MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A I

Anul XIV - Nr. 919          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Luni, 16 decembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

14. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.414. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniile învătământului, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar, semnat la Bucuresti la 13 iunie 2002

 

Acord de colaborare în domeniile învătământului, stiintei si culturii între Guvernul României si Guvernul Statului Qatar

 

1.418. - Hotărâre privind transmiterea a două aeronave tip AN-26, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome Compania Română de Aviatie “ROMAVIA” în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

1.419. - Hotărâre privind aprobarea Amendamentului la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 13 august 2002 si la Bucuresti la 9 septembrie 2002

 

1.423. - Hotărâre privind achizitia de către Ministerul Apărării Nationale a două fregate tip 22 si a etapei I de regenerare si modernizare a acestora, de la Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

 

1.424. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002 în vederea finantării activitătii sportive a Federatiei Române de Atletism

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001

privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul art. 41 alin. (3) din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. IX “Comisia pentru muncă si protectie socială”, domnul senator Bindea Liviu-Doru - Grupul paramentar al P.S.D. (social-democrat si umanist) – se include în componenta comisiei în locul domnului senator Filipescu Cornel - Grupul parlamentar al P.S.D. (social-democrat si umanist).

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 12 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 14.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului de colaborare în domeniile învătământului, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar, semnat la Bucuresti la 13 iunie 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de colaborare în domeniile învătământului, stiintei si culturii dintre Guvernul României si Guvernul Statului Qatar, semnat la Bucuresti la 13 iunie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.414.

 

ACORD

de colaborare în domeniile învătământului, stiintei si culturii între Guvernul României si Guvernul Statului Qatar

 

Guvernul României si Guvernul Statului Qatar, denumite în continuare părti, în dorinta de a intensifica si a întări relatiile de prietenie în domeniile învătământului, stiintei si culturii, vrând să promoveze întelegerea si colaborarea reciprocă în aceste domenii, în conformitate cu reglementările interne din cele două state, au convenit următoarele:

 

I. ÎNVĂTĂMÂNT

ARTICOLUL 1

 

Părtile vor întări si vor intensifica relatiie dintre statele lor în domeniile învătământului, stiintei si culturii.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile vor face schimb, pe bază de reciprocitate, de informatii si experti în domeniile stiintei si învătământului, în scopul efectuării de studii si cercetări.

 

ARTICOLUL 3

 

În functie de posibilităti, părtile vor identifica oportunitătile de perfectionare în diverse domenii ale educatiei, precum si de participare la conferinte, seminarii, ateliere de lucru, expozitii si simpozioane, care se vor organiza în cele două state. De asemenea, părtile vor face schimb de programe pentru cursurile de perfectionare organizate în fiecare an universitar în statele lor. Tipurile si domeniile cursurilor de perfectionare se vor stabili pe canale diplomatice.

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile vor face schimb de experientă în domeniul educatiei adultilor si alfabetizării, învătământului tehnic si profesional, educatiei pentru tinerii cu nevoi speciale, pregătirii tinerilor superdotati, precum si de vizite ale specialistilor si profesionistilor în aceste domenii.

 

ARTICOLUL 5

 

Fiecare parte va include în programele scolare elemente reprezentative din istoria, geografia, cultura si civilizatia statului celeilalte părti, în scopul unei reprezentări corecte si adecvate despre cele două state.

 

ARTICOLUL 6

 

Cele două părti vor face schimb de experientă, vor organiza consultări, vor elabora studii, vor efectua cercetări si vor realiza vizite de specialisti, în scopul dezvoltării si modernizării procesului de învătământ din statele lor.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile vor face schimb de experientă privind activitătile si serviciile cu caracter educativ si social.

 

ARTICOLUL 8

 

Părtile vor face schimb de experientă în domeniul educatiei. În acest sens vor încuraja studierea programelor scolare în vederea stabilirii unui sistem de echivalare a certificatelor scolare si titlurilor academice conferite de institutiile din statele lor.

 

ARTICOLUL 9

 

Părtile vor dezvolta si vor intensifica colaborarea în domeniul învătământului prin:

1. schimb de experientă si modele în domeniul materialului didactic;

2. colaborarea în domeniul bibliotecilor scolare;

3. organizarea de expozitii de pictură si artizanat în cele două state;

4. schimb de formatiuni scolare muzicale si teatrale.

Aceste activităti vor fi efectuate în functie de posibilităti si prin modalităti ce vor fi convenite de comun acord.

 

ARTICOLUL 10

 

Părtile îsi vor coordona eforturile în cadrul organizatiilor si conferintelor internationale din domeniile învătământului, stiintei si culturii.

 

ARTICOLUL 11

 

Părtile vor colabora în domeniul învătământului tehnic si profesional în scopul unei mai bune cunoasteri a cerintelor dezvoltării socioeconomice a statelor lor.

 

II. ÎNVĂTĂMÂNT SUPERIOR

ARTICOLUL 12

 

În functie de necesităti si în limita posibilitătilor, precum si în conformitate cu reglementările din statele lor, părtile îsi vor acorda pe bază de reciprocitate burse si locuri la universităti si institutii stiintifice, în diverse domenii de specializare.

Părtile îsi vor conjuga eforturile în vederea studierii metodelor si conditiilor necesare pentru evaluarea si echivalarea gradelor si diplomelor conferite de universitătile si institutiile de învătământ superior din statele lor.

 

ARTICOLUL 13

 

Părtile vor face schimb, în conditii stabilite pe bază de reciprocitate, de profesori si conferentiari pentru a sustineconferinte si seminarii.

 

ARTICOLUL 14

 

Părtile vor încuraja înfiintarea în statele lor de centre culturale si organizatii de prietenie cu scopuri educationale, afiliate acestora, în conformitate cu reglementările fiecăruia dintre cele două state.

 

ARTICOLUL 15

 

Părtile vor încuraja dezvoltarea colaborării dintre institutiile lor de învătământ superior prin schimb de publicatii stiintifice, prospecte universitare, programe universitare, precum si de cercetări si cercetători în domeniul constructiilor de masini, tehnologiei comunicatiilor, geologiei si stiintelor agricole.

 

ARTICOLUL 16

 

Cele două părti vor încuraja colaborarea în domeniul cercetării stiintifice si tehnologice, în strânsă legătură cu procesul dezvoltării celor două state, prin:

1. schimb de informatii stiintifice si tehnologice în diferite domenii de interes reciproc;

2. perfectionarea cercetătorilor, asistentilor si tehnicienilor în diverse domenii stiintifice;

3. schimb de vizite de scurtă durată ale oficialilor, cercetătorilor, specialistilor si tehnicienilor în diverse domenii stiintifice, pentru schimb de opinii si consultări, precum si pentru stabilirea de programe de cooperare stiintifică;

4. organizarea de conferinte, cursuri si seminarii stiintifice în interesul reciproc al ambelor părti;

5. stabilirea si efectuarea de programe comune de cercetare în conformitate cu procedurile si cu modalitătile de lucru convenite de părti;

6. dezvoltarea colaborării în domeniul stiintei si tehnologiei dintre organizatii de cercetare stiintifică, universităti si institutii tehnologice din cele două state.

Părtile vor facilita semnarea unui acord bilateral de colaborare între organizatiile guvernamentale cu competente în domeniul cercetării tehnice din statele lor.

 

III. CULTURĂ SI ARTĂ

ARTICOLUL 17

 

Părtile vor facilita o mai bună cunoastere reciprocă a valorilor artei si culturii popoarelor lor prin:

1. facilitarea organizării de vizite ale scriitorilor, artistilor, actorilor, muzicienilor profesionisti si amatori, precum si ale specialistilor care îsi desfăsoară activitatea în domeniile prevăzute de prezentul acord;

2. organizarea de festivaluri de muzică si artă;

3. schimbul si oferirea de publicatii de artă, filme, cărti, periodice, înregistrări, piese muzicale, discuri si casete între biblioteci, muzee si institutii de cultură din cele două state;

4. colaborarea dintre editori, inclusiv prin distribuirea si vânzarea de cărti;

5. organizarea de evenimente culturale (expozitii, seminarii etc.) pe teme convenite în prealabil;

6. includerea de piese muzicale si de teatru proprii în repertoriul institutiilor specializate ale statului celeilalte părti;

7. încurajarea traducerii si publicării reciproce de opere literare si lucrări stiintifice reprezentative.

 

ARTICOLUL 18

 

Părtile vor lua măsurile necesare pentru reglementarea plătii drepturilor de brevetare, copyright si drepturilor de autor ale artistilor, precum si pentru transferul sumelor cuvenite în conformitate cu prevederile si conditiile prevăzute de legislatia si de întelegerile internationale.

 

IV. PREVEDERI GENERALE

ARTICOLUL 19

 

Pentru aplicarea prevederilor prezentului acord se va înfiinta o comisie mixtă. Aceasta va avea drept scop:

1. pregătirea proiectelor programelor de aplicare a prezentului acord si formularea obligatiilor si cheltuielilor cerute de acestea, în vederea aprobării de către autoritătile competente din cele două state;

2. analiza si urmărirea aplicării prevederilor prezentului acord, precum si evaluarea rezultatelor acesteia;

3. propunerea de noi domenii de colaborare între cele două părti în cadrul reglementat de prezentul acord.

Comisia mixtă va supune recomandările sale autoritătilor competente din cele două state, în vederea adoptării unor decizii adecvate referitoare la programele de aplicare a prezentului acord. Deciziile vor fi valabile după aprobarea lor în conformitate cu legislatia internă a celor două state.

 

ARTICOLUL 20

 

1. Membrii delegatiilor si participantii la conferintele, seminariile si întâlnirile din cadrul prezentului acord, precum si durata acestora vor fi notificate în scris de către ambele părti, partea primitoare fiind informată în prealabil.

2. Fiecare parte va suporta cheltuielile legate de aplicarea prevederilor prezentului acord în propriul stat, în conformitate cu prevederile programelor de aplicare a acordului.

3. În aplicarea prevederilor prezentului acord, partea trimitătoare va suporta costul biletelor dus-întors pentru delegatiile sale.

4. Partea primitoare va suporta cheltuielile legate de cazare, masă, transport intern si tratament medical pentru delegatiile din celălalt stat, în conformitate cu legislatia internă a statului său.

 

ARTICOLUL 21

 

Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări a îndeplinirii procedurilor interne necesare si va fi valabil o perioadă de 5 (cinci) ani, cu posibilitatea reînnoirii sale automate pe noi perioade de 5 (cinci) ani, în cazul în care nici una dintre părti nu îl va denunta în scris cu minimum 6 (sase) luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Expirarea perioadei de valabilitate a prezentului acord nu va afecta programele sau proiectele aflate în curs de derulare.

Semnat la Bucuresti la 13 iunie 2002, în două exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergentă, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Mircea Geoană

Pentru

Guvernul Statului Qatar,

Hamad bin Jasmin bin Jabir Al Thani

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea a două aeronave tip AN-26, proprietate privată a statului, din administrarea Regiei Autonome Compania Română de Aviatie “ROMAVIA” în administrarea Serviciului Român de Informatii

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a două aeronave tip AN-26, proprietate privată a statului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Regiei Autonome Compania Română de Aviatie “ROMAVIA” în administrarea Serviciului Român de Informatii, în vederea utilizării acestora pentru pregătirea specifică a unor categorii de personal, precum si pentru prelevarea de piese de schimb necesare exploatării aeronavei AN-26 aflate în dotarea acestei institutii.

Art. 2. - Regia Autonomă Compania Română de Aviatie “ROMAVIA” va proceda la diminuarea corespunzătoare a patrimoniului cu valoarea din contabilitate a bunurilor transmise potrivit art. 1, iar Serviciul Român de Informatii va proceda la majorarea corespunzătoare a patrimoniului prin înregistrarea în contabilitate a bunurilor preluate, la aceeasi valoare.

Art. 3. - Predarea-preluarea aeronavelor transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de înregistrare în contabilitate de la data transmiterii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru-Radu Timofte

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.418.

 

ANEXĂ

 

SPECIFICATIE TEHNICĂ

 

Tipul aeronavei: AN-26

Celula

Seria de fabricatie: 13307

Data fabricatiei: 12 decembrie 1983

De la punerea în serviciu: 4.041 ore de zbor; 3.864 de aterizări

De la ultima reparatie capitală: 3.122 ore de zbor; 2.537 de aterizări

Numărul de reparatii capitale: 1 la 7 martie 1990 (910 ore de zbor, 1.243 de aterizări)

Resursa după reparatia capitală expirată la 7 martie 1997

Motoare

 

 

Pozitia 1

Pozitia 2

Tip

AI-24 VT

AI-24 VT

S/N

N 4874 VT 018

N 4874 VT 040

Data fabricatiei

24 noiembrie 1987

18 decembrie 1987

Ore de functionare

2.862

2.862

Cicli

2.294

2.294

 

Numărul de reparatii capitale: 0

Resursa până la reparatia capitală expirată: decembrie 1996

Motor auxiliar

Tipul RU 19A-300

Seria de fabricatie: R 644344

Data fabricatiei: 21 octombrie 1976

Ore de functionare: 134

Porniri: 1.045

Numărul de reparatii capitale: 1 la data de 24 martie 1988 (49 ore de functionare/451 de porniri)

Resursa până la reparatia capitală expirată: martie 1998

Elice

 

 

Pozitia 1

Pozitia 2

Tip

AV-72T seria 02A

AV-72T seria 02A

S/N

SP4LT1192

SP4LT1195

Data fabricatiei

19 februarie 1974

20 februarie 1974

Ore de functionare

5.651

5.651

 

Numărul de reparatii capitale: 3, ultima la data de 13 ianuarie 1992, la ambele elice.

Resursa până la reparatia capitală expirată: ianuarie 1998.

 

SPECIFICATIE TEHNICĂ

 

Tip aeronavă: AN-26

Celula

Seria de fabricatie: 13405

Data fabricatiei: 30 ianuarie 1984

De la punerea în serviciu: 3.458 ore de zbor; 2.940 de aterizări

De la ultima reparatie capitală: 2.770 ore de zbor; 1.981 de aterizări

Numărul de reparatii capitale: 1 la 10 mai 1990 (688 ore de zbor, 960 de aterizări)

Resursa după reparatia capitală expirată la 10 mai 1996

Motoare

 

 

Pozitia 1

Pozitia 2

Tip

AI-24 VT

AI-24 VT

S/N

N 4891 VT 035

N 4872 VT 003

Data fabricatiei

29 mai 1989

7 iunie 1989

Ore de functionare

2.727

2.727

Cicli

2.109

2.109

 

Numărul de reparatii capitale: 0

Resursa până la reparatia capitală expirată: martie 1996

Motor auxiliar

Tip: RU 19A-300

Seria de fabricatie: R 634293

Data fabricatiei: 12 august 1976

Ore de functionare: 35

Porniri: 471

Numărul de reparatii capitale: 1 la 23 februarie 1988 (31 ore de functionare/431 de porniri)

Resursa până la reparatia capitală expirată: februarie 1998

Elice

 

 

Pozitia 1

Pozitia 2

Tip

AV-72T seria 02A

AV-72T seria 02A

S/N

SV5L533

SP5L358

Data fabricatiei

28 octombrie 1985

9 martie 1983

Ore de functionare

356

548

 

Numărul de reparatii capitale: 1 la 24 februarie 1994, ambele elice.

Resursa până la reparatia capitală expirată: februarie 2000.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Amendamentului la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, convenit prin scrisoarea semnată la Washington la 13 august 2002 si la Bucuresti la 9 septembrie 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 21/1998 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998, aprobată prin Legea nr. 132/1998, si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Amendamentul convenit prin scrisoarea semnată de reprezentantul Băncii Internationale pentru Reconstructie si Dezvoltare si, respectiv, reprezentantul Guvernului României la Washington si la Bucuresti, la 13 august 2002 si, respectiv, 9 septembrie 2002, cu privire la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare privind Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare, în sumă de 25,5 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 23 ianuarie 1998.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.419.

 

ANEXĂ

 

BANCA MONDIALĂ

BANCA INTERNATIONALĂ PENTRU RECONSTRUCTIE SI DEZVOLTARE

ASOCIATIA DE DEZVOLTARE INTERNATIONALĂ 13 august 2002

 

Excelentei sale

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

Ministerul Finantelor Publice

Bucuresti, România

 

România: Împrumutul 4.258 - RO (Proiectul cadastrului general si publicitătii imobiliare)

Amendament la Acordul de împrumut

 

Stimate domnule ministru,

Facem referire la acordul de împrumut mai sus mentionat (Acordul) dintre România (Împrumutatul) si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare (Banca), datat 23 ianuarie 1998, amendat la 26 septembrie 2001, si la scrisoarea dumneavoastră datată 8 iulie 2002, prin care solicitati anumite modificări în sectiunea privind achizitiile din Acord. Prin prezenta suntem de acord cu cele solicitate de dumneavoastră si ca atare Acordul se va amenda după cum urmează:

1. Anexa 4 se modifică după cum urmează:

a) În sectiunea I, partea C.3 se amendează si se va citi după cum urmează:

Cumpărări internationale

Bunurile (altele decât mobilierul) estimate la o valoare de până la 250.000 dolari S.U.A. echivalent per contract, până la o valoare totală ce nu depăseste 1.100.000 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achizitionate prin contracte adjudecate pe baza procedurilor privind cumpărările internationale, în conformitate cu clauzele paragrafelor 3.5 si 3.6 din Ghid.”

b) În sectiunea I, partea C.4 se amendează si se va citi după cum urmează:

Cumpărări nationale

Bunurile (altele decât mobilierul) estimate la o valoare de până la 100.000 dolari S.U.A. echivalent per contract, până la o valoare totală ce nu depăseste 1.000.000 dolari S.U.A. echivalent, si serviciile tehnice estimate la o valoare de până la 75.000 dolari S.U.A. echivalent per contract, până la o valoare totală ce nu va depăsi 3.200.000 dolari S.U.A. echivalent, pot fi achizitionate prin contracte adjudecate pe baza procedurilor privind cumpărările nationale, în conformitate cu clauzele paragrafelor 3.5 si 3.6 din Ghid.” Vă rugăm să confirmati acordul dumneavoastră cu privire la amendamentul de mai sus prin semnarea, datarea si returnarea către noi a copiei atasate la această scrisoare. Acest amendament va intra în vigoare după primirea de către noi a unei copii contrasemnate a scrisorii de amendare.

 

Cu stimă,

Van Roy Southworth,

director interimar

Departamentul tărilor de sud si centru

Regiunea Europa si Asia Centrală

 

Confirmat:

România

De către: Reprezentant autorizat,

Mihai Nicolae Tănăsescu,

ministrul finantelor publice

Data: 9 septembrie 2002

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind achizitia de către Ministerul Apărării Nationale a două fregate tip 22 si a etapei I de regenerare si modernizare a acestora, de la Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 7 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 212/2002, al art. 2 lit. f), art. 35 alin. (1) si al art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă achizitia de către Ministerul Apărării Nationale a două fregate tip 22, disponibilizate de către Marina Regală Britanică, si a etapei I de regenerare si modernizare a acestora, prin negociere cu o singură sursă, de la Ministerul Apărării din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord.

Art. 2. - Se aprobă contractarea de către Ministerul Apărării Nationale a unui credit extern în valoare de 116 milioane lire sterline, prin Compania Natională “Romtehnica” - S.A., pentru achizitionarea celor două fregate si realizarea etapei I de regenerare si modernizare a acestora.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice garantează în proportie de 100% creditul extern prevăzut la art. 2, precum si primele de asigurare, dobânzile, comisioanele si alte costuri aferente.

Art. 4. - Rambursarea creditului extern prevăzut la art. 2, plata primelor de asigurare, a dobânzilor, comisioanelor, costurilor aferente acestuia, precum si a altor obligatii legate de derularea acordului de achizitie se vor asigura prin bugetul anual al Ministerului Apărării Nationale, din fondurile alocate cu această destinatie.

Art. 5. - Ministerul Apărării Nationale gestionează, prin Compania Natională “Romtehnica” - S.A., derularea operatiunilor compensatorii directe.

Art. 6. - Ministerul Industriei si Resurselor gestionează derularea operatiunilor compensatorii indirecte.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.423.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002

în vederea finantării activitătii sportive a Federatiei Române de Atletism

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, precum si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea de la bugetul de stat a sumei de 2 miliarde lei în vederea finantării activitătii sportive a Federatiei Române de Atletism.

Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, la capitolul 59.01 “Cultură, religie si actiuni privind activitatea sportivă si de tineret”, titlul “Transferuri”.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Tineretului si Sportului pe anul 2002.

Art. 4. - Sumele rămase necheltuite se restituie bugetului de stat pentru reîntregirea Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.424.