MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 924         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI  ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            177. - Ordonantă de urgentă privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

            178. - Ordonantă de urgentă pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Nationale care a participat la activitătile desfăsurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO

 

            180. - Ordonantă de urgentă privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

            1.400. - Hotărâre privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Varianta nouă DN 24, sector km 46+500 - km 51+562”

 

            1.401. - Hotărâre privind aprobarea încadrării unui drum judetean în categoria functională a drumurilor nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            974. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind salarizarea si alte drepturi ale magistratilor

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - Salarizarea magistratilor de la instantele judecătoresti si parchete se face tinându-se seama de caracterul justitiei de putere în stat, precum si de incompatibilitătile si interdictiile prevăzute pentru magistrati de Constitutie si de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Totodată stabilirea salarizării se face avându-se în vedere rolul, răspunderea si complexitatea activitătii, pregătirea si competenta profesională a magistratilor.

            Art. 2. - (1) Indemnizatiile pentru magistrati se stabilesc pe baza valorii de referintă sectorială, prevăzută de lege pentru functiile de demnitate publică alese si numite din cadrul autoritătilor legislativă si executivă. Această valoare, actualizată periodic potrivit dispozitiilor legale, se aplică de drept si magistratilor în temeiul prezentei ordonante de urgentă.

            (2) Valoarea de referintă sectorială prevăzută la alin. (1) constituie baza de calcul pentru stabilirea cuantumului indemnizatiei lunare a magistratilor.

            (3) Ordonatorii principali de credite calculează nivelurile indemnizatiilor lunare ce corespund coeficientilor de multiplicare prevăzuti în anexa nr. 1 si valorii de referintă sectorială stabilite potrivit alin. (1), rotunjite din mie în mie de lei în favoarea personalului.

 

CAPITOLUL II

Salarizarea magistratilor

 

            Art. 3. - (1) Magistratii au dreptul, pentru activitatea desfăsurată, la o indemnizatie de încadrare brută lunară, stabilită pe functii, în raport cu nivelul instantelor si parchetelor si cu vechimea în magistratură.

            (2) Coeficientii de multiplicare pe baza cărora se stabileste indemnizatia de încadrare brută lunară a magistratilor sunt prevăzuti la cap. A al anexei nr. 1.

            (3) Magistratii stagiari vor beneficia, în perioada stagiului, de coeficienti de multiplicare corespunzători fiecărei etape de stagiu, cu conditia promovării examenelor prevăzute de lege.

            Art. 4. - (1) Magistratii beneficiază, în raport cu vechimea efectivă în functiile de judecător, procuror, magistratasistent la Curtea Supremă de Justitie sau de personal asimilat magistratilor, de o majorare a indemnizatiei stabilite potrivit art. 3 alin. (2), calculată în procente la indemnizatia brută, după cum urmează:

            - de la 5 la 10 ani - 5%;

            - de la 10 la 15 ani - 10%;

            - de la 15 la 20 de ani - 15%;

            - peste 20 de ani - 20%.

            (2) Indemnizatia majorată potrivit alin. (1) se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea efectivă în functiile prevăzute la alin. (1) si constituie indemnizatia de încadrare brută lunară.

            (3) Indemnizatia de încadrare majorată potrivit alin. (1) se ia în calcul la stabilirea pensiilor si a altor drepturi de asigurări sociale, la stabilirea, recalcularea si actualizarea pensiei de serviciu, reglementată de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si a oricăror alte drepturi ce se determină pe baza veniturilor salariale.

            Art. 5. - Magistratii care posedă titlul stiintific de “doctor în drept” sau “doctor docent în drept” beneficiază, la cerere, de un spor de 15% din indemnizatia de încadrare brută lunară, care se acordă de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a solicitat.

            Art. 6. - Magistratii care functionează la instante si parchete din mediul rural beneficiază de indemnizatii de încadrare majorate cu până la 10%. Majorarea se stabileste în functie de gradul de izolare a localitătii si de

conditiile concrete de viată, prin ordin al ministrului justitiei sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

            Art. 7. - (1) Magistratii pensionari pentru limită de vârstă, care sunt reîncadrati potrivit legii, beneficiază de cumulul pensiei cu indemnizatia de încadrare brută lunară corespunzătoare functiei si vechimii în magistratură, precum si de celelalte drepturi reglementate de lege.

            (2) La încetarea activitătii magistratii prevăzuti la alin. (1) au dreptul la recalcularea pensiei.

            (3) Prevederile alin. (1) si (2) sunt aplicabile, în mod corespunzător, si magistratilor care beneficiază de pensie de serviciu, potrivit Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 8. - (1) Promovarea magistratilor în functii de executie se face în conditiile prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, pe bază de examen. Modul de organizare si de

desfăsurare a examenului se stabileste prin regulament aprobat de ministrul justitiei, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

            (2) Promovarea pe loc în functii de executie, în raport cu nivelul instantei sau al parchetului, se face în functia imediat superioară, dacă cel în cauză are o activitate meritorie atestată prin acordarea calificativului “foarte bine” în ultimii patru ani, precum si vechimea în magistratură prevăzută de lege numai ca judecător sau procuror, cu respectarea celorlalte conditii prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Numărul posturilor pentru care se poate face promovarea pe loc se stabileste pentru judecători de ministrul justitiei, iar pentru procurori, de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii, în functie de conditiile concrete ale fiecărei instante sau, după caz, ale fiecărui parchet, precum si de resursele bugetare aprobate.

            Prevederile alin. (1) sunt aplicabile.

            Art. 9. - Procurorii din cadrul Parchetului National Anticoruptie sunt salarizati cu indemnizatii de încadrare brute lunare în aceleasi conditii ca si procurorii Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, beneficiind de coeficientii de multiplicare prevăzuti la nr. crt. 3-11 din cap. A al anexei nr. 1, în raport cu functiile pe care le exercită.

            Art. 10. - (1) Magistratii care sunt delegati sau detasati în conditiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, la instante sau parchete inferioare îsi păstrează indemnizatia de încadrare brută lunară si celelalte drepturi prevăzute de lege. În cazul în care detasarea se face la instante sau parchete de nivel superior, magistratii beneficiază de indemnizatia de încadrare brută lunară si de celelalte drepturi cuvenite la aceste instante sau, după caz, parchete.

            (2) Drepturile care se acordă pe timpul detasării sau trecerii temporare într-o altă functie se suportă de institutia în care persoana în cauză îsi desfăsoară activitatea.

            Art. 11. - (1) Judecătorii care compun completele specializate pentru judecarea infractiunilor de coruptie, potrivit art. 29 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie, cu modificările si completările ulterioare, primesc un spor de 30% din indemnizatia de încadrare brută lunară.

            (2) Pentru activitatea specializată de combatere a infractiunilor de coruptie sporul de 30% din indemnizatia de încadrare brută lunară, prevăzut la alin. (1), se acordă procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, procurorilor si specialistilor de înaltă calificare din cadrul Parchetului National Anticoruptie, precum si procurorilor care participă la sedintele de judecată ale completelor specializate pentru judecarea infractiunilor de coruptie.

            (3) Modul de acordare a sporului de 30% din indemnizatia de încadrare brută lunară pentru personalul prevăzut la alin. (1) si (2) se stabileste prin norme aprobate prin ordin al ministrului justitiei.

            Art. 12. - Personalul de specialitate juridică din Ministerul Justitiei si Institutul National al Magistraturii asimilat magistratilor conform Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, personalul de specialitate juridică din Centrul de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, consilierii juridici din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, specialistii de înaltă calificare din cadrul Parchetului National Anticoruptie, precum si personalul de specialitate al Institutului National de Criminologie se salarizează în raport cu vechimea în magistratură sau, după caz, în specialitate, potrivit prevederilor cap. B al anexei nr. 1.

            Art. 13. - Indemnizatiile de încadrare brute lunare si celelalte drepturi ale magistratilor se stabilesc, potrivit legii, de ministrul justitiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, după caz.

            Art. 14. - Indemnizatiile membrilor Consiliului Superior al Magistraturii sunt prevăzute în anexa nr. 2.

 

CAPITOLUL III

Salarizarea si alte drepturi ale magistratilor consultanti

 

            Art. 15. - (1) Magistratii consultanti numiti în conditiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sunt remunerati cu indemnizatia corespunzătoare nivelurilor de salarizare prevăzute, după caz, la nr. crt. 28-32 din cap. A al anexei nr. 1, în raport cu vechimea în functii juridice.

            (2) Magistratii consultanti beneficiază de drepturile prevăzute la art. 5, 21, art. 25 alin. (1), art. 27, 28 si 30.

            Art. 16. - În cazul în care magistratii consultanti sunt numiti sau functionează ori sunt delegati la instante care au sediul în alte localităti decât cele în care îsi au domiciliul, acestia beneficiază de cheltuieli de transport, diurnă si cazare, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului din unitătile bugetare.

 

CAPITOLUL IV

Alte drepturi ale magistratilor

 

            Art. 17. - (1) Magistratii care sunt detasati sau delegati în altă localitate beneficiază de diurnă de 2% din indemnizatia de încadrare brută lunară, dar nu mai putin decât cuantumul prevăzut pentru personalul din unitătile bugetare, de decontarea cheltuielilor de cazare la structuri de primire turistice de categoria până la 3 stele inclusiv, precum si de decontarea transportului cu orice categorie de tren clasa I, vagon de dormit clasa I, avion ori alte mijloace de transport, după caz. De aceste drepturi beneficiază si magistratii care se deplasează pentru sustinerea examenului de capacitate sau a altor examene prevăzute de Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

            (2) În situatia în care magistratii nu beneficiază de cazare în conditiile prevăzute la alin. (1), acestia au dreptul la o sumă egală cu 0,5% din indemnizatia de încadrare brută lunară pentru fiecare noapte de cazare.

            (3) În cazul în care deplasarea se face cu autoturismul, magistratii beneficiază de decontarea valorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri. Aceste drepturi nu se plătesc în cazul când autoturismul apartine institutiei.

            (4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică pe toată durata delegării sau detasării.

            (5) Prevederile alin. (1)-(3) se completează, după caz, cu reglementările aplicabile personalului din institutiile publice.

            Art. 18. - Magistratii, indiferent de functia pe care o detin, detasati în functii de director general al Directiei Generale a Penitenciarelor, directori în cadrul Directiei Generale a Penitenciarelor sau directori de penitenciare beneficiază pe durata detasării de indemnizatia de încadrare brută lunară de judecător sau, după caz, de procuror, prevăzută de lege pentru instanta de judecată sau parchetul de la care provin, la care se adaugă indemnizatia de conducere prevăzută de lege pentru functia de conducere în care sunt detasati, precum si de drepturile prevăzute în legile speciale.

            Art. 19. - Magistratii numiti temporar într-o functie de conducere, în cazul în care titularul acesteia lipseste din institutie o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, au dreptul la indemnizatia brută lunară prevăzută la anexa nr. 1, corespunzătoare functiei pe care o preiau.

            Art. 20. - Activitatea profesională a magistratilor si a personalului de specialitate salarizati potrivit prezentei ordonante de urgentă se evaluează anual cu calificative de“foarte bine”, “bine”, “satisfăcător” sau “nesatisfăcător”, conform metodologiei aprobate, după caz, de ministrul justitiei sau procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

            Art. 21. - (1) Pentru activitatea desfăsurată magistratii si personalul de specialitate salarizati potrivit prezentei ordonante de urgentă beneficiază, la sfârsitul anului calendaristic, de un premiu anual egal cu indemnizatia de încadrare brută din ultima lună a anului pentru care se face premierea.

            (2) Pentru cei care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proportional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul indemnizatia de încadrare brută din ultima lună de activitate.

            (3) Premiile anuale pot fi reduse sau nu se acordă în cazul persoanelor care în cursul anului au desfăsurat activităti profesionale nesatisfăcătoare ori au săvârsit abateri pentru care au fost sanctionate disciplinar. Aceste drepturi nu se acordă în cazul persoanelor care au fost suspendate sau înlăturate din functie pentru fapte imputabile lor.

            Art. 22. - În cazul în care ordonatorul principal de credite bugetare realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, acesta poate acorda premii în cursul anului, în limita a 5% din fondul de salarii prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli, personalului care asigură realizarea activitătii ce revenea posturilor din care au provenit economiile.

            Art. 23. - Ministerul Justitiei si Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie pot constitui un fond de premiere lunar prin aplicarea unei cote de până la 2% asupra fondului de salarii prevăzut în bugetele de venituri si cheltuieli ale fiecărei unităti. Din acest fond pot fi acordate premii în cursul anului personalului care a realizat sau a participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate apreciate ca valoroase.

            Art. 24. - Criteriile pentru acordarea premiilor prevăzute la art. 21-23 se aprobă prin ordin, după caz, de ministrul justitiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

            Art. 25. - (1) Magistratii, precum si personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă, mutati în interesul serviciului în altă localitate, în cadrul instantelor judecătoresti, parchetelor si unitătilor din subordinea Ministerului Justitiei, au dreptul la:

            a) rambursarea costului transportului pentru ei si membrii familiilor lor, precum si pentru bunurile din gospodărie;

            b) plata unei indemnizatii egale cu indemnizatia de încadrare brută lunară la data mutării efective în altă localitate;

            c) plata unei indemnizatii egale cu 1/4 din indemnizatia de încadrare brută lunară pentru fiecare membru de familie mutat efectiv împreună cu titularul dreptului;

            d) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea celui în cauză.

            (2) Prevederile alin. (1) se aplică si magistratilor numiti în functii după promovarea examenului de capacitate, dacă numirea se face la o instantă din altă localitate decât cea în care au functionat ca magistrati stagiari.

            (3) Mutarea în altă localitate se va putea face în toate cazurile cu asigurarea unei locuinte de serviciu de către Ministerul Justitiei sau Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, după caz.

            Art. 26. - (1) Magistratii care nu beneficiază de locuintă proprietate personală ori cărora nu li s-a atribuit locuintă de către autoritătile administratiei publice locale sau locuintă de serviciu în localitatea în care îsi desfăsoară activitatea au dreptul la compensarea diferentei dintre chiria ce s-ar stabili pentru o locuintă de serviciu, potrivit legii, si chiria plătită pe baza unui contract de închiriere încheiat în conditiile legii. Compensarea nu se acordă în cazul în care contractul de închiriere este încheiat cu rude de gradul I sau II. Acest drept nu este de natură salarială si nu se impozitează.

            (2) Magistratii care nu beneficiază de locuintă în localitatea în care îsi desfăsoară permanent activitatea si cărora nu li se acordă compensarea chiriei în conditiile alin. (1) au dreptul la plata cheltuielilor de deplasare pentru transportul între localitatea în care îsi au domiciliul sau resedinta si localitatea unde îsi are sediul instanta sau parchetul, la nivelul contravalorii unui abonament lunar. În situatia în care nu există mijloace de transport între aceste localităti, iar magistratii efectuează deplasarea cu autoturismul, acestia beneficiază de decontarea contravalorii a 7,5 litri carburant la suta de kilometri, pentru perioada în care au lucrat efectiv.

            (3) Cheltuielile de transport compensate potrivit alin. (2) nu se impozitează.

            (4) Locuintele de serviciu nu pot fi vândute magistratilor si nici altor categorii de personal.

            (5) Magistratii care au înstrăinat o locuintă proprietate personală după data numirii în functie nu beneficiează de prevederile alin. (1)-(3).

            Art. 27. - (1) Magistratii, precum si familiile acestora beneficiază, ca măsură de protectie socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, după caz, cu privire la folosirea caselor de odihnă, a sanatoriilor si a altor amenajări recreative si sportive aflate în proprietatea sau în administrarea Ministerului Justitiei si, respectiv, a Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

            (2) Magistratii în activitate sau pensionari, precum si sotul sau sotia si copiii aflati în întretinerea acestora beneficiază în mod gratuit de asistentă medicală, medicamente si proteze, în conditiile respectării dispozitiilor legale privind plata contributiei pentru asigurările sociale de sănătate.

            (3) Conditiile de acordare gratuită a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministrului justitiei si procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie. Aceste drepturi nu se impozitează.

            Art. 28. - În perioada concediului de odihnă magistratii, precum si celălalt personal prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă beneficiază, o singură dată pe an, de transport gratuit dus-întors între localitatea de domiciliu si localitatea din tară în care îsi petrec concediul de odihnă sau de decontarea valorii a 7,5 litri carburanti la suta de kilometri, în cazul în care deplasarea între localitatea de domiciliu si localitatea din tară unde îsi petrec concediul se face cu autoturismul.

            Art. 29. - (1) Absolventii, în primul an de activitate, încadrati ca magistrati sau personal de specialitate prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă în unităti din justitie si în parchete situate în altă localitate decât cea de domiciliu beneficiază de o indemnizatie de instalare egală cu indemnizatia de încadrare brută lunară corespunzătoare functiei, gradului sau treptei în care urmează să fie încadrati. Această indemnizatie se acordă si absolventilor încadrati în Ministerul Justitiei.

            (2) În cazul în care absolventul este încadrat într-o unitate din mediul rural, indemnizatia va fi egală cu două indemnizatii de încadrare brute lunare.

            (3) Prin ordin al ministrului justitiei sau al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, după caz, se poate aproba ca pentru absolventii facultătilor de drept să se acorde indemnizatia prevăzută la alin. (2) si în cazul angajării lor în localităti în care atragerea juristilor se face cu mare greutate.

            (4) Drepturile prevăzute la alin. (1)-(3) se înscriu în carnetul de muncă si se acordă o singură dată în timpul activitătii.

            (5) Drepturile acordate conform alin. (1)-(3) se restituie si se anulează din carnetul de muncă, dacă cel în cauză părăseste unitatea sau localitatea din motive care îi sunt imputabile în perioada de 2 ani de la numirea în functie.

            Art. 30. - (1) Pentru conditii deosebite de muncă, grele, vătămătoare sau periculoase, la instantele judecătoresti si parchete, se acordă un spor de 15% din indemnizatia de încadrare brută lunară, proportional cu timpul efectiv lucrat în aceste conditii.

            (2) Conditiile de acordare a sporului prevăzut la alin. (1) se aprobă de ministrul justitiei sau, după caz, de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, în functie de conditiile deosebite, grele, vătămătoare sau periculoase, stabilite potrivit legii, dacă cel putin 70% din activitate se desfăsoară în aceste conditii.

            Art. 31. - (1) Magistratii si personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă, trimisi în străinătate, invitati pe contul organizatiilor sau al altor parteneri străini, pentru actiuni în interesul serviciului, beneficiază în tară de drepturile stabilite prin regulamentul aprobat prin ordin al ministrului justitiei sau, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, cu respectarea limitelor maxime aplicabile în institutiile publice.

            (2) Pentru deplasările în străinătate dispuse de ministrul justitiei sau de procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie cheltuielile necesare, inclusiv indemnizatia de cazare si diurna în valută, se aprobă de cel care a dispus deplasarea, în limitele reglementărilor aplicabile personalului institutiilor publice.

            (3) Pentru magistrati cheltuielile de deplasare în străinătate - diurnă, cheltuieli de transport si cazare – se acordă potrivit dispozitiilor prevăzute de lege pentru secretarii de stat.

            Art. 32. - (1) Magistratii care si-au pierdut total sau partial capacitatea de muncă, fiind încadrati în gradul I sau II de invaliditate, în urma săvârsirii împotriva lor a unor fapte prevăzute de legea penală, în timpul sau în legătură cu serviciul, vor primi pe perioada invaliditătii o pensie egală cu indemnizatia de încadrare brută lunară avută la data survenirii invaliditătii si vor beneficia o singură dată de o compensatie egală cu de cinci ori aceeasi indemnizatie brută.

            (2) Magistratii care si-au pierdut partial capacitatea de muncă, în conditiile alin. (1), fiind încadrabili în gradul III de invaliditate, si care nu mai pot exercita în continuare profesia vor beneficia de o pensie egală cu cel putin jumătate din indemnizatia de încadrare brută avută în ultima lună de activitate, de o compensatie egală cu de trei ori aceeasi indemnizatie brută, precum si de dreptul de a cumula, în conditiile legii, pensia cu salariul, pe care îl pot primi dintr-o altă activitate desfăsurată.

            (3) Urmasii magistratilor decedati în conditiile prevăzute la alin. (1): sotul/sotia supravietuitoare, copiii minori si copiii majori aflati la studii, până la împlinirea vârstei de 26 de ani, beneficiază, pe perioada cât îndeplinesc conditiile prevăzute de reglementările legale referitoare la pensiile de asigurări sociale din sistemul public, de o pensie unică egală cu indemnizatia de încadrare brută lunară pe care au avut-o magistratii respectivi la data decesului.

            Art. 33. - (1) În caz de deces al magistratului, membrii familiei, care au dreptul, potrivit legii, la pensie de urmas, primesc pe o perioadă de 3 luni echivalentul indemnizatiei de încadrare brute din ultima lună de activitate a celui decedat. Aceste drepturi se impozitează potrivit legii.

            (2) În cazul în care decizia pentru pensia de urmas nu a fost emisă din vina institutiei în termen de 3 luni de la data decesului, aceasta va achita în continuare drepturile prevăzute la alin. (1), până la emiterea deciziei pentru pensia de urmas.

            Art. 34. - Magistratii si personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă beneficiază si de drepturile stabilite prin alte acte normative speciale.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii tranzitorii si finale

 

            Art. 35. - Magistratii si personalul de specialitate prevăzut de prezenta ordonantă de urgentă, aflati în activitate la data intrării în vigoare a acesteia, se consideră că îndeplinesc conditiile legale pentru functia în care sunt încadrati.

            Art. 36. - (1) Magistratii militari de la instantele si parchetele militare, precum si din Directia instantelor militare din Ministerul Justitiei si Sectia parchetelor militare din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie beneficiază de drepturile prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, precum si de drepturile reglementate de legislatia aplicabilă personalului militar din Ministerul Apărării Nationale.

            (2) Magistratii militari pot opta între pensia de serviciu stabilită în conditiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si pensia militară de serviciu, putând beneficia de prevederile legale mai favorabile.

            Art. 37. - (1) Statele de personal si statele de functii se întocmesc în limita numărului de posturi legal aprobat.

            (2) Statele de personal si statele de functii pentru curtile de apel, tribunale si judecătorii, pentru parchetele de pe lângă aceste instante, pentru Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, pentru Parchetul National Anticoruptie, pentru Ministerul Justitiei si unitătile subordonate se aprobă de către ministrul justitiei. Statele de functii pentru instante si parchete se avizează de către Consiliul Superior al Magistraturii. Statele de personal si statele de functii pentru parchete se propun de către procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

            Art. 38. - Drepturile prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă pentru magistrati se acordă si personalului de specialitate juridică asimilat magistratilor, potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare.

            Art. 39. - (1) Judecătorii financiari din Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi, judecătorii financiari inspectori din Sectia jurisdictională a Curtii de Conturi, procurorii financiari si procurorii financiari inspectori de pe lângă Curtea de Conturi sunt salarizati cu coeficientii de multiplicare prevăzuti la cap. A al anexei nr. 1 pentru procurorii si, respectiv, procurorii inspectori din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie. Presedintele Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi se salarizează la nivelul procurorului-sef de sectie din Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie.

            (2) Judecătorii financiari din cadrul colegiilor jurisdictionale ale camerelor de conturi judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, precum si procurorii financiari de pe lângă camerele de conturi se salarizează cu coeficientii de multiplicare prevăzuti la cap. A al anexei nr. 1 pentru functiile similare din cadrul curtilor de apel si al parchetelor de pe lângă aceste instante. Presedintii colegiilor jurisdictionale ale camerelor de conturi judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, se salarizează la nivelul vice-presedintilor curtilor de apel.

            (3) Magistratii-asistenti din cadrul Sectiei jurisdictionale a Curtii de Conturi se salarizează cu coeficientul de multiplicare prevăzut de prezenta lege pentru judecătorii curtilor de apel.

            (4) Personalului prevăzut la alin. (1)-(3) i se aplică în mod corespunzător dispozitiile art. 4.

            Art. 40. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă ministrul justitiei si procurorul general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie pot emite norme metodologice comune, avizate de Consiliul Superior al Magistraturii.

            Art. 41. - Drepturile de salarizare prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă sunt brute si impozabile. Acestea vor fi actualizate prin aplicarea indexărilor acordate în conformitate cu prevederile legale.

            Art. 42. - (1) Magistratii si celelalte categorii de personal de specialitate prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă, nemultumiti de modul de stabilire a drepturilor salariale, pot face contestatie, în termen de 5 zile de la data comunicării, la organele de conducere ale Ministerului Justitiei sau Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, după caz. Contestatiile se solutionează în cel mult 30 de zile.

            (2) Împotriva hotărârilor organelor de conducere se poate face plângere, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti. Hotărârile acestei instante sunt irevocabile.

            Art. 43. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică în mod corespunzător si magistratilor Curtii Supreme de Justitie.

            Art. 44. - Referirile la “salariul de bază” al magistratilor si al personalului prevăzut la art. 12, cuprinse în alte acte normative, se înlocuiesc cu sindemnizatia de încadrare brută lunară”.

            Art. 45. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică în limita bugetelor aprobate pe anul 2003 Curtii Supreme de Justitie, Ministerului Justitiei, Ministerului Public, Curtii de Conturi, precum si bugetelor altor institutii al căror personal beneficiază de drepturile salariale prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă.

            Art. 46. - Magistratii si celălalt personal salarizati potrivit prezentei ordonante de urgentă nu beneficiază de prevederile art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 342/2002.

            Art. 47. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

            Art. 48. - Valoarea de referintă sectorială prevăzută în anexa nr. 1 se majorează cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003 si cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 fată de nivelul din luna septembrie 2003.

            Art. 49. - Valoarea de referintă sectorială prevăzută în anexele nr. 2, 4, 5 si 6 la Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată, cu modificările si

completările ulterioare, astfel cum a fost majorată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187/2001, se majorează cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003, fată de nivelul din luna decembrie 2002 si cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003, fată de nivelul din luna septembrie 2003.

            Art. 50. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

            (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă se abrogă art. 11, precum si celelalte dispozitii referitoare la salarizarea si alte drepturi ale magistratilor si personalului de specialitate juridică asimilat, potrivit legii, acestora, din Legea nr. 50/1996 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului din organele autoritătii judecătoresti, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 563 din 18 noiembrie 1999, cu modificările si completările ulterioare, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 177.

 

ANEXA Nr. 1

 

INDEMNIZATIILE

magistratilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, curtilor de apel, tribunalelor, judecătoriilor, parchetelor de pe lângă aceste instante, precum si ale personalului de specialitate juridică asimilat magistratilor potrivit Legii nr. 92/1992, pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare

 

CAPITOLUL A

Coeficientii de multiplicare pentru indemnizatiile magistratilor

 

Valoarea de referintă sectorială = 1.833.754 lei

 

Nr. crt

Functia

Nivelul studiilor

Coeficientul de multiplicare

Parchetul de pe lângă Curtea Supremă de Justitie

1.

Procuror general

S

17,500

2.

Prim-adjunct al procurorului general

S

17,200

3.

Adjunct al procurorului general, procuror general al Parchetului National Anticoruptie

S

17,000

4.

Procuror consilier al procurorului general, procuror general adjunct al Parchetului National Anticoruptie

S

16,000

5.

Procuror sef sectie

S

15,750

6.

Procuror sef sectie adjunct

S

15,500

7.

Procuror inspector-sef

S

15,250

8.

Procuror inspector

S

15,000

9.

Procuror sef serviciu

S

14,500

10.

Procuror sef birou

S

14,000

11.

Procuror

S

13,750

Curti de apel, parchete de pe lângă curtile de apel

12.

Presedinte, procuror general

S

15,500

13.

Vicepresedinte, procuror general adjunct

S

15,000

14.

 Judecător inspector, procuror inspector

S

14,000

15.

 Presedinte sectie, procuror sef sectie

S

14,000

16.

 Procuror sef serviciu

S

13,500

17.

Procuror sef birou

S

13,250

18.

Judecător, procuror

S

13,000

Tribunale, parchete de pe lângă tribunale

19.

Presedinte, prim-procuror

S

14,500

20.

Vicepresedinte, prim-procuror adjunct

S

14,000

21.

Presedinte sectie, procuror sef sectie

S

13,500

22.

Procuror sef birou

S

13,000

23.

Judecător, procuror, peste 6 ani vechime în magistratură

S

12,500

24.

Judecător, procuror 4-6 ani vechime în magistratură

S

12,000

Judecătorii, parchete de pe lângă judecătorii

25.

Presedinte, prim-procuror

S

13,500

26.

Vicepresedinte, prim-procuror adjunct

S

13,000

27.

Presedinte sectie, procuror sef sectie

S

12,500

28.

Judecător, procuror, peste 4 ani vechime în magistratură

S

11,500

29.

Judecător, procuror, 2-4 ani vechime în magistratură

S

11,000

Magistrati stagiari

30.

Judecător, procuror1-2 ani

S

7,500

31.

Judecător, procuror 6 luni-1 an

S

6,000

32.

Judecător, procuror 0-6 luni

S

4,500

 

            NOTĂ :

            1. Vechimea în magistratură si conditiile de numire în functiile de magistrat sunt cele prevăzute de Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

            Coeficientii de multiplicare de la cap. A nr. crt. 29-28 si 24-23 se acordă la împlinirea vechimii prevăzute de prezenta anexă în cadrul instantelor sau parchetelor de acelasi nivel. Trecerea în functii de magistrat de la o instantă sau parchet inferior la o instantă sau parchet de nivel superior si acordarea indemnizatiei corespunzătoare se fac pe bază de examen, în conditiile Legii nr. 92/1992, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

            2. La instantele si parchetele cu volum foarte mare de activitate, coeficientii de multiplicare pentru functiile prevăzute la nr. crt. 12-17, 19-22 si 25-27 se majorează cu 0,200.

Instantele si parchetele la care se aplică prevederile pct. 2 se stabilesc prin ordin al ministrului justitiei si, după caz, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.

 

CAPITOLUL B

Salarizarea personalului de specialitate juridică din Ministerul Justitiei si din Institutul National al Magistraturii,

asimilat magistratilor potrivit prevederilor Legii nr. 92/1992, republicată, din Parchetul

de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, din Centrul de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor

si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, a specialistilor cu înaltă calificare din Parchetul National Anticoruptie

si a personalului de specialitate din Institutul National de Criminologie

 

Nr. crt

Functia

Nivelul studiilor

Salarizarea asimilată

1.

Secretar general, director general, consilier al ministrului justitiei

S

Coeficientul de multiplicare prevăzut  la cap. A nr. crt. 4

2.

Director la directii de specialitate juridică, secretar general adjunct, directorul Institutului National al Magistraturii, directorul Institutului National de Criminologie, directorul Centrului de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate

S

Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 5

3.

Director adjunct la directii de specialitate juridică, director adjunct al Institutului National al Magistraturii, director adjunct al Institutului National de Criminologie, director adjunct al Centrului de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate

S

Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 6

4.

Inspector general judecătoresc sef*)

S

Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 7

5.

Inspector general judecătoresc, inspector general notarial, inspector

S

Coeficientul  general penitenciare de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 8

6.

Sef serviciu de specialitate juridică

S

Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. Anr. crt. 9

7.

Sef birou de specialitate juridică

S

Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. Anr. crt. 10

8.

Consilieri de specialitate juridică, personal de instruire de specialitate juridică la Institutul National al Magistraturii si Centrul de Pregătire si Perfectionare a Grefierilor si a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, personal de specialitate la Institutul National de Criminologie

S

Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 11, 18, 23, 24, 28-32, în raport cu vechimea în magistratură prevăzutăde Legea pentru organizarea judecătorească nr. 92/1992, republicată,cu modificările si completările

ulterioare, sau, după caz, în specialitate

9.

Specialisti cu înaltă calificare din Parchetul National Anticoruptie

S

Coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 18


*) Adjunctul inspectorului general judecătoresc sef este salarizat cu coeficientul de multiplicare prevăzut la cap. A nr. crt. 7, micsorat cu 0,100.

 

ANEXA Nr. 2

 

INDEMNIZATIILE

membrilor Consiliului Superior al Magistraturii

 

Functia

Indemnizatia în procente din indemnizatia de încadrare a judecătorului de la Curtea Supremă de Justitie

Membrii Consiliului Superior al Magistraturii si presedintii de sedintă (ministrul justitiei si Presedintele Curtii Supreme de Justitie).

 

55%

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru recompensarea personalului Ministerului Apărării Nationale care a participat la activitătile desfăsurate în cadrul procesului de aderare a României la NATO

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Art. 1. - Personalul militar si civil din cadrul Ministerului Apărării Nationale, care a contribuit la realizarea obiectivelor pentru aderarea României la NATO, se recompensează prin acordarea de premii.

            Art. 2. - (1) Suma de 2,5 miliarde lei necesară recompensării personalului va fi asigurată în limita fondurilor aprobate prin bugetul Ministerului Apărării Nationale pe anul 2002.

            (2) Fondurile necesare recompensării personalului vor fi suportate de la titlul “Cheltuieli de personal” peste limita de 5% prevăzută la art. 28 din Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 347 din 22 iulie 1999, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 3. - Nominalizarea personalului recompensat se face prin ordin al ministrului apărării nationale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 178.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

            Art. 1. - Valoarea de referintă sectorială prevăzută în Legea nr. 138/1999 privind salarizarea si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii, cu modificările si completările ulterioare, astfel cum a fost majorată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2001 si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187/2001, se majorează cu 8% începând cu data de 1 ianuarie 2003, fată de nivelul din luna decembrie 2002, si cu 9%, începând cu data de 1 octombrie 2003, fată de nivelul din luna septembrie 2003.

            Art. 2. - Soldele de functie si de grad, calculate potrivit prevederilor art. 1, vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 de lei în favoarea personalului militar.

            Art. 3. - Începând cu data de 1 ianuarie 2003 coeficientii de ierarhizare prevăzuti la pct. 14 lit. A din anexa nr. 1 la Legea nr. 138/1999, cu modificările si completările ulterioare, pentru functiile de militari angajati pe bază de contract, se modifică astfel:

            a) coeficient de ierarhizare minim: 1,30;

            b) coeficient de ierarhizare maxim: 1,45.

            Art. 4. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică în limita bugetelor aprobate pe anul 2003 pentru institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul justitiei,

Rodica Mihaela Stănoiu

Directorul Serviciului Român de Informatii,

Alexandru Radu Timofte

p. Directorul Serviciului de Informatii Externe,

Marcel Alexandru

p. Directorul Serviciului de Protectie si Pază,

Iulian Crăiniceanu

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 180.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea Comisiei pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Varianta nouă DN 24, sector km 46+500 - km 51+562”

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 9 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

           

Articol unic. - Se aprobă încadrarea în categoria functională a drumurilor nationale a drumului judetean DJ 152 Târgu Mures-Râciu-Satu Nou, cu lungimea totală de 45,28 km.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.400.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA COMISIEI

pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Varianta nouă DN 24, sector km 46+500 - km 51+562”

 

            Presedinte: Ileana Tureanu, secretar de stat la Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

            Membri:

Titus Giurcăneanu, director general la Directia generală pentru dezvoltarea infrastructurii, investitii si concesiuni din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

            Costică Onică, director general la Directia generală a finantelor publice a judetului Galati din cadrul Ministerului Finantelor Publice;

            Dan Lilion Gogoncea, presedintele Consiliului Judetean Galati;

            Ion Manole, presedintele Consiliului Judetean Vaslui;

            Gabriel Vedes, arhitect-sef*), Consiliul Judetean Galati;

            Ioan Surmei, arhitect-sef*), Consiliul Judetean Vaslui;

            Nicolae Reti, director general al Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Galati;

            Mihai Căpusneanu, director general al Oficiului Judetean de Cadastru, Geodezie si Cartografie Vaslui;

            Constantin Lupascu, primarul comunei Priponesti, judetul Galati;

            Sandu Stan, primarul comunei Tutova, judetul Vaslui.

 


                *) Functia este echivalentă cu cea prevăzută la art. 5 lit. e) din Regulamentul privind procedura de lucru a comisiilor pentru efectuarea cer-

cetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrări de interes national sau de interes local, aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr. 583/1994.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încadrării unui drum judetean în categoria functională a drumurilor nationale

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se numeste Comisia pentru efectuarea cercetării prealabile în vederea declarării utilitătii publice pentru lucrarea de interes national “Varianta nouă DN 24, sector km 46+500 - km 51+562”, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice,

transporturilor si locuintei,

Sergiu Sechelariu,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.401.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

            În temeiul art. 5 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001,

 

            presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

 

            Art. 1. - Se aprobă Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

            Art. 2. - La data intrării în vigoare a prezentei decizii se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 946/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 9 ianuarie 2002.

            Art. 3. - Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor si Serviciul legislatie, contencios vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei decizii.

            Art. 4. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare

în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 3 decembrie 2002.

Nr. 974.

 

ANEXĂ

 

REGULAMENT

pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale

 

CAPITOLUL I

SECTIUNEA 1

Obiect

 

            Art. 1. - Prezentul regulament stabileste:

            a) cerintele de eligibilitate si documentele necesare acreditării consumatorilor finali de gaze naturale, denumiti în continuare consumatori;

            b) cerintele si documentele necesare pentru reconfirmarea acreditării.

 

SECTIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

 

            Art. 2. - Regulamentul se aplică:

            a) consumatorilor de gaze naturale care solicită acreditarea pentru a deveni eligibili;

            b) consumatorilor eligibili.

 

SECTIUNEA a 3-a

Definitii

 

            Art. 3. - Termenii din prezentul regulament sunt definiti în anexa nr. 1, precum si în celelalte reglementări în vigoare.

 

SECTIUNEA a 4-a

Documente de referintă

 

            Art. 4. - Prezentului regulament îi sunt aplicabile următoarele reglementări:

            a) Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001;

            b) Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001.

 

CAPITOLUL II

SECTIUNEA 1

Gradul de deschidere a pietei interne a gazelor naturale

 

            Art. 5. - Gradul de deschidere a pietei interne a gazelor naturale si cantitatea totală anuală alocată consumatorilor eligibili se stabilesc prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN, si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 10 ianuarie inclusiv a fiecărui an.

 

SECTIUNEA a 2-a

Prevederi generale

 

            Art. 6. - (1) Acreditarea consumatorilor eligibili si reconfirmarea acreditării se fac o dată pe an, prin înscrierea acestora în Lista centralizată a consumatorilor eligibili.

            (2) Acreditarea consumatorilor finali drept eligibili se face pentru o perioadă nelimitată, cu reconfirmare anuală în conditiile prezentului regulament.

            (3) Consumatorii prevăzuti în Lista centralizată a consumatorilor elgibili au obligatia încheierii contractelor de vânzare-cumpărare a gazelor naturale si, după caz, a contractelor de prestări de servicii, începând cu data de 1 aprilie a anului curent.

            Art. 7. - Acreditarea consumatorilor finali care detin mai multe locuri de consum al gazelor naturale se acordă separat pentru fiecare loc de consum. În aceste cazuri cerintele tehnologice se aplică fiecărui loc de consum pentru care se solicită acreditarea, iar celelalte cerinte de eligibilitate se aplică persoanei juridice.

            Art. 8. - Înscrierea în Lista centralizată a consumatorilor eligibili se realizează în limita cantitătii totale anuale de gaze naturale, stabilită potrivit art. 5. La stabilirea listei se poate admite o diferentă de +/- 4.000 mii m3/an fată de cantitatea totală anuală stabilită prin decizia de deschidere a pietei interne a gazelor naturale.

 

CAPITOLUL III

Acreditarea consumatorilor eligibili

SECTIUNEA 1

Cerintele de eligibilitate

 

            Art. 9. - Cerintele de eligibilitate sunt conditii obligatorii care trebuie îndeplinite cumulativ de consumator la data afisării listei privind consumatorii înscrisi pentru acreditare sau pentru reconfirmarea acreditării.

            Art. 10. - Cerintele de eligibilitate sunt:

            a) de natură tehnologică;

            b) de natură juridică;

            c) de natură financiară.

            Art. 11. - Cerintele de natură tehnologică au în vedere un istoric de consum de minimum 4.000 mii m3, realizat în anul calendaristic anterior pentru locul de consum pentru care se solicită acreditarea.

            Art. 12. - Cerintele de natură juridică au în vedere ca solicitantul să fie persoană juridică constituită cu respectarea prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, si/sau ale altor legi speciale si să fie în deplinătatea exercitării drepturilor si a îndeplinirii obligatiilor ce decurg din această calitate.

            Art. 13. - Cerintele de natură financiară au în vedere ca solicitantul să nu aibă datorii restante la data afisării listei privind consumatorii înscrisi pentru acreditare sau reconfirmarea acreditării.

 

SECTIUNEA a 2-a

Documente necesare pentru acreditare

 

            Art. 14. - (1) Consumatorii care solicită să fie acreditati drept eligibili sunt obligati să depună la sediul ANRGN o cerere de acreditare, conform modelului prezentat în anexa nr. 2, însotită de următoarele documente:

            1. fisa de prezentare a societătii comerciale, conform modelului prezentat în anexa nr. 3;

            2. certificat de înregistrare la oficiul registrului comertului, în copie legalizată;

            3. certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului în a cărui rază teritorială solicitantul îsi are sediul social principal, din care să reiasă următoarele:

            a) că se află în deplinătatea exercitării drepturilor si îndeplinirii obligatiilor;

            b) obiectul principal de activitate, conform Hotărârii Guvernului nr. 656/1997;

            c) structura actionariatului;

            4. adresă de confirmare privind plata gazelor naturale si istoricul de consum realizat în anul calendaristic anterior, eliberată de titularul licentei de distributie si de furnizare a gazelor naturale pentru localitatea în care se află locul de consum pentru care se solicită acreditarea, în original, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.

            5. copie legalizată de pe actul de reesalonare si/sau temeiul legal, încheiat ori reconfirmat la data eliberării adresei prevăzute la pct. 4, în situatia înregistrării unor datorii restante care au fost amânate, scutite sau reesalonate la plată prin întelegere cu furnizorul ori potrivit unor reglementări legale.

            6. dovada achitării tarifului pentru înscriere prevăzut în anexa nr. 6.

            (2) În afara documentelor prevăzute la alin. (1) consumatorii finali care au ca obiect principal de activitate producerea de energie electrică si/sau termică, conform cod CAEN 4011 si/sau cod CAEN 4031, au obligatia transmiterii copiei de pe licenta pentru producerea energiei electrice si/sau termice, emisă de ANRE.

 

CAPITOLUL IV

Reconfirmarea acreditării

SECTIUNEA 1

Cerinte pentru reconfirmarea acreditării

 

            Art. 15. - Consumatorii eligibili se reconfirmă anual prin înscrierea în Lista centralizată a consumatorilor eligibili, dacă îndeplinesc cerintele de natură juridică prevăzute la art. 12 si cerintele de natură financiară prevăzute la art. 13.

 

SECTIUNEA a 2-a

Documente necesare pentru reconfirmarea acreditării

 

            Art. 16. - (1) Consumatorii eligibili, în vederea reconfirmării acreditării, au obligatia de a depune la sediul ANRGN următoarele documente:

            1. certificat constatator, în original, emis de oficiul registrului comertului în a cărui rază teritorială consumatorul eligibil îsi are sediul social principal, din care să rezulte că se află în deplinătatea exercitării drepturilor si îndeplinirii obligatiilor;

            2. adresă de confirmare privind plata gazelor naturale, eliberată de titularul licentei de furnizare a gazelor naturale cu care are în derulare contractul de vânzare-cumpărare, conform anexei nr. 5;

            3. adresă de confirmare privind plata serviciilor prestate de către operatorii din sectorul gazelor naturale, eliberată de titularul licentei de transport, de distributie si/sau de înmagazinare cu care are în derulare contracte de prestare a serviciului, conform anexei nr. 5;

            4. copie legalizată de pe actul de reesalonare si/sau temeiul legal, încheiat ori reconfirmat la data eliberării adresei prevăzute la pct. 2 si 3, în situatia înregistrării unor datorii restante care au fost amânate, scutite sau reesalonate la plată prin întelegere cu furnizorul/prestatorul de servicii ori potrivit unor reglementări legale.

            (2) Consumatorii eligibili nu sunt obligati la plata tarifului de înscriere.

 

CAPITOLUL V

Procedura acreditării si reconfirmării acreditării

SECTIUNEA 1

Depunerea cererilor de acreditare si a documentelor necesare reconfirmării acreditării

 

            Art. 17. - (1) Cererile de acreditare drept consumator eligibil, însotite de actele prevăzute la art. 14, precum si documentele necesare reconfirmării acreditării prevăzute la art. 16 se depun la secretariatul ANRGN în perioada 25 ianuarie-5 februarie inclusiv a fiecărui an.

            (2) Cererile si actele însotitoare depuse în afara termenului prevăzut la alin. (1) se restituie solicitantilor, împreună cu contravaloarea tarifului pentru înscriere achitat de acestia, fără a fi luate în considerare de către ANRGN.

            (3) Răspunderea privind depunerea în termen, exactitatea si/sau integritatea cererii de acreditare si a actelor însotitoare revine solicitantilor.

            Art. 18. - (1) Titularii licentei de furnizare, de transport, de înmagazinare si de distributie a gazelor naturale au obligatia de a elibera solicitantului adresa de confirmare privind plata gazelor naturale si istoricul de consum, prevăzută la art. 14, respectiv adresa de confirmare privind plata gazelor naturale si/sau a serviciilor de transport/înmagazinare/distributie, prevăzută la art. 16, în termen de 5 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii din partea consumatorului final.

            (2) În cazul în care adresa de confirmare nu este eliberată în termenul prevăzut la alin. (1) sau se refuză înregistrarea cererii, consumatorul final care solicită acreditarea este considerat ca îndeplinind cerintele de eligibilitate prevăzute la art. 11 si 13, dacă face dovada că este în una dintre situatiile mentionate.

 

SECTIUNEA a 2-a

Afisarea listei privind consumatorii înscrisi pentru acreditare sau reconfirmarea acreditării

 

            Art. 19. - În prima zi lucrătoare după expirarea termenului de depunere a cererilor de acreditare ANRGN va face publică lista privind consumatorii înscrisi pentru acreditare sau reconfirmarea acreditării, inclusiv prin afisare la sediul central.

            Art. 20. - (1) Operatorii din sectorul gazelor naturale pot depune la secretariatul ANRGN contestatii privind neîndeplinirea de către consumatori a cerintei de eligibilitate prevăzute la art. 13, în termen de 5 zile calendaristice de la data afisării listei privind consumatorii înscrisi pentru acreditare sau reconfirmarea acreditării.

            (2) Contestatiile vor fi însotite de acte doveditoare.

            (3) ANRGN va comunica consumatorului continutul contestatiei si va organiza o întâlnire de clarificare în termen de 5 zile lucrătoare de la împlinirea termenului de depunere a contestatiilor.

 

SECTIUNEA a 3-a

Analizarea cererilor. Înscrierea consumatorilor în Lista centralizată a consumatorilor eligibili

 

            Art. 21. - ANRGN analizează cererile si documentatiile ferente înaintate de consumatori, în termen de 15 zile lucrătoare de la data încheierii perioadei de depunere a cererilor de acreditare.

            Art. 22. - (1) Consumatorii care îndeplinesc cerintele de acreditare sau reconfirmare a acreditării sunt înscrisi în Lista centralizată a consumatorilor eligibili de gaze naturale, în următoarea ordine de prioritate:

            1. consumatorii eligibili reconfirmati;

            2. consumatorii finali care au ca obiect principal de activitate producerea de energie electrică si/sau termică, conform cod CAEN 4011 si/sau cod CAEN 4031;

            3. ceilalti consumatori.

            (2) Consumatorii prevăzuti la alin. (1) pct. 2 si 3 sunt înscrisi în lista centralizată în ordinea mărimii istoricului de consum realizat în anul calendaristic anterior. În situatia unor consumatori care au acelasi consum anual de gaze naturale, înscrierea se va face în ordinea mărimii ponderii exportului în cifra de afaceri.

            Art. 23. - Înscrierea consumatorilor în Lista centralizată a consumatorilor eligibili de gaze naturale se face până la nivelul la care suma istoricului de consum realizat în anul calendaristic anterior de către acestia acoperă cantitatea totală anuală alocată consumatorilor eligibili.

 

SECTIUNEA a 4-a

Aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili

 

            Art. 24. - Departamentul de profil va înainta Comitetului de reglementare al ANRGN:

            a) rapoartele individuale ale consumatorilor;

            b) Lista centralizată a consumatorilor eligibili de gaze naturale, referatul de aprobare si proiectul de decizie a presedintelui ANRGN privind aprobarea listei;

            c) proiectele de decizii ale presedintelui ANRGN pentru respingerea cererilor de acreditare;

            d) referatele de aprobare si proiectele de decizii ale presedintelui ANRGN pentru retragerea acreditării.

            Art. 25. - (1) Lista centralizată a consumatorilor eligibili de gaze naturale prevăzută la art. 24 lit. b) se aprobă prin decizie a presedintelui ANRGN si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la data de 15 martie inclusiv.

            (2) Decizia prevăzută la alin. (1) intră în vigoare la data de 1 aprilie.

            Art. 26. - Deciziile presedintelui ANRGN privind respingerea cererilor de acreditare drept consumator eligibil, inclusiv motivatiile de respingere a cererii, se comunică solicitantilor în termen de 24 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a deciziei presedintelui ANRGN privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale.

 

CAPITOLUL VI

Renuntarea la acreditare. Retragerea acreditării

SECTIUNEA 1

Renuntarea la acreditare

 

            Art. 27. - (1) Consumatorul acreditat drept eligibil poate renunta din proprie initiativă la acreditare, în următoarele conditii:

            a) notifică ANRGN intentia de renuntare la acreditare, cu minimum 3 luni înaintea termenului prevăzut la art. 5 pentru publicarea deciziei presedintelui ANRGN de stabilire a gradului de deschidere a pietei interne a gazelor naturale;

            b) la data înaintării notificării nu are facturi restante la plata gazelor naturale către furnizori sau la plata serviciilor prestate de către operatorii din sectorul gazelor naturale;

            c) are acceptul de furnizare a gazelor naturale de la titularul licentei de distributie în a cărui rază teritorială îsi are locul/locurile de consum.

            (2) Decizia presedintelui ANRGN de retragere a acreditării drept consumator eligibil se adoptă în termen de 30 de zile calendaristice de la înregistrarea notificării, dacă sunt îndeplinite conditiile precizate la alin. (1). Decizia se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost publicată.

            (3) Titularul licentei de distributie care a emis acceptul de furnizare a gazelor naturale, conform prevederilor alin. (1) lit. c), are obligatia de a asigura furnizarea gazelor naturale si de a încheia cu consumatorul contractul de furnizare, începând cu data intrării în vigoare a deciziei de retragere a acreditării.

 

SECTIUNEA a 2-a

Retragerea acreditării consumatorilor eligibili

 

            Art. 28. - (1) ANRGN retrage acreditarea de consumator eligibil în cazul în care acesta se află în una dintre următoarele situatii:

            a) nu se mai află în deplinătatea exercitării drepturilor si a îndeplinirii obligatiilor ce decurg din calitatea de persoană juridică;

            b) nu îsi îndeplineste obligatii de plată certe, lichide si exigibile, rezultate din contractele încheiate în calitate de consumator eligibil cu furnizorii si/sau prestatorii de servicii din sectorul gazelor naturale;

            c) nu respectă prevederile acordurilor de reesalonare prevăzute la art. 14 alin. (1) pct. 5;

            d) nu respectă reglementările proprii sectorului gazelor naturale si/sau deciziile individuale ale ANRGN;

            e) nu achită în termenul prevăzut la art. 31 tariful annual pentru acordarea eligibilitătii;

            f) nu transmite, refuză să transmită sau transmite cu rea-credintă informatii, date si/sau documente incomplete, incorecte ori eronate, pentru care există obligatia legală de informare;

            g) nu depune în termenul prevăzut la art. 17 alin. (1) documentele necesare reconfirmării acreditării prevăzute la art. 16.

            (2) La constatarea oricăreia dintre situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) ANRGN va notifica de îndată consumatorul eligibil, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

            (3) Consumatorul eligibil în cauză are obligatia remedierii situatiei notificate în conditiile alin. (2), în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării, sub sanctiunea retragerii acreditării.

            (4) În cazul în care, ulterior notificării adresate consumatorului eligibil în conditiile alin. (2), se constată repetarea situatiei în cauză, ANRGN va retrage acreditarea consumatorului eligibil fără a mai fi necesară o nouă notificare.

            (5) Retragerea calitătii de consumator eligibil se stabileste prin decizie a presedintelui ANRGN, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, si intră în vigoare la data de 1 a lunii următoare celei în care a fost publicată.

            Art. 29. - (1) Consumatorul care a renuntat la acreditare în conditiile art. 27 nu are dreptul de a mai înainta ANRGN a nouă cerere de acreditare drept consumator eligibil pe o perioadă de un an de la intrarea în vigoare a deciziei presedintelui ANRGN de retragere a acreditării.

            (2) Consumatorul căruia i-a fost retrasă acreditarea în conditiile art. 28 va avea dreptul de a înainta ANRGN o nouă cerere de acreditare drept consumator eligibil, cu respectarea următoarelor conditii:

            a) expirarea unei perioade de un an de la intrarea în vigoare a deciziei presedintelui ANRGN de retragere a acreditării;

            b) remedierea, în termenul prevăzut la lit. a), a situatiei pentru care i-a fost retrasă acreditarea.

 

SECTIUNEA a 3-a

Contestarea deciziilor

 

            Art. 30. - (1) Decizia presedintelui ANRGN pentru respingerea cererii de acreditare poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării acesteia.

            (2) Decizia presedintelui ANRGN privind retragerea acreditării consumatorilor eligibili poate fi contestată în termen de 30 de zile calendaristice de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            (3) ANRGN are obligatia de a solutiona contestatia în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării acesteia.

            (4) Persoanele care se consideră vătămate în drepturile lor prin actul de solutionare a contestatiei sau prin necomunicarea acestuia în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestatiei îl pot ataca la instanta de contencios administrativ, în conformitate cu prevederile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990 si ale Codului de procedură civilă.

 

CAPITOLUL VII

Plata tarifului anual de eligibilitate

 

            Art. 31. - (1) Tariful anual de eligibilitate pentru fiecare consumator se calculează prin aplicarea valorii unitare prevăzute în anexa nr. 6 la istoricul de consum realizat de solicitant în anul calendaristic anterior, la locul de consum pentru care a fost acreditat drept eligibil.

            (2) În termen de 15 zile calendaristice de la data publicării deciziei presedintelui ANRGN privind aprobarea Listei centralizate a consumatorilor eligibili de gaze naturale în Monitorul Oficial al României, Partea I, consumatorii au obligatia de a achita tariful anual de eligibilitate.

            (3) Consumatorii eligibili care au un istoric de consum realizat în anul calendaristic anterior mai mare de 200.000 mii m3/an pot achita tariful anual de eligibilitate în două transe egale, din care prima trebuie achitată în contul ANRGN în termenul prevăzut la alin. (2), iar cea de-a doua până la data de 30 aprilie inclusiv a fiecărui an.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

            Art. 32. - (1) Consumatorii care, la data intrării în vigoare a prezentului regulament, sunt parte într-un contract direct de import de gaze naturale si nu sunt eligibili au dreptul de a continua derularea acestuia.

            (2) Consumatorii vor notifica ANRGN contractele prevăzute la alin. (1), în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament.

            (3) Pentru contractele prevăzute la alin. (1) consumatorii nu vor încheia acte aditionale având ca obiect prelungirea valabilitătii acestora.

            Art. 33. - Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul regulament.

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

 

DEFINIREA TERMENILOR UTILIZATI

 

            Acreditarea consumatorului eligibil - acordarea dreptului unui consumator de a fi eligibil, în baza prezentului regulament.

            Reconfirmarea acreditării - prelungirea dreptului recunoscut consumatorului de a fi eligibil.

            Datorie restantă - suma datorată de consumator unui titular de licentă de furnizare, de transport, de înmagazinare ori de distributie a gazelor naturale, în baza unei creante certe, lichide si exigibile, decurgând dintr-un contract de furnizare, de vânzare-cumpărare sau de achizitie a gazelor naturale ori dintr-un contract de prestări de servicii de transport, de înmagazinare sau de distributie a gazelor naturale, după cum urmează:

            - contravaloarea gazelor naturale consumate;

            - contravaloarea serviciilor prestate;

            - majorări de întârziere si penalităti;

            - orice alt titlu de creantă.

            Gradul de deschidere a pietei de gaze naturale - ponderea procentuală a cantitătii totale anuale de gaze naturale, alocată consumatorilor eligibili din consumul intern total de gaze naturale realizat în anul precedent;

            Loc de consum - amplasamentul statiei de reglaremăsurare-predare din sistemul de transport/instalatie de reglare a presiunii si măsurare a debitului din sistemul de distributie prin care se realizează furnizarea gazelor naturale către consumatorul final pentru una sau mai multe instalatii de alimentare; un consumator poate avea mai multe locuri de consum.

 

ANEXA Nr. 2

la regulament

..

(antetul)

 

MODELUL

cererii de acreditare

 

 

Către

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), sos. Cotroceni nr. 4, sectorul 6, Bucuresti

Societatea Comercială ...., cu sediul în ....., reprezentată legal prin ...., în calitate de director general, în temeiul art. 5 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr.  41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări

prin Legea nr. 791/2001, solicită acreditarea drept consumator eligibil pentru următorul/următoarele locuri de consum si consumuri anuale de:

A. Locul de consum      B. Consum anual*)

- .....                                         ....

- .....                                         .....

În sustinerea cererii de acreditare anexăm următoarele documente:

- .....

- .....

- .....

- ..... .

Persoana împuternicită de către Societatea Comercială .. pentru a furniza date si/sau informatii suplimentare ANRGN privind prezenta cerere de acreditare drept consumator eligibil este domnul/doamna ....., având functia de ..., si poate fi contactată la tel. ..., fax ....., e-mail .... .

Sub sanctiunile aplicate infractiunii de fals în declaratii, precizez că informatiile din documentele anexate la prezenta cerere sunt reale si corecte.

Director general,

......


*) Consumurile lunare, estimate în anul pentru care se solicită acreditarea.

 

ANEXA Nr. 3

la regulament

 

Nr. si data iesirii

(de la emitent)

MODELUL

fisei de prezentare si al declaratiei financiare

 

Fisa de prezentare

1. Date generale:

1.1. Denumirea societătii comerciale

1.2. Sediul social principal ..

1.3. Telefon

1.4. Fax ..

1.5. E-mail ..

2. Obiectul principal de activitate: ......, cod CAEN ....

3. Structura actionariatului1) .....

4. Date specifice activitătii2):

4.1. Locul/Locurile de consum pentru care se solicită acreditarea .....

4.2. Amplasament: localitatea .., str. .... nr. ..., jud. .., cod postal ...., tel. ..., fax ....

4.3. Furnizor actual ..

4.4. Schita traseelor uzinale de alimentare cu gaze naturale, cu precizarea sistemului de conectare (conectat la SNT/conectat la sistemul de distributie)

5. Există în derulare contracte directe cu furnizori de gaze naturale din străinătate

DA ¨    Valoare (mii m3/an)

NU ¨

6. Ponderea în cifra de afaceri a încasărilor din contracte externe (%) ..

Director general,

.....

Oficiul juridic

.....

 


1) La data depunerii cererii de acreditare.

2) Se completează separat pentru fiecare loc de consum pentru care se solicită acreditarea.

 

ANEXA Nr. 4

la regulament

 

ADRESĂ

de confirmare privind plata gazelor naturale si istoricul de consum

 

Societatea Comercială .., cu sediul în ..., reprezentată prin .., în calitate de director general, are/nu are încheiat cu Societatea Comercială .., Filiala/Sucursala ..., reprezentată legal de ..., în calitate de .., titulară a licentei de furnizare si de distributie a gazelor naturale, eliberată de ANRGN cu nr. ..../.., contract de furnizare  a gazelor naturale nr. ..../ .. pentru locul de consum .., situat în localitatea .., judetul .. .

Prin prezenta confirmăm că Societatea Comercială ....:

- nu are/are*) la data de 31 decembrie .... datorii restante aferente consumului de gaze naturale;

- a înregistrat în anul .... un istoric de consum de .... mii m3, defalcat lunar astfel:

ianuarie .. - .. mii m3

februarie  - .. mii m3

martie  - .. mii m3

aprilie.. - .. mii m3

mai  - .. mii m3

iunie - .. mii m3

iulie  - .. mii m3

august  - .. mii m3

septembrie  - .. mii m3

octombrie .. - .. mii m3

noiembrie .. - .. mii m3

decembrie .. - .. mii m3

 

Director general,

.....

 


*) În situatia unor datorii restante vor fi prezentate detaliat situatia acestora (perioada de consum, nr. de factură, valoare, penalităti calculate

etc.), inclusiv mentiuni privind actionarea în instantă a debitorului.

 

 

ADRESĂ

de confirmare privind plata gazelor naturale si/sau a serviciilor de transport/înmagazinare/distributie

 

Societatea Comercială .., cu sediul în ....., reprezentată prin .., în calitate de director general, are încheiat cu Societatea Comercială ..., Filiala/Sucursala ....., reprezentată legal de ....., în calitate de .., titulară a licentei de furnizare/transport/înmagazinare/distributie a gazelor naturale, eliberată de ANRGN cu nr. ../....., contract de .. a gazelor naturale nr. ...../ ..., pentru locul de consum .., situat în localitatea .., judetul . .

Prin prezenta confirmăm că Societatea Comercială ..

- nu are/are*) la data de 31 decembrie .. datorii restante aferente .. gaze naturale.

 

Director general,

.....

 


*) În situatia unor datorii restante vor fi prezentate detaliat situatia acestora (perioada de consum, nr. de factură, valoare, penalităti calculate etc.), inclusiv mentiuni privind actionarea în instantă a debitorului.

 

ANEXA Nr. 6

la regulament

TARIFE*)

 

1. Tarif pentru înscriere - 12.000.000 lei

2. Tarif anual pentru acordarea eligibilitătii - valoare unitară - 600 lei/1.000 m3

 


*) Tarifele prevăzute în prezenta anexă pot fi actualizate anual, în functie de indicele de inflatie, prin decizie a presedintelui ANRGN.