MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 925         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 decembrie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

1.026. - Decret pentru acreditarea unui ambasador

 

1.027. - Decret privind stabilirea rangului misiunii diplomatice a României în Republica Democratică a Timorului de Est

 

1.028. - Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Bosnia si Hertegovina privind comertul si colaborarea economică, semnat la Bucuresti la 14 mai 2002

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 315 din 19 noiembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1919 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

179. - Ordonantă de urgentă privind demilitarizarea unitătilor aparatului central al Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia

 

181. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului National Anticoruptie si instantelor judecătoresti care îsi desfăsoară activitatea în Palatul de Justitie din municipiul Bucuresti

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

7.209. - Ordin al ministrului delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare privind aprobarea modelului pentru Registrul special de evidentă a rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare si a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activitătii de cercetare-dezvoltare

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

260. - Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Aectra Agrochemicals” - S.R.L. Bucuresti prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Chemical Independent Group” - S.A. Câmpia Turzii

 

272. - Decizie de îndreptare a erorii materiale strecurate în Decizia Consiliului Concurentei nr. 260/2002

 

378. - Decizie privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Romcolor” - S.A. Oradea prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Cesal” - S.A.  Oradea

 

386. - Decizie privind concentrarea economică realizată de către BITUNOVA Baustofftechnik GmbH Austria si Grupul GEIGER prin dobândirea controlului în comun asupra Societătii Comerciale “Cosar” - S.A. Bucuresti

 

433. - Decizie privind autorizarea concentrării economice realizate de Societatea Comercială “Ana Electronic” - S.A. prin preluarea controlului la Societatea Comercială “Fast Service Electronica” - S.A.

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României,

având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Domnul Radu Homescu se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Filipine.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.026.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind stabilirea rangului misiunii diplomatice a României în Republica Democratică a Timorului de Est

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale Legii nr. 37/1991 privind înfiintarea, desfiintarea si schimbarea rangului misiunilor diplomatice si oficiilor consulare, la propunerea Guvernului României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Relatiile diplomatice dintre România si Republica Democratică a Timorului de Est se vor stabili la nivel de ambasadă si se vor realiza prin Ambasada României la Jakarta.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.027.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Acordului dintre România si Bosnia si Hertegovina privind comertul si colaborarea economică, semnat la Bucuresti la 14 mai 2002

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si ale art. 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 375 din 20 noiembrie 2002,

 

Presedintele României decretează:   

 

Articol unic. - Se supune spre ratificare Parlamentului Acordul dintre România si Bosnia si Hertegovina privind comertul si colaborarea economică, semnat la Bucuresti la 14 mai 2002, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.028.

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 315

din 19 noiembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1919 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Mădălina Stefania Diaconu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1919 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, exceptie ridicată de Corneliu Dan Pascariu în Dosarul nr. 1.242/2002 al Tribunalului Bucuresti, Sectia a III-a civilă.La apelul nominal răspund avocat Stan Târnoveanu pentru autorul exceptiei, avocat Igon Dima pentru Florin Olteanu si avocat Elena Petre Bălănescu pentru Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, lipsind celelalte părti, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul autorului exceptiei solicită admiterea acesteia, deoarece art. 1919 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare încalcă principiile stabilite în art. 16 si 20 din Constitutie si în art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale. Astfel,  prin excluderea unei anumite categorii de persoane de la aplicarea art. 1919, anume a debitorilor enumerati în art. 1912 din aceeasi ordonantă, se creează o situatie inegală, contrară art. 16 din Constitutie. În urma cedării creantelor de către Banca Română de Comert Exterior - BANCOREX - S.A. către Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, autorul exceptiei nu mai beneficiază de calea de atac a apelului, deoarece calitatea cesionarului determină competenta materială în primă instantă a curtilor de apel. Pe această cale, dreptul la apărare, garantat de art. 6 al Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, este golit de continut, prin împutinarea numărului drepturilor procesuale, ceea ce contravine principiului efectivitătii si celui al egalitătii.

Avocatul părtii Florin Olteanu solicită, de asemenea, admiterea exceptiei, pentru aceleasi considerente.

Reprezentantul Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare solicită respingerea exceptiei ca neîntemeiată, deoarece, potrivit prevederilor constitutionale, competenta si procedura de judecată sunt stabilite de legiuitor. În aceste conditii, principiul egalitătii nu este încălcat, deoarece toate persoanele care se află în situatia autorului exceptiei beneficiază de acelasi regim juridic, indiferent că sunt persoane fizice sau juridice, române sau străine.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, deoarece redactarea art. 1919 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 respectă principiile formulate în art. 134 alin. (2) lit. a) si în art. 128 din Constitutie, invocând în acest sens jurisprudenta Curtii Constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 13 mai 2002, Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă a sesizat Curtea Constitutională cu  exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1919 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, exceptie ridicată de Corneliu Dan Pascariu în Dosarul nr. 1.242/2002 al acelei instante.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a arătat că textul criticat pentru neconstitutionalitate încalcă dispozitiile art. 16 alin. (1), ale art. 21 si 128 din Constitutie privind egalitatea în drepturi, accesul liber la justitie si folosirea căilor de atac, întrucât se creează o discriminare între cetăteni în desfăsurarea procesului civil, nejustificată de ratiuni obiective, deoarece aceia dintre cetăteni cărora li se vor aplica prevederile art. 1919 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 vor fi privati de calea de atac a apelului, dată fiind competenta în primă instantă a curtii de apel. S-a sustinut, de asemenea, că este neconstitutională instituirea unor reguli speciale în ceea ce priveste folosirea căilor de atac, cât timp nu se asigură egalitatea cetătenilor în utilizarea acestora.

În spetă, autorul exceptiei, fiind actionat în justitie cu o actiune în răspundere civilă delictuală, va avea un acces limitat la justitie, spre deosebire de alte persoane împotriva cărora este intentată o astfel de actiune, deoarece calitatea reclamantului (Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare) va determina, conform textului atacat, competenta în prima instantă a Curtii de Apel Bucuresti.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a III-a civilă apreciază că exceptia este neîntemeiată.

În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale

Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 181 din Legea nr. 35/1997 privind organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului, cu modificările ulterioare, a fost solicitat punctul de vedere al acestei institutii cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Guvernul consideră că dispozitiile art. 1919 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare nu contravin Constitutiei, întrucât “prin această ordonantă de urgentă a fost instituit un regim juridic special, derogator de la dreptul comun, pentru valorificarea creantelor bancare neperformante preluate de Autoritatea de Valorificare a Activelor Bancare, având în vedere că statul trebuie să asigure protejarea intereselor nationale în activitatea economică, financiară si valutară, potrivit art. 134 alin. (2) lit. b) din Constitutie.

Activitatea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare este de interes general, având ca scop recuperarea unor fonduri pentru acoperirea datoriei publice interne”. În spetă, Guvernul consideră că tratamentul juridic diferit aplicat Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare se justifică atât prin natura specială a creantelor preluate la datoria publică internă, cât si prin legătura strânsă între datoria publică internă si bugetul de stat. În ceea ce priveste pretinsa contrarietate a textului atacat cu dispozitiile art. 128 din Constitutie, competenta în primă instantă a curtii de apel si, pe cale de consecintă, posibilitatea de a ataca hotărârea acesteia exclusiv cu recurs la Curtea Supremă de Justitie nu este de natură să îngrădească accesul la justitie. Împrejurarea că pentru anumite categorii de litigii nu este prevăzută si calea de atac a apelului, ci numai cea a recursului, nu poate fi considerată neconstitutională, întrucât Legea fundamentală prevede, în art. 128, că exercitarea căilor de atac se face “în conditiile legii”.

Avocatul Poporului consideră că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, apreciind, în esentă, că

“legiuitorul a dorit, prin instituirea unei astfel de proceduri, având în vedere si natura raporturilor juridice în care poate intra Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, solutionarea cu celeritate a acestor litigii, concomitent cu atribuirea cauzei spre judecare, în primă instantă, unei instante superioare, cum este cazul în spetă, Curtea de Apel (...). Există numeroase alte exemple când legea prevede, având în vedere natura raporturilor juridice respective, o procedură prin care solutiile date în primă instantă nu mai pot fi atacate cu apel, ci numai pe calea recursului”. În legătură cu pretinsa încălcare a dispozitiilor art. 128 din Constitutie, Avocatul Poporului consideră că acest text constitutional nu impune folosirea tuturor căilor de atac cunoscute în legislatie, împotriva hotărârilor judecătoresti.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctul de vedere al acestor institutii asupra exceptiei ridicate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile  Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei îl constituie dispozitiile art. 1919 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998, text introdus prin Legea nr. 409 din 17 iulie 2001 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind unele măsuri premergătoare privatizării băncilor, publicată în Monitorul Oficial al  României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001.

Textul criticat are următorul cuprins: “Cererile de orice natură privind drepturile si obligatiile în legătură cu activele bancare preluate de AVAB, inclusiv cele formulate pentru angajarea răspunderii civile a persoanelor fizice si juridice, altele decât debitorii definiti la art. 1912, sunt de competenta Curtii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul pârâtului si se judecă de urgentă si cu precădere.”

Autorul exceptiei sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 16 alin. (1), art. 21 si 128, care au următorul continut:

- Art. 16 alin. (1): “Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.”

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

- Art. 128: “Împotriva hotărârilor judecătoresti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii.”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată că scopul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările si completările ulterioare, enuntat în art. 1, este acela de a stabili “cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale băncilor la care statul este actionar majoritar, în vederea pregătirii acestora pentru începerea procedurii de privatizare, în scopul cresterii gradului de solvabilitate si a credibilitătii interne si externe sau reglementării problemelor de natură financiară ale acestora pentru mentinerea viabilitătii sistemului bancar, precum si pentru accelerarea procedurilor de recuperare a creantelor cesionate”.

Pentru realizarea acestor obiective, prin cap. II al ordonantei a fost creată Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului. Atributiile principale ale acestei institutii includ, conform art. 8 din ordonantă, preluarea cu plată a activelor bancare si a creantelor comerciale, în scopul valorificării lor pe piată, initierea si finalizarea procedurilor de executare silită, vânzarea creantelor prin licitatii publice, negocierea creantelor si esalonarea scadentelor. Preluarea creantelor bancare neperformante se realizează prin cesiune, iar efectul principal al acesteia este subrogarea Autoritătii pentru Valorificarea Activelor Bancare în toate drepturile principale si accesorii ale creditorilor cedenti.

În acest context al înfiintării unei autorităti speciale, însărcinată să valorifice, în timp cât mai scurt si în mod eficient, unele active bancare, cap. IV4 din ordonantă, intitulat “Reguli speciale privind solutionarea litigiilor”, pune la dispozitia acestei autorităti mijloacele procedurale necesare atingerii scopului său, enuntat în art. 1. Textul criticat pentru neconstitutionalitate reglementează, alături de articolele următoare ale acestui capitol, o procedură specială de solutionare a litigiilor dintre Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare si terte persoane, prevăzând competenta, în primă instantă, a curtii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul pârâtului si judecarea de urgentă si cu precădere a acestor cauze.

Din economia întregului capitol rezultă că această procedură, derogatorie de la dreptul comun, este guvernată de principiul celeritătii. Astfel, art. 1920 alin. (2) prevede că “Primul termen de judecată se stabileste la cel mult 15 zile de la data depunerii cererii de chemare în judecată”, iar conform art. 1921 alin. (1), “Orice cerere se judecă la primul termen (...)”. Numai în mod exceptional instanta poate să acorde un termen de cel mult 7 zile, dacă, din motive întemeiate, părtile nu sunt în măsură să îsi prezinte apărările în mod complet. De asemenea, instanta este obligată să pronunte hotărârea în termen de 5 zile de la încheierea dezbaterilor, iar hotărârea poate fi atacată numai cu recurs.

Instituirea unei proceduri derogatorii de la dreptul comun nu echivalează însă cu suprimarea garantiilor procedurale instituite pentru asigurarea unui proces echitabil. În acest sens, art. 1920 din ordonantă instituie obligativitatea unei proceduri prealabile de comunicare, de către reclamant, a cererii si a actelor pe care se întemeiază, înainte de depunerea acestora în instantă, iar întâmpinarea este obligatorie.

De altfel, instituirea unor proceduri speciale este frecvent întâlnită în legislatie, acestea fiind prevăzute atât în Codul de procedură civilă, cât si în legi speciale. Potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, legiuitorul are competenta de a reglementa procedura de judecată, luând în considerare, printre altele, nevoia solutionării cu celeritate a anumitor pricini.

Referitor la pretinsa încălcare a art. 16 din Constitutie, rezultată din stabilirea competentei în primă instantă a curtilor de apel, Curtea constată că aceasta nu poate fi retinută, deoarece toate persoanele care se găsesc în aceeasi situatie beneficiază de o singură cale de atac.

În ceea ce priveste încălcarea prevederilor art. 21 din Constitutie, Curtea constată că dispozitiile art. 1919 nu îngrădesc liberul acces la justitie, ci au ca obiect stabilirea competentei instantei de a judeca cererile de orice natură privind drepturile si obligatiile în legătură cu activele bancare preluate de Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare. În aceste conditii, textul de lege criticat, care determină instanta competentă, nu contravine dispozitiilor art. 21 din Constitutie.

Referitor la încălcarea dispozitiilor art. 128 din Legea fundamentală, se poate constata că, potrivit  jurisprudentei constante a Curtii, legiuitorul este cel care stabileste competenta si procedura de judecată în fata instantelor. Faptul că în spetă este permis doar recursul, fiind exceptat apelul, nu constituie o încălcare a dispozitiilor constitutionale ale art. 128, concluzie ce este conformă cu cele statuate în Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994. Potrivit acestei decizii, principiul egalitătii în fata legii presupune instituirea unui tratament egal pentru situatii care, în functie de scopul urmărit, nu sunt diferite, iar legea poate exclude folosirea unor căi de atac, fie pentru a reduce cheltuielile ocazionate de proces datorită modicitătii obiectului în litigiu, fie din motive de celeritate sau de protectie a unor interese sociale, fie pentru că natura cauzei impune o rezolvare promptă si definitivă.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1919 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, ridicată de Corneliu Dan Pascariu în Dosarul nr. 1.242/2002 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a III-a civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 noiembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. COSTICĂ BULAI

Magistrat-asistent,

Mădălina Stefania Diaconu

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind demilitarizarea unitătilor aparatului central al Ministerului de Interne si a structurilor subordonate acestuia

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Unitătile aparatului central al Ministerului de Interne si structurile subordonate acestuia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă, se demilitarizează.

Art. 2. - (1) Personalul militar din unitătile si din structurile cărora li se aplică prevederile art. 1 dobândeste statutul de functionar public civil cu statut special, instituit prin Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului.

(2) În situatii temeinic justificate anumite functii pot fi ocupate si de către cadre militare, potrivit  reglementărilor stabilite prin ordin al ministrului de interne.

Art. 3. - Personalul Ministerului de Interne beneficiază în continuare de drepturile dobândite anterior, precum si de cele care vor fi stabilite pentru personalul din sistemul national de apărare, ordine publică si sigurantă natională.

Art. 4. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 179.

 

ANEXĂ

 

UNITĂTILE

aparatului central al Ministerului de Interne si structurile subordonate acestuia,

care se demilitarizează începând cu data de 1 ianuarie 2003

 

I. Aparat central:

1. Conducerea Ministerului de Interne

2. Grupul de control al ministrului de interne

3. Secretariatul general

4. Directia management resurse umane

5. Directia organizare, mobilizare si operatii

6. Directia juridică

7. Directia de logistică

8. Directia financiară si contabilitate

9. Directia audit intern

10. Directia relatii publice, traditii, educatie si sport

11. Directia de integrare europeană si relatii internationale

12. Directia comunicatii si informatică

13. Directia medicală

14. Regia Autonomă “Rami-Dacia”

15. Cluburi sportive (.Dinamo” Bucuresti si “Dinamo” Brasov)

16. Punctul national focal

17. Arhivele Nationale

II. Unităti subordonate aparatului central:

18. Directia audit intern (aparat teritorial)

19. Directia de gospodărie

20. Baza Centrală de Reparatii Mijloace Tehnice si Exploatare Auto

21. Centrul de Informatică pentru Logistică

22. Grupul de proiectare pentru constructii

23. Baza de Aprovizionare si Depozitare Armament Geniu-Chimic

24. Baza de Depozitare a Stocului de Mobilizare

25. Tipografia Ministerului de Interne

26. Baza Centrală de Logistică

27. Spitalul Militar de Urgentă “Prof. dr. Dimitrie Gerota” Bucuresti

28. Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu “N. Kretzulescu”

29. Sanatoriul Antituberculos Busteni

30. Centrul Medical de Diagnostic si Tratament Ambulatoriu Ploiesti

31. Centre medicale din municipiul Bucuresti

32. Centrele medicale judetene

33. Centrul de Psihosociologie al Ministerului de Interne

34. Grupul de Achizitii, Investitii si Întretinere pentru Comunicatii si Informatică

35. Casa de Cultură a Ministerului de Interne

36. Ansamblul Artistic “Ciocârlia” al Ministerului de Interne

37. Grupul de presă

38. Centrul de Studii Postuniversitare

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului National Anticoruptie si instantelor judecătoresti care îsi desfăsoară activitatea în Palatul de Justitie din municipiul Bucuresti

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 136/2002 privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor Parchetului National Anticoruptie si instantelor judecătoresti care îsi desfăsoară activitatea în Palatul de Justitie din municipiul Bucuresti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 779 din 25 octombrie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

 

1. Titlul va avea următorul cuprins:

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea sediilor institutiei Avocatul Poporului si instantelor judecătoresti care îsi desfăsoară activitatea în Palatul de Justitie din municipiul Bucuresti”

2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea, cu plată, a imobilului format din două corpuri de clădire si terenul aferent, împreună cu mijloacele fixe si obiectele de inventar, situat în municipiul Bucuresti, str. Eugeniu Carada nr. 1 si 3, sectorul 3, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din patrimoniul Băncii Comerciale Române - S.A. în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome «Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat»,

cu destinatia de sediu provizoriu pentru instantele judecătoresti care îsi desfăsoară activitatea în Palatul de Justitie din municipiul Bucuresti (clădirea de la pct. 1 al coloanei 2 din anexa nr. 1) si cu destinatia de sediu pentru institutia Avocatul Poporului (clădirea de la pct. 2 al coloanei 2 din anexa nr. 1).”

3. Alineatul (1) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Achitarea contravalorii imobilului care se transmite potrivit art. 1 alin. (1) către Banca Comercială Română - S.A., în limita sumei de 33,0 miliarde lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, se face de către Secretariatul General al Guvernului prin suplimentarea corespunzătoare a bugetului acestei institutii pe anul 2002 din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002.”

4. După alineatul (1) al articolului 2 se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Achitarea contravalorii imobilului care se transmite potrivit art. 1 alin. (2) către Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A., în limita sumei de 78 miliarde lei, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată, se va face de către Secretariatul General al Guvernului din fondurile prevăzute cu această destinatie în bugetul propriu pe anul 2003.”

5. După alineatul (2) al articolului 2 se introduce alineatul (21) cu următorul cuprins:

“(21) Pentru punerea în aplicare a prevederilor alin. (1) se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002, la capitolul “Autorităti publice”, titlul “Cheltuieli de capital”, cu suma de 39.270 milioane  lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002.”

6. Alineatul (3) al articolului 2 va avea următorul cuprins:

“(3) Ministerul Finantelor Publice va întreprinde măsurile necesare pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor alin. (1), (11) si (2).”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Alexe Ivanov Costache,

secretar de stat

Avocatul Poporului,

Ioan Muraru

Ministru pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 181.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

privind aprobarea modelului pentru Registrul special de evidentă a rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare si a Metodologiei de înregistrare a rezultatelor activitătii de cercetare-dezvoltare

 

În temeiul art. 77 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică,

având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării,

în baza Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 3.106 din 8 februarie 2001,

ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă modelul pentru Registrul special de evidentă a rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare, prezentat în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Metodologia de înregistrare a rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare, prezentată în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Compartimentele de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării, precum si persoanele juridice executante vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă prevederile Ordinului ministrului cercetării si tehnologiei nr. 196 din 10 iulie 1998 privind aprobarea modelului pentru Registrul de evidentă a rezultatelor cercetării si metodologiei de înregistrare a acestora.

Art. 6. - Prezentul ordin se va publica în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

 

Bucuresti, 24 octombrie 2002.

Nr. 7.209.

 

ANEXA Nr. 1

 

REGISTRUL SPECIAL DE EVIDENTĂ

a rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare

 

Anul.........

Director general, Director economic,

(numele, prenumele, semnătura si stampila unitătii) (numele, prenumele, semnătura)

.......................... ........................

Pag. ........./.........

...........................

(Denumirea persoanei juridice executante)1)

 

FISA DE EVIDENTĂ Nr. ...

a rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare

 

1. Contractul de finantare nr. / data ...........................

2. Denumirea programului/acronimul ..............................

3. Categoria de proiect ...........................

4. Denumirea proiectului ....................................

5. Valoarea proiectului (include si alte surse) ........................ lei

6. Valoarea contractului de finantare (sursa - buget de stat) ..................... lei

7. Durata contractului de finantare ..............................

8. Autoritatea contractantă ..............................

9. Denumirea rezultatelor cercetării2) .................................

10. Rezultatele cercetării apartin ..................... conform art. ............ din contractul nr. .........

 

Nr. crt.

Denumirea organului cu atributii de conducere3)

Nr. si data procesului

verbal prin care s

a stabilit valoarea de la care începe negocierea

Valoarea de la care începe  negocierea

Numele si semnătura4) persoanei autorizate

Modul de valorificare5)

Nr. si data actului prin care s

a  realizat  valorificarea

Valoarea negociată6)

Valorificarea rezultatelor cercetării

Denumirea beneficiarului care preia rezultatele cercetării

Numele si semnătura persoanei autorizate să completeze fisa

Verificat sef compartiment financiar-contabil

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LEGENDĂ:

1. Persoană juridică executantă este considerată persoana juridică care a obtinut rezultatele cercetării, în mod direct si nemijlocit, conform art. 74 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.

2. Se trec, după caz, formele prevăzute de art. 74 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002:

a) documentatii, studii, lucrări, planuri, scheme si altele asemenea;

b) drepturi din brevete de inventie, licente, certificate de înregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele

asemenea;

c) tehnologii, procedee, produse informatice, retete, formule, metode si altele asemenea;

d) obiecte fizice si produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv.

3. Se trece consiliul de administratie sau organul similar cu atributii de conducere al persoanei juridice executante, care stabileste valoarea de la care începe negocierea.

4. Se trec numele, prenumele si semnătura presedintelui consiliului de administratie sau ale conducătorului organului similar cu atributii de conducere al persoanei juridice executante.

5. Se trece, după caz: vânzare, închiriere, concesionare, preluare în productia proprie, transmitere cu titlu gratuit.

6. Se completează cu valoarea negociată si trecută în actul prin care s-a realizat valorificarea rezultatelor

cercetării. Valoarea rezultatelor cercetării este stabilită la pretul negociat între părti, cu avizul autoritătii de stat pentru

cercetare-dezvoltare, conform art. 78 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002.

 

ANEXA Nr. 2

 

METODOLOGIE

de înregistrare a rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare

 

I. Dispozitii generale

Art. 1. - Înregistrarea rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare se realizează în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifică si dezvoltarea tehnologică.

Art. 2. - Prin rezultatele activitătilor de cercetare-dezvoltare obtinute în baza unui contract finantat din fonduri publice, denumite în continuare rezultatele cercetării, se întelege:

a) documentatii, studii, lucrări, planuri, scheme si altele asemenea;

b) drepturi din brevete de inventie, licente, certificate de înregistrare a desenelor si modelelor industriale si altele asemenea;

c) tehnologii, procedee, produse informatice, retete, formule, metode si altele asemenea;

d) obiecte fizice si produse realizate în cadrul derulării contractului respectiv.

Art. 3. - Prin persoană juridică executantă se întelege persoana juridică care a obtinut în mod direct si nemijlocit oricare dintre rezultatele cercetării.

II. Înregistrarea rezultatelor cercetării

Art. 4. - Toate rezultatele cercetării se înregistrează într-un registru special de evidentă, denumit în continuare registru.

Art. 5. - Pentru fiecare proiect de cercetare-dezvoltare se întocmeste, după aprobarea raportului final de activitate, o fisă de evidentă a rezultatului/rezultatelor activitătilor de cercetare-dezvoltare, denumită în continuare fisă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 1.

Art. 6. - Registrul, întocmit anual si compus din totalitatea fiselor mentionate la art. 5, se snuruieste, se sigilează si se certifică cu numărul de pagini, sub semnătura conducătorului persoanei juridice executante si a sefului compartimentului financiar-contabil.

Art. 7. - Registrul se trece pe lista documentelor cu regim special, tinută de persoana juridică executantă.

Art. 8. - Conducătorul persoanei juridice executante numeste prin decizie, la propunerea sefului compartimentului financiar-contabil, persoana autorizată să completeze registrul.

Art. 9. - Tabelul din fisă se completează în termen de 10 zile de la data finalizării actiunilor de valorificare a rezultatelor cercetării.

III. Dispozitii finale

Art. 10. - Rezultatele cercetării obtinute înainte de publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se trec în registru în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestuia.

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Aectra Agrochemicals” - S.R.L. Bucuresti prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Chemical Independent Group” - S.A. Câmpia Turzii

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. prevederilor Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei

de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice, înregistrată la Consiliul Concurentei cu nr. RS-78 din 5 aprilie 2002;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-78 din 5 aprilie 2002;

9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată,

având în vedere următoarele:

1. concentrarea economică s-a realizat prin cesionarea în mod direct a unui număr de 364 de actiuni, reprezentând 44,121% din capitalul social al Societătii Comerciale “Chemical Independent Group” - S.A. Câmpia Turzii, de către actionari ai acestei societăti comerciale, persoane fizice si juridice, către Societatea Comercială “Aectra Agrochemicals” - S.R.L. Bucuresti.

Anterior realizării acestor operatiuni Societatea Comercială “Aectra Agrochemicals” - S.R.L. Bucuresti detinea la Societatea Comercială “Chemical Independent Group” - S.A. Câmpia Turzii un pachet de actiuni reprezentând 16,7973% din capitalul social al acestei societăti comerciale.

Astfel, în urma acestor cesiuni, Societatea Comercială “Aectra Agrochemicals” - S.R.L. Bucuresti detine un pachet de 60,9183% din capitalul social al Societătii Comerciale “Chemical Independent Group” - S.A. Câmpia Turzii;

2. societatea comercială achizitoare, Societatea Comercială “Aectra Agrochemicals” - S.R.L. Bucuresti, desfăsoară activităti de comert cu amănuntul al produselor fitofarmaceutice, comert cu ridicata al produselor chimice si al produselor intermediare;

3. profilul de activitate al societătii comerciale achizitionate, Societatea Comercială “Chemical Independent Group” - S.A. Câmpia Turzii, constă în conditionarea concentratelor emulsionabile de erbicide si insecto-fungicide, precum si în conditionarea pulberilor umectabile de amestecuri fungice;

4. piata relevantă aferentă concentrării economice a fost definită ca fiind piata pesticidelor pe întregul teritoriu al României;

5. anterior dobândirii controlului la Societatea Comercială “Chemical Independent Group” - S.A. Câmpia Turzii de către Societatea Comercială “Aectra Agrochemicals” - S.R.L. Bucuresti, nici societatea achizitoare si nici o altă societate controlată de aceasta nu au fost prezente pe piata relevantă definită;

6. segmentul ce va fi detinut de Societatea Comercială “Aectra Agrochemicals” - S.R.L. Bucuresti pe piata relevantă definită este de fapt cota de piată a Societătii Comerciale “Chemical Independent Group” - S.A. Câmpia Turzii, anterior realizării concentrării economice. Cota de piată detinută de Societatea Comercială “Chemical Independent Group” - S.A. Câmpia Turzii pe piata pesticidelor pe întregul teritoriu al României a avut valoarea de 0,9% pentru anul 2001;

7. pe piata pesticidelor, pe întregul teritoriu al României, oferta este reprezentată de societăti comerciale producătoare românesti, precum si de numeroase societăti comerciale importatoare sau reprezentante ale producătorilor internationali;

8. pe piata relevantă definită cererea este reprezentată de beneficiarii de pesticide, respectiv de cei ce prestează activităti agrohorticole: producători individuali, asociatii familiale, foste IAS-uri, unităti agricole;

9. prin realizarea operatiunii de concentrare economică se realizează o integrare pe verticală a activitătilor societătilor implicate;

10. realizarea operatiunii de concentrare economică va conduce la reducerea costurilor si diversificarea gamei de produse chimice prin retehnologizarea bazei materiale a Societătii Comerciale “Chemical Independent Group” - S.A. Câmpia Turzii, urmând ca într-o etapă viitoare să se facă investitii în mijloace de productie performante;

11. operatiunea de concentrare economică realizată de Societatea Comercială “Aectra Agrochemicals” - S.R.L. Bucuresti, prin dobândirea controlului unic direct la Societatea Comercială “Chemical Independent Group” - S.A. Câmpia Turzii, nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si ale art. 9.1 lit. b) din partea a III-a cap. II din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică notificată, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 este de 27.027.432 lei si se va plăti cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280013300 deschis la Banca Natională a României - Sucursala Judetului Cluj, beneficiar Trezoreria orasului Câmpia Turzii, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica “Cod cont”, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 de zile de la comunicarea prezentei decizii. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Aectra Agrochemicals” - S.R.L. Bucuresti.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei la:

1. Societatea achizitoare:

Societatea Comercială “Agrochemicals” - S.R.L.

Sediul social: municipiul Bucuresti, Str. Luterană nr. 2-4, Hotel Bucuresti corp D2, sectorul 1

Număr de înregistrare la registrul comertului: J40/23389/1994

Telefon: 312 27 89

Fax: 313 50 75

2. Societatea achizitionată:

Societatea Comercială “Chemical Independent Group” - S.A.

Sediul social: localitatea Câmpia Turzii, Str. Laminoristilor f.n., judetul Cluj

Număr de înregistrare la registrul comertului: J12/2910/1993

Telefon/Fax: 064/365 144

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 2 iulie 2002.

Nr. 260.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

de îndreptare a erorii materiale strecurate în Decizia Consiliului Concurentei nr. 260/2002

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Deciziei presedintelui Consiliului Concurentei nr. 260/2002;

3. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la modificarea art. 7 din Decizia presedintelui Consiliului Concurentei nr. 260/2002, luând în considerare următoarele:

1. concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic direct de către Societatea Comercială “Aectra Agrochemicals” -S.R.L. Bucuresti asupra Societătii Comerciale “Chemical Independent Group” - S.A. Câmpia Turzii a fost analizată de Consiliul Concurentei si s-a finalizat prin emiterea unei decizii de neobiectiune - Decizia presedintelui Consiliului Concurentei nr. 260/2002;

2. la art. 7 din Decizia presedintelui Consiliului Concurentei nr. 260/2002 s-a strecurat o eroare materială privind denumirea societătii comerciale achizitoare, la care Secretariatul general al Consiliului Concurentei a comunicat decizia.

Denumirea corectă a societătii comerciale achizitoare este Societatea Comercială “Aectra Agrochemicals” - S.R.L., si nu Societatea Comercială “Agrochemicals” - S.R.L., cum în mod eronat a fost mentionată în textul deciziei,

DECIDE:

Art. 1. - Se îndreaptă eroarea materială strecurată la art. 7 din Decizia presedintelui Consiliului Concurentei nr. 260/2002, în ceea ce priveste denumirea societătii comerciale achizitoare.

Art. 2. - Denumirea corectă a societătii comerciale achizitoare la care, conform art. 7 din Decizia presedintelui Consiliului Concurentei nr. 260/2002, Secretariatul general al Consiliului Concurentei a comunicat decizia este Societatea Comercială “Aectra Agrochemicals” - S.R.L. în loc de Societatea Comercială “Agrochemicals” - S.R.L.

Art. 3. - Prezenta decizie se va comunica de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei la:

1. Societatea achizitoare:

Societatea Comercială “Aectra Agrochemicals” - S.R.L.

Sediul social: municipiul Bucuresti, Str. Luterană nr. 2-4, Hotel Bucuresti corp D2, sectorul 1

Număr de înregistrare la registrul comertului: J40/23389/1994

Telefon: 312 27 89

Fax: 313 50 75

2. Societatea achizitionată:

Societatea Comercială “Chemical Independent Group” - S.A.

Sediul social: localitatea Câmpia Turzii, Str. Laminoristilor f.n., judetul Cluj

Număr de înregistrare la registrul comertului: J12/2910/1993

Telefon/Fax: 064/365 144

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 11 iulie 2002.

Nr. 272.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de către Societatea Comercială “Romcolor” - S.A. Oradea prin dobândirea controlului unic direct asupra Societătii Comerciale “Cesal” - S.A. Oradea

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice, înregistrate la Consiliul Concurentei cu nr. RS-224 din 21 august 2002;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-224 din 21 august 2002;

9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată,

având în vedere următoarele:

1. concentrarea economică s-a realizat ca urmare a încheierii Contractului de vânzare-cumpărare de actiuni nr. CJ26 din 19 iulie 2002, între Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si Societatea Comercială “Romcolor” - S.A. Oradea, operatiune prin care Societatea Comercială “Romcolor” - S.A. Oradea a achizitionat un pachet de actiuni reprezentând 70% din capitalul social al Societătii Comerciale “Cesal” - S.A. Oradea;

2. societatea comercială achizitoare, Societatea Comercială “Romcolor” - S.A. Oradea, are ca obiect principal de activitate producerea de lacuri si vopsele, iar ca activităti secundare: producerea de chituri si diluanti, activităti de ambalare pentru produse chimice, comert angro si en d.tail pentru produse metalo-chimice;

3. societatea comercială achizitionată, Societatea Comercială “Cesal” - S.A. Oradea, are ca obiect principal de activitate producerea si comercializarea produselor chimice organice si anorganice: sulfatul de aluminiu si pigmentul rosu de fier;

4. pietele relevante aferente concentrării economice analizate au fost definite ca fiind:

- piata sulfatului de aluminiu; si

- piata pigmentului rosu de fier, pe întregul teritoriu al României;

5. segmentele detinute de Societatea Comercială “Romcolor” - S.A. Oradea pe pietele relevante definite sunt de fapt cotele de piată ale Societătii Comerciale “Cesal” - S.A. Oradea, anterior realizării operatiunii de concentrare economică. Acestea au avut următoarele valori, calculate în functie de volumul vânzărilor, în anul 2001:

- pe piata sulfatului de aluminiu de fier, pe întregul teritoriu al României, cota de piată a fost de 4,31%;

- pe piata pigmentului rosu de fier, pe întregul teritoriu al României, cota de piată a fost de 3,91%;

6. prin concentrarea economică realizată, segmentele detinute de către Societatea Comercială “Romcolor” - S.A. Oradea pe pietele relevante definite nu se modifică, întrucât, anterior dobândirii controlului asupra Societătii Comerciale “Cesal” - S.A. Oradea, societatea comercială achizitoare nu a fost prezentă pe aceste piete si nici nu a detinut controlul la alte societăti comerciale de pe pietele relevante definite;

7. pe piata sulfatului de aluminiu si pe piata pigmentului rosu de fier, pe întregul teritoriu al României, oferta este reprezentată de Societatea Comercială “Cesal” - S.A. Oradea si de numeroase societăti comerciale concurente, precum si de importuri;

8. pe pietele relevante definite cererea este reprezentată de agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în industria chimică. Societatea Comercială “Cesal” - S.A. Oradea nu a realizat exporturi în ultimii 3 ani;

9. prin realizarea operatiunii de concentrare economică s-a realizat o integrare pe verticală în cadrul grupului, deoarece pigmentul rosu de fier produs de Societatea Comercială “Cesal” - S.A. Oradea este folosit la producerea

lacurilor si vopselelor de Societatea Comercială “Romcolor” - S.A. Oradea si Societatea Comercială “Sintomec” - S.A. Oradea, societăti comerciale ce fac parte din grup;

10. prin realizarea operatiunii de concentrare economică structura pietelor nu suferă modificări cu efecte anti- concurentiale;

11. operatiunea de concentrare economică realizată de către Societatea Comercială “Romcolor” - S.A. Oradea, prin dobândirea controlului unic direct la Societatea Comercială “Cesal” - S.A. Oradea, nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si pct. 124 lit. b) din cap. II partea a II-a din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică realizată, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 este de 4.555.007 lei si se va plăti cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280005300 deschis la Banca Natională a României - Sucursala Judetului Bihor, beneficiar Trezoreria orasului Oradea, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica “Cod cont”, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 21 alin. (6) din Legea concurentei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Romcolor” - S.A. Oradea.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei la:

Societatea achizitoare:

Denumirea: Societatea Comercială “Romcolor” -  S.A.

Sediul legal: localitatea Oradea, Str. Rectorului  nr. 7, judetul Bihor

Telefon: 0259/267 714

Fax: 0259/267 591

Reprezentant legal: Dl Vasile Fonoage, director general

Societatea achizitionată:

Denumirea: Societatea Comercială “Cesal” - S.A.

Sediul legal: localitatea Oradea, Sos. Borsului nr. 31, judetul Bihor

Telefon: 0259/452 845

Fax: 0259/452 845

Reprezentant legal: Dl Ioan Ciordas, director general

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 8 octombrie 2002.

Nr. 378.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind concentrarea economică realizată de către BITUNOVA Baustofftechnik GmbH Austria si Grupul GEIGER prin dobândirea controlului în comun asupra Societătii Comerciale “Cosar” - S.A. Bucuresti

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

4. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii unei părti substantiale de piată;

6. Instructiunilor date în aplicarea art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 cu privire la calculul taxei de autorizare a concentrărilor economice;

7. Notificării concentrării economice, înregistrate la Consiliul Concurentei cu nr. RS-266 din 10 octombrie 2002;

8. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-266 din 10 octombrie 2002;

9. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată,

având în vedere următoarele:

1. concentrarea economică s-a realizat prin cesionarea către BITUNOVA Baustofftechnik GmbH a unui număr de 570 de actiuni, reprezentând 47,5% din capitalul social al Societătii Comerciale “Cosar” - S.A. Bucuresti, de la actionarii care detineau împreună pachetul majoritar de actiuni si care reprezintă Grupul GEIGER.

Achizitionarea de către BITUNOVA Baustofftechnik GmbH a pachetului de actiuni reprezentând 47,5% din capitalul social al Societătii Comerciale “Cosar” - S.A. Bucuresti conduce la schimbarea calitativă a controlului exercitat asupra acestei societăti comerciale, prin trecerea de la controlul unic, exercitat de Grupul GEIGER, la controlul în comun exercitat de BITUNOVA Baustofftechnik GmbH si de Grupul GEIGER.

Controlul în comun exercitat de firma STRABAG AG Austria, care controlează societatea BITUNOVA Baustofftechnik GmbH, si de Grupul GEIGER asupra societătilor comerciale “THERMOLIT” - S.A. si “INTERNATIONALE BAUCONSULTING” - S.R.L. evidentiază existenta unor legături anterioare între aceste firme.

Probabilitatea existentei unor interese comune reiese si din faptul că în cazul Societătii Comerciale “Cosar” - S.A. Bucuresti, Societătii Comerciale “E.B.M.” - S.A., Societătii Comerciale “E.B.C.” - S.A. si Societătii Comerciale

“INTER ECO” - S.A., în urma tranzactiilor efectuate între Grupul GEIGER si STRABAG AG Austria, prin firma BITUNOVA Baustofftechnik GmbH, aceste societăti comerciale detin pachete egale de actiuni la Societatea Comercială “E.B.C.” - S.A., Societatea Comercială “Cosar” - S.A. Bucuresti si Societatea Comercială “INTER ECO” - S.A. si pachete aproximativ egale la Societatea Comercială “E.B.M.” - S.A.

Ceilalti actionari sunt aceleasi persoane fizice prezente în structura actionariatelor acestor patru societăti comerciale.

Prin urmare, modificarea intervenită în structura actionariatului Societătii Comerciale “Cosar” - S.A. Bucuresti, prin achizitionarea de către BITUNOVA Baustofftechnik GmbH a unor pachete de actiuni de la Grupul GEIGER, reprezintă o operatiune de concentrare economică, în sensul prevederilor art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996;

2. BITUNOVA Baustofftechnik GmbH este o persoană juridică austriacă ce îsi desfăsoară activitatea în domeniul constructiilor civile. BITUNOVA Baustofftechnik GmbH are ca actionar majoritar firma STRABAG AG Austria, membră a Grupului STRABAG.

Grupul STRABAG are participatii în numeroase firme pe plan mondial, formând unul dintre cele mai importante concerne din Europa - al doilea ca mărime din Austria si între primele 10 pe plan european;

3. actionarii persoane fizice Pius Geiger, Adolf Geiger si Josef Joachim Geiger au înfiintat în anul 1994 Societatea Comercială “Cosar” - S.A. Bucuresti, detinând împreună pachetul majoritar de actiuni si majoritatea absolută a drepturilor de vot aferente acestora. Acesti actionari reprezintă în Societatea Comercială “Cosar” - S.A. Bucuresti Grupul GEIGER - Germania -, un important grup de investitori care a realizat plasamente si investitii, cu precădere în domeniul constructiilor civile, în Europa, dar si în România;

4. activitatea principală a societătii comerciale la care s-a dobândit controlul în comun, Societatea Comercială

“Cosar” - S.A. Bucuresti, constă în prestarea de servicii în domeniul întretinerii si reparatiilor drumurilor;

5. pietele relevante aferente operatiunii de concentrare economică au fost definite ca fiind piata serviciilor de întretinere a drumurilor prin aplicarea tratamentelor bituminoase si piata serviciilor de întretinere a drumurilor prin aplicarea de covoare subtiri de asfalt turnat la rece, acoperind întregul teritoriu al tării;

6. anterior dobândirii controlului în comun la Societatea Comercială “Cosar” - S.A. Bucuresti, BITUNOVA Baustofftechnik GmbH nu a desfăsurat activităti pe piata relevantă definită, iar Grupul GEIGER detinea controlul (95%) la această societate comercială, deci era prezent pe piata relevantă definită. BITUNOVA Baustofftechnik GmbH, respectiv Grupul STRABAG si Grupul GEIGER, nu mai controlează nici o altă societate comercială prezentă pe piata relevantă definită;

7. segmentul ce va fi detinut de BITUNOVA Baustofftechnik GmbH si de Grupul GEIGER pe piata relevantă este de fapt cota de piată a Societătii Comerciale “Cosar” - S.A. Bucuresti. Cotele de piată detinute de Societatea Comercială “Cosar” - S.A. Bucuresti pentru semestrul I 2002 sunt: pe piata serviciilor de întretinere a drumurilor prin aplicarea de tratamente bituminoase - 2,5% si pe piata serviciilor de întretinere a drumurilor prin aplicarea de covoare subtiri de asfalt turnat la rece - 10%;

8. pe pietele relevante definite oferta este reprezentată de societăti comerciale, printre care: Antrepriza de Reparatii Lucrări Regionale prin 8 regionale, Societatea Comercială “Albix” - S.A. Bucuresti, Societatea Comercială

“Sorocam” - S.A. Bucuresti, Constructii Muntenia Bucuresti, CGR Bucuresti - pentru tratamente bituminoase si Societatea Comercială “Albix” - S.A. Bucuresti, Genesis Bucuresti, UMB Podul Turcului, PA&CO Oituz, ADP Constanta - pentru covoare subtiri din asfalt turnat la rece;

9. pe piata relevantă definită cererea este reprezentată de beneficiarii de emulsii bituminoase, respectiv de executantii lucrărilor de constructii, reparatii, întretinere a drumurilor, societăti comerciale private sau regii autonome, directii sau regionale ale Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”;

10. operatiunea de concentrare economică realizată de BITUNOVA Baustofftechnik GmbH si Grupul GEIGER, prin dobândirea controlului în comun la Societatea Comercială “Cosar” - S.A. Bucuresti, nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei,

DECIDE:

Art. 1. - În conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996 si pct. 124 cap. II Partea a II-a din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, se autorizează concentrarea economică notificată, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 este de 59.632.457 lei si se va plăti cu ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280053300 deschis la Banca Natională a României – Sucursala Municipiului Bucuresti, beneficiar Trezoreria sectorului 3 Bucuresti, cu mentiunea “Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare”. Pe versoul ordinului de plată, în rubrica “Cod cont”, se va înscrie contul nr. 20.17.01.03.

Taxa de autorizare se va plăti în termen de 30 de zile de la data emiterii prezentei decizii. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie devine aplicabilă de la data comunicării acesteia către părti.

Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată, conform dispozitiilor art. 52 alin. (3) din Legea concurentei nr. 21/1996, în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 5. - În conformitate cu prevederile art. 62 alin. (1) din Legea concurentei nr. 21/1996, prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Cosar” - S.A. Bucuresti.

Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări aducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 7. - Prezenta decizie se comunică de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei părtilor implicate:

1. BITUNOVA Baustofftechnik GmbH Austria

Grupul GEIGER, Germania: Josef Joachim Geiger, Pius Geiger, Adolf Geiger

Prin împuternicit, Avocat Călin Eugen Bucerzan

Cabinet individual avocat Farkas Zoltan & Co

Sediul: localitatea Cluj-Napoca, bd 21 Decembrie 1989 nr. 23-35, bl. A, sc. V, ap. 65, judetul Cluj

Telefon: 0264/198 471

Fax: 0264/197 381

2. Societatea Comercială “Cosar” - S.A.

Sediul: municipiul Bucuresti, str. Traian nr. 2, bl. F1, sc. 3, ap. 20, sectorul 3

Număr de înregistrare la registrul comertului: J40/2332/1998

Telefon: 021/322 89 22

Fax: 021/322 86 22

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 23 octombrie 2002.

Nr. 386.

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind autorizarea concentrării economice realizate de Societatea Comercială “Ana Electronic” - S.A. prin preluarea controlului la Societatea Comercială “Fast Service Electronica” - S.A.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

în baza:

1. Decretului nr. 1.075/2001 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

2. Legii concurentei nr. 21/1996;

3. Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

4. Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

5. materialelor din Dosarul cauzei nr. RS-148 din 5 iunie 2002 (notificarea a devenit efectivă începând cu data de 25 octombrie 2002);

6. Notei Departamentului servicii V2-2101 din 20 noiembrie 2002, luând în considerare că:

1. Societatea Comercială “Ana Electronic” - S.A., membră a Grupului de societăti ANA, a preluat controlul la Societatea Comercială “Fast Service Electronica” - S.A. de la prima participare la majorarea capitalului social al acestei societăti comerciale (respectiv la data de 9 ianuarie 2001), luând în considerare si detinerea de actiuni la aceeasi societate de alte trei societăti membre si ele ale Grupului ANA, si anume societătile comerciale “Ana Imep” - S.A., “Ana Pam” - S.A. si “Ana Hotels” - S.A., realizându-se astfel o concentrare economică în sensul art. 11 alin. (2) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996;

2. operatiunea de concentrare economică realizată prin preluarea controlului de către Societatea Comercială “Ana Electronic” - S.A. la Societatea Comercială “Fast Service Electronica” - S.A. are loc pe piata serviciilor de reparatii de articole electrice de uz gospodăresc, servicii care reprezintă obiectul principal de activitate al societătii comerciale la care a fost preluat controlul;

3. societătile comerciale care fac parte din Grupul ANA nu au în obiectul de activitate “servicii de reparatii de articole electrice de uz gospodăresc”, cu exceptia Societătii Comerciale “Ana Electronic” - S.A., în cadrul căreia activitatea de service este o activitate secundară, activitate desfăsurată pentru produsele comercializate de aceasta;

4. după realizarea acestei operatiuni de concentrare economică Societatea Comercială “Fast Service Electronica” - S.A. va continua activitatea principală de reparatii de articole electrice de uz gospodăresc si va functiona ca firmă de sine stătătoare, membră a Grupului de societăti ANA, cu puncte de lucru situate pe întregul teritoriu al tării;

5. în analiza cotei de piată a Societătii Comerciale “Fast Service Electronica” - S.A. si a principalilor săi concurenti de pe piata relevantă s-a făcut distinctie între mărimea estimată a pietei care include toate societătile comerciale ce au declarat ca activitate principală “reparatiile de articole electrice de uz gospodăresc” si mărimea estimată a pietei care include acele societăti comerciale care au declarat în actul constitutiv “reparatiile de articole electrice de uz gospodăresc” ca activitate secundară;

6. cota de piată detinută de Societatea Comercială “Fast Service Electronica” - S.A. pe piata “serviciilor de reparatii de articole electrice de uz gospodăresc” este cuprinsă între 0,23%-1,30%, în functie de caracterul, secundar sau principal, al activitătii, declarat de agentii economici prezenti pe piata relevantă definită;

7. operatiunea de concentrare economică notificată nu va avea impact si nu va conduce la denaturarea concurentei pe piata relevantă definită,

DECIDE:

Art. 1. - În temeiul dispozitiilor art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996, se autorizează concentrarea economică realizată prin preluarea controlului la Societatea Comercială “Fast Service Electronica” - S.A. de către Societatea Comercială “Ana Electronic” - S.A., considerând că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

Art. 2. - Taxa de autorizare, calculată conform Instructiunilor Consiliului Concurentei date în aplicarea art. 33  alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996, este de 9.515.859 (nouă milioane cinci sute cincisprezece mii opt sute cincizeci si nouă) lei si se va plăti în termen de 30 de zile de la comunicare, prin ordin de plată, în contul nr. 361280052300 deschis la Banca Natională a României, beneficiar Trezoreria sectorului 2, cu mentiunea “Legea nr. 21/1996, reprezentând taxa de autorizare concentrare economică”. Pe versoul ordinului de plată se va înscrie la rubrica “Cod cont”: 20.17.01.03. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

Art. 3. - Prezenta decizie intră în vigoare la data comunicării sale de către Secretariatul general al Consiliului Concurentei.

Art. 4. - Consiliul Concurentei îsi rezervă dreptul de a revoca oricând această decizie, dacă se constată că a fost luată pe baza unor informatii incorecte sau false, furnizate prin notificare ori primite ca urmare a solicitării pentru completarea notificării.

Art. 5. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “Ana Electronic” - S.A., în termen de 15 zile de la comunicare.

Art. 6. - Prezenta decizie poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

Art. 7. - Departamentul servicii si Secretariatul general din cadrul Consiliului Concurentei vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

Art. 8. - Secretariatul general va transmite prezenta decizie la:

Societatea Comercială “Ana Electronic” - S.A. Bucuresti, Str. Reînvierii nr. 2B, sectorul 2

Cod 722135

Număr de înregistrare la registrul comertului: J40/24307/1994

Telefon: (021) 204 69 00

Fax: (021) 204 69 44

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Theodor Valentin Purcărea

 

Bucuresti, 21 noiembrie 2002.

Nr. 433.