MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 911         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Sâmbătă, 14 decembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

652. - Lege pentru aderarea României la Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi cu privire la finantarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante lungi al poluantilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984

 

Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi cu privire la finantarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante lungi al poluantilor atmosferici în Europa (EMEP).

 

1.014. - Decret privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi cu privire la finantarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante lungi al poluantilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984

 

966. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale.

 

971. - Decret privind conferirea unor decoratii.

 

977. - Decret privind conferirea unor decoratii nationale.

 

981. - Decret privind conferirea unor decoratii.

 

988. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

990. - Decret privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

991. - Decret privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 320 din 26 noiembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 si art. 7208 din Codul de procedură civilă

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

175. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare.

 

1.378. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aderarea României la Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi cu privire la finantarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante lungi al poluantilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - România aderă la Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi cu privire la finantarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante lungi al poluantilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 30 septembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 7 decembrie 2002.

Nr. 652.

 

PROTOCOLUL

Conventiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi cu privire la finantarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante lungi al poluantilor atmosferici în Europa (EMEP)*)


*) Traducere.

 

Părtile contractante,

reamintind că Conventia asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi (denumită în continuare Conventia) a intrat în vigoare la 16 martie 1983,

constiente de importanta Programului de cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante lungi al poluantilor atmosferici în Europa (denumit în continuare EMEP), mentionat la art. 9 si 10 din Conventie,

constiente de rezultatele pozitive obtinute până în prezent prin aplicarea EMEP,

recunoscând că aplicarea EMEP a fost posibilă până în prezent datorită mijloacelor financiare furnizate de Programul Natiunilor Unite pentru Mediu (UNEP) si prin contributiile voluntare ale guvernelor,

având în vedere că finantarea UNEP va continua numai până la sfârsitul anului 1984 si că suma acestei contributii si a contributiilor voluntare ale guvernelor nu va acoperi integral costul aplicării planului de lucru al EMEP si, în consecintă, va fi necesară asigurarea finantării pe termen lung după anul 1984,

luând în considerare apelul Comisiei Economice pentru Europa către guvernele tărilor membre ale Comisiei Economice pentru Europa, continut în Decizia B (XXXVIII), prin care Comisia Economică pentru Europa cere  acestora să furnizeze, în conformitate cu modalitătile ce se vor conveni la prima reuniune a Organismului executiv al Conventiei (denumit în continuare organismul executiv), resursele financiare care să permită continuarea activitătii organismului executiv, în special în ceea ce priveste EMEP,

luând cunostintă de faptul că amintita Conventie nu contine nici o prevedere referitoare la finantarea EMEP si că este asadar necesar să se ia măsurile corespunzătoare cu privire la această problemă,

luând în considerare elementele care trebuie avute în vedere pentru elaborarea unui instrument oficial care să completeze Conventia, după cum se arată în recomandările adoptate de către organismul executiv la prima sa sesiune (7-10 iunie 1983),

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În sensul prezentului protocol termenii de mai jos au următoarele semnificatii:

1. cota-parte ONU reprezintă cota-parte a unei părti contractante pentru exercitiul financiar în discutie, conform cu baremul cotelor-părti stabilit pentru repartizarea cheltuielilor Organizatiei Natiunilor Unite;

2. exercitiu financiar reprezintă exercitiul financiar al Organizatiei Natiunilor Unite, iar expresiile bază anuală si costuri anuale trebuie interpretate în consecintă;

3. fonduri generale cu destinatie specială reprezintă fondurile generale cu destinatie specială pentru finantarea aplicării Conventiei asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi, care au fost create de către secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite;

4. zona geografică a activitătilor EMEP reprezintă zona care face obiectul supravegherii coordonate de către centrele internationale ale EMEP*).


*) Centrele internationale ale EMEP sunt în prezent: Chemical Coordinating Centre (Centrul de coordonare pentru chimie), the Meteorological Synthesizing Centre-East (Centrul estic pentru sinteze meteorologice), the Meteorological Synthesizing Centre-West (Centrul vestic pentru sinteze meteorologice).

 

 

ARTICOLUL 2

Finantarea EMEP

 

Resursele EMEP acoperă cheltuielile anuale ale centrelor internationale care cooperează în cadrul EMEP pentru activitătile înscrise în programul de lucru al organismului director al EMEP.

 

ARTICOLUL 3

Contributii

 

1. În conformitate cu dispozitiile prezentului articol, finantarea EMEP constă în contributii obligatorii completate cu contributiile voluntare. Contributiile pot fi vărsate în monedă convertibilă, monedă neconvertibilă sau în natură.

2. Contributiile obligatorii se fac anual de către părtile contractante ale prezentului protocol, care se găsesc în zona geografică a activitătilor EMEP.

3. Contributiile voluntare pot fi făcute de părtile contractante ale prezentului protocol si de către semnatari, chiar dacă teritoriul lor se găseste în afara zonei geografice a activitătilor EMEP, dar, la recomandarea organismului director al EMEP si sub rezerva aprobării organismului executiv, si de către orice alt stat, organizatie sau persoană fizică care doreste să contribuie la programul de lucru.

4. Costurile anuale ale programului de lucru sunt acoperite din contributiile obligatorii. Contributiile în bani si cele în natură, cum ar fi cele ale statelor în care îsi au sediul centrele internationale, sunt specificate în programul de lucru. Contributiile voluntare, la recomandarea organismului director si sub rezerva aprobării de către organismul executiv, pot fi utilizate fie pentru reducerea contributiilor obligatorii, fie pentru finantarea unor activităti specifice din cadrul EMEP.

5. Contributiile obligatorii si cele voluntare sunt vărsate în fondul general cu destinatie specială.

 

ARTICOLUL 4

Repartizarea costurilor

 

1. Contributiile obligatorii se fac în conformitate cu dispozitiile anexei la prezentul protocol.

2. Organismul executiv va analiza necesitatea modificării anexei:

a) dacă bugetul anual al EMEP creste de două ori si jumătate în raport cu bugetul anual adoptat pentru anul intrării în vigoare a prezentului protocol sau pentru anul ultimei modificări a anexei, dacă acesta este ulterior;

b) dacă organismul executiv, la recomandarea organismului director, desemnează un nou centru international;

sau

c) la 6 ani de la intrarea în vigoare a prezentului protocol sau la 6 ani de la ultima modificare a anexei, în functie de data care este mai recentă.

3. Modificările la anexă sunt adoptate prin consens de către organismul executiv.

 

ARTICOLUL 5

Bugetul anual

 

Bugetul anual al EMEP este stabilit de către organismul director al EMEP si adoptat de către organismul executiv cu cel putin un an înaintea începerii exercitiului financiar căruia i se aplică.

 

ARTICOLUL 6

Modificări ale protocolului

 

1. Orice parte contractantă a prezentului protocol poate propune modificarea acestuia.

2. Textul modificărilor propuse este înaintat în scris secretarului executiv al Comisiei Economice pentru Europa, care îl comunică tuturor părtilor contractante ale protocolului. Organismul executiv examinează modificările propuse la următoarea sesiune anuală, cu conditia ca aceste propuneri să fi fost comunicate părtilor contractante ale protocolului de către secretarul executiv al Comisiei Economice pentru Europa cu cel putin 90 zile înainte.

3. O modificare a prezentului protocol, alta decât modificarea anexei la protocol, se adoptă prin consens de către reprezentantii părtilor contractante ale protocolului si intră în vigoare pentru părtile contractante ale protocolului care l-au acceptat în a 90-a zi ulterioară zilei în care două treimi din numărul părtilor contractante au depus la depozitar instrumentele lor de acceptare a modificării. Modificarea intră în vigoare pentru orice parte contractantă în a 90-a zi ulterioară datei la care respectiva parte si-a depus instrumentul de acceptare a modificării.

 

ARTICOLUL 7

Solutionarea diferendelor

 

Dacă apare un diferend între două sau mai multe părti contractante ale prezentului protocol, cu privire la interpretarea sau la aplicarea protocolului, atunci părtile contractante în cauză trebuie să caute o solutie prin negociere sau prin orice altă metodă de solutionare a diferendelor pe care o consideră acceptabilă.

 

ARTICOLUL 8

Semnarea

 

1. Prezentul protocol este deschis pentru semnare statelor membre ale Comisiei Economice pentru Europa, statelor care au statut consultativ pe lângă Comisia Economică pentru Europa în temeiul alin. (8) din Rezolutia 36 (IV), adoptată de Consiliul Economic si Social la 28 martie 1947, si organizatiilor regionale de integrare economică, constituite de către statele suverane ale Comisiei

Economice pentru Europa si care au competente pentru negocierea, încheierea si aplicarea acordurilor internationale în problemele legate de prezentul protocol, cu conditia ca statele si organizatiile implicate să fie părti ale Conventiei, la Oficiul Organizatiei Natiunilor Unite din Geneva, de la 25 septembrie până la 5 octombrie 1984 inclusiv, apoi la sediul Organizatiei Natiunilor Unite din New York până la 4 aprilie 1985.

2. În problemele care tin de domeniul lor de competentă organizatiile regionale de integrare economică mentionate anterior pot, în nume propriu, să îsi exercite drepturile si să se achite de responsabilitătile pe care prezentul protocol le conferă statelor membre. În astfel de cazuri statele membre ale acestor organizatii nu sunt abilitate să îsi exercite drepturile în mod individual.

 

ARTICOLUL 9

Ratificarea, acceptarea, aprobarea si aderarea

 

1. Prezentul protocol este supus ratificării, acceptării sau aprobării de către semnatari.

2. Prezentul protocol este deschis pentru aderare statelor si organizatiilor mentionate la art. 8 alin. 1 începând din 5 octombrie 1984.

3. Instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare sunt depuse la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, care va îndeplini functia de depozitar.

 

ARTICOLUL 10

Intrarea în vigoare

 

1. Prezentul protocol intră în vigoare în a 90-a zi de la data la care:

a) instrumentele de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare sunt depuse de cel putin 19 state si de organizatiile mentionate la art. 8 alin. 1, care se găsesc în zona geografică a activitătilor EMEP; si

b) totalul cotelor-părti ONU ale acestor state si organizatii depăseste 40%.

2. Pentru fiecare stat si organizatie mentionată la art. 8 alin. 1, care ratifică, acceptă sau aprobă prezentul protocol sau au aderat la acesta atunci când conditiile de intrare în vigoare enuntate la alin. 1 lit. a) au fost îndeplinite, protocolul intră în vigoare în a 90-a zi de la data depunerii de către fiecare stat sau organizatie a instrumentului său de ratificare, acceptare, aprobare sau de aderare.

 

ARTICOLUL 11

Retragerea

 

1. În orice moment după expirarea unui interval de 5 ani începând de la data la care prezentul protocol a intrat în vigoare pentru una dintre părtile contractante.

Partea respectivă se poate retrage din aceasta printr-o notificare scrisă, adresată depozitarului. Retragerea îsi produce efectele în a 90-a zi care urmează primirii notificării de către depozitar.

2. Retragerea nu aduce atingere obligatiilor financiare ale părtii contractante care se retrage până la data la care retragerea devine efectivă.

 

ARTICOLUL 12

Texte autentice

 

Originalul prezentului protocol, ale cărui texte în limbile engleză, franceză si rusă sunt în egală măsură autentice, se depune la secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite.

Drept care, subsemnatii, pe deplin împuterniciti, au semnat prezentul protocol.

Adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984.

 

ANEXA

mentionată la art. 4 din Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi cu privire la finantarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante lungi al poluantilor atmosferici în Europa (EMEP)

 

Contributiile obligatorii pentru repartizarea cheltuielilor pentru finantarea Programului de cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante lungi al poluantilor atmosferici în Europa (EMEP) sunt calculate, începând din 1995, după următoarea schemă*).

 

 

-%-

Republica Austria

1,59

Republica Belarus

0,71

Republica Bosnia si Hertegovina

0,05

Republica Bulgaria

0,35

Republica Croatia

0,15

Republica Cipru

0,04

Republica Cehia

1,00

Republica Finlanda

1,07

Statul orasului Vatican

0,02

Republica Ungară

0,45

Republica Islanda

0,06

Principatul Liechtenstein

0,02

Regatul Norvegiei

1,13

Republica Polonă

1,42

România

0,37

Federatia Rusă

20,78

Serenisima Republică San Marino

0,02

Republica Slovacă

0,54

Republica Slovenia

0,10

Regatul Suediei

2,66

Confederatia Elvetiană

2,26

Republica Turcia

0,60

Republica Ucraina

2,60

Republica Federală Iugoslavia

0,23

Tări membre ale Comunitătii Europene

 

Regatul Belgiei

2,36

Regatul Danemarcei

1,38

Republica Franceză

11,99

Republica Federală Germania

18,47

Republica Elenă

1,00

Republica Irlanda

0,50

Republica Italiană

6,89

Marele Ducat de Luxemburg

0,10

Regatul Tărilor de Jos

3,28

Republica Portugheză

0,30

Regatul Spaniei

3,54

Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

8,61

Comunitatea Europeană

3,33

TOTAL

99,97

 


*) Ordinea în care părtile contractante sunt mentionate în prezenta anexă depinde de sistemul de repartizare a costurilor, convenit de organismul executiv al Conventiei. Prin urmare, înscrierea pe listă este o caracteristică specifică Protocolului pentru finantarea EMEP.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aderarea României la Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi cu privire la finantarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante lungi al poluantilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aderarea României la Protocolul Conventiei din 1979 asupra poluării atmosferice transfrontiere pe distante lungi cu privire la finantarea pe termen lung a Programului de cooperare pentru supravegherea si evaluarea transportului pe distante lungi al poluantilor atmosferici în Europa (EMEP), adoptat la Geneva la 28 septembrie 1984, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.014.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului sănătătii si familiei, pentru prestigioasa activitate medicală si didactică, pentru contributia la reforma sistemului sanitar, pentru dăruirea si abnegatia dovedite în actul medical, cu ocazia Zilei Nationale a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler:

- domnului profesor doctor Corneliu Burlibasa, Facultatea de Stomatologie a Universitătii de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti, membru emerit al Academiei de Stiinte Medicale;

- domnului profesor doctor Costin Carp, membru al Academiei de Medicină;

- domnului general de corp de armată (r.) profesor doctor Vasile Cândea, directorul Institutului de Boli Cardiovasculare “Prof. Dr. C. C. Iliescu” - Fundeni, Bucuresti;

- domnului profesor doctor Corneliu Dragomirescu, prorector al Universitătii de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti, membru al Academiei de Stiinte Medicale;

- domnului profesor doctor Alexandru Oproiu, directorul Editurii Medicale.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului general de brigadă, profesor doctor Mihai Augustin, decanul Facultătii de Stomatologie din Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti (cu însemne pentru militari);

- domnului profesor doctor Radu Căpâlneanu, Cluj-Napoca;

- domnului profesor doctor Eugen Ciofu, decanul Facultătii de Medicină a Universitătii de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti;

- domnului profesor doctor Simion Cotoi, Târgu Mures;

- domnului doctor Molnar Geza, Institutul de Sănătate Publică, Cluj-Napoca;

- domnului profesor doctor Lucian Ieremia, Clinica de Proteică Dentară a Universitătii de Medicină si Farmacie din Târgu Mures, membru al Academiei Oamenilor de Stiintă;

- domnului profesor doctor Sergiu Ionită, seful Departamentului de proteică dentară si sef al Catedrei de Proteică Dentară Fixă si Ocluzologie din Facultatea de Stomatologie a Universitătii de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti;

- domnului doctor Gheorghe Litinschi;

- doamnei profesor doctor Ileana Delia Mut, sef al Sectiei Hematologie, Spitalul Clinic “Coltea” din Bucuresti;

- domnului profesor doctor Dorin Nicolescu;

- domnului profesor doctor Sorin Oprescu, directorul Spitalului Clinic “Elias” Bucuresti;

- domnului conferentiar doctor Virgil Păunescu, seful Catedrei de Fiziologie-Imunologie din cadrul Universitătii de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara;

- doamnei profesor doctor Margit Serban, presedinte al Asociatiei Române de Hemofilie;

- domnului profesor doctor Viorel Serban, seful Clinicii Medicină Internă III din Timisoara.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

- domnului doctor Raed Arafat, coordonator al Departamentului pentru accidente si urgente al Spitalului judetean Mures;

- domnului profesor doctor Ioan Mircea Bârsan, director medical al Institutului “Inimii” Cluj-Napoca;

- domnului profesor doctor Dorin Bratu, decanul Facultătii de Stomatologie din Universitatea de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara;

- domnului profesor doctor Dumitru Cîtu, sef al Catedrei de Obstetrică-Ginecologie din cadrul Universitătii de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara;

- domnului profesor doctor Alexandru Constantinovici, presedinte de onoare al Societătii Române de Neurochirurgie, membru al Academiei de Stiinte Medicale;

- domnului profesor doctor Ion Dănilă;

- domnului profesor doctor Cristian Dragomir, presedinte al Societătii Române de Chirurgie, membru corespondent al Academiei de Stiinte Medicale;

- doamnei profesor doctor Daria Dumitru;

- domnului profesor doctor Gheorghe Goldis, membru al Academiei de Stiinte Medicale;

- domnului profesor doctor Alexandru Ispas;

- domnului profesor doctor Florian Popa, prorector al Universitătii de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti, director general al Spitalului Clinic de Urgentă “Sfântul Pantelimon” din Bucuresti;

- domnului profesor doctor Emanoil Popescu;

- domnului profesor doctor Mircea Maiorescu, Clinica de Pediatrie “M.S. Curie” a Universitătii de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti, membru al Academiei de Stiinte Medicale;

- domnului profesor doctor Dan Poenaru, prorector al Universitătii de Medicină si Farmacie “Victor Babes” din Timisoara, membru al Academiei de Stiinte Medicale;

- domnului profesor doctor Gheorghe Scripcaru, Universitatea de Medicină si Farmacie “Gr. T. Popa” din Iasi, membru emerit al Academiei de Stiinte Medicale;

- domnului profesor doctor Ion Socoteanu;

- domnului conferentiar doctor Coriolan Emil Ulmeanu, Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti, director al Spitalului Clinic de Urgentă pentru Copii “Grigore Alexandrescu” din Bucuresti;

- domnului profesor doctor Nicolae Ursea, Universitatea de Medicină si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti, membru al Academiei de Stiinte Medicale.

Art. 4. - Se conferă Medalia natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

- doamnei Teodora Badea, referent, Ministerul Sănătătii si Familiei;

- doamnei Ana Ene, referent, sef de serviciu Directia generală resurse umane din Ministerul Sănătătii si Familiei;

- domnului Marius Petcu, presedintele Fundatiei “Sanitas”;

- domnului asistent medical principal Mircea Timofte, Directia de Sănătate Publică Constanta.

Art. 5. - Se conferă Medalia natională Pentru Merit clasa a III-a:

- domnului asistent medical principal Gheorghe Leonard Bărăscu, secretar general al Federatiei “Sanitas”;

- domnului asistent medical principal Păun Adrian Bârea, vicepresedinte al Federatiei “Sanitas”;

- doamnei asistent medical Venera Carmen St. Botescu, manager zonal World Vision Romania;

- domnului asistent medical principal Emil Olimpiu Buiga, Directia de Sănătate Publică Cluj;

- doamnei asistent medical principal Eugenia Cristian Iftimescu, secretar general al Federatiei “Sanitas”;

- doamnei asistent medical principal Elena Luca, referent, Directia generală resurse umane din Ministerul Sănătătii si Familiei;

- domnului asistent medical principal Florin Paul Muscanu, secretar general al Federatiei “Sanitas”;

- doamnei asistent medical Carmen Nicolae, referent, Ministerul Sănătătii si Familiei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2002.

Nr. 966.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B, ale art. 8 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea directorului Serviciului de Protectie si Pază, pentru profesionalismul si abnegatia dovedite în îndeplinirea tuturor misiunilor specifice de protectie si pază, cu ocazia Zilei Nationale a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios persoanelor prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit persoanelor prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară persoanelor prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - Se conferă Crucea natională Serviciul Credincios persoanelor prevăzute în anexa nr. 4.

Art. 5. - Se conferă Medalia natională Serviciul Credincios persoanelor prevăzute în anexa nr. 5.

Art. 6. - Se conferă Medalia natională Pentru Merit persoanelor prevăzute în anexa nr. 6.

Art. 7. - Se conferă Medalia Virtutea Militară persoanelor prevăzute în anexa nr. 7.

Art. 8. - Anexele nr. 1-7 fac parte integrantă din prezentul decret si se comunică institutiilor interesate.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Bucuresti, 29 noiembrie 2002.

Nr. 971.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului culturii si cultelor, pentru crearea si transmiterea cu talent si dăruire a unor opere literare semnificative pentru civilizatia românească si universală, cu ocazia Zilei Nationale a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler următorilor:

- Constantina (Dina) Cocea, actrită;

- Angela I. Moldovan, artist liric;

- Stefan C. Gheorghiu, solist concertist;

- Rodica Simion, balerină;

- Î.P.S. Teodosie (Petrescu Macedon), Arhiepiscopul Tomisului;

- Gheorghe I. Tudor, artist, rapsod.

Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul

Credincios în grad de Cavaler următorilor:

- Mihaela Rodica Bitănescu, actrită;

- Ion Ieronim Cretu, arhimandrit, delegat patriarhal la locurile Sfinte si superior al Asezămintelor Românesti din Israel;

- Vasile (Vivi) I. Drăgan, cineast;

- Vasile I. Grigore, pictor, profesor universitar;

- Ligia L. Fulga, etnograf si muzeograf;

- Grigore L. Gonta, regizor artistic, actor;

- Vasile Iosif V. Herman, compozitor, profesor universitar;

- Eugenia Sanda Maria Iliescu, arhitect restaurator;

- Carmen F. Păsculescu, director al Muzeului National Cotroceni;

- Ion Tobosaru, profesor universitar, Universitatea de Artă Teatrală si Cinematografică;

- Constantin Pârvu, preot, vicar administrativ patriarhal;

- P.S. Vicentiu (Victor Grifoni), episcop vicar patriarhal;

- Alexa V. Visarion, regizor, scenarist, profesor universitar;

- Raluca Magdalena G.M. Zamfirescu, actrită;

- Vladimir M. Zamfirescu, pictor, profesor universitar.

Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler următorilor:

- Virgil M. Achihai, secretar general al Uniunii Bisericilor Crestine după Evanghelie, Târgoviste;

- Vasile (Vichentiu) D. Amariei, preot-călugăr, staretul Mânăstirii Secu, comuna Vânători Neamt, judetul Neamt;

- Luigi-Vitorio C. Blasutti, vicar general al Arhiepiscopiei Romano-Catolice din Bucuresti;

- Mihai (Macarie) Gh. Bogus, preot-călugăr, staretul Mânăstirii Sinaia, judetul Prahova;

- Ana Gabriela I. Danovski, solist balet;

- Carmen Nicoleta I. Dobrescu, regizor de operă;

- Lucia I. Drăgan Cicoară, solist vocal operă;

- Mircia A. Dumitrescu, grafician, profesor universitar;

- Pompeiu E. Hărăsteanu, artist liric;

- Daniel Friederich Klaus Herbert, preot protopop;

- Halil H. Ismet, imam;

- Carol St. Litvin, dirijor;

- Cristian-Marius C. Munteanu, pastor Iasi;

- Rodica Gabriela Nazarie, pictor scenograf;

- Vasile (Victorin) T. Oanele, preot-călugăr, staretul Mânăstirii Sihăstria, comuna Vânători Neamt, judetul Neamt;

- Anghel (Arsenie) V. Papacioc, preot-monah, staretul Mânăstirii Sfânta Maria, orasul Techirghiol, judetul Constanta;

- Teofil Ioan I. Părăian, preot-paroh, arhimandrit, Mânăstirea Brâncoveanu, satul Sâmbăta de Sus, judetul Brasov;

- Margareta-Irina Gh. Pântescu, monahie, stareta Mânăstirii Voronet, orasul Gura Humorului, judetul Suceava;

- Georgeta Maria (Benedicta) V. Tatulici, monahie, stareta Mânăstirii Moldovita, comuna Vatra Moldovitei, judetul Suceava;

- Nicolae Ioan (Ilarion) Urs, preot-călugăr, staretul Mânăstirii Brâncoveanu, comuna Voila, judetul Brasov;

- Ciprian Zaharia, preot-călugăr, staretul Mânăstirii Bistrita, comuna Alexandru cel Bun, judetul Neamt;

- Dumitru Zamfira, artist instrumentist muzică populară.

Art. 4. - Se conferă Crucea natională Serviciul Credincios clasa a III-a următorilor:

- Angela I. Buciu, solist vocal muzică populară, Sălaj;

- Lucretia Ciobanu, solist vocal muzică populară;

- Maria Ciobanu, solist vocal muzică populară;

- Dumitru Fărcas, solist muzică populară, taragot;

- Paul C. Felican, tehnician-arhitect, restaurator,

Bucuresti;

- Nicolae Furdui Iancu, solist vocal muzică populară;

- Maria Gh. Haiduc, solist vocal muzică populară, Oradea;

- Irina Loghin, solist vocal muzică populară;

- Sofia Micu (Vicoveanca), solist vocal muzică populară;

- Ionela I. Prodan, solist vocal muzică populară, Bucuresti;

- Nicolae Sabău, solist muzică populară;

- Benone L. Sinulescu, solist vocal muzică populară, Bucuresti.

Art. 5. - Se conferă Medalia natională Serviciul Credincios clasa a III-a următorilor:

- Georgeta G. Anghel, solist vocal muzică populară, Bucuresti;

- Ion Arsene, interpret si mester fluierar, satul Jugur, comuna Poienarii de Muscel, judetul Arges;

- Stefania (Tia) N. Bărbulescu, solist vocal muzică populară, orasul Topoloveni, judetul Arges;

- Teodor I. Bârsan, sculptor popular în lemn, comuna Bârsana, judetul Maramures;

- Mihai N. Bradu, tehnician constructor, restaurator, comuna Forăsti, judetul Suceava;

- Pavel P. Caba, mester popular, interpret instrumente de suflat, comuna Nereju, judetul Vrancea;

- Grigore T. Ciungulescu, olar, comuna Oboga, judetul Olt;

- Ileana Constantinescu, solist vocal muzică populară, Bucuresti;

- Victoria St. Darvai, solist vocal muzică populară, Bucuresti;

- Octavian D. Dumitru Sopon, solist vocal muzică populară, municipiul Cluj-Napoca;

- Filotea I. Drajmici, mester - încondeiat ouă, comuna Vatra Moldovitei, judetul Suceava;

- Dan Gherasimescu, sculptor popular în lemn, comuna Valea Danului, judetul Arges;

- Găvrilă I. Hotico, restaurator de monumente din lemn, comuna Ieud, judetul Maramures;

- Gheorghe Gh. Iorga, olar, orasul Horezu, judetul Vâlcea;

- Rodica Maria V. Ispas, mester popular, tesătoare, orasul Avrig, judetul Sibiu;

- Elena I. Merisorean, solist vocal muzică populară, Bucuresti;

- Constantin I. Nitu, mester popular, tesător, comuna Poboru, judetul Olt;

- Ana V. Pacatius, artist vocal muzică populară, Timisoara;

- Augustin L. Pall, olar, comuna Corund, judetul Harghita;

- Adela Gh. Petre, mester popular, tesătoare, Buzău;

- Stefania H. Rares, solist vocal muzică populară, Bucuresti;

- Dumitru D. Sofonea, mester popular, cojocar, comuna Vistea, judetul Brasov;

- Stefania Gh. Stere, solist vocal muzică populară, Bucuresti;

- Dumitru D. Schiopu, olar, comuna Vlădesti, judetul Vâlcea;

- Rina C. Tache-Ioan, solist vocal muzică populară, Bucuresti;

- Silvia Tecoantă, mester popular, tesătoare, comuna Altina, judetul Sibiu;

- Elena A. Roizen, solist vocal muzică populară, Constanta.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2002.

Nr. 977.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea unor decoratii

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A si B, ale art. 8 lit. A si B si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru competenta, loialitatea si profesionalismul dovedite în serviciul Administratiei Prezidentiale, cu ocazia Zilei Nationale a României,

 

Presedintele României decretează:

Art. 1. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler:

- domnului Marius Amzulescu, consilier;

- domnului Stan Baron, grafician;

- doamnei Georgeta Blaj, expert;

- doamnei Ruxandra Budiaci, consilier;

- domnului Marian Gabriel Cazangiu, consilier;

- domnului Gheorghe Dinu, consilier;

- doamnei Marioara Dobre, consilier;

- doamnei Andreia Felicia Georgescu, expert;

- doamnei Mirela Carmen Grecu, consilier;

- doamnei Florina Iacobescu, consilier;

- doamnei Milva Iliescu-Ivănus, consilier;

- domnului Stefan Iriza, expert;

- doamnei Madlen Iuliana Lazăr, consilier;

- domnului Gheorghe Lupu, consilier;

- doamnei Ileana Mayerzedt, consilier;

- domnului Dan Moraru, consilier;

- doamnei Niculina Nicolaescu, sef de cabinet;

- domnului Eugen Nove, consultant;

- domnului Ioan Oancea, consilier;

- domnului Constantin Parascho, consilier;

- domnului Andrei Stoiciu, consilier;

- domnului Lucian Tudose, consilier.

Art. 2. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Ofiter (cu însemne pentru militari) domnului general de brigadă Neculae Năbârjoiu, consilier.

Art. 3. - Se conferă Ordinul Virtutea Militară în grad de Cavaler (cu însemne pentru militari):

- domnului colonel Valentin Andone, expert;

- domnului căpitan Radu Cristian Brăileanu, consilier;

- domnului colonel Marian-Valentin Grigoroiu, expert;

- doamnei maior Viorela Narcisa Ionascu, expert;

- domnului colonel Paul Sârbu, consilier;

- domnului colonel Artimon Suciu, consilier;

- domnului colonel Nicolae Vintilescu, expert;

- domnului colonel Cătălin Voicu, consilier;

- domnului maior Marin Zulean, expert.

Art. 4. - Se conferă Crucea natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

- domnului Ion Iordan Apostiu, referent;

- doamnei Irinela Cipriana Bratu, sef de cabinet;

- doamnei Luminita Busuioceanu, referent;

- doamnei Mihaela Butariu, sef de cabinet;

- doamnei Margareta Câmpean, referent;

- doamnei Marinela Căpitănescu, sef de cabinet;

- doamnei Emiliana Chiritescu, referent;

- doamnei Elena Cimbrea, referent;

- doamnei Elena Ciubuc, referent;

- domnului Alexandru Coman, referent;

- doamnei Ioana Dinu, sef de cabinet;

- doamnei Rodica Găvrus, referent;

- domnului Aurel Goga, referent;

- doamnei Maria Grosu, referent;

- doamnei Camelia Tatiana Ilie, referent de specialitate;

- doamnei Cristiana Lazăr, referent;

- doamnei Maria Leonte, referent;

- domnului Ion Mates, referent;

- doamnei Mariana Mihăescu, sef de cabinet;

- domnului Mihai Cristian Morocos, referent de specialitate;

- doamnei Paula Iolanda Negulescu, sef de cabinet;

- domnului Eugen Olteanu, referent;

- doamnei Violeta Oprescu, referent.

Art. 5. - Se conferă Medalia natională Serviciul Credincios clasa a III-a:

- domnului Marius Bălan, muncitor calificat;

- doamnei Aurelia Burcea, muncitor calificat;

- doamnei Mioara Chircă, muncitor calificat;

- domnului Nicu Dumitru, muncitor calificat;

- domnului Nicolae Manole, muncitor calificat;

- domnului Petre Marin, muncitor calificat;

- domnului Ioan Nenu, muncitor calificat;

- domnului Constantin Nită, muncitor calificat;

- doamnei Maria Predescu, magaziner;

- domnului Victor Sanda, muncitor calificat;

- domnului Constantin Sima, muncitor calificat;

- domnului Ion Tudorescu, maistru;

- doamnei Gabriela Velicu, referent;

- domnului Constantin Voicu, muncitor calificat;

- doamnei Constantina Zamfir, magaziner.

Art. 6. - Se conferă Medalia Natională Pentru Merit clasa a III-a:

- domnului Corvin Ariciuc, referent;

- domnului Nicu Bamboi, muncitor calificat;

- doamnei Corina Brobonea, referent;

- doamnei Elena Corlăteanu, îngrijitor;

- doamnei Ana Cotârlă, sef de cabinet;

- doamnei Stana Cujbă, îngrijitor;

- doamnei Ioana Feduscă, îngrijitor;

- doamnei Elena Fieraru, îngrijitor;

- doamnei Ecaterina Gherghe, referent;

- doamnei Cateluta Ghiurluc, muncitor calificat;

- doamnei Mariana Ionită, îngrijitor;

- doamnei Daniela Negroiu, referent;

- doamnei Elena Olteanu, muncitor calificat;

- doamnei Arena Daniela Stoenescu, sef de cabinet;

- doamnei Minodora Ungureanu, îngrijitor.

Art. 7. - Se conferă Medalia Virtutea Militară clasa I doamnei plutonier-major Floarea Burciu, referent.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2002.

Nr. 981.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru competenta, loialitatea si profesionalismul dovedite în promovarea intereselor tării,  cu ocazia Zilei Nationale a

României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului Marius Guran;

- domnului Grigore Arbore Popescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2002.

Nr. 988.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Steaua României în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct I si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru îndelungata si prodigioasa activitate stiintifică si didactică, pentru implicarea activă în viata politică, parlamentară si promovarea intereselor tării, cu ocazia Zilei Nationale a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă domnului Oliviu Gherman, ambasadorul extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Franceză, Ordinul national Steaua României în grad de Cavaler.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2002.

Nr. 990.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Serviciul Credincios în grad de Cavaler

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. II si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, pentru întreaga activitate pusă în slujba democratiei, a consolidării statului de drept si a promovării economiei de piată,  cu ocazia Zilei Nationale a României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler:

- domnului Radu Câmpeanu;

- domnului Theodor Stolojan;

- domnului Dan Voiculescu.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 29 noiembrie 2002.

Nr. 991.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 320

din 26 noiembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 si art. 7208 din Codul de procedură civilă

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Aurelia Popa - procuror

Mihaela Senia Costinescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 si art. 7208 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Stylem Trading” - S.R.L. în Dosarul nr. 106/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

La apelul nominal se prezintă apărătorul autorului exceptiei si cel al părtii, lipsind partea, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public consideră sustinerile autorului ca fiind neîntemeiate, arătând că dispozitiile art. 305 si art. 7208 din Codul de procedură civilă nu contravin principiului egalitătii în drepturi a cetătenilor si nici principiului liberului acces la justitie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 4 aprilie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 106/2002, Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 si art. 7208 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Stylem Trading” - S.R.L.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 7208 din Codul de procedură civilă încalcă prevederile art. 16 alin. (1) din Legea fundamentală, deoarece prin înlăturarea căii de atac a apelului se pierde posibilitatea de a cenzura unele erori sau de a formula apărări corespunzătoare fată de sentintele pronuntate la fond. Se consideră că acest text de lege instituie o discriminare în raport cu persoanele fizice care au la dispozitie toate căile de atac prevăzute de lege si, prin aceasta, îngrădeste accesul liber la justitie al persoanelor juridice. Referitor la art. 305 din Codul de procedură civilă, autorul exceptiei apreciază că, prin îngrădirea dreptului de a administra toate probele pe care le are la dispozitie, acesta dezavantajează partea care, din diverse motive, nu a fost în măsură să-si formuleze apărări corespunzătoare sau să administreze probele necesare.

Curtea de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială, exprimându-si punctul de vedere, consideră exceptia de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a transmite punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate în cauză.

Presedintele Camerei Deputatilor arată că, potrivit art. 128 din Legea fundamentală, stabilirea conditiilor si a procedurii de exercitare a căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti este de competenta exclusivă a legiuitorului. În ceea ce priveste sustinerea conform căreia art. 7208 din Codul de procedură civilă ar încălca art. 16 alin. (1) din Constitutie, consideră că principiul constitutional al egalitătii în drepturi presupune o reglementare unitară pentru situatii identice si, implicit, impune adoptarea unor solutii diferite pentru situatii diferite. Apreciază, de asemenea, că nu sunt încălcate nici dispozitiile art. 21 privind liberul acces la justitie.

Guvernul arată că dispozitiile art. 305 din Codul de procedură civilă nu contravin Constitutiei, deoarece recursul este, prin natura si efectele lui, o cale de atac nedevolutivă, iar motivele de exercitare prevăzute de lege vizează numai nelegalitatea hotărârii judecătoresti atacate. Prin urmare, fiind o instantă de control judiciar si nu de fond, instanta de recurs verifică hotărârile atacate, exclusiv pe baza probelor administrate la fond, fără a se putea, în principiu, administra probe noi. Cu toate acestea, art. 305 din Codul de procedură civilă permite ca în recurs să se producă înscrisuri noi.

În privinta dispozitiilor art. 7208 din Codul de procedură civilă, Guvernul apreciază că suprimarea apelului în cauzele comerciale satisface necesitatea judecării cu celeritate a acestor cauze. Arată, de asemenea, că accesul liber la justitie nu presupune accesul la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac prevăzute de lege.

De altfel, nici Constitutia, nici Declaratia Universală a Drepturilor Omului, nici pactele si tratatele privitoare la drepturile omului, la care România este parte, nu contin nici o dispozitie care să instituie, în materie civilă,

principiul dublului grad de jurisdictie.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere cu privire la exceptia de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere exprimate de presedintele Camerei Deputatilor si de Guvern, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, Retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, ale art. 1 alin. (1), art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare a Curtii si din notele scrise depuse de autorul exceptiei, în fata instantei de judecată, art. 305 si art. 7208 din Codul de procedură civilă. Textele de lege criticate au următorul continut:

- Art. 305: “În instanta de recurs nu se pot produce probe noi, cu exceptia înscrisurilor.”;

- Art. 7208: Hotărârile date în primă instantă privind procesele si cererile în materie comercială sunt executorii si sunt supuse numai recursului.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă următoarele prevederi constitutionale:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată următoarele:

Recursul nu este o cale de atac devolutivă prin intermediul căreia se rejudecă cauza, ci un mijloc procedural prin care se realizează un examen al hotărârii atacate, sub aspectul legalitătii acesteia. Instanta de recurs, solutionând calea de atac, nu va relua judecata procesului, ci va verifica numai dacă hotărârea atacată a fost sau nu pronuntată cu respectarea dispozitiilor legale, pe baza probelor administrate, fără a se putea, în principiu, administra probe noi. De altfel, art. 305 din Codul de procedură civilă consacră regula inadmisibilitătii probelor noi în recurs, cu exceptia înscrisurilor emanate de la părtile în proces sau de la un tert, care ar fi putut avea înrâurire asupra solutionării cauzei, dacă ar fi fost folosite de instanta a cărei hotărâre s-a atacat. Înscrisurile noi pot fi depuse atât de către recurent, cât si de către intimat, în conditiile legii, fără nici o discriminare între părtile aflate în proces. Prin urmare, textul de lege criticat nu contravine art. 16 alin. (1) din Constitutie privitor la egalitatea în drepturi a cetătenilor.

În ceea ce priveste sustinerea autorului exceptiei referitoare la contrarietatea dintre dispozitiile legale criticate si art. 46 din Codul comercial, verificarea îndreptătirii acesteia excede competentei Curtii, întrucât în atributiile sale intră doar examinarea dispozitiilor legale în raport cu prevederile si principiile constitutionale, critica cu un astfel de obiect fiind deci inadmisibilă.

În ceea ce priveste neconstitutionalitatea art. 7208 din Codul de procedură civilă, Curtea retine că, potrivit art. 125 si art. 128 din Constitutie, stabilirea competentei instantelor judecătoresti, a procedurii de judecată, precum si a conditiilor de exercitare a căilor de atac împotriva hotărârilor judecătoresti intră în competenta exclusivă a legiuitorului. Asa fiind, nu se poate retine că textul supus controlului ar contraveni art. 21 din Constitutie, în măsura în care în cuprinsul acestuia nu se precizează in terminis că accesul liber la justitie implică întotdeauna dreptul de a exercita atât calea de atac a apelului, cât si a recursului, situatie în care exercitarea cumulativă a ambelor căi de atac împotriva unei hotărâri ar fi constituit, într-adevăr, un criteriu de constitutionalitate.

De altfel, prin Decizia Plenului nr. 1 din 8 februarie 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994, Curtea a statuat că “semnificatia art. 21 alin. (2) din Constitutie, potrivit căruia accesul la justitie nu poate fi îngrădit prin lege, este aceea că nu se poate exclude de la exercitiul drepturilor procesuale pe care le-a instituit nici o categorie sau grup social. Însă legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, ca si modalităti de exercitare a drepturilor procedurale, astfel încât accesul liber la justitie nu înseamnă accesul, în toate cazurile, la toate structurile judecătoresti si la toate căile de atac”.

Nici reglementările internationale în materie nu impun un anumit număr de grade de jurisdictie sau de căi de atac.

Astfel, art. 13 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale prevede asigurarea posibilitătii unui recurs efectiv la o instantă natională, ceea ce art. 7208 din Codul de procedură civilă prevede în mod expres.

Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 305 si art. 7208 din Codul de procedură civilă, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Stylem Trading” - S.R.L. în Dosarul nr. 106/2002 al Curtii de Apel Bucuresti - Sectia a V-a comercială.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 26 noiembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mihaela Senia Costinescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 95/2002 privind industria de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 463 din 28 iunie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) În perioada în care salariatii încadrati cu contract individual de muncă pe durată nedeterminată la agentii economici din industria de apărare nu desfăsoară activitate de bază din lipsă de comenzi sau de contracte vor  efectua activităti de întretinere, conservare, reparatii, pază, activităti administrative si alte activităti specifice.

(2) Fondul lunar necesar acoperirii drepturilor salariale ale personalului prevăzut la alin. (1) se determină luându-se în calcul 75% din salariul mediu brut pe economie din luna anterioară, comunicat de Institutul National de Statistică.

(3) Sumele necesare pentru plata drepturilor salariale prevăzute la alin. (2), precum si cele necesare pentru achitarea contributiilor datorate de angajator, potrivit legii, la bugetul asigurărilor sociale de stat, la bugetul asigurărilor pentru somaj si la Fondul de asigurări sociale de sănătate se alocă agentilor economici, în conformitate cu numărul mediu maxim de personal aprobat, din sumele prevăzuteanual cu această destinatie în bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Industriei si Resurselor.”

2. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - Numărul mediu maxim de personal pentru fiecare agent economic din industria de apărare care beneficiază de prevederile art. 10 se stabileste anual, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului de resort.”

3. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Personalul disponibilizat în baza programelor de restructurare aprobate ca urmare a reorganizării unitătilor din industria de apărare beneficiază de indemnizatie de somaj, acordată în conditiile legii, precum si de un venit lunar de completare egal cu diferenta dintre salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizării, comunicat de Institutul National de Statistică, si nivelul indemnizatiei de somaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare.

(2) Venitul lunar de completare se acordă lunar, de la data stabilirii indemnizatiei de somaj, pe o perioadă de 24 de luni.

(3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizatiei de somaj persoanele disponibilizate în conditiile alin. (1) beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul mediu net pe economie din luna anterioară disponibilizării.

(4) Persoanele care s-au încadrat în muncă beneficiază, până la expirarea perioadei prevăzute la alin. (2), de venituri lunare de completare în cuantumul stabilit în conditiile alin. (1).

(5) De prevederile alin. (4) nu beneficiază persoanele care se reangajează la agentii economici din industria de apărare.”

4. După articolul 12 se introduc articolele 121, 122, 123, 124 si 125 cu următorul cuprins:

Art. 121. - Sumele pentru acordarea venitului lunar de completare prevăzut la art. 12 alin. (1) se suportă de la bugetul asigurărilor pentru somaj, din cheltuielile pentru plata indemnizatiei de somaj.

Art. 122. - Venitul lunar de completare prevăzut la art. 12 este exceptat de la plata obligatiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat si către Fondul de asigurări sociale de sănătate.

Art. 123. - Venitul lunar de completare are acelasi regim de impozitare ca si indemnizatia de somaj.

Art. 124. - Prevederile art. 1 alin. (2), art. 3 referitoare la art. 1, precum si cele ale art. 4 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 403/2002, cu privire la luna ianuarie 2002, se extind si pentru luna ianuarie 2003.

Art. 125. - Repartizarea pe unităti a numărului mediu de personal prevăzut la art. 124 se stabileste prin ordin comun emis de ministrul industriei si resurselor si ministrul muncii si solidaritătii sociale.”

5. Articolul 13 va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Finantarea activitătilor din programele curente privind restructurarea industriei de apărare, inclusiv întretinerea, conservarea capacitătilor de productie si securitatea acestora, se face din surse proprii ale agentilor economici, din venituri extrabugetare constituite cu această destinatie conform legii si, în completare, de la bugetul de stat.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul finantelor publice,

Enache Jiru,

secretar de stat

Oficiul Central de Stat

pentru Probleme Speciale,

Petru Pană

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 175.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 42 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2003 al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii, cu defalcarea pe trimestre, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

(2) În cazul în care în cursul executiei se înregistrează nerealizări ale veniturilor aprobate, Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii poate efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 0.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite conform legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Radu Cernov,

secretar de stat

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Comunicatii,

Ion Smeeianu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.378.

 

ANEXĂ*)


*) Anexa este reprodusă în facsimil.