MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 916         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 16 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

35. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei pentru aprobarea Regulamentului de conducere si organizare a activitătii de mentenantă

 

136. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice

 

137. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată

 

7.208. - Ordin al ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare privind acordarea autorizatiei de functionare Parcului stiintific si tehnologic “Parc de soft” Galati

 

Rectificare la H. G. nr. 1.385/2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului de conducere si organizare a activitătii de mentenantă

 

În temeiul prevederilor art. 5 pct. 11 si ale art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului

nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 70 lit. f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare,

 

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de conducere si organizare a activitătii de mentenantă, prezentat în anexa*)

care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - La data intrării în vigoare a Regulamentului de conducere si organizare a activitătii de mentenantă

Prescriptia energetică PE 016/96 îsi pierde valabilitatea.

Art. 4. - Titularii de licentă care îsi desfăsoară activitatea în sectorul energiei electrice si termice vor respecta

prevederile Regulamentului de conducere si organizare a activitătii de mentenantă.

Art. 5. - Departamentul acces la retea si autorizare din cadrul ANRE va urmări respectarea de către agentii

economici a prevederilor cuprinse în Regulamentul de  conducere si organizare a activitătii de mentenantă.

 

Presedintele Autoritătii Nationale

de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 35.


*) Continutul anexei este disponibil în format electronic pe pagina web a ANRE (www.anre.ro).

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

pentru aprobarea Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice

 

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) si ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002,

 

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 136.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul regulament are ca scop stabilirea criteriilor si a instrumentelor de identificare a pietelor de produse si servicii din sectorul comunicatiilor electronice, ale căror caracteristici pot justifica impunerea de către Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, a unor obligatii specifice în sarcina furnizorilor de retele si servicii de comunicatii electronice cu putere semnificativă pe piată, precum si identificarea acestor piete, denumite în continuare piete relevante specifice.

Art. 2. - În întelesul prezentului regulament, următorii termini se definesc astfel:

a) produs - un produs sau serviciu din sectorul comunicatiilor electronice;

b) furnizor - un furnizor de retele sau de servicii de comunicatii electronice, în întelesul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002, sau un operator, în întelesul Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002, care oferă un produs;

c) piată relevantă a produsului - acea piată a produselor considerate de utilizatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, caracteristicilor fizice si functionale si pretului;

d) piată geografică relevantă - zona în care sunt localizati furnizorii produselor din piata relevantă a produsului, în care conditiile de concurentă sunt suficient de omogene si care poate fi delimitată de arii geografice vecine datorită unor conditii concurentiale diferite;

e) piată relevantă - piata obtinută prin raportarea pietei relevante a produsului la piata geografică relevantă;

f) piată relevantă specifică - piata relevantă din sectorul comunicatiilor electronice, ale cărei caracteristici pot justifica impunerea de către ANRC a unor obligatii specifice în sarcina furnizorilor cu putere semnificativă pe acea piată;

g) concurentă efectivă - situatia în care mecanismele concurentiale ale pietei conduc la alocarea eficientă a resurselor si la un nivel ridicat al beneficiilor sociale;

h) piată cu amănuntul - piata produselor destinate utilizatorilor finali;

i) piată de gros - piata produselor destinate a fi utilizate în scopul revânzării de către alti furnizori;

j) retea publică de telefonie fixă - reteaua de comunicatii electronice prin intermediul căreia se furnizează serviciul de telefonie destinat publicului la puncte fixe;

k) retea publică de telefonie mobilă - reteaua de comunicatii electronice prin intermediul căreia se furnizează serviciul de telefonie destinat publicului la puncte mobile (nonfixe).

 

CAPITOLUL II

Identificarea pietei relevante a produsului

 

Art. 3. - (1) Analiza pietei relevante a produsului porneste de la segmentarea sectorului comunicatiilor electronice în functie de următoarele distinctii:

a) retele publice de comunicatii electronice si servicii de comunicatii electronice destinate publicului/retele si servicii de comunicatii electronice furnizate pentru nevoi proprii;

b) piete cu amănuntul/piete de gros;

c) furnizare de retele si servicii de comunicatii electronice/furnizare de infrastructură asociată;

d) furnizare la puncte fixe/furnizare la puncte mobile;

e) servicii de telefonie destinate publicului/alte servicii;

f) servicii oferite consumatorilor/servicii oferite celorlalti utilizatori finali.

(2) În cadrul fiecărui segment al sectorului comunicatiilor electronice, identificat potrivit alin. (1), ANRC va identifica pietele relevante ale produsului pornind de la un produs sau un grup de produse, la care vor fi adăugate alte produse, utilizându-se criteriile prevăzute la art. 4. Tinând seama de convergenta tehnologiilor în sectorul comunicatiilor electronice, ANRC va determina situatiile în care produse ce apartin unor segmente diferite pot face parte din aceeasi piată relevantă a produsului.

Art. 4. - Identificarea pietei relevante a produsului se realizează pe baza următoarelor criterii:

a) substituibilitatea cererii;

b) substituibilitatea ofertei.

Art. 5. - (1) Criteriul substituibilitătii cererii este utilizat pentru determinarea produselor considerate de utilizatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, caracteristicilor fizice si functionale si pretului.

(2) Substituibilitatea cererii se determină pe baza comportamentului utilizatorilor în situatia unei fluctuatii a pretului în trecut si a comportamentului probabil al utilizatorilor în cazul unei fluctuatii ipotetice a pretului.

(3) Evaluarea substituibilitătii cererii va tine seama de măsura în care consumatorii vor fi dispusi să îsi asume costurile schimbării unui produs cu altul si timpul necesar realizării acestui schimb.

(4) Piata relevantă a produsului va cuprinde toate produsele care sunt substituibile din punct de vedere al cererii.

Art. 6. - (1) Criteriul substituibilitătii ofertei este utilizat pentru determinarea produselor considerate sau care ar putea fi considerate de utilizatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, caracteristicilor fizice si functionale si pretului, ce pot fi oferite de furnizori care pot intra pe piata relevantă în cauză, într-o perioadă rezonabilă si fără asumarea unor costuri sau riscuri considerabile.

(2) Substituibilitatea ofertei va fi luată în considerare atunci când efectele sale asupra stabilirii pretului pe piată sunt echivalente cu cele ale substituibilitătii cererii.

(3) În cazul în care oferirea unor produse substituibile necesită modificări semnificative ale retelei sau infrastructurii asociate existente, investitii suplimentare importante sau un timp îndelungat, aceste produse nu vor fi incluse în piata relevantă.

(4) Piata relevantă a produsului va cuprinde toate produsele care sunt substituibile din punct de vedere al ofertei.

 

CAPITOLUL III

Identificarea pietei geografice relevante

 

Art. 7. - (1) Identificarea pietei geografice relevante se realizează pe baza următoarelor criterii:

a) aria acoperită de retea sau de elementele infrastructurii asociate;

b) existenta unor limite geografice impuse prin lege sau prin acte administrative;

c) analiza acordurilor de acces si interconectare.

(2) Aplicarea criteriilor prevăzute la alin. (1) se va completa, acolo unde este cazul, cu aplicarea următoarelor criterii:

a) substituibilitatea cererii;

b) substituibilitatea ofertei.

Art. 8. - (1) Aria acoperită de retea sau de elementele infrastructurii asociate, după caz, circumscrie, de regulă, zona în care este oferit produsul a cărui furnizare depinde de suportul retelei sau al infrastructurii asociate în cauză.

(2) Aria acoperită de retea sau de elementele infrastructurii asociate coincide, de regulă, cu limitele geografice impuse prin lege sau prin acte administrative.

(3) Analiza acordurilor de acces si interconectare poate oferi indicii privind extinderea zonei în care este oferit produsul a cărui furnizare depinde de suportul unei anumite retele sau infrastructuri asociate.

Art. 9. - (1) Criteriul substituibilitătii cererii este utilizat pentru determinarea zonei în care sunt oferite produsele considerate de utilizatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, caracteristicilor fizice si functionale si pretului.

(2) Prevederile art. 5 alin. (2) si (3) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(3) Piata geografică relevantă va cuprinde toate zonele în care sunt localizati furnizorii produselor care sunt substituibile din punct de vedere al cererii.

Art. 10. - (1) Criteriul substituibilitătii ofertei este utilizat pentru determinarea zonei în care sunt localizati furnizorii care pot intra pe piata relevantă în cauză, într-o perioadă rezonabilă si fără asumarea unor costuri sau riscuri considerabile, cu produse considerate sau care ar putea fi considerate de utilizatori ca interschimbabile sau substituibile datorită utilizării date acestora, caracteristicilor fizice si functionale si pretului.

(2) Prevederile art. 6 alin. (2) si (3) sunt aplicabile în mod corespunzător.

(3) Piata geografică relevantă va cuprinde toate zonele în care sunt localizati furnizorii produselor care sunt substituibile din punct de vedere al ofertei.

 

CAPITOLUL IV

Testul monopolistului ipotetic

 

Art. 11. - (1) Evaluarea substituibilitătii cererii si a ofertei se poate realiza pe baza testului monopolistului ipotetic.

(2) Testul monopolistului ipotetic analizează dacă un ipotetic unic furnizor al unui produs poate aplica în mod profitabil o crestere mică, dar semnificativă si de durată a pretului, în conditiile în care preturile tuturor celorlalte produse nu se modifică. Prin crestere mică, dar semnificativă a pretului se întelege o crestere a pretului cu 5-10%. Dacă această crestere de pret nu ar fi profitabilă, datorită faptului că produsul ar fi substituit din punct de vedere al cererii sau al ofertei cu alte produse, atunci aceste produse, precum si zonele în care sunt localizati furnizorii lor vor fi incluse în piata relevantă. Procedeul este repetat pentru noul grup de produse si noua arie geografică până când în cadrul pietei relevante nu mai pot fi incluse alte produse sau alte zone.

Art. 12. - (1) De regulă, testul monopolistului ipotetic este relevant si va fi aplicat în cazul produselor al căror pret este determinat în mod liber, fiind stabilit pe baze concurentiale si nefiind supus unui regim de reglementare.

(2) Astfel, dacă nivelul pretului este prea mare ca rezultat al exercitării puterii de piată de către un furnizor sau grup de furnizori, evaluarea substituibilitătii cererii sau a ofertei pornind de la acest nivel de pret prin aplicarea testului monopolistului ipotetic poate conduce la introducerea în piata relevantă a unor produse care nu ar fi substituibile dacă pretul initial ar fi stabilit pe baze concurentiale. Invers, dacă nivelul pretului pietei este prea mic ca efect al reglementării sau al unor practici anticoncurentiale, evaluarea substituibilitătii cererii sau a ofertei pornind de la acest nivel de pret prin aplicarea testului monopolistului ipotetic poate con- duce la excluderea din piata relevantă a unor produse care ar fi substituibile dacă pretul initial ar fi stabilit pe baze concurentiale.

(3) În situatii de tipul celor prevăzute la alin. (2) ANRC va analiza dacă testul monopolistului ipotetic poate fi aplicat pentru definirea pietei relevante.

 

CAPITOLUL V

Identificarea pietei relevante specifice

 

Art. 13. - Pentru identificarea pietelor relevante specifice se vor avea în vedere atât conditiile concrete existente pe piata relevantă, cât si estimarea globală a evolutiilor viitoare în structura si în functionarea pietei, pornindu-se de la caracteristicile si evolutia pietelor din tările europene cu un cadru de reglementare bazat

pe principii similare.

Art. 14. - (1) Pornindu-se de la piata relevantă, identificarea      pietei relevante specifice se realizează în principal pe baza următoarelor criterii:

a) barierele la intrarea pe piată;

b) dinamica pietei;

c) eficienta dreptului concurentei.

(2) Alegerea criteriilor va depinde de caracteristicile pietei relevante.

Art. 15. - (1) Existenta unor bariere ridicate la intrarea pe piată reprezintă un indiciu pentru identificarea pietei relevante în cauză ca fiind o piată relevantă specifică. Prezenta unor asemenea bariere nu este însă suficientă pentru identificarea unei piete relevante specifice. Datorită caracterului dinamic al sectorului comunicatiilor electronice va fi luată în considerare posibilitatea ca piata relevantă în cauză să tindă către o concurentă efectivă, în ciuda unor bariere ridicate la intrarea pe piată.

(2) Barierele la intrarea pe piată sunt de două tipuri:

a) bariere structurale;

b) bariere legale.

Art. 16. - (1) Există bariere structurale la intrarea pe piată atunci când nivelul tehnologiei, structura costurilor asociate acesteia si nivelul cererii sunt în măsură să creeze conditii neechilibrate între furnizorii existenti si concurentii lor potentiali, capabile să conducă la împiedicarea sau la întârzierea intrării pe piata relevantă a acestora din urmă.

(2) Barierele structurale pot consta în existenta pe piată a unor economii substantiale de scară, scop si densitate, precum si în costurile fixe nerecuperabile ridicate pe care le presupune intrarea pe piată.

(3) Economiile de scară apar atunci când costul total mediu pe unitatea de produs al unui furnizor scade o dată cu cresterea vânzărilor, pentru un nivel al productiei corelat cu nivelul cererii pe piată. Economiile de scară sunt influentate de factori tehnologici si manageriali si rezultă din scăderea costurilor fixe pe unitatea de produs ca urmare a cresterii volumului vânzărilor.

(4) Economiile de scop apar ca urmare a avantajului de cost pe care îl are un furnizor care realizează două sau mai multe produse, utilizând aceleasi mijloace, fată de cei care realizează un singur produs. Economiile de scop pot exista separat sau împreună cu economiile de scară.

(5) Economiile de densitate apar ca urmare a avantajului de cost pe care îl are un furnizor ce beneficiază de o densitate ridicată a utilizatorilor.

(6) Costurile fixe nerecuperabile sunt acele costuri fixe care nu pot fi recuperate sau evitate, chiar în cazul încetării totale a productiei.

Art. 17. - (1) Barierele legale la intrarea pe piată rezultă din dispozitiile legilor sau ale actelor administrative care au un efect direct asupra conditiilor de intrare si a pozitiei furnizorilor pe piata relevantă, nedepinzând de conditiile economice.

(2) O barieră legală semnificativă poate să existe atunci când intrarea pe o anumită piată devine neviabilă ca efect al unor măsuri impuse prin lege sau prin acte administrative, estimându-se totodată că această situatie va persista o anumită perioadă.

(3) Existenta în trecut a unor bariere legale, precum unele drepturi speciale sau exclusive, poate amplifica impactul unor bariere structurale, cum ar fi economiile de scară sau de scop, integrarea pe verticală, controlul asupra unei retele sau infrastructuri asociate, greu de duplicat, controlul asupra unor standarde tehnice la care concurentii trebuie să se adapteze, practicarea unor subventii încrucisate între servicii sau inertia utilizatorilor.

Art. 18. - (1) Criteriul dinamicii pietei urmăreste dacă piata relevantă prezintă sau nu caracteristici care să determine evolutia acesteia către o concurentă efectivă, fără a fi necesară adoptarea unor reglementări ex-ante (cu caracter preventiv), chiar în conditiile existentei unor bariere ridicate la intrarea pe piată.

(2) Impactul barierelor la intrarea pe piată poate deveni mai redus pe pietele caracterizate de un progres tehnic rapid, întrucât pe aceste piete există o presiune puternică din partea concurentilor potentiali.

(3) Ca regulă, nu vor fi identificate ca piete relevante specifice pietele relevante nou-formate, în dezvoltare si cu o dinamică  accelerată. Identificarea unor asemenea piete ca fiind piete relevante specifice va avea loc atunci cînd există indicii că puterea de piată dobândită de primii furnizori intrati pe piată poate împiedica dezvoltarea concurentei efective în viitor.

Art. 19. - (1) În identificarea unei piete relevante specifice se va evalua măsura în care dreptul concurentei poate determina o concurentă efectivă în absenta reglementărilor ex-ante.

(2) Reglementările ex-ante se vor aplica complementar legislatiei generale a concurentei, în conditiile în care experienta acumulată pe piata natională si internatională dovedeste că aceasta nu reuseste să asigure existenta unei concurente efective pe piată. Astfel reglementările ex-ante intervin atunci când este necesară impunerea unor măsuri complexe pe piata relevantă, care pot implica, de exemplu, realizarea unei evidente contabile separate, implementarea unui anumit sistem de contabilitate a costurilor sau monitorizarea unor parametri tehnici ori atunci când interventia frecventă sau promptă pe piata relevantă este indispensabilă.

Art. 20. - Pietele relevante specifice, identificate potrivit prevederilor prezentului regulament, vor corespunde, de regulă, pietelor relevante definite potrivit dreptului concurentei, datorită utilizării unei metodologii similare. Cu toate acestea, faptul că estimarea globală a evolutiilor viitoare în structura si în functionarea pietei stă întotdeauna la baza identificării pietelor relevante specifice poate conduce la unele deosebiri între aceste piete si pietele relevante definite potrivit dreptului concurentei. În toate cazurile însă, pietele relevante specifice nu aduc atingere pietelor definite prin aplicarea dreptului concurentei de către autoritătile competente.

Art. 21. - Furnizorii au obligatia de a pune la dispozitie ANRC, la cererea motivată a acesteia, toate informatiile necesare în vederea aplicării prezentului regulament, sub sanctiunea prevăzută la art. 56 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legeanr. 591/2002.

Art. 22. - (1) Pietele relevante specifice, identificate de ANRC în conformitate cu dispozitiile prezentului regulament, sunt prevăzute în anexă.

(2) ANRC va revizui pietele prevăzute în anexă pentru a tine seama de evolutia sectorului comunicatiilor electronice din România, în sensul modificării pietelor identificate sau al adăugării unor noi piete ale căror caracteristici pot justifica impunerea unor obligatii specifice furnizorilor cu putere semnificativă pe aceste piete.

(3) Anexa face parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXĂ

la regulament

 

PIETELE RELEVANTE SPECIFICE

 

1. a) Piata relevantă a produsului

Piata accesului la retelele publice de telefonie fixă în vederea originării, terminării si tranzitului apelurilor, care cuprinde accesul la retelele publice de telefonie fixă în vederea originării la puncte fixe, terminării la puncte fixe si tranzitului comutat al apelurilor pentru serviciile de telefonie destinate publicului si pentru serviciile dial-up, ISDN si fax.

Piata identificată este o piată de gros, supusă prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

2. a) Piata relevantă a produsului

Piata accesului la reteaua publică de telefonie mobilă operată de Societatea Comercială “Cosmorom” - S.A. în vederea terminării apelurilor, care cuprinde accesul la această retea în vederea terminării la puncte mobile a apelurilor pentru serviciile de telefonie destinate publicului, care sunt originate în alte retele.

Piata identificată este o piată de gros, supusă prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

3. a) Piata relevantă a produsului

Piata acesului la reteaua publică de telefonie mobilă operată de Societatea Comercială “Mobifon” - S.A. în vederea terminării apelurilor, care cuprinde accesul la această retea în vederea terminării la puncte mobile a apelurilor pentru serviciile de telefonie destinate publicului, care sunt originate în alte retele.

Piata identificată este o piată de gros, supusă prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

4. a) Piata relevantă a produsului

Piata accesului la reteaua publică de telefonie mobilă operată de Societatea Comercială “Orange România” - S.A. în vederea  terminării apelurilor, care cuprinde accesul la această retea în vederea terminării la puncte mobile a apelurilor pentru serviciile de telefonie destinate publicului, care sunt originate în alte retele.

Piata identificată este o piată de gros, supusă prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României

5. a) Piata relevantă a produsului

Piata accesului la reteaua publică de telefonie mobilă operată de Societatea Comercială “Telemobil” - S.A. în vederea terminării apelurilor, care cuprinde accesul la această retea în vederea terminării la puncte mobile a apelurilor pentru serviciile de telefonie destinate publicului, care sunt originate în alte retele.

Piata identificată este o piată de gros, supusă prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 527/2002.

b) Piata geografică relevantă

Piata natională determinată de teritoriul României.

 

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN COMUNICATII

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată

 

În temeiul prevederilor art. 32 alin. (1) lit. b) si ale art. 38 alin. (1), (3) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si  completări prin Legea nr. 591/2002,

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii emite prezenta decizie.

 

Articol unic. - Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Comunicatii,

Ion Smeeianu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 137.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru efectuarea analizelor de piată si determinarea puterii semnificative pe piată

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament contine regulile pe baza cărora Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii, denumită în continuare ANRC, efectuează analiza pietelor identificate potrivit Regulamentului privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice si determină dacă unul sau mai multi furnizori de retele ori de servicii de comunicatii electronice au putere semnificativă pe o anumită piată relevantă specifică.

(2) În cuprinsul prezentului regulament sunt aplicabile definitiile prevăzute la art. 2 din Regulamentul privind identificarea pietelor relevante din sectorul comunicatiilor electronice.

Art. 2. - (1) Un furnizor este considerat ca având putere semnificativă pe o anumită piată relevantă specifică dacă, individual sau împreună cu alti furnizori, se bucură pe piata respective de o pozitie echivalentă unei pozitii dominante.

(2) Prin pozitie dominantă pe o anumită piată se întelege situatia în care un furnizor este capabil, într-o măsură apreciabilă, să se comporte independent fată de concurenti, clienti sau consumatori.

(3) Un furnizor cu putere semnificativă pe o anumită piată poate fi considerat a avea putere semnificativă si pe o piată aflată în strânsă legătură cu cea dintâi, dacă legăturile dintre cele două piete permit ca puterea de piată să fie utilizată si pe piata adiacentă.

(4) În evaluarea puterii semnificative a unui furnizor pe o anumită piată relevantă specifică se va lua în considerare puterea pe acea piată a întregului grup din care acesta face parte.

 

CAPITOLUL II

Criterii pentru determinarea puterii semnificative

 

Art. 3. - (1) Pentru determinarea puterii semnificative pe o piată relevantă specifică ANRC va lua în considerare unul sau mai multe dintre următoarele criterii:

a) cota de piată si stabilitatea acesteia;

b) integrarea pe verticală;

c) numărul concurentilor;

d) puterea de contracarare a utilizatorilor;

e) evolutia preturilor si nivelul profiturilor;

f) gradul de diversificare a produselor;

g) mărimea furnizorilor;

h) absenta concurentilor potentiali;

i) controlul asupra unei retele sau infrastructuri asociate, greu de duplicat;

j) economiile de scară;

k) economiile de scop;

l) avantajul tehnologic;

m) accesul facil sau privilegiat la resurse financiare;

n) existenta unei retele dezvoltate de distributie.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) este neexhaustivă, iar alegerea criteriilor va depinde de caracteristicile pietei relevante specifice.

Art. 4. - (1) Dacă pe o piată relevantă specifică există un singur furnizor, acesta este prezumat a avea putere semnificativă pe piata respectivă si va fi desemnat în acest sens de ANRC.

(2) Un furnizor cu o cotă de piată mai mare sau egală cu 40% va fi considerat a avea putere semnificativă pe piata relevantă specifică dacă, în urma aplicării celorlalte criterii prevăzute la art. 3, ANRC nu constată contrariul.

(3) Un furnizor cu o cotă de piată mai mică de 40% va fi considerat a nu avea putere semnificativă pe piata relevantă specifică dacă, în urma aplicării celorlalte criterii prevăzute la art. 3, ANRC nu constată contrariul.

Art. 5. - (1) Principalele criterii ce pot fi utilizate pentru determinarea cotelor de piată ale furnizorilor sunt:

a) cifra de afaceri;

b) numărul de utilizatori;

c) volumul traficului;

d) capacitatea instalată;

e) valoarea traficului.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) este neexhaustivă, iar alegerea criteriilor va depinde de caracteristicile pietei relevante specifice.

Art. 6. - (1) Stabilitatea în timp a cotei de piată oferă un indiciu ce conduce către existenta puterii semnificative pe piată, în timp ce fluctuatiile cotelor de piată pot indica absenta unui  furnizor cu putere semnificativă pe piată.

(2) Scăderea treptată a cotei de piată a unui furnizor cu putere semnificativă sugerează că piata devine mai competitivă, dar nu determină în mod necesar pierderea puterii semnificative pe piata relevantă specifică.

Art. 7. - În analiza pietelor relevante specifice se va avea în vedere că integrarea pe verticală, în aval sau în amonte, a unui furnizor cu putere semnificativă pe o piată relevantă specifică poate afecta negativ concurenta pe pietele adiacente.

Art. 8. - La efectuarea analizelor de piată se va tine seama de numărul furnizorilor existenti pe piată, precum si de raportul dintre cotele de piată ale acestora. Un număr mare de furnizori poate constitui un indiciu al concurentei efective pe piată.

Art. 9. - (1) Puterea pe piată a unui furnizor poate fi diminuată de puterea de contracarare a utilizatorilor.

(2) Puterea de contracarare a unui utilizator se manifestă, de regulă, atunci când sunt îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele conditii:

a) utilizatorul cumpără un volum important din totalul produselor oferite de furnizor;

b) utilizatorul poate migra, cu costuri reduse, către surse alternative de achizitionare a produselor respective;

c) utilizatorul ar putea produce el însusi produsele respective.

(3) Puterea de contracarare a utilizatorului creste când valoarea achizitiilor de produse oferite de furnizor reprezintă o parte importantă din cheltuielile totale ale unui utilizator sau când furnizorul a realizat investitii considerabile pentru a oferi produsele respective.

Art. 10. - În efectuarea analizelor de piată se va tine seama dacă preturile sunt stabilite pe baza mecanismelor concurentiale sau dacă acestea sunt determinate de politica de preturi a furnizorului cu putere semnificativă pe piată, ceilalti concurenti raportându-si politica de preturi la aceasta.

Art. 11. - Nivelul profitului unui furnizor poate indica, de asemenea, gradul de concurentă pe piata relevantă specifică. Desi profiturile mari se pot datora unei activităti eficiente a furnizorului, acestea pot indica inexistenta unei concurente efective si prezenta unor bariere ridicate la intrarea pe piată.

Art. 12. - În efectuarea analizelor de piată ANRC va lua în considerare faptul că un furnizor care oferă o gamă diversificată de produse îsi poate consolida pozitia pe piată prin oferirea acestora în pachet.

Art. 13. - În efectuarea analizelor de piată se tine seama de faptul că un furnizor de mari dimensiuni, comparativ cu concurentii săi, poate obtine si mentine în timp anumite avantaje fată de acestia, provenite din economiile de scară, puterea financiară, puterea de negociere în relatiile cu furnizorii săi, capacitatea de productie, reteaua de distributie si politica de marketing.

Art. 14. - (1) Absenta concurentilor potentiali poate indica existenta unor bariere ridicate la intrarea pe piată.

(2) Concurentii potentiali sunt acei furnizori care, în circumstantele economice date, au capacitatea de a intra pe piata relevantă specifică cu produse pe care le furnizează pe alte arii geografice sau prin adaptarea rapidă a tehnologiei de care dispun, în conditii acceptabile de eficientă.

Art. 15. - Controlul asupra unei retele sau infrastructuri asociate, pe care un concurent le poate duplica numai într-un timp îndelungat si cu costuri considerabile, poate reprezenta o barieră ridicată la intrarea pe piată.

Art. 16. - Economiile de scară apar atunci când costul total mediu pe unitatea de produs al unui furnizor scade o dată cu cresterea vânzărilor, pentru un nivel al productiei corelat cu nivelul cererii pe piată. Economiile de scară sunt influentate de factori tehnologici si manageriali si rezultă din scăderea costurilor fixe pe unitatea de produs ca urmare a cresterii volumului vânzărilor.

Art. 17. - Economiile de scop apar ca urmare a avantajului de cost pe care îl are un furnizor care realizează două sau mai multe produse, utilizând aceleasi mijloace, fată de cei care realizează un singur produs. Economiile de scop pot exista separate sau împreună cu economiile de scară.

Art. 18. - Detinerea de către un furnizor a unui avantaj tehnologic permite acestuia să obtină costuri reduse, putând constitui în acelasi timp o barieră la intrarea pe piată pentru concurentii potentiali.

Art. 19. - Situatia în care furnizorii au acces facil sau privilegiat la resurse financiare poate împiedica intrarea unor noi concurenti pe piata relevantă specifică.

Art. 20. - Un sistem de distributie dezvoltat, care poate fi realizat numai într-un timp îndelungat si cu costuri considerabile, reprezintă un avantaj competitiv pentru furnizorul care îl detine.

 

CAPITOLUL III

Puterea semnificativă colectivă

 

Art. 21. - (1) Pentru ca doi sau mai multi furnizori să se bucure în comun de putere semnificativă pe o piată relevantă specifică (putere semnificativă colectivă) este necesar ca acestia să fie independenti din punct de vedere juridic si economic si să se comporte fată de utilizatori si concurenti ca o singură entitate care are putere semnificativă pe piata relevantă specifică.

(2) Pentru asimilarea comportamentului fată de utilizatori si concurenti a doi sau mai multi furnizori cu acela al unei singure entităti este necesară îndeplinirea în mod cumulativ a următoarelor conditii:

a) să nu existe concurentă efectivă pe piata relevantă specifică între furnizorii în cauză;

b) furnizorii în cauză să adopte pe piata relevantă specifică un comportament uniform sau o politică unitară.

Art. 22. - În scopul determinării existentei puterii semnificative colective pe o piată relevantă specifică, ANRC trebuie să analizeze cumulativ:

a) dacă există caracteristici ale pietei care să favorizeze o coordonare tacită a comportamentului pe piată a doi sau mai multi furnizori;

b) dacă o astfel de coordonare este viabilă, prin aceea că:

- nici unul dintre participanti nu este capabil sau nu este motivat să abordeze un comportament divergent, având în vedere faptul că ceilalti participanti sunt capabili si motivati să aplice măsuri de contraatac; si

- concurentii si utilizatorii nu sunt capabili sau motivati să se opună rezultatului acestei coordonări.

Art. 23. - (1) În efectuarea analizei prevăzute la art. 22 ANRC va aplica unul sau mai multe dintre următoarele criterii:

a) concentrarea pietei - o concentrare ridicată a pietei poate indica existenta puterii semnificative colective;

b) transparenta pietei - puterea semnificativă colectivă poate apărea în situatia în care furnizorii pot obtine cu usurintă informatii despre preturile si clientii concurentilor;

c) gradul de maturitate a pietei - un grad ridicat de maturitate a pietei relevante specifice îngreunează intrarea pe piată si atragerea de noi clienti;

d) stagnarea sau cresterea moderată a cererii - o crestere rapidă a cererii stimulează concurenta pe piata relevantă specifică, furnizorii având posibilitatea de a-si mări cota de piată si profiturile;

e) elasticitatea scăzută a cererii - dacă cererea nu se modifică în mod considerabil ca răspuns la schimbările de pret, există o motivatie scăzută a furnizorilor de a reduce preturile în scopul cresterii cotei lor de piată;

f) omogenitatea produselor - cu cât omogenitatea produselor este mai mare sau este percepută de către utilizatori în acest sens, cu atât va creste motivatia furnizorilor de a adopta un com- portament similar pe piată, în scopul de a evita o concurentă a preturilor si o scădere a profiturilor;

g) structura asemănătoare a costurilor - la un pret dat, o structură asemănătoare a costurilor va determina un nivel similar al profiturilor, putând conduce la întelegeri între furnizori asupra preturilor;

h) cotele de piată similare - adoptarea unui comportament similar pe piată de către furnizori poate fi favorizată de existenta unor cote de piată asemănătoare;

i) lipsa inovatiilor tehnice si maturitatea tehnologiei - cu cât maturitatea tehnologiei este mai ridicată, cu atât competitia prin inovatie tehnologică scade;

j) absenta capacitătilor în exces - existenta capacitătilor în exces poate împiedica aparitia sau mentinerea unor întelegeri între furnizori, acestia fiind stimulati să utilizeze capacitătile suplimentare în scopul măririi profiturilor;

k) barierele ridicate de intrare pe piată - existenta puterii semnificative colective pe o piată relevantă specifică este favorizată de barierele ridicate la intrarea pe piată;

l) lipsa puterii de contracarare a utilizatorilor - o putere decontracarare ridicată a utilizatorilor poate împiedica aparitia puterii semnificative colective pe o piată relevantă specifică;

m) lipsa concurentilor potentiali - perspectiva intrării pe piata relevantă specifică a unor noi concurenti limitează posibilitatea aparitiei puterii semnificative colective pe acea piată;

n) diferitele tipuri de legături informale între furnizorii susceptibili de a avea putere semnificativă colectivă - desi stabilirea unor legături informale între furnizori poate avea scopul legitim de a rezolva unele probleme comune ridicate de activitatea acestora, existenta unor asemenea legături poate indica o actiune concertată pe piată;

o) existenta mecanismelor de contraatac - furnizorii vor fi încurajati să mentină întelegerile de pe piată dacă se pot astepta la aplicarea unor măsuri de contraatac din partea concurentilor în cazul încălcării acestor întelegeri;

p) lipsa concurentei sau gradul redus de concurentă la nivelul preturilor - în cazul în care furnizorii anticipează o concurentă puternică la nivelul preturilor, acestia pot încerca să evite concurenta efectivă dintre ei prin întelegeri asupra preturilor de pe piată. Existenta acestui tip de întelegeri poate fi indicată de stabilitatea sau de fluctuatia redusă a preturilor în timp.

(2) Lista prevăzută la alin. (1) este neexhaustivă, iar alegerea criteriilor va depinde de caracteristicile pietei relevante specifice.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 24. - (1) Acolo unde legea cere ca impunerea, mentinerea, modificarea sau retragerea unor obligatii să se efectueze în urma unei analize de piată realizate în conditiile legii, ANRC va stabili dacă pe piata relevantă există concurentă efectivă pe baza analizei de piată realizate în conformitate cu prevederile prezentului regulament.

(2) Dacă pe baza analizei de piată astfel realizate ANRC stabileste că pe piata relevantă specifică există concurentă efectivă, aceasta nu va impune furnizorilor nici una dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau le va retrage în cazul în care acestea există.

(3) Dacă pe baza analizei de piată astfel realizate ANRC stabileste că pe piata relevantă specifică nu există concurentă efectivă, aceasta va identifica, aplicând prevederile prezentului regulament, furnizorii care au putere semnificativă pe piată, îi va desemna în acest sens si le va putea impune, în mod cores- punzător, una sau mai multe dintre obligatiile mentionate la alin. (1) sau va mentine ori va modifica aceste obligatii acolo unde acestea există deja.

(4) Măsurile prevăzute la alin. (2) si (3) pot fi luate numai în urma parcurgerii procedurii prevăzute la art. 50 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002.

Art. 25. - Furnizorii au obligatia de a pune la dispozitie ANRC, la cererea motivată a acesteia, toate informatiile necesare în vederea aplicării prezentului regulament, sub sanctiunea prevăzută la art. 56 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002.

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind acordarea autorizatiei de functionare Parcului stiintific si tehnologic “Parc de soft” Galati

 

În conformitate cu prevederile art. 7 lit. a) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 82 din 1 februarie 2002, si ale art. 4 alin. (10) din Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.589/2002 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare si reconfirmare periodică a parcului stiintific si tehnologic si a Procedurii de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 22 iulie 2002,

în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare,

având în vedere Ordinul ministrului educatiei si cercetării nr. 3.106/2001,

ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare emite prezentul ordin.

 

Art. 1. - (1) Se acordă autorizatie de functionare Parcului stiintific si tehnologic “Parc de soft” Galati, administrat de Societatea Comercială “CONS MANAGEMENT PARC DE SOFT” - S.R.L., cu sediul în municipiul Galati.

(2) Prezenta autorizatie se eliberează ca urmare a îndeplinirii cumulative a conditiilor specificate în art. 6 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 14/2002 privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice.

Art. 2. - Directia generală pentru transfer tehnologic si inovare din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării

pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 7.208.

 

RECTIFICARE

 

În Hotărârea Guvernului nr. 1.385/2002 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru finantarea comemorării a 13 ani de la Revolutia Română din Decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, se face următoarea rectificare:

- la art. 4, în loc de: “… 10 decembrie 2002...” se va citi: “ …20 decembrie 2002...”.