MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 928         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 decembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            642. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale

 

            1.004. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            1.379. - Hotărâre pentru aprobarea stemei judetului Olt

 

            1.380. - Hotărâre pentru aprobarea stemei judetului Ialomita

 

            1.381. - Hotărâre pentru aprobarea stemei comunei Mânzălesti, judetul Buzău

 

            1.382. - Hotărâre pentru aprobarea stemei comunei Popesti-Leordeni, judetul Ilfov

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale

 

            Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

            Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 31 din 30 ianuarie 2002 privind serviciile postale, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 87 din 1 februarie 2002, cu următoarele modificări si completări:

            1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

            “Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante, următorii termeni se definesc astfel:

            a) servicii postale - serviciile destinate publicului, constând în colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatari a trimiterilor postale, efectuate cu caracter profesional si în scopul obtinerii de profit;

            b) retea postală publică - sistemul de organizare si resursele de orice fel, utilizate de un furnizor de servicii postale, în principal, pentru:

            - colectarea trimiterilor postale de la toate punctele de acces;

            - transportul si manipularea trimiterilor postale de la punctele de acces până la centrele de distribuire;

            - distribuirea trimiterilor postale la adresele indicate pe acestea;

            c) puncte de acces - ansamblul instalatiilor fizice, inclusiv cutiile postale, puse la dispozitie publicului, prin intermediul cărora trimiterile postale pot fi introduse în reteaua postală publică;

            d) puncte de contact - ansamblul instalatiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile postale pot fi livrate destinatarilor;

            e) colectare - operatiunea de preluare a trimiterilor postale depuse la punctele de acces;

            f) distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor postale la centrul de distribuire si se încheie cu livrarea acestora la destinatari;

            g) trimitere de corespondentă - comunicare scrisă, tipărită, imprimată sau înregistrată pe orice fel de suport material, care urmează să fie transportată si livrată, altfel decât electronic, la adresa indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia. Cărtile, cataloagele, ziarele si periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondentă;

            h) trimitere postală - un bun aflat în forma finală în care urmează să fie transportat si livrat, altfel decât prin mijloace electronice, la adresa indicată de expeditor; din această categorie fac parte trimiterile de corespondentă, precum si cărti, cataloage, ziare, periodice si colete postale continând bunuri cu sau fără valoare comercială;

            i) trimitere postală internatională - trimitere postală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

            j) publicitate prin postă - trimiterile postale interne sau internationale care urmează să fie transportate si livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care contin mesaje identice, cu exceptia numelui, adresei si numărului de identificare a destinatarului, precum si a altor modificări care nu alterează natura mesajului, dacă aceste trimiteri sunt expediate unui număr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare. Nu constituie publicitate prin postă:

            - chitantele, facturile, situatiile financiare si alte mesaje având un continut diferit;

            - trimiterile postale care contin în afară de publicitate prin postă si alte trimiteri în acelasi ambalaj;

            k) serviciu de trimitere recomandată - serviciu postal ale cărui particularităti constau în oferirea unei garantii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau partială ori deteriorare a trimiterii postale si în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar;

            l) serviciu de trimitere cu valoare declarată – serviciu postal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri postale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor;

            m) serviciu de trimitere contra ramburs - serviciu postal a cărui particularitate constă în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale de către destinatar expeditorului prin intermediul retelei postale publice;

            n) servicii financiar-postale - ansamblul de servicii de încasări, de plăti si transferuri de fonduri efectuate de furnizorii de servicii postale prin intermediul retelei postale publice; serviciile financiar-postale fac parte din sfera serviciilor postale;

            o) serviciu de schimb de documente - furnizarea de mijloace, inclusiv punerea la dispozitie de către un tert de sedii ad-hoc si de mijloace de transport, care permit autolivrarea prin schimb reciproc a trimiterilor postale între utilizatorii abonati la acest serviciu;

            p) furnizor de servicii postale - persoana juridică ce prestează servicii postale;

            q) furnizor de serviciu universal - furnizorul de servicii postale care prestează unul sau mai multe servicii postale din sfera serviciului universal, desemnat în acest sens de autoritatea de reglementare;

            r) cheltuieli terminale - remunerarea furnizorului de serviciu universal pentru distribuirea pe teritoriul României a trimiterilor postale expediate din afara teritoriului României;

            s) expeditor - persoana care generează efectiv trimiterea postală si, personal sau prin intermediul unui tert, o introduce în reteaua postală publică;

            t) destinatar - persoana căreia îi este adresată trimiterea postală;

            u) utilizator - persoana care beneficiază de servicii postale în calitate de expeditor sau de destinatar;

            v) cerinte esentiale - conditii generale, care nu sunt de natură economică, impuse de stat pentru furnizarea serviciilor postale, constând în: protectia secretului corespondentei, asigurarea securitătii retelei postale publice în ceea ce priveste transportul bunurilor periculoase, precum si, în cazuri justificate, protectia datelor cu caracter personal, asigurarea confidentialitătii informatiilor transmise sau stocate, protectia dreptului la viată privată, protectia mediului si respectarea normelor privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

            w) servicii cu valoare adăugată - servicii postale ale căror caracteristici răspund unor cerinte speciale ale utilizatorilor. Asemenea caracteristici sunt, de exemplu: livrarea trimiterii postale personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, livrarea la o dată si o oră anume stabilite, garantarea livrării la o dată si o oră anume stabilite, încercări multiple de livrare, livrarea potrivit prioritătii sau ordinii specificate de expeditor, confirmarea către expeditor a efectuării livrării, posibilitatea de schimbare a destinatiei sau a destinatarului în timpul tranzitului ori, dacă livrarea la destinatia initială nu este posibilă, monitorizarea trimiterii  postale pe toată durata tranzitului si altele asemenea. În sensul prezentei definitii, nu constituie caracteristici suplimentare livrarea accelerată a trimiterii postale ori transmiterea sau primirea continutului unei trimiteri postale prin mijloace electronice către, respectiv de către un furnizor de servicii postale, în vederea sortării, tipăririi sau pregătirii trimiterii postale.”

            2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

            “Art. 3. - Prevederile prezentei ordonante nu sunt aplicabile următoarelor servicii:

            a) transportul si livrarea trimiterilor postale proprii personal de către expeditorul real al acestora;

            b) transportul si livrarea trimiterilor postale proprii ale expeditorului prin intermediul unui sediu secundar al acestuia, în cazul în care trimiterile în cauză se referă la activitatea expeditorului si urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al acestuia, legat de activitatea în cauză;

            c) transportul si livrarea unei singure trimiteri postale a expeditorului, efectuate cu titlu gratuit si în mod nemijlocit de către o persoană fizică împuternicită de expeditor în acest scop;

            d) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autoritătilor publice, în temeiul unor dispozitii legale speciale;

            e) transportul si livrarea cu titlu gratuit ale înscrisurilor care însotesc bunurile transportate si livrate împreună cu acestea.”

            3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

            “Art. 4. - (1) Secretul trimiterilor postale este inviolabil.

            (2) Retinerea, predarea sau deschiderea trimiterilor postale este permisă numai în conditiile si cu procedura prevăzute de lege.”

            4. La articolul 5, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

            “(2) Orice persoană are dreptul de acces la serviciul universal.”

            5. La articolul 5, după alineatul (6) se introduce alineatul (7) cu următorul cuprins:

            “(7) Serviciile cu valoare adăugată nu sunt incluse în sfera serviciului universal.”

            6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

            “Art. 6. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei stabileste politica si strategia privind implementarea serviciului universal, cu respectarea principiilor transparentei, obiectivitătii, proportionalitătii si nediscriminării. În stabilirea acestei politici si strategii Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei va actiona în vederea limitării posibilelor efecte negative asupra concurentei, determinate de furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, precum si a asigurării protectiei interesului public.

            (2) Pe baza politicii si strategiei stabilite potrivit alin. (1) autoritatea de reglementare stabileste conditiile si procedura pe care le aplică pentru a desemna un furnizor de servicii postale ca furnizor de serviciu universal, precum si conditiile speciale pe care trebuie să le respecte acesta si drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal.

            (3) Autoritatea de reglementare poate desemna ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor care asigură conditiile prevăzute în prezenta ordonantă pentru prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal.”

            7. La articolul 7, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

            “Art. 7. - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să asigure, în fiecare localitate în care prestează serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligatia să le furnizeze, cel putin o colectare de la fiecare punct de acces si cel putin o livrare la locuinta fiecărei persoane fizice si la sediul fiecărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai putin de 5 zile pe săptămână, cu exceptia cazurilor sau conditiilor geografice considerate exceptionale de autoritatea de reglementare.”

            8. La articolul 8, partea introductivă si litera c) vor avea următorul cuprins:

            “Art. 8. - Furnizorul de serviciu universal trebuie să respecte în mod cumulativ următoarele conditii generale în îndeplinirea obligatiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi incumbă:

            c) să ofere servicii disponibilie pentru toti utilizatorii, fără nici un fel de discriminare;”

            9. La articolul 9, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

            “Art. 9. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia să pună la dispozitie utilizatorilor, în mod regulat, informatii detaliate si actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor din sfera serviciului universal pe care le furnizează, în special informatii referitoare la conditiile generale de acces la aceste servicii, precum si la tarifele si nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii.”

            10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

            “Art. 10. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a asigura accesul utilizatorilor la reteaua postală publică pe care o operează, în conditii de transparentă, obiectivitate si nediscriminare.

            (2) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorului de serviciu universal cu pozitie dominantă pe piata relevantă obligatii privind conditiile în care acesta trebuie să permită accesul altor furnizori de servicii postale la reteaua postală publică pe care o operează, dacă o asemenea măsură se impune pentru asigurarea unui mediu concurential si pentru respectarea principiilor transparentei, obiectivitătii si nediscriminării.”

            11. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:

“Drepturi acordate furnizorului de serviciu universal”

 

            12. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

            “Art. 11. - În vederea asigurării serviciului universal, furnizorul de serviciu universal beneficiază de următoarele drepturi:

            a) dreptul de prioritate la închirierea spatiilor necesare în vederea desfăsurării activitătii de transport al trimiterilor postale si mandatelor postale, aflate în proprietatea societătilor comerciale, societătilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale si aeriene;

            b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor postale si mandatelor postale de către societătile comerciale, societătile nationale, companiile nationale si regiile autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor publice rutiere, feroviare, maritime, fluviale si aeriene, precum si dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;

            c) dreptul de acces cu prioritate la punctele de frontieră si la organele vamale;

            d) dreptul de a instala, întretine, înlocui si muta, cu titlu gratuit, cutii postale pe imobilele aflate în proprietatea publică a statului sau a unitătilor administrativ-teritoriale;

            e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul oricărui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal, în conditiile stabilite de lege si de autoritatea de reglementare;

            f) dreptul de a actiona în relatiile internationale în calitate de furnizori de serviciu universal si de a încheia acorduri operationale în această calitate;

            g) dreptul de a utiliza formularele internationale specifice, prevăzute în acordurile internationale la care România este parte.”

            13. După articolul 11 se introduce articolul 111 cu următorul cuprins:

            “Art. 111. - (1) În cazul în care proprietarul doreste să închirieze unul dintre spatiile prevăzute la art. 11 lit. a) va face o ofertă furnizorului de serviciu universal.

            (2) Furnizorul de serviciu universal este obligat să îsi exercite dreptul de prioritate în termen de 15 zile de la primirea ofertei.

            (3) În cazul în care furnizorul de serviciu universal nu îsi exprimă vointa sau nu acceptă oferta, spatiul se poate închiria oricărei alte persoane.

            (4) Contractul de închiriere încheiat cu altă persoană cu nerespectarea dreptului de prioritate sau în conditii mai avantajoase pentru această persoană decât cele prevăzute în oferta trimisă titularului dreptului de prioritate este lovit de nulitate relativă.

            (5) Actiunea în nulitate relativă poate fi introdusă de furnizorul de serviciu universal, titular al dreptului de prioritate.

            (6) Conditiile de exercitare a dreptului prevăzut la art. 11 lit. b) se stabilesc prin contract încheiat între furnizorul de serviciu universal si transportator, contract care va asigura atât respectarea dreptului de prioritate al furnizorului de serviciu universal, cât si protectia intereselor transportatorului.”

            14. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

            “Art. 12. - (1) Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii postale având ca obiect trimiteri de corespondentă interne sau internationale, indiferent dacă livrarea acestora este accelerată ori nu, a căror greutate este mai mică de 350 g si al căror tarif este mai mic decât de 5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondentă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard, poate fi rezervat de către autoritatea de reglementare furnizorului de serviciu universal, în măsura necesară îndeplinirii obligatiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi revin. Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite în continuare servicii rezervate.

            (2) Limitele stabilite în conformitate cu alin. (1) pot fi micsorate prin hotărâre a Guvernului.”

            15. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:

“Regimul de autorizare a furnizorilor de servicii postale”

 

            16. După titlul capitolului V se introduce articolul 141 cu următorul cuprins:

            “Art. 141. - (1) Furnizarea serviciilor postale se realizează în conditiile regimului de autorizare prevăzut de prezentul capitol.

            (2) Regimul de autorizare generală permite furnizarea de servicii postale fără obtinerea unei decizii explicite din partea autoritătii de reglementare, prin notificarea intentiei de a presta activităti de furnizare a serviciilor postale.

            (3) Licenta individuală este acea autorizatie acordată de autoritatea de reglementare unui furnizor de servicii postale, conferindu-i acestuia drepturi si obligatii specifice, suplimentare fată de cele conferite de regimul de autorizare generală, autorizatie necesară pentru furnizarea anumitor servicii postale, prevăzute de prezenta ordonantă.”

            17. Articolul 15 va avea următorul cuprins:

            “Art. 15. - (1) Furnizarea serviciilor postale care nu sunt incluse în sfera serviciului universal se poate face în conditiile regimului de autorizare generală.

            (2) Înainte de începerea activitătii orice persoană juridică ce intentionează să furnizeze servicii postale din categoria celor prevăzute la alin. (1) are obligatia de a transmite autoritătii de reglementare o notificare cu privire la această intentie.

            (3) Dreptul de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală se acordă cu conditia ca persoana juridică în cauză să îsi asume obligatia de a respecta cerintele esentiale, precum si prevederile legale care reglementează aceste cerinte esentiale, inclusiv cele cuprinse în reglementările emise pe baza prezentei ordonante.

            (4) Autoritatea de reglementare stabileste conditiile si procedura de acordare, modificare, suspendare si retragere a dreptului de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală, precum si obligatiile care incumbă titularilor, cu respectarea principiilor transparentei, nediscriminării, proportionalitătii si obiectivitătii.

            (5) Dreptul de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală se consideră obtinut în termen de 45 de zile de la data primirii notificării de către autoritatea de reglementare, cu exceptia situatiei în care persoanei în cauză i s-a comunicat în acest interval decizia de neacordare a acestui drept.

            (6) În cazul în care persoanei care a efectuat notificarea îi sunt cerute documente, informatii suplimentare sau clarificări pentru a beneficia de dreptul de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală, termenul prevăzut la alin. (5) se suspendă până la primirea acestora.”

            18. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

            “Art. 16. - (1) Furnizarea serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal se poate face numai pe baza licentei individuale.

            (2) Licenta individuală poate contine obligatii specifice, în scopul si în măsura necesare pentru garantarea respectării cerintelor esentiale si pentru asigurarea dreptului de acces la serviciul universal.

            (3) Obligatiile prevăzute la alin. (2) pot privi, între altele:

            a) furnizarea unor servicii din sfera serviciului universal;

            b) calitatea, disponibilitatea si modul de prestare a serviciilor furnizate pe baza licentei;

            c) respectarea drepturilor rezervate furnizorilor de serviciu universal, în conformitate cu prevederile cap. IV;

            d) eventualele contributii datorate de titular în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de furnizarea serviciilor postale din sfera serviciului universal.

            (4) Autoritatea de reglementare stabileste conditiile si procedura de acordare, modificare, suspendare si retragere a licentelor individuale, precum si continutul acestora, inclusiv obligatiile care incumbă titularilor, tinând seama de prevederile alin. (2) si (3), cu respectarea principiilor transparentei, nediscriminării, proportionalitătii si obiectivitătii.

            (5) Termenul de acordare a licentei individuale sau de comunicare a deciziei de respingere a cererii de acordare a licentei individuale este de 90 de zile de la data înregistrării cererii.

            (6) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente, informatii suplimentare sau clarificări în vederea acordării licentei individuale, termenul prevăzut la alin. (5) se suspendă până la primirea acestora.”

            19. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

            “Art. 17. - (1) Autoritatea de reglementare poate stabili tarife pentru activitatea de autorizare, precum si modul de încasare a acestora.

            (2) Sumele rezultate din încasarea tarifelor de autorizare constituie venituri ale autoritătii de reglementare, urmând să fie folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli al acesteia.

            (3) Neplata tarifelor de autorizare în termenul stabilit de autoritatea de reglementare atrage, după caz, respingerea cererii de acordare a licentei individuale sau neacordarea dreptului de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală.”

            20. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

            “Art. 18. - (1) Decizia de respingere a cererii de acordare a licentei individuale si decizia de neacordare a dreptului de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală trebuie motivate si se comunică în termenul prevăzut la art. 15 alin. (5), respectiv în termenul prevăzut la art. 16 alin. (5), putând fi contestate de persoana interesată în conformitate cu Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

            (2) Decizia de suspendare sau de retragere a licentei individuale ori a dreptului de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală trebuie motivată si poate fi contestată de persoana interesată, în conformitate cu Legea nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.”

            21. Articolele 20 si 21 se abrogă.

            22. La articolul 22, alineatele (2), (4), (5) si (6) vor avea următorul cuprins:

            “(2) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a supune spre aprobare autoritătii de reglementare tarifele percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care are obligatia să le presteze si de a le aduce la cunostintă publicului, cu cel putin 30 de zile înainte de data la care acestea intră în vigoare, în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

            (4) În situatia în care furnizorul de serviciu universal acordă facilităti tarifare în cazul unui volum mare de trimiteri de la acelasi expeditor, el are obligatia de a aplica principiile transparentei si nediscriminării atât cu privire la tarife, cât si cu privire la conditiile asociate acestora.

            (5) Facilitătile tarifare acordate în conformitate cu prevederile alin. (4) trebuie să fie fundamentate pe costuri si vor fi făcute publice în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare si pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal.

            (6) Autoritatea de reglementare poate stabili în sarcina furnizorului de serviciu universal obligatia mentinerii unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care este obligat să le presteze.”

            23. La articolul 22, alineatul (3) se abrogă.

            24. La articolul 23, partea introductivă a alineatului (1) si alineatul (2) vor avea următorul cuprins:

            “Art. 23. - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să respecte următoarele principii la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale corespunzătoare trimiterilor postale internationale expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia:

            (2) În cazul în care nu există asemenea acorduri, furnizorul de serviciu universal aplică prevederile acordurilor internationale în domeniu la care România este parte.”

            25. La articolul 24, alineatele (1) si (6) vor avea următorul cuprins:

            “Art. 24. - (1) Furnizorul de serviciu universal trebuie să tină evidenta contabilă separată, în cadrul contabilitătii interne de gestiune, pentru fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, si pentru serviciile nerezervate, pe de altă parte.

            (6) Situatiile financiare anuale ale furnizorului de serviciu universal trebuie întocmite, prezentate spre auditare unui auditor financiar independent si publicate anual pe cheltuiala furnizorului si în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.”

            26. La articolul 26, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

            “(2) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili si alte gratuităti, precum si modalitătile de compensare financiară a furnizorului de servicii postale desemnat să le asigure.”

            27. Articolul 27 va avea următorul cuprins:

            “Art. 27. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a respecta, în relatiile cu utilizatorii, regulile stabilite potrivit prezentului articol.

            (2) Furnizorul de serviciu universal stabileste si supune spre aprobare autoritătii de reglementare, într-un termen stabilit de aceasta, regulile aplicabile serviciilor postale din sfera serviciului universal pe care are obligatia să le presteze. În cazul în care apreciază că regulile propuse sunt nesatisfăcătoare din punct de vedere tehnic sau al protectiei utilizatorilor ori contravin prevederilor legale, acordurilor internationale la care România este parte sau regulilor minime obligatorii stabilite potrivit alin. (3), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzătoare a acestor reguli, iar furnizorul de serviciu universal este obligat să opereze modificările cerute.

            3) Autoritatea de reglementare poate stabili reguli minime obligatorii aplicabile serviciilor postale din sfera serviciului universal, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonantă, în celelalte acte normative si în acordurile internationale la care România este parte.”

            28. La articolul 29, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

            “Art. 29. - (1) Trimiterile postale distribuite de un furnizor de servicii postale trebuie să fie marcate corespunzător cu denumirea sau marca comercială a furnizorului respectiv.

            (2) Furnizorul de servicii postale are obligatia să marcheze toate instalatiile fizice care fac parte din reteaua postală publică pe care o operează, inclusiv cutiile postale, cu un semn distinctiv care să asigure identificarea furnizorului în cauză.”

            29. Articolul 30 va avea următorul cuprins:

            “Art. 30. - (1) Furnizorul de serviciu universal are obligatia de a respecta standardele de calitate stabilite de autoritatea de reglementare pentru serviciile postale din sfera serviciului universal pe care are obligatia să le

presteze.

            (2) Respectarea standardelor de calitate, stabilite potrivit alin. (1), de către furnizorul de serviciu universal, va face anual obiectul evaluării unui organism independent de furnizorul în cauză, în conditii stabilite de autoritatea de reglementare. Raportul de evaluare se publică anual pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal si în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

            (3) Autoritatea de reglementare poate dispune, din oficiu sau la primirea unei plângeri ori sesizări, obligarea furnizorului de serviciu universal de a lua toate măsurile necesare pentru a asigura respectarea standardelor de calitate stabilite potrivit alin. (1).”

            30. La articolul 31, alineatele (4) si (5) vor avea următorul cuprins:

            “(4) Informatiile privind statistica reclamatiilor adresate furnizorului de serviciu universal, precum si modul în care acestea au fost solutionate se publică o dată cu raportul de evaluare prevăzut la art. 30 alin. (2).

            (5) În cazul în care reclamatia adresată furnizorului de servicii postale nu a fost solutionată în mod satisfăcător, utilizatorul în cauză poate înainta o plângere autoritătii de reglementare sau poate introduce o cerere de chemare în judecată la instanta competentă. Cererea de chemare în judecată poate fi introdusă indiferent dacă o plângere având acelasi obiect a fost înaintată autoritătii de reglementare.”

            31. La articolul 31, după alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

            “(6) Autoritatea de reglementare stabileste o procedură de mediere în vederea solutionării amiabile a litigiilor dintre utilizatori si furnizorii de servicii postale.”

            32. La articolul 32, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

            “(2) Răspunderea fată de utilizatori pentru serviciile postale incluse în sfera serviciului universal, prestate de furnizorul de serviciu universal, se stabileste, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante si a celorlalte dispozitii legale în vigoare, prin clauzele contractului-cadru care se avizează de autoritatea de reglementare si se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal, în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.”

            33. Articolul 33 se abrogă.

            34. Articolul 34 va avea următorul cuprins:

            “Art. 34. - Planurile emisiunilor filatelice, conditiile de emitere, tipărire, punere în circulatie, retragere din circulatie si de comercializare a timbrelor si efectelor postale se stabilesc de autoritatea de reglementare.”

            35. Articolul 35 se abrogă.

            36. La articolul 36, alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

            “(2) Bunurile aflate în componenta Conservatorului de timbre fac parte din patrimoniul cultural national mobil.

            (3) Administrarea Conservatorului de timbre se realizează de către o persoană juridică desemnată de autoritatea de reglementare.”

            37. Articolul 37 va avea următorul cuprins:

            “Art. 37. - Furnizorul de servicii postale are obligatia de a presta serviciile pentru care este autorizat, în conditiile prezentei ordonante, atât timp cât sunt îndeplinite în mod cumulativ următoarele conditii:

            a) sunt întrunite atât conditiile de acceptare a trimiterilor postale prevăzute de prezentul capitol si de regulile stabilite potrivit art. 27, cât si, pentru trimiterile postale internationale, conditiile prevăzute în acordurile

internationale la care România este parte si conditiile de acceptare stabilite de tările de destinatie;

            b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale sunt posibile cu personalul si mijloacele obisnuite de care dispune furnizorul respectiv;

            c) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale nu sunt împiedicate de împrejurări de fortă majoră, caz fortuit ori ca urmare a faptei expeditorului sau a unei terte persoane pentru care furnizorul de servicii postale nu este chemat, potrivit legii, să răspundă.”

            38. La articolul 38, litera a) a alineatului (1) va avea următorul cuprins:

            “a) trimiterile postale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si numai pe o portiune din parcurs;”

            39. Articolul 39 va avea următorul cuprins:

            “Art. 39. - (1) Atunci când natura bunului care face obiectul unei trimiteri postale cere ca el să fie ambalat, furnizorul de servicii postale trebuie să protejeze acest bun conform standardelor si normelor tehnice în vigoare. Pe toată durata operatiunilor de colectare, sortare, transport si livrare furnizorul de servicii postale răspunde pentru pierderea totală sau partială a bunului expediat, precum si pentru pagubele pricinuite persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri.

            (2) Furnizorul de servicii postale este obligat să accepte bunul ambalat de către expeditor atunci când ambalajul folosit corespunde standardelor si normelor tehnice în vigoare. În această situatie responsabilitatea pierderii totale sau partiale, deteriorării, pagubelor pricinuite persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate ori celorlalte bunuri, provocate de vicii ascunse prin ambalare, revine expeditorului.

            (3) Dacă pentru anumite trimiteri postale sunt necesare măsuri speciale de manipulare si depozitare, în functie de natura lor, furnizorul de servicii postale trebuie să aplice etichete sugestive care să indice modul de manipulare si depozitare. Furnizorul de servicii postale poate pune la dispozitie expeditorului etichete tipizate. Furnizorul de servicii postale este obligat să recunoască si să folosească inscriptionările si etichetele aplicate de expeditor, atunci când acestea corespund standardelor si normelor tehnice în vigoare.”

            40. Articolul 40 va avea următorul cuprins:

            “Art. 40. - (1) Furnizorul de servicii postale este răspunzător fată de utilizatori pentru prestarea serviciului în conditiile prevăzute de lege si de contractul încheiat cu expeditorul.

            (2) În cazul pierderii totale sau partiale ori al deteriorării trimiterii postale, furnizorul de servicii postale răspunde pentru paguba pricinuită, dacă aceste împrejurări au survenit între momentul depunerii trimiterii la punctul de acces si momentul livrării la destinatar.

            (3) Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 6 luni si se calculează de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces.

            (4) Termenul de solutionare a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 3 luni si se calculează de la data introducerii reclamatiei.

            (5) Reclamatia prealabilă poate fi introdusă de expeditor sau de destinatar.

            (6) Termenul de păstrare pentru trimiterile postale este de 18 luni si se calculează de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces.

            (7) Termenele prevăzute în prezentul articol se aplică si în cazul trimiterilor postale internationale, dacă prin acordurile internationale la care România este parte nu se prevede altfel.”

            41. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

            “Art. 41. - (1) Termenul pentru introducerea cererii de chemare în judecată este de 6 luni pentru trimiterile postale interne si de un an pentru cele internationale.

            (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de prescriptie si curge de la data primirii răspunsului la reclamatia prealabilă sau, în cazul în care nu s-a răspuns la reclamatia prealabilă, de la expirarea termenului de solutionare a acesteia.

            (3) Cererea de chemare în judecată va fi însotită de dovada îndeplinirii procedurii reclamatiei prealabile.”

            42. Articolul 43 va avea următorul cuprins:

            “Art. 43. - (1) Furnizorii de servicii postale răspund pentru trimiterile postale interne, după cum urmează:

            a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

            1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere postală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

            2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere postală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;

            3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere postală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii postale a omis încasarea rambursului de la destinatar;

            4. cu întreaga sumă depusă la punctul de acces, pentru mandate, în coditiile prevăzute la art. 46;

            5. cu suma reprezentând de 10 ori tariful serviciului, pentru trimiterile postale care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

            b) în caz de pierdere partială, distrugere partială sau deteriorare:

            1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile postale depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

            2. cu cota-parte corespunzătoare greutătii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile postale depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

            3. cu cota-parte din suma prevăzută la lit. a) pct. 5, stabilită în raport cu greutatea lipsă sau cu greutatea continutului deteriorat, pentru coletele care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

            4. cu suma prevăzută la lit. a) pct. 5, în caz de pierdere partială, distrugere partială sau deteriorare a trimiterilor postale, altele decât coletele.

            (2) La sumele prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se adaugă dobânda legală care curge din momentul introducerii reclamatiei prealabile.

            (3) Furnizorii de servicii postale răspund pentru telegrame cu contravaloarea tarifelor încasate la depunerea la punctul de acces, în următoarele cazuri:

            1. telegrama nu a fost livrată;

            2. telegrama a fost livrată mai târziu decât prevede contractul-cadru sau contractul încheiat cu utilizatorul;

            3. continutul telegramei a fost denaturat.

            (4) Pierderea completă a continutului este echivalentă cu pierderea trimiterii postale.

            (5) Când expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

            (6) În afara despăgubirilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se restituie si tarifele încasate la depunerea trimiterii postale la punctul de acces.

            (7) În cazul neefectuării prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor cu valoare adăugată, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar fată de tarifele aplicabile pentru serviciul postal standard.”

            43. La articolul 44, alineatul (2) se abrogă.

            44. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

            “Art. 45. - Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii postale după expirarea termenului de păstrare prevăzut la art. 40 alin.       (6) sau (7), după caz.”

            45. La articolul 46, alineatele (1) si (2) vor avea următorul cuprins:

            “Art. 46. - (1) Furnizorii de servicii postale sunt răspunzători de sumele transmise prin intermediul serviciului de mandate până în momentul în care acestea au fost plătite.

            (2) Sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora la punctele de acces, rămân definitiv câstigate furnizorilor de servicii postale.”

            46. Articolul 47 va avea următorul cuprins:

            “Art. 47. - Furnizorul de servicii postale răspunde pentru trimiterile postale internationale în conformitate cu prevederile acordurilor internationale la care România este parte.”

            47. Articolul 48 va avea următorul cuprins:

            “Art. 48. - Părtile pot stabili prin contract clauzele de agravare a răspunderii furnizorului de servicii postale prevăzute de prezentul capitol.”

            48. Articolul 49 va avea următorul cuprins:

            “Art. 49. - (1) În exercitarea atributiilor prevăzute de prezenta ordonantă autoritatea de reglementare urmăreste, în principal, atingerea următoarelor obiective:

            a) asigurarea dreptului de acces la serviciul universal;

            b) promovarea intereselor utilizatorilor, în special ale celor cu handicap, boli cronice, de vârstă înaintată, cu venituri mici sau care locuiesc în zone izolate, în zone din perimetrul rural sau în zone cu densitate demografică redusă;

            c) promovarea eficientei economice a furnizorilor de servicii postale;

            d) asigurarea sustenabilitătii economice a activitătilor efectuate de furnizorii de servicii postale.

            (2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonante atributiile autoritătii de reglementare sunt îndeplinite de Autoritatea Natională de Reglementare în Comunicatii.

            (3) Autoritatea de reglementare este, de asemenea, împuternicită:

            a) să ia orice măsuri necesare în vederea organizării aplicării prezentei ordonante;

            b) să asigure supravegherea respectării prevederilor prezentei ordonante, a măsurilor luate în aplicarea acesteia, precum si a drepturilor si obligatiilor furnizorilor de servicii postale, putând lua orice măsuri pe care le apreciază necesare în acest scop.

            (4) Autoritatea de reglementare poate încheia contracte cu persoane juridice de drept public sau de drept privat, având ca obiect efectuarea unor activităti specifice, necesare îndeplinirii atributiilor prevăzute de prezenta ordonantă”.

            49. Articolul 50 va avea următorul cuprins:

            “Art. 50. - Autoritatea de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii postale informatiile necesare în vederea exercitării atributiilor prevăzute la art. 49 alin. (3).”

            50. Articolul 51 va avea următorul cuprins:

            “Art. 51. - (1) Furnizorii de servicii postale autorizati în conditiile prezentei ordonante datorează autoritătii de reglementare un tarif de monitorizare anual, în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri pe anul anterior a fiecărui furnizor.

            (2) Decizia prin care se stabileste tariful de monitorizare datorat pentru un an se comunică în scris fiecărui furnizor de servicii postale, până la data de 15 mai a anului respectiv, prin serviciul de trimitere recomandată cu confirmare de primire.

            (3) Tariful de monitorizare datorat trebuie achitat în două transe egale, prima în cel mult 45 de zile de la data comunicării deciziei prevăzute la alin. (2), iar cea de-a doua, până la data de 31 decembrie a anului respectiv.

            (4) În scopul aplicării prevederilor prezentului articol, cifra de afaceri este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul unui exercitiu financiar.

            (5) În vederea determinării cifrei de afaceri furnizorii de servicii postale au obligatia de a transmite autoritătii de reglementare un exemplar al situatiilor financiare anuale, o dată cu depunerea acestora la directia generală a finantelor publice judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, în termenul prevăzut de lege.

            (6) La încetarea activitătii în domeniul serviciilor postale, indiferent de forma acestei încetări, orice furnizor de servicii postale are obligatia de a achita un tarif de monitorizare corespunzător, stabilit astfel:

            a) în cazul în care încetarea activitătii în domeniul serviciilor postale se produce înainte de stabilirea tarifului de monitorizare anual, în conditiile alin. (2), furnizorul datorează un tarif de monitorizare în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri cumulată a anului anterior si a anului în curs;

            b) în cazul în care încetarea activitătii în domeniul serviciilor postale se produce după stabilirea tarifului de monitorizare anual, în conditiile alin. (2), pe lângă acest tarif furnizorul datorează si un tarif suplimentar, în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri pe anul în curs.

            (7) Tariful de monitorizare prevăzut la alin. (6) trebuie achitat la data determinării, în conditiile legii, a cifrei de afaceri.”

            51. Articolul 52 va avea următorul cuprins:

            “Art. 52. - În cazurile în care, în temeiul prezentei ordonante, autoritatea de reglementare este împuternicită să stabilească anumite obligatii, conditii, standarde, reguli, proceduri sau termene, autoritatea de reglementare este, de asemenea, împuternicită să stabilească sanctiunile aplicabile pentru nerespectarea acestor obligatii, conditii, standarde, reguli, proceduri sau termene.”

            52. La articolul 54, alineatul (2) se abrogă.

            53. Articolul 55 va avea următorul cuprins:

            “Art. 55. - În exercitarea atributiilor de control personalul împuternicit în acest scop al autoritătii de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii postale informatiile care îi sunt necesare, mentionând temeiul legal si scopul solicitării, si poate stabili termene până la care aceste informatii să îi fie furnizate, sub sanctiunea prevăzută de prezenta ordonantă.”

            54. Articolul 56 va avea următorul cuprins:

            “Art. 56. - (1) Personalul de control al autoritătii de reglementare, împuternicit în acest scop, poate să solicite declaratiile sau documentele necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente; de asemenea, este autorizat să facă inspectii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, si să primească, la convocare sau la fata locului, informatii si justificări.

            (2) La solicitarea personalului de control al autoritătii de reglementare, împuternicit în acest scop, ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne sunt obligati să acorde tot sprijinul pentru a permite exercitarea puterilor de investigare prevăzute la alin. (1).”

            55. Articolul 57 va avea următorul cuprins:

            “Art. 57. - (1) În cazul în care pentru efectuarea controlului sunt necesare documente, date sau informatii aflate în posesia altor autorităti publice, acestea sunt obligate să permită personalului de control al autoritătii de reglementare, împuternicit în acest scop, accesul la documentele, la datele si informatiile în cauză, cu respectarea prevederilor Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate.

            (2) Personalul de control al autoritătii de reglementare, împuternicit în acest scop, primind acces la documentele, datele si informatiile mentionate la alin. (1), este obligat să respecte caracterul de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date si informatii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 182/2002 privind protectia informatiilor clasificate.”

            56. La articolul 58, partea introductivă si litera c) a punctului 1 vor avea următorul cuprins:

            “Art. 58. - Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să constituie, potrivit legii penale, infractiuni:

            c) trimiteri postale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si numai pe o portiune din parcurs;”

            57. La articolul 58, punctele 8, 9, 11, 12, 15, 16 si 20 vor avea următorul cuprins:

            “8. încălcarea drepturilor acordate furnizorului de serviciu universal în temeiul prevederilor cap. III;

            9. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 7;

            11. prestarea sau oferirea către public a serviciilor care fac obiectul unui drept rezervat furnizorului de serviciu universal;

            12. colectarea trimiterilor de corespondentă care fac obiectul unui serviciu rezervat, urmată de livrarea acestora către alte persoane decât furnizorul de serviciu universal căruia i-a fost rezervat dreptul de a presta serviciul în cauză;

            15. prestarea sau oferirea către public a altor servicii postale decât cele pentru care a fost obtinut dreptul de a furniza servicii postale, în conditiile regimului de autorizare generală sau pe baza licentei individuale;

            16. nerespectarea obligatiilor care incumbă titularilor dreptului de a furniza servicii postale, în conditiile regimului de autorizare generală, sau a obligatiilor prevăzute în licentele individuale, stabilite potrivit prevederilor art. 15 sau 16, după caz;

            20. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 28, art. 29 alin. (1) si (2), art. 30, 31, art. 32 alin. (2) sau la art. 37.”

            58. La articolul 58, punctele 21-23 se abrogă.

            59. La articolul 59, litera b) a alineatului (1) si alineatul (3) vor avea următorul cuprins:

            “b) cele de la pct. 9-20, cu amendă de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru furnizorii de servicii postale cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000.000 lei, cu o amendă în cuantum de până la          5% din cifra de afaceri; de asemenea, în situatiile în care gravitatea faptei o justifică, autoritatea de reglementare poate decide, după caz, respingerea cererii de acordare a licentei individuale, neacordarea dreptului de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală ori retragerea licentei individuale sau a dreptului de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală.

            (3) Individualizarea sanctiunii în cazul săvârsirii uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 58 pct. 9-20 se face tinându-se seama de gravitatea faptei si a consecintelor sale asupra concurentei, după criteriile cifrei de afaceri a contravenientului si ale cotei de piată detinute de acesta.”

            60. La articolul 60, litera c) a alineatului (1) si alineatele (2) si (3) vor avea următorul cuprins:

            “c) să se conformeze în termenul stabilit măsurilor luate de autoritatea de reglementare, în temeiul atributiilor de control mentionate la art. 54.

            (2) Cuantumul amenzilor administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei.

            (3) Prin derogare de la prevederile art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2002 pentru modificarea unor anexe la Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si a unor alte acte normative, aprobată prin Legea nr. 315/2002, sumele rezultate din încasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispozitia autoritătii de reglementare, si vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.”

            61. Articolul 61 va avea următorul cuprins:

            “Art. 61. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 58 se constată de către personalul de control al autoritătii de reglementare, împuternicit în acest scop, iar cele prevăzute la art. 58 pct. 1-8, si de către ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne.

            (2) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 58 pct. 1-8 se aplică de către personalul de control prevăzut la alin. (1) ori de către ofiteri sau subofiteri din cadrul Ministerului de Interne, după caz.

            (3) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 58 pct. 9-20, precum si amenzile administrative prevăzute la art. 60 se aplică de către organele de control ale autoritătii de reglementare.

            (4) Actul prin care se aplică amenzile administrative prevăzute la art. 60 constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.”

            62. Articolul 63 va avea următorul cuprins:

            “Art. 63. - În măsura în care prezenta ordonantă nu dispune altfel, contraventiilor prevăzute la art. 58 li se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările si completările ulterioare.”

            63. Articolul 64 se abrogă.

            64. La articolul 65, alineatul (3) va avea următorul cuprins:

            “(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate delega îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (1) si (2) altor persoane juridice.”

            65. Articolul 67 va avea următorul cuprins:

            “Art. 67. - (1) Autorizatiile existente rămân valabile timp de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, cu exceptia cazului în care prevăd un termen mai scurt.

            (2) Până la expirarea duratei de valabilitate, stabilită conform prevederilor alin. (1), titularii vor solicita acordarea dreptului de a furniza servicii postale în conditiile regimului de autorizare generală sau emiterea licentei individuale, potrivit prevederilor prezentei ordonante.”

            66. Anexa se abrogă.

            Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

            Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

            Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 18 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2002.

Nr. 642.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale

 

            În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

                                                Presedintele României decretează:

 

            Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 31/2002 privind serviciile postale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 7 decembrie 2002.

Nr. 1.004.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea stemei judetului Olt

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă stema judetului Olt, prevăzută în anexa nr. 1.

            Art. 2. - Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

            Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.379.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA JUDETULUI OLT

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei judetului Olt

 

            Descrierea stemei

 

            Stema judetului Olt, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut cu baza curbată, sfertuit printr-o cruce din aur.

            Primul si al patrulea cartier, pe fond albastru, reprezintă un turn de argint cu foisor crenelat - stema vechiului judet Olt.

            În al doilea si al treilea cartier, pe fond albastru, se află un snop de grâu de aur - stema vechiului judet Romanati.

 

            Semnificatia elementelor însumate

 

            Judetul Olt, sub raport geografic, este situat în sudul tării, iar sub aspect istoric, prin turnul de argint cu foisor crenelat, se evidentiază în principal prin specificul său de apărare, fiind situat la granita Munteniei cu  Oltenia si Dunărea, îmbinând toate acestea cu caracterul său preponderent agrar, reprezentat prin snopul de grâu.

            În acest spatiu s-au contopit două foste judete antebelice, Olt si Romanati, cu toată zestrea lor spirituală.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea stemei judetului Ialomita

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă stema judetului Ialomita, prevăzută în anexa nr. 1.

            Art. 2. - Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

            Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.380.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIILE

elementelor însumate ale stemei judetului Ialomita

 

            Descrierea stemei

 

            Stema judetului Ialomita, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut tripartit tăiat.

            În primul cartier, pe fond rosu, se află o cahlă cu însemnul crucii, din aur.

            În al doilea cartier, pe fond albastru, un snop de grâu, din aur, plutind pe o apă.

            În al treilea cartier, un pod negru, cu balustradă din argint, plutind pe o apă vălurită din argint si albastru.

 

            Semnificatia elementelor însumate

 

            Cahla cu cruce, recentă descoperire arheologică, demonstrează că în perioada Evului Mediu în zonă crestinismul era cunoscut; snopul de grâu simbolizează faptul că judetul Ialomita a fost si este grânarul tării, fiind folosit drept simbol în vechea stemă a judetului din perioada antebelică.

            Podul simbolizează permanentizarea legăturii economice si social-culturale dintre Transilvania si Dobrogea; apa simbolizează bogătia naturală a judetului.

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA JUDETULUI IALOMITA

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea stemei comunei Mânzălesti, judetul Buzău

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă stema comunei Mânzălesti, judetul Buzău, prevăzută în anexa nr. 1.

            Art. 2. - Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

            Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.381.


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA COMUNEI MÂNZĂNESTI,

JUDETUL BUZĂU

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIIlE

elementelor însumate ale stemei comunei Mânzălesti, judetul Buzău

 

            Descrierea stemei

 

            Stema comunei Mânzălesti, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut retezat.

            În câmpul superior, de azur, pe o terasă verde, o stâncă din argint (tuf vulcanic) cu cruce.

            În câmpul inferior, rosu, se află o biserică de aur.

            Scutul este timbrat de o coroană murală din argint, cu un turn, care atestă faptul că asezarea este comună.

 

            Semnificatia elementelor însumate

           

            Azurul este imaginea puritătii cerului, dar si al cinstei si perseverentei.

            Argintul este simbolul vigilentei si al blândetii.

            Aurul este prin excelentă asociat cu bogătia, dar si cu generozitatea si nobletea de caracter a oamenilor.

            Rosul este simbolul curajului si al vitejiei de care au dat dovadă locuitorii comunei Mânzălesti în războiul de independentă si în cele două războaie mondiale.

            Tuful vulcanic, dominat de cruce, este monument al naturii ocrotit prin lege.

            Imaginea bisericii este legată de numărul mare de lăcase de cult din zonă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea stemei comunei Popesti-Leordeni, judetul Ilfov

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. 2 din Legea nr. 102/1992 privind stema tării si sigiliul statului,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă stema comunei Popesti-Leordeni, judetul Ilfov, prevăzută în anexa nr. 1.

            Art. 2. - Descrierea elementelor stemei si semnificatia acestora sunt prevăzute în anexa nr. 2.

            Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 6 decembrie 2002.

Nr. 1.382.

 

ANEXA Nr. 2

 

DESCRIEREA SI SEMNIFICATIiLE

elementelor însumate ale stemei comunei Popesti-Leordeni, judetul Ilfov

 

            Descrierea stemei

           

            Stema comunei Popesti-Leordeni, potrivit anexei nr. 1, se compune dintr-un scut albastru, cu fecioara aureolată rugându-se, din argint, având faldurile mantiei de culoare albastră.

 

            Semnificatia elementelor însumate

 

            Fecioara Maria este patroana comunei si simbolizează încrederea locuitorilor în ajutorul lui Dumnezeu si în protectia Fecioarei.

            Culorile alese sunt cele ce însotesc în chip traditional pe Fecioara Maria, anume albastru si argint (alb), imaginea puritătii, nevinovătiei si încrederii.

            Scutul este timbrat de o coroană murală din argint, cu un turn care atestă faptul că asezarea este comună.

 


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

STEMA COMUNEI POPESTI-LEORDENI,

JUDETUL ILFOV