MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 927         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 decembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.408. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Autoritatea Executivă a Georgiei privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Tbilisi la 1 iulie 2002

 

            Acord între Guvernul României si Autoritatea Executivă a Georgiei privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal

 

            1.409. - Hotărâre privind trecerea unui teren din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului Timisoara

 

            1.413. - Hotărâre privind declararea Societătii Comerciale “I.C.P.E.” - S.A. Bucuresti societate comercială de interes strategic

 

            1.417. - Hotărâre pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

            1.421. - Hotărâre privind acordarea unor ajutoare financiare

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Autoritatea Executivă a Georgiei privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Tbilisi la 1 iulie 2002

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Autoritatea Executivă a Georgiei privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal, semnat la Tbilisi la 1 iulie 2002.

            Art. 2. - (1) Directia Generală a Vămilor este autorizată să ducă la îndeplinire prevederile acordului.

            (2) Cheltuielile necesare punerii în aplicare a prevederilor acordului se suportă din bugetul aprobat anual al Directiei Generale a Vămilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.408.

 

ACORD

între Guvernul României si Autoritatea Executivă a Georgiei privind colaborarea si asistenta reciprocă în domeniul vamal

 

            Guvernul României si Autoritatea Executivă a Georgiei, denumite în continuare părti,

             luând în considerare faptul că infractiunile vamale prejudiciază interesele economice, comerciale, financiare, sociale si culturale,

            luând în considerare importanta asigurării stabilirii si perceperii exacte a drepturilor vamale, impozitelor si a altor taxe la importul sau exportul mărfurilor, precum si aplicarea corectă a dispozitiilor referitoare la prohibitie, restrictionare si control,

            având convingerea că actiunile împotriva infractiunilor vamale pot deveni mai eficiente printr-o strânsă colaborare între administratiile lor vamale,

            luând notă cu îngrijorare de proportiile si de tendintele de crestere a traficului ilicit de droguri si de substante psihotrope si considerând că acestea constituie un pericol la adresa sănătătii publice si a societătii,

            având în vedere, de asemenea, conventiile internationale în vigoare relevante pentru părti, care încurajează asistenta bilaterală reciprocă, precum si Recomandările Organizatiei Mondiale a Vămilor, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

            În sensul prezentului acord, prin termenii de mai jos se întelege:

            a) administratie vamală - în România, Directia Generală a Vămilor din cadrul Ministerului Finantelor Publice; în Georgia, Ministerul Finantelor;

            b) legislatie vamală - prevederile actelor normative în vigoare privind importul, exportul, tranzitul mărfurilor sau alte proceduri vamale referitoare la drepturile vamale, taxe si la alte impozite încasate de administratiile vamale sau la măsurile de prohibitie, restrictie ori control aplicate de administratiile vamale;

            c) infractiune vamală - orice încălcare a legilor vamale, precum si orice tentativă de încălcare a acestora, prevăzute de legislatia internă a statului fiecărei părti;

            d) parte solicitantă - administratia vamală care formulează o cerere de asistentă;

            e) parte solicitată - administratia vamală căreia i se solicită asistentă;

            f) drog - orice substantă de origine naturală sau sintetică, enumerată în Lista I sau în Lista II a Conventiei unice asupra stupefiantelor, adoptată la New York la 30 martie 1961 (cu amendamentele relevante);

            g) substantă psihotropă - orice substantă de origine naturală sau sintetică, enumerată în listele I, II, III sau IV ale Conventiei asupra substantelor psihotrope, adoptată sub auspiciile O.N.U. la Viena, la 21 februarie 1971;

            h) precursori - substante chimice controlate, utilizate în producerea drogurilor si a substantelor psihotrope, enumerate în listele I si II ale Conventiei Natiunilor Unite împotriva traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope, adoptată la Viena la 20 decembrie 1988;

            i) livrare controlată - tehnica de a permite transporturilor ilicite sau suspecte de droguri, substante psihotrope si precursori sau substante înlocuitoare ale acestora să iasă, să tranziteze ori să intre pe teritoriul uneia sau mai multor tări, cu stiinta si sub supravegherea autoritătilor lor competente, în scopul de a identifica persoanele implicate în comiterea infractiunilor.

 

ARTICOLUL 2

Domeniul de aplicare a acordului

 

            1. Părtile îsi acordă reciproc asistentă, în conformitate cu prevederile prezentului acord, pentru asigurarea respectării dispozitiilor prevăzute de legislatia vamală, după cum urmează:

            a) vor coopera si se vor sprijini reciproc în prevenirea si investigarea infractiunilor la legislatia vamală;

            b) la cerere, îsi vor furniza si alte informatii spre a fi folosite la aplicarea legislatiei vamale;

            c) se vor strădui să coopereze în cercetarea, dezvoltarea si aplicarea noilor proceduri vamale, în pregătirea si schimbul de personal, precum si în alte domenii de interes reciproc.

            2. Asistenta reciprocă prevăzută prin prezentul acord va fi furnizată în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului părtii solicitate si în cadrul competentelor si resurselor sale disponibile.

 

ARTICOLUL 3

Supravegherea persoanelor, bunurilor si mijloacelor de transport

 

            Din proprie initiativă sau la cerere administratiile vamale vor organiza controale asupra:

            a) persoanelor identificate sau suspectate de a fi comis infractiuni vamale ori care sunt implicate în traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;

            b) mărfurilor cunoscute sau suspectate de a fi folosite în comiterea unor infractiuni vamale ori în traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;

            c) oricărui mijloc de transport cunoscut sau suspectat de a fi folosit în comiterea unor infractiuni vamale ori în traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;

            d) coletelor postale suspecte de a fi folosite în traficul ilicit.

 

ARTICOLUL 4

Actiuni împotriva traficului ilicit de mărfuri sensibile

 

            Din proprie initiativă sau la cerere administratiile vamale îsi vor furniza reciproc toate informatiile relevante despre intentia sau fapta unei persoane de a comite o infractiune la legislatia vamală în vigoare pe teritoriul statului uneia dintre părti privind:

            a) traficul de droguri, substante psihotrope si precursori;

            b) traficul de arme, munitii, materiale explozive si nucleare, precum si alte substante periculoase pentru mediu si sănătatea publică;

            c) traficul de lucrări de artă cu valoare semnificativă istorică, culturală sau arheologică;

            d) traficul de mărfuri supuse unor rate mari ale taxelor sau drepturilor vamale.

 

ARTICOLUL 5

Livrări controlate

 

            1. Administratiile vamale vor coopera, în limitele competentei lor, pentru aplicarea metodelor de livrări controlate.

            2. Decizia de a aplica procedura livrărilor controlate va fi luată, după caz, în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriile statelor părtilor.

 

ARTICOLUL 6

Schimbul de informatii

 

            1. Administratiile vamale îsi vor furniza, din proprie initiativă sau la cerere, orice informatie care ar putea sprijini aplicarea unor proceduri mai eficace privind:

            a) stabilirea valorii în vamă si certificarea documentatiei la importul si exportul mărfurilor, precum si autenticitatea datelor continute în aceasta;

            b) încadrarea tarifară a mărfurilor care fac obiectul activitătii de comert exterior si efectuarea analizelor de laborator, în scopul încadrării tarifare corespunzătoare a mărfurilor;

            c) stabilirea originii mărfurilor si verificarea certificatului de origine prezentat la export si controlul procedurii vamale aplicate mărfurilor în tara exportatoare (tranzit sub supraveghere vamală, antrepozitare vamală, admitere temporară, zone de comert liber, export după perfectionare activă etc.).

            2. Administratiile vamale îsi vor furniza, la cerere, următoarele informatii privind:

            a) mărfurile importate pe teritoriul statului uneia dintre părti, care au fost legal exportate de pe teritoriul statului celeilalte părti;

            b) mărfurile exportate de pe teritoriul statului uneia dintre părti, care au fost legal importate pe teritoriul statului celeilalte părti.

            3. La cerere sau din proprie initiativă administratiile vamale îsi vor furniza orice informatie referitoare la infractiunile prevăzute de legislatia vamală în vigoare pe teritoriile celor două state si, în special, informatii privind:

            a) persoanele fizice sau juridice cunoscute ori suspectate de a fi comis infractiuni vamale sau care sunt implicate în traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;

            b) mărfurile cunoscute sau suspectate de a fi obiectul unor infractiuni vamale ori al traficului ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori;

            c) mijloacele de transport cunoscute sau suspectate de a fi folosite în comiterea unor infractiuni vamale ori în traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori.

            4. În cazul în care administratia vamală solicitată nu detine informatiile solicitate, aceasta va întreprinde măsurile necesare pentru a obtine informatiile respective, în limitele competentei si ale resurselor sale disponibile, ca si când ar actiona pe cont propriu, si în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului său.

            5. La cerere sau din proprie initiativă administratia vamală a uneia dintre părti va furniza administratiei vamale a celeilalte părti documentele vamale, de transport, evidente si copii certificate ale acestora, precum si informatii despre actiunile efectuate sau planificate, care constituie ori ar putea constitui infractiuni la legislatia vamală în vigoare pe teritoriul celuilalt stat.

            6. Informatiile furnizate administratiei vamale a celeilalte părti pot fi transmise prin orice mijloc electronic în locul documentelor specificate în prezentul acord. Acestea vor contine explicatiile necesare pentru interpretarea si folosirea respectivelor informatii.

 

ARTICOLUL 7

Forma si continutul cererilor de asistentă

 

            1. Cererile formulate în conformitate cu prezentul acord vor fi redactate în scris. Cererile vor contine anexele necesare pentru solutionarea lor. În cazuri exceptionale, cererile pot fi făcute si verbal, dar vor fi confirmate imediat în scris.

            2. Cererile formulate în conformitate cu alin. 1 vor contine următoarele informatii:

            a) denumirea administratiei vamale care face cererea;

            b) măsurile solicitate;

            c) obiectul si motivele cererii;

            d) legile si alte reglementări juridice referitoare la obiectul cererii;

            e) indicatii cât mai exacte si cuprinzătoare despre persoanele fizice sau juridice implicate în investigatie;

            f) un rezumat al faptelor relevante privind obiectul cererii.

            3. Cererile vor fi înaintate în limba oficială a statului părtii solicitate, precum si în limba engleză sau în franceză.

            4. Dacă o cerere nu îndeplineste conditiile prevăzute la alin. 2 si 3, va fi cerută completarea ei.

 

ARTICOLUL 8

Investigatii vamale

 

            1. La solicitarea administratiei vamale a uneia dintre părti administratia vamală a celeilalte părti va initia investigatii în legătură cu operatiunile care încalcă sau ar putea încălca legislatia vamală în vigoare pe teritoriul statului părtii solicitante. Rezultatele acestor investigatii vor fi aduse la cunostintă părtii solicitante.

            2. Aceste investigatii vor fi efectuate în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului părtii solicitate. Partea solicitată va proceda ca si când ar actiona în propriul interes.

            3. Functionarii administratiei vamale a unei părti pot, în anumite cazuri, cu acordul administratiei vamale a celeilalte părti, să fie prezenti pe teritoriul statului acesteia din urmă la investigatiile legate de infractiunile la legislatia vamală a statului în cauză. Aceste persoane trebuie să facă dovada calitătii lor oficiale.

            4. Un functionar al părtii solicitante, prezent pe teritoriul statului părtii solicitate conform alin. 3, va actiona numai în calitate de consultant si sub nici o formă nu va participa activ la investigatie, nu se va întâlni cu persoane interogate si nu va lua parte la nici o activitate investigativă.

 

ARTICOLUL 9

Folosirea informatiilor si a documentatiei

 

            1. Informatiile, documentele si datele obtinute în conformitate cu prezentul acord nu vor fi folosite decât în sensul acestuia. Ele pot fi folosite în alte scopuri numai cu acordul scris al administratiei vamale care le-a furnizat.

            2. Informatiile si documentele referitoare la traficul ilicit de droguri, substante psihotrope si precursori pot fi transmise si celorlalte autorităti guvernamentale ale statelor părtilor implicate în activităti de control al abuzului de droguri si al traficului ilicit de stupefiante, substante psihotrope si precursori.

            3. Orice cerere făcută si informatie comunicată sub orice formă, în conformitate cu prezentul acord, are caracter confidential. Ea va fi confidentială si va beneficia de protectia acordată aceluiasi tip de informatii si documente prin legile în vigoare pe teritoriul statului părtii solicitate.

            4. Administratia vamală care primeste informatii si documente în conformitate cu prezentul acord poate, în functie de scopurile si obiectivele sale, să le folosească drept probe, inclusiv în cursul procedurilor administrative si judiciare.

            5. Aceste documentatii si informatii pot fi folosite ca probe în instantă, iar valoarea lor probantă va fi stabilită în conformitate cu legislatia în vigoare pe teritoriul statului părtii primitoare.

 

ARTICOLUL 10

Experti si martori

 

            1. La cerere, partea solicitată poate autoriza persoane oficiale, cu consimtământul acestora, să aibă calitatea de expert sau martor în fata autoritătilor judiciare ori administrative ale părtii solicitante. Persoanele oficiale respective vor depune mărturii în legătură cu constatările făcute de ele în exercitiul functiunii.

            2. Administratia vamală solicitantă este obligată în mod oficial să ia toate măsurile necesare pentru asigurarea securitătii acestor persoane pe parcursul sederii lor pe teritoriul statului acesteia, conform alin. 1. Transportul si cheltuielile zilnice pentru aceste persoane oficiale vor fi suportate de administratia vamală solicitantă.

            3. Cererea prin care se solicită prezenta acestor persoane trebuie să indice precis cauza, precum si calitatea pe care urmează să o aibă persoana respectivă.

            4. Cererea prin care se solicită prezenta functionarilor vamali în calitatea de expert si martor va fi întocmită în conformitate cu legislatia statului părtii solicitate.

 

ARTICOLUL 11

Exceptii de la obligatia de a acorda asistentă

 

            1. În cazul în care partea solicitată consideră că îndeplinirea unei cereri este susceptibilă de a prejudicia suveranitatea, securitatea sau alte interese esentiale ale statului său, aceasta poate refuza să acorde asistenta solicitată conform prezentului acord, în totalitate sau partial, ori poate conditiona acordarea asistentei solicitate în functie de anumite circumstante.

            2. În cazul în care partea solicitantă cere o asistentă pe care ea însăsi nu ar putea să o acorde administratiei vamale a celeilalte părti, va mentiona aceasta în cerere. Partea solicitată va decide în legătură cu modul de solutionare a cererii.

            3. Dacă asistenta este refuzată, motivele refuzului trebuie notificate imediat, în scris, părtii solicitante.

 

ARTICOLUL 12

Simplificarea formalitătilor vamale

 

            Administratiile vamale vor întreprinde de comun acord măsurile necesare pentru simplificarea formalitătilor vamale, în scopul facilitării si accelerării circulatiei mărfurilor între teritoriile statelor părtilor.

 

ARTICOLUL 13

Asistenta tehnică

 

            Administratiile vamale îsi pot acorda asistentă tehnică în domeniul vamal, după cum urmează:

            a) schimb de functionari vamali pentru a le fi prezentate mijloacele avansate, folosite la controlul vamal;

            b) schimb de informatii si experientă în folosirea echipamentului tehnic de control;

            c) schimb de informatii specifice, stiintifice si tehnice, referitoare la aplicarea prevederilor vamale.

 

ARTICOLUL 14

Cheltuieli

 

            Părtile renuntă reciproc la pretentiile de rambursare a cheltuielilor rezultate din aplicarea prezentului acord, cu exceptia cheltuielilor pentru experti si martori, precum si pentru interpreti si traducători, care nu apartin serviciilor publice.

 

ARTICOLUL 15

Aplicarea acordului

 

            1. Administratiile vamale ale părtilor sunt însărcinate cu îndeplinirea cooperării si acordarea asistentei reciproce prevăzute în prezentul acord. Aceste autorităti vor stabili de comun acord documentatia necesară în acest scop.

            2. Reprezentantii administratiilor vamale ale părtilor se vor întâlni ori de câte ori va fi necesar, dar cel putin o dată pe an, alternativ, în cele două state, pentru a analiza aplicarea prevederilor prezentului acord si a solutiona alte probleme de ordin practic privind cooperarea si asistenta reciprocă între administratiile vamale ale părtilor.

            3. Administratiile vamale ale părtilor vor stabili în comun modalitătile practice de aplicare a prezentului acord.

            4. Pentru îndeplinirea scopurilor prezentului acord, administratiile vamale ale părtilor vor desemna persoanele oficiale de legătură si vor face schimb de liste, indicând numele, functiile, numerele de telefon si de fax ale acestora. Ele pot, de asemenea, să convină ca serviciile lor de investigatii să aibă între ele contacte directe.

 

ARTICOLUL 16

Solutionarea diferendelor

 

            Orice diferend apărut în cursul aplicării si interpretării prezentului acord va fi solutionat prin consultări între administratiile vamale ale părtilor.

            Diferendele care nu pot fi solutionate prin consultări între administratiile vamale vor fi rezolvate pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 17

Intrarea în vigoare

 

            1. Prezentul acord va intra în vigoare în cea de-a 30-a zi de la data primirii ultimei notificări prin care părtile se informează, pe cale diplomatică, despre îndeplinirea procedurilor legale interne, necesare intrării sale în vigoare.

            2. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă de 5 ani si se va prelungi, în mod automat, pentru noi perioade de câte un an.

            3. Fiecare parte poate denunta prezentul acord printr-o notificare scrisă, adresată celeilalte părti pe căi diplomatice.

            Prezentul acord îsi încetează valabilitatea după 3 luni de la data primirii respectivei notificări.

            Încheiat la Tbilisi la 1 iulie 2002, în două exemplare originale, în limbile română, georgiană si engleză, toate textele fiind egal autentice. În caz de divergente de interpretare între textele în limbile română si georgiană, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Mircea Geoană

Pentru Autoritatea Executivă a Georgiei,

Irakli Menagharishvili

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui teren din proprietatea privată a statului în proprietatea publică a municipiului Timisoara

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 8 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă trecerea unui teren agricol, situat în extravilanul municipiului Timisoara, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea privată a statului si din administrarea Agentiei Domeniilor Statului în proprietatea publică a municipiului Timisoara si în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara, în vederea amenajării unui deponeu ecologic zonal.

            Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face prin protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, si va fi destinat în exclusivitate scopului pentru care a fost transferat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.409.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care va trece din domeniul privat al statului în domeniul public al municipiului Timisoara,

în vederea amenajării unui deponeu ecologic zonal

 

Locul unde este situat terenul

Persoana juridică de la care se transmite terenul

Persoana juridică la care tehnice se transmite

Caracteristicile terenul ale terenului

Extravilanul municipiului Timisoara, pe teritoriul

administrativ al acestuia, la 8 km nord de Timisoara si la est de DN 69 Timisoara-Arad, la circa 1,0 km  de sosea, fiind cuprins pe următoarele numere cadastrale: Ps 237/2/2-S=4,56 ha; HCn 211/2-S=0,24 ha;

De 246/5/2-S=0,17 ha; A 246/1/2-S=31,77 ha;

HCn 238-S=0,54 ha; Pdt 246/2-S=0,05 ha;

Pdt 241/3-S=0,05 ha; HCn 239-S=0,13 ha;

A 241/1/2-S=12,89 ha; NGL 241/4-S=2,88 ha;

A 241/1/3-S=0,29 ha; De 258/1/2-S=0,24 ha;

A 256/1/3/2-S=0,14 ha; NGL 254/2-S=0,30 ha;

A 256/1/1/1-S=3,49 ha; NGL 256/1/4-S=0,33 ha;

Pdt 246/4/4-S=0,11 ha; NGL 246/3-S=1,82 ha

Statul român, din administrarea Agentiei Domeniilor Statului

Municipiul Timisoara, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara

- suprafata terenului = 60 ha

- teren agricol de categoria a III-a, sărăturat si neproductiv;

- amplasat în afara culoarului de zbor;

- în zonă nu există lucrări centralizate de alimentare cu apă, de canalizare sau retele de gaze naturale

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind declararea Societătii Comerciale “I.C.P.E.” - S.A. Bucuresti societate comercială de interes strategic

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 3 lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Societatea Comercială “I.C.P.E.” - S.A. Bucuresti, cu capital majoritar de stat, având sediul în municipiul Bucuresti, Splaiul Unirii nr. 313, sectorul 3, este declarată societate comercială de interes strategic.

            Art. 2. - Actiunile detinute de stat la Societatea Comercială “I.C.P.E.” - S.A. se transferă din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în administrarea Ministerului Industriei si Resurselor.

            Art. 3. - Ministerul Industriei si Resurselor este împuternicit, în numele statului, să exercite toate drepturile si să îsi asume toate obligatiile aferente actiunilor detinute la Societatea Comercială “I.C.P.E.” - S.A.

            Art. 4. - Predarea-preluarea actiunilor transferate potrivit art. 2 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării

pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.413.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Listei cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu,

cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 25 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă Lista cuprinzând medicamentele de care beneficiază asiguratii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, în sistemul de asigurări sociale de sănătate.

            (2) Lista cu medicamentele prevăzute la alin. (1) cuprinde denumirile comune internationale (DCI) ale medicamentelor din Nomenclatorul de produse medicamentoase de uz uman.

            (3) Denumirile comune internationale ale medicamentelor de care pot beneficia asiguratii, cu sau fără contributie personală, pe bază de prescriptie medicală, sunt cuprinse în anexele nr. 1 si 2*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art. 2. - Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.417.

 

ANEXE

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina

a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind acordarea unor ajutoare financiare

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 alin. (1) lit. e) si alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 118/1999 privind înfiintarea si utilizarea Fondului national de solidaritate, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 366/2001,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Se aprobă acordarea unor ajutoare financiare în sumă totală de 2.583,5 milioane lei, din creditele bugetare aprobate cu această destinatie în bugetul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale pe anul 2002, familiilor si persoanelor singure din judetele Alba, Arges, Bacău, Brăila, Buzău, Caras-Severin, Călărasi, Cluj, Constanta, Dâmbovita, Galati, Gorj, Harghita, Hunedoara, Iasi, Maramures, Neamt, Prahova, Satu Mare, Suceava, Teleorman, Tulcea, Vaslui, Vrancea, Ilfov si din municipiul Bucuresti, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.421.

 

ANEXĂ*)

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.