MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 942         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

189. - Ordonantă de urgentă privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare, ordine publică si sigurantă natională

 

190. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare

 

193. - Ordonantă de urgentă privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

1.451. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului

 

1.452. - Hotărâre privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea si urmărirea accelerării decontărilor si recuperării arieratelor

 

1.453 - Hotărâre pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

 

1.454. - Hotărâre privind trecerea unui imobil în domeniul privat al orasului Darabani si în administrarea Consiliului Local al Orasului Darabani, judetul Botosani

 

1.455. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului

 

1.456. - Hotărâre privind participarea României la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminării (2001-2006) si plata contributiei financiare la acest program în anul 2002

 

1.458. - Hotărâre privind aprobarea valorii cosului minim de consum lunar pentru trimestrul III al anului 2002

 

1.460. - Hotărâre privind mandatarea ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru a comunica intentia Guvernului României de a contribui cu suma de 100.000 dolari S.U.A. la cea de-a 6-a reconstituire a resurselor financiare ale Fondului  International de Dezvoltare Agricolă (FIDA)

 

1.475. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002

 

1.477. - Hotărâre privind alocarea sumei de 2.781,4 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru orasul Mărăsesti, judetul Vrancea

 

1.478. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2002 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru lucrări de întretinere, reparatii si pregătirea pe timp de iarnă a drumurilor din administrarea consiliilor judetene si locale

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind operatiunile compensatorii referitoare la contractele de achizitii pentru nevoi de apărare,

ordine publică si sigurantă natională

           

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Scop. Principii. Obiective

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă are drept scop stabilirea principiilor, a cadrului general si a procedurilor pentru derularea operatiunilor compensatorii, constând în compensatii economice, stabilite prin contractul de achizitie ca o conditie pentru achizitionarea de produse, lucrări sau servicii de pe piata externă, în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, cu conditia ca aceste achizitii să depăsească pragul valoric stabilit la art. 5.

Art. 2. - Derularea operatiunilor compensatorii se realizează pe bază de acorduri a căror încheiere este guvernată de următoarele principii:

a) stabilitatea pretului - obligatia de a introduce clauza de offset pentru contractele de achizitie prevăzute la art. 5 nu trebuie să determine o crestere a pretului de cumpărare;

b) asigurarea unui beneficiu reciproc - propunerile din cadrul acordurilor trebuie să fie avantajoase atât pentru contractant, cât si pentru economia României;

c) noutatea - toate propunerile acordului trebuie să inducă o crestere a unei afaceri sau a unei tranzactii noi;

d) cauzalitatea - acordurile trebuie să rezulte direct din contractele de achizitie prevăzute la art. 5;

e) responsabilitatea - răspunderea pentru neexecutarea oricăror obligatii ce izvorăsc din acord îi revine contractantului, chiar dacă obligatia offset este îndeplinită de către o altă persoană fizică sau juridică desemnată de contractant.

Art. 3. - Prin introducerea si derularea operatiunilor compensatorii se urmăresc promovarea semnificativă a intereselor economice ale României si crearea unor instrumente eficiente pentru îmbunătătirea situatiei balantei comerciale prin:

a) recuperarea, integrală sau partială, a fondurilor investite în achizitiile de tehnică militară;

b) sustinerea industriei românesti, în general, si a celei de apărare, în special, oferind în acest mod posibilităti de crestere a volumului afacerilor în România, cu scopul de a moderniza productia si infrastructura tehnologică a tării;

c) cresterea aportului de valută atât prin exportul produselor de apărare, cât si al altor produse ale industriei românesti sau prin investitii de capital străin;

d) obtinerea de tehnologie modernă care să permită crearea de noi capacităti de productie, precum si dezvoltarea celor existente si cresterea numărului locurilor de muncă;

e) crearea de noi oportunităti de afaceri si câstiguri pentru economia românească;

f) cresterea calitătii si productivitătii în industrie;

g) cresterea competitivitătii internationale a economiei românesti.

 

SECTIUNEA a 2-a

Definitii

 

Art. 4. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) operatiuni compensatorii sau offset - un set de compensatii economice cerute ca o conditie pentru achizitionarea de produse, lucrări sau servicii de pe piata externă, în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale;

b) operatiuni compensatorii directe sau offset direct - participarea agentilor economici români la realizarea de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale si produse ce fac obiectul contractului de achizitie sau la prestarea de servicii care contribuie la implementarea si exploatarea în bune conditii a echipamentelor si produselor achizitionate.

Offsetul direct se poate realiza în următoarele forme:

- productia sub licentă - productia de echipamente, tehnică, tehnologie, materiale, produse sau prestarea de servicii bazate pe transferul de informatie tehnică de la contractant către agenti economici români;

- subcontractarea - producerea de către un agent economic român a unei părti sau a unei componente a echipamentului, produsului sau serviciului care face obiectul contractului de achizitie, cu sau fără licentă de productie acordată de către contractant;

- cumpărarea de produse rezultate - forma de compensare prin care contractantul se obligă ca în contul obligatiei compensatorii să cumpere de la agenti economici români produse sau servicii realizate cu echipamentele, tehnica, tehnologia, produsele si materialele livrate;

- transferul de tehnologie - transferarea de cunostinte, asistentă tehnică sau alte activităti de transfer tehnologic care să permită obtinerea de noi capacităti sau cresterea competitivitătii pieselor de schimb si a componentelor;

c) operatiuni compensatorii indirecte sau offset indirect - compensatii economice care nu sunt legate de echipamentele, tehnica, tehnologia, materialele, produsele sau serviciile care fac obiectul contractului de achizitie.

Offsetul indirect se poate realiza în următoarele forme:

- exportul de produse, servicii sau lucrări care nu sunt legate de obiectul contractului de achizitie;

- schimbul de produse sau servicii stabilite de contractant si un agent economic român la o valoare echivalentă;

- cumpărările în avans - formă a offsetului indirect prin care contractantul cumpără produse sau servicii înaintea exportului propriilor produse, servicii sau lucrări ce fac obiectul contractului de achizitie, cu scopul de a crea capacitate de plată în beneficiul autoritătii contractante, asigurându-se astfel resursele valutare pentru plata avansului la contractul de achizitie;

- asistentă în marketing - activităti de sprijinire a agentilor economici români în pătrunderea pe pietele externe;

- asistentă financiară - activităti legate de furnizarea sau sprijinirea obtinerii de fonduri pentru un agent economic român în vederea realizării de exporturi;

- alte activităti în domenii care nu sunt legate de produsul, serviciul sau lucrarea achizitionată (transferul de tehnologie si know-how, cooperare în cercetare si dezvoltare, noi investitii, înfiintarea de companii mixte, asistentă pentru crearea de noi locuri de muncă, asistentă pentru întreprinderi mici si mijlocii);

d) contract de achizitie - contractul de achizitie în domeniul apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, semnat între o autoritate contractantă si un contractant si care depăseste pragul valoric prevăzut la art. 5;

e) contractant - orice ofertant care fie este persoană juridică străină, fie este reprezentant al unei persoane juridice străine în România, fie este un intermediar pentru produse, servicii sau lucrări importate si căruia i se atribuie contractul de achizitie în urma aplicării uneia dintre procedurile prevăzute de legislatia română în vigoare;

f) autoritate contractantă - persoană juridică română, autoritate publică sau institutie publică, de interes national sau local, astfel cum este definită în legislatia română în vigoare, cu care contractantul încheie contractul de achizitie;

g) Agentia de offset, denumită în continuare Agentia - institutie publică autonomă, cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, având drept obiect de activitate punerea în aplicare a procedurilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă pentru executarea operatiunilor offset;

h) entitate eligibilă - orice persoană juridică română sau străină desemnată de contractant pentru a îndeplini, în numele acestuia, obligatia offset;

i) tranzactie offset - orice acord încheiat între contractant si un agent economic român, avizat de Agentie pentru executarea obligatiei offset;

j) obligatie offset - obligatia contractantului de a face compensatii economice în proportie de cel putin 80%  din valoarea contractului de achizitie;

k) valoarea obligatiei offset - valoarea totală a compensatiei oferite de un contractant pentru a i se atribui un contract de achizitie în România; această valoare rezultă din aplicarea procentului oferit de contractant ca obligatie offset la valoarea contractului de achizitie;

l) valoarea adăugată local - valoarea totală a exporturilor de produse, servicii sau lucrări produse, prestate sau executate în România, rezultate în urma derulării operatiunilor offset, mai putin costul tuturor materiilor prime, materialelor si serviciilor importate de contractant si, dacă este cazul, de o parte eligibilă, si profiturile si beneficiile distribuite contractantului si transferate în afara tării;

m) valoarea tranzactiei offset - valoarea unei tranzactii individuale de offset, avizată de Agentie si calculată ca valoare adăugată local de o tranzactie offset înmultită cu multiplicatorul offset;

n) multiplicatorul offset - coeficient maximal utilizat pentru a stimula promovarea unor domenii considerate de importantă majoră pentru economia românească, stability prin hotărâre a Guvernului;

o) credit offset - parte din valoarea obligatiei offset realizate de contractant la un moment dat, direct sau indirect;

p) creditarea - procesul de scădere a valorii creditului offset din valoarea obligatiei offset, stabilită prin programul offset;

r) contul contractantului - înregistrarea făcută de Agentie a stadiului în care se află îndeplinirea obligatiilor offset ale contractantului, prin urmărirea si înregistrarea creditului curent.

 

SECTIUNEA a 3-a

Domeniul de aplicare

 

Art. 5. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se aplică pentru îndeplinirea obligatiilor offset rezultate din contractele de achizitie din import, de către autoritatea contractantă, de produse, servicii sau lucrări necesare domeniului apărării, ordinii publice si sigurantei nationale, a căror valoare depăseste 5 milioane euro.

Art. 6. - (1) Valoarea obligatiei offset trebuie să fie de cel putin 80% din valoarea contractului de achizitie.

(2) Majorarea sau reducerea valorii contractului de achizitie atrage revizuirea valorii obligatiei offset, modificările apărute urmând a fi consemnate în scris prin acordul părtilor.

(3) Autoritatea contractantă are obligatia de a notifica Agentiei eventualele modificări ale valorii contractului de achizitie.

(4) Valoarea obligatiei offset se exprimă în moneda stabilită prin contractul de achizitie.

(5) În situatii deosebite, cum ar fi achizitiile în caz de urgentă, stări de necesitate, Guvernul, la propunerea comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1), poate aproba modificarea obligatiei offset.

Art. 7. - Perioada în care obligatia offset trebuie îndeplinită este de maximum 10 ani, în functie de valoarea obligatiei si de complexitatea acesteia, dar fără să depăsească cu mai mult de 2 ani durata de executare a contractului de achizitie.

 

CAPITOLUL II

Cadrul institutional

 

Art. 8. - (1) Agentia este finantată de la bugetul de stat pe o perioadă de 1 an de la începerea activitătii.

După expirarea acestui termen finantarea Agentiei se asigură din venituri extrabugetare.

(2) Agentia are următoarele atributii principale:

a) analizarea strategiei de dezvoltare a României, a strategiilor sectoriale si a altor documente pe baza cărora propune domeniile prioritare de dezvoltare a României, care vor fi sprijinite prin operatiunile offset;

b) supunerea spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a domeniilor prioritare ce beneficiază de derularea operatiunilor offset si a valorilor multiplicatorilor offset rezultati ca urmare a analizei prioritătilor de dezvoltare ale României;

c) colaborarea cu Ministerul Afacerilor Externe pentru promovarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în străinătate;

d) urmărirea tranzactiilor în care offsetul poate fi luat în considerare;

e) furnizarea de informatii contractantilor cu privire la procedurile legale în vigoare pentru încheierea acordurilor offset si executarea obligatiilor offset;

f) colaborarea cu autoritătile contractante pentru a asigura o bună corelare între prevederile contractului de achizitie si ale acordurilor offset;

g) analizarea si supunerea spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) a procedurii si documentelor -cadru (acordul-cadru de offset si planul de afaceri);

h) asigurarea de asistentă potentialilor contractanti în identificarea de oportunităti pentru executarea obligatiilor offset;

i) elaborarea, întretinerea si actualizarea permanentă a unei baze de date cu privire la agentii economici români, la produsele si serviciile românesti care, în conformitate cu domeniile prioritare de dezvoltare ale României, pot beneficia de programe offset;

j) analizarea documentelor înaintate de către contractant si calcularea valorii creditului curent anual;

k) evaluarea, la sfârsitul perioadei offset, a stadiului de îndeplinire a obligatiei offset si prezentarea de propuneri comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) în vederea luării unei decizii;

l) notificarea îndeplinirii obligatiilor offset de către contractant;

m) analizarea rapoartelor trimestriale si anuale depuse de contractanti, elaborarea de sinteze si rapoarte pe baza acestora, prezentarea de recomandări comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1) cu privire la măsurile ce trebuie luate ca urmare a situatiilor identificate;

n) elaborarea strategiei de offset a României, pe care o supune spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1);

o) elaborarea unui raport anual cu privire la activitatea proprie, incluzând si căile si măsurile de atingere a obiectivelor pe perioade viitoare, raport prezentat spre aprobare comisiei prevăzute la art. 9 alin. (1).

(3) Organizarea si functionarea Agentiei de offset se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 9. - (1) Comisia Guvernamentală pentru Offset, denumită în continuare Comisia, se constituie pe lângă Guvernul României, prin decizie a primului-ministru, si este alcătuită din: ministrul industriei si resurselor, în calitate de presedinte, ministrul apărării nationale, ministrul finantelor publice, ministrul dezvoltării si prognozei si ministrul afacerilor externe, în calitate de membri.

(2) Secretariatul Comisiei este asigurat de Ministerul Industriei si Resurselor, prin reprezentanti desemnati prin ordin al ministrului.

(3) Comisia ia hotărâri cu votul a cel putin 4 membri.

(4) Principalele atributii ale Comisiei sunt următoarele:

a) aprobarea strategiei de offset a României;

b) supunerea spre aprobare Guvernului a domeniilor prioritare de dezvoltare a României, care vor fi sprijinite prin operatiunile offset, si a multiplicatorilor offset propusi de Agentie;

c) semnarea acordului-cadru de offset si aprobarea planului de afaceri;

d) luarea de decizii cu privire la includerea în programul offset a tranzactiei offset si aprobarea valorii acesteia;

e) certificarea încheierii tranzactiilor offset si, ulterior, a întregului program, în baza unei evaluări realizate de Agentie;

f) aprobarea raportului anual al Agentiei;

g) elaborarea raportului anual referitor la îndeplinirea programelor offset si prezentarea acestuia spre aprobare Guvernului.

 

CAPITOLUL III

Procedura de atribuire a contractului de achizitie, de semnare a acordului-cadru de offset, de aprobare

a planului de afaceri si de executare a obligatiei offset

SECTIUNEA 1

Procedura de atribuire a contractului de achizitie

 

Art. 10. - În baza strategiei de dezvoltare economică si a politicii industriale si de export a României, Comisia, la propunerea Agentiei, stabileste domeniile care beneficiază prioritar de derularea operatiunilor offset.

Art. 11. - (1) Având în vedere domeniile prioritare aprobate prin hotărâre a Guvernului, Agentia propune spre aprobare Comisiei, prin intermediul multiplicatorilor offset, o ierarhizare a sectoarelor economice ce beneficiază de derularea operatiunilor offset.

(2) Guvernul, la propunerea Comisiei, aprobă ierarhia sectoarelor economice prin hotărâre.

Art. 12. - Pentru contractele de achizitie prevăzute la art. 5 autoritatea contractantă are obligatia ca în anuntul de intentie pe care îl transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, să facă mentiunea necesitătii obligatiei introducerii clauzei offset; de asemenea, notifică Agentiei intentia de a realiza achizitii care intră sub incidenta prezentei ordonante de urgentă.

Art. 13. - Pe perioada derulării procedurilor de atribuire a contractelor de achizitie candidatii sau ofertantii contactează Agentia pentru o corectă informare asupra conditiilor si procedurilor necesare pentru semnarea acordurilor offset si executarea obligatiilor offset.

Art. 14. - La elaborarea caietului de sarcini autoritatea contractantă include si specificatii cu privire la clauza de offset, de care Agentia va tine cont cu prioritate la semnarea acordului-cadru de offset.

Art. 15. - (1) Autoritatea contractantă notifică participantilor la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie, care, conform prezentei ordonante de urgentă, trebuie să cuprindă o clauză de offset, această obligatie.

(2) Nici un contractant căruia i-a fost atribuit un contract de achizitie prin una dintre procedurile legale nu poate  invoca necunoasterea obligatiei de a derula operatiuni offset si nu poate refuza îndeplinirea acestei obligatii.

Art. 16. - În contractul de achizitie se mentionează expres obligatia contractantului de a executa operatiuni offset.

Art. 17. - Ofertele depuse de participantii la procedurile de atribuire a contractelor de achizitie trebuie să contină următoarele informatii cu privire la offset:

a) informatii cu privire la experienta contractantului referitoare la offset;

b) declaratie privind acceptarea obligatiei offset si a penalitătilor prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă în cazul neîndeplinirii obligatiilor;

c) tipurile de offset ce vor fi utilizate;

d) alte informatii pe care contractantul le consideră utile.

Art. 18. - Obligatia offset devine efectivă de la data semnării contractului de achizitie.

 

SECTIUNEA a 2-a

Semnarea acordului-cadru de offset

 

Art. 19. - (1) În cel mult 60 de zile de la semnarea contractului de achizitie contractantul semnează acordul-cadru de offset prin care îsi recunoaste obligatia de a executa operatiuni offset si prevederile generale ale acestei obligatii.

(2) Acordul-cadru de offset se avizează de Agentie si se semnează de către contractant si de Comisie.

(3) Acordul-cadru de offset cuprinde în mod obligatoriu clauze referitoare la: valoarea obligatiei offset, perioada în care obligatia offset trebuie îndeplinită, derularea acesteia pe fiecare an, tipul de offset - direct sau indirect -, domeniile care vor beneficia de offset, garantiile bancare de bună executie a contractului, declaratia privind acceptarea neconditionată a penalitătilor si prevederilor stipulate în prezenta ordonantă de urgentă, precum si alte informatii pe care contractantul le consideră utile.

 

SECTIUNEA a 3-a

Aprobarea planului de afaceri

 

Art. 20. - (1) După semnarea acordului-cadru de offset contractantul elaborează planul de afaceri având la bază prevederile acordului-cadru de offset.

(2) Planul de afaceri este un document cuprinzând detalii cu privire la implementarea si functionarea efectivă a afacerii în perioada prevăzută pentru îndeplinirea obligatiei offset.

(3) Planul de afaceri cuprinde informatii cu privire la:

a) descrierea detaliată a afacerii, produselor sau sistemelor implicate;

b) planul de implementare;

c) planuri de marketing;

d) situatiile financiare previzionate;

e) forta de muncă utilizată;

f) alte informatii cerute de Agentie.

(4) Planul de afaceri trebuie depus la Agentie în vederea avizării de către aceasta si aprobării de către Comisie în termen de 30 de zile de la semnarea acordului-cadru de offset.

Art. 21. - (1) Agentia evaluează planul de afaceri si, dacă îl avizează, îl propune spre aprobare Comisiei; după decizia luată de către Comisie Agentia notifică contractantului dacă planul de afaceri a fost aprobat.

(2) Dacă planul de afaceri prezentat nu este avizat sau nu este aprobat, contractantul reevaluează planul de afaceri si îl supune din nou analizei.

(3) Planul de afaceri trebuie aprobat de către Comisie în cel mult 60 de zile de la data prezentării primului plan de afaceri.

(4) Întârzierile în executarea obligatiei offset cauzate de propunerea de către contractant a unor planuri de afaceri neadecvate pot atrage penalităti pentru neimplicare.

Art. 22. - Prin regulamente emise de către Agentie se stabilesc formulare-tip atât pentru acordul-cadru de offset, cât si pentru planul de afaceri, care contin informatii minimale pe care contractantul trebuie să le prezinte Agentiei.

 

SECTIUNEA a 4-a

Executarea obligatiei offset

 

Art. 23. - (1) Executarea obligatiei offset începe efectiv din momentul semnării de către Comisie a acordului cucontractantul.

(2) Executarea obligatiei offset se realizează prin acumularea, în perioada prevăzută în acordul-cadru de offset, a unui credit curent egal cu valoarea obligatiei offset.

(3) Contractantul poate câstiga un credit offset viitor care poate fi utilizat în cazul atragerii unor obligatii offset viitoare.

Art. 24. - Executarea obligatiei offset se poate realiza si prin intermediul unei asocieri între contractant si o persoană fizică sau juridică română, care vizează una sau mai multe dintre domeniile în care România promovează offsetul.

Art. 25. - (1) Anual contractantul prezintă Agentiei o serie de documente contabile, stabilite prin regulamente emise de Agentie, care să reflecte rezultatele asocierii mixte si ale propriei activităti.

(2) Situatiile prezentate trebuie să contină informatii necesare pentru calcularea valorii adăugate local.

(3) Contractantul si beneficiarul român al operatiunii compensatorii răspund de veridicitatea datelor prezentate Agentiei.

Art. 26. - (1) Determinarea creditului curent câstigat pentru fiecare an la fiecare tranzactie se face prin înmultirea valorii adăugate local pentru fiecare tranzactie cu multiplicatorii offset aferenti; suma creditelor obtinute pentru fiecare tranzactie reprezintă creditul curent anual.

(2) După aprobarea de către Agentie creditul calculat conform alin. (1) se trece în contul contractantului, iar obligatia offset se va reduce în mod corespunzător.

(3) În momentul în care creditul acumulat este egal cu valoarea obligatiei offset, contractantul si-a îndeplinit în totalitate această obligatie.

Art. 27. - (1) Îndeplinirea obligatiilor contractantului se urmăreste separat pe cele două categorii de offset, direct si indirect.

(2) În cazul în care valoarea totală a uneia dintre cele două categorii de offset, obtinută în final, depăseste valoarea totală a angajamentului prevăzută în acord, valoarea excedentară poate fi creditată în contul contractantului, la cererea acestuia, cu scopul îndeplinirii angajamentelor sale pentru cealaltă categorie de offset.

(3) Depăsirile obligatiilor offset se mentin în contul contractantului pe o perioadă de maximum 2 ani de la expirarea acordului-cadru de offset.

Art. 28. - (1) La expirarea perioadei prevăzute pentru executarea obligatiei offset Agentia evaluează stadiul îndeplinirii obligatiilor ce reveneau contractantului ca urmare a semnării acordurilor offset.

(2) Situatia rezultată din evaluare este supusă aprobării Comisiei, care decide dacă contractantul si-a îndeplinit obligatiile sau dacă acesta trebuie penalizat pentru neîndeplinirea obligatiei offset.

 

CAPITOLUL IV

Evaluarea si raportarea stadiului executării obligatiilor offset

 

Art. 29. - Evaluarea stadiului executării obligatiei offset se face trimestrial si anual.

Art. 30. - Contractantul elaborează si supune spre analiză Agentiei:

a) raportul trimestrial privind exporturile realizate, care trebuie prezentat în termen de 15 zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit;

b) raportul anual privind toate angajamentele sale de offset, care trebuie prezentat în termen de 30 de zile de la expirarea perioadei pentru care a fost întocmit.

Art. 31. - Raportul trimestrial cuprinde cel putin următoarele informatii:

a) descrierea stadiului curent al îndeplinirii obligatiei offset;

b) valoarea obligatiei offset si a creditului offset pe fiecare tip de offset si pe total;

c) valoarea exportului realizat, exprimată în aceeasi monedă ca si contractul de achizitie;

d) denumirea tării si a companiei către care s-a făcut exportul;

e) tipul si cantitatea de mărfuri si servicii exportate;

f) suma valorii adăugate local;

g) denumirea si sediul producătorilor de mărfuri, furnizorilor de servicii sau executantilor de lucrări exportate;

h) o copie a declaratiei vamale, arătând valoarea de export realizată, si o declaratie din care să reiasă că exporturile respective sunt realizate în cadrul programului offset;

i) o copie de pe declaratia agentului economic român, din care să reiasă că sumele au fost încasate pentru exporturile realizate în cadrul programului offset;

j) alte informatii cerute de Agentie.

Art. 32. - Raportul anual cuprinde cel putin următoarele informatii:

a) partea de offset realizată până la momentul raportului (valori globale pe ani);

b) partea de offset realizată pe parcursul perioadei raportului (separat pe tipul de offset realizat);

c) suma totală a operatiunilor compensatorii realizate si a celor care nu pot fi realizate, împreună cu motivele care au condus la o astfel de situatie;

d) alte informatii cerute de Agentie.

Art. 33. - În urma rapoartelor prezentate, precum si a documentelor înaintate de către contractant pentru stabilirea creditului curent anual, Agentia pregăteste si supune spre aprobare Comisiei evaluarea cost-beneficiu a obligatiei offset.

 

CAPITOLUL V

Răspunderea contractuală

 

Art. 34. - (1) Dacă obligatiile offset nu sunt îndeplinite la termen si în modul cerut, contractantul va plăti părtii române penalităti de 0,01% pe zi de întârziere din suma de offset neobtinută.

(2) Plata penalitătilor prevăzute la alin. (1) nu scuteste contractantul de răspunderea ce îi revine pentru pierderile cauzate părtii române din cauza neîndeplinirii sau îndeplinirii necorespunzătoare a clauzelor contractuale.

Art. 35. - În termen de 45 de zile de la semnarea acordului-cadru de offset contractantul va emite către Agentie o scrisoare de garantie bancară de bună executie a acordului, în valoare de minimum 10% din valoarea obligatiei asumate, care va fi valabilă pe toată durata de executare a acordului-cadru de offset.

Art. 36. - Valoarea obligatiei offset corespunzătoare unui an si nerealizate se reportează pentru anul următor.

Art. 37. - Contractantul care nu îsi execută angajamentele offset este exclus de la o altă procedură de atribuire a unui contract de achizitie ce implică si executarea unei obligatii offset pe o perioadă de 5 ani, calculată de la momentul expirării acordului de offset executat necorespunzător.

Art. 38. - (1) Contractantul este exonerat de răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a angajamentelor contractuale, dacă aceste situatii sunt determinate de forta majoră.

(2) Contractantul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a nu fi afectat de evenimente de fortă majoră.

Art. 39. - (1) Contractantul aduce la cunostintă Agentiei în termen de 5 zile producerea evenimentului de fortă  majoră si face dovada producerii acestuia, precum si a efectelor asupra executării obligatiei offset în termen de 15 zile de la aparitia cazului de fortă majoră; în caz contrar contractantul este considerat responsabil pentru întârzieri, executări necorespunzătoare sau neexecutări datorate acestor factori, ca si când culpa ar fi a sa.

(2) Agentia are dreptul să facă investigatiile necesare referitoare la interventia cazului de fortă majoră, precum si a întârzierii, executării necorespunzătoare sau neexecutării obligatiilor contractuale.

(3) Dacă Agentia constată că a avut loc un eveniment de fortă majoră, aceasta prelungeste durata programului offset cu o perioadă rezonabilă, în functie de circumstante.

(4) În cazul prevăzut la alin. (3) nu se aplică penalităti pentru perioadă extinsă.

Art. 40. - Contractantul nu are dreptul de a angaja cu contract individual de muncă sau conventie civilă, în scopul executării obligatiei offset, persoane care fac parte din Agentie sau Comisie ori care au făcut parte în momentul analizării acordurilor offset ale respectivului contractant, sub sanctiunea nulitătii contractului de muncă sau a conventiei civile.

Art. 41. - Agentia are obligatia de a întocmi dosarul operatiunilor offset, cuprinzând toate documentele relevante din cadrul procedurii de încheiere-derulare a acordurilor offset, precum si documentele ce atestă modul de executare a obligatiilor offset, inclusiv rapoartele trimestriale si anuale.

Art. 42. - Dosarul se păstrează de către Agentie atât timp cât executarea obligatiei offset este în derulare si, oricum, nu mai putin de 5 ani de la data finalizării executării obligatiei respective.

Art. 43. - La cerere, dosarul operatiunilor offset este pus la dispozitie oricărei autorităti publice interesate, spre consultare, cu conditia ca nici o informatie să nu fie divulgată dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul legitim al părtilor sau ar afecta libera concurentă, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contraventiilor sau infractiunilor.

 

CAPITOLUL VI

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 44. - Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte:

a) reducerea, în mod intentionat, de către autoritatea contractantă a valorii contractului de achizitie, astfel încât să se sustragă obligatiei aplicării prevederilor prezentei ordonante de urgentă;

b) efectuarea unei achizitii din import de produse, servicii sau lucrări pentru sistemul national de apărare, a căror valoare depăseste 5 milioane euro, cu eludarea sau încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante de urgentă;

c) furnizarea de informatii contractantului, care s-au dovedit de natură să îl favorizeze în mod neloial pe acesta în cadrul procedurii pentru încheierea acordurilor offset sau a unei tranzactii offset, precum si în cadrul executării obligatiei offset;

d) întelegerea contractantului cu membri ai Agentiei sau Comisiei ori cu agenti economici români, în scopul denaturării rezultatului procedurii de încheiere a acordurilor offset sau de executare a obligatiei offset.

Art. 45. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 44 se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Amenzile prevăzute ca sanctiuni pentru săvârsirea contraventiilor prevăzute la art. 44 pot fi aplicate atât persoanelor fizice, cât si persoanelor juridice.

Art. 46. - (1) În cazul săvârsirii contraventiilor prevăzute la art. 44 lit. b) si d), contractantului i se va interzice participarea la orice altă achizitie în România pe o durată de 5 ani.

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se aplică de reprezentantii Agentiei, desemnati de conducătorul acesteia.

(3) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se aplică cumulativ cu amenda prevăzută la art. 45.

(4) Procesul-verbal de constatare a contraventiei si sanctiunea aplicată se vor publica în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a - Achizitii publice, pe cheltuiala contravenientului; în acest scop Agentia va dispune plata acestor cheltuieli.

Art. 47. - (1) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de reprezentantii împuterniciti ai Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia celei prevăzute la art. 46 alin. (1).

(2) Agentii constatatori ai contraventiilor vor notifica Agentia în termen de 5 zile, în cazul constatării săvârsirii contraventiilor prevăzute la art. 44 lit. b) si d), în vederea aplicării de către Agentie a sanctiunii prevăzute la art. 46.

(3) Contraventiilor prevăzute la art. 44 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 48. - În măsura în care prezenta ordonantă de urgentă nu prevede altfel, se aplică dispozitiile din dreptul comun.

Art. 49. - (1) Acordurile offset si tranzactiile sunt interpretate, aplicate si executate în conformitate cu legile române.

(2) Litigiile decurgând din aplicarea prezentei ordonante de urgentă se solutionează de instantele române competente, în conformitate cu legile române.

Art. 50. - Costurile pentru activitătile preoffset si pentru executarea obligatiei offset sunt suportate în întregime de către contractant.

Art. 51. - Ministerul Afacerilor Externe răspunde pentru promovarea prevederilor prezentei ordonante de urgentă în străinătate.

Art. 52. - Agentii economici români angajati în derularea operatiunilor compensatorii beneficiază de facilităti fiscale, în special de înlesnirea obtinerii de credite prin acordarea dreptului de a utiliza scrisoarea de garantie depusă de contractant pentru fiecare tranzactie ca instrument de garantie, prin acordarea unor perioade de gratie pentru creditele obtinute, scutiri de taxe si, după caz, de amânarea plătii unor datorii către bugetul de stat, înconditiile legii.

Art. 53. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, la propunerea Ministerului Industriei si Resurselor si a Ministerului Finantelor Publice, Guvernul va aproba normele metodologice de aplicare a acesteia.

Art. 54. - Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 189.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului  productiei de apărare

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/2001 privind atenuarea impactului social ca urmare a procesului de reorganizare a sectorului productiei de apărare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 844 din 28 decembrie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 403/2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (4) al articolului 2 se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) Prevederile alin. (3) se aplică si personalului disponibilizat în perioada 1-14 februarie 2002.”

2. Din titlul anexei nr. 2 se elimină sintagma “începând cu 15 februarie 2002”.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 190.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind introducerea sistemelor moderne de plată

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) Agentii economici furnizori de servicii de utilitate publică, precum si institutiile publice care încasează impozite, taxe, amenzi, penalităti si alte obligatii de plată sunt obligati să accepte încasări si prin intermediul cardurilor de debit si a cardurilor de credit, începând cu următoarele date:

a) 1 februarie 2003, cei care îsi desfăsoară activitatea în municipii;

b) 1 noiembrie 2003, cei care îsi desfăsoară activitatea în orase.

(2) Începând cu 1 februarie 2003 persoanele juridice care realizează acte si fapte de comert si depăsesc o anumită cifră de afaceri, stabilită prin hotărâre a Guvernului, vor accepta ca mijloc de plată si cardurile de debit si cardurile de credit.

Art. 2. - (1) Dotarea cu terminale de plată a agentilor economici, institutiilor publice si a persoanelor juridice prevăzute la art. 1 se va realiza de către băncile acceptante de carduri, în baza conventiei încheiate în acest scop.

(2) Agentii economici, institutiile publice si persoanele juridice prevăzute la art. 1 vor întreprinde măsurile necesare pentru a instala terminale de plată, având posibilitatea de a-si alege banca acceptantă.

(3) Cheltuielile cu achizitionarea si instalarea terminalelor de plată vor fi suportate de către băncile acceptante.

(4) Cheltuielile cu administrarea si operarea terminalelor de plată se vor stabili prin conventiile încheiate potrivit alin. (1).

(5) Băncile acceptante prevăzute la alin. (1) vor întreprinde măsurile corespunzătoare pentru asigurarea infrastructurii si a dotărilor proprii, în vederea ordonării plătilor pe card prin intermediul mijloacelor moderne de plată si realizării transferului între contul de card si contul beneficiarilor sumelor plătite, până la datele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. a) si b).

(6) Institutiile publice vor prevedea în bugetele proprii creditele bugetare aferente cheltuielilor cu administrarea si operarea terminalelor de plată.

Art. 3. - (1) Constituie contraventie nerespectarea de către agentii economici si institutiile publice prevăzute la art. 1 alin. (1) a termenului prevăzut la art. 1 alin. (1) si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 150.000.000 lei următoarele fapte:

a) utilizarea de către unitătile prevăzute la art. 1 alin. (1) si (2) a unor terminale de plată care nu sunt procurate conform art. 2 alin. (1);

b) distrugerea sau deteriorarea terminalelor de plată;

c) modificarea tehnică a terminalelor de plată, care ar determina înregistrări eronate ori generarea de fraude.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către organele de control din Ministerul Finantelor Publice, precum si din unitătile sale teritoriale.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) si (2) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu exceptia art. 28 si 29.

Art. 4. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă Ministerul Finantelor Publice împreună cu Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Administratiei Publice, Ministerul Întreprinderilor Mici si Mijlocii si Cooperatie si Ministerul Industriei si Resurselor, cu consultarea Băncii Nationale a României si Asociatiei Române a Băncilor, vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 193.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în proprietatea publică a municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si (2) si al art. 12 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Imobilul prevăzut la art. 1 va fi folosit în comun de către sectoarele municipiului Bucuresti pentru punerea în aplicare a strategiei Guvernului în domeniul protectiei copilului aflat în dificultate si a altor programe sociale. Finantarea acestor activităti se va realiza din fondurile prevăzute în bugetele proprii ale consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul finanteor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decebrie 2002.

Nr. 1.451.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale

în proprietatea publică a municipiului Bucuresti si în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1

 

Locul

unde

este situat

imobilul

 

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care se transmite

imobilul

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

care alcătuiesc domeniul

public al statului

Caracteristicile imobilului

Bucuresti, Sos. Odăii nr. 3-5, sectorul 1

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

Imobil 1.108 (partial)

Cod: 8.29.09 Nr. M.F.P. 103.650

Suprafata construită = 24.495,37 m2 Suprafata desfăsurată = 29.281,47 m2 Suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 9,008 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Comitetului interministerial pentru coordonarea si urmărirea accelerării

decontărilor si recuperării arieratelor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se constituie Comitetul interministerial pentru coordonarea si urmărirea accelerării decontărilor si recuperării arieratelor, denumit în continuare Comitetul intermi nisterial, având componenta prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Comitetul interministerial organizează si coordonează în fiecare judet comitete teritoriale, a căror componentă este formată din câte un reprezentant al prefecturii, consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, al Ministerului Industriei si Resurselor, al Ministerului Finantelor Publice, al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si al Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

(2) Activitatea comitetelor teritoriale este coordonată de către prefect.

Art. 3. - Comitetul interministerial are următoarele atributii principale: 

a) coordonează si urmăreste activitatea comitetelor teritoriale pentru accelerarea decontărilor si recuperării arieratelor agentilor economici, populatiei si ale institutiilor publice, provenite din datorii către furnizorii locali de energie termică, precum si către Societatea Comercială “Termoelectrica” - S.A., Societatea Comercială “Electrica” - S.A., Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A., Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A., Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A., Compania Natională a Lignitului “Oltenia”, Societatea Natională a Cărbunelui Ploiesti, Compania Natională a Huilei Petrosani, Compania Natională “Apele Române” - S.A., denumite  în continuare furnizori de utilităti;

b) elaborează propuneri de acte normative pentru îmbunătătirea încasării creantelor;

c) ia măsuri pentru solutionarea problemelor nerezolvate de comitetele teritoriale;

d) aprobă programe privind măsuri pe termen mediu de prevenire a acumulării de noi datorii în domeniul energiei termice, elaborate de comitetele teritoriale;

e) elaborează si coordonează programul national pentru individualizarea consumatorilor de energie termică.

Art. 4. - (1) Secretariatul Comitetului interministerial va fi asigurat de către Ministerul Industriei si Resurselor si Ministerul Administratiei Publice. 

(2) Comitetul interministerial elaborează regulamentul pentru activitatea comitetelor teritoriale.

(3) Comitetul interministerial se întruneste lunar si va întocmi rapoarte de activitate pentru informarea Guvernului.

Art. 5. - (1) Comitetele teritoriale desfăsoară activităti concrete de accelerare a decontărilor si recuperării arieratelor si a altor datorii ale agentilor economici, ale populatiei si ale institutiilor publice de pe raza judetului respectiv.

(2) Principalele atributii ale comitetelor teritoriale sunt următoarele:

a) centralizarea datoriilor pentru utilităti ale asociatiilor de locatari si de proprietari si ale altor persoane juridice din teritoriu;

b) urmărirea notificării datornicilor în vederea recuperării datoriilor;

c) formularea de propuneri privind esalonarea datoriilor;

d) formularea de propuneri pentru acordarea unor sume cu caracter de ajutor social, în conditiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

e) sprijinirea debitorilor persoane fizice în vederea obtinerii unor credite pentru achitarea datoriilor la utilităti;

f) propunerea unor măsuri de executare silită în conditiile legii.

(3) Comitetele teritoriale propun criterii de diferentiere a debitorilor în functie de nivelul veniturilor pe membru de familie, de vechimea datoriei si altele asemenea.

(4) Comitetele teritoriale întocmesc programe privind unele măsuri pe termen mediu pentru prevenirea acumulării de noi datorii prin individualizarea consumatorilor si prevăd solutii de contorizare a consumului de agent termic la populatie si, respectiv, la fiecare agent economic. De asemenea, evaluează necesarul de resurse pentru acoperirea programului.

(5) În aplicarea alin. (4), comitetele teritoriale elaborează programe la nivel judetean, până la data de 1 martie 2003, pe care le înaintează Comitetului interministerial în vederea analizării si supunerii spre aprobare Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.452.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

comitetului interministerial

 

1. Ministerul Administratiei Publice - secretar de stat

2. Ministerul Industriei si Resurselor - secretar de stat

3. Ministerul Finantelor Publice - secretar de stat

4. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului - secretar de stat

5. Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului - vicepresedinte

6. Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale - secretar de stat.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea

domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Pozitia nr. 149 din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 977/2002 privind atestarea domeniului public al judetului Timis, precum si al municipiilor, oraselor si comunelor din judetul Timis, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 699 din 24 septembrie 2002, se abrogă.

Art. 2. - Se aprobă trecerea imobilului aflat în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.453.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care trece din proprietatea publică a statului în proprietatea privată a statului

si în administrarea Ministerului Tineretului si Sportului

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică în a cărei administrare se află imobilul

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Municipiul Timisoara, Strada Trandafirilor

Ministerul Tineretului si Sportului Suprafata terenului = 17.237 m2

Nr. topo 26/2,31/2 si 30/4/2/2

C.F. nr. 66620 Timisoara

Terenuri de tenis

- 3 terenuri beton si 2 terenuri viabilizate pentru amenajare cu zgură

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil în domeniul privat al orasului Darabani si în administrarea Consiliului

Local al Orasului Darabani, judetul Botosani

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea unui imobil, compus din constructie aflată în curs de executie, situat în orasul Darabani, judetul Botosani, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului de Interne în domeniul privat al orasului  Darabani si în administrarea Consiliului Local al Orasului Darabani, judetul Botosani.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - La darea în folosintă a imobilului, în baza unui nou protocol, Ministerul de Interne redobândeste dreptul de administrare asupra unui număr de apartamente, având o suprafată locuibilă proportională cu ponderea valorii actualizate a lucrărilor executate prin bugetul propriu, din valoarea finală a obiectivului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.454.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite în domeniul privat al orasului Darabani si în administrarea Consiliului Local

al Orasului Darabani, judetul Botosani

 

Locul unde este situat imobilul care se transmite

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristicile tehnice

ale imobilului

Orasul Darabani, bl. H3, str. 1 Decembrie nr. 113, judetul Botosani

Statul român, Ministerul de Interne

Orasul Darabani, Consiliul Local al Orasului Darabani, judetul Botosani

Suprafata construită = P+4.648,8 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si al art. 51 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Cheltuielile totale aferente veniturilor înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli al Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 180/2002.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de către organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor care se fac vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.455.

 


*) Anexa se comunică Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind participarea României la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminării

(2001-2006) si plata contributiei financiare la acest program în anul 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă participarea României la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminării (2001-2006).

Art. 2. - Se aprobă plata contributiei României pentru participarea în anul 2002 la Programul comunitar de actiune pentru combaterea discriminării (2001-2006), în limita echivalentului în lei a sumei de 30.000 euro.

Art. 3. - Suma prevăzută la art. 2 se asigură din fondurile alocate de la bugetul de stat Ministerului Informatiilor Publice si din fonduri PHARE, după cum urmează:

a) echivalentul în lei al sumei de 5.000 euro, din fondurile alocate de la bugetul de stat Ministerului Informatiilor Publice;

b) echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro, din fonduri PHARE.

Art. 4. - Începând cu anul 2003 participarea la programul prevăzut la art. 1 se va realiza în colaborare cu Consiliul National pentru Combaterea Discriminării.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.456.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea valorii cosului minim de consum lunar pentru trimestrul III al anului 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar, aprobată prin Legea nr. 554/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Valoarea cosului minim de consum lunar pentru trimestrul III al anului 2002, calculată la preturile si tarifele din luna septembrie 2002, este de 4.861.522 lei pentru o gospodărie de mărime medie formată din 2,804 persoane, reprezentând 1.733.781 lei pentru o persoană.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.458.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind mandatarea ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru a comunica intentia Guvernului României de a contribui cu suma de 100.000 dolari S.U.A. la cea de-a 6-a reconstituire a resurselor financiare ale Fondului International de Dezvoltare Agricolă (FIDA)

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 10 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor si al Decretului nr. 390/1977 pentru ratificarea Acordului privind crearea Fondului International de Dezvoltare Agricolă (FIDA), încheiat la Roma la 13 iunie 1976,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se mandatează ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru a comunica la Fondul International de Dezvoltare Agricolă (FIDA) intentia Guvernului României de a contribui cu suma de 100.000 dolari S.U.A. la cea de-a 6-a reconstituire a resurselor financiare ale acestei institutii a Organizatiei Natiunilor Unite, plătibilă în două transe egale, în anii 2004 si 2005.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se plăteste de la bugetul de stat, începând cu anul 2004, în transe de 50.000  dolari S.U.A. anual, prin bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.460.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 41/2002 privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 66 din 30 ianuarie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - (1) Indicatorii specifici programelor de sănătate finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei care se raportează si se controlează de către organele abilitate sunt cei prevăzuti si aprobati prin legea bugetară anuală.

(2) Indicatorii prevăzuti în subprogramele de sănătate se transmit directiilor coordonatoare de programe din Ministerul Sănătătii si Familiei pentru centralizare, analiză si luarea măsurilor corespunzătoare.

(3) Finantarea, raportarea si controlul indicatorilor specifici prevăzuti în programele si, respectiv, subprogramele de sănătate se efectuează pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.”

2. Anexa - Programele finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002 - se modifică si se înlocuieste cu anexa la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.475.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMELE

finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate,

în anul 2002

 

I. Programe de sănătate - total, din care:8.911.646.864 mii lei

A. Bugetul de stat, din acesta:4.149.504.670 mii lei

Cheltuieli de personal 990.803.000 mii lei

Cheltuieli materiale si servicii 1.467.553.599 mii lei

Transferuri 874.792.025 mii lei

Cheltuieli de capital 816.356.046 mii lei

B. Venituri proprii 37.005.443 mii lei

Cheltuieli materiale si servicii 37.005.443 mii lei

C. Bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate 4.725.136.751 mii lei

Cheltuieli materiale si servicii 4.725.136.751 mii lei

1. Program comunitar de sănătate publică - total, din care:2.036.612.505 mii lei

- Bugetul de stat 1.206.039.540 mii lei

- Venituri proprii 37.005.443 mii lei

- Bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate 793.567.522 mii lei

2. Program de prevenire si control al bolilor netransmisibile - total, din care:4.180.686.196 mii lei

- Bugetul de stat 255.966.967 mii lei

- Bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate 3.924.719.229 mii lei

3. Program de sănătate a copilului si familiei - total, din care: 577.835.202 mii lei

- Bugetul de stat 570.985.202 mii lei

- Bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate 6.850.000 mii lei

4. Program de reformă, politici de sănătate si administratie sanitară - total, din care:2.116.512.961 mii lei

- Bugetul de stat 2.116.512.961 mii lei

II. Programul de implementare a strategiei nationale privind protectia specială a persoanelor cu handicap din care: 27.500.000 mii lei

- Bugetul de stat 27.500.000 mii lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 2.781,4 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru orasul Mărăsesti, judetul Vrancea

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantelor publice si al art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetului local al orasului Mărăsesti, judetul Vrancea, cu suma de 2.781,4 milioane lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru asigurarea fondurilor necesare aplicării Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare, si sustinerii sistemului de protectie a persoanelor cu handicap.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se va face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.477.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.389/2002 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru lucrări de întretinere, reparatii si pregătirea pe timp de iarnă a drumurilor din administrarea consiliilor judetene si locale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.389/2002 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru lucrări de întretinere, reparatii si pregătirea pe timp de iarnă a drumurilor din administrarea consiliilor judetene si locale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 904 din 12 decembrie 2002, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

“HOTĂRÂRE

privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru lucrări de investitii, întretinere, reparatii si pregătirea pe timp de iarnă a drumurilor din

administrarea consiliilor judetene si locale”

2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002 cu suma de 404.893.000 mii lei, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, pentru consiliile judetene si locale prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finantării lucrărilor de investitii, întretinere, reparatii si pregătirii pe timp de iarnă a drumurilor din administrarea acestora.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.478.