MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 923            LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE            Marti, 17 decembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

661. - Lege privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

1.032. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

1.022. - Decret privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945

 

1.023. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Cavaler

 

1.024. - Decret privind conferirea ordinelor nationale Serviciul Credincios si Pentru Merit

 

1.025. - Decret pentru acreditarea unui ambasador

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.410. - Hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Deviere DN 28 A km 19+500-km 22+900 la Blăgesti”, judetul Iasi

 

1.411. - Hotărâre privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

1.412. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice

 

1.416. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

1.420. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 508/2001 privind accesul la învătământul obligatoriu din România al copiilor lucrătorilor migranti proveniti din statele membre ale Uniunii Europene

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

366. - Ordin al ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune

 

585. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind necesitatea raportării de către societătile comerciale din sectorul zahărului a unor date statistice

 

1.959. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru modificarea limitelor maselor si dimensiunilor maxime admise, prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

 Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 123 din 2 octombrie 2002 pentru rorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 734 din 8 octombrie 2002.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 decembrie 2002.

Nr. 661.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 68/1994 privind înfiintarea medaliei “Crucea comemorativă a celui de-al doilea război mondial, 1941-1945”, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III si ale art. 11 pct. V.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, modificată prin Legea nr. 352/2002,

            având în vedere propunerile ministrului apărării nationale, pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al doilea război mondial,

 

            Presedintele României decretează:

            Articol unic. - Se conferă Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial, 1941-1945, unor veterani de război ai Ministerului Apărării Nationale, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.032.


*) Anexa se publică ulterior.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 123/2002 pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 121/2001 pentru suspendarea temporară a tuturor procedurilor referitoare la adoptiile internationale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.022.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national  Pentru Merit în grad de Cavaler

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea directorului Serviciului Român de Informatii,

pentru merite deosebite în organizarea si executarea activitătilor de prevenire si combatere a terorismului, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de la înfiintare,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler, cu însemne pentru militari, Brigăzii Antiteroriste din cadrul Serviciului Român de Informatii.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.023.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea ordinelor nationale Serviciul Credincios si Pentru Merit

 

            În temeiul art. 94 lit. a) si al art. 99 din Constitutia României, precum si al art. 4 alin. (1), al art. 6 lit. A pct. II si III si al art. 11 din Legea

nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea directorului Serviciului Român de Informatii, pentru a recompensa serviciile deosebite aduse statului român în procesul de integrare euroatlantică,

 

            Presedintele României decretează:

 

            Art. 1. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de ofiter domnului Wayne Stephen Rychak, directorul Oficiului de Securitate NATO.

            Art. 2. - Se conferă Ordinul national Serviciul Credincios în grad de Cavaler doamnei Bridget Luccien Austin, adjunct al directorului Oficiului de Securitate NATO.

            Art. 3. - Se conferă Ordinul national Pentru Merit în grad de Cavaler domnului Dieter Albert Blankenburg, seful Departamentului de securitate a personalului din Oficiul de Securitate NATO.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.024.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acreditarea unui ambasador

 

            În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României, având în vedere propunerea Guvernului,

 

            Presedintele României d e c r e t e a z ă :

 

             Articol unic. - Doamna Monica Mariana Grigorescu se acreditează în calitate de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Federativă a Braziliei.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.025.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Deviere DN 28 A km 19+500 - km 22+900 la Blăgesti”, judetul Iasi

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 22 alin. (2) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Deviere DN 28 A km 19+500 - km 22+900 la Blăgesti”, judetul Iasi, prevăzuti în anexa*) la prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din veniturile cu destinatie specială pentru drumurile publice prevăzute în bugetul de stat, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.410.


*) Anexa se comunică Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea înfiintării pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a unei activităti finantate integral din venituri proprii

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 67 din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă înfiintarea pe lângă Administratia Natională a Rezervelor de Stat a activitătii de “interventii operative si reîntregirea stocurilor diminuate”, denumită în continuare Activitate, finantată integral din venituri proprii.

            Art. 2. - Domeniul de activitate, sistemul de organizare si functionare al Activitătii, categoriile de venituri si natura cheltuielilor sunt cele stabilite în normele de aplicare prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 3. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Presedintele Administratiei Nationale

a Rezervelor de Stat,

Adrian Gurău

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.411.


*) Anexa de comunică Administratiei Nationale a Rezervelor de Stat.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2001 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 17 din 15 ianuarie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Litera e) a articolului 7 va avea următorul cuprins:

            “e) suspendarea programelor artistice, a auditiilor muzicale, video, TV, organizate în aer liber după ora 1,00 noaptea de către structurile de primire turistice cu functiuni de alimentatie publică;”

            2. La articolul 10, după litera e) se introduc literele f) si g) cu următorul cuprins:

            “f) nerespectarea prevederilor art. 7 lit. e);

            g) împiedicarea sub orice formă a persoanelor împuternicite de a-si exercita atributiile de serviciu legate de aplicarea prezentei hotărâri.”

            3. La articolul 11, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:

            “e) faptele prevăzute la lit. f) si g), cu amendă de la 300.000.000 lei la 500.000.000 lei.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Aghaton Dan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.412.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 166/2001 privind organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 32 din 18 ianuarie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:

            1. Alineatul (3) al articolului 4 va avea următorul cuprins:

            “(3) Numărul maxim de posturi în aparatul central al Autoritătii este de 65, exclusiv demnitarul si posturile aferente cabinetului acestuia.”

            2. Alineatul (3) al articolului 6 va avea următorul cuprins:

            “(3) Numărul maxim de posturi pentru oficiile judetene pentru protectia consumatorilor, respectiv al municipiuluiBucuresti, este de 685.”

            3. Nota din coltul dreapta-sus al anexei nr. 1 “Structura organizatorică a Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor” va avea următorul cuprins:

            “Numărul maxim de posturi = 65, exclusiv demnitarul si posturile aferente cabinetului acestuia.”

            4. Alineatul 2 al punctului I din anexa nr. 2 “Unitătile cu personalitate juridică care functionează în subordinea Autoritătii Nationale pentru Protectia Consumatorilor” va avea următorul cuprins:

            “Numărul maxim de posturi = 685”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor

Rovana Plumb,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.416.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 508/2001 privind accesul la învătământul obligatoriu din România al copiilor lucrătorilor migranti proveniti din statele membre ale Uniunii Europene

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. I. - Hotărârea Guvernului nr. 508/2001 privind accesul la învătământul obligatoriu din România al copiilor lucrătorilor migranti proveniti din statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 iunie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

            “Art. 1. - (1) Lucrătorul migrant este cetăteanul unui stat membru al Uniunii Europene căruia i s-a acordat dreptul de sedere în România, care are domiciliul sau resedinta în România si care desfăsoară ori a desfăsurat pe teritoriul statului român o activitate lucrativă în baza unui contract individual de muncă sau într-o altă formă reglementată de legislatia română”.

            2. Alineatul (1) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

            “Art. 3. - (1) În vederea înscrierii în învătământul general obligatoriu din România, copiii lucrătorilor migranti, care nu cunosc limba română, vor urma si vor promova un curs gratuit de initiere în limba română, cu durata de un an scolar, organizat în unitătile din sistemul national de învătământ.”

            3. După alineatul (1) al articolului 3 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

            “(11) Consiliile locale au obligatia de a asigura cheltuielile necesare organizării cursurilor prevăzute la alin. (1).”

            4. Alineatul (2) al articolului 3 va avea următorul cuprins:

            “(2) Minorii care cunosc limba română vor sustine un examen gratuit organizat de inspectoratul scolar judetean sau al municipiului Bucuresti.”

            Art. II. - Hotărârea Guvernului nr. 508/2001 privind accesul la învătământul obligatoriu din România al copiilor lucrătorilor migranti proveniti din statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 iunie 2001, cu modificările si completările aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

p. Ministrul de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.420.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

 

ORDIN

privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune

 

            Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 20/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei,

            în temeiul prevederilor art. 73 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, modificată prin Legea nr. 591/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor,

 

            ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei emite prezentul ordin.

 

            Art. 1. - (1) Prezentul ordin are ca obiect reglementarea, prin aprobarea Specificatiei tehnice CS 2.12.2, versiunea 2, prevăzută în anexă, a conditiilor tehnice privind documentatia, mediul interior sau exterior al clădirilor, alimentarea cu energie electrică, precum si compatibilitatea electromagnetică, pe care trebuie să le respecte la construire, modificare sau modernizare retelele de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune, supuse autorizării de către Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

            (2) În vederea asigurării calitătii corespunzătoare retelele de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune vor respecta cerintele-cadru sau de limitare cu privire la parametrii tehnici prezentati în cap. VI al Specificatiei tehnice CS 2.12.2, versiunea 2.

            Art. 2. - Furnizorii de retele de telecomunicatii utilizate pentru distributia prin cablu a serviciilor de programe audiovizuale îsi pot exercita dreptul de acces în imobile, incinte si în alte proprietăti numai cu respectarea prevederilor cap. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 591/2002.

            Art. 3. - Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului comunicatiilor si tehnologiei informatiei nr. 315/2001 privind calitatea retelelor de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune si radiodifuziune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 594 din 21 septembrie 2001.

 

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2002.

Nr. 366.

 

ANEXĂ

 

SPECIFICATIA TEHNICĂ CS 2.12.2, VERSIUNEA 2

 

ROMÂNIA

 

MINISTERUL COMUNICATIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMATIEI

SPECIFICATIE DE SECTIUNE

SPECIFICATIE PRIVIND SISTEMELE DE DISTRIBUTIE A PROGRAMELOR  AUDIOVIZUALE PRIN CABLU

DIRECTIA GENERALĂ DE STRATEGIE A DEZVOLTĂRII COMUNICATIILOR

 

            Prezenta specificatie tehnică se referă la conditiile tehnice generale si la valorile principalilor parametri tehnici ai sistemelor folosite pentru receptia, prelucrarea si distributia programelor audiovizuale prin cablu.

            Continutul:

            1. Scop

            2. Arie de aplicare

            3. Documente de referintă

            4. Terminologie si unităti de măsură

            5. Conditii tehnice generale

            6. Parametri tehnici

            Elaborată de Institutul National de Studii si Cercetări pentru Comunicatii

            Data: iulie 2001

            Codul Specificatiei: CS 2.12.2

            Versiunea 2

            Data ultimei modificări

            1. Scop

            Prezenta specificatie tehnică are ca scop prezentarea parametrilor sistemului de distributie prin cablu a programelor audiovizuale.

2. Arie de aplicare

Prevederile prezentei specificatii tehnice se aplică sistemelor de distributie prin cablu a programelor de televiziune si radiodifuziune sonoră cu modulatie de frecventă.

3. Documente de referintă

3.1. SR EN 50083-1+A1+A2 Sisteme de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet si multimedia interactiv. Partea 1: Cerinte de securitate

3.2. SR EN 50083-2+A1+A2 Sisteme de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet si multimedia interactiv. Partea a 2-a: Compatibilitate electromagnetică a echipamentului

3.3. EN 50083-10 Sisteme de distributie prin cablu pentru semnale de televiziune, sunet si multimedia interactiv.

Partea a 10-a: Performantele sistemului pe calea de întoarcere

3.4. SR CEI-728-1+A1 Sisteme destinate în principal semnalelor de radiodifuziune sonoră si televiziune si care functionează între 30 MHz si 1 GHz

3.5. Specificatii privind retelele de distributie prin cablu a programelor radiodifuzate provenind de la CENELEC si administratiile nationale de comunicatii din Germania, Olanda, Belgia, Finlanda si Ungaria.

3.6. STAS 6271-81 Prize de pământ pentru instalatiile de telecomunicatii

3.7. STAS 11054-78 Aparate electrice si electronice - clase de protectie împotriva electrocutării

3.8. STAS 2612-87 Protectia împotriva electrocutărilor - limite admise

3.9. STAS 831-88 Utilizarea în comun a stâlpilor pentru tractiune si telecomunicatii

3.10. STAS 7712-91 Receptoare TV alb-negru si în culori. Clasificare si parametrii principali.

4. Terminologie si unităti de măsură

4.1. Terminologie

4.1.1. Antenă de receptie - dispozitiv având caracteristici electrice corespunzătoare pentru a receptiona semnalele dorite din atmosferă si a le transfera la restul componentelor sistemului de distributie prin cablu.

4.1.2. Statia centrală - ansamblu de echipamente destinate prelucrării semnalelor ce vor fi distribuite intercalat între antena de receptie si alte surse de semnal, pe de o parte, si reteaua de distributie prin cablu, pe de altă parte, precum si transmiterii în reteaua de distributie.

4.1.3. Linie - circuit de transmisie făcând parte dintr-o retea de distributie.

a) Linie principală - linia si echipamentul asociat, prin care se distribuie semnalul de la statia centrală spre liniile de distributie.

b) Linie de distributie - linia si echipamentul asociat, prin care se conectează linia principală cu priza de utilizator.

4.1.4. Retea de distributie - ansamblu de linii si de echipamente asociate, cuprinse între statia centrală si prizele de utilizator.

4.1.5. Sistem de distributie prin cablu - ansamblu format din statia centrală si reteaua de distributie.

4.1.6. Priză de utilizator - dispozitiv folosit pentru interconectarea unei linii de utilizator cu un cordon de racord.

4.1.7. Cordon de racord - cordon care conectează priza de utilizator cu echipamentul de utilizator.

4.1.8. Repartitor - dispozitiv pasiv care repartizează în totalitate puterea disponibilă între mai multe linii.

4.1.9. Derivator - dispozitiv pasiv care, montat pe o linie, distribuie spre una sau mai multe linii o fractiune din puterea care îl traversează.

4.1.10. Convertor de frecventă - dispozitiv destinat a transpune semnalul dintr-un canal în altul sau dintr-o bandă de frecventă în alta.

4.1.11. Procesor de satelit - dispozitiv care demodulează semnalul primit si îl transpune într-un canal dat.

4.1.12 Atenuarea de reflexie - reprezintă raportul exprimat în decibeli între puterea de intrare si puterea reflectată. Se calculează după formula:

 

20 x Ig | Z+Z0/ Z-Z0| (dB)

 

în care Z este impedanta care trebuie să se adapteze la impedanta nominală Z0.

4.1.13. Raport în dB - raportul în dB între două mărimi de putere P1 si P2, care este definit de formula:

 

10 x Ig P1/P2 (dB)

 

4.1.14. În sistemele de distributie prin cablu puterea de referintă nominală este de 1/75 pW, si anume puterea disipată într-o rezistentă de 5 ohmi de o diferentă de potential de 1 µV (valoare efectivă) (U0).

4.1.15. Nivelul de semnal - nivelul unui semnal de tensiune U1 oarecare este raportul în dB dintre această tensiune si tensiunea de referintă nominală U0 de 1 µV, adică:

 

20 x Ig U1/U0 = 10 x Ig P1/P0 ,

 

în care:

P0 = 1/75 pW

Acest nivel este exprimat în dBµV.

4.1.16. Semnal video - semnal compus din semnalul de luminantă si semnalul de crominantă în cazul semnalului video color.

4.1.17. Semnal video complex - semnal compus din semnalul video si semnalele de sincronizare.

4.1.18. Semnal audio - semnal de frecventă joasă, care contine informatia audio de înaltă calitate (30 Hz - 15 kHz) mono/stereo.

4.1.19. Purtătoare de imagine - semnal de radiofrecventă destinat a fi modulat de către semnalul video complex.

4.1.20. Purtătoare de sunet - semnal de radiofrecventă destinat a fi modulat de către semnalul audio.

4.1.21. Semnal de televiziune - semnal compus din purtătoarea de imagine si purtătoarea de sunet modulate.

4.1.22. Nivelul purtătoarei de imagine - valoarea efectivă a purtătoarei la vârf de anvelopă de modulatie, exprimată în dBµV si măsurată la bornele unei sarcini de 75 ohmi.

4.1.23. Nivelul purtătoarei de sunet - valoarea efectivă a purtătoarei în absenta modulatiei, exprimată în dBµV si măsurată la bornele unei sarcini de 75 ohmi.

4.1.24. Radiatii perturbatoare - orice semnal pe o anumită frecventă, care se propagă din interiorul spre exteriorul sistemului de distributie.

4.1.25. Caracteristică de amplitudine-frecventă – variatia modulului functiei de transfer a retelei de distributie în raport cu frecventa.

4.1.26. Frecventă caracteristică - frecventă usor de identificat si de măsurat dintr-o emisie dată (în cazul CATV se consideră purtătoarea de imagine si purtătoarea de sunet).

4.1.27. Toleranta de frecventă - abaterea maximă admisibilă dintre frecventa caracteristică si frecventa de referintă (STAS 9174/1-89).

4.1.28. Timpul de întârziere de grup - indică panta caracteristicii de fază în raport cu frecventa. În practică prezintă importantă variatia timpului de propagare de grup în limitele benzii de frecventă, în raport cu valoarea lui la o  frecventă de referintă, în mod deosebit în jurul subpurtătoarei de crominantă.

4.1.29. Intermodulatie - proces prin care neliniaritatea retelei provoacă la iesire semnale parazite (denumite produse în intermodulatie) pe frecvente, care sunt combinatii lineare ale frecventelor semnalelor de intrare.

4.1.30. Nivel de intermodulatie - diferenta în decibeli într-un punct al retelei dintre nivelul de referintă al purtătoarei de imagine si nivelurile produselor de intermodulatie specificate.

4.1.31. Raportul semnal-zgomot în RF - diferenta în decibeli într-un punct al retelei dintre nivelul purtătoarei de imagine TV sau al purtătoarei MF, în cazul transmisiilor cu modulatie de frecventă, si nivelul zgomotului de fond (măsurat într-o bandă de trecere corespunzătoare unui canal al sistemului de radiodifuziune sau de televiziune utilizat).

4.1.32. Zgomot termic ideal - zgomotul produs într-o componentă rezistivă prin agitatia termică a electronilor.

Puterea termică produsă este dată de:

P = 4BkT,

în care:

P - puterea de zgomot (în wati);

B - banda de trecere (în hertzi);

k - constanta lui Boltzmann = 1,36 x 10-23 J/K;

T - temperatura absolută (în grade Kelvin)

 

V/R = 4BkT si

V = 4BkTR

în care:

V - tensiunea de zgomot;

R - rezistenta în ohmi.

În practică sursa de zgomot lucrează adaptat astfel încât zgomotul la intrarea în echipament este V/2.

4.1.33. Diafonia în cazul transmisiilor stereofonice - diferenta în decibeli dintre nivelul semnalului receptionat în canalele stâng si drept, semnalul fiind transmis pe canalul stâng sau, respectiv, pe canalul drept.

4.1.34. Toleranta nivelului purtătoarelor – abaterea maximă a nivelului purtătoarelor de imagine sau sunet în punctul de retea considerat în raport cu valoarea de referintă specificată în documentatie si reglată la punerea în functie a retelei.

4.1.35. Câstigul diferential - variatia amplitudinii subpurtătoarei de crominantă în functie de nivelul semnalului de luminantă.

4.1.36. Faza diferentială - variatia fazei subpurtătoarei de crominantă în functie de nivelul semnalului de luminantă.

4.1.37. Decuplarea între prize de utilizator – atenuarea între o priză de utilizator si alta (se consideră valoarea cea mai mică în interiorul limitelor de frecventă specificate).

4.1.38. Perturbatie electromagnetică - orice fenomen electromagnetic care poate degrada performanta unui dispozitiv, echipament sau sistem ori poate afecta defavorabil materia vie sau inertă.

4.1.39. Imunitate (la o perturbatie) - aptitudinea unui dispozitiv, echipament sau sistem de a functiona fără degradare în prezenta unei perturbatii electromagnetice.

4.1.40. Calea directă - partea retelei de cablu în care semnalele sunt distribuite în sensul căii directe de la statia centrală la oricare alt punct al retelei de cablu în zona utilizatorilor.

4.1.41. Calea de întoarcere - partea din reteaua de cablu prin care semnalele sunt transmise în directia ascendentă de la oricare abonat conectat la retea către statia centrală sau către oricare alt nod al retelei de cablu.

4.2. Unităti de măsură dBµV sau dBmV

[dBmV] = [dbµV]+60

5. Conditii tehnice

5.1. Conditii tehnice privind documentatia

Documentatia trebuie să contină parametrii tehnici de ansamblu si de detaliu ai echipamentului si retelei pentru zona de serviciu.

5.2. Conditii de mediu

Echipamentele, inclusiv cablurile sistemului de distributie prin cablu, pot lucra în interiorul clădirilor, precum si în exteriorul acestora. Conditiile de mediu pentru modulele montate în interiorul clădirilor:

- temperatura ambiantă: +5şC/+40şC;

- umiditatea relativă: < 80%, fără condens;

- mediu lipsit de agenti corosivi;

- categorie climatică: N3.

Conditiile de mediu pentru modulele montate în exteriorul clădirilor:

- temperatură ambiantă: -25şC/+70şC;

- viteza maximă a vântului: 130 km/h;

- conditii meteo normale pentru zonele temperate: ploaie, ninsoare, chiciură;

- vibratii.

5.3. Conditii de alimentare cu energie electrică Modulele componente ale sistemului de distributie prin cablu se alimentează cu energie electrică în două moduri:

A. Direct de la reteaua de distributie a energiei electrice monofazate, cu următoarele conditii tehnice:

- tensiunea: 220 V c.a. ±10%;

- frecventa: 50 Hz ± 2 Hz (STAS 8333/89).

Toate modulele si instalatiile de la reteaua de 220 V vor fi construite în clasa 1 (conform STAS 11054-78) privind protectia la electrocutare a utilizatorului (conexiune specială de împământare de protectie). Rezistenta prizei de pământ a retelei de alimentare utilizate trebuie să corespundă valorilor prevăzute de STAS 6271-81.

B. Telealimentarea prin cablu de RF cu tensiune mai mică de 65 V (nepericuloasă în conformitate cu standardele în vigoare). În cazul utilizării tensiunii alternative se prevede izolatia galvanică fată de reteaua de 220 V curent alternativ prin transformator coborâtor termoizolat.

5.4. Reguli de securitate

Un sistem de distributie prin cablu trebuie conceput, construit si instalat de asemenea manieră încât să nu prezinte nici un pericol în utilizarea normală si în caz de deranjament pentru personalul care îl deserveste sau îl verifică, asigurând în special:

- protectia persoanelor contra descărcărilor electrice;

- protectia persoanelor contra rănirilor;

- protectia contra incendiilor.

(SR EN 50083-1+A1+A2)

5.5. Conditii tehnice generale

Se vor respecta cerintele prevăzute de standardele si reglementările în vigoare referitoare la constructia, întretinerea si asigurarea calitătii sistemelor de distributie prin cablu. Nu vor fi utilizate instalatii de antenă colectivă care nu corespund cerintelor prezentei specificatii tehnice.

În cazul în care conditiile de temperatură sau de alimentare diferă în teritoriu de cele mentionate în prezenta specificatie tehnică se vor lua măsurile necesare astfel încât semnalele de televiziune să corespundă tehnic prevederilor pct. 6. Se vor respecta normele generale în vigoare privind constructiile în mediul urban si rural.

5.6. Compatibilitate electromagnetică

Se vor respecta cerintele prevăzute în standardele si reglementările în vigoare referitoare la caracteristicile de radiatie si imunitate, la perturbatiile electromagnetice ale echipamentelor active si pasive utilizate pentru receptia, prelucrarea si distributia semnalelor de televiziune, radiodifuziune sonoră si multimedia interactivă (SR EN 50083- 2+A1).

6. Parametrii tehnici*)

Pentru asigurarea calitătii sistemului de transmisie prin cablu se vor respecta cerintele de mai jos, referitoare la următorii parametri:


*)Tabelul cuprinzând parametrii tehnici este reprodus în facsimil.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind necesitatea raportării de către societătile comerciale din sectorul zahărului a unor date statistice

 

Având în vedere prevederile art. 2 si următoarele din Legea nr. 73/2002 privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice nr. 142.245 din 9 decembrie 2002, cu privire la necesitatea raportării de către societătile comerciale din sectorul zahărului a unor date statistice,

 

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) În scopul organizării pietei din sectorul zahărului, fiecare societate comercială producătoare de zahăr va raporta pentru fiecare lună calendaristică si cel mai târziu la data de 15 a lunii calendaristice curente pentru luna calendaristică încheiată, la Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice, stocurile de zahăr si cantitătile livrate, conform modelului din anexa nr. 1.

(2) Societătile comerciale producătoare de zahăr si izoglucoză vor raporta până la data de 1 septembrie a fiecărui an, pentru campania de comercializare precedentă, si înainte de data de 1 ianuarie, pentru campania de productie precedentă, datele referitoare la balanta de aprovizionare cu zahăr si cu izoglucoză, corespunzător perioadei respective, conform modelului din anexa nr. 2.

(3) Organizatiile profesionale de ramură din industria alimentară sau organizatiile interprofesionale, acolo unde sunt constituite, vor raporta sub semnătura presedintelui datele solicitate conform anexelor nr. 1 si 2.

(4) Societătile comerciale vor raporta până la data de 1 octombrie a fiecărui an, după campania de comercializare precedentă si pentru campania în curs, datele referitoare la balanta pentru melasă, conform modelului din anexa nr. 3.

Art. 2. - Societătile comerciale vor raporta balanta lunară la zahăr alb si brut, conform modelului din anexa nr. 4.

Art. 3. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice si directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, va urmări si va controla modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.

Art. 4. - Datele statistice raportate conform prezentului ordin se utilizează pentru completarea chestionarelor solicitate de Comisia Europeană si Organizatia Internatională a Zahărului, precum si pentru întocmirea strategiei în domeniu.

Art. 5. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2002.

Nr. 585.

 

ANEXA Nr. 1

 

SITUATIA STOCURILOR

 

Societatea Comercială ..

Luna calendaristică ...

(În sute de kg exprimate în zahăr alb)

 

Nr.

crt.

Specificatie

Stoc initial

Stoc final

A.

Stocuri

 

 

1.

Zahăr alb

 

 

2.

Zahăr brut din sfeclă

 

 

3.

Zahăr brut din trestie

 

 

4.

Zahăr lichid

 

 

5.

Sirop

 

 

 

TOTAL:

 

 

B.

Desfacere

 

 

6.

Industrie

 

 

7.

Fondul pietei

 

 

8.

Alte destinatii

 

 

 

- Raportare până la data de 15 a lunii calendaristice curente pentru luna calendaristică încheiată.

 

ANEXA Nr. 2

 

BALANTA

pe campanie de comercializare si productie

 

Societatea Comercială ...

Campanie de comercializare ……..

Campanie de productie ….

- 1.000 tone -

 

Nr. crt.

Specificatie

Zahăr si siropuri în echivalent zahăr alb

Izoglucoză în substantă uscată

Inulină în echivalent zahăr/izoglucoză

Total zahăr echivalent zahăr alb

1.

Stoc de început la 1 .. total

 

 

 

 

2.

Productie

 

 

 

 

3.

Importuri

 

 

 

 

4.

Total zahăr utilizabil

 

 

 

 

5.

Exporturi

 

 

 

 

6.

Consum (4-5+7)

 

 

 

 

7.

Stoc de închidere la 30 .. total

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 3

 

BALANTA PENTRU MELASĂ

 

Societatea Comercială ..

Anul comercial...

 

- 1.000 tone -

Nr.

crt.

Specificatie

Anul comercial precedent

Anul curent comercial estimat

1.

 Stoc de deschidere

 

 

2.

Productie

 

 

3.

Importuri

 

 

4.

Total melasă utilizabilă

 

 

5.

Exporturi

 

 

6.

Total consum

 

 

7.

Utilizare (5+6)

 

 

8.

Stoc de închidere (4-7)

 

 

 

Defalcarea consumului:

 

 

 

- drojdie de bere;

 

 

 

- distilerii;

 

 

 

- furaje animale;

 

 

 

- extractie de zahăr;

 

 

 

- alte utilizări.

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

- Raportare la data de 1 octombrie pentru anul precedent.

 

ANEXA Nr. 4

 

BALANTA LUNARĂ

conform Acordului international al zahărului

 

Societatea Comercială  - tone -

 

Anul/Luna

Stoc început

Productie

Importuri

Exporturi

Consum

Stoc închidere

Zahăr brut

Zahăr alb

Zahăr brut

Zahăr alb

Ianuarie

 

 

 

 

 

 

 

 

Februarie

 

 

 

 

 

 

 

 

Martie

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprilie

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai

 

 

 

 

 

 

 

 

Iunie

 

 

 

 

 

 

 

 

Iulie

 

 

 

 

 

 

 

 

August

 

 

 

 

 

 

 

 

Septembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

Octombrie

 

 

 

 

 

 

 

 

Noiembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru modificarea limitelor maselor si dimensiunilor maxime admise, prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

            În temeiul prevederilor art. 40 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

 

            ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

 

            Art. I. - Limitele prevăzute în anexa nr. 2 “Mase si dimensiuni maxime admise” la Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 237 din 29 iunie 1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

            1. Subpunctul 1.1 “Lungime” de la punctul 1 “Dimensiuni maxime admise (în metri)” va avea următorul cuprins:

 

1.1. Lungime

 

 

“E.R.

E

M

P

Autovehicul

12,00 m

12,00 m

12,00 m

12,00 m

Remorcă

12,00 m

12,00 m

12,00 m

12,00 m

Vehicul articulat

16,50 m

16,50 m

16,50 m

16,50 m

Tren rutier

18,75 m

18,75 m

18,75 m

18,75 m

Autobuz articulat

18,75 m

18,75 m

18,75 m

18,75 m”

 

2. Subpunctele 2.3.1 “Autovehicule cu două osii” si 2.3.2 “Autovehicule cu trei osii” de la punctul 2 “Masa totală maximă admisă a vehiculului (în tone)” vor avea următorul cuprins:

 

 

“E.R.

E

M

P

2.3.1. Autovehicule cu două osii

18 t

17 t

16 t

16 t

2.3.2. Autovehicule cu trei osii

25 t

22 t

22 t

22 t”

 

sau 26 t**)

sau 24 t**)

 

 

 

3. Subpunctul 3.2 “Osia dublă (tandem) a remorcilor si semiremorcilor” de la punctul 3 “Masa maximă admisă pe osii (în tone)” va avea următorul cuprins:

 

“E.R.

E

M

P

3.2. Osia dublă (tandem) a remorcilor si semiremorcilor

Suma maselor pe osiile componente, dacă distanta (d) dintre ele este de:

 

 

 

 

3.2.1. Sub 1 m (d < 1,0)

11 t

11 t

11 t

11 t

3.2.2. Între 1 m si cel mult 1,3 m (1,0 d < 1,3)

16 t

16 t

15 t

14 t

3.2.3. Peste 1,3 m si cel mult 1,8 m (1,3 d < 1,8)

18 t

17 t

16 t

15 t

3.2.4. 1,8 m sau mai mare (1,8 d)

20 t

20 t

16 t

15 t”

 

4. Subpunctul 3.3 “Osia triplă (tridem) a remorcilor si semiremorcilor” de la punctul 3 “Masa maximă admisă pe osii (în tone)” va avea următorul cuprins:

 

 

“E.R.

E

M

P

3.3. Osia triplă (tridem) a remorcilor si semiremorcilor

 

 

 

 

Suma maselor pe osiile componente, dacă distanta (d) dintre ele este de:

 

 

 

 

3.3.1. 1,3 m sau mai mică (d 1,3)

21 t

21 t

19 t

 16,5 t

3.3.2. Între 1,3 m si 1,4 m (1,3 < d 1,4)

24 t

22 t

20 t

18 t”

 

5. Subpunctul 3.4 “Osia simplă motoare a autovehiculelor de la punctul 3 “Masa maximă admisă pe osii (în tone)” va avea următorul cuprins:

 

“E.R.

E

M

P

3.4. Osia simplă motoare a autovehiculelor

 

 

 

 

3.4.1. Osia motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.1 si 2.2.2

11,5 t

10 t

9 t

8 t

3.4.2. Osia motoare a vehiculelor la care se face referire la pct. 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6, 2.2.7, 2.3 si 2.4

11,5 t

10 t

9 t

8 t”

           

6. Subpunctul 3.5 “Osiile tandem ale autovehiculelor” de la punctul 3 “Masa maximă admisă pe osii (în tone)” va avea următorul cuprins:“E.R.

E

M

P

3.5. Osiile tandem ale autovehiculelor

 

 

 

 

Suma maselor pe osiile componente, dacă distanta (d) dintre ele este de:

 

 

 

 

3.5.1. Sub 1 m (d < 1,0)

11,5 t

10 t

10 t

10 t

3.5.2. Peste 1 m sau cel mult 1,3 m (1,0 d < 1,3)

16 t

15 t

14 t sau 15 t***)

13 t

3.5.3. Peste 1,3 m sau cel mult 1,8 m (1,3 d < 1,8)

18 t sau 19 t**)

17 t sau 18 t***)

16 t

15 t”

           

Art. II. - Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. III. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 5 decembrie 2002.

Nr. 1.959.