MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 921         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 17 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

365. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind procedura de autorizare a difuzării sau retransmisiei serviciilor de programe audiovizuale

 

Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

în temeiul prevederilor art. 52 alin. (2), art. 59 alin. (1) si ale art. 73 din Legea audiovizualului nr. 504/2002,

modificată prin Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,

 

ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentul ordin are ca obiect reglementarea, în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (2), art. 59 alin. (1) si ale art. 73 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, a procedurii de eliberare a avizului tehnic, în vederea participării la concursul pentru obtinerea licentei audiovizuale, a licentei de emisie sau a autorizatiei tehnice de functionare pentru statiile de emisie si retelele de telecomunicatii aflate sub jurisdictia României si utilizate în scopul difuzării sau retransmisiei oricărui serviciu de programe audiovizuale.

Art. 2. - În întelesul prezentului ordin, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) Legea audiovizualului - Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor;

b) difuzare - transmisia initială prin fir sau prin unde radioelectrice, inclusiv prin satelit, în formă codată sau necodată, a serviciilor de programe destinate publicului; difuzarea include si comunicarea programelor între persoanele fizice sau juridice detinătoare de licentă audiovizuală sau aviz de retransmisie;

c) retransmisie - captarea si transmiterea simultană a serviciilor de programe sau a unor părti importante din asemenea servicii, prin orice mijloace tehnice, în integralitatea lor si fără nici o modificare, difuzate de radiodifuzori si destinate receptionării către public;

d) statie de emisie - statia radioelectrică aflată sub jurisdictia României, utilizată în scopul difuzării sau retransmisiei oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României;

e) retea de telecomunicatii - acel sistem de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamente de comutare,

rutare, precum si orice alte resurse care realizează procesarea, transportul semnalelor prin suport fizic, electromagnetic sau prin alte mijloace, incluzând retele de comunicatii prin satelit, retele de cablu coaxial, retele de fibră optică, precum si alte retele aflate sub jurisdictia României si utilizate în scopul difuzării sau retransmisiei oricărui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României;

f) aviz tehnic - actul administrativ emis de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în conformitate cu prevederile art. 52 alin. (2) din Legea audiovizualului, care conferă solicitantului dreptul de a participa la concursul pentru acordarea licentei audiovizuale;

g) licentă audiovizuală - actul administrativ prin care Consiliul National al Audiovizualului, în temeiul art. 52 alin. (1) din Legea audiovizualului, acordă unui radiodifuzor aflat în jurisdictia României dreptul de a difuza, într-o zonă determinată, un anume serviciu de programe;

h) aviz de retransmisie - actul administrativ prin care Consiliul National al Audiovizualului, în temeiul art. 74 alin. (1) din Legea audiovizualului, acordă unui distribuitor de servicii dreptul la retransmisia unor servicii de programe;

i) licentă de emisie - actul administrativ emis de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în conformitate cu prevederile art. 59 alin. (1) din Legea audiovizualului, care conferă titularului licentei audiovizuale dreptul de a utiliza, pentru o perioadă determinată, una sau mai multe frecvente radioelectrice, după caz, în conformitate cu licenta audiovizuală;

j) autorizatie tehnică de functionare - actul administrativ prin care Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în conformitate cu prevederile art. 73 din Legea audiovizualului, acordă titularilor licentelor  audiovizuale, respective ai avizelor de retransmisie, dreptul de a utiliza statiile de emisie sau retelele de telecomunicatii aflate sub jurisdictia României, în scopul difuzării sau retransmisiei oricărui  serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României;

k) buletin de măsurători - actul administrativ prin care Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei certifică respectarea de către statiile de emisie si/sau retelele de telecomunicatii a valorilor parametrilor din specificatiile tehnice aprobate de legislatia în vigoare, în vederea obtinerii de către titularul statiei de emisie/retelei de telecomunicatii a autorizatiei tehnice de functionare;

l) aviz tehnic prealabil - actul administrativ eliberat de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în  temeiul art. 12 alin. (2) si al art. 23 alin. (1) din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare;

m) licentă de emisie pentru comunicatia audiovizuală - actul administrativ emis de Consiliul National al Audiovizualului în temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare;

n) aviz favorabil - actul administrativ prin care Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii certifică valabilitatea proiectului tehnic al statiei de televiziune sau radiodifuziune ori a retelei de distributie prin cablu pentru programe de televiziune sau radiodifuziune;

o) decizie de autorizare - actul administrativ emis de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei în temeiul art. 23 din Legea audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare;

p) MCTI - Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

q) IGCTI - Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei;

r) INSCC - Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii;

s) ANRC - Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii;

t) CNA - Consiliul National al Audiovizualului.

Art. 3. - (1) În vederea eliberării autorizatiei tehnice de functionare de către MCTI, IGCTI este abilitat să efectueze verificările tehnice ale statiei de emisie si/sau retelei de telecomunicatii si să elibereze buletinul de măsurători.

(2) IGCTI este abilitat să supravegheze aplicarea, să controleze îndeplinirea obligatiilor si să sanctioneze încălcările prevederilor art. 1 lit. o), art. 62 si 63 si ale art. 73 din Legea audiovizualului.

(3) Exercitarea de către IGCTI a atributiilor prevăzute la alin. (1) si (2) se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Art. 4. - Licentele de emisie, autorizatiile tehnice de functionare, avizele tehnice si celelalte acte administrative reglementate de prevederile prezentului ordin se eliberează gratuit.

Art. 5. - Până la data de 31 decembrie 2002, cu exceptia cazurilor în care actele respective prevăd un termen mai scurt, titularii licentelor de emisie pentru comunicatia audiovizuală, care au calitatea de furnizori de retele sau servicii de telecomunicatii electronice, sunt obligati să transmită ANRC notificarea prevăzută la art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Procedura de autorizare în cazul difuzării serviciilor de programe audiovizuale pe calea unei frecvente  radioelectrice terestre

SECTIUNEA 1

Eliberarea avizului ethnic

 

Art. 6. - (1) În vederea participării la concursurile organizate de CNA pentru acordarea licentei audiovizuale solicitantii vor depune la MCTI o cerere-tip de eliberare a avizului tehnic conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.

(2) Depunerea cererii-tip prevăzute la alin. (1) se face după publicarea de către CNA a anuntului de organizare a concursului pentru acordarea licentelor audiovizuale si cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data limită anuntată de CNA pentru primirea dosarelor de înscriere la concurs.

Art. 7. - (1) Cererea-tip prevăzută la art. 6 va fi însotită, în mod obligatoriu, de următoarele documente:

a) certificatul de înmatriculare/înregistrare la Oficiul registrului comertului (copie);

b) actele constitutive ale societătii comerciale însotite de actele aditionale sau, în cazul comerciantilor, persoane fizice sau asociatii familiale, actul de identitate si autorizatia de functionare eliberată de autoritatea competentă sau actul legal de constituire, după caz (copie).

(2) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (1) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

Art. 8. - (1) MCTI verifică documentele depuse în conformitate cu prevederile art. 6 si 7 si, în cazul în care sunt întrunite conditiile prevăzute de lege, eliberează avizul tehnic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin, în termen de 15 zile calendaristice de la depunerea cererii-tip.

(2) După eliberarea avizului tehnic, în termen de 3 zile calendaristice, MCTI va comunica solicitantului un exemplar al avizului.

Art. 9. - Avizul tehnic nu va fi eliberat dacă solicitantul se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 7;

b) obiectul de activitate prevăzut în actele constitutive nu cuprinde si activităti de radiodifuziune sau televiziune (cod CAEN-6431, 6432); 

c) nu îndeplineste conditiile prevăzute de lege pentru eliberarea avizului tehnic.

 

SECTIUNEA a 2-a

Eliberarea licentei de emisie

 

Art. 10. - (1) În vederea eliberării licentei de emisie titularul licentei audiovizuale va completa cererea-tip conform modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1), însotită de copia licentei audiovizuale, va fi depusă la MCTI în termen de 5  zile calendaristice de la data primirii de către titular a licentei audiovizuale.

(3) Copia de pe licenta audiovizuală va fi legalizată sau va fi însotită de exemplarul original pentru conformitate.

Art. 11. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la primire MCTI verifică documentele depuse în conformitate cu prevederile art. 10 si, în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, va elibera licenta de emisie al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul ordin.

(2) După eliberarea licentei de emisie, în termen de 3 zile calendaristice, MCTI va transmite un exemplar al licentei către titularul licentei audiovizuale si un exemplar (copie) către IGCTI.

Art. 12. - (1) Licenta de emisie se acordă pentru o perioadă de 9 ani.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) curge de la data emiterii autorizatiei tehnice de functionare.

(3) În cazul în care CNA, în aplicarea prevederilor art. 95 din Legea audiovizualului, decide reducerea termenului de valabilitate a licentei audiovizuale, MCTI va reduce, în mod corespunzător, termenul de valabilitate a licentei de emisie  în termen de 5 zile calendaristice de la data comunicăriide către CNA a respectivei decizii.

(4) Licenta de emisie cuprinde:

a) datele de identificare a titularului;

b) frecventa;

c) zona de acoperire;

d) perioada de valabilitate;

e) tariful de utilizare a spectrului;

f) autorizatia tehnică de functionare (anexată).

Art. 13. - Licenta de emisie nu se eliberează dacă titularul licentei audiovizuale se află în una dintre următoarele situatii:

a) cererea de eliberare nu este completă;

b) nu a depus copia licentei audiovizuale;

c) nu îndeplineste conditiile legale pentru eliberarea licentei.

Art. 14. - În conformitate cu prevederile art. 64 din Legea audiovizualului, MCTI poate modifica, din motive tehnice sau din motive ce tin de schimbarea Planului national de alocare a frecventelor, frecventele si datele tehnice ale acesteia, fără întreruperea serviciului si cu asigurarea unei receptii de calitate echivalentă.

Art. 15. - (1) În situatia modificării/schimbării datelor de identificare a titularului licentei de emisie, modificarea licentei se va face în baza unei cereri scrise, depusă la MCTI în termen de 15 zile calendaristice de la data modificării/schimbării respectivelor date.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită în mod obligatoriu de copiile de pe toate documentele care certifică modificarea/schimbarea datelor de identificare.

(3) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(4) În termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (1), MCTI va modifica licenta de emisie. 

(5) Prevederile art. 11 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 16. - (1) Modificarea de către MCTI, la cererea titularului, a altor date cuprinse în licenta de emisie se realizează în baza unei cereri de modificare a licentei de emisie si numai după modificarea corespunzătoare, în prealabil, de către CNA a licentei audiovizuale.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi depusă la MCTI în termen de 5 zile calendaristice de la primirea de către titular a licentei audiovizuale modificate.

(3) Prevederile art. 10 alin. (3), ale art. 11 si 13 se aplică în mod corespunzător.

Art. 17. - (1) Licenta de emisie poate fi prelungită pentru o perioadă de 9 ani.

(2) Prelungirea licentei de emisie se face în baza unei cereri scrise a titularului acesteia, care va fi depusă la MCTI cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de expirarea termenului de valabilitate a licentei.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însotită în mod obligatoriu de copia licentei audiovizuale prelungite în mod corespunzător de către CNA.

(4) Copia documentului prevăzut la alin. (3) va fi legalizată sau va fi însotită de original pentru conformitate.

(5) În termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2), MCTI va modifica licenta de emisie.

(6) Prevederile art. 11 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 18. - Licenta de emisie nu va fi prelungită în situatia în care CNA a refuzat prelungirea licentei audiovizuale.

Art. 19. - (1) Licenta de emisie poate fi cedată unui tert, cu respectarea următoarelor conditii cumulative: 

a) acordul prealabil al MCTI;

b) licenta audiovizuală să fie cedată aceluiasi tert;

c) tertul să îsi asume toate obligatiile care decurg din licenta de emisie.

(2) Emiterea acordului prealabil se face în baza unei cereri scrise, care va fi depusă la MCTI de titularul licentei de emisie.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însotită în mod obligatoriu de copiile de pe documentele care certifică datele de identificare a cesionarului, angajamentul cesionarului cu privire la asumarea tuturor obligatiilor cuprinse în licenta de emisie si acordul prealabil al CNA.

(4) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (3) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(5) MCTI va analiza documentele prevăzute la alin. (2) si (3) si, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, va emite acordul prealabil cu privire la posibilitatea cedării licentei de emisie, în termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2).

(6) În termen de 3 zile calendaristice de la emiterea acordului prealabil, MCTI va comunica un exemplar al acordului respectiv titularului licentei de emisie.

(7) După încheierea contractului de cesiune, în termen de 5 zile calendaristice, cesionarul va depune la MCTI o cerere de modificare a licentei de emisie, care va fi însotită în mod obligatoriu de o copie a contractului de cesiune.

(8) Copia documentului prevăzut la alin. (7) va fi legalizată sau va fi însotită de original pentru conformitate.

(9) În termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii cererii prevăzute la alin. (7), MCTI va analiza documentele depuse si, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, va modifica licenta de emisie.

(10) Prevederile art. 11 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 20. - Licenta de emisie va fi retrasă de către MCTI dacă titularul acesteia se află în una dintre situatiile prevăzute la art. 65 din Legea audiovizualului.

Art. 21. - Monitorizarea si controlul parametrilor prevăzuti în licenta de emisie fată de reglementările tehnice în vigoare în domeniul radiocomunicatiilor, potrivit prevederilor art. 63 si ale art. 88 alin. (2) din Legea audiovizualului, se realizează de către IGCTI în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

 

SECTIUNEA a 3-a

Eliberarea autorizatiei tehnice de functionare

 

Art. 22. - (1) Lucrările de realizare a statiei de emisie vor putea fi începute numai după obtinerea de la MCTI a licentei de emisie.

(2) În vederea obtinerii autorizatiei tehnice de functionare, după realizarea statiei de emisie, titularul licentei de emisie va depune la IGCTI o cerere de eliberare a autorizatiei tehnice de functionare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însotită în mod obligatoriu de următoarele documente:

a) proiectul tehnic al statiei de emisie, întocmit în conformitate cu specificatiile tehnice prevăzute de legislatia în vigoare (copie);

b) licenta audiovizuală (copie).

(4) Documentele prevăzute la alin. (2) si (3) vor fi depuse în dublu exemplar.

(5) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (3) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

Art. 23. - (1) În baza documentelor prevăzute la art. 22, în termen de 20 de zile calendaristice de la data depunerii cererii-tip, IGCTI efectuează verificările tehnice ale statiei de emisie în conformitate cu specificatiile tehnice prevăzute de legislatia în vigoare si întocmeste un process-verbal care contine valorile măsurate.

(2) În termen de 10 zile calendaristice de la data efectuării verificărilor tehnice, IGCTI va transmite titularului licentei de emisie un exemplar al buletinului de măsurători conform modelului prevăzut în anexa nr. 6 la prezentul ordin, iar la MCTI, un exemplar al buletinului de măsurători, însotit de un exemplar al documentelor prevăzute la art. 22 alin. (2) si (3).

Art. 24. - (1) În cazul în care rezultatele verificărilor tehnice nu sunt favorabile, titularul licentei de emisie va efectua lucrările de remediere la statia de emisie, în conformitate cu observatiile consemnate în procesul-verbal prevăzut la art. 23 alin. (1).

(2) După efectuarea lucrărilor de remediere prevăzute la alin. (1), titularul licentei de emisie va solicita IGCTI efectuarea verificărilor tehnice.

(3) Prevederile art. 23 se aplică în mod corespunzător.

Art. 25. - (1) În termen de 5 zile calendaristice de la primire MCTI va verifica documentele depuse în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) si, în cazul în care sunt întrunite conditiile prevăzute de lege, va elibera titularului licentei audiovizuale autorizatia tehnică de functionare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7 la prezentul ordin.

(2) După eliberarea autorizatiei tehnice de functionare, în termen de 3 zile calendaristice, MCTI va transmite un exemplar al autorizatiei tehnice de functionare titularului licentei de emisie si un exemplar (copie) către IGCTI.

Art. 26. - (1) Autorizatia tehnică de functionare a  statiilor de emisie utilizate pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale este anexată licentei de emisie, făcând parte integrantă din aceasta.

(2) Termenul de valabilitate a autorizatiei tehnice de functionare este acelasi cu termenul de valabilitate a licentei de emisie.

(3) Autorizatia tehnică de functionare prevăzută la alin. (2) cuprinde:

a) numărul licentei de emisie;

b) amplasamentul statiei de emisie;

c) amplasamentul sursei de program (studioul);

d) caracteristicile tehnice de emisie;

e) alte date tehnice asociate;

f) durata de valabilitate.

Art. 27. - Autorizatia tehnică de functionare nu va fi eliberată în cazul în care titularul licentei de emisie se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 22 alin. (3);

b) statia de emisie nu respectă specificatiile tehnice prevăzute de legislatia în vigoare;

c) nu îndeplineste oricare dintre conditiile prevăzute de lege pentru eliberarea respectivei autorizatii.

Art. 28. - (1) În vederea realizării de modificări ale valorilor parametrilor tehnici cuprinsi în autorizatia tehnică de functionare, titularul licentei de emisie va notifica MCTI cu privire la această intentie.

(2) Titularul licentei de emisie va putea începe realizarea modificărilor parametrilor tehnici cuprinsi în autorizatia tehnică de functionare numai după efectuarea notificării prevăzute la alin. (1).

(3) După realizarea modificărilor parametrilor tehnici prevăzuti la alin. (1) titularul licentei de emisie va initia procedura de modificare a autorizatiei tehnice de functionare.

(4) În vederea modificării autorizatiei tehnice de functionare, titularul licentei de emisie va depune la IGCTI, potrivit art. 22 alin. (2), o cerere de modificare care va fi însotită în mod obligatoriu de proiectul tehnic al modificărilor.

(5) Prevederile art. 23-27 se aplică în mod corespunzător.

(6) Utilizarea statiei de emisie la parametrii tehnici modificati nu se va putea face decât după modificarea de către MCTI, în mod corespunzător, a autorizatiei tehnice de functionare.

(7) În situatia în care modificarea parametrilor tehnici ai statiei de emisie are implicatii asupra frecventei sau zonei de difuzare prevăzute în licenta audiovizuală, modificarea statiei de emisie si a autorizatiei tehnice de functionare nu se va putea face înainte de modificarea licentei audiovizuale si a licentei de emisie.

 

CAPITOLUL III

Procedura de autorizare în cazul difuzării serviciilor de programe audiovizuale prin intermediul unei retele de telecomunicatii

 

Art. 29. - (1) În vederea difuzării unui serviciu de programe pe, respectiv de pe teritoriul României, prin intermediul unei retele de telecomunicatii, orice persoană care intentionează să furnizeze astfel de retele va notifica ANRC cu privire la această intentie, în conditiile art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Lucrările de realizare a retelelor de telecomunicatii pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale vor putea fi începute numai după expirarea unui termen de cel putin 7 zile calendaristice de la înaintarea către ANRC a notificării prevăzute la alin. (1).

Art. 30. - (1) După obtinerea de la CNA a licentei audiovizuale si realizarea retelei de telecomunicatii pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, în vederea eliberării autorizatiei tehnice de functionare, titularul licentei audiovizuale va depune la IGCTI cererea de eliberare a autorizatiei tehnice de functionare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită în mod obligatoriu de următoarele documente:

a) certificatul-tip prin care ANRC, potrivit art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, cu modificările si completările ulterioare, atestă că respectivul titular a trimis o notificare cu privire la intentia de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice (copie);

b) licenta audiovizuală (copie);

c) proiectul tehnic al retelei de telecomunicatii pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale, întocmit în conformitate cu specificatiile tehnice prevăzute de legislatia în vigoare (copie).

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) si (2) vor fi depuse în dublu exemplar.

(4) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(5) Prevederile art. 23-25 se aplică în mod corespunzător.

Art. 31. - Autorizatia tehnică de functionare pentru retelele de telecomunicatii utilizate pentru difuzarea serviciilor de programe audiovizuale cuprinde:

a) datele de identificare a titularului licentei audiovizuale;

b) denumirea retelei si caracteristicile tehnice ale acesteia;

c) amplasamentul statiei centrale;

d) localitătile deservite de reteaua de telecomunicatii;

e) durata de valabilitate a autorizatiei.

Art. 32. - Autorizatia tehnică de functionare nu va fi eliberată în cazul în care titularul licentei audiovizuale se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 30 alin. (2);

b) reteaua de telecomunicatii nu respectă specificatiile tehnice prevăzute de legislatia în vigoare;

c) nu respectă zona de difuzare prevăzută în licenta audiovizuală;

d) nu îndeplineste oricare dintre conditiile prevăzute de lege pentru eliberarea respectivei autorizatii.

Art. 33. - (1) În vederea realizării de modificări ale datelor tehnice cuprinse în autorizatia tehnică de functionare, titularul licentei audiovizuale va notifica MCTI cu privire la această intentie.

(2) Titularul licentei audiovizuale va putea începe realizarea modificărilor datelor tehnice cuprinse în autorizatia tehnică de functionare numai după efectuarea notificării prevăzute la alin. (1).

(3) După realizarea modificărilor datelor tehnice prevăzute la alin. (1), titularul licentei audiovizuale va initia procedura de modificare a autorizatiei tehnice de functionare.

(4) În vederea modificării autorizatiei tehnice de functionare titularul licentei audiovizuale va depune la IGCTI, în conditiile art. 22 alin. (2), o cerere de modificare care va fi însotită în mod obligatoriu de proiectul tehnic al modificărilor.

(5) Prevederile art. 23-25 se aplică în mod corespunzător.

(6) Utilizarea retelei de telecomunicatii în conditiile datelor tehnice modificate nu se va putea face decât după modificarea de către MCTI, în mod corespunzător, a autorizatiei tehnice de functionare.

Art. 34. - (1) În situatia modificării/schimbării datelor de identificare a titularului autorizatiei tehnice de functionare, în termen de 15 zile calendaristice de la data modificării/schimbării acestora, titularul va depune la MCTI o cerere de modificare a autorizatiei tehnice de functionare.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită în mod obligatoriu de copiile de pe toate documentele care certifică modificarea/schimbarea datelor de identificare.

(3) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(4) MCTI va modifica autorizatia tehnică de functionare în termen de 5 zile calendaristice de la depunerea tuturor documentelor prevăzute la alin. (1) si (2).

(5) Prevederile art. 25 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 35. - (1) Termenul de valabilitate a autorizatiei tehnice de functionare este de 9 ani de la eliberarea acesteia.

(2) La expirarea termenului de valabilitate a autorizatiei tehnice de functionare, prelungirea acesteia se va realiza în baza unei cereri scrise a titularului statiei de emisie.

(3) Cererea de prelungire a autorizatiei tehnice de functionare se va depune la MCTI cu cel putin 30 de zile calendaristice înainte de data expirării termenului de valabilitate.

(4) Prelungirea termenului de valabilitate se va face pentru maximum 9 ani.

(5) MCTI va modifica autorizatia tehnică de functionare în termen de 5 zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la alin. (2).

(6) Prevederile art. 25 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 36. - Autorizatia tehnică de functionare se retrage în următoarele cazuri:

a) ca urmare a retragerii de către CNA a licentei audiovizuale;

b) ca urmare a săvârsirii uneia dintre faptele prevăzute la art. 90 alin. (1) lit. g)-h) si j) din Legea audiovizualului, dacă prin aceasta s-au adus prejudicii grave interesului public;

c) în alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 37. - (1) Autorizatia tehnică de functionare poate fi cedată unui tert numai în conditiile în care CNA a acceptat cedarea licentei audiovizuale către acelasi tert si a modificat licenta audiovizuală în mod corespunzător.

(2) În vederea cedării autorizatiei tehnice de functionare noul titular al licentei audiovizuale va depune la MCTI o cerere de modificare a autorizatiei tehnice de functionare, care va fi însotită în mod obligatoriu de următoarele documente:

a) licenta audiovizuală modificată (copie);

b) contractul de cesiune (copie).

(3) Copiile documentelor prevăzute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(4) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi depusă la MCTI în termen de 5 zile calendaristice de la data obtinerii de către noul titular a licentei audiovizuale modificate.

(5) În termen de 5 zile calendaristice de la primire, în cazul în care sunt respectate conditiile prevăzute de lege, MCTI va modifica autorizatia tehnică de functionare.

(6) Prevederile art. 25 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL IV

Procedura de autorizare în cazul retransmisiei serviciilor de programe prin intermediul unei retele de telecomunicatii

 

Art. 38. - Retelele de telecomunicatii utilizate pentru retransmisia serviciilor de programe audiovizuale vor putea fi realizate numai după expirarea unui termen de 7 zile calendaristice de la înaintarea către ANRC a notificării prevăzute la art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 39. - (1) După obtinerea de la CNA a avizului de retransmisie si realizarea retelei de telecomunicatii, titularul avizului de retransmisie va depune la IGCTI cererea de eliberare a autorizatiei tehnice de functionare, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită în mod obligatoriu de următoarele documente:

a) certificatul-tip prin care ANRC, în conditiile art. 6 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002, cu modificările si completările ulterioare, atestă că respectivul titular a trimis o notificare cu privire la intentia de a furniza retele sau servicii de comunicatii electronice (copie);

b) avizul de retransmisie (copie);

c) proiectul tehnic al retelei de telecomunicatii utilizate pentru retransmisia serviciilor de programe audiovizuale, întocmit în conformitate cu specificatiile tehnice prevăzute de legislatia în vigoare (copie).

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) si (2) vor fi depuse în dublu exemplar.

(4) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(5) Prevederile art. 23-25 si ale art. 33-35 se aplică în mod corespunzător.

Art. 40. - (1) Termenul de valabilitate a autorizatiei tehnice de functionare este de 9 ani de la eliberarea acesteia.

(2) Autorizatia tehnică de functionare pentru retelele de telecomunicatii utilizate pentru retransmisia serviciilor de programe audiovizuale cuprinde:

a) datele de identificare a titularului avizului de retransmisie;

b) denumirea retelei si caracteristicile tehnice ale acesteia;

c) amplasamentul statiei centrale;

d) localitătile deservite de reteaua de telecomunicatii;

e) durata de valabilitate a autorizatiei.

Art. 41. - Autorizatia tehnică de functionare nu va fi eliberată în cazul în care titularul licentei audiovizuale se află în una dintre următoarele situatii:

a) nu a depus toate documentele prevăzute la art. 39 alin. (2);

b) reteaua de telecomunicatii nu respectă specificatiile tehnice prevăzute de legislatia în vigoare;

c) nu îndeplineste oricare dintre conditiile prevăzute de lege pentru eliberarea respectivei autorizatii.

Art. 42. - Autorizatia tehnică de functionare se retrage în următoarele cazuri:

a) ca urmare a retragerii de către CNA a avizului de retransmisie;

b) în alte cazuri prevăzute de lege.

Art. 43. - (1) Autorizatia tehnică de functionare poate fi cedată unui tert numai în conditiile în care CNA a acceptat cedarea avizului de retransmisie către acelasi tert si a modificat avizul de retransmisie în mod corespunzător.

(2) În vederea cedării autorizatiei tehnice de functionare noul titular al avizului de retransmisie va depune la MCTI o cerere de modificare a autorizatiei tehnice de functionare, care va fi însotită în mod obligatoriu de următoarele documente:

a) avizul de retransmisie modificat (copie);

b) contractul de cesiune (copie).

(3) Copiile documentelor prevăzute la alineatul precedent vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(4) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi depusă la MCTI în termen de 5 zile calendaristice de la data obtinerii de către noul titular a avizului de retransmisie modificat.

(5) În termen de 5 zile calendaristice de la primire, în cazul în care sunt respectate conditiile prevăzute de lege, MCTI va modifica autorizatia tehnică de functionare.

(6) Prevederile art. 25 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii

SECTIUNEA 1

Continuarea procedurii de autorizare initiate potrivit prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor nr. 309/1997 privind autorizarea statiilor de radiodifuziune si televiziune

 

¤1 - Avizul tehnic

Art. 44. - Cererile de eliberare a avizului tehnic prealabil, întemeiate pe prevederile Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare, sau a avizului tehnic, depuse la MCTI sau ANRC anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, vor fi solutionate în conformitate cu prevederile prezentului paragraf.

Art. 45. - (1) În termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, MCTI va verifica cererile de eliberare a avizului tehnic care au fost depuse anterior intrării în vigoare a Legii audiovizualului nr. 504/2002 si, în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 309/1997 privind autorizarea statiilor de radiodifuziune si televiziune, precum si celelalte prevederi legale incidente, va elibera avizul tehnic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.

(2) Prevederile art. 8 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul în care cererile prevăzute la alin. (1) nu sunt complete sau nu sunt însotite de toate documentele prevăzute de Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 309/1997, solicitantul va relua procedura de eliberare a avizului ethnic în conformitate cu prevederile art. 6-8 din prezentul ordin.

Art. 46. - (1) În termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, cererile de eliberare a avizului tehnic, întemeiate pe prevederile Legii audiovizualului nr. 504/2002 si însotite de toate documentele prevăzute la art. 7 alin. (1), vor fi solutionate de MCTI si, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, se va elibera avizul tehnic.

(2) Prevederile art. 8 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

(3) În cazul în care cererile prevăzute la alin. (1) nu sunt complete sau nu sunt însotite de toate documentele prevăzute la art. 7 alin. (1), solicitantul va relua procedura de eliberare a avizului tehnic, în conformitate cu prevederile art. 6-8 din prezentul ordin.

¤2 - Eliberarea licentei de emisie si a autorizatiei tehnice de functionare

Art. 47. - (1) În termen de 15 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, titularii licentelor de emisie pentru comunicatia audiovizuală pe cale radioelectrică la care fac referire prevederile art. 97 alin. (1) din Legea audiovizualului si care au obtinut autorizatia tehnică de functionare vor depune la MCTI o cerere de eliberare a licentei de emisie si de preschimbare a autorizatiei tehnice de functionare.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită în mod obligatoriu de copia licentei de emisie pentru comunicatia audiovizuală.

(3) Copia licentei de emisie pentru comunicatia audiovizuală va fi legalizată sau însotită de exemplarul original pentru conformitate.

(4) În termen de 30 de zile de la depunere MCTI verifică documentele prevăzute la alin. (2) si, în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, va elibera licenta de emisie si va preschimba autorizatia tehnică de functionare.

(5) Termenul de valabilitate a licentei de emisie si a autorizatiei tehnice de functionare este acelasi cu termenul de valabilitate a licentei de emisie pentru comunicatia audiovizuală.

(6) După eliberarea licentei de emisie si preschimbarea autorizatiei tehnice de functionare, în termen de 3 zile calendaristice, MCTI va transmite un exemplar al licentei, respectiv al autorizatiei tehnice de functionare, către titularul licentei de emisie pentru comunicatia audiovizuală si un exemplar (copie) către IGCTI.

Art. 48. - (1) În cazul titularilor licentelor de emisie pentru comunicatia audiovizuală care au depus la INSCC proiecte tehnice ale statiilor de emisie si nu au primit avizele favorabile, se va realiza expertiza tehnică si, dacă sunt respectate specificatiile tehnice prevăzute de legislatia în vigoare, se va elibera avizul favorabil în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin.

(2) INSCC va comunica avizul favorabil asupra proiectului tehnic către titularul licentei de emisie pentru comunicatia audiovizuală, în termen de 3 zile calendaristice de la eliberare.

(3) Prevederile art. 49 se aplică în mod corespunzător.

Art. 49. - (1) În cazul titularilor licentelor de emisie pentru comunicatia audiovizuală care au obtinut de la INSCC avizul favorabil asupra proiectului tehnic al statiei de emisie, IGCTI va efectua verificările tehnice în termen de 20 de zile calendaristice de la depunerea cererii prevăzute la art. 22 alin. (2).

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) va fi însotită în mod obligatoriu de următoarele documente:

a) proiectul tehnic al statiei de emisie întocmit în conformitate cu specificatiile tehnice prevăzute de legislatia în vigoare (copie);

b) licenta de emisie pentru comunicatia audiovizuală (copie).

(3) Documentele prevăzute la alin. (1) si (2) vor fi depuse în dublu exemplar.

(4) Copiile de pe documentele prevăzute la alin. (2) vor fi legalizate sau vor fi însotite de exemplarele originale pentru conformitate.

(5) Prevederile art. 23, 24 si 48 se aplică în mod corespunzător.

Art. 50. - (1) Pentru titularii licentelor de emisie pentru comunicatia audiovizuală pentru care s-au depus la MCTI avizul favorabil al INSCC asupra proiectelor tehnice ale statiilor de emisie, precum si buletinul de măsurători favorabil de la IGCTI, în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, MCTI va elibera licenta de emisie si autorizatia tehnică de functionare, în termen de 5 zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin.

(2) După eliberarea licentei de emisie si a autorizatiei tehnice de functionare, în termen de 3 zile calendaristice, MCTI va transmite un exemplar al licentei, respectiv al autorizatiei tehnice de functionare, către titularul licentei de emisie pentru comunicatia audiovizuală si un exemplar (copie) către IGCTI.

(3) Prevederile art. 47 alin. (5) se aplică în mod corespunzător.

Art. 51. - Titularii autorizatiilor tehnice de functionare emise în temeiul prevederilor Legii audiovizualului nr.  48/1992, cu modificările si completările ulterioare, care au obtinut de la MCTI acordul pentru realizarea de modificări tehnice asupra statiei de emisie sau au solicitat modificări ale unor prevederi ale autorizatiei tehnice de functionare care nu au fost finalizate prin eliberarea de anexe la autorizatia tehnică de functionare, vor urma procedura de autorizare prevăzută la art. 48-50 din prezentulordin.

 

SECTIUNEA a 2-a

Continuarea procedurii de autorizare initiate potrivit prevederilor Ordinului ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 318/2001 privind avizarea realizării si autorizarea functionării retelelor de distributie prin cablu pentru programe de televiziune si radiodifuziune

 

Art. 52. - Titularii licentelor de emisie care, la data intrării în vigoare a prezentului ordin, initiaseră procedura de eliberare a deciziei de autorizare si care se află în diferite stadii de realizare a retelei de telecomunicatii vor continua procedura de autorizare cu respectarea prevederilor prezentei sectiuni.

Art. 53. - (1) În cazul titularilor licentelor de emisie pentru comunicatia audiovizuală, pentru care se află depuse la MCTI sau ANRC cereri de efectuare a verificărilor tehnice si de eliberare a deciziei de autorizare, avizate de IGCTI, însotite de avizul favorabil asupra proiectului tehnic emis de INSCC si care îndeplinesc conditiile prevăzute de lege, MCTI va elibera autorizatia tehnică de functionare în termen de 15 zile de la publicarea prezentului ordin.

(2) Termenul de valabilitate a autorizatiei tehnice de functionare este egal cu termenul de valabilitate a licentei de emisie pentru comunicatia audiovizuală.

(3) După eliberarea autorizatiei tehnice de functionare, în termen de 3 zile calendaristice, MCTI va transmite un exemplar al autorizatiei către titularul licentei de emisie pentru comunicatia audiovizuală si un exemplar (copie) către IGCTI.

Art. 54. - (1) În cazul titularilor licentelor de emisie pentru comunicatia audiovizuală care au depus la IGCTI cereri de efectuare a verificărilor tehnice si de eliberare a deciziei de autorizare si care au obtinut de la INSCC avizul favorabil asupra proiectului tehnic, IGCTI va efectua verificările tehnice si, dacă sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, va elibera buletinul de măsurători în termen de 30 de zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin.

(2) După eliberarea buletinului de măsurători, în termen de 3 zile calendaristice, IGCTI va transmite un exemplar al buletinului de măsurători către titularul licentei de emisie pentru comunicatia audiovizuală si un exemplar, însotit de proiectul tehnic al retelei de telecomunicatii si de cererea de eliberare a deciziei de autorizare, către MCTI.

(3) În termen de 5 zile de la primirea documentelor prevăzute la alin. (2), în cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, MCTI va elibera autorizatia tehnică de functionare.

(4) Prevederile art. 53 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

Art. 55. - (1) Titularii licentelor de emisie pentru comunicatia audiovizuală care au obtinut avizul favorabil al INSCC asupra proiectului tehnic si nu au obtinut aviz tehnic prealabil eliberat de MCTI, în conformitate cu prevederile Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare, vor construi reteaua de telecomunicatii în baza avizului favorabil asupra proiectului tehnic.

(2) După realizarea retelei de telecomunicatii titularii licentelor de emisie pentru comunicatia audiovizuală vor initia procedura de eliberare a autorizatiei tehnice de functionare, în conformitate cu prevederile cap. III sau IV, după caz.

Art. 56. - (1) În cazul titularilor licentelor de emisie pentru comunicatia audiovizuală care au depus la INSCC proiecte tehnice pentru care nu au obtinut avizul favorabil, INSCC va realiza expertiza tehnică si, dacă sunt respectate specificatiile tehnice prevăzute de legislatia în vigoare, va elibera avizul favorabil în termen de 15 zile calendaristice de la publicarea prezentului ordin.

(2) În termen de 3 zile calendaristice de la emitere, INSCC va comunica avizul favorabil asupra proiectului tehnic către titularul licentei de emisie pentru comunicatia audiovizuală.

(3) Prevederile art. 55 alin. (2) se aplică în mod corespunzător.

Art. 57. - Titularii deciziilor de autorizare emise în temeiul prevederilor Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare, care au initiat procedura de avizare a realizărilor de modificări tehnice asupra retelei de telecomunicatii sau au solicitat modificări ale unor prevederi ale deciziei de autorizare, vor urma procedura de autorizare prevăzută la art. 53-56 din prezentul ordin.

Art. 58. - (1) În situatia retelelor de telecomunicatii supuse transferului dreptului de proprietate pentru care, la data intrării în vigoare a Legii audiovizualului nr. 504/2002, au fost depuse toate documentele prevăzute de Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 318/2001 privind avizarea realizării si autorizarea functionării retelelor de distributie prin cablu pentru programe de televiziune si radiodifuziune, MCTI va elibera autorizatiile tehnice de functionare pentru noii titulari numai în cazul în care noul titular, în conformitate cu  prevederile Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare, a dobândit de la CNA licenta de emisie pentru comunicatia audiovizuală.

(2) În cazul în care sunt îndeplinite conditiile prevăzute de lege, MCTI va elibera autorizatia tehnică de functionare în termen de 5 zile calendaristice de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.

(3) Prevederile art. 53 alin. (2) si (3) se aplică în mod corespunzător.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 59. - Autorizatiile tehnice de functionare si deciziile de autorizare eliberate în temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare, vor putea fi preschimbate gratuit de către MCTI la solicitarea titularilor acestora.

Art. 60. - (1) Autorizatiile tehnice de functionare si deciziile de autorizare eliberate în temeiul Legii audiovizualului nr. 48/1992, cu modificările si completările ulterioare, titularilor licentelor de emisie pentru comunicatia audiovizuală vor putea fi cedate numai în conditiile în care licenta de emisie pentru comunicatia audiovizuală a făcut obiectul unei cesiuni, iar viitorul cesionar al autorizatiei tehnice de functionare are calitatea de titular al licentei de emisie pentru comunicatia audiovizuală modificată.

(2) Modificarea autorizatiei tehnice de functionare sau a deciziei de autorizare se realizează de MCTI în temeiul  cererii depuse de noul titular al licentei de emisie pentrucomunicatia audiovizuală.

(3) Cererea prevăzută la alin. (2) va fi însotită în mod obligatoriu de următoarele documente:

a) licenta de emisie pentru comunicatia audiovizuală (copie);

b) contractul de cesiune (copie).

(4) Copiile prevăzute la alin. (3) vor fi legalizate sau vor fi însotite de originale pentru conformitate.

(5) În termen de 5 zile calendaristice de la data depunerii documentelor prevăzute la alin. (3), în cazul în care sunt îndeplinite conditiile mentionate de lege, MCTI va modifica autorizatia tehnică de functionare sau va emite o nouă autorizatie tehnică de functionare în conditiile în care obiectul cesiunii îl constituie o decizie de autorizare.

(6) Prevederile art. 11 alin. (2) se aplică în mod corespunzător

Art. 61. - Anexele nr. 1-7*) fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 62. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 63. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicatiilor nr. 309/1997, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 318 bis din 19 noiembrie 1997, Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 318/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 600 din 25 septembrie 2001, si Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 173/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 574 din 14 septembrie 2001.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2002.

Nr. 365.


*) Anexele nr. 1-7 sunt reproduse în facsimil.