MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 929         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 18 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            184. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

            1.438. - Hotărâre privind înfiintarea Muzeului National al Hărtilor si Cărtii Vechi

 

            1.443. - Hotărâre pentru aprobarea finantării în anul 2003 a unor proiecte aprobate si finantate partial în anul 2002 din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

            1.445. - Hotărâre pentru aprobarea finantării unor proiecte din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

            1.446. - Hotărâre privind modificarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2002

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

           

            794/380. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei si al ministrului administratiei publice privind aprobarea modalitătii de plată a indemnizatiei cuvenite părintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal

 

            1.007. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind aprobarea Normelor de reglementare a nivelurilor de referintă admisibile de expunere a populatiei generale la câmpuri electromagnetice cu frecventele de la 0 Hz la 300 GHz

 

            1.981. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România si alte state, care depăsesc masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulatie pe drumurile nationale din România

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

            373/2001. - Decizie privind autorizarea concentrării economice dintre Societatea Comercială “UZINSIDER” - S.A. Bucuresti si Societatea Comercială “COMELF” - S.A. Bistrita

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, precum si pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002

 

            În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

TITLUL I

Modificarea si completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989

 

            Art. I. - Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

            1. La articolul 3 se introduce alineatul (2) cu următorul cuprins:

            “(2) Ministerele, celelalte institutii publice ale statului sau ale unitătilor administrativ-teritoriale, inclusiv cele autonome sau independente, regiile autonome, companiile/societătile nationale, societătile comerciale cu capital de stat, precum si cele privatizate potrivit legii, nu au calitatea de persoane îndreptătite si nu fac obiectul prezentei legi.”

            2. Alineatul (4) al articolului 16 va avea următorul cuprins:

            “(4) Bunurile stabilite potrivit procedurii prevăzute la alin. (2) sunt, pe durata afectatiunii de interes public, bunuri proprietate publică si au regimul prevăzut de lege.”

            3. Alineatul (5) al articolului 16 se abrogă.

            4. La articolul 34 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

            “(5) În vederea asigurării surselor pentru acordarea măsurilor reparatorii în echivalent sub formă de titluri de valoare nominală si prin actiuni, se rezervă o cotă de până la 20% din capitalul social de la societătile sau companiile nationale rezultate din reorganizarea regiilor autonome.

Stabilirea cotelor si alocarea titlurilor de valoare nominală sau, după caz, a actiunilor se fac potrivit normelor metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului.”

            5. La articolul 51 se introduc alineatele (2) si (3) cu următorul cuprins:

            “(2) Cererile sau actiunile în justitie privind restituirea pretului actualizat plătit de chiriasii ale căror contracte de vânzare-cumpărare, încheiate cu eludarea prevederilor Legii nr. 112/1995, au fost desfiintate prin hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile, sunt scutite de taxe de timbru.

(3) Plata sumelor prevăzute la alin. (2) se face de către Ministerul Finantelor Publice din fondul extrabugetar constituit în temeiul art. 13 alin. 6 din Legea nr. 112/1995.”

            6. După articolul 51 se introduce articolul 511 cu următorul cuprins:

            “Art. 511. - În vederea organizării executării prevederilor prezentei legi, Guvernul este abilitat să emită norme metodologice de aplicare unitară a acesteia.”

            Art. II. - Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 75 din 14 februarie 2001, cu modificările ulterioare si cu cele aduse prin prezenta ordonantă de urgentă, va fi republicată, dându-se textelor o nouă numerotare, după aprobarea acesteia de către Parlament.

 

TITLUL II

Măsuri pentru accelerarea aplicării Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989, cu modificările ulterioare, si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări  prin Legea nr. 501/2002

 

            Art. I. - (1) Pentru actualizarea despăgubirilor acordate în perioada cuprinsă între 6 martie 1945 si 22 decembrie 1989 se va utiliza un coeficient de actualizare aferent fiecărui an prin raportarea cursului leu/dolar S.U.A. din anul preluării, la cursul leu/dolar S.U.A. din anul emiterii deciziei/dispozitiei prin care se solutionează notificarea. Acest coeficient de actualizare se va utiliza si pentru calculul valorii estimative a constructiilor si terenurilor preluate în mod abuziv în intervalul de referintă al legii.

            (2) Plata sumei reprezentând valoarea despăgubirii primite se efectuează pe baza comunicării autoritătii publice sau a altei persoane juridice care are, potrivit legii, obligatia de restituire, în care se va consemna în mod explicit suma rezultată în urma aplicării coeficientului de actualizare stabilit potrivit prevederilor alin. (1) sau, după caz, a indicelui de inflatie, pentru situatiile generate de aplicarea Legii nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului.

            (3) Plata acestor sume se face într-un cont deschis prin ordin al ministrului finantelor publice la trezoreria statului, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

            (4) Banca Natională a României împreună cu Institutul National de Statistică vor stabili si vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea I, cursul oficial leu/dolar S.U.A. pentru fiecare an din intervalul 1945-1989, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă.

            (5) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Administratiei Publice împreună cu Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Justitiei si Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului vor elabora si vor supune spre aprobare Guvernului norme metodologice de aplicare unitară a Legii nr. 10/2001.

            Art. II. - (1) Cetătenii străini si apatrizii care au calitatea de persoane îndreptătite potrivit Legii nr. 10/2001 la restituirea în natură a unor terenuri, situate în intravilanul localitătilor, pot opta pentru dobândirea unui drept de folosintă special care conferă titularului drepturile si obligatiile conferite de lege proprietarului, cu exceptia dreptului de dispozitie.

            (2) În cazul prevăzut la alin. (1), la transmiterea dreptului de folosintă către terti, statul, prin Ministerul Finantelor Publice, are un drept de preemtiune la cumpărarea acestuia. Dreptul de preemtiune se va exercita în termen de 30 de zile de la notificarea expresă a intentiei de înstrăinare a dreptului special de folosintă si a pretului acestuia.

            (3) În cazul în care tert dobânditor al dreptului de folosintă este cetătean român sau persoană juridică română, dreptul de folosintă astfel dobândit se converteste în drept de proprietate.

            Art. III. - În cazul în care statul si persoanele îndreptătite au obligatii reciproce de plată si, respectiv, restituire, a unor despăgubiri rezultate din aplicarea Legii nr. 112/1995 si, respectiv, a Legii nr. 10/2001 cu modificările si completările ulterioare, se poate dispune compensarea acestora cu avizul autoritătii administrative constituite în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 cu privire la înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii pentru urmărirea aplicării unitare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989.

            Art. IV. - Termenul de depunere a actelor doveditoare prevăzut de art. 22 din Legea nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare, se prelungeste cu 30 de zile, respectiv până la data de 14 martie 2003.

            Art. V. - (1) Controlul aplicării fazei administrative a Legii nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare, se exercită de către autoritatea administrativă constituită în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 950/2001 si, după caz, de către prefecti.

            (2) Începând cu anul 2003 salariatii institutiilor publice implicati în mod direct în aplicarea Legii nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare, si a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au apartinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, beneficiază de un spor lunar de dificultate de până la 50% din salariul de încadrare, pe o perioadă de 6 luni. Stabilirea salariatilor care beneficiază de acest drept si a cuantumului sporului ce se acordă se face de către conducătorul institutiei implicate în aplicarea dispozitiilor legale privind restituirea, în limita fondurilor alocate pentru plata salariilor.

            Art. VI. - (1) Termenul de depunere a cererilor de retrocedare a imobilelor apartinând cultelor religioase, prevăzut la art. 1 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, se prelungeste cu 30 de zile.

            (2) În cazul în care imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, au fost înstrăinate legal după data de 22 decembrie 1989, titularii cererilor de retrocedare pot opta pentru acordarea celorlalte măsuri reparatorii prevăzute de Legea nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare. La stabilirea cuantumului măsurilor reparatorii evaluabile în lei se va avea în vedere coeficientul de actualizare stabilit potrivit art. I alin. (4).

            (3) Actele juridice de înstrăinare a imobilelor care fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, sunt lovite de nulitate absolută dacă au fost  încheiate cu încălcarea dispozitiilor imperative ale legilor în vigoare la data înstrăinării.

            (4) Prin derogare de la dreptul comun, indiferent de cauza de nulitate, dreptul la actiune se prescrie în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă. Pentru solutionarea acestor cauze instantele judecătoresti competente vor avea în vedere dispozitiile art. 46 alin. (1), (2) si (4) din Legea nr. 10/2001, cu modificările si completările ulterioare.

            (5) Cererile sau actiunile în justitie, precum si transcrierea sau intabularea titlurilor de proprietate, legate de aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 94/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 501/2002, si ale prezentei ordonante de urgentă, sunt scutite de taxe de timbru.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 184.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Muzeului National al Hărtilor si Cărtii Vechi

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, al art. 8 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu completările ulterioare, precum si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Muzeul National al Hărtilor si Cărtii Vechi, institutie publică cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii si Cultelor, denumită în continuare muzeu.

Art. 2. - (1) Muzeul are sediul în imobilul administrat de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, situat în municipiul Bucuresti, str. Londra nr. 39, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Se aprobă trecerea imobilului prevăzut la alin. (1) din domeniul privat al statului în domeniul public al statului.

Art. 3. - (1) Muzeul este condus de un director general numit prin ordin al ministrului culturii si cultelor, potrivit legii.

(2) Numărul maxim de posturi al muzeului este de 16.

(3) Regulamentul de organizare si functionare, precum si organigrama muzeului se aprobă prin ordin al ministrului culturii si cultelor în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Cheltuielile curente si de capital ale muzeului se finantează din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 5. - Cheltuielile privind întretinerea imobilului prevăzut la art. 2 se suportă de către muzeu, pe bază de contract de prestări de servicii încheiat cu Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Art. 6. - (1) Finantarea cheltuielilor pentru amenajarea imobilului prevăzut la art. 2 se suportă din bugetul Secretariatului General al Guvernului, în limita sumei de 900 milioane lei.

(2) Bugetul pe anul 2002 al Secretariatului General al Guvernului, la cheltuieli de capital, se suplimentează cu suma de 900 milioane lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002, destinată cheltuielilor prevăzute la alin. (1).

(3) Lucrările pentru amenajarea imobilului prevăzut la art. 2 se efectuează de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, căreia Secretariatul General al Guvernului îi va pune la dispozitie suma

prevăzută la alin. (2).

Art. 7. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2002.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la pct. II din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 28/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Culturii si Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 19 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, după nr. crt. 7 se introduce nr. crt. 71 cu următorul cuprins:

“71. Muzeul National al Venituri extrabugetare si Hărtilor si Cărtii Vechi alocatii de la bugetul de stat”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002

Nr. 1.438.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului aflat în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”,

care are destinatia de sediu al Muzeului National al Hărtilor si Cărtii Vechi

 

Locul unde se află situat imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Bucuresti, str. Londra nr. 39, sectorul 1

1. Constructie:

- Corp A - suprafata construită = 293 m2

- Corp B - suprafată construită = 66 m2

2. Teren în suprafată totală de 844 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării în anul 2003 a unor proiecte aprobate si finantate partial în anul 2002 din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. III alin. (11) lit. a) si f) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea în anul 2003, în limita sumei de 129.200 mii lei, a editării documentarului cu tematica “Perceptia populatiei asupra solutionării cazurilor de coruptie”, actiune aprobată de Consiliul interministerial pentru imagine externă prin Hotărârea nr. 9 din 17 aprilie 2002.

            (2) Finantarea actiunii prevăzute la alin. (1) se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

            (3) Actiunea prevăzută la alin. (1) va fi realizată si finalizată în conditiile si la termenele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 390/2002 privind finantarea editării documentarului cu tematica “Perceptia populatiei asupra solutionării cazurilor de coruptie”.

            Art. 2. - (1) Se aprobă finantarea în anul 2003, în limita sumei de 14,96 miliarde lei, a proiectului “Guide Bleu România”.

            (2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 21 din 1 iulie 2002, se asigură în anul 2003 prin suplimentarea bugetului Ministerului Turismului cu suma de 14,96 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

            Art. 3. - (1) Se aprobă finantarea în anul 2003, în limita sumei de 600 milioane lei, a proiectului “Programul de formare culturală pentru promovarea valorilor teatrale românesti”.

            (2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 57 din 15 octombrie 2002, se asigură în anul 2003 prin suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor cu suma de 600 milioane lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

            (3) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Ministerul Culturii si Cultelor si Asociatia pentru Studii si Cercetări în Domeniul Teatrului “EURO-THALIA”, cu plata în avans, în cuantum de 30%, pentru realizarea proiectului.

            (4) Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Culturii si Cultelor si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 25 decembrie 2003.

            Art. 4. - (1) Se aprobă finantarea în anul 2003, în limita sumei de 3,4 miliarde lei, a proiectului “Expeditia românească - Everest 2003”.

            (2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 48 din 1 octombrie 2002, se asigură în anul 2003 prin suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului si Sportului cu suma de 3,4 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

            (3) Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul Ministerului Tineretului si Sportului si se suplimentează bugetul Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 25 decembrie 2003.

            Art. 5. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce rezultă din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele pe anul 2003 ale Secretariatului General al Guvernului, Ministerului  Turismului, Ministerului Culturii si Cultelor si Ministerului Tineretului si Sportului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul tineretului si sportului,

Georgiu Gingăras

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.443.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea finantării unor proiecte din fondurile pentru promovarea imaginii externe a României

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. III alin. (11) lit. e) si k) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 364/2002,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă finantarea în anul 2003 a proiectului “Corespondentii Televiziunii Române în străinătate”, aprobat de Consiliul interministerial pentru imagine externă prin Hotărârea nr. 76 din 10 decembrie 2002.

            (2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1) se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Informatiilor Publice pe anul 2003 cu suma de 24,5 miliarde lei si prin diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003 de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

            Art. 2. - (1) Se aprobă finantarea în anul 2003 a proiectului “Reprezentantul special al Guvernului României pe probleme de integrare, cooperare si dezvoltare durabilă”, a cărui conducere este asigurată de Radu, Principe de Hohenzollern-Veringen.

            (2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1), aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 75 din 10 decembrie 2002, se asigură prin suplimentarea bugetului Ministerului Afacerilor Externe cu suma de 7,1 miliarde lei si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003 de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”.

            (3) Cu sumele rămase neutilizate se diminuează bugetul pe anul 2003 al Ministerului Afacerilor Externe si se suplimentează bugetul pe anul 2003 al Secretariatului General al Guvernului la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, până la data de 25 decembrie 2003.

            Art. 3. - (1) Se aprobă finantarea în anul 2003 a proiectului “Casa NATO”, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 74 din 10 decembrie 2002.

            (2) Finantarea proiectului prevăzut la alin. (1) se asigură din bugetul Secretariatului General al Guvernului pe anul 2003, de la capitolul 72.01 “Alte actiuni”, subcapitolul 13 “Programe de informare si prezentare a imaginii României”, titlul “Transferuri”, în limita sumei de 8.944 milioane lei.

            (3) Finantarea se face pe bază de contract de finantare încheiat între Secretariatul General al Guvernului si Asociatia “Casa NATO”.

            (4) Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” va pune la dispozitie Asociatiei “Casa NATO”, cu titlu gratuit, dotările necesare desfăsurării activitătii acesteia.

            Art. 4. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările ce decurg din aplicarea prevederilor prezentei hotărâri în bugetele pe anul 2003 ale Secretariatului General al Guvernului, Ministerului  Informatiilor Publice si Ministerului Afacerilor Externe.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.445.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2002

 

            În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 40 din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - Se aprobă diminuarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2002 ordonatorilor principali de credite prevăzuti în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre cu suma de 760.761.656 mii lei.

            Art. 2. - Se aprobă majorarea sumelor alocate din credite externe pe anul 2002 cu suma de 760.761.656 mii lei, astfel:

            a) majorarea cu 453.361.656 mii lei a sumelor alocate din credite externe, prevăzute în bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei la capitolul 58.14 “Sănătate”, titlul 70 “Cheltuieli de capital”, articolul 72 “Investitii ale institutiilor publice”;

            b) majorarea cu 171.000.000 mii lei a sumelor alocate din credite externe, prevăzute în bugetul Ministerului Justitiei la capitolul 58.14 “Sănătate”, titlul 70 “Cheltuieli de capital”, articolul 72 “Investitii ale institutiilor publice”;

            c) majorarea cu 136.400.000 mii lei a sumelor alocate în bugetul Ministerului de Interne la capitolul 55.14 “Ordine publică si sigurantă natională”, din care: 6.000.000 mii lei la titlul 20 “Cheltuieli materiale si servicii” si 130.400.000 mii lei la titlul 70 “Cheltuieli de capital”, articolul 72 “Investitii ale institutiilor publice”.

            Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetelor pe anul 2002 ale ordonatorilor principali de credite prevăzuti la art. 1 si 2.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.446.

 

ANEXĂ*)

 

SITUATIA

modificărilor sumelor alocate din credite externe pe anul 2002

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

MINISTERUL ADMINISTRATIEI PUBLICE

Nr. 794 din 7 octombrie 2002

Nr. 380 din 7 decembrie 2002

 

ORDIN

privind aprobarea modalitătii de plată a indemnizatiei cuvenite părintilor sau reprezentantilor legali

ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal

 

            În conformitate cu dispozitiile art. 18 alin. (1) lit. f) si ale art. 19 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002,

             având în vedere Avizul Ministerului Finantelor Publice nr. 23.223 din 29 noiembrie 2002,

            văzând Referatul de aprobare al secretarului de stat al Secretariatului de Stat pentru Persoanele cu Handicap nr. 1.624 din 30 august 2002,

            în temeiul art. 4 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare, si al art. 9 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 8/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Ministerului Administratiei Publice, cu modificările si completările ulterioare, 

 

            ministrul sănătătii si familiei si ministrul administratiei publice emit următorul ordin:

 

            Art. 1. - Se aprobă modalitatea de plată a indemnizatiei cuvenite părintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap din subordinea Ministerului Sănătătii si Familiei, directiile de specialitate din cadrul Ministerului Administratiei Publice si autoritătile administratiei publice locale vor duce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

ANEXĂ

 

MODALITATEA DE PLATĂ

a indemnizatiei cuvenite părintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului său legal

 

            Art. 1. - În conditiile prevederilor art. 18 alin. (1) lit. f) si ale art. 19 alin. (1) lit. c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 102/1999 privind protectia specială si încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 519/2002, părintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav si adultul cu handicap grav sau reprezentantul său legal pot opta pentru primirea unei indemnizatii.

            Art. 2. - Indemnizatia lunară acordată este echivalentă cu salariul net al asistentului social debutant din unitătile bugetare.

            Art. 3. - Plata indemnizatiei lunare cuvenite persoanelor mentionate la art. 1 se face de către primăriile în a căror rază teritorială acestea îsi au domiciliul sau resedinta.

            Art. 4. - (1) Plata indemnizatiei se va face pe baza dosarului care va cuprinde următoarele documente:

            a) cerere de acordare a indemnizatiei;

            b) certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protectie specială, emis de comisiile pentru protectia copilului sau, după caz, de comisiile de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti (copie);

            c) copie de pe buletinul de identitate/cartea de identitate sau de pe certificatul de nastere;

            d) ancheta socială, efectuată de o comisie desemnată de primar, din care să facă parte cel putin un asistent social si un referent din cadrul directiei de protectie specială a persoanelor cu handicap a primăriei în a cărei rază teritorială îsi are domiciliul sau resedinta persoana cu handicap grav.

            (2) Documentele mentionate la alin. (1) se depun spre verificare la directia de specialitate din cadrul primăriilor, care în urma analizării dosarului va propune primarului plata sumelor respective.

            Art. 5. - Sumele necesare pentru plata indemnizatiei se suportă din bugetele locale, în conditiile legii.

            Art. 6. - Nu pot beneficia de indemnizatia lunară părintii sau reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, precum si adultul cu handicap grav sau reprezentantul legal al acestuia, care se află în institutii de învătământ special, asistentă socială si protectie specială sau în alte institutii cu caracter social în care li se asigură întretinere completă din partea statului.

            Art. 7. - (1) Plata indemnizatiei se face pe perioada valabilitătii certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap care necesită protectie specială, emis, după caz, de comisia pentru protectia copilului sau comisia de expertiză medicală a persoanelor cu handicap pentru adulti.

            (2) În cazul în care situatia juridică a persoanei cu handicap se schimbă, aceasta sau reprezentantii săi legali au obligatia să anunte autoritătile administratiei publice locale în vederea sistării plătii indemnizatiei.

            (3) Nerespectarea obligatiei prevăzute la alin. (2) sau a prevederilor art. 6 atrage răspunderea juridică a acestora, în conditiile legii.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Normelor de reglementare a nivelurilor de referintă admisibile de expunere a populatiei generale la câmpuri electromagnetice cu frecventele de la 0 Hz la 300 GHz

 

            În temeiul lit. c) a art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică,

            în baza Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de sănătate publică nr. DB 13.870 din 13 decembrie 2002,

 

            ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

 

            Art. 1. - Se aprobă Normele de reglementare a nivelurilor de referintă admisibile de expunere a populatiei generale la câmpuri electromagnetice cu frecventele de la 0 Hz la 300 GHz, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directia generală de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, directiile de sănătate publică judetene si directiile medicale din Ministerul Apărării Nationale, Ministerul de Interne si Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării lui.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 13 decembrie 2002.

Nr. 1.007.

 

ANEXĂ

 

NORME

de reglementare a nivelurilor de referintă admisibile de expunere a populatiei generale la câmpuri electromagnetice cu frecventele de la 0 Hz la 300 GHz

 

            Art. 1. - Scopul reglementării nivelurilor de referintă admisibile de expunere a populatiei generale la câmpurile electromagnetice este protejarea populatiei generale fată de efectele nocive asupra sănătătii care pot surveni ca urmare a expunerii la niveluri excesive ale unor asemenea câmpuri.

Reglementarea nivelurilor de referintă admise ale expunerii populatiei generale la câmpuri electromagnetice are, de asemenea, ca scop stabilirea măsurilor de limitare a expunerii prin reducerea nivelurilor câmpurilor sub nivelurile de referintă.

            Art. 2. - Nivelurile de referintă admisibile se aplică tuturor radiatiilor electromagnetice, cu exceptia radiatiilor luminoase si a radiatiilor ionizante.

            Art. 3. – Definitii

            1. Termenul câmp electromagnetic cuprinde câmpurile electrice si magnetice statice, câmpurile electromagnetice de joasă frecventă si câmpurile electromagnetice de frecventă înaltă, inclusiv microundele, pe domeniul de frecvente de la 0 Hz la 300 GHz.

            2. Reglementările de bază sunt reglementările stabilite pe baza efectelor adverse asupra sănătătii si pe considerente biologice dovedite privind expunerea la câmpurile electrice, magnetice si electromagnetice variabile în timp. În functie de frecventa câmpului mărimile fizice utilizate pentru precizarea reglementărilor de bază sunt inductia magnetică (B), densitatea de curent (J), rata absorbtiei specifice de energie (RAS) si densitatea de putere (S).

            3. Nivelurile de referintă sunt nivelurile stabilite în scopul determinării în practică a expunerii în vederea stabilirii faptului dacă există riscul ca restrictiile de bază să fie depăsite. Unele niveluri de referintă sunt derivate din restrictiile de bază în functie de mijloacele de măsurare si/sau de tehnicile de calcul, iar altele se referă la perceptia si la efectele nocive indirecte datorate expunerii la câmpurile electromagnetice. Mărimile derivate sunt intensitatea câmpului electric (E), intensitatea câmpului magnetic (H), inductia magnetică (B), densitatea de putere (S) si curentii indusi în extremităti (I1). Mărimile care privesc perceptia si efectele nocive indirecte sunt curentii de contact (Ic) si, în cazul câmpurilor pulsate, absorbtia specifică de energie (AS).

            4. Mărimi fizice. În cadrul expunerii la câmpurile electromagnetice sunt utilizate în mod curent următoarele mărimi fizice:

            a) curentul de contact (Ic) este curentul care se stabileste între o persoană si un obiect conductor. Conductorul aflat în câmp electric se poate încărca cu sarcini electrice datorită câmpului electric. Curentul de contact se măsoară în amperi (A);

            b) densitatea de curent (J) este curentul care traversează unitatea de suprafată perpendicular pe acesta într-un volum conductor, cum ar fi corpul uman sau o parte a corpului uman; se exprimă în amperi pe m2 (A/m2);

            c) intensitatea câmpului electric (E) este o mărime vectorială care corespunde fortei ce actionează asupra unei particule încărcate, independent dacă aceasta se deplasează sau nu în spatiu; se exprimă în volti pe metru (V/m);

            d) intensitatea câmpului magnetic (H) este o mărime vectorială care, împreună cu inductia magnetică, defineste câmpul magnetic în toate punctele din spatiu; se exprimă în amperi pe metru (A/m);

            e) inductia magnetică sau densitatea de flux magnetic (B) este o mărime vectorială definită ca forta care actionează asupra sarcinilor în miscare; se exprimă în tesla (T);

            f) densitatea de putere (S) este mărimea care caracterizează cel mai potrivit în cazul câmpurilor de foarte mare frecventă care pătrund în corpul uman la adâncimi mici.

Densitatea de putere este raportul dintre puterea radiatiei incidente perpendicular pe o suprafată si aria suprafetei respective; se exprimă în watt pe m2 (W/m2);

            g) absorbtia specifică (AS) a energiei radiatiei electromagnetice este mărimea care exprimă energia absorbită de unitatea de masă de tesut biologic; se exprimă în joule pe kg (J/kg). În termenii prezentului ordin, această măsură se utilizează pentru limitarea efectelor nontermice ale radiatiilor din domeniul microundelor pulsatile;

            h) rata absorbtiei specifice (RAS) de energie este mărimea care exprimă absorbtia medie pe ansamblul întregului corp sau pe o portiune a corpului si care se defineste ca rata cu care energia este absorbită de unitatea de masă de tesut corporal; se exprimă în watt/kg (W/kg). Rata absorbtiei specifice (RAS) pentru ansamblul întregului corp este o mărime unanim acceptată pentru stabilirea legăturii dintre efectele termice adverse si expunerea la radiofrecvente. Pe lângă valorile RAS pentru corpul întreg, sunt necesare si valorile RAS locale (pentru o portiune a corpului) pentru evaluarea si limitarea acumulării excesive de energie în zone restrânse (mici) ale corpului, ca rezultat al unor expuneri în conditii speciale;

            i) dintre mărimile fizice numai inductia magnetică, curentul de contact, intensitatea câmpului electric, intensitatea câmpului magnetic si densitatea de putere pot fi măsurate direct.

            Art. 4. - Nivelurile de referintă admise:

            1. nivelurile de referintă de expunere sunt stabilite în scopul de a se permite compararea cu valorile măsurate.

            În cazul unei expuneri date, valorile măsurate sau calculate ale mărimilor fizice pot fi comparate cu nivelurile de referintă admise;

            2. respectarea nivelurilor de referintă admise garantează respectarea reglementărilor de bază;

            3. dacă într-o situatie dată valorile măsurate sunt superioare nivelurilor de referintă, nu este obligatoriu ca să fie depăsite si reglementările de bază. În acest caz este necesar să se evalueze dacă nivelurile de expunere sunt mai mici sau nu decât reglementările de bază;

            4. în vederea limitării expunerii, nivelurile de referintă admise sunt obtinute din reglementările de bază în cazul interactiunii maxime dintre câmp si individul expus, fapt care asigură protectie maximă;

            5. nivelurile de referintă pentru câmpurile electrice, magnetice si electromagnetice, pentru frecvente de la 0 Hz la 300 GHz, în valori eficace neperturbate, sunt cele prezentate în tabelul nr. 1:

           

Tabelul nr. 1 - Nivelurile de referintă pentru câmpurile electric, magnetic si electromagnetic de la 0 la 300 GHz - valori eficace neperturbate

 

            Observatii:

            a) f este frecventa exprimată, asa cum este specificată în coloana cu gama de frecvente;

            b) în cazul frecventelor cuprinse între 100 kHz si 10 GHz, valorile Seq, E2, H2 si B2 trebuie mediate pe fiecare interval de timp de 6 minute;

            c) pentru frecventele mai mari de 10 GHz, valorile Seq, E2, H2 si B2 trebuie mediate pe fiecare interval de timp de 68/f1,05 minute (f exprimat în GHz);

            d) pentru frecvente mai mici de 1 Hz nu se prevede nici o valoare pentru E, deoarece în acest caz câmpul electric este efectiv un câmp static. La intensităti mai mici de 25 kV/m ale câmpului electric, la majoritatea oamenilor nu apare nici un fel de disconfort datorat sarcinilor electrice superficiale;

            6. pentru valorile de vârf ale intensitătii E (V/m) a câmpului electric, intensitătii H (A/m) si inductiei B (µT) ale câmpului magnetic se vor utiliza următoarele niveluri de referintă:

            a) pentru frecvente mai mici de 100 kHz valorile de referintă de vârf sunt obtinute prin înmultirea valorilor eficace corespondente (tabelul nr. 1) cu Ă 2 (Ĺ 1,414).

Pentru impulsuri cu durata tp frecventa echivalentă se va calcula după formula f = 1/(2tp);

            b) pentru frecventele cuprinse între 100 kHz si 10 MHz valoarea de referintă de vârf se obtine prin multiplicarea valorilor eficace corespondente (tabelul nr. 1) prin 10a, unde a = [ 0,665 log(f/105)+0,176], iar f se exprimă în Hz.

            c) pentru frecventele cuprinse între 10 MHz si 300 GHz valorile eficace corespondente (tabelul nr. 1) se vor înmulti cu 32;

            7. nivelurile de referintă pentru curentii de contact si curentii indusi în membre:

            a) pentru frecvente mai mici de 110 MHz se vor utiliza niveluri de referintă suplimentare, în vederea evitării pericolelor datorate curentilor de contact;

            b) nivelurile de referintă pentru curentii de contact sunt stabilite în asa fel încât să se tină seama de faptul că valoarea de prag la care curentii de contact induc reactii biologice la femeile adulte si la copii este 2/3 si, respectiv, 1/2 din valoarea de prag la care acesti curenti induc reactii la bărbatul adult;

            c) nivelurile de referintă pentru curentii de contact datorate obiectelor conductoare sunt prezentate în tabelul nr. 2, unde f este exprimat în kHz:

            d) în gama de frecventă 10 MHz - 110 MHz valoarea de referintă a curentului indus care trece prin oricare dintre extremităti va fi de 45 mA.

 

Tabelul nr. 2 - Nivelurile de referintă pentru curentii de contact datorate obiectelor conductoare (f în kHz)

 

            Art. 5. - În cazul expunerii simultane la câmpuri de frecvente diferite trebuie să se tină seama de posibilitatea ca efectele să fie cumulative. Pornind de la aditivitatea efectelor este necesar să se efectueze calcule separate pentru fiecare frecventă pentru a tine seama de efectul fiecărei componente. De asemenea, se vor evalua separat efectul termic si efectul de stimulare electrică ale câmpurilor asupra corpului omenesc.

            Pentru evaluarea efectelor densitătii curentului indus si de stimulare electrică, efecte relevante la frecvente până la 10 MHz, nivelurile de referintă cumulative trebuie calculate după următoarele relatii:

            în care:

            Ei - intensitatea câmpului electric la frecventa i;

            EL,i - nivelul de referintă al intensitătii câmpului electric la frecventa i, conform tabelului nr. 2;

            Hj - intensitatea câmpului magnetic la frecventa j;

            HL,j - nivelul de referintă al intensitătii câmpului magnetic la frecventa j specificată în tabelul nr. 2;

            a = 87 V/m; b = 5 A/m (6,25 µT).

            Pentru evaluarea efectelor termice, efecte relevante la frecvente egale cu sau mai mari de 100 kHz, nivelurile de referintă cumulative trebuie calculate după următoarele relatii:

            în care:

            Ei - intensitatea câmpului electric la frecventa i;

            EL,i - nivelul de referintă al intensitătii câmpului electric la frecventa i din tabelul nr. 2;

            Hj - intensitatea câmpului magnetic la frecventa j;

            HL,j - nivelul de referintă al intensitătii câmpului magnetic la frecventa j din tabelul nr. 2;

            c = 87/f1/2 V/m; d = 0,73/f A/m.

            Nivelurile de referintă cumulative pentru curentii indusi în extremităti si curentii de contact trebuie calculate potrivit următoarelor relatii:

            în care:

            Ik - componenta curentului indus în extremităti la frecventa k;

            IL,k - nivelul de referintă pentru curenti indusi în extremităti, egal cu 45 mA;

            In - componenta curentilor de contact la frecventa n;

            IC,n - nivelul de referintă pentru curenti de contact la frecventa n din tabelul nr. 2.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea tarifelor suplimentare de utilizare a drumurilor nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România si în alte state, care depăsesc masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulatie pe drumurile nationale din România

 

            În temeiul prevederilor art. 41 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei,

 

            ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

 

            Art. 1. - Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România, care depăsesc masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulatie pe drumurile nationale din România, prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Se aprobă tarifele suplimentare de utilizare a drumurilor nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în alte state, care depăsesc masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit admise în circulatie pe drumurile nationale din România, prevăzute în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 3. - Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România” va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait

secretar de stat

 

Bucuresti, 11 decembrie 2002.

Nr. 1.981.

 

ANEXA Nr. 11)

 

TARIFE SUPLIMENTARE

de utilizare a drumurilor nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în România,

care depăsesc masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit

admise în circulatie pe drumurile nationale din România

 

ANEXA Nr. 21)

 

TARIFE SUPLIMENTARE

de utilizare a drumurilor nationale, aplicabile transporturilor efectuate cu vehicule înmatriculate în alte state,

care depăsesc masa totală maximă admisă, masa maximă admisă pe osie si/sau dimensiunile maxime de gabarit

admise în circulatie pe drumurile nationale din România

 

 

ACTE ALE CONSILIULUI CONCURENTEI

 

CONSILIUL CONCURENTEI

 

DECIZIE

privind autorizarea concentrării economice dintre Societatea Comercială “UZINSIDER” - S.A. Bucuresti

si Societatea Comercială “COMELF” - S.A. Bistrita

 

            Presedintele Consiliului Concurentei,

            în baza:

            1. Decretului nr. 316/1996 privind numirea membrilor Consiliului Concurentei;

            2. prevederilor Legii concurentei nr. 21/1996;

            3. prevederilor Regulamentului de organizare, functionare si procedură al Consiliului Concurentei;

            4. prevederilor Regulamentului privind autorizarea concentrărilor economice;

            5. Instructiunilor cu privire la definirea pietei relevante, în scopul stabilirii părtii substantiale de piată;

            6. Notificării concentrării economice înregistrate la Consiliul Concurentei cu nr. RS-144 din 1 iunie 2001;

            7. actelor si lucrărilor din Dosarul cauzei nr. RS-144 din 1 iunie 2001;

            8. notei Departamentului bunuri industriale cu privire la concentrarea economică notificată, luând în considerare următoarele:

            1. concentrarea economică s-a realizat prin achizitionarea de către Societatea Comercială “UZINSIDER” - S.A. Bucuresti a pachetului de 69,56% din actiunile Societătii Comerciale “COMELF” - S.A. Bistrita, în baza contractului de vânzare-cumpărare nr. 114 din 22 martie 1999, încheiat cu Fondul Proprietătii de Stat. Achizitia îi conferă Societătii Comerciale “UZINSIDER” - S.A. Bucuresti controlul asupra Societătii Comerciale “COMELF” - S.A. Bistrita;

            2. în urma operatiunii de concentrare a fost îndeplinit pragul prevăzut la art. 15 din Legea concurentei nr. 21/1996, modificat prin Ordinul Consiliului Concurentei nr. 7/1998, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 47 din 3 februarie 1998;

            3. Societatea Comercială “UZINSIDER” - S.A. Bucuresti - societatea achizitoare - are ca obiect de activitate prestarea de servicii de comert, în special de comert exterior, pe bază de comision, pentru agenti economici din industria metalurgică si industria constructoare de masini;

            4. Societatea Comercială “COMELF” - S.A. Bistrita - societatea achizitionată - are ca obiect de activitate productia si livrarea de utilaje pentru desprăfuirea aerului si pentru tratarea apei - pentru industria metalurgică, industria cimentului, industria energetică si gospodăriile comunale -, subansamble mecanosudate pentru utilaje terasiere;

            5. anterior dobândirii controlului asupra Societătii Comerciale “COMELF” - S.A. Bistrita, Societatea Comercială “UZINSIDER” - S.A. Bucuresti a fost prezentă pe piata românească având ca obiect de activitate principal operatiuni de comert exterior si interior cu materii prime, produse metalurgice, utilaje si echipamente pentru industria metalurgică si pentru industria constructoare de masini.

După preluarea controlului Societatea Comercială “UZINSIDER” - S.A. Bucuresti s-a concentrat asupra rentabilizării activitătii în cadrul societătii comerciale achizitionate, în vederea realizării investitiilor asumate prin contractul încheiat cu Fondul Proprietătii de Stat;

            6. piata relevantă afectată de operatiunea de concentrare economică este piata românească a constructiilor metalice executate la comandă;

            7. cota de piată detinută de către Societatea Comercială “COMELF” - S.A. Bistrita este de 10% pe piata constructiilor metalice executate la comandă. Întrucât, anterior dobândirii controlului, societatea comercială achizitoare nu a fost prezentă pe piata relevantă respectivă, situatia nu s-a modificat ca efect al acestei operatiuni;

            8. operatiunea de concentrare economică realizată de Societatea Comercială “UZINSIDER” - S.A. Bucuresti nu creează si nu consolidează o pozitie dominantă si nu are ca efect restrângerea, împiedicarea sau denaturarea concurentei,

DECIDE :

            Art. 1. - Se autorizează concentrarea economică realizată prin dobândirea controlului unic si direct de către Societatea Comercială “UZINSIDER” - S.A. Bucuresti asupra Societătii Comerciale “COMELF” - S.A. Bistrita, în conformitate cu dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea concurentei nr. 21/1996, si ale art. 9.1 lit. b) din partea a III-a cap. II din Regulamentul privind autorizarea concentrărilor economice, constatându-se că, desi operatiunea notificată cade sub incidenta legii, nu există motive pentru a fi refuzată.

            Art. 2. - Taxa de autorizare prevăzută la art. 33 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996 este de 62.268.425 lei si se va plăti, în termen de maximum 30 de zile de la data primirii acestei decizii, prin ordin de plată tip trezorerie la bugetul de stat, în contul nr. 361280053300, deschis la Banca Natională a României, beneficiar Trezoreria Sectorului 3, cu mentiunea “pentru autorizare concentrare”. Ordinul de plată va avea mentionat pe verso “cod cont 20.17.01.03”. O copie de pe ordinul de plată va fi transmisă neîntârziat Consiliului Concurentei.

            Art. 3. - Decizia va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala Societătii Comerciale “UZINSIDER” - S.A. Bucuresti.

            Art. 4. - Decizia Consiliului Concurentei poate fi atacată în termen de 30 de zile de la comunicare, la Curtea de Apel Bucuresti, Sectia contencios administrativ.

            Art. 5. - Prezenta decizie se aplică de la data comunicării sale părtii implicate.

            Art. 6. - Departamentul bunuri industriale si Secretariatul general vor urmări ducerea la îndeplinire a prezentei decizii.

            Art. 7. - Secretariatul general va comunica neîntârziat prezenta decizia la:

 

            Societatea achizitoare:

            Denumirea: Societatea Comercială “UZINSIDER” - S.A. Bucuresti

            Nationalitatea: Persoană juridică de nationalitate română

            Forma juridică: Societate pe actiuni

            Sediul social: Municipiul Bucuresti, bd. Carol I nr. 12, et. 3, sectorul 3

            Numărul de înregistrare la registrul comertului: J40/2835/1992

            Codul fiscal: R327658

            Telefon: 021/310.36.89; 310.36.90

            Fax: 021/312.39.02

            Persoana de contact: Dan Dulamă.

 

Presedintele Consiliului Concurentei,

Viorel Munteanu

 

Bucuresti, 27 iulie 2001.

Nr. 373.