MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 913             LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE             Sâmbată, 14 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

173. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

 

176. - Ordonantă de urgentă pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului

 

1.396. - Hotărâre privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

1.407. - Hotărâre privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru Parchetul National Anticoruptie

 

1.422. - Hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” pe anul 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

183. - Ordin al presedintelui Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare privind aprobarea Normelor pentru expedieri internationale de deseuri radioactive implicând teritoriul României

 

Rectificare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Alineatele (2) si (3) ale articolului 10 din Legea nr. 66/1996 privind reorganizarea Casei de Economii si Consemnatiuni din România în societate bancară pe actiuni, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 28 din 26 ianuarie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică si vor avea următorul cuprins:

“(2) Conducerea executivă a Casei de Economii si Consemnatiuni este asigurată de un presedinte si 4 vicepresedinti, numiti de primul-ministru, în conditiile prevăzute de legislatia bancară.

(3) Presedintele si vicepresedintii fac parte de drept din consiliul de administratie. Ceilalti 6 membri ai consiliului de administratie sunt numiti de ministrul finantelor publice.”

Art. II. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Statutul Casei de Economii si Consemnatiuni se modifică în mod corespunzător.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Guvernatorul Băncii Nationale a României,

Mugur Isărescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 173.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru stabilirea unor măsuri privind Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Autoritatea Guvernamentală pentru Valea Jiului, denumită în continuare Autoritatea, institutie publică de specialitate, cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Dezvoltării si Prognozei.

(2) Autoritatea are ca principal obiect de activitate implementarea Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului.

(3) Sediul Autoritătii este în municipiul Petrosani, judetul Hunedoara.

Art. 2. - (1) În realizarea obiectului său de activitate Autoritatea are următoarele atributii:

a) identifică principalele probleme de natură socioeconomică cu care se confruntă comunitătile locale din Valea Jiului;

b) coordonează elaborarea strategiilor de dezvoltare socioeconomică si a programelor si proiectelor pentru implementarea acestora;

c) asigură identificarea, prioritatea, pregătirea, implementarea, evaluarea si monitorizarea proiectelor, astfel încât să se asigure realizarea obiectivelor strategice pentru dezvoltarea Văii Jiului;

d) monitorizează respectarea prevederilor legale privind strategia de dezvoltare socioeconomică a Văii Jiului si face propuneri Guvernului pentru îmbunătătirea legislatiei în domeniu;

e) coordonează activitatea de promovare, pe plan intern si international, a obiectivelor cuprinse în Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului;

f) colaborează cu autoritătile publice locale din Valea Jiului si, respectiv, din judetul Hunedoara în solutionarea problemelor privind aplicarea Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului; monitorizează punerea în aplicare a programelor, proiectelor si actiunilor întreprinse pentru îmbunătătirea situatiei sociale si economice în această zonă;

g) avizează programele, proiectele si actiunile derulate de autoritătile publice centrale si locale în cadrul Strategiei de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului;

h) informează periodic Guvernul cu privire la stadiul îndeplinirii obiectivelor cuprinse în Strategia de dezvoltare socioeconomică a Bazinului carbonifer al Văii Jiului;

i) îndeplineste orice alte atributii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul său de activitate.

(2) Pentru realizarea atributiilor ce îi revin Autoritatea poate solicita informatii de la celelalte organe ale administratiei publice centrale, de la autoritătile administratiei publice locale, de la alte institutii si autorităti publice, precum si de la societătile comerciale la care statul este actionar sau asociat.

(3) Autoritatea are obligatia să răspundă solicitărilor adresate de institutiile si organismele internationale care îsi manifestă interesul de a investi în Valea Jiului.

Art. 3. - Autoritatea este condusă de un guvernator care face parte din Consiliul director al Asociatiei Valea Jiului, constituită în conditiile legii. Guvernatorul este presedintele Comisiei interministeriale pentru Valea Jiului.

Art. 4. - (1) Guvernatorul este asimilat cu functia de secretar de stat la Ministerul Dezvoltării si Prognozei si este numit prin decizie a primului-ministru.

(2) Numărul maxim de posturi din structura Autoritătii este de 8, exclusiv guvernatorul, cu încadrare în numărul maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Dezvoltării si Prognozei.

(3) Structura organizatorică si statul de functii ale Autoritătii se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării si prognozei, la propunerea guvernatorului, în limita numărului maxim de posturi aprobat.

Art. 5. - (1) Guvernatorul are calitatea de ordonator tertiar de credite, conduce întreaga activitate a Autoritătii si o reprezintă în raporturile cu ministerele, cu alte autorităti ale administratiei publice, precum si în raporturile cu persoane fizice si juridice, române sau străine.

(2) În exercitarea atributiilor sale guvernatorul emite ordine în conditiile legii si cu avizul ministrului dezvoltării si prognozei.

Art. 6. - Autoritatea are în dotare un număr de 2 autoturisme pentru activităti specifice, cu un consum mediu normat de carburanti de 600 litri/lună; în mod corespunzător se modifică numărul de autoturisme pentru aparatul central al Ministerului Dezvoltării si Prognozei.

Art. 7. - (1) Finantarea cheltuielilor curente si de capital ale Autoritătii se asigură integral de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei.

(2) Cheltuielile curente si de capital ale Autoritătii pentru anul 2002, în sumă de 1.000 milioane lei, se asigură din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002.

(3) Cu suma prevăzută la alin. (1) se suplimentează bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei.

(4) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările ce decurg din aplicarea prezentei ordonante de urgentă în bugetul Ministerului Dezvoltării si Prognozei pe anul 2002.

Art. 8. - (1) Din bugetul Autoritătii se asigură plata sumei forfetare de 6.000.000 lei pe lună, fără a fi necesară decontarea acesteia, pentru suportarea cheltuielilor de cazare a guvernatorului în municipiul Petrosani.

(2) Prevedereile alin. (1) nu se aplică în cazul în care guvernatorul are domiciliul sau detine în proprietate un imobil cu destinatia de locuintă în municipiul Petrosani.

Art. 9. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Consiliul Local al Municipiului Petrosani va asigura un sediu corespunzător Autoritătii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 27 noiembrie 2002.

Nr. 176.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59/2002 pentru completarea Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobată prin Legea nr. 534/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (3) al articolului 2 se abrogă.

2. După articolul 3 se introduce capitolul I1 cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL I1

Operatiuni imobiliare efectuate de către

Agentia Natională pentru Locuinte

pentru construirea locuintelor prin programe proprii

Art. 31. - În sensul prevederilor art. 41 din Legea nr. 152/1998, cu modificările ulterioare, sunt considerate operatiuni imobiliare încheierea, intermedierea si gestionarea actelor juridice care au ca obiect bunuri imobile, de către Agentia Natională pentru Locuinte, în cadrul unor programe proprii de construire, finalizare si predare a locuintelor către beneficiari.

Art. 32. - În aplicarea prevederilor art. 31 Agentia Natională pentru Locuinte poate să realizeze următoarele operatiuni:

a) să încheie contracte de vânzare-cumpărare, de antrepriză generală, de construire si/sau de asistentă tehnică, pentru construirea, achizitionarea, finalizarea si predarea locuintelor către beneficiari.

b) să dobândească terenuri destinate constructiei de locuinte prin programe proprii, prin vânzare-cumpărare, concesionare sau dare în folosintă gratuită pe întreaga durată de construire, finalizare si predare a locuintelor către beneficiari, în conditiile legii.”

3. După titlul capitolului II se introduce sectiunea 1 - Atragerea, administrarea resurselor si realizarea montajelor financiare, care va cuprinde articolele 4-13.

4. După articolul 13 se introduce sectiunea a 2-a - Subventionarea locuintelor, care va avea următorul cuprins:

“Art. 131. - (1) Fundamentarea necesarului anual de subventii se face de către Agentia Natională pentru Locuinte, pe baza programului de constructii de locuinte cu credit ipotecar pentru anul următor si a resurselor estimate a fi utilizate în acest scop, prin aplicarea procentului de 20% la valoarea estimată a locuintelor cuprinse în program.

(2) Fundamentarea necesarului de subventii se transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei o dată cu fundamentarea necesarului de fonduri prevăzută la art. 4 alin. (1).

(3) Persoanele care pot beneficia de subventii pentru prima locuintă construită cu credit ipotecar, în conditiile prevăzute de art. 4 lit. d) din Legea nr. 152/1998, cu modificările ulterioare, vor depune la Agentia Natională pentru Locuinte solicitarea acordării subventiei la care au dreptul potrivit legii, la care va fi anexată, sub formă autentică, o declaratie pe propria răspundere a solicitantului, din care să rezulte că acesta, respectiv familia sa (sot, sotie si copii în întretinere), nu a primit sprijin de la bugetul de stat sub formă de subventii pentru construirea sau cumpărarea unei alte locuinte. De subventiile respective vor beneficia persoanele fizice pentru care Agentia Natională pentru Locuinte a încheiat contracte de antrepriză cu societăti comerciale de constructii începând cu 1 iunie 2002.

(4) Depunerea solicitării către Agentia Natională pentru Locuinte se face o dată cu încheierea contractului de mandat.

(5) Solicitările depuse vor fi analizate si aprobate, după caz, de Comitetul de credite al Agentiei Nationale pentru Locuinte, o dată cu analiza dosarului de credite.

(6) După aprobarea solicitărilor de acordare a subventiei, o dată cu încheierea contractelor de construire a locuintelor se stabileste cuantumul subventiei aprobate pentru fiecare beneficiar, prin aplicarea unui procent de 20% la valoarea locuintei, care se înscrie în contractul de construire.

(7) Agentia Natională pentru Locuinte va solicita Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei acordarea subventiilor în baza unei situatii întocmite conform modelului din anexa nr. 10.

(8) Solicitările de subventii, prezentate conform modelului din anexa nr. 10, se vor reactualiza la data primirii în contul Agentiei Nationale pentru Locuinte a sumei reprezentând subventii, în functie de evolutia cursului de schimb leu/euro pe perioada cuprinsă între momentul consolidării valorii locuintei prevăzute în contractul de construire si momentul primirii sumei. Solicitările de subventii reactualizate se vor transmite Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei în vederea regularizării sumelor alocate de la bugetul de stat cu această destinatie.

Art. 132. - (1) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va aloca Agentiei Nationale pentru Locuinte subventiile cuvenite, din creditele bugetare deschise în acest scop, în limita alocatiilor stabilite prin legea bugetului de stat.

(2) Subventia primită se constituie ca sursă pentru finantarea partială a locuintei pentru care a fost acordată, respectiv pentru reîntregirea resurselor Agentiei Nationale pentru Locuinte, în cazul în care agentia a avansat din resursele sale sume pentru finantarea lucrărilor în cauză.”

5. După alineatul (2) al articolul 21 se introduc alineatele (3), (4), (5) si (6), cu următorul cuprins:

“(3) În promovarea obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (1) se pot avea în vedere transformarea, modernizarea si/sau reabilitarea unor constructii aflate în diferite stadii de executie, la care a fost sistată finantarea din cauza insuficientei sau lipsei de resurse.

(4) Includerea obiectivelor de investitii prevăzute la alin. (3) în programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, se va efectua de către Agentia Natională pentru Locuinte, la solicitarea consiliilor locale si cu avizul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(5) Constructiile aflate în diferite stadii de executie, prevăzute la alin. (3), care nu fac parte din domeniul public al unitătilor administrativ-teritoriale si/sau care nu au destinatie de locuinte, pot fi incluse în programul de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, numai în conditiile schimbării regimului juridic al dreptului de proprietate asupra respectivelor constructii si, după caz, al dreptului de proprietate asupra terenului pe care sunt amplasate, potrivit legii.

(6) Toate costurile care rezultă ca efect al aplicării prevederilor alin. (3), (4) si (5) se vor suporta din fondurile alocate pentru derularea programului de constructii de locuinte pentru tineri, destinate închirierii, si vor fi cuprinse, pe capitole/subcapitole de cheltuieli, în devizul general al obiectivului de investitii.”

6. După articolul 21 se introduce articolul 211 cu următorul cuprins:

“Art. 211. - (1) În aplicarea prevederilor art. 241 din Legea nr. 152/1998, cu modificările ulterioare, constructia de locuinte pentru tinerii proveniti din institutii de ocrotire socială si care au împlinit vârsta de 18 ani va fi promovată prin obiective de investitii distincte si/sau prin obiecte distincte în cadrul unor obiective de investitii pentru constructia de locuinte din lemn.

(2) Masa lemnoasă necesară realizării constructiilor de locuinte prevăzute la alin. (1) va fi asigurată si pusă la dispozitie antreprenorului general de către Agentia Natională pentru Locuinte. Regia Natională a Pădurilor va elabora norme si proceduri aprobate prin ordin comun al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor si al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei privind masa lemnoasă pe picior ce se alocă Agentiei Nationale pentru Locuinte, în limita cotelor anuale prevăzute în acest scop prin hotărâre a Guvernului.”

7. Articolul 32 va avea următorul cuprins:

“Art. 32. - Anexele nr. 1, 1a), 2, 2a) si 3-10 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.”

8. După anexa nr. 9 se introduce anexa nr. 10 cu următorul cuprins:

 “ANEXA Nr. 10

la normele metodologice

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

Aprobat

Ministru,

 

SITUATIA

solicitărilor de subventii pentru construirea de locuinte

prin Agentia Natională pentru Locuinte

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Documentele justificative

Sumele solicitate -mii lei-

 Nr. contractului de construire

Declaratie nr. .. /data ..

 

NOTĂ: Agentia Natională pentru Locuinte poartă întreaga răspundere asupra datelor înscrise în formular.

 

Avizăm favorabil

Secretar de stat,

 

Propunem avizarea:

DIRECTIA GENERALĂ ECONOMICĂ SI RELATII BUGETARE

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU CONSTRUCTII LOCUINTE

Director general,

……………

Director general,

…………………

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU DEZVOLTAREA

INFRASTRUCTURII, INVESTITII SI CONCESIUNI

Director general,

…………………

AGENTIA NATIONALĂ PENTRU LOCUINTE

Director general,

…………………

Director general economic

……………………………

Control financiar preventiv

……………………..

Art. II. - Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 962/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, vor fi republicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.396.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru Parchetul National Anticoruptie

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă transmiterea unor imobile, proprietate publică a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru Parchetul National Anticoruptie.

(2) La data eliberării imobilelor prevăzute la alin. (1) de către Parchetul National Anticoruptie acestea revin de drept în administrarea Ministerului Apărării Nationale, pe bază de protocol de predare-preluare.

Art. 2. - Lucrările de investitii si reparatii necesare la imobilele prevăzute la art. 1 se vor realiza de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, iar cheltuielile efectuate în acest scop vor fi decontate de Parchetul National Anticoruptie.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.407.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru Parchetul National Anticoruptie

 

Nr. crt.

Locul unde sunt situate imobilele care se transmit

Persoana juridică de la care se transmit imobilele

Persoana juridică la care se transmit imobilele

Codul de clasificare din inventarul bunurilor aflate în administrarea Ministerului Apărării Nationale, care alcătuiesc domeniul public al statului

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

1.

Municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă nr. 79-81, sectorul 1

Ministerul Apărării Nationale

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru Parchetul National Anticoruptie

- imobil 1.000 (partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.810

Suprafata construită = 2.862,3 m2

Suprafata desfăsurată =

11.295,3 m2

Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 5.457,3 m2

2.

Comuna Pantelimon, Bd. Biruintei nr. 84, judetul Ilfov

Ministerul Apărării Nationale

Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pentru Parchetul National Anticoruptie

- imobil 961(partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 103.575

 

Suprafata construită =719 m2

Suprafata desfăsurată =2.157 m2

Suprafata totală a terenului,

inclusiv constructiile =

20.400 m2, din care:

- alei asfaltate = 680 m2

- suprafată platforme

betonate = 1.080 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 59/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 125/2002, se rectifică conform anexei*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretarul general

al Camerei Deputatilor,

Cristian Ionescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.422.

 


*) Anexa se comunică Secretariatului General al Camerei Deputatilor.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL APELOR, PĂDURILOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

COMISIA NATIONALĂ PENTRU CONTROLUL ACTIVITĂTILOR NUCLEARE

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor pentru expedieri internationale de deseuri radioactive implicând teritoriul României

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, cu modificările ulterioare, ale Ordinului ministrului apelor si protectiei mediului nr. 86/2002,

precum si ale art. 5 din Legea nr. 111/1996 privind desfăsurarea în sigurantă a activitătilor nucleare, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele pentru expedieri internationale de deseuri radioactive implicând teritoriul României, prezentate în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Normele prevăzute la art. 1 intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

Art. 4. - (1) Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare (CNCAN) va comunica Comisiei Europene, nu mai târziu de 31 decembrie 2002, adresa sa si toate celelalte informatii necesare în vederea comunicării rapide cu autoritătile competente din tările membre ale Uniunii Europene, neacceptarea procedurii de aprobare automată a expedierii internationale de deseuri radioactive, precum si cerintele suplimentare fată de prevederile Directivei 92/3/EURATOM transpuse în normele prevăzute la art. 1.

(2) Totodată CNCAN va solicita Comisiei Europene transmiterea adreselor autoritătilor competente din tările membre ale Uniunii Europene si a tuturor informatiilor necesare în vederea comunicării rapide cu aceste autorităti.

(3) Până la aceeasi dată CNCAN va solicita Comisiei Europene sprijin pentru obtinerea acelorasi date si pentru alte tări din afara Uniunii Europene, dar care au transmis datele respective Comisiei Europene.

Art. 5. - Directia securitate nucleară, Directia asigurarea calitătii si autorizare operatori, Directia aplicatii surse cu radiatii ionizante, Directia supraveghere CNE Cernavodă, Directia dezvoltare si resurse si celelalte servicii independente din cadrul CNCAN vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale pentru Controlul Activitătilor Nucleare,

Lucian Biro,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 septembrie 2002.

Nr. 183.


*) Anexa se publică ulterior.

 

RECTIFICARE

 

La anexa nr. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1.346/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 903 din 12 decembrie 2002, se face următoarea rectificare:

- la lit. a) a art. 2, în loc de: se desfăsoară în structuri distincte de către Biroul unic;” se va citi: se desfăsoară în structuri distincte de Biroul unic;”.