerea nesemnificativă a concurentei;

15. societatea achizitoare a întocmit un vast program de investitii pe care intentionează să îl realizeze în cadrul Societătii Comerciale “Tagrimpex Romcif” - S.A. Fieni, în special în domeniul protectiei mediului;

16. operatiunea realizată nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu afectează mediul concurential, deoarece restrângerea concurentei este nesemnificativă,

decide :

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si pct. 124 al cap. II din partea a II-a a Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică notificată, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare, prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, este de 2.399.722.673 lei si se va plăti cu ordin de plată în contul

nr. 361280016300, deschis la Banca Comercială Română - Centrala, cod SWIFT RNCBROBU, beneficiar Trezoreria Judetului Dâmbovita, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica COD CONT, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 (treizeci) de zile de la data emiterii prezentei decizii. O copie a ordinului de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării ei către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la

comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala HeidelbergCement AG.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei părtilor implicate:

1. HeidelbergCement AG Heidelberg, Germania, prin împuternicit, avocat Dan Jalba Moore, Vartires&Associates SCPA

Sediul: municipiului Bucuresti, str. G-ral C. Budisteanu nr. 28C, sectorul 1

Telefon: 312.49.50

Fax: 312.49.51

2. Societatea Comercială “Tagrimpex Romcif” - S.A. Fieni

Sediul: orasul Fieni, str. Ing. Aurel Raianu nr. 34, judetul Dâmbovita

Telefon: 0245/774 470

Fax: 0245/210 843

 

p. Presedintele Consiliului Concurentei,

Nemenyi Joszef

 

Bucuresti, 7 noiembrie 2002.

Nr. 413.