MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 945         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 decembrie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.457. - Hotărâre privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al orasului Pogoanele si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pogoanele, judetul Buzău

 

1.459. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2001 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

 

1.461. - Hotărâre privind transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială de Gospodărie Comunală si Locativă - S.A. Vânju Mare din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Vânju Mare, judetul Mehedinti, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vânju Mare

 

1.462. - Hotărâre privind transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Sacoterm” - S.A. Victoria din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Victoria, judetul Brasov, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Victoria

 

1.463. - Hotărâre privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Vămilor în domeniul public al judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi - Serviciul public antiepizootic si de protectie a plantelor

 

1.464. - Hotărâre privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Trifesti, judetul Neamt, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Trifesti

 

1.465. - Hotărâre privind transmiterea unei părti a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Măgura, judetul Buzău, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măgura

 

1.466. - Hotărâre privind transmiterea unor părti ale unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne

 

1.467. - Hotărâre pentru modificarea art. 3 din Ghidul de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării si instruirii persoanelor fără loc de muncă, provenite din activitatea minieră si din activitătile conexe acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2000

 

1.468. - Hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

600. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 141/2002 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privati în vederea achizitionării de animale de reproductie, crestere si îngrăsare, din speciile taurine si porcine, si procurării de utilaje noi specifice activitătilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, cu modificările si completările ulterioare

 

1.005. - Ordin al ministrului sănătătii si familiei privind aprobarea criteriilor de clasificare a dispozitivelor medicale

 

1.994. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind criteriile de performantă specifice rampelor si scărilor pentru circulatia pietonală în constructii”, indicativ NP-063-02

 

1.995. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functională de bază) din punct de vedere al cerintelor Legii nr. 10/1995”, indicativ NP-066-02

 

2.002. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cămine de bătrâni si persoane cu handicap”, indicativ GT-050-02

 

2.003. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru clădiri din domeniul sănătătii”, indicativ GT-049-02

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al orasului Pogoanele si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pogoanele, judetul Buzău

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului, compus din clădire si terenul aferent, situat în orasul Pogoanele, judetul Buzău, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al orasului Pogoanele si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pogoanele, judetul Buzău.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Patrimoniul Centrului National al Cinematografiei se diminuează cu valoarea de inventar a bunului de la data transmiterii, iar patrimoniul Consiliului Local al Orasului Pogoanele se măreste corespunzător cu  aceeasi valoare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.457.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Centrului National al Cinematografiei - Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al orasului Pogoanele si în administrarea Consiliului Local al Orasului Pogoanele, judetul Buzău

 

Locul unde este situat imobilul

Persoana juridică

Persoana juridică

Caracteristicile tehnice ale imobilului

Nr. de identificare

a imobilului,

atribuit de M.F.P.

Orasul Pogoanele, str. N. Bălcescu nr. 85, judetul Buzău

 

Statul român, Centrul National al Cinematografiei,

prin Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării

Filmelor “România-Film”

Consiliul Local al Orasului

Pogoanele, judetul Buzău

 

- Clădire - parter

- Suprafata construită = 360 m2

- Terenul aferent = 2.353 m2

- Valoarea de inventar =

15.592.185 lei

100.694

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.219/2001 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului

în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 1.219/2001 privind transmiterea unui teren proprietate publică a statului în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - Se aprobă transmiterea terenului proprietate publică a statului, în suprafată de 29.441 m2, situat în municipiul Bucuresti, Bd. Unirii, având datele de identificare prevăzute în anexele nr. 1 si 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române, în vederea realizării ansamblului «Catedrala Patriarhală».”

2. Anexa se înlocuieste cu anexa nr. 1 la prezenta hotărâre.

3. După anexa nr. 1 se introduce anexa nr. 2 având cuprinsul anexei nr. 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ileana Tureanu,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.459.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului proprietate publică a statului, care se transmite

din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti

în administrarea Patriarhiei Bisericii Ortodoxe Române

 

Adresa imobilului care se transmite

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

Caracteristicile

tehnice

ale imobilului

Municipiul Bucuresti, Bd. Unirii

 

Consiliul General al Municipiului Bucuresti

 

Patriarhia Bisericii Ortodoxe Române

 

Suprafata = 29.441 m2

 

 

ANEXA Nr. 2 *)


Este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială de Gospodărie Comunală si Locativă - S.A. Vânju Mare din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Vânju Mare, judetul Mehedinti, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vânju Mare

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală

nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale de Gospodărie Comunală si Locativă - S.A. Vânju Mare, reprezentând un număr de 56.034 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a orasului Vânju Mare, judetul Mehedinti, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Vânju Mare.

Art. 2. - (1) Orasul Vânju Mare exercită, prin consiliul local, toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială de Gospodărie Comunală si Locativă - S.A. Vânju Mare.

(2) Reprezentantii orasului Vânju Mare în adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale de Gospodărie Comunală si Locativă - S.A. Vânju Mare sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliului local, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.461.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de actiuni la Societatea Comercială “Sacoterm” - S.A. Victoria din proprietatea privată a statului în proprietatea privată a orasului Victoria, judetul Brasov, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Victoria

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 21 alin. (2) din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală

nr. 326/2001, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transferul cu titlu gratuit al pachetului integral de actiuni din capitalul social al Societătii Comerciale “Sacoterm” - S.A. Victoria, reprezentând un număr de 340.433 actiuni nominative în valoare de 25.000 lei fiecare, din proprietatea privată a statului si din administrarea Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în proprietatea privată a orasului Victoria, judetul Brasov, si în administrarea Consiliului Local al Orasului Victoria.

Art. 2. - (1) Orasul Victoria exercită, prin consiliul local, toate drepturile si execută toate obligatiile ce decurg din calitatea de actionar la Societatea Comercială “Sacoterm” - S.A. Victoria.

(2) Reprezentantii orasului Victoria în adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale “Sacoterm” - S.A. Victoria sunt numiti si revocati prin hotărâre a consiliuluilocal, iar membrii consiliului de administratie sunt numiti si revocati prin hotărâre a adunării generale a actionarilor.

Art. 3. - Predarea-preluarea pachetului de actiuni transferat potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului,

Ovidiu Tiberiu Musetescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.462.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unui teren din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Vămilor în domeniul public al judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi - Serviciul public antiepizootic si de protectie a plantelor

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui teren, situat în comuna Victoria, judetul Iasi, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Vămilor în domeniul public al judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi - Serviciul public antiepizootic si de protectie a plantelor.

Art. 2. - Predarea-preluarea terenului prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.463.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Finantelor Publice - Directia Generală a Vămilor în domeniul public al judetului Iasi si în administrarea Consiliului Judetean Iasi - Serviciul public antiepizootic si de protectie a plantelor

 

Locul unde

este situat

imobilul

 

Persoana juridică

de la care

se transmite imobilul

 

Persoana juridică

la care

se transmite imobilul

 

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

care se transmite

 

Pozitia din

inventarul bunurilor

apartinând domeniului

public al statului,

aprobat prin

Hotărârea Guvernului

nr. 1.326/2001

Comuna Victoria,

judetul Iasi

 

Statul român

Ministerul Finantelor

Publice - Directia

Generală a Vămilor

 

Judetul Iasi

Consiliul Judetean

Iasi - Serviciul public antiepizooticsi de protectie

a plantelor/

 

- Suprafata terenului =

350,02 m2

- Valoarea de

inventar = 847.321 lei

- Vecinătăti:

- DN 24

- Directia Generală a Vămilor

- Directia Generală a Vămilor

- Directia Generală a Vămilor

Nr. M.F.P. 28.419

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unui imobil din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Trifesti, judetul Neamt, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Trifesti

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unui imobil situat în comuna Trifesti, judetul Neamt, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Trifesti si în administrarea Consiliului Local al Comunei Trifesti.

Art. 2. - Predarea-preluarea imobilului transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.464.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului care se transmite din proprietatea publică a statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Trifesti, judetul Neamt, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Trifesti

 

Locul unde este

situat imobilul

care se transmite

 

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

 

Persoana juridică

la care se

transmite imobilul

 

Codul de clasificare

din inventarul locurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care alcătuiesc

domeniul public

al statului

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

care se transmite

 

Comuna Trifesti, judetul Neamt

 

Statul român, Ministerul Apărării Nationale

Comuna Trifesti, Consiliul Local al  Comunei Trifesti

- imobil 881

- cod 8.29.09

- nr. M.F. 106.957

- suprafata construită =

6.353 m2

- suprafata desfăsurată =

6.373 m2

- suprafata totală a tere-

nului, inclusiv constructiile =

29,2713 ha

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unei părti a unui imobil din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Măgura, judetul Buzău, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măgura

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, precum si al art. 9 alin. (1) si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unei părti a unui imobil situat în comuna Măgura, judetul Buzău, identificat potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Măgura si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măgura.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtii din imobilul transmis potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.465.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtii din imobilul care se transmite din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Apărării Nationale în domeniul public al comunei Măgura, judetul Buzău, si în administrarea Consiliului Local al Comunei Măgura

 

Adresa unde este situat imobilul care se transmite

 

Persoana juridică

de la care se

transmite imobilul

 

 

Persoana juridică  a

la care se

transmite imobilul

 

 

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care alcătuiesc

domeniul public

al statului

Caracteristicile

tehnice ale imobilului

care se transmite

 

Comuna Măgura, judetul Buzău

 

Ministerul Apărării Nationale

Consiliul Local al Comunei Măgura, judetul Buzău

Imobil 5076 (partial)

cod 8.29.09, nr. M.F. 106.973

Suprafata terenului =

11.531 m2

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind transmiterea unor părti ale unor imobile, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea

publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea unor părti ale unor imobile, proprietate publică a statului, situate în municipiul Giurgiu si în comuna Mihai Bravu, judetul Giurgiu, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne.

Art. 2. - Predarea-preluarea părtilor din imobilele transmise potrivit art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.466.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a părtilor din imobilele, proprietate publică a statului, care se transmit din administrarea Ministerului Apărării Nationale în administrarea Ministerului de Interne

 

Nr.

crt.

Locul unde sunt

situate imobilele

care se transmit

Persoana juridică

de la care se

transmit imobilele

Persoana juridică

la care se

transmit imobilele

 

 

 

Codul de clasificare

din inventarul bunurilor

aflate în administrarea

Ministerului Apărării

Nationale, care alcătuiesc

domeniul public

al statului

Caracteristicile

tehnice ale imobilelor

care se transmit

 

1.

Municipiul Giurgiu,

Sos. Bucuresti

nr. 64, judetul

Giurgiu

Ministerul

Apărării

Nationale

 

Ministerul

de Interne

- imobil 485

(partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F.

103.741

- suprafata construită =

9.938 m2

- suprafata desfăsurată = 12.297 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 112.390 m2

2.

Comuna Mihai

Bravu, judetul

Giurgiu

Ministerul

Apărării

Nationale

Ministerul

de Interne

- imobil 958

(partial)

- cod 8.29.09

- nr. M.F.

103.752

- suprafata construită =

12.830 m2

- suprafata desfăsurată = 15.931 m2

- suprafata totală a terenului, inclusiv constructiile = 238.620 m2

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea art. 3 din Ghidul de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în vederea angajării si instruirii persoanelor fără loc de muncă, provenite din activitatea minieră si din activitătile conexe acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2000

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Articolul 3 din Ghidul de proceduri pentru acordarea de stimulente financiare, prin Agentia Natională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, antreprenorilor locali, în

vederea angajării si instruirii persoanelor fără loc de muncă, provenite din activitatea minieră si din activitătile conexe acesteia, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.005/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 552 din 8 noiembrie 2000, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Perioada de acordare a stimulentelor financiare este de 14 luni de la data încheierii ultimului contract dintre Ministerul Industriei si Resurselor, prin Agentia Ntională pentru Dezvoltarea si Implementarea Programelor de Reconstructie a Zonelor Miniere, si angajator, prin care se epuizează fondul, dar nu mai târziu de 31 decembrie 2004.”

Art. II. - În cuprinsul ghidului de proceduri prevăzut la art. I termenul limită de 31 decembrie 2003 se va înlocui cu termenul de 31 decembrie 2004.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.467.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Companiei Nationale

“Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A., aflată în coordonarea Ministerului Apărării Nationale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 11/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 35 din 18 ianuarie 2002.

Art. 2. - Modificările bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale “Romtehnica” - S.A. pe anul 2002 sunt prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

Ministrul muncii

si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.468.


*) Anexa se comunică Ministerului Apărării Nationale.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 141/2002 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privati în vederea achizitionării de animale de reproductie, crestere si îngrăsare, din speciile taurine si porcine, si procurării de utilaje noi specifice activitătilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului,

văzând Referatul de aprobare nr. 142.347 din 16 decembrie 2002 al Directiei generale de implementare, regle-

mentare si de management al resurselor biotehnologice,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

 

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 141/2002 privind aprobarea Programului pentru sprijinirea fermierilor privati în vederea achizitionării de animale de reproductie, crestere si îngrăsare, din speciile taurine si porcine, si procurării de utilaje noi specifice activitătilor din zootehnie, cu acordarea de mijloace financiare din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, cu modificările si completările ulterioare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 222 din 2 aprilie 2002, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Capitolul 3 “Beneficiari” din Program va avea următorul cuprins:

“Beneficiarii sunt persoane fizice sau juridice, crescători de animale din speciile taurine si porcine, care detin sau realizează în baza prezentului program exploatatii agricole, astfel cum sunt definite la art. 5 alin. (1) lit. B din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 108/2001 privind exploatatiile agricole, aprobată cu modificări prin Legea nr. 166/2002, si îndeplinesc una dintre următoarele conditii:

- să detină constructii zootehnice atribuite în folosintă gratuită, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate, aprobată cu modificări prin Legea nr. 387/2002, si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 102/2002 privind unele măsuri pentru stimularea cererii de atribuire a folosintei gratuite si a investitiilor în imobilele ce fac obiectul Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 168/2001 privind punerea în valoare a constructiilor zootehnice dezafectate, destinate cresterii, îngrăsării si exploatării animalelor, precum si a fabricilor de nutreturi combinate dezafectate;

- să fie proprietari de constructii zootehnice.”

2. Capitolul 5 “Destinatia alocatiei” va avea următorul cuprins:

.1. La specia porcine se acordă cumpărătorului:

a) 6 milioane lei/cap pentru scrofite de reproductie din productia internă sau din import, atestate de către organismele abilitate de selectie prin certificat de origine si productivitate;

b) 1 milion lei/cap pentru tineret porcin destinat îngrăsării, din productia internă sau din import, achizitionat la greutatea individuală de minimum 25 kg/cap si de maximum 30 kg/cap.

2. La specia bovine se acordă cumpărătorului 20 milioane lei/cap pentru juninci achizitionate din productia internă sau din import, atestate de către organismele abilitate de selectie prin certificat de origine si productivitate.

3. La utilaje pentru zootehnie se vor acorda alocatii conform Nomenclatorului cuprins în anexa nr. 4 la Program.

4. Înstrăinarea utilajelor si a animalelor de reproductie achizitionate în baza Programului, înainte de expirarea perioadei de 3 ani pentru utilaje, 2,5 ani pentru animale de reproductie si 5 ani pentru vaci de lapte, este interzisă si atrage restituirea alocatiei acordate, actualizată cu rata inflatiei, de către beneficiarul alocatiei, inclusiv plata de penalităti la bugetul de stat, potrivit legii.

5. Sumele recuperate din restituirea alocatiei, astfel cum se precizează la pct. 4, se vor vira în fondul «Dezvoltarea agriculturii românesti».”

3. În cuprinsul anexelor nr. 1, 11, 2, 3 si 4 la Program, sintagma “Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 141/2002” se înlocuieste cu sintagma “Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 141/2002, cu modificările si completările ulterioare”.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2002.

Nr. 600.

 

MINISTERUL SĂNĂTĂTII SI FAMILIEI

 

ORDIN

privind aprobarea criteriilor de clasificare a dispozitivelor medicale

 

Având în vedere prevederile art. 12 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sănătate publică si ale Hotărârii Guvernului nr. 455/2001 privind aprobarea Planului de actiune al Programului de guvernare pe perioada 2001-2004,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Sănătătii si Familiei, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. DB13.869 din 13 decembrie 2002 al Directiei aparatură medicală, contractare si derulare credite externe,

 

ministrul sănătătii si familiei emite următorul ordin:

 

Art. 1. - (1) Se aprobă criteriile de clasificare a dispozitivelor medicale, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Aparatura medicală de mare performantă, aflată în dotarea unitătilor care asigură asistenta medicală, va fi utilizată de personalul medical calificat pentru folosirea acesteia în activitatea de diagnostic si de tratament.

Art. 2. - Conducătorii unitătilor sanitare vor nominaliza personalul medical calificat care va utiliza aparatura medicală de mare performantă, după consultări cu acesta, si vor stabili programul concret de functionare, cu respectarea conditiilor tehnice specifice ale fiecărui aparat.

Art. 3. - În functie de performantele tehnice ale fiecărui aparat si de personalul medical abilitat, se va stabili timpul de exploatare a acestuia. Pentru utilizarea cât mai deplină a capacitătii dispozitivelor medicale activitatea se poate organiza în ture.

Art. 4. - Încadrarea dispozitivelor medicale pe baza criteriilor de clasificare se va face de către unitătile specializate, organizate ca centre judetene de aparatură medicală.

Art. 5. - Pentru asigurarea functionării normale a aparaturii conducerile unitătilor sanitare răspund de întretinerea si repararea în timp util a acestora, prin încheierea de contracte de servicii cu unitătile specializate.

Art. 6. - Aparatele unice vor fi utilizate atât pentru asigurarea asistentei medicale a persoanelor internate în unitătile sanitare, cât si în ambulatoriu.

Art. 7. - Directia aparatură medicală, contractare si derulare credite externe, celelalte directii din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei, precum si directiile de sănătate publică vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 8. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătătii nr. 670/1998 privind aprobarea criteriilor de încadrare a aparaturii de performantă si mare performantă.

Art. 9. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 13 decembrie 2002.

Nr. 1.005.

 

ANEXĂ

 

CRITERII

de clasificare a dispozitivelor medicale

 

 

Criterii

A

B

C

D

E

F

G

TOTAL

A

Simple

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medii

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Complexe

 

 

 

 

 

 

 

 

B

< 40.000 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40.000-500.000 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

 

> 500.000 euro

 

 

 

 

 

 

 

 

C

3-5 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 ani

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 an

 

 

 

 

 

 

 

 

D

clasic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digital+clasic

 

 

 

 

 

 

 

 

 

digital

 

 

 

 

 

 

 

 

E

peste 3 etape pregătitoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3 etape pregătitoare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

citire directă

 

 

 

 

 

 

 

 

F

cu echipamente speciale de protectie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

cu echipamente de protectie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fără echipamente speciale de protectie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Punctarea se va face astfel:

1. varianta cea mai slabă - 1 punct;

2. varianta medie - 2 puncte;

3. varianta cea mai bună - 3 puncte.

Pentru echipamentele de mare performantă trebuie îndeplinite concomitent următoarele conditii:

1. aparatul să se încadreze cel putin la varianta medie pentru 6 criterii;

2. punctajul total obtinut în urma încadrării aparatului să fie de minimum 14 puncte.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind criteriile de performantă specifice

rampelor si scărilor pentru circulatia pietonală în constructii”, indicativ NP-063-02

 

            În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările ulterioare,

            având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate “Fizica constructiilor si cerinte functionale pentru constructii” nr. 54 din 31 mai 2002,

            ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

 

            Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind criteriile de performantă specifice rampelor si scărilor pentru circulatia pietonală în constructii”, indicativ NP-063-02, elaborată de Institutul de Proiectare, Cercetare si Tehnică de Calcul în Constructii Bucuresti (IPCT - S.A.), prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - Directia generală tehnică în constructii va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 decembrie 2002.

Nr. 1.994.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functională de bază) din punct de vedere al cerintelor Legii nr. 10/1995”, indicativ NP-066-02

 

            În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările ulterioare, având în vedere Avizul Comitetului Tehnic de Specialitate “Fizica constructiilor si cerinte functionale pentru constructii” nr. 55 din 31 mai 2002,

 

            ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Normativ privind proiectarea terenurilor sportive si stadioanelor (unitatea functională de bază) din punct de vedere al cerintelor Legii nr. 10/1995”, indicativ NP-066-02, elaborată de Institutul de Proiectare, Cercetare si Tehnică de Calcul în Constructii Bucuresti (IPCT - S.A.), prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - Directia generală tehnică în constructii va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 13 decembrie 2002.

Nr. 1.995.


*) Anexa se publică în Buletinul constructiilor.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cămine de bătrâni si persoane cu handicap”, indicativ GT-050-02

 

            În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările ulterioare,

            având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 27 din 11 aprilie 2002 al Comitetului Tehnic de Coordonare Generală,

 

            ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

 

            Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru cămine de bătrâni si persoane cu handicap”, indicativ GT-050-02, elaborată de Institutul de Proiectare, Cercetare si Tehnică de Calcul în Constructii Bucuresti (IPCT - S.A.), prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - Directia generală tehnică în constructii va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 decembrie 2002.

Nr. 2.002.


*) Anexa se publică în brosura editată de Institutul de Proiectare, Cercetare si Tehnică de Calcul în Constructii Bucuresti (IPCT - S.A.).

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea reglementării tehnice “Ghid de evaluare a riscului de incendiu

si a sigurantei la foc pentru clădiri din domeniul sănătătii”, indicativ GT-049-02

 

            În temeiul prevederilor art. 38 alin. 2 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în constructii, cu modificările ulterioare, ale art. 2 pct. 45 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, cu modificările ulterioare, având în vedere Procesul-verbal de avizare nr. 28 din 11 aprilie 2002 al Comitetului Tehnic de Coordonare

Generală,

 

            ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei emite următorul ordin:

 

            Art. 1. - Se aprobă reglementarea tehnică “Ghid de evaluare a riscului de incendiu si a sigurantei la foc pentru clădiri din domeniul sănătătii”, indicativ GT-049-02, elaborată de Institutul de Proiectare, Cercetare si Tehnică de Calcul în Constructii Bucuresti (IPCT-S.A.), prevăzută în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

            Art. 3. - Directia generală tehnică în constructii va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Traian Panait,

secretar de stat

 

Bucuresti, 16 decembrie 2002.

Nr. 2.003.