MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 947         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 23 decembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

674. - Lege privind declararea ca oras a comunei Ghimbav, judetul Brasov

 

1.052. - Decret pentru promulgarea Legii privind declararea ca oras a comunei Ghimbav, judetul Brasov

 

676. - Lege pentru înfiintarea comunei Titesti, judetul Vâlcea, prin reorganizarea comunei Perisani

 

1.054. - Decret privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Titesti, judetul Vâlcea, prin reorganizarea comunei Perisani

 

677. - Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere

 

1.055. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere

 

678. - Lege pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate

 

1.056. - Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate

 

680. - Lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

1.058. - Decret pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

3. - Declaratie-apel a Parlamentului României adresată Parlamentului European, parlamentelor nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene si ale statelor candidate care au încheiat negocierile de aderare, pentru sprijinirea aderării României la Uniunea Europeană

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

15. - Hotărâre pentru modificarea Regulamentului Senatului, republicat

 

16. - Hotărâre privind numirea unor membri în Adunarea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.470. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România

 

1.473. - Hotărâre privind constituirea unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

636. - Ordin al ministrului industriei si resurselor privind desemnarea serviciului tehnic în vederea eliberării aprobării de tip pentru motoare cu ardere internă destinate masinilor mobile nerutiere

 

997. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind stabilirea gradului de deschidere a pietei interne a gazelor naturale

 

1.742/106. - Ordin al ministrului finantelor publice si al presedintelui Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare privind aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

1.754. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii, a actualizării sumelor fixe, precum si a baremului anual pentru calculul plătilor anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2003, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată si modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind declararea ca oras a comunei Ghimbav, judetul Brasov

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - Comuna Ghimbav, judetul Brasov, se declară oras.

Art. 2. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, si pct. 5.6 din anexa nr. II la Legea nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national - Sectiunea a IV-a - Reteaua de localităti se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 25 iunie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 674.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind declararea ca oras a comunei Ghimbav, judetul Brasov

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind declararea ca oras a comunei Ghimbav, judetul Brasov, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.052.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru înfiintarea comunei Titesti, judetul Vâlcea, prin reorganizarea comunei Perisani

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează comuna Titesti, judetul Vâlcea, având în componentă satele Titesti, Bratovesti si Cucoiu, prin reorganizarea comunei Perisani.

(2) Resedinta comunei Titesti se stabileste în satul Titesti.

Art. 2. - (1) Comuna Perisani, în urma reorganizării prevăzute la art. 1, va avea în componentă satele: Perisani, Băiasu, Mlăceni, Pripoare, Poiana, Podeni, Surdoiu si Spinu.

(2) Resedinta comunei Perisani este în satul Perisani.

Art. 3. - (1) Până la constituirea, potrivit legii, a autoritătilor publice locale în comuna Titesti, judetul Vâlcea, rezolvarea problemelor curente se va asigura de doi delegati numiti prin ordin al prefectului, cu atributii de primar si viceprimar, precum si de un secretar numit de prefect, în conditiile legii.

(2) Salarizarea persoanelor prevăzute la alin. (1) se va face, potrivit reglementărilor legale în vigoare, din bugetul comunei Titesti.

Art. 4. - (1) Consiliul Judetean Vâlcea si delegatii împuterniciti conform prevederilor art. 3 alin. (1), împreună cu Directia Generală a Finantelor Publice a Judetului Vâlcea si Consiliul Local al Comunei Perisani, vor repartiza veniturile si cheltuielile actualului buget al comunei Perisani între comunele prevăzute la art. 1 si 2.

(2) De la data intrării în vigoare a prezentei legi veniturile si cheltuielile care, în conditiile legii, revin de drept comunei Titesti vor fi administrate si gestionate prin autoritătile publice locale ale acestei noi comune, iar echilibrarea bugetului local se va realiza pe seama sumelor defalcate din impozitul pe venit, în limita prevederilor aprobate în anul 2002, pe ansamblul judetului Vâlcea.

(3) Bugetul comunei Titesti pe anul 2002 se va elabora de către delegatii prevăzuti la art. 3 alin. (1), cu avizul Directiei Generale a Finantelor Publice a Judetului Vâlcea.

(4) Operatiunile de predare-primire se vor face pe bază de protocoale încheiate între actualul primar al comunei Perisani si delegatul desemnat prin ordin al prefectului, cu atributii de primar al comunei Titesti.

Art. 5. - Până la noile alegeri locale autoritătile administratiei publice locale din comuna Perisani vor functiona în componenta avută la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Art. 6. - Anexa la Legea nr. 2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 54-55 din 27 iulie 1981, cu modificările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 676.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru înfiintarea comunei Titesti, judetul Vâlcea, prin reorganizarea comunei Perisani

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru înfiintarea comunei Titesti, judetul Vâlcea, prin reorganizarea comunei Perisani si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.054.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea

si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 54 din 30 aprilie 2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 319 din 14 mai 2002, cu următoarele modificări si completări:

1.      Litera g) a alineatului (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“g) cantitătile detinute în barje si nave care se angajează în transportul în interiorul frontierelor nationale, în măsura în care este posibil ca autoritătile competente să mentină sub control aceste cantităti si cu conditia ca aceste cantităti să fie imediat disponibile;”

2. Litera b) a alineatului (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

b) cantitătile destinate navelor;”

3. La articolul 8, după alineatul (2) se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Modul de constituire a surselor proprii ale agentilor economici prevăzuti în anexă va fi stabilit prin hotărâre a Guvernului.”

4. La articolul 10, alineatul (2), partea introductivă a alineatului (3) si alineatul (5) vor avea următorul cuprins:

“(2) Autoritatea competentă propune Guvernului nivelul stocurilor minime si structura sortimentală a acestora în conditii nediscriminatorii si de transparentă.

(3) Autoritatea competentă are următoarele atributii si răspunderi principale: ...

(5) În cursul anului poate fi operată modificarea structurii sortimentale si a defalcării pe persoane juridice, în cadrul limitelor anuale, aprobate prin ordin al ministrului industriei si resurselor. Modificarea va fi comunicată persoanelor juridice prevăzute în anexă, cu cel putin 90 de zile înainte de data constituirii stocurilor.”

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 677.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea si mentinerea stocurilor minime de sigurantă pentru titei si produse petroliere si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.055.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic - Litera b) a alineatului (1) al articolului 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 8 noiembrie 1999, cu modificările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“b) scutirea de la plata taxelor vamale pentru materiile prime si componente importate, necesare în vederea realizării productiei proprii în zonă, cu exceptia importului de materii prime pentru productia, prelucrarea si conservarea cărnii;”.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 678.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si al art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru modificarea lit. b) a alin. (1) al art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.056.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. 1. - În temeiul art. 114 alin. (1) din Constitutie Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de-a doua sesiuni ordinare a anului 2002 si până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2003, să emită ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:

I. Aderarea si ratificarea unor acorduri si întelegeri internationale, cu exceptia tratatelor încheiate în numele României:

1. ratificarea addendumurilor dintre Guvernul României si Comisia Europeană la Memorandumul de finantare a Programului national PHARE 2000-RO0004-RO0007, semnat la 6 noiembrie 2000;

2. ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană la Memorandumul de finantare a Programului - RO0101 - Facilitatea suplimentară de investitii pentru România, semnat la 4 decembrie 2001;

3. ratificarea Addendumului dintre Guvernul României si Comisia Europeană la Memorandumul de finantare a Programului - RO0008-ACCESS, Programul special pentru întărirea societătii civile, semnat la 22 decembrie 2000;

4. ratificarea Memorandumului de finantare pentru Programul orizontal privind managementul fondurilor de preaderare, semnat la 22 octombrie 2002;

5. ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Elene privind Programul de cooperare si dezvoltare pentru o perioadă de 5 ani, semnat la 19 august 2002;

6. aderarea la conventii internationale si ratificarea de conventii, acorduri si alte întelegeri internationale, altele decât cele prevăzute la pct. 1-5.

II. Economia si finantele publice:

1. măsuri în domeniul disciplinei financiar-valutare a agentilor economici;

2. reglementarea situatiei patrimoniale a Băncii Comerciale Române - S.A. în litigiile izvorâte după intrarea în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 131/2000;

3. măsuri privind realizarea creantelor statului;

4. corelarea unor dispozitii din legislatia financiar-fiscală;

5. modificarea unor reglementări privind dezvoltarea regională în România;

6. modificarea Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 506/2002;

7. măsuri pentru asigurarea derulării procesului de privatizare/restructurare a societătilor comerciale incluse în Programul RICOP;

8. constituirea holdingurilor si grupurilor industriale;

9. măsuri pentru armonizarea legislatiei din domeniul liberei circulatii a capitalurilor cu acquisul comunitar;

10. modificarea cadrului legislativ privind regimul drumurilor si al Fondului special al drumurilor publice;

11. perfectionarea cadrului legislativ în domeniul transporturilor în vederea armonizării cu legislatia comunitară;

12. măsuri privind amenajarea, conservarea si dezvoltarea teritorială durabilă, relansarea activitătii în domeniul constructiilor;

13. abilitarea inspectoratelor teritoriale de regim silvic si cinegetic pentru concesionarea, în numele statului, a terenurilor forestiere proprietate publică a statului, aferente activelor vândute de Regia Natională a Pădurilor;

14. perfectionarea cadrului legislativ privind regimul metalelor pretioase în România;

15. măsuri privind finantarea unor obiective de investitii pentru autoritătile publice locale;

16. completarea reglementărilor referitoare la acordarea de produse lactate si de panificatie pentru copiii din învătământul prescolar si primar;

17. modificarea reglementărilor privind organizarea si desfăsurarea activitătii de turism în România.

III. Administratie publică centrală si locală:

1. atribuirea si schimbarea numelor persoanelor fizice;

2. măsuri privind iluminatul public în localitătile urbane si rurale;

3. măsuri pentru promovarea investitiilor în gospodăria comunală;

4. măsuri privind executarea creantelor bugetelor locale;

5. modificarea si completarea art. 36 din Legea nr. 105/1996 privind evidenta populatiei si cartea de identitate, cu modificările si completările ulterioare;

6. modificarea si completarea unor prevederi legale privitoare la serviciile publice de alimentare cu apă si canalizare, alimentare cu energie termică si salubritate;

7. reglementări pentru armonizarea dispozitiilor din legislatia internă privind publicitatea cu legislatia comunitară în materie;

8. prorogarea unor termene prevăzute în acte normative cu putere de lege;

9. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii;

10. modificarea si completarea Legii nr. 26/1990 privind Registrul comertului, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

11. modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor si efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garantii Reale Mobiliare;

12. perfectionarea cadrului legislativ privind achizitiile publice prin licitatii electronice;

13. reglementarea obligativitătii institutiilor administratiei publice centrale si locale de raportare a datelor referitoare la societatea informatională prin intermediul mijloacelor electronice furnizate de Sistemul Informatic de Gestiune si Monitorizare a Anchetelor - SIGMA;

14. înfiintarea Autoritătii Hipice Nationale;

15. stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice.

IV. Muncă si solidaritate socială:

1. măsuri pentru protectia maternitătii la locul de muncă si a familiilor cu copii în vârstă de până la 3 ani;

2. reglementări privind permisele de muncă;

3. măsuri pentru protectia personalului al cărui contract individual de muncă va fi desfăcut ca urmare a concedierilor determinate de reorganizarea Regiei Nationale a Pădurilor.

V. Educatie, cercetare, cultură, tineret si sport:

1. reglementări privind organizarea unor unităti în învătământul privat si structura anului de învătământ;

2. reglementarea acordării dreptului de a procura, detine si folosi sigilii cu stema României si timbru sec institutiilor de învătământ superior privat acreditate;

3. aprobarea metodologiei de finantare a unitătilor din învătământul preuniversitar de stat;

4. măsuri pentru promovarea si organizarea activitătilor în domeniul nuclear;

5. reglementări privind gestionarea combustibilului nuclear uzat si a deseurilor radioactive în vederea depozitării finale;

6. modificarea si completarea Legii bibliotecilor nr. 334/2002;

7. acordarea statutului de persoană juridică de drept privat Consiliului Tineretului din România.

VI. Protectia copilului, sănătate si familie:

1. drepturile acordate copiilor si tinerilor ocrotiti de serviciile publice specializate pentru protectia copilului în regim rezidential si semirezidential, mamelor protejate în centre maternale, precum si copiilor aflati în plasament sau încredintati unor asistenti maternali profesionisti;

2. modificarea si completarea unor reglementări privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igienă si sănătate publică;

3. modificarea si completarea unor reglementări privind prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun;

4. reglementări privind organizarea, functionarea si finantarea ocrotirii sănătătii;

5. înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale pentru Persoanele cu Handicap.

VII. Apărare natională, ordine publică si sigurantă natională:

1. corelarea dispozitiilor legale privind sistemul de salarizare si alte drepturi ale personalului militar din institutiile publice de apărare natională, ordine publică si sigurantă natională, precum si acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste institutii;

2. asimilarea functiilor de conducere din cadrul Ministerului Apărării Nationale, în ceea ce priveste efectuarea cheltuielilor si actiunilor de protocol, cu functiile prevăzute pentru structurile organizatorice ale autoritătilor

administratiei publice si institutiilor publice;

3. reglementarea salarizării si a altor drepturi ale politistilor.

Art. 2. - (1) În conformitate cu dispozitiile art. 114 alin. (3) din Constitutia României, ordonantele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Camerei Deputatilor si Senatului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2003. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonantei.

(2) Ordonantele adoptate de Guvern potrivit art. 1 vor fi dezbătute cu prioritate.

Art. 3. - În domeniile de abilitare prevăzute în prezenta lege, dacă au fost adoptate proiecte de legi sau propuneri legislative de una dintre Camerele Parlamentului ori dacă au fost elaborate si depuse rapoarte ale comisiilor permanente sesizate în fond, acestea vor fi avute în vedere de Guvern la emiterea ordonantelor.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) dinConstitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 10 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 680.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.058.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

DECLARATIE - APEL A PARLAMENTULUI ROMÂNIEI ADRESATĂ PARLAMENTULUI EUROPEAN, PARLAMENTELOR NATIONALE ALE STATELOR MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE SI ALE STATELOR CANDIDATE CARE AU ÎNCHEIAT NEGOCIERILE DE ADERARE , PENTRU SPRIJINIREA ADERĂRII ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

 

Întruniti în sesiune comună, noi, membrii Parlamentului României, adoptăm următoarea

DECLARATIE - APEL

adresată Parlamentului European, parlamentelor nationale ale statelor membre ale Uniunii Europene si ale statelor candidate care au încheiat negocierile de aderare

 

În decembrie 1989, prin răsturnarea dictaturii comuniste, România s-a alăturat statelor care împărtăsesc valorile democratiei, statului de drept si economiei de piată. După anul 1989 optiunea fundamentală a întregii societăti românesti a devenit reîntoarcerea, definitivă si irevocabilă, în spatiul european al libertătii, securitătii, civilizatiei si prosperitătii. Pentru politica României integrarea în Uniunea Europeană este o prioritate strategică, atingerea acestui obiectiv întrunind consensul întregii societăti.

Constientă fiind de faptul că, în momentul aderării, statutul de membru al Uniunii Europene implică atât drepturi, cât si responsabilităti, România si-a propus ca procesul integrării sale în Uniunea Europeană să se încheie la 1 ianuarie 2007.

Parlamentul României salută faptul că recenta reuniune a Consiliului European de la Copenhaga a retinut, ca obiectiv comun, 2007 drept an al aderării României la Uniunea Europeană, stabilind totodată un program detaliat si clar în vederea îndeplinirii criteriilor de aderare, precum si o asistentă suplimentară de preaderare pentru perioada 2004-2006.

Parlamentul României salută Declaratia comună intitulată “O singură Europă”, privind natura continuă, cuprinzătoare si ireversibilă a procesului de extindere a Uniunii, adoptată la Copenhaga de Uniunea Europeană si de statele care au finalizat negocierile de aderare, declaratie prin care se exprimă garantia politică si juridică a sprijinului acordat tării noastre pentru aderare.

Având în vedere deschiderile politice majore prefigurate prin deciziile de la Copenhaga, noi, membrii Parlamentului României, ne adresăm membrilor Parlamentului European, ai parlamentelor nationale ale celor 15 state membre ale Uniunii Europene si ale statelor candidate care au încheiat negocierile de aderare, cu convingerea că România va fi sprijinită în continuare în vederea accelerării procesului de negociere si finalizare a acestuia prin semnarea Tratatului de aderare în primul semestru al anului 2004. Aceasta ar permite participarea parlamentarilor români, cu statut de observator, la lucrările Parlamentului European, încă de la începutul viitoarei legislaturi a acestuia.

Ne exprimăm convingerea că România va participa la procesul istoric de construire a unei viitoare Uniuni Europene lărgite, unite si stabile. Parlamentul României apreciază că tara noastră, ca membru al Uniunii Europene, va contribui la extinderea spatiului de libertate si justitie, precum si la dezvoltarea politicii externe si de securitate comună.

România îsi exprimă încrederea că va beneficia si în continuare de sprijinul ferm al Uniunii pentru a încheia cu succes pregătirea pentru aderare si în caracterul inclusiv si unitar al actualului proces de lărgire a Uniunii Europene.

 

Această declaratie a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 19 decembrie 2002.

 

VALER DORNEANU,

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

NICOLAE VĂCĂROIU,

PRESEDINTELE SENATULUI

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 3.

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Regulamentului Senatului, republicat

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Regulamentul Senatului, aprobat prin Hotărârea Senatului nr. 16/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 27 iulie 1993, republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 58 din 2 februarie 2001, se modifică după cum urmează:

1. La articolul 201, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 201. - (1) Senatul aprobă bugetul propriu înaintea dezbaterii bugetului de stat si îl înaintează Guvernului în vederea includerii lui în bugetul de stat. Executia bugetului propriu este aprobată de plenul Senatului după verificarea de către chestorii Senatului.”

2. Articolul 202 se abrogă.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 15.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unor membri în Adunarea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

 

În temeiul art. 67 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 150/2002 privind organizarea si functionarea sistemului de asigurări sociale de sănătate,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Se numesc în calitatea de membru în Adunarea reprezentantilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, pentru o perioadă de 4 ani, următorii:

- Iliescu Ion;

- Pop De Popa Ioan;

- Găucan Constantin.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 19 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 16.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 5 din Ordonanta Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 125/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.470.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru aplicarea prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice se aplică tuturor cultelor religioase recunoscute din România, potrivit legii, care beneficiază, la cerere, de sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare anuale, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitătile de cult apartinând cultelor religioase recunoscute din România, denumită în continuare ordonantă.

Art. 2. - (1) În sensul prezentelor norme metodologice, prin termenul lăcasuri de cult se întelege imobilele, cum ar fi: biserici, case de rugăciune, temple, moschei, sinagogi, case de adunare etc., precum si ansambluri monahale, clopotnite, arhondaricuri, trapeze, paraclisuri, chilii si alte clădiri si dependinte asimilate acestora, care deservesc cultele, asociatiile si fundatiile religioase recunoscute din România, pentru desfăsurarea serviciilor religioase specifice.

(2) Prin întretinerea si functionarea unitătilor de cult cu venituri mici sau fără venituri, prevăzute la art. 3 lit. e), se întelege totalitatea activitătilor de readucere si mentinere a acestora la parametrii de functionare normală, respectiv efectuarea lucrărilor necesare bunei functionări prin asigurarea de cheltuieli materiale si de servicii pentru:

a) întretinere si gospodărire;

b) procurarea de materiale;

c) prestări de servicii cu caracter functional;

d) procurarea si întretinerea obiectelor de inventar.

 

CAPITOLUL II

Acordarea sprijinului financiar sub formă de contributii

 

Art. 3. - Ministerul Culturii si Cultelor acordă sprijin financiar, în limita prevederilor bugetare, pentru:

a) plata contributiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonantă pentru completarea drepturilor salariale ale personalului neclerical;

b) sumele datorate bugetului asigurărilor sociale de stat, Fondului pentru plata ajutorului de somaj si Fondului de asigurări sociale de sănătate, aferente contributiilor alocate conform art. 2 alin. (1) lit. b) din rdonantă;

c) restaurarea si conservarea lăcasurilor de cult care sunt monumente istorice si care apartin cultelor recunoscute din România;

d) restaurarea si conservarea bunurilor din patrimoniul cultural national mobil al cultelor religioase recunoscute în România;

e) completarea fondurilor proprii necesare întretinerii si functionării unitătilor de cult cu venituri mici sau fără venituri;

f) amenajarea si întretinerea muzeelor cultural-religioase;

g) construirea, în conditiile aprobării documentatiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum si repararea lăcasurilor de cult care apartin cultelor religioase din România;

h) achizitionarea de imobile necesare desfăsurării activitătilor unitătilor de cult si de asistentă socială sustinute de acestea;

i) sprijinirea activitătilor de asistentă socială organizate de cultele religioase recunoscute din România, în spitale, centre de plasamente, cămine pentru bătrâni si alte forme de asistentă;

j) sustinerea unor actiuni cu caracter intern si international realizate de cultele religioase recunoscute din România.

Art. 4. - Consiliul judetean, respectiv Consiliul General al Municipiului Bucuresti, alocă lunar din bugetul local sumele necesare pentru:

a) plata contributiilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonantă, în vederea completării drepturilor salariale ale personalului neclerical;

b) plata contributiilor prevăzute la lit. a), în vederea achitării obligatiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat, la Fondul pentru plata ajutorului de somaj si la Fondul de asigurări sociale de sănătate;

c) completarea fondurilor proprii ale unitătilor de cult destinate:

- întretinerii si functionării unitătilor de cult fără venituri sau cu venituri mici;

- construirii, în conditiile aprobării documentatiilor tehnico-economice potrivit reglementărilor în vigoare, precum si reparării lăcasurilor de cult;

- conservării si întretinerii bunurilor de patrimoniu apartinând cultelor religioase;

- desfăsurării unor activităti de asistentă socială.

Art. 5. - Alocarea sumelor prevăzute la art. 4 se face prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti, la solicitarea unitătii centrale de cult, formulată pe baza cererilor primite de la unitătile locale de cult.

Art. 6. - Personalul neclerical angajat în unitătile de cult beneficiază de contributii pentru completarea drepturilor salariale numai pentru posturile unde acesta îsi are functia de bază.

Art. 7. - Alocarea sumelor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonantă se face la propunerea unitătilor centrale care reprezintă cultul sau, după caz, a unitătilor centrale de cult, pe baza solicitărilor primite de la unitătile locale de cult, prin hotărâre a consiliului judetean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art. 8. - (1) Sumele pentru plata contributiilor aferente perioadei în care unele posturi sunt vacante, precum si fondurile aferente perioadei în care titularii posturilor se află în incapacitate temporară de muncă se restituie la bugetul judetului, respectiv al municipiului Bucuresti.

(2) În cazul transferului unui post dintre cele prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonantă, sprijinul financiar aferent acestuia se asigură prin regularizare între conturile consiliilor judetene respective, la cererea unitătii centrale de cult care reprezintă cultul sau, după caz, a unitătii centrale de cult.

Art. 9. - Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) din ordonantă se face prin ordin de plată de către presedintele consiliului judetean, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti, către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea centrală de cult, astfel încât plata drepturilor salariale cuvenite personalului neclerical să se facă cel mai târziu în ultima zi lucrătoare a lunii.

Art. 10. - Justificarea utilizării sumelor prevăzute la art. 6 se face lunar, prin prezentarea listelor de plată de către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea centrală de cult. Listele se prezintă compartimentului de specialitate din aparatul propriu al consiliului judetean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, în perioada 1-10 a fiecărei luni, pentru luna precedentă.

Art. 11. - Fondurile pentru plata contributiilor personalului neclerical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonantă se asigură anual de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Culturii si Cultelor, la cererea unitătilor si institutiilor de învătământ teologic autorizate si acreditate potrivit legii, aflate în subordinea cultelor religioase recunoscute din România si neintegrate în învătământul de stat, respectiv a Patriarhiei Române.

Art. 12. - Virarea fondurilor aprobate pentru personalul neclerical prevăzut în art. 2 alin. (1) lit. b) din ordonantă se face lunar de către Ministerul Culturii si Cultelor către unitătile si institutiile de învătământ teologic prevăzute la art. 1 din ordonantă, respectiv către personalul neclerical trimis să deservească asezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.

Art. 13. - (1) Justificarea utilizării sumelor alocate personalului neclerical, prevăzute la art. 12, se face lunar către Ministerul Culturii si Cultelor prin prezentarea listelor de plată de către unitătile si institutiile de învătământ teologic prevăzute la art. 1 din ordonantă.

(2) Justificarea utilizării sumelor în valută se face lunar, în perioada 1-10 a fiecărei luni pentru luna precedentă, prin transmiterea confirmărilor de primire către Ministerul Culturii si Cultelor de către personalul neclerical trimis să deservească asezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române.

 

CAPITOLUL III

Documentele pe baza cărora se acordă sprijinul financiar

 

Art. 14. - Sprijinul financiar alocat de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, potrivit prevederilor art. 3 din ordonantă, se acordă pe baza următoarelor documente:

a) cerere care va cuprinde antetul si adresa unitătii solicitante, stadiul în care se află lucrările până la data redactării cererii si volumul de lucrări rămase de executat, precum si motivarea solicitării; dacă este cazul se va mentiona si dacă unitatea de cult a primit sau va solicita sprijin financiar din alte surse;

b) devizul de lucrări, la preturi actualizate si potrivit reglementărilor în vigoare privind taxa pe valoarea adăugată, pentru lucrările rămase de executat;

c) copie de pe autorizatia de construire pentru reparatii capitale si constructii noi, eliberată potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

d) în cazul monumentelor istorice si al bunurilor din patrimoniul cultural national se va prezenta si o copie a avizului eliberat de institutiile specializate în domeniul patrimoniului cultural national, potrivit legislatiei în vigoare privind restaurarea si conservarea monumentelor istorice si a bunurilor din patrimoniul cultural national;

e) în cazul lucrărilor de pictură a bisericii sau a paraclisului se va prezenta si copia autorizatiei eliberate de Comisia pentru pictură bisericească;

f) în cazul solicitărilor privind asistenta socială se va depune proiectul actiunii respective, inclusiv devizul aferent;

g) pentru celelalte necesităti ale unitătilor de cult cererea de sprijin financiar va fi însotită de documente specifice tipului de activitate în care se încadrează solicitarea.

 

CAPITOLUL IV

Justificarea sprijinului financiar

 

Art. 15. - La întocmirea deconturilor justificative pentru sprijinul financiar acordat potrivit art. 3 din ordonantă se vor avea în vedere următoarele:

a) toate documentele justificative, prezentate în copii xerox, vor fi certificate prin aplicarea stampilei si a semnăturii beneficiarului ajutorului financiar;

b) nu se vor admite la justificare documente care contin achizitii de materiale sau servicii, altele decât cele pentru care a fost acordat sprijinul financiar;

c) documentele justificative trebuie să fie lizibile si să nu prezinte stersături; nu se admit documente trimise prin fax;

d) facturile fiscale vor fi însotite de dispozitii de plată, ordine de plată sau chitante, respectiv bonuri de casă;

e) chitantele care atestă plăti trebuie să cuprindă în mod obligatoriu în continutul lor următoarele: scopul plătii, operatiunea pentru care se face plata, numărul si data eliberării. Chitantele care atestă plăti vor fi utilizate doar în cazurile în care nu se întocmesc facturi fiscale;

f) chitantele de mână prin care se atestă anumite plăti - pentru pictură si procurări de materiale de la particulari - trebuie să cuprindă în mod obligatoriu numele si prenumele vânzătorului, în clar, precum si actul de identitate. Chitantele vor fi certificate de primar sau de un împuternicit al acestuia;

g) actele justificative vor cuprinde în mod obligatoriu copia extrasului de cont bancar prin care se face dovada primirii banilor si chitanta de înregistrare în evidenta contabilă a unitătii de cult beneficiare a sprijinului financiar alocat;

h) pentru lucrările de pictură se va trimite o copie a statului de plată si a ordinului de plată prin care s-a virat impozitul pe salarii, conform legii;

i) documentele justificative vor fi transmise până cel mai târziu la data de 31 decembrie a fiecărui an. În cazul primirii sprijinului financiar în a doua parte a trimestrului IV justificarea se va face în cel mult 45 de zile de la primirea acestuia.

Art. 16. - (1) Sumele alocate ca sprijin financiar conform art. 3 din ordonantă pot fi transmise unitătii centrale de cult care reprezintă cultul sau, după caz, unitătii centrale de cult, integral ori esalonat.

(2) La acordarea transei a doua si următoarelor este obligatorie justificarea prin extras de cont a sumei primite anterior.

Art. 17. - Modul de respectare a destinatiei fondurilor alocate, precum si justificarea utilizării acestora de către unitatea centrală de cult care reprezintă cultul sau, după caz, de către unitatea de cult beneficiară a sprijinului financiar alocat, care se face pe baza documentelor specifice, sunt supuse controlului organelor abilitate potrivit legii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea unui parc industrial prin divizarea Societătii Comerciale

“Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A.

 

În temeiul art. 107 din Constitutie, al art. 12 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 65/2001 privind constituirea si functionarea parcurilor industriale, aprobată cu modificări prin Legea nr. 490/2002, si al art. 5 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Filiala Societatea Comercială “Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. din cadrul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. se divizează, potrivit legii, în două societăti comerciale, după cum urmează:

a) Societatea Comercială “Uzina Mecanică Plopeni” - S.A., care îsi continuă existenta ca filială a Companiei Nationale “Romarm” - S.A., păstrând activele necesare productiei de tehnică si echipamente militare;

b) o nouă societate comercială pe actiuni, care se constituie sub autoritatea Consiliului Judetean Prahova, în vederea administrării unui parc industrial, si care preia activele necesare înfiintării acestui parc, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 979/2000 privind înfiintarea Companiei Nationale “Romarm” - S.A. prin fuziunea Societătii Nationale “Romarm” - S.A. cu Regia Autonomă “Arsenalul Armatei”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 529 din 27 octombrie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se modifică în mod corespunzător.

Art. 2. - (1) Se aprobă transmiterea fără plată a terenului aferent parcului industrial, având suprafata de 36,476 ha, situat în orasul Plopeni, judetul Prahova, proprietate privată a statului, din patrimoniul Societătii Comerciale “Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. în domeniul privat al judetului Prahova, în vederea constituirii parcului industrial prevăzut la art. 1 alin. (1) lit. b).

(2) Predarea-preluarea activelor prevăzute la art. 1 alin. (1), precum si a terenului transmis potrivit alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 3. - Societatea Comercială “Uzina Mecanică Plopeni” - S.A. va beneficia de prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 126/2001 privind stingerea obligatiilor bugetare ale agentilor economici din sectorul productiei de apărare, din patrimoniul cărora se constituie parcuri industriale, aprobată prin Legea nr. 50/2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 1.473.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând activele ce urmează să fie incluse în parcul industrial din orasul Plopeni, judetul Prahova

 

1. Sectia tâmplărie

2. Depozit de ambalaje

3. Organizare de santier (fostă ICIM NOVA)

4. Autogară

5. Plajă de distrugere

6. Poligon A.L.A.

7. Microcentrală Cămin 2

8. Punct termic PT. 3

9. Gospodărie-anexă

10. Incintă (fosta organizare de santier TC IND)

11. Ateliere de productie cu anexe - ob. 1, ob. 3, ob. 21, ob. 22, ob. 121, ob. 301, ob. 40, ob. 2, ob. 46, ob. 47, ob. 235, ob. 50, ob. 103, ob. 251, ob. 53, ob. 302, ob. 303 si ob. 304

12. Ateliere de productie cu anexe - ob. 11+12, ob. 13, ob. 14, ob. 15, ob. 34, ob. 41, ob. 42 si ob. 43

13. Ateliere de productie cu anexe - ob. 201, ob. 202, ob. 203 si ob. 204

14. Ateliere de productie cu anexe - ob. 30, 31, ob. 91, ob. 106 si ob. 253

15. Statie inspectie auto

Suprafata construită = 4,0231 ha

Terenul aferent = 36,4765 ha

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

privind desemnarea serviciului tehnic în vederea eliberării aprobării de tip pentru motoare

cu ardere internă destinate masinilor mobile nerutiere

 

În conformitate cu prevederile art. 15 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere internă destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea măsurilor de limitare a emisiilor de gaze si particule poluante provenite de la acestea, în scopul protectiei atmosferei, si ale art. 5 si 18 din Normele metodologice privind desemnarea si notificarea natională a laboratoarelor de încercări, precum si a organismelor de certificare si de inspectie care realizează evaluarea conformitătii produselor din domeniile reglementate prevăzute în Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformitătii produselor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 487/2002,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu completările ulterioare,

 

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se desemnează structura de specialitate MASTER-TEST din cadrul Societătii Comerciale “MASTER” - S.A. ca Serviciu tehnic ce efectuează încercările în vederea aprobării de tip a motoarelor cu ardere internă destinate masinilor mobile nerutiere.

Art. 2. - Desemnarea structurii de specialitate MASTER-TEST din cadrul Societătii Comerciale “MASTER” - S.A. este valabilă până la data de 31 decembrie 2005, dată până la care Serviciul tehnic va fi reevaluat.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

Bucuresti, 13 decembrie 2002.

Nr. 636.

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind stabilirea gradului de deschidere a pietei interne a gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 5 din Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 924 din 18 decembrie 2002,

 

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se stabileste gradul de deschidere a pietei interne a gazelor naturale la un nivel de până la 30% din consumul intern total în anul 2002, de 15.911,1 milioane m3.

Art. 2. - Cantitatea totală alocată consumatorilor eligibili pentru anul 2003, corespunzător gradului de deschidere a pietei interne de gaze naturale stabilit la art. 1, este de 4.773,3 milioane m3.

Art. 3. - Acreditarea unor noi consumatori eligibili si reconfirmarea acreditării se vor realiza de către Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN potrivit prevederilor Regulamentului pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 974/2002.

Art. 4. - Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale, protectia consumatorilor si Serviciul legislatie, contencios vor duce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 5. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Dan Pantilie

 

Bucuresti, 20 decembrie 2002.

Nr. 997.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 1.742 din 17 decembrie 2002

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

Nr. 106 din 10 decembrie 2002

 

ORDIN

privind aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare

 

În temeiul prevederilor art. 1 alin. (2), art. 2, art. 7 alin. (1), (3) si (15) si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 514/2002, în temeiul art. 4 alin. (2) din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

ministrul finantelor publice si presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Reglementările contabile armonizate cu Directiva a IV-a a Comunitătilor Economice Europene si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor reglementate si supravegheate de Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, cuprinse în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin, si se dispune publicarea acestora în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Reglementările prevăzute la art. 1 se aplică de toate institutiile care intră sub incidenta acestora, începând cu situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar al anului 2003.

Art. 3. - Administratorii, directorii financiari-contabili, contabilii-sefi si orice alte persoane care au obligatia gestionării institutiilor care intră sub incidenta reglementărilor prevăzute la art. 1 vor asigura măsurile necesare pentru aplicarea corespunzătoare a acestora. De asemenea, aceste persoane răspund pentru adaptarea programelor informatice utilizate la prelucrarea datelor financiar-contabile, precum si pentru exactitatea si realitatea datelor care sunt prelucrate, respectiv înscrise în situatiile financiare anuale.

Art. 4. - Situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar al anului 2002 vor fi retratate în conformitate cu prevederile reglementărilor prevăzute la art. 1 si vor fi transmise organelor în drept până la data de 30 noiembrie 2003. Această prevedere nu se aplică fondurilor deschise de investitii.

Art. 5. - (1) Institutiile care intră sub incidenta reglementărilor prevăzute la art. 1 au obligatia să auditeze situatiile financiare anuale.

(2) Se supun auditului financiar si situatiile financiare anuale ale exercitiului financiar al anului 2002, întocmite în urma retratării.

Art. 6. - Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, după consultarea cu asociatiile profesionale din domeniul reglementat si supravegheat, actualizează reglementările prevăzute la art. 1 în conformitate cu modificările si completările ulterioare ale prevederilor Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si cu Standardele Internationale de Contabilitate care se adoptă pe parcurs.

Art. 7. - Directia generală piată de capital, Directia generală burse de mărfuri, Corpul de control si Secretariatul general din cadrul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

Gabriela Anghelache


*) Anexa se publică ulterior.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea baremului lunar pentru impunerea veniturilor din salarii si pensii, a actualizării sumelor fixe, precum si a baremului anual pentru calculul plătilor anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2003, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată si modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (3), ale art. 13 alin. (2), (3), (4) si (6) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată si modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare,

ministrul finantelor publice emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru determinarea impozitului lunar pe veniturile din salarii si pensii, definite la art. 22, 23 si 44 din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, aprobată si modificată prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare, realizate în anul 2003, se stabileste următorul barem lunar:

 

Venitul lunar impozabil

(lei)

Impozitul lunar(lei)

până la 2.100.000

18%

2.100.001-5.200.000

378.000 + 23% pentru ceea ce depăseste suma de 2.100.000 lei

5.200.001-8.300.000

1.091.000 + 28% pentru ceea ce depăseste suma de 5.200.000 lei

8.300.001-11.600.000

1.959.000 + 34% pentru ceea ce depăseste suma de 8.300.000 lei

peste 11.600.000

3.081.000 + 40% pentru ceea ce depăseste suma de 11.600.000 lei

 

Art. 2. - (1) Prin venituri realizate în anul 2003 se întelege orice sumă primită sub formă de salarii sau de pensii începând cu luna ianuarie 2003, cu exceptia plătilor reprezentând lichidarea pe luna decembrie 2002, care sunt considerate venituri realizate în anul 2002.

(2) Baza de calcul a venitului supus impozitului se calculează prin rotunjire la 1.000 lei în favoarea contribuabilului.

Art. 3. - Începând cu data de 1 ianuarie 2003 sumele fixe prevăzute în Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 493/2002, cu modificările si completările ulterioare, se stabilesc după cum urmează:

a) deducerea personală de bază prevăzută la art. 12 alin. (2) este de 1.800.000 lei pe lună;

b) suma neimpozabilă reprezentând contravaloarea darurilor acordate copiilor minori ai angajatilor cu ocazia zilei de 1 iunie si a sărbătorilor Crăciunului sau a altor sărbători similare, specifice altor culte religioase recunoscute de lege, precum si angajatelor cu ocazia zilei de 8 martie, pentru fiecare persoană si eveniment, prevăzută la art. 5 lit. b), este de 1.100.000 lei;

c) suma fixă neimpozabilă lunară pentru veniturile din pensii, prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. e) si la art. 44 alin. (1) si (4), este de 5.700.000 lei;

d) suma neimpozabilă pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc si din premii, în bani si/sau în natură, prevăzute la art. 39, pentru fiecare câstig realizat, de la acelasi organizator sau plătitor, într-o singură zi, este de 6.800.000 lei inclusiv.

Art. 4. - Baremul anual pentru stabilirea impozitului reprezentând plăti anticipate cu titlu de impozit pentru anul fiscal 2003, potrivit art. 8 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001, este următorul:

 

Venitul anual impozabil

(lei)

Impozitul anual

(lei)

până la 25.200.000

18%

25.200.001-62.400.000

4.536.000 + 23% pentru ceea ce depăseste suma de 25.200.000 lei

62.400.001-99.600.000

13.092.000 + 28% pentru ceea ce depăseste suma de 62.400.000 lei

99.600.001-139.200.000

23.508.000 + 34% pentru ceea ce depăseste suma de 99.600.000 lei

peste 139.200.000

36.972.000 + 40% pentru ceea ce depăseste suma de 139.200.000 lei

 

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.754.