MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 948         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

 

104. - Ordin pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2002 privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate

 

REPUBLICĂRI

 

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare

 

ACTE ALE COMISIEI NATIONALE A VALORILOR MOBILIARE

 

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE

 

ORDIN

pentru aprobarea Regulamentului nr. 4/2002 privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate

 

În conformitate cu prevederile art. 1 alin. (2), art. 2, art. 7 alin. (3) si (15), precum si ale art. 8 din Statutul Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată prin Legea nr. 514/2002,

în temeiul hotărârilor Parlamentului României nr. 19 din 27 iunie 2001, nr. 17 din 29 mai 2002 si nr. 31 din 6 noiembrie 2002,

în baza hotărârii Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare din data de 27 noiembrie 2002,

presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare emite următorul ordin:

Art. 1. - La data prezentului ordin se aprobă Regulamentul nr. 4/2002 privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate si se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2. - Directia generală burse de mărfuri si Secretariatul general vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare,

prof. univ. dr. Gabriela Anghelache

 

Bucuresti, 3 decembrie 2002.

Nr. 104.

 

REGULAMENT U L Nr. 4/2002

privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate

 

TITLUL I

Principii generale

 

Art. 1. - (1) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic aplicabil pietelor reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 privind pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 8 aprilie 2002, denumită în continuare Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, aprobată si modificată prin Legea nr. 512/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 576 din 5 august 2002.

(2) Dispozitiile prezentului regulament se completează cu prevederile aplicabile ale Statutului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, adoptat prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2002, aprobată si  modificată prin Legea nr. 514/2002, precum si cu cele ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002, cu modificările ulterioare.

Art. 2. - (1) Termenii si expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificatia prevăzută la art. 4 alin. (1) si (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002.

(2) În sensul prezentului regulament, expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) clasă de optiuni - totalitatea optiunilor identificate ca fiind de acelasi tip si având acelasi activ suport si aceeasi scadentă;

b) contract de compensare-decontare - contractul încheiat între casa de compensatie si un membru compensator sau între un membru compensator si un membru al bursei de mărfuri care nu are calitatea de membru compensator, prin care primul se obligă să efectueze, la o casă de compensatie, înregistrarea, compensarea si decontarea tranzactiilor cu contracte futures si cu optiuni încheiate de cel de-al doilea;

c) contract de clearing - contractul încheiat între societatea de bursă si casa de compensatie, prin care se stabilesc structura, natura, mijloacele, informatiile, documentele si persoanele care asigură îndeplinirea eficientă si fidelă a obligatiilor si drepturilor ce le revin celor două entităti implicate în înregistrarea, compensarea si decontarea tranzactiilor cu instrumente financiare derivate;

d) depozit în cont client - parte din contul clientului, constituit de acesta la membrul bursei de mărfuri din disponibilităti bănesti si titluri de stat aflate la dispozitia membrului pentru acoperirea pozitiilor deschise si/sau în vederea cumpărării sau vânzării de instrumente financiare derivate în numele clientului;

e) exercitarea optiunii înainte de scadentă - situatia în care cumpărătorul optiunii îsi exercită dreptul de a cumpăra/vinde activul suport la pretul de exercitare, oricând până la scadentă;

f) expunere totală - nivelul maxim al riscului unui operator la bursele de mărfuri din operatiuni cu instrumente financiare derivate, efectuate în cont propriu si în contul clientilor, fiind calculată după metode prevăzute în reglementările casei de compensatie;

g) fluctuatie maximă a pretului - variatia maximă de pret admisă pentru preturile la care se încheie tranzactii în timpul unei sedinte de tranzactionare; nici un operator nu va plasa un ordin de cumpărare la un pret mai mare decât pretul de cotare al zilei precedente, la care se adaugă fluctuatia maximă, sau un ordin de vânzare la un pret mai mic decât acelasi pret de cotare minus fluctuatia maximă;

h) fluctuatia minimă a pretului - pasul de pret predefinit cu care pot fi introduse ordine în piată, corespunzător regulilor stabilite de bursa de mărfuri, modificabil în functie de conditiile pietei;

i) lichidarea la scadentă - modalitatea în care se sting obligatiile contractuale la scadentă;

j) marcarea la piată - actualizarea, pe baza pretului cotat, în timpul si/sau la sfârsitul sedintei de tranzactionare, a conturilor în marjă, cu diferentele favorabile/nefavorabile rezultate din reevaluarea la nivelul pietei a pozitiilor deschise;

k) marja - nivelul minim al disponibilitătilor, pe care membrul compensator trebuie să îl mentină la casa de compensatie, în nume propriu sau în numele clientilor, respectiv clientul la membrul bursei, pentru garantarea pozitiilor deschise înregistrate în numele său;

l) optiunea de cumpărare (optiune “call”) – contractul standardizat în formă negociabilă care dă cumpărătorului optiunii dreptul ca, într-o perioadă de timp determinată, să cumpere activul suport la pretul de exercitare, în schimbul primei plătite la încheierea tranzactiei. Vânzătorul optiunii “call” are obligatia de a vinde activul suport dacă optiunea este exercitată;

m) optiunea de vânzare (optiune “put”) - contractul standardizat în formă negociabilă care dă dreptul cumpărătorului optiunii ca, într-o perioadă de timp determinată, să vândă activul suport la pretul de exercitare, în schimbul primei plătite la încheierea tranzactiei. Vânzătorul optiunii “put” are obligatia de a cumpăra activul suport dacă optiunea este exercitată;

n) pretul de cotare - pretul la care se realizează marcarea la nivelul pietei;

o) seria de optiuni - totalitatea optiunilor dintr-o clasă, care au acelasi pret de exercitare.

(3) Prevederile prezentului regulament privind conditiile de autorizare si functionare a societătilor de servicii de investitii financiare ca operatori la bursele de mărfuri se completează cu prevederile reglementărilor privind autorizarea si exercitarea activitătilor de servicii de investitii financiare.

Art. 3. - (1) Comisia Natională a Valorilor Mobiliare, denumită în continuare C.N.V.M., va decide cu privire la autorizarea/avizarea entitătilor specifice pietelor reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii tuturor documentelor necesare.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) poate fi prelungit cu 30 de zile în cazul emiterii autorizatiei de înfiintare si a autorizatiilor eliberate entitătilor înfiintate înainte de data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002.

(3) Până la obtinerea autorizatiei de functionare entitătile reglementate de prezentul regulament îsi vor limita activitatea la operatiunile necesare înfiintării si înregistrării la Oficiul registrului comertului.

(4) Obtinerea autorizatiei de înfiintare nu garantează obtinerea autorizatiei de functionare.

(5) Actele individuale ale C.N.V.M. privind autorizarea/avizarea functionării societătilor de bursă, a caselor de compensatie, a burselor de mărfuri si a pietelor reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate se publică în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, si sunt aduse la cunostintă entitătilor vizate.

(6) Modificările documentelor care au stat la baza autorizatiei de functionare pentru care, conform prezentului regulament, este obligatorie obtinerea unei autorizatii prealabile în scopul înregistrării la Oficiul registrului comertului îsi vor produce efectele după transmiterea certificatului de înscriere de mentiuni si eliberarea de către C.N.V.M., pe baza acestuia, a autorizatiei de modificare/completare/extindere a autorizatiei initiale.

(7) În situatia în care documentele sunt incomplete, ilizibile sau incorecte, termenele specificate curg de la data depunerii ultimului document în forma solicitată.

(8) Orice solicitare justificată a C.N.V.M. privind furnizarea de informatii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate initial determină întreruperea termenului de autorizare/avizare de 30 de zile, care reîncepe să curgă de la data depunerii respectivelor informatii sau modificări în forma solicitată.

(9) În cazul respingerii cererii C.N.V.M. emite o decizie motivată, care poate fi contestată în termen de 30 de zile de la data comunicării ei. C.N.V.M. solutionează contestatia în termenul prevăzut de Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările ulterioare.

(10) Toate termenele exprimate în zile lucrătoare, prevăzute de prezentul regulament, se vor calcula fără a se lua în considerare data de la care încep acestea să curgă si data la care acestea expiră.

 

TITLUL II

Autorizarea societătilor de bursă si a burselor de mărfuri

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

 

Art. 4. - (1) Societatea de bursă se constituie sub forma unei societăti pe actiuni, persoană juridică română, conform art. 5 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, cu respectarea prevederilor titlului II cap. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002.

(2) Bursele de mărfuri sunt piete de interes public înfiintate de către societătile de bursă, cu respectarea prevederilor titlului II cap. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002.

Art. 5. - Prevederile titlului II din prezentul regulament privind conditiile de autorizare a obiectului de activitate se completează cu reglementările specifice emise de către C.N.V.M. pentru desfăsurarea activitătilor conexe.

Art. 6. - Prevederile privind conditiile de autorizare si functionare a societătilor de bursă care au case de compensatie organizate ca departament se completează cu prevederile titlului IV din prezentul regulament privind autorizarea si functionarea casei de compensatie si a membrilor compensatori.

 

CAPITOLUL 2

Societătile de bursă

SECTIUNEA 1

Conditii de autorizare

 

Art. 7. - (1) Pentru a se înfiinta si a functiona legal societatea de bursă trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să se constituie ca societate comercială pe actiuni, conform prevederilor art. 4, cu obiect exclusiv de activitate conform prevederilor art. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002;

b) capitalul social minim al societătii de bursă, subscris si integral vărsat la momentul depunerii cererii de autorizare de înfiintare să fie cel prevăzut la art. 8;

c) capitalul social al societătii de bursă să fie constituit din actiuni nominative cu drept de vot, fiecare actiune conferind detinătorilor drepturi egale; pot fi emise si categorii de actiuni care conferă titularilor drepturi diferite, numai în conditiile prevăzute de actul constitutiv;

d) actul constitutiv să contină prevederi de natură să înlăture posibilitatea ca un actionar să detină direct sau prin persoane implicate ori afiliate mai mult de 5% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a actionarilor;

e) să dispună de un spatiu destinat sediului social care să corespundă desfăsurării activitătii societătii de bursă;

spatiul trebuie să fie în folosinta exclusivă a acesteia si să aibă o suprafată utilă de minimum 300 m2, pentru cazurile în care sedintele de tranzactionare se desfăsoară prin strigare, si de minimum 175 m2, pentru cazurile în care se tranzactionează în sistem electronic;

f) consiliul de administratie al societătii de bursă trebuie să fie format din cel putin 5 membri;

g) membrii consiliului de administratie si cenzorii interni/auditorii financiari nu trebuie să fi fost sanctionati de C.N.V.M., Banca Natională a României (B.N.R.) sau Comisia de Supraveghere a Asigurărilor (C.S.A.) cu interzicerea exercitării oricărei activităti profesionale pe pietele reglementate de acestea;

h) consiliul bursei de mărfuri propus de consiliul de administratie al societătii de bursă trebuie să fie format din cel putin 5 membri, acestia urmând să fie validati individual de C.N.V.M. în conditiile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002. Membrii consiliului bursei de mărfuri trebuie să aibă domiciliul în România si să aibă o pregătire corespunzătoare în domeniile economic, juridic sau al afacerilor, o experientă de minimum 2 ani sau să fi detinut functii de conducere cel putin 2 ani într-o entitate specifică pietelor reglementate, să nu fi fost sanctionati de C.N.V.M., B.N.R. si C.S.A. cu interzicerea exercitării oricărei activităti profesionale pe pietele reglementate de acestea, să nu fi fost condamnati sau să nu fie în curs de cercetare pentru infractiuni în legătură cu activitatea desfăsurată sau pentru fapte de coruptie;

i) membrii consiliului bursei de mărfuri, cenzorii interni/auditorii financiari si salariatii societătii de bursă nu pot avea calitatea de ofiter public, conform prevederilor art. 68 din Codul comercial;

j) să asigure conditiile privind dotarea tehnică minimală cu: 1 server, 6 computere, 1 fax sau echivalent, două linii telefonice digitale, 1 linie dedicată pentru Internet, precum si un panou cu afisare electronică pentru bursele de mărfuri în care se tranzactionează prin strigare în ring sau software si hardware specializate pentru bursele de mărfuri în care se tranzactionează în sistem electronic, precum si mecanisme de securitate si control ale sistemelor informatice pentru asigurarea păstrării în sigurantă a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date;

k) software-ul de tranzactionare specializat trebuie să îndeplinească cel putin următoarele functii: introducerea în sistem, modificarea, anularea ordinelor, individual de către membrii burselor de mărfuri si de către traderi, pe pietele pentru care acestia sunt autorizati să negocieze, identificarea operatorilor si a clientilor acestora în contul cărora s-au negociat cereri si oferte si s-au încheiat tranzactii, precum si data si ora la care s-au efectuat acestea, executia automată a tranzactiilor, evidenta tranzactiilor executate si a pozitiilor deschise pe fiecare tip de contract si scadentă, comunicarea în timp real între societatea de bursă, casa de compensatie si operatori, evaluarea riscului si exercitarea contractelor cu optiuni;

l) să încheie un contract de clearing cu o casă de compensatie care a obtinut autorizatia de functionare din partea C.N.V.M., în cazul în care societatea de bursă nu are casa de compensatie organizată ca departament;

m) să facă accesibile publicului cotatiile si volumul tranzactionat, conform prevederilor titlului VIII “Organizarea evidentelor si asigurarea raportărilor”.

(2) Societătii de bursă îi este interzis să detină participări, de orice fel ar fi acestea, într-o altă societate de bursă, într-o societate de brokeraj, societate de servicii de investitii financiare, societate de consultantă de investitii sau într-o societate bancară ori societate comercială operator la bursele de mărfuri. Este exceptată de la prevederile de mai sus participarea până la maximum 5% din capitalul social al unei societăti detinute public.

(3) Membrii consiliului de administratie, cenzorii interni/auditorii financiari ai unei societăti de bursă, precum si membrii consiliului bursei nu pot detine nici o participare, nu pot face parte din conducerea executivă si nu pot fi administratori sau cenzori/auditori la o altă societate de bursă, la o societate de consultantă de investitii sau la o societate de brokeraj, societate de servicii de investitii financiare ori societate bancară avizată de C.N.V.M. care are calitatea de actionar al unei alte societăti de bursă.

(4) Membrii consiliului de administratie, cenzorii interni/auditorii financiari ai unei societăti de bursă, precum si membrii consiliului bursei nu pot fi actionari care în mod direct sau prin persoane implicate ori afiliate detin o pozitie majoritară si au fost membri ai consiliului de administratie sau ai conducerii executive ai unei societăti comerciale la momentul deschiderii procedurii de faliment.

(5) În vederea evitării conflictului de interese în exercitarea atributiilor prevăzute la art. 15 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, membrii consiliului bursei de mărfuri, cu exceptia presedintelui, nu pot fi actionari, administratori, cenzori/auditori sau salariati ai membrilor respectivei burse de mărfuri ori administratori ai societătii de bursă.

(6) Sotul, rudele până la gradul al doilea inclusiv, precum si afinii de gradul întâi ai membrilor consiliului de administratie si ai membrilor consiliului bursei nu pot detine functii de conducere si nu pot fi administratori sau cenzori/auditori financiari la o altă societate de bursă.

(7) Societatea de bursă trebuie să asigure pe toată durata de functionare respectarea cumulativă a conditiilor prevăzute la alin. (1)-(6).

(8) Societatea de bursă care are casa de compensatie organizată ca departament va solicita autorizarea acesteia concomitent cu solicitarea autorizării de functionare ca societate de bursă.

Art. 8. - (1) Capitalul social minim al societătii de bursă se stabileste în functie de tipul operatiunilor desfăsurate la bursa de mărfuri pe care aceasta o înfiintează si o administrează, după cum urmează:

a) 2.000.000.000 lei, pentru desfăsurarea operatiunilor prevăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) si b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002;

b) 4.000.000.000 lei, pentru desfăsurarea tuturor operatiunilor prevăzute la art. 12 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002;

c) 8.000.000.000 lei, pentru situatia prevăzută la lit. b) si în care casa de compensatie este organizată ca departament în cadrul societătii de bursă.

(2) În cazul în care o societate de bursă administrează mai multe burse de mărfuri, nivelul minim al capitalului social al societătii de bursă se va majora cu 1.000.000.000 lei pentru fiecare bursă de mărfuri înfiintată si administrată.

 

SECTUNEA a 2-a

Proceduri de autorizare

           

Art. 9. - (1) Autorizatia de înfiintare a societătii de bursă se eliberează în scopul înmatriculării la Oficiul registrului comertului, în baza unei cereri de autorizare, întocmită conform modelului prezentat în anexa nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) actul constitutiv al societătii, în copie legalizată;

b) dovada vărsării capitalului social în contul deschis în acest scop la o societate bancară.

Acest cont va fi blocat de societatea bancară până la prezentarea de către titularul acestuia a certificatului de înregistrare la Oficiul registrului comertului;

c) dovada detinerii cu titlu legal a spatiului necesar functionării, care se va materializa într-un act de proprietate încheiat în formă autentică, transcris în registrul de transcriptii imobiliare sau înscris în cartea funciară de pe lângă judecătoria în a cărei rază se află imobilul, ori într-un contract de închiriere sau subînchiriere, cuprinzând o clauză de reînnoire, înregistrat la autoritatea fiscală, în copie legalizată. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta, în original, declaratia în formă scrisă a proprietarului care consimte la destinatia spatiului subînchiriat, însotită de o copie legalizată a contractului de închiriere a acestuia, înregistrat la autoritatea fiscală. Nu se acceptă contract de asociere în participatiune;

d) pentru fiecare membru al consiliului de administratie si pentru cenzorii interni/auditorii financiari: curriculum vitae, actul de identitate în copie, diploma de studii în copie, certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, în original, eliberate cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, înaintea depunerii cererii de autorizare de înfiintare, si declaratia pe propria răspundere, în original, din care să rezulte faptul că respectiva persoană nu se află în una dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si de prezentul regulament. Pentru persoanele care si-au stabilit resedinta în România de mai putin de 5 ani sau care încă nu si-au stabilit resedinta în România, certificatele de cazier judiciar si certificatele de cazier fiscal eliberate de autoritătile române vor fi completate cu documente echivalente eliberate de autoritătile competente din tara de origine si din tara în care si-au stabilit anterior resedinta, dacă aceasta este altă tară decât cea de origine;

e) pentru actionarii persoane juridice: extras din registrul comertului din tara în care este înmatriculată si functionează societatea care să ateste data înmatriculării, reprezentantii statutari, obiectul de activitate, capitalul social, structura detaliată a actionariatului si ultimul bilant contabil, înregistrat la autoritatea fiscală natională din tara de origine si certificat în conformitate cu legislatia în vigoare. În situatia în care actionarul persoană juridică este o societate detinută public si este cotată pe una dintre pietele reglementate recunoscute de C.N.V.M., se va prezenta numai lista actionarilor cu detineri de capital social de cel putin 5%, la data depunerii cererii;

f) pentru actionarii persoane fizice: curriculum vitae, certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal în original, eliberate cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, înaintea depunerii cererii de autorizare de înfiintare, copie de pe actul de identitate sau pasaport.

(2) Pentru persoanele fizice si juridice străine se vor prezenta copii legalizate în tara de origine de pe documentele solicitate, însotite de traducerea legalizată în limba română.

Art. 10. - Societatea de bursă are obligatia să solicite C.N.V.M. autorizatia de functionare, în termen de maximum 30 de zile de la data eliberării certificatului de înregistrare de către Oficiul registrului comertului.

Ar. 11. - (1) Autorizatia de functionare ca societate de bursă se eliberează de către C.N.V.M. în baza unei cereri de autorizare, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) încheierea judecătorului-delegat pe lângă Oficiul registrului comertului privind înmatricularea societătii comerciale, în copie;

b) certificatul de înregistrare la Oficiul registrului comertului, care cuprinde si codul unic de înregistrare, în copie;

c) contractul de clearing în copie, încheiat cu o casă de compensatie care a obtinut autorizatia de functionare din partea C.N.V.M., în cazul în care societatea de bursă nu are casa de compensatie organizată ca departament;

d) regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioară, procedurile de lucru si de supraveghere internă a societătii de bursă, precum si categoriile, nivelurile si plafoanele comisioanelor si tarifelor ce vor fi practicate, specimenele de semnături pentru reprezentantii societătii de bursă în relatia cu C.N.V.M.;

e) dovada detinerii cu titlu legal a echipamentului tehnic necesar dotării minimale, care va fi folosit în scop unic pentru activitatea supusă autorizării, în copie legalizată;

f) dovada detinerii cu titlu legal a software-ului specializat, care va fi folosit în scop unic pentru activitatea supusă autorizării, în copie legalizată, sau declaratia pe propria răspundere, în original, a reprezentantului legal al societătii de bursă, din care să rezulte că software-ul este produs de departamentul de informatică al acesteia, precum si manualul de operare;

g) lista cu propunerile pentru membrii consiliului bursei de mărfuri si presedintele acestuia, care să cuprindă numele si datele de identitate ale persoanelor ce urmează să fie validate de către C.N.V.M. anterior numirii acestora, însotită de:

1. curriculum vitae;

2. actul de identitate, în copie;

3. dovada rezidentei în România, dacă este cazul;

4. certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, în original, eliberat cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, înaintea depunerii cererii de autorizare;

5. diploma de studii în copie legalizată;

6. dovada absolvirii a cel putin unui curs de specialitate privind bursele de mărfuri;

7. declaratia pe propria răspundere, în original, din care să rezulte faptul că îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. h) si i), alin. (3), (4), (5) si (6) si că nu se află în nici una dintre situatiile de  incompatibilitate prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 sau de prezentul regulament.

h) declaratia pe propria răspundere, în original, din partea reprezentantului legal al societătii de bursă, din care să rezulte faptul că societatea respectivă respectă conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si de art. 7 din prezentul regulament.

(2) Eliberarea autorizatiei de functionare se face cu conditia dovezii achitării tarifului de autorizare în contul C.N.V.M.

Art. 12. - (1) Neacordarea autorizatiei de functionare în termenul prevăzut la art. 3 atrage revocarea autorizatiei privind înfiintarea societătii de bursă, în situatia în care deficientele constatate nu vor fi remediate în termen de maximum 60 de zile de la data emiterii deciziei motivate de respingere a cererii.

(2) Autorizarea privind înfiintarea societătii de bursă va fi revocată si în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 10.

(3) O nouă cerere de autorizare poate fi înaintată numai după remedierea deficientelor care au constituit motivele de respingere a solicitării initiale.

 

CAPITOLUL 3

Bursele de mărfuri si pietele reglementate dezvoltate de acestea

SECTIUNEA 1

Conditii de autorizare

 

Art. 13. - (1) Bursele de mărfuri se înfiintează de către societatea de bursă, cu autorizarea C.N.V.M.

(2) Societatea de bursă are obligatia să solicite C.N.V.M. autorizatia de functionare pentru bursa/bursele de mărfuri, în termen de maximum 60 de zile de la obtinerea autorizatiei de functionare.

Art. 14. - (1) Pentru a dezvolta piete reglementate si pentru a functiona legal, o bursă de mărfuri trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) minimum 20 de entităti definite conform prevederilor art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 să fie autorizate sau, după caz, avizate să desfăsoare tranzactii la bursa de mărfuri respectivă, organizată la sediul social;

b) să dezvolte minimum o piată;

c) sistemul de tranzactionare să fie astfel construit încât să asigure stocarea si furnizarea către operatorii burselor de mărfuri si clientii acestora, pentru fiecare instrument tranzactionat, a cel putin următoarelor date:

1. publicarea la începutul fiecărei sedinte de tranzactionare a pretului mediu ponderat, a pretului maxim, a pretului minim si a volumului tranzactionat pe piata respectivă, aferente închiderii sedintei de tranzactionare precedente;

2. afisarea la sfârsitul fiecărei ore de tranzactionare a pretului mediu ponderat, a pretului maxim, a pretului minim si a volumului tranzactionat, în primele 6 ore de tranzactionare ale sedintei în curs;

3. afisarea la fiecare 20 de minute a pretului mediu ponderat, a pretului maxim, a pretului minim si a volumului tranzactionat pentru ultimele 2 ore de tranzactionare ale sedintei în curs;

d) conducerea executivă a bursei de mărfuri să fie încredintată consiliului bursei de mărfuri numit de consiliul de administratie al societătii de bursă în conditiile art. 14 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002.

(2) O societate de bursă poate înfiinta burse de mărfuri si în altă localitate decât cea în care se află sediul social, prin înfiintarea de sucursale ale societătii de bursă.

(3) În situatia prevăzută la alin. (2) trebuie îndeplinite suplimentar următoarele conditii cumulative:

a) minimum 20 de entităti definite conform prevederilor art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 să fie autorizate sau, după caz, avizate să desfăsoare tranzactii la bursa de mărfuri respectivă;

b) să detină un spatiu corespunzător desfăsurării activitătii, care trebuie să fie în folosinta exclusivă a societătii de bursă si să aibă o suprafată utilă de minimum 125 m2, pentru cazurile în care sedintele de tranzactionare se desfăsoară cu strigare, si de 75 m2, pentru cazurile în care se tranzactionează electronic;

c) să asigure la sediul respectiv dotarea tehnică minimă, conform prevederilor art. 7 alin. (1).

(4) O bursă de mărfuri nu poate dezvolta mai mult de o piată de acelasi tip.

(5) Prin piete de acelasi tip se întelege piete la care se tranzactionează aceeasi marfă, titlu reprezentativ de marfă sau acelasi instrument financiar derivat.

(6) În cazul în care o bursă de mărfuri dezvoltă mai multe piete, acestea vor fi autorizate/avizate cu respectarea prevederilor alin. (1) lit. a) si alin. (3) lit. a), dacă au fost autorizate sau, după caz, avizate cel putin 20 de entităti pentru o piată.

 

SECTIUNEA a 2-a

Proceduri de autorizare

 

Art. 15. - Autorizatia de functionare a burselor de mărfuri se eliberează de către C.N.V.M. pe baza cererii de autorizare întocmite conform modelului prezentat în anexa nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) lista entitătilor autorizate sau, după caz, avizate să desfăsoare tranzactii la bursa de mărfuri respectivă ori cerere însotită de documentele necesare autorizării, conform prevederilor pentru autorizarea prestării serviciilor de brokeraj;

b) dovada numirii membrilor consiliului bursei si a presedintelui acestuia;

c) structura organizatorică a bursei de mărfuri;

d) regulamentul de organizare si functionare a consiliului bursei de mărfuri;

Art. 16. - O piată la disponibil poate fi dezvoltată de o bursă de mărfuri numai cu avizul C.N.V.M. Pentru obtinerea acestui aviz sunt necesare următoarele documente:

a) regulamentele si procedurile de tranzactionare pentru respectiva piată;

b) clauzele standardizate ale contractelor spot si forward tranzactionate pe piata respectivă;

c) după caz, lista depozitelor autorizate de Comisia de licentiere a depozitelor de cereale si seminte oleaginoase sau de organisme cu competente similare pentru alte mărfuri si/sau agreate de societatea de bursă.

Art. 17. - (1) O piată de instrumente financiare derivate poate fi dezvoltată de o bursă de mărfuri numai cu autorizarea C.N.V.M. Pentru obtinerea acestei autorizatii sunt necesare următoarele documente:

a) regulamentele si procedurile de tranzactionare pentru respectiva piată;

b) clauzele standardizate ale contractelor tranzactionate pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate.

(2) Elementele caracteristice ale contractelor futures, ale optiunilor sau ale oricărui alt instrument financiar derivat, calificat astfel de C.N.V.M., vor fi supuse avizării si înregistrării la C.N.V.M.

Art. 18. - (1) Regulamentele si procedurile de tranzactionare prevăzute la art. 16 lit. a) sau la art. 17 alin. (1) lit. a), după caz, vor fi autorizate de C.N.V.M. în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (7) din Ordonanta

de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si trebuie să cuprindă cel putin următoarele:

a) regulamentul privind organizarea si functionarea bursei de mărfuri;

b) structura organizatorică;

c) regulamentul de organizare si functionare a consiliului bursei de mărfuri;

d) regulamentele de organizare si functionare a comisiilor de specialitate, dacă este cazul;

e) regulamentele privind tranzactionarea la bursa de mărfuri;

f) regulamentul privind operatorii la bursele de mărfuri;

conditiile de acceptare a cererii de operare pe pietele dezvoltate de bursa de mărfuri, de pierdere/suspendare a dreptului de tranzactionare conform art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 3, respectiv art. 15 alin. (1) lit. g) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, precum si retragerea, la cerere, de la tranzactionare conform art. 9 alin. (1) lit. d) pct. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002;

g) codul de etică si conduită;

h) regulamentul de ordine interioară;

i) regulamentul privind răspunderea juridică;

j) procedurile legate de circuitele informationale;

k) procedurile privind modalitătile de control si supraveghere a activitătii bursiere si regulile privind controlul intern al operatorilor;

l) procedurile privind documentele obligatorii ce vor fi utilizate de către operatorii la bursele de mărfuri.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a consiliului bursei de mărfuri trebuie să cuprindă si prevederile corespunzătoare art. 51 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, privind numirea si atributiile coordonatorului sedintei de tranzactionare.

(3) Regulamentele si procedurile bursei de mărfuri trebuie să fie disponibile pe pagina web a acesteia.

Societatea de bursă va notifica operatorilor la bursele de mărfuri amendamentele aduse reglementărilor ori informatii în legătură cu evenimentele probabile, transmitându-le prin e-mail, fax sau direct în sistem.

Art. 19. - (1) Eliberarea autorizatiei/avizului burselor de mărfuri si pietelor reglementate de instrumente financiare derivate sau la disponibil se face cu conditia dovezii achitării tarifului de autorizare/avizare în contul C.N.V.M.

(2) Bursa de mărfuri este obligată să înceapă activitatea în termen de maximum 6 luni de la obtinerea autorizatiei de functionare.

(3) Decizia de autorizare privind functionarea bursei de mărfuri va fi revocată în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (2).

Art. 20. - (1) Pentru promovarea, sustinerea si protejarea intereselor lor, membrii unei burse de mărfuri pot constitui, în conditiile art. 20 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, asociatia bursei de mărfuri.

(2) Asociatia bursei de mărfuri se va preocupa de ridicarea standardelor profesionale ale membrilor bursei de mărfuri, stabilirea si promovarea unor reguli de conduită si etică profesională în conditiile art. 21 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002.

(3) Asociatia bursei de mărfuri fără personalitate juridică va depune la C.N.V.M. actul constitutiv si statutul asociatiei, în copie legalizată, precum si regulamentul de organizare si functionare. Orice modificare adusă acestora va fi notificată C.N.V.M. în termen de 10 zile de la data efectuării acesteia.

(4) Asociatia bursei de mărfuri cu personalitate juridică va depune la C.N.V.M. certificatul de înscriere în registrul asociatiilor si fundatiilor, însotit de copii de pe actul constitutiv, statutul asociatiei, regulamentul de organizare si functionare, precum si orice modificare adusă acestora, în termen de 10 zile de la data înscrierii în registrul mentionat.

(5) Asociatiei bursei de mărfuri îi este interzis să încheie acte cu societatea de bursă sau cu terti care angajează patrimonial asociatia în raporturile ei cu societatea de bursă.

 

CAPITOLUL 4

Tranzactii la bursele de mărfuri

 

Art. 21. - (1) Bursele de mărfuri pot dezvolta piete la disponibil si piete ale instrumentelor financiare derivate.

(2) O bursă de mărfuri care dezvoltă o piată la disponibil va adopta prin reglementările proprii clauzele standard ale contractelor spot si forward tranzactionate pe piata respectivă.

(3) O bursă de mărfuri care dezvoltă o piată reglementată de instrumente financiare derivate va adopta prin reglementările proprii, agreate de casa de compensatie, clauzele standard si modalitatea de tranzactionare a contractelor futures, cu optiuni si a altor instrumente financiare derivate tranzactionate pe piata respectivă.

Art. 22. - (1) Negocierea cererilor si ofertelor reprezintă activitatea de introducere a unui ordin de vânzare/cumpărare, urmată de ansamblul tehnicilor bursiere care au ca scop încheierea de tranzactii în conformitate cu instructiunile ordinelor de bursă.

(2) Încheierea de tranzactii bursiere este realizată prin acordul de vointă al părtilor asupra unuia sau mai multor contracte identice spot, forward, futures, cu optiuni si altele, părtile obligându-se să respecte si să execute clauzele contractuale.

(3) Prin tranzactionarea la o bursă de mărfuri investitorul aderă la termenii contractelor respective.

(4) Tranzactiile încheiate pe bursele de mărfuri în conformitate cu reglementările specifice acestora sunt considerate valabil încheiate si produc efecte juridice fără a fi necesară redactarea ulterioară a vreunui înscris.

(5) O tranzactie încheiată la o bursă de mărfuri este considerată valabil încheiată la momentul înregistrării de către aceasta.

Art. 23. - (1) Contractul spot este un contract de vânzare-cumpărare standardizat în ceea ce priveste tipul, cantitatea si calitatea mărfii ce face obiectul contractului si prin care persoanele care adresează ordine de cumpărare si vânzare si încheie tranzactii îsi asumă obligatia ca, imediat sau la termenul de livrare stabilit prin reglementările bursei de mărfuri, să pună la dispozitia celeilalte părti marfa sau titlul vândut, respectiv suma de bani reprezentând valoarea tranzactiei.

(2) Contractul forward este un contract de vânzare-cumpărare standardizat în ceea ce priveste tipul, cantitatea si calitatea mărfii ce face obiectul contractului, a cărei livrare si decontare se realizează la un termen prestabilit.

(3) Contractul futures este un contract standardizat în ceea ce priveste toate clauzele sale, mai putin pretul.

(4) Contractul cu optiuni este un contract standardizat prin care în schimbul plătii unei prime se creează pentru cumpărătorul optiunii dreptul, dar nu si obligatia, de a cumpăra sau de a vinde un anumit activ suport la un pret prestabilit, denumit pret de exercitare, până la sau la data expirării.

(5) Clauzele standardizate ale unui contract futures sau cu optiuni vor cuprinde cel putin mentiunile enumerate la art. 46 alin. (2) si (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002.

Art. 24. - (1) În sensul aplicării dispozitiilor art. 4 alin. (1) pct. 10 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si independent de clauzele sale, contractul futures este un contract numit, fiind supus normelor speciale prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, de prezentul regulament, precum si de regulamentele specifice ale burselor de mărfuri la care se tranzactionează.

(2) Contractul futures dă nastere unor obligatii contractuale ce pot fi stinse în două moduri:

a) la scadentă, prin livrare fizică ori regularizare valorică prin plata diferentelor sau, respectiv,

b) până la scadentă, prin închiderea pozitiei deschise.

(3) La scadenta contractului futures vânzătorul va livra fizic marfa, iar cumpărătorul o va achita în conditiile stabilite de bursa de mărfuri, caz în care are loc transferul proprietătii, sau pozitiile deschise pot fi lichidate prin executarea unei/unor tranzactii de aceeasi mărime si de sens contrar.

(4) Lichidarea la scadentă a contractelor futures care au ca activ suport instrumente ce au la bază moneda natională sau devize convertibile se face numai prin plata diferentelor de pret, conform reglementărilor bursei de mărfuri.

(5) În cazul contractelor futures cu livrare:

a) vânzătorul unui contract futures care nu si-a închis pozitiile deschise până la scadentă are obligatia de a transfera la un moment în viitor o anumită cantitate de marfă, având calitatea determinată după anumite criterii stabilite prin reglementări de către bursa de mărfuri si la un pret stabilit la momentul încheierii tranzactiei;

b) cumpărătorul unui contract futures care nu si-a închis pozitiile deschise până la scadentă are obligatia de a achita la un moment în viitor o anumită cantitate de marfă, având calitatea determinată după anumite criterii stabilite prin reglementări de către bursa de mărfuri si la un pret stabilit la momentul încheierii tranzactiei.

Art. 25. - În sensul aplicării dispozitiilor art. 60 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, din momentul înregistrării unei tranzactii cu instrumente financiare derivate, casa de compensatie actionează în calitate de contraparte prin mecanismul novatiei cu schimbare de subiect.

Art. 26. - (1) În sensul aplicării dispozitiilor art. 4 alin. (1) pct. 11 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, contractul cu optiuni este un contract numit, fiind supus normelor prevăzute de aceeasi ordonantă de urgentă, de prezentul regulament, precum si de regulamentele specifice burselor de mărfuri pe care se tranzactionează.

(2) Exercitarea optiunii prin mecanismul stabilit de fiecare bursă de mărfuri este translativă de proprietate, cu exceptia cazului în care activul suport este cel prevăzut la art. 4 alin. (1) pct. 2 din Ordonanta de urgentă a

Guvernului nr. 27/2002.

Art. 27. - (1) Exercitarea optiunii de cumpărare (optiunea “call”) conduce la transferul proprietătii asupra activului suport din patrimoniul vânzătorului optiunii în patrimoniul cumpărătorului la momentul exercitării acesteia, acesta din urmă având obligatia plătii pretului.

(2) În cazul detinerii unei optiuni de cumpărare a unui contact futures, exercitarea acesteia conduce automat la cumpărarea contractului futures de către cumpărătorul optiunii “call” si la vânzarea contractului futures pentru vânzătorul optiunii.

(3) Exercitarea optiunii de vânzare (optiunea “put”) conduce la transferul proprietătii asupra activului suport din patrimoniul cumpărătorului optiunii în patrimoniul vânzătorului optiunii la momentul exercitării, acesta din urmă având obligatia plătii pretului.

(4) În cazul detinerii unei optiuni de vânzare a unui contract futures, exercitarea acesteia conduce automat la cumpărarea contractului futures de către vânzătorul optiunii “put”, precum si la vânzarea contractului futures pentru cumpărătorul optiunii.

 

TITLUL III

Autorizarea/avizarea si functionarea operatorilor la bursele de mărfuri

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

 

Art. 28. - Membrii burselor de mărfuri calificati conform art. 18 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, precum si traderii sunt operatori la bursele de mărfuri, care negociază cereri si oferte si încheie pe cont propriu sau pe contul clientilor, respectiv numai pe cont propriu, tranzactii pe pietele reglementate numai cu autorizatia/avizul C.N.V.M. în conditiile respectării prevederilor titlului III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002.

Art. 29. - În sensul aplicării art. 10 lit. c) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, locul de tranzactionare reprezintă dreptul dat de detinerea unui pachet de actiuni emise de către societatea de bursă, a cărui mărime este hotărâtă de adunarea generală a actionarilor si care conferă detinătorului acelor actiuni dreptul de a tranzactiona în pietele dezvoltate de bursa/bursele de mărfuri înfiintată/înfiintate în functie de societatea de bursă.

Art. 30. - (1) Societătile de servicii de investitii financiare pot opera numai pe pietele instrumentelor financiare derivate.

(2) Pentru prestarea serviciilor de brokeraj pe pietele instrumentelor financiare derivate, dezvoltate de o bursă de mărfuri, o societate de servicii de investitii financiare este obligată să solicite C.N.V.M. autorizatia de extindere a obiectului de activitate, în conditiile reglementărilor privind autorizarea si exercitarea activitătilor de servicii de investitii financiare si a celor prevăzute de art. 173 din prezentul regulament.

Art. 31. - Nici o persoană fizică sau juridică nu va opera pe pietele dezvoltate de bursele de mărfuri fără a detine autorizatie/aviz de la C.N.V.M.

Art. 32. - Serviciile conexe care pot fi prestate de către membrii bursei de mărfuri conform art. 22 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 sunt:

a) asistenta si evaluarea conditiilor de piată în vederea stabilirii politicii de pret si de investitii;

b) servicii de consultantă de investitii.

 

CAPITOLUL 2

Societatea de brokeraj

SECTIUNEA 1

Conditii de autorizare

 

Art. 33. - (1) Pentru a se înfiinta si a functiona legal societatea de brokeraj trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să se constituie ca societate comercială pe actiuni sau cu răspundere limitată, conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, având ca obiect exclusiv de activitate prestarea serviciilor de brokeraj;

b) capitalul social mimim al societătii de brokeraj, integral subscris si vărsat în numerar la momentul depunerii cererii de autorizare de înfiintare, să fie cel prevăzut la art. 34;

c) societatea să fie administrată de un consiliu de administratie format din cel putin 3 membri;

d) membrii consiliului de administratie, cenzorii interni/auditorii financiari si persoanele angajate în cadrul compartimentului de control intern nu trebuie să fi fost sanctionati de C.N.V.M., B.N.R. sau C.S.A. cu interzicerea exercitării oricărei activităti profesionale pe pietele reglementate de acestea;

e) membrii consiliului de administratie, cenzorii interni/auditorii financiari si persoanele angajate în cadrul compartimentului de control intern să nu fi fost condamnati sau să nu fie în curs de cercetare pentru infractiuni în legătură cu activitatea desfăsurată sau pentru fapte de coruptie;

f) directorii executivi responsabili de activitatea de servicii de brokeraj si cel putin unul dintre membrii consiliului de administratie trebuie să aibă studii superioare si să fi promovat un test de pregătire pe pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, recunoscut de C.N.V.M.;

g) să detină un spatiu destinat sediului social, corespunzător prestării serviciilor de brokeraj, care să fie în folosinta exclusivă a societătii de brokeraj si să aibă o suprafată utilă de minimum 70 m2;

h) să asigure conditiile minime privind dotarea tehnică necesară desfăsurării activitătii: minimum 4 computere cu sistem de operare adecvat, evidentă contabilă informatizată, software de “front office”, software de “back office”, sotf-ware-ul de tranzactionare specializat al unei burse de mărfuri, software de compensare, conectare la Internet, fax sau echivalent, minimum două linii telefonice;

i) să dispună de mecanisme de securitate si control al sistemelor informatice pentru asigurarea confidentialitătii si păstrării în sigurantă a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date. Datele stocate se referă la cel putin următoarele: ordine introduse, modificate, anulate, executate, rămase neexecutate;

j) cel putin două persoane angajate să aibă atestat de broker si să fie autorizate de C.N.V.M., conform prevederilor prezentului regulament;

k) să detină dreptul de tranzactionare la o bursă de mărfuri;

l) să facă dovada că este membru compensator sau că a încheiat un contract de compensare-decontare cu un membru compensator, în cazul în care se solicită autorizarea pentru pietele instrumentelor financiare derivate;

m) să facă dovada depunerii fondului individual si comun de garantare la casa de compensatie sau, după caz, la un membru compensator.

(2) Societatea de brokeraj, actionarii/asociatii ei semnificativi nu pot detine participări, de orice fel ar fi acestea, într-o altă societate de brokeraj, societate de servicii de investitii financiare sau într-o societate bancară care prestează servicii de brokeraj la bursele de mărfuri.

(3) Membrii consiliului de administratie sau cenzorii interni/auditorii financiari ai societătii pot detine participări într-o altă societate de brokeraj, societate de servicii de investitii financiare sau într-o societate bancară care prestează servicii de brokeraj la bursele de mărfuri numai dacă aceasta este detinută public si are actiunile înscrise la cotă pe o piată reglementată si numai cu conditia ca detinerile lor individuale, cumulate, să nu depăsească 10% din capitalul social al unei astfel de societăti, precum si cu conditia să nu fie alesi în conducerea altei societăti de brokeraj, societăti de servicii de investitii financiare sau societăti bancare care prestează servicii de brokeraj la bursele de mărfuri.

(4) Membrii consiliului de administratie, directorii executivi si cenzorii interni/auditorii financiari nu pot fi actionari care, direct sau prin persoane implicate ori afiliate, detin o pozitie majoritară sau să nu fi fost membri ai consiliului de administratie ori ai conducerii executive a unei societăti comerciale la momentul deschiderii procedurii falimentului.

(5) Sotul, rudele până la gradul al doilea inclusiv, precum si afinii de gradul întâi ai actionarilor cu pozitie de control si ai membrilor consiliului de administratie nu pot detine functii de conducere si nu pot fi actionari semnificativi într-o altă societate de brokeraj sau societate de servicii de investitii financiare.

(6) Societatea de brokeraj trebuie să asigure pe toată durata de functionare respectarea cumulativă a conditiilor prevăzute la alin. (1)-(5).

Art. 34. - (1) Capitalul social minim al societătii de brokeraj se stabileste în functie de tipul operatiunilor desfăsurate si de calitatea în care aceasta tranzactionează, în cont propriu si/sau în contul clientilor, după cum urmează:

a) 300.000.000 lei pentru societătile de brokeraj care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 22 lit. a), b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 pe pietele la disponibil, în cont propriu si/sau în contul

clientilor, si pe pietele de instrumente financiare derivate, numai în contul propriu, si nu detin calitatea de membru compensator;

b) 500.000.000 lei pentru societătile de brokeraj care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 22 lit. a), b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si care detin calitatea de membru compensator individual;

c) 2.000.000.000 lei pentru societătile de brokeraj care desfăsoară activitătile prevăzute la art. 22 lit. a), b), c) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si care detin calitatea de membru compensator general, cu respectarea cerintei prevăzute la art. 101 alin. (2) lit. b) si c).

(2) Societătile de brokeraj care îndeplinesc conditiile de capital, de operare si cele privind forma juridică atât pe pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, cât si pe pietele reglementate de valori mobiliare si alte instrumente financiare pot solicita C.N.V.M. autorizarea extinderii obiectului de activitate cu serviciile de investitii financiare prevăzute la art. 149 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002.

Art. 35. - (1) În cursul desfăsurării activitătii sale societatea de brokeraj trebuie să mentină un nivel minim al capitalului net echivalent cu 25% din capitalul social autorizat si integral vărsat, calculat conform instructiunilor C.N.V.M.

(2) Societatea de brokeraj trebuie să mentină un grad de îndatorare de cel mult 8 la 1, calculat conform instructiunilor C.N.V.M.

 

SECTIUNEA a-2-a

Proceduri de autorizare

 

Art. 36. - Pentru a functiona legal, societatea de brokeraj este obligată în conditiile prezentului regulament să solicite C.N.V.M. autorizatie de înfiintare, document în baza căruia se va realiza înregistrarea acesteia la Oficiul registrului comertului. În baza dovezii de înregistrare la Oficiul registrului comertului, societatea de brokeraj va solicita C.N.V.M. autorizatia de functionare.

Art. 37. - (1) Autorizatia de înfiintare a societătii de brokeraj se eliberează în baza unei cereri de autorizare, întocmită conform anexei nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) proiectul actului constitutiv al societătii de brokeraj;

b) dovada detinerii cu titlu legal a spatiului necesar functionării, care se va materializa într-un act de proprietate încheiat în formă autentică, transcris în registrul de transcriptii imobiliare sau înscris în cartea funciară de pe lângă judecătoria unde se află imobilul, într-un contract de închiriere sau de subînchiriere, cuprinzând clauza de reînnoire, înregistrat la autoritatea fiscală, în copie legalizată. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta declaratia în formă scrisă a proprietarului care consimte cu privire la destinatia spatiului subînchiriat, însotită de copia legalizată a contractului de închiriere înregistrat la autoritatea fiscală. Nu se acceptă contract de asociere în participatiune;

c) pentru fiecare membru al consiliului de administratie si pentru cenzorii interni/auditorii financiar: curriculum vitae, actul de identitate în copie, diploma de studii în copie, certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal în original, eliberate cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, înaintea depunerii cererii de autorizare de înfiintare, si declaratia pe propria răspundere, în original, din care să rezulte faptul că nu se află în una dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si de prezentul regulament. Pentru persoanele care si-au stabilit resedinta în România de mai putin de 5 ani sau încă nu si-au stabilit resedinta în România, certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, eliberate de autoritătile române, vor fi completate cu documente echivalente eliberate de autoritătile competente din tara de origine si din tara în care si-au stabilit anterior resedinta, dacă aceasta este altă tară decât cea de origine;

d) pentru actionarii/asociatii persoane juridice: extras din registrul comertului din tara în care este înmatriculată si functionează societatea, care să ateste data înmatriculării, reprezentantii statutari, obiectul de activitate, capitalul social, structura detaliată a actionariatului/asociatilor si ultimul bilant contabil, înregistrat la autoritatea fiscală natională din tara de origine si certificat în conformitate cu legislatia în vigoare;

e) pentru actionarii/asociatii persoane fizice: curriculum vitae, certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal în original, eliberate cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, înaintea depunerii cererii de autorizare de înfiintare, actul de identitate sau pasaport, în copie;

f) declaratie pe propria răspundere, în original, din partea reprezentantului legal al societătii de brokeraj, din care să rezulte faptul că societatea respectă conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si de art. 33;

g) planul de afaceri pe tipuri de activităti, care trebuie să cuprindă: datele de identificare a societătii, prezentarea activitătii ce urmează să fie desfăsurată, conducerea, personalul societătii, structura organizatorică, cu precizarea responsabilitătilor si a limitelor de competentă pentru personalul cu putere de decizie, lista persoanelor fizice si juridice ale căror servicii intentionează să le utilizeze (auditori, societăti bancare, avocati, consultanti de investitii etc.), studiul pietei si al factorilor ce pot afecta fezabilitatea planului de afaceri, politica de investitii si planul de finantare a afecerii incluzând perioada de recuperare a investitiei.

(2) În situatia în care actionarul persoană juridică este o societate detinută public si este cotată pe una dintre pietele reglementate recunoscute de C.N.V.M., pentru îndeplinirea cerintei de la lit. d), se va prezenta numai lista actionarilor care au detineri de cel putin 5% la data depunerii cererii.

(3) Pentru persoanele fizice si juridice străine se vor prezenta copii legalizate în tara de origine de pe documentele solicitate, însotite de traducere legalizată în limba română.

Art. 38. - (1) C.N.V.M. poate refuza acordarea autorizatiei de înfiintare a societătii de brokeraj dacă, luând în considerare necesitatea asigurării unui management sigur si prudent, nu consideră corespunzătoare calitatea actionarilor/asociatilor si/sau a mărimii participărilor directe ori indirecte ale acestora.

(2) Cererea de autorizare va fi respinsă dacă:

a) documentatia prezentată este incompletă sau dacă nu este întocmită în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

b) documentatia prezentată este insuficientă pentru a determina dacă: societatea de brokeraj va desfăsura activitătile propuse, în conformitate cu reglementările aplicabile; reputatia, pregătirea si experienta profesională a conducătorilor societătii si calitatea actionarilor semnificativi sunt corespunzătoare pentru realizarea obiectivelor propuse în planul de afaceri si a activitătii de servicii de brokeraj propuse a fi desfăsurată;

c) conducătorii societătii de brokeraj, administratorii, cenzorii interni/auditorii financiari si actionarii semnificativi nu au reputatia necesară, calificarea si experienta profesională adecvate functiei lor;

d) calitatea fondurilor sau a actionarilor semnificativi nu corespunde nevoii garantării unei gestiuni sănătoase si prudente a societătii de brokeraj.

Art. 39. - Societatea de brokeraj are obligatia să solicite C.N.V.M. autorizatia de functionare, în termen de maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de înregistrare de la Oficiul registrului comertului.

Art. 40. - (1) Autorizatia de functionare ca societate de brokeraj se acordă de către C.N.V.M. în baza unei cereri de autorizare, întocmită conform anexei nr. 1, care va fi însotită de următoarele documente:

a) actul constitutiv în original sau în copie legalizată;

b) dovada vărsării capitalului social în contul deschis în acest scop la o societate bancară. Acest cont va fi blocat de societatea bancară până la prezentarea de către titularul acestuia a certificatului de înregistrare la Oficiul registrului comertului.

c) încheierea judecătorului delegat pe lângă Oficiul registrului comertului privind înmatricularea societătii comerciale, în copie;

d) certificatul de înregistrare la Oficiul registrului comertului, care cuprinde si codul unic de înregistrare, în copie;

e) regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioară, procedurile de lucru si de supraveghere internă a societătii de brokeraj, precum sispecimenele de semnătură pentru reprezentantii societătii de brokeraj în relatia cu C.N.V.M.;

f) dovada detinerii cu titlu legal a echipamentului tehnic necesar dotării minimale, care va fi folosit în scop unic pentru activitatea supusă autorizării, în copie legalizată;

g) dovada detinerii cu titlu legal a software-ului de tranzactionare, de “back office” si de compensare, care va fi folosit în scop unic pentru activitatea supusă autorizării, în copie legalizată;

h) acordul societătii de bursă privind operarea pe pietele reglementate administrate de către aceasta, din care să rezulte că societatea de brokeraj detine dreptul de tranzactionare la bursa de mărfuri respectivă si îndeplineste conditiile de operare la aceasta;

i) contractul de compensare-decontare, în copie, încheiat cu o casă de compensatie care a obtinut autorizatia de functionare din partea C.N.V.M. sau contractul încheiat cu un membru compensator general, în cazul în care se solicită autorizare pentru tranzactionarea pe pietele instrumentelor financiare derivate;

j) dovada constituirii fondului individual si comun de garantare;

k) documentatia necesară conform art. 46, 47, 84 si 85 pentru autorizarea a cel putin doi brokeri si, respectiv, a cel putin unui membru al compartimentului de control intern;

(2) Eliberarea autorizatiei de functionare se face cu conditia dovezii achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare.

 

CAPITOLUL 3

Societatea comercială

SECTIUNEA 1

Conditii de avizare

 

Art. 41. - (1) Pentru negocierea cererilor si ofertelor si încheierea tranzactiilor, exclusiv pe piata la disponibil dezvoltată de o bursă de mărfuri si exclusiv în nume propriu si pe contul său, o societate comercială trebuie să solicite avizul C.N.V.M., în conditiile prezentului capitol.

(2) În vederea obtinerii avizului prevăzut la alin. (1), o societate comercială trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) să detină dreptul de tranzactionare la o bursă de mărfuri;

b) să dispună de un computer cu sistem de operare adecvat, software de tranzactionare specializat al bursei de mărfuri în cadrul căreia tranzactionează, sistem de stocare si păstrare a datelor si informatiilor, conectare la Internet, fax sau echivalent, minimum o linie telefonică;

c) să dispună de mecanisme de securitate si control al sistemelor informatice pentru asigurarea păstrării în sigurantă a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date. Datele stocate se referă la cel putin următoarele: ordine introduse, modificate, anulate, executate, rămase neexecutate;

d) să nu se afle în una dintre fazele procedurii de reorganizare judiciară sau de faliment;

e) membrii consiliului de administratie si cenzorii interni/auditorii financiari ai societătii comerciale să nu fie actionari care, direct sau prin persoane implicate or afiliate, detin o pozitie majoritară sau să nu fi fost membri ai consiliului de administratie ori ai conducerii executive a unei societăti comerciale la momentul deschiderii procedurii falimentului;

f) membrii consiliului de administratie, ai conducerii executive si cenzorii interni/auditorii financiari să nu fi fost sanctionati de C.N.V.M. cu interzicerea exercitării oricărei activităti profesionale pe pietele reglementate de aceasta;

g) să organizeze si să evidentieze distinct operatiunile desfăsurate pe piata la disponibil dezvoltată de o bursă de mărfuri;

h) să asigure accesul nelimitat al C.N.V.M. la evidentele si înregistrările specifice organizării tranzactionării pe piata la disponibil dezvoltată de o bursă de mărfuri;

i) cel putin două persoane angajate să aibă atestat de broker si să fie autorizate de C.N.V.M. conform prevederilor prezentului regulament.

 

SECTIUNEA a 2-a

Proceduri de avizare

 

Art. 42. - (1) Avizul pentru operarea pe piata la disponibil dezvoltată de o bursă de mărfuri se eliberează de către C.N.V.M. în baza unei cereri, întocmită conform anexei nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) încheierea judecătorului-delegat de pe lângă Oficiul registrului comertului privind înmatricularea societătii comerciale, în copie;

b) certificatul de înregistrare la Oficiul registrului comertului, care cuprinde si codul unic de înregistrare, în copie;

c) pentru actionarii/asociatii persoane juridice: extras din registrul comertului din tara în care este înmatriculată si functionează societatea, care să ateste data înmatriculării, reprezentantii statutari, obiectul de activitate, capitalul social, structura detaliată a actionariatului/asociatilor si ultimul bilant contabil înregistrat la autoritatea fiscală natională din tara de origine si certificat conform legislatiei în vigoare;

d) pentru actionarii/asociatii persoane fizice: curriculum vitae, certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal în original, eliberat cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, înaintea depunerii cererii, copie de pe actul de identitate sau de pe pasaport;

e) declaratie pe propria răspundere, în original, din partea reprezentantului legal al societătii comerciale, din care să rezulte că societatea comercială îndeplineste conditiile pentru avizare prevăzute la art. 41;

f) proceduri de lucru si de supraveghere internă a modului de desfăsurare a operatiunilor pe piata la disponibil dezvoltată de o bursă de mărfuri, precum si specimenele de semnături pentru reprezentantii societătii comerciale în relatia cu C.N.V.M.;

g) acordul societătii de bursă privind operarea pe pietele reglementate administrate de către aceasta, din care să rezulte că societatea comercială detine dreptul de tranzactionare la bursa de mărfuri respectivă si îndeplineste conditiile de operare la aceasta;

h) documentatia necesară conform art. 46, 47, 84 si 85 pentru autorizarea a cel putin doi brokeri si, respectiv, a cel putin unui membru al compartimentului de control intern.

(2) În situatia în care actionarul persoană juridică este o societate detinută public si este cotată pe una dintre pietele reglementate recunoscute de C.N.V.M., pentru respectarea cerintei alin. (1) lit. c) se va prezenta numai lista actionarilor cu detineri de cel putin 5% la data depunerii cererii.

(3) Pentru persoanele fizice si juridice străine se vor prezenta copii legalizate în tara de origine de pe documentele solicitate, însotite de traducere legalizată în limba română.

(4) Eliberarea avizului societătii comerciale se face cu conditia dovezii achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de avizare.

 

CAPITOLUL 4

Societatea bancară

SECTIUNEA 1

Conditii de avizare

 

Art. 43. - (1) Pentru a presta servicii de negociere a cererilor si ofertelor si de încheiere de tranzactii pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate dezvoltate de o bursă de mărfuri, o societate bancară trebuie să solicite C.N.V.M. un aviz, în conditiile prezentului regulament.

(2) În vederea obtinerii avizului de operare, o societate bancară trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) să detină autorizatie de functionare ca societate bancară;

b) să aibă inclusă în obiectul de activitate tranzactionarea de instrumente financiare derivate;

c) să detină dreptul de tranzactionare la o bursă de mărfuri;

d) membrii consiliului de administratie, cenzorii interni/auditorii financiari ai societătii bancare si persoanele angajate în cadrul compartimentului de control intern să nu fi fost sanctionati de C.N.V.M., B.N.R. sau C.S.A. cu interzicerea exercitării oricărei activităti profesionale pe pietele reglementate de acestea;

e) să organizeze si să evidentieze distinct prestarea serviciilor de brokeraj pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate, conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si ale prezentului regulament emis în aplicarea acesteia, delimitând responsabilitătile personalului implicat în angajarea operatiunilor cu instrumente financiare derivate, personalului responsabil cu gestionarea riscului si a celui responsabil cu efectuarea plătilor;

f) să asigure accesul nelimitat al C.N.V.M. la evidentele si înregistrările specifice organizării tranzactionării pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate dezvoltate de o bursă de mărfuri;

g) să dispună de un spatiu corespunzător desfăsurării activitătii de tranzactionare;

h) să asigure conditii minimale privind dotarea tehnică necesară desfăsurării activitătii: 4 computere cu sistem de operare adecvat, software-ul de tranzactionare specializat al unei burse de mărfuri, software de “front office”, software de “back office”, software de compensare, evidentă contabilă informatizată, conectare la Internet, fax sau echivalent, două linii telefonice;

i) să dispună de mecanisme de securitate si control al sistemelor informatice pentru asigurarea confidentialitătii si păstrării în sigurantă a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date. Datele stocate se referă la cel putin următoarele: ordine introduse, modificate, anulate, executate, rămase neexecutate;

j) cel putin două persoane angajate să aibă atestat de broker si să fie autorizate de C.N.V.M. ca brokerii, conform prevederilor prezentului regulament;

k) să facă dovada că este membru compensator sau că a încheiat un contract de compensare-decontare cu un membru compensator;

l) să constituie fondul individual si comun de garantare la casa de compensatie sau, după caz, la un membru compensator;

m) să nu se afle sub supravegherea specială a B.N.R. sau în una dintre fazele procedurii de faliment.

(3) Societatea bancară si actionarii ei semnificativi nu pot detine participări, de orice fel ar fi acestea, într-o societate de brokeraj sau într-o societate de servicii de investitii financiare care prestează servicii de brokeraj pe pietele de instrumente financiare derivate.

(4) Membrii consiliului de administratie si cenzorii interni/auditorii financiari ai societătii bancare pot detine actiuni într-o societate de brokeraj sau într-o societate de servicii de investitii financiare care prestează servicii de brokeraj la bursele de mărfuri, numai dacă aceasta este detinută public si are actiunile înscrise la cotă pe o piată reglementată si numai cu conditia ca detinerile lor individuale si cumulate să nu depăsească 10% din capitalul social al unei astfel de societăti de brokeraj, precum si cu conditia să nu fie alesi în conducerea unei societăti de brokeraj sau a unei societăti de servicii de investitii financiare care prestează servicii de brokeraj la bursele de mărfuri.

(5) Membrii consiliului de administratie si cenzorii interni/auditorii financiari ai societătii bancare nu pot fi actionari care, direct sau prin persoane implicate ori afiliate, detin o pozitie majoritară sau au fost membri ai consiliului de administratie ori ai conducerii executive a unei societăti comerciale la momentul deschiderii procedurii falimentului.

(6) Sotul, rudele până la gradul al doilea inclusiv, precum si afinii de gradul întâi ai actionarilor cu pozitie de control si ai membrilor consiliului de administratie nu pot să detină functii de conducere si să fie actionari semnificativi într-o societate de brokeraj sau într-o societate de servicii de investitii financiare care prestează servicii de brokeraj;

(7) Conditiile enumerate la alin. (1)-(6) de mai sus trebuie respectate pe toată perioada în care respectiva societate bancară desfăsoară activitate de tranzactionare la bursele de mărfuri.

 

SECTIUNEA a 2-a

Proceduri de avizare

 

Art. 44. - (1) Avizul pentru operarea pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate dezvoltate de o bursă de mărfuri se eliberează de către C.N.V.M. în baza unei cereri, întocmită conform anexei nr. 1, care va fi însotită de următoarele documente:

a) actul constitutiv al societătii bancare, în copie legalizată;

b) autorizatia de functionare ca societate bancară, în copie;

c) declaratie pe propria răspundere, în original, din partea reprezentantului legal al societătii bancare, din care să rezulte că aceasta îndeplineste conditiile prevăzute la art. 43 alin. (2), (3), (4), (5) si (6);

d) proceduri de lucru si de supraveghere internă a modului de desfăsurare a operatiunilor cu instrumente financiare derivate, precum si specimenele de semnături pentru reprezentantii societătii în relatia cu C.N.V.M.;

e) dovada detinerii cu titlu legal a echipamentului tehnic necesar dotării minimale, care va fi folosit în scop unic pentru activitatea supusă avizării, în copie legalizată;

f) dovada detinerii cu titlu legal a software-ului de tranzactionare specializat al unei burse de mărfuri, de “back office” si de compensare, care va fi folosit în scop unic pentru activitatea supusă avizării, în copie legalizată;

g) contractul de compensare-decontare, în copie, încheiat cu o casă de compensatie autorizată de C.N.V.M. sau contractul încheiat cu un membru compensator general;

h) acordul societătii de bursă privind operarea pe pietele reglementate administrate de către aceasta, din care să rezulte că societatea bancară detine dreptul de tranzactionare la bursa de mărfuri respectivă si îndeplineste conditiile de operare la aceasta;

i) dovada constituirii fondului individual si comun de garantare;

j) documentatia necesară conform art. 46, 47, 84 si 85 pentru autorizarea a celor putin doi brokeri si, respectiv, a cel putin unui membru al compartimentului de control intern;

(2) Eliberarea avizului societătii bancare se face cu conditia dovezii achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de avizare.

 

CAPITOLUL 5

Brokerul

SECTIUNEA 1

Conditii de autorizare

 

Art. 45. - O persoană fizică se va putea angaja în negocierea cererilor si ofertelor si încheierea tranzactiilor pe pietele reglementate dezvoltate de o bursă de mărfuri în calitate de broker numai după obtinerea autorizatiei emise de C.N.V.M. conform prevederilor titlului III cap. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002.

Art. 46. - Pentru a fi autorizată ca broker o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să se afle în raporturi de muncă exclusiv cu un membru al unei burse de mărfuri;

b) să fie în vârstă de cel putin 18 ani si să aibă exercitiul drepturilor civile;

c) să aibă cel putin studii medii;

d) să fie absolventă a unei forme de pregătire acceptate de consiliul bursei de mărfuri si să fie atestată profesional de către acesta;

e) să nu fi fost sanctionată de C.N.V.M., B.N.R. sau C.S.A. cu interzicerea exercitării oricărei activităti profesionale pe pietele reglementate de acestea;

f) să nu fi fost condamnată sau să nu fie în curs de cercetare pentru infractiuni în legătură cu activitatea desfăsurată sau pentru fapte de coruptie;

g) sotii, rudele până la gradul al doilea inclusiv, precum si afinii de gradul întâi ai persoanei fizice care solicită autorizatie să nu detină functii de conducere si să nu fie actionari cu pozitie de control într-o altă societate de brokeraj sau într-o altă societate de servicii de investitii financiare care prestează servicii de brokeraj.

 

SECTIUNEA a 2-a

Proceduri de autorizare

 

Art. 47. - (1) În vederea autorizării unei persoane fizice ca broker, membrul bursei de mărfuri va depune la C.N.V.M. o cerere de autorizare semnată de reprezentantul ei legal si purtând stampila societătii, în original, însotită de următoarele documente:

a) actul de identitate, în copie;

b) diploma de studii, în copie legalizată;

c) declaratie pe propria răspundere, în original, privind îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 46 lit. e)-g) din prezentul regulament si la art. 32 lit. a) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002;

d) certificat de cazier judiciar si certificat de cazier fiscal, în original, eliberate cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, anterior depunerii cererii;

e) atestatul eliberat de consiliul bursei de mărfuri unde solicită să fie autorizat să negocieze cereri si oferte si să încheie tranzactii, în copie.

(2) Eliberarea autorizatiei brokerului se face cu conditia dovezii achitării tarifului de autorizare în contul C.N.V.M.

(3) Autorizatia unui broker este valabilă pe toată perioada în care se află în raporturi de muncă cu membrul bursei de mărfuri care a solicitat autorizarea. Membrul bursei de mărfuri are obligatia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizatiei brokerilor cel târziu la data încetării raporturilor de muncă.

(4) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea brokerului, în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii cererii însotite de documentele prevăzute la alin. (1).

 

CAPITOLUL 6

Traderul

SECTIUNEA 1

Conditii de autorizare

 

Art. 48. - (1) Traderul este persoana fizică autorizată de C.N.V.M. în conditiile prezentului regulament si cu respectarea prevederilor titlului III cap. 3 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, care are în atributia sa negocierea cererilor si ofertelor, precum si încheierea tranzactiilor, exclusiv în nume si pe cont propriu.

(2) Traderul îsi poate desfăsura activitatea numai pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate.

Art. 49. - Pentru a fi autorizată ca trader o persoană fizică trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie în vârstă de cel putin 18 ani si să aibă exercitiul drepturilor civile;

b) să respecte prevederile regulamentelor bursei de mărfuri privind obtinerea dreptului de tranzactionare si conditiile de operare, precum si regulamentele casei de compensatie;

c) să dispună de un computer cu sistem de operare adecvat, software de tranzactionare specializat al bursei de mărfuri în cadrul căreia tranzactionează, sistem de stocare si păstrare a datelor si informatiilor, conectare la Internet, fax sau echivalent, minimum o linie telefonică;

d) să aibă cel putin studii medii;

e) să fie absolventă a unei forme de pregătire acceptate de consiliul bursei de mărfuri si să fie atestată profesional de către acesta;

f) să nu fie administrator, auditor/cenzor, după caz, la o societate de bursă ori casă de compensatie, la un membru al bursei de mărfuri sau consultant de investitii;

g) să nu fie actionar cu pozitie de control la un membru al bursei de mărfuri sau consultant de investitii;

h) să nu fie actionar cu pozitie de control sau să nu fi fost membră a consiliului de administratie ori a personalului de conducere al unei societăti comerciale la care s-a declansat procedura falimentului;

i) să nu fi fost exclusă de pe o piată reglementată recunoscută de C.N.V.M.;

j) să nu fi fost sanctionată de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăsurării de activităti pe pietele reglementate si autorizate de acestea;

k) să nu fi fost condamnată sau să nu fie în curs de cercetare pentru infractiuni în legătură cu activitatea desfăsurată sau pentru fapte de coruptie;

l) sotii, rudele până la gradul al doilea inclusiv, precum si afinii de gradul întâi ai persoanei fizice care solicită autorizatie să nu detină functii de conducere si să nu fie actionari cu pozitie de control într-o societate de brokeraj sau într-o societate de servicii de investitii financiare care prestează servicii de brokeraj la bursele de mărfuri.

 

SECTIUNEA a 2-a

Proceduri de autorizare

 

Art. 50. - (1) În vederea obtinerii autorizării ca trader persoana fizică va depune la C.N.V.M. o cerere întocmită conform anexei nr. 2, însotită de următoarele documente:

a) acordul societătii de bursă, care să ateste că solicitantul îndeplineste conditiile prevăzute de regulamentele bursei de mărfuri;

b) acceptul unui membru compensator de a compensa, deconta si garanta tranzactiile efectuate de către solicitant si confirmarea acestuia privind respectarea conditiilor minime de operare si garantare pe care trebuie să le îndeplinească traderul;

c) actul de identitate, în copie;

d) diploma de studii, în copie legalizată;

e) atestatul eliberat de consiliul bursei de mărfuri, în copie;

f) declaratie pe propria răspundere, în original, cu privire la îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 49;

g) certificat de cazier judiciar si certificat de cazier fiscal, în original, eliberate cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, anterior depunerii cererii.

(2) Eliberarea autorizatiei de trader se va face cu conditia prezentării dovezilor:

a) achitării tarifului de autorizare în contul C.N.V.M.;

b) constituirii la casa de compensatie a fondului individual de garantare în favoarea membrului compensator, în conformitate cu reglementările acesteia.

(3) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea solicitantului, în termen de cel mult 30 zile de la data primirii cererii însotite de documentele prevăzute la alin. (1).

Art. 51. - (1) În urma obtinerii autorizatiei de operare, traderul va încheia un contract cu societatea de bursă, contract ce îi conferă dreptul de tranzactionare în pietele reglementate de instrumente financiare derivate si un contract cu membrul compensator.

(2) Clauzele contractuale sunt stabilite de entitătile mentionate la alin. (1).

(3) Traderul are obligatia să depună la C.N.V.M. copii de pe contractele prevăzute de alin. (1) în maximum 30 de zile de la data emiterii autorizatiei de operare si în maximum două zile lucrătoare de la semnarea acestora.

Art. 52. - (1) Nerespectarea termenelor prevăzute la art. 51 alin. (3) atrage revocarea autorizatiei de operare.

(2) O nouă cerere de autorizare poate fi înaintată numai după remedierea deficientelor care au constituit motivele de respingere a solicitării initiale.

(3) C.N.V.M. va comunica societătii de bursă si casei de compensatie, în termen de două zile lucrătoare de la emitere, decizia revocării autorizatiei în conditiile alin. (1).

 

CAPITOLUL 7

Reguli de prudentă si de protectie a investitorilor

SECTIUNEA 1

Reguli minime de conduită pentru membrul bursei de mărfuri, broker si trader

 

Art. 53. - (1) Supravegherea si controlul conduitei operatorilor la bursa de mărfuri, precum si aplicarea prevederilor prezentului capitol vor fi efectuate de către consiliul bursei de mărfuri.

(2) Consiliul bursei de mărfuri poate delega atributiile privind supravegherea si controlul respectării regulilor minimale privind conduita operatorilor unei comisii de specialitate înfiintate conform art. 9 alin. (1) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002.

Art. 54. - (1) C.N.V.M. si consiliul bursei de mărfuri au autoritatea de a controla toate aspectele legate de activitatea si etica în tranzactionare a operatorilor la bursa de mărfuri.

(2) Consiliul bursei de mărfuri va supraveghea conduita operatorilor si va întreprinde investigatii si audieri în acele probleme care privesc încălcarea regulamentelor bursei de mărfuri, cu stabilirea sanctiunilor aferente.

Art. 55. - În cazul încălcării prevederilor regulamentelor bursei de mărfuri, consiliul bursei de mărfuri poate aplica sanctiuni independent de sanctiunile care vor fi stabilite de C.N.V.M.

Art. 56. - În cazul aparitiei unor diferende între consiliul bursei de mărfuri si operatorii la bursa de mărfuri privind aplicarea prevederilor regulamentelor bursei de mărfuri, acestia din urmă se vor putea adresa direct la C.N.V.M.

Art. 57. - Membrii burselor de mărfuri vor presta servicii de brokeraj în numele si pe contul clientilor, în baza unui contract în formă scrisă, care va contine cel putin următoarele clauze:

a) serviciile de brokeraj ce vor fi prestate

b) durata contractului, modul în care contractul poate fi reînnoit si/sau modificat;

c) procedura si mijloacele prin care clientii vor transmite ordine si instructiuni;

d) tipul, continutul si frecventa documentelor privind operatiunile desfăsurate ce vor fi transmise clientilor;

e) consimtământul expres al clientului pentru stocarea de către membrii bursei a instructiunilor/confirmărilor acestuia transmise telefonic, după caz;

f) declaratia clientului prin care mentionează că întelege termenii si îsi asumă riscul ce decurge din tranzactiile cu instrumente financiare derivate;

g) orice alte clauze privind prestarea serviciilor de brokeraj convenite de părti;

h) comisionul pentru prestarea serviciilor de brokeraj si/sau consultantă acordate clientilor, privind instrumentele financiare derivate;

i) semnătura clientului, a persoanei autorizate din partea membrului bursei si stampila societătii.

Art. 58. - (1) În vederea încheierii contractului cu un client, membrul bursei va întocmi un profil/portret al acestuia vizând pregătirea profesională, situatia financiară si sursele de venit, experienta în domeniul tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, obiectivele investitionale.

(2) În cazul în care investitorul refuză să furnizeze aceste informatii, va semna o declaratie în acest sens.

(3) Pe baza informatiilor cuprinse în profilul clientului membrul bursei reprezentat prin brokerul autorizat va acorda consultantă acestuia cu privire la oportunitatea unei investitii în raport cu situatia financiară si experienta acestuia.

(4) Dacă membrul bursei de mărfuri consideră că instructiunea/ordinul primită/primit de la un client în legătură cu tranzactionarea unui instrument financiar derivat este nepotrivită, acesta va informa clientul asupra motivului pentru care o astfel de tranzactie este nerecomandabilă. În cazul în care, după ce a fost informat, clientul doreste să încheie tranzactia, aceasta se va executa de către membrul bursei de mărfuri doar în baza unui ordin scris semnat de către client.

Art. 59. - Membrul bursei de mărfuri va înmâna potentialului client un prospect anexat contractului încheiat,înaintea semnării acestuia, cuprinzând informatii generale despre societate, instrumentele financiare derivate ce pot fi tranzactionate si serviciile prestate, care va contine cel putin următoarele:

a) datele de identificare a membrului bursei (adresa sediului social/sediilor secundare, telefon, fax, e-mail etc.);

b) numele si functia salariatului/brokerului cu care clientul va tine legătura;

c) informatii cu privire la existenta compartimentului de control intern, a reprezentantului acestuia si a posibilitătii transmiterii eventualelor reclamatii;

d) informatii cu privire la caracteristicile principale ale fiecărui instrument financiar derivat si cu privire la riscul implicat de tranzactionarea acestora;

e) elementele minime necesare derulării tranzactiilor cu instrumente financiare derivate (constituirea marjelor, fondurilor de garantare etc.).

Art. 60. - (1) Contractul va fi însotit de cererea de deschidere de cont pentru fiecare client si va cuprinde cel putin următoarele:

a) datele de identificare a clientului, persoană fizică sau juridică, după caz;

b) estimarea valorii investitiei;

c) nivelul de risc, obiectivele investitionale;

d) valoarea tranzactiilor efectuate pe piată la disponibil si detineri de pozitii deschise prin intermediul altui intermediar, dacă este cazul;

e) numele si decizia de autorizare ale brokerului care a deschis contul, eventual stampila acestuia.

(2) Clientul trebuie să anexeze la cererea de deschidere de cont prevăzută la alin. (1) copia actului de identitate sau a certificatului de înmatriculare, după caz.

Art. 61. - Formularul de confirmare a executării ordinelor trebuie să fie transmis clientilor în maximum 24 de ore de la data executării ordinelor si trebuie să cuprindă cel putin următoarele informatii:

a) numele clientului;

b) denumirea si cantitatea instrumentului financiar derivat;

c) pretul de executare sau prima, în cazul contractelor cu optiuni;

d) momentul executării ordinului (data si ora);

e) informatii privind decontarea tranzactiei, dacă aceasta a avut loc;

f) comisioane, taxe, impozite percepute.

Art. 62. - La sfârsitul fiecărei zile de tranzactionare membrul bursei de mărfuri va furniza clientilor următoarele informatii, după caz:

a) pozitiile deschise pe numele său;

b) suma în contul în marjă si disponibilul;

c) profitul sau pierderea înregistrată;

d) primele plătite si cele încasate;

e) apelul în marjă, dacă este cazul;

f) închiderea fortată a pozitiilor deschise, dacă este cazul;

g) orice alte situatii care apar si care ar putea influenta pozitiile deschise ale clientului.

Art. 63. - (1) În cazul în care clientul acordă autoritate discretionară membrului bursei de mărfuri, informatiile prevăzute la art. 57 se vor completa cu cel putin următoarele:

a) caracteristicile contului de portofoliu referitoare la categoriile de instrumente financiare derivate în care se vor face investitii si eventualele limite impuse, tipul de tranzactii pe care membrul bursei de mărfuri le poate efectua cu respectivele instrumente financiare derivate;

b) identificarea tranzactiilor pe care membrul bursei nu le poate efectua fără acordul expres al clientilor, dacă este cazul; dacă nu sunt impuse restrictii, acest aspect va fi mentionat în mod distinct;

c) posibilitatea clientilor de a revoca unilateral mandatul dat unui membru al bursei în baza contractului de administrare a portofoliului sau de a-si retrage în orice moment fondurile libere de sarcini, fără ca acest fapt să inducă plata unor despăgubiri; clientul are obligatia de a acoperi eventualele pierderi rezultate din tranzactiile efectuate în contul său;

d) numele si autorizatia C.N.V.M. a brokerului mandatat de membrul bursei de mărfuri cu administrarea contului clientului.

(2) Pentru a dobândi autoritate discretionară asupra portofoliului de instrumente financiare al unui client membrul bursei de mărfuri are obligatia de a obtine acordul scris si declaratia acestuia cu privire la asumarea riscului ce decurge din administrarea discretionară a contului.

(3) În situatia administrării unui cont discretionar, contrapartea nu poate fi contul persoanelor initiate, un alt cont client sau contul propriu al membrului bursei de mărfuri decât dacă se asigură un pret mai bun decât cel oferit de piată.

(4) Membrul bursei de mărfuri, prin brokerul mandatat în contractul de administrare, are obligatia de a completa ordine de vânzare/cumpărare în cazul în care efectuează tranzactii în legătură cu conturile discretionare ale clientilor lor; acestea vor fi aprobate de coordonatorul ierarhic superior brokerului.

Art. 64. - În cursul desfăsurării serviciilor de brokeraj operatorii burselor de mărfuri au obligatia să respecte următoarele principii:

a) să actioneze în mod onest si corect în activitatea profesională în cel mai bun interes al clientilor si al integritătii pietei;

b) să actioneze cu pricepere si diligenta corespunzătoare în cel mai bun interes al clientilor si al integritătii pietei;

c) să dispună de si să folosească eficient resursele si procedurile necesare pentru desfăsurarea corespunzătoare a activitătii;

d) să facă dezvăluiri adecvate despre informatiile relevante în relatiile cu clientii;

e) să încerce să evite conflictele de interese cu clientii si, acolo unde acestea nu pot fi evitate, să trateze clientii în mod corect;

f) să respecte toate cerintele legale ale activitătilor în asa fel încât să promoveze interesele clientilor si integritatea pietei.

Art. 65. - (1) Membrii bursei de mărfuri au datoria de a executa cu promptitudine ordinele clientilor la cel mai bun pret în conditiile date ale pietei.

(2) Înainte de a tranzactiona un anumit instrument financiar în contul propriu sau al persoanei initiate membrul bursei de mărfuri trebuie să execute ordinele primite de la clienti pentru acel instrument financiar si care pot fi executate în conditiile pietei.

(3) În vederea executării tranzactiilor, prioritate are timpul, astfel încât membrii bursei de mărfuri vor lua în considerare ora si data preluării ordinelor.

(4) În cazul ordinelor transmise telefonic se va asigura înregistrarea pe bandă magnetică sau pe un suport echivalent.

(5) Refuzul de a executa un ordin trebuie comunicat imediat clientului.

Art. 66. - (1) Înaintea executării tranzactiilor cu instrumente financiare derivate membrii burselor de mărfuri vor informa investitorii cu privire la existenta fondurilor de garantare sau a altor forme echivalente de protectie pentru tranzactiile avute în vedere.

(2) În situatia recomandării unei tranzactii membrul bursei de mărfuri trebuie să facă cunoscute clientului toate informatiile detinute cu privire la instrumentele financiare ce fac obiectul investitiei respective si să îi aducă la cunostintă acestuia că performantele anterioare nu reprezintă garantii ale performantelor viitoare.

Art. 67. - (1) Pentru a permite investitorilor să aprecieze în orice moment termenii unei tranzactii pe care intentionează să o desfăsoare si să verifice după aceea conditiile în care această tranzactie a fost executată, membrii bursei de mărfuri vor pune la dispozitia investitorilor toate informatiile afisate în sistem, conform art. 14 alin. (1) lit. c), cu privire la preturile si volumul de tranzactionare aferente instrumentului financiar derivat, subiect al tranzactiei.

(2) Membrul bursei de mărfuri, prin personalul său, poate face recomandări legate de tranzactionare clientilor actuali sau potentiali numai dacă dispune de analize financiare si de alte documente accesibile publicului, cu privire la instrumentul financiar care face obiectul recomandării. Membrul bursei nu are voie să garanteze în nici un fel performantele instrumentului financiar respectiv.

Art. 68. - (1) Membrii burselor de mărfuri trebuie să elaboreze si să aplice proceduri interne de supraveghere si control al activitătii curente, care trebuie să fie actualizate periodic pentru a fi în concordantă cu reglementările în vigoare.

(2) Procedurile interne trebuie să cuprindă reguli de conduită a conducerii administrative, a reprezentantilor compartimentului de control intern, a brokerilor, angajatilor si colaboratorilor cu privire la cel putin următoarele aspecte:

a) obligatia de a asigura confidentialitatea datelor si informatiilor obtinute de la clienti, precum si a celor ce decurg din activitatea aferentă fiecărei functii;

b) tranzactiile cu instrumente financiare derulate în contul personalului angajat si/sau initiat;

c) interdictia de a primi beneficii sau avantaje din partea unor terti, care ar putea influenta conduita brokerilor sau a persoanelor angajate si care ar aduce prejudicii intereselor unui client.

(3) Membrii burselor de mărfuri nu trebuie să actioneze astfel încât să pericliteze, să poată fi considerat că periclitează sau să inducă o situatie care poate să prejudicieze fondurile si valorile clientilor ori piata reglementată pe care tranzactionează si să se asigure că brokerii si angajatii nu se vor comporta în acest mod.

Art. 69. - (1) Membrii burselor de mărfuri sunt responsabili pentru conduita si activitatea persoanelor angajate în legătură cu realizarea obiectului de activitate al societătii comerciale.

(2) Toate informatiile furnizate de către membrul bursei de mărfuri si de către brokerii acestuia investitorilor, C.N.V.M., institutiilor pietei sau publicului larg trebuie să fie corecte, exacte, clare si adecvate, astfel încât să ofere o informare completă.

(3) Membrul bursei de mărfuri trebuie să actioneze în asa fel încât să asigure o deplină egalitate de tratament fată de clientii săi.

Art. 70. - (1) În scopul prevenirii aparitiei unor situatii de conflict de interese, pentru garantarea confidentialitătii informatiilor obtinute în cursul desfăsurării diferitelor servicii, pentru a asigura un înalt nivel de eficientă si de securitate a serviciilor prestate, membrii bursei de mărfuri care sunt autorizati să desfăsoare mai multe tipuri de servicii de intermediere au obligatia să organizeze distinct, în departamente specializate separate, fiecare categorie de serviciu prestat.

(2) Organizarea internă a membrului bursei de mărfuri trebuie să fie astfel concepută încât să asigure următoarele cerinte minime:

a) departamentele de specialitate si personalul implicat să păstreze confidentialitatea oricărei informatii de care iau cunostintă în cursul activitătii, în special informatiile care nu au devenit încă publice si care ar putea influenta pretul de tranzactionare pe piată;

b) oricare dintre informatiile mentionate la lit. a) să nu fie folosite în tranzactiile efectuate de către membrii bursei de mărfuri în contul propriu, în contul persoanelor initiate sau în contul unor terti ori clienti interesati;

c) separarea functiilor privind decizia, executia si supravegherea activitătii;

d) mecanisme de securitate si control al sistemelor informatice pentru asigurarea confidentialitătii si păstrării în sigurantă a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date. Datele stocate se referă la cel putin următoarele: ordine introduse, modificate, anulate, executate, rămase neexecutate;

e) alocarea unor parole personale de acces, netransferabile, fiecărei categorii de salariati si personalului de conducere.

Art. 71. - (1) Membrului bursei de mărfuri si brokerilor acestuia le este interzis să îsi exercite atributiile în cazul aparitiei unui conflict de interese cu clientii acestora.

(2) Membrii bursei de mărfuri sunt obligati să notifice clientului, în cel mai scurt timp, aparitia situatiei de conflict de interese.

(3) În cazul în care se constată existenta unui conflict de interese, membrilor bursei de mărfuri le este interzis să execute tranzactii în conturile:

a) discretionare ale clientilor;

b) persoanelor care detin informatii privilegiate;

c) proprii sau ale persoanelor initiate, înainte de executarea ordinelor competitive ale clientilor.

Art. 72. - (1) Este interzis operatorilor la bursele de mărfuri să se angajeze în practici incompatibile cu principiile de tranzactionare justă si echitabilă.

(2) În mod special, dar fără a se limita la aceasta, nici un operator nu are voie să transmită altui operator informatii privind ordinele sale.

Art. 73. - Este interzis operatorilor la bursele de mărfuri să fie implicati direct sau indirect ori să fie asociati la activitatea de prestare a serviciilor de brokeraj a unui alt participant.

Art. 74. - (1) În aplicarea dispozitiilor art 53 lit. d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, privind manipularea pietei prin diseminarea de stiri, informatii sau zvonuri, este interzis operatorilor la bursele de mărfuri să lanseze sau să transmită sub orice formă zvonuri. Această interdictie nu se aplică discutiilor formale si schimbului de informatii generale atât timp cât sursa lor de provenientă este stabilită.

(2) Orice operator la bursele de mărfuri este obligat să notifice C.N.V.M. si consiliului bursei de mărfuri existenta unor asemenea zvonuri în maximum 24 de ore de la aflarea lor.

Art. 75. - (1) Orice operator la bursa de mărfuri este obligat:

a) să notifice consiliului bursei de mărfuri, în termen de maximum 24 de ore, orice măsură disciplinară luată de C.N.V.M., de altă societate de bursă sau casă de compensatie, autoritate de reglementare ori supraveghere împotriva sa sau a oricărui client al său;

b) să notifice consiliului bursei de mărfuri, în termen de maximum 24 de ore, orice măsură disciplinară luată împotriva unui client al său, care conduce la o restrângere semnificativă a activitătii acelui client.

(2) Consiliul bursei de mărfuri este obligat să notifice C.N.V.M., în termen de maximum 24 de ore, orice măsură disciplinară luată împotriva oricărui operator sau angajat al societătii de bursă.

(3) Brokerul este obligat să informeze conducerea societătii de bursă si pe reprezentantul compartimentului de control intern cu privire la orice reclamatii ale clientilor săi în legătură cu activitatea sa. Membrii burselor trebuie să tină evidenta tuturor acestor reclamatii, astfel încât acestea să poată fi puse în orice moment, la cerere, la dispozitia C.N.V.M.

Art. 76. - Operatorilor la bursele de mărfuri le este interzis:

a) să execute tranzactii în contul unui angajat al societătii de bursă sau al casei de compensatie;

b) să se angajeze în tranzactii fictive sau să dea ordine de cumpărare si de vânzare care nu ar implica nici o schimbare a structurii activelor ori să execute asemenea ordine având cunostintă de caracterul lor;

c) să se angajeze în orice act care să fie în detrimentul intereselor si bunei functionări a burselor de mărfuri;

d) să rezolve o dispută între ei într-un mod care să fie în detrimentul intereselor si bunei functionări a burselor de mărfuri;

e) să facă declaratii care ar putea induce în eroare sau care omit fapte importante, date fiind circumstantele în care au fost efectuate;

f) să facă înregistrări false sau incorecte în legătură cu acceptarea ori cu folosirea instrumentelor financiare si a fondurilor clientilor sau în legătură cu momentul si metoda de efectuare a compensării si decontării tranzactiilor cu instrumentele financiare;

g) să încheie tranzactii în scopul de a influenta în mod artificial pretul instrumentelor financiare sau de a crea impresia unui volum ridicat al tranzactiilor;

h) să afiseze cotatii sau să introducă pe piată ordine de natură să creeze o impresie falsă asupra pretului real de piată al unui instrument financiar;

i) să încheie tranzactii cu instrumente financiare care ar avea drept scop ascunderea identitătii proprietarului acestora;

j) să efectueze tranzactii cu un anumit instrument financiar, bazate pe informatii privilegiate, sau să dezvăluie asemenea informatii unei persoane care ar putea obtine beneficii prin tranzactionarea pe baza acestor informatii;

k) garantarea obtinerii unor rezultate financiare pozitive în urma tranzactiilor efectuate.

Art. 77. - Se consideră practică frauduloasă următoarele fapte, fără ca enumerarea acestora să fie limitativă:

a) executarea prioritară a ordinelor de tranzactionare în contul propriu sau în contul persoanelor initiate fată de ordinele competitive anterioare sau concomitente în contul clientilor;

b) efectuarea de tranzactii în situatia existentei unor conflicte de interese cu clientii;

c) tranzactionarea excesivă pentru un cont discretionar, în sensul efectuării de tranzactii repetate în defavoarea clientului, cu scopul de a genera comision pentru membrul bursei de mărfuri;

d) realizarea unui acord între două sau mai multe persoane care actionează în mod concertat, în scopul obtinerii de beneficii în dauna clientilor sau care au ca scop ori rezultat cresterea sau scăderea frauduloasă a pretului instrumentelor financiare;

e) informarea eronată, incompletă sau exagerată cu privire la un instrument financiar, transmisă unui client în vederea determinării acestuia să deruleze tranzactii având ca obiect respectivul instrument financiar;

f) acoperirea obligatiilor ce rezultă din tranzactii efectuate în contul propriu si/sau al persoanelor initiate folosind activele clientilor;

g) transmiterea unor informatii din surse neoficiale, prezentate ca fiind confidentiale, în scopul determinării clientilor sau potentialilor clienti de a efectua tranzactii ori promisiuni de câstig făcute investitorilor.

Art. 78. - Este interzis operatorilor la bursele de mărfuri să facă declaratii false sau omisiuni în orice document ori raport oficial înaintat către C.N.V.M., societatea de bursă, casa de compensatie sau mass-media.

Art. 79. - (1) Publicitatea făcută de către membrul bursei de mărfuri va contine denumirea completă a societătii, adresa sediului social, numerele de telefon si fax si numărul deciziei de autorizare.

(2) Publicitatea nu va contine informatii false sau care pot induce în eroare si nici nu va oferi garantii investitorilor cu privire la performantele unei investitii.

(3) În măsura în care membrul bursei de mărfuri dezvoltă o pagină web, cel putin următoarele informatii vor fi disponibile:

a) adresa sediului social si a sediilor secundare, inclusiv atributele de identificare (telefon, fax, e-mail) pentru fiecare dintre acestea;

b) capitalul social;

c) numele membrilor consiliului de administratie si ale directorilor executivi, ale actionarilor, ale auditorului financiar si ale brokerilor;

d) obiectul de activitate, cu mentionarea tuturor serviciilor de brokeraj autorizate de C.N.V.M.;

e) datele de contact si numele membrilor compartimentului de control intern.

(4) Membrul bursei de mărfuri trebuie să se asigure de corectitudinea si caracterul complet ale tuturor informatiilor care sunt afisate pe pagina web.

Art. 80. - (1) În măsura în care membrul bursei de mărfuri foloseste citate, cotări, tabele, hărti, grafice, statistici ori alte materiale similare în comunicările sale, sursa informatiilor folosite trebuie clar indicată.

(2) Publicitatea trebuie să fie avizată de către reprezentantul compartimentului de control intern. Societatea de bursă poate obliga membrul bursei de mărfuri să modifice informatiile cuprinse pe pagina web sau poate ordona acestuia să sisteze difuzarea unui material publicitar dacă acesta contravine legii, reglementărilor C.N.V.M. sau ale pietei reglementate.

Art. 81. - (1) Operatorilor la bursele de mărfuri le este interzis să emită materiale difuzate public, care:

a) pot induce în eroare sau pot însela cititorul;

b) folosesc o abordare agresivă în vederea cooptării clientilor;

c) omit informatii, conducând la denaturarea adevărului.

(2) Orice operator la bursele de mărfuri este obligat să respecte următoarele reguli:

a) toate declaratiile făcute în materialele cu acces public să fie reale;

b) să nu facă declaratii cu privire la posibilitătile obtinerii de profit fără să facă precizări cu privire la riscul derulării tranzactiilor pe pietele reglementate si la potentialele pierderi;

c) declaratiile cu privire la profiturile obtinute anterior din tranzactionare trebuie să includă mentiunea că rezultatele anterioare nu garantează obtinerea de performante viitoare;

d) să mentioneze faptul că opiniile personale au această calitate si nu sunt puncte de vedere oficiale.

Art. 82. - (1) În scopul prevenirii folosirii gresite a materialelor confidentiale, operatorilor la bursele de mărfuri le este interzis să dea publicitătii materiale cu caracter confidential, care le-au fost înmânate sub acest statut de către un alt operator, C.N.V.M., societatea de bursă sau de către casa de compensatie.

(2) Operatorii la bursele de mărfuri sunt obligati să notifice în termen de 24 de ore C.N.V.M. si consiliului bursei de mărfuri atunci când descoperă un caz de folosire gresită a materialelor confidentiale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Controlul intern

 

Art. 83. - (1) Membrii bursei de mărfuri îsi vor crea un compartiment de control intern specializat pentru supravegherea respectării de către societate si personalul acesteia a legislatiei în vigoare si a regulementelor burselor de mărfuri, precum si a normelor interne.

(2) Personalul compartimentului de control intern nu va fi subordonat functional conducerii executive a membrului bursei de mărfuri si va raporta direct consiliului de administratie si cenzorilor interni/auditorilor financiari.

(3) Personalul încadrat în compartimentul de control intern, responsabil cu supravegherea activitătii desfăsurate de membrii bursei de mărfuri, va fi supus autorizării C.N.V.M.

Art. 84. - Pentru a fi autorizată de C.N.V.M. o persoană fizică care face parte din compartimentul de control intern trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să fie în relatii de muncă exclusiv cu societatea angajatoare;

b) să aibă studii superioare (economice sau juridice) si experientă de minimum 2 ani pe pietele reglementate de C.N.V.M.;

c) să nu facă parte din conducerea administrativă sau executivă a membrului bursei de mărfuri;

d) să fi participat la stagiile de pregătire si să fi promovat teste privind cunoasterea legislatiei în vigoare;

e) să nu fi fost condamnată sau să nu fie în curs de cercetare pentru infractiuni în legătură cu activitatea desfăsurată sau pentru fapte de coruptie;

f) să nu fi fost sanctionată de C.N.V.M., B.N.R. sau de C.S.A. cu interzicerea desfăsurării de activităti pe pietele reglementate si autorizate de acestea.

Art. 85. - (1) În vederea autorizării reprezentantilor compartimentului de control intern, societatea va depune la C.N.V.M. o cerere de autorizare semnată de reprezentantul ei legal, purtând stampila societătii, în original, însotită de următoarele documente:

a) curriculum vitae, cu specificarea pregătirii si experientei profesionale;

b) actul de identitate, în copie;

c) actele de studii si de pregătire profesională în domeniul pietelor reglementate, în copie;

d) certificat de cazier judiciar si certificat de cazier fiscal, în original, eliberate cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, anterior depunerii cererii;

e) declaratia pe propria răspundere, în original, a fiecărui reprezentant al compartimentului de control intern, referitoare la îndeplinirea conditiilor prevăzute la art. 84.

(2) Eliberarea autorizatiei se face cu conditia dovezii achitării tarifului de autorizare în contul C.N.V.M.

Art. 86. - (1) C.N.V.M. va decide cu privire la acordarea autorizatiei persoanei/persoanelor care face/fac parte din compartimentul de control intern, în termen de cel mult 30 de zile de la data înregistrării documentatiei complete.

(2) În cazul respingerii cererii de autorizare, C.N.V.M. va informa în scris societatea cu privire la motivele care au stat la baza deciziei de respingere. Societatea poate ataca decizia de respingere în termen de 30 de zile de la data primirii înstiintării.

Art. 87. - (1) Retragerea autorizatiei personalului încadrat în compartimentul de control intern se poate face în următoarele situatii:

a) la cererea societătii;

b) ca urmare a unei sanctiuni rămase definitivă.

(2) Retragerea la cerere a autorizatiei salariatului din cadrul compartimentului de control intern se va decide de către C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii însotite de explicarea motivelor care au condus la această solicitare.

(3) După retragerea, în conditiile alin. (1) lit. a), a autorizatiei de reprezentant al compartimentului de control intern, emisă pe numele unei societăti, persoana respectivă nu va putea fi autorizată în aceeasi calitate pe numele unei alte societăti, pentru o perioadă de 30 de zile de la data retragerii autorizatiei.

(4) Membrul bursei de mărfuri are obligatia să solicite C.N.V.M. retragerea autorizatiei reprezentantilor compartimentului de control intern cel târziu la data încetării sau schimbării raporturilor de muncă.

Art. 88. - Reprezentantii compartimentului de control intern îsi vor desfăsura activitatea în baza unor proceduri scrise de supraveghere si control, elaborate în vederea asigurării respectării de către societate si angajatii săi a legilor, regulamentelor, instructiunilor si procedurilor incidente domeniului burselor de mărfuri, precum si a normelor interne ale societătii.

Art. 89. - Reprezentantii controlului intern vor tine un registru în care eventualele reclamatii ale clientilor vor putea fi înregistrate cu promptitudine. Registrul reclamatiilor trebuie să fie public si să contină cel putin următoarele informatii:

a) identitatea investitorului care transmite reclamatia si serviciul prestat la care se referă reclamatia;

b) identitatea membrului bursei si a brokerului căruia investitorul i s-a adresat pentru prestarea serviciului;

c) data reclamatiei;

d) motivul reclamatiei;

e) prejudiciul reclamat de client;

f) data si modul de solutionare a reclamatiei.

Art. 90. - Persoanele încadrate în compartimentul de control intern nu pot desfăsura activităti de natura celor pe care au sarcina să le supravegheze.

Art. 91. - Personalul responsabil cu asigurarea controlului intern are obligatia:

a) să monitorizeze aplicarea prevederilor legale incidente activitătii membrului bursei de mărfuri si a procedurilor interne si să tină evidenta neregulilor descoperite;

b) să asigure informarea societătii si a angajatilor acesteia cu privire la regimul juridic aplicabil pietelor reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate;

c) să avizeze toate documentele transmise de societatea de brokeraj către entitătile pietei reglementate si C.N.V.M.;

d) să prevină si eventual să remedieze orice situatie de încălcare a legilor, reglementărilor aplicabile pietelor reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate sau a prodedurilor interne ale societătii de către o societate de brokeraj sau de către angajatii acesteia;

e) să tină evidenta tuturor reclamatiilor primite de la clienti si a modului de solutionare a acestora;

f) să analizeze si să avizeze materialele informative/publicitare ale membrului bursei de mărfuri;

g) să raporteze consiliului de administratie si cenzorilor interni/auditorilor financiari situatiile de încălcare a legislatiei, a reglementărilor în vigoare sau a procedurilor interne;

h) să păstreze o legătură directă cu C.N.V.M. si cu celelalte entităti de pe pietele reglementate si să propună solutii pentru remedierea tuturor problemelor identificate;

i) să se asigure de utilizarea exclusiv personală de către fiecare broker a codurilor de acces si a parolelor transmise de pietele reglementate.

Art. 92. - În scopul îndeplinirii obligatiilor stabilite la art. 91 personalul compartimentului de control intern va tine un registru al activitătii desfăsurate, în care va mentiona problemele investigate pe fiecare tip de activitate, durata investigatiei, perioada la care se referă investigatia, neregulile constatate, propunerile făcute si deciziile luate de persoanele abilitate să ia măsuri de solutionare.

Art. 93. - (1) În situatia în care personalul compartimentului de control intern ia cunostintă în timpul activitătii de eventualele încălcări ale regimului juridic aplicabil pietelor reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate, inclusiv ale procedurilor interne ale societătii, acesta are obligatia să informeze consiliul de administratie si cenzorii interni/auditorii financiari.

(2) În cazul unor abateri de la reglementările în vigoare, membrii consiliului de administratie vor notifica cu maximă urgentă C.N.V.M. si consiliului bursei de mărfuri situatia constatată.

(3) Reprezentantii compartimentului control intern vor transmite membrilor consiliului de administratie si cenzorilor interni/auditorilor financiari un raport cuprinzând activitatea desfăsurată în cursul anului, investigatiile efectuate, abaterile constatate, propunerile făcute si programul/planul investigatiilor propuse pentru anul următor.

 

TITLUL IV

Autorizarea si functionarea casei de compensatie si a membrilor compensatori

CAPITOLUL 1

Dispozitii generale

 

Art. 94. - (1) Casa de compensatie este societatea comercială pe actiuni constituită conform Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau departamentul în cadrul societătii de bursă, conform art. 57 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, cu respectarea prevederilor titlului V, cap. 1 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002.

(2) Membrii compensatori efectuează operatiuni de compensare, decontare si garantare a tranzactiilor conform prevederilor titlului V, cap. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si dispozitiilor prezentului regulament.

Art. 95. - Casa de compensatie are ca obiect exclusiv de activitate:

a) asigurarea evidentei instrumentelor financiare derivate tranzactionate la bursele de mărfuri, compensarea si garantarea tranzactiilor, reevaluarea pozitiilor deschise si retinerea sumelor aferente acestora în contul în marjă, precum si decontarea plătilor;

b) activităti conexe, cum sunt realizarea, administrarea si comercializarea sistemelor informatice specifice operatiunilor de compensare.

Art. 96. - (1) Regulamentele si instructiunile casei de compensatie trebuie să fie disponibile pe pagina web a acesteia.

(2) Casa de compensatie trebuie să notifice membrilor compensatori amendamentele aduse la regulamente si/sau instructiuni ori în legătură cu evenimente probabile, transmitându-le prin e-mail, fax ori direct în sistem.

Art. 97. - (1) Tarifele, comisioanele si alte drepturi legate de asigurarea evidentei contractelor futures si cu optiuni, compensării acestora si decontării plătilor, precum si cele privind prestarea serviciilor conexe reprezintă venituri ale caselor de compensatie în conditiile prevăzute de actul constitutiv si cu respectarea legislatiei în vigoare.

(2) În cazul modificării comisioanelor si a celorlalte tarife ale casei de compensatie, acestea trebuie să fie aduse la cunostintă membrului compensator în conformitate cu prevederile regulamentului de functionare a casei de compensatie.

Art. 98. - Casele de compensatie si societătile de bursă care au organizată casa de compensatie ca departament au obligatia să constituie provizioane de risc, deductibile la calculul profitului impozabil, pentru operatiunile ce sunt realizate pe pietele instrumentelor financiare derivate în conformitate cu prevederile cap. 5 sectiunea 3.

Art. 99. - (1) Membrii bursei de mărfuri pot participa direct la sistemul de compensare-decontare ca membri compensatori generali, membri compensatori individuali sau indirect, ca nemembri compensatori.

(2) Membrul compensator general este membrul care devine contrapartea casei de compensatie în procesul de compensare-decontare pentru tranzactiile încheiate pe cont propriu, pe contul clientilor săi, pe contul nemembrilor compensatori si al clientilor acestuia, precum si pe contul traderilor.

(3) Membrul compensator individual este membrul care devine contrapartea casei de compensatie în procesul de compensare-decontare pentru tranzactiile încheiate pe cont propriu si pe contul clientilor săi.

(4) Nemembrul compensator este membrul bursei admis indirect la sistemul de compensare-decontare, care a încheiat un contract de compensare-decontare cu un membru compensator general prin care acesta din urmă înregistrează la casa de compensatie instrumentele financiare derivate tranzactionate pe contul propriu si pe cele ale clientilor nemembrului compensator.

 

CAPITOLUL 2

Conditii de autorizare

SECTIUNEA 1

Cerinte de organizare

 

Art. 100. - (1) Pentru a se înfiinta si a functiona legal casele de compensatie trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) capitalul social minim al unei case de compensatie, integral subscris si vărsat în numerar la momentul depunerii cererii de autorizare de înfiintare, să fie de 4 miliarde lei;

b) capitalul social al casei de compensatie trebuie să fie constituit din actiuni nominative cu drept de vot, fiecare actiune conferind detinătorilor drepturi egale; pot fi emise si categorii de actiuni care conferă titularilor lor drepturi diferite, numai în conditiile prevăzute de actul constitutiv;

c) să facă dovada contractului de clearing încheiat cu o societate de bursă;

d) actul constitutiv al casei de compensatie să contină prevederi de natură a înlătura posibilitatea ca un actionar să detină direct sau prin persoane implicate ori afiliate mai mult de 10% din totalul drepturilor de vot în adunarea generală a actionarilor;

e) consiliul de administratie al casei de compensatie trebuie să fie format din cel putin 5 membri;

f) membrii consiliului de administratie si cenzorii interni/auditorii financiari să nu fi fost sanctionati de C.N.V.M., B.N.R. sau C.S.A. cu interzicerea exercitării oricărei activităti profesionale pe pietele reglementate de acestea

g) membrii conducerii executive să fie validati de către C.N.V.M. anterior numirii acestora de către consiliul de administratie. Acestia trebuie să aibă o pregătire corespunzătoare în domeniile economic, juridic sau al afacerilor, o experientă minimă de 2 ani sau să fi detinut functii de conducere cel putin 2 ani într-o entitate specifică pietelor bursiere si să nu fi fost sanctionati de C.N.V.M., C.S.A. sau B.N.R. cu interzicerea exercitării oricărei activităti profesionale pe pietele reglementate de acestea, să nu fi fost condamnati sau să nu fie în curs de cercetare pentru infractiuni în legătură cu activitatea desfăsurată sau pentru fapte de coruptie;

h) să detină un spatiu corespunzător desfăsurării activitătii casei de compensatie care să fie în folosinta exclusivă a acesteia si să aibă o suprafată utilă de minimum 100 m2;

i) să asigure conditiile minime privind dotarea tehnică minimală cu: 1 server, 5 computere, 1 fax sau echivalent, două linii telefonice digitale, 1 linie dedicată pentru Internet, mecanisme de securitate si control al sistemelor informatice pentru asigurarea păstrării în sigurantă a datelor si informatiilor stocate, a fisierelor si bazelor de date;

j) să detină software specializat de compensare-decontare a tranzactiilor executate pe pietele instrumentelor financiare derivate, precum si de evaluare si gestionare a riscului care trebuie să îndeplinească cel putin următoarele functii: înregistrarea instrumentelor financiare derivate pe fiecare membru compensator, reevaluarea în timpul sedintei de tranzactionare si la sfârsitul zilei a pozitiilor deschise, comunicarea în timp real cu operatorii, operarea în timp real a sumelor retrase sau a alimentărilor în conturile în marjă, posibilitatea intervenirii în cazul necesitătii lichidării fortate a pozitiilor deschise care nu mai au constituite sumele ori valorile necesare acoperirii acestora, transmiterea pe cale electronică a situatiei contului în marjă pentru fiecare membru compensator;

k) să detină autorizatie B.N.R. privind schemele de efectuare a compensărilor si decontărilor reciproce.

(2) O casă de compensatie nu poate detine participări, de orice fel ar fi acestea, la o altă casă de compensatie, societate de bursă, la o societate care administrează piete reglementate sau la un membru compensator.

(3) Membrii consiliului de administratie, cenzorii interni/auditorii financiari si conducerea executivă a unei case de compensatie nu pot detine nici o participare, nupot face parte din conducerea executivă si nu pot fi administratori sau cenzori/auditori la o altă casă de compensatie, la o societate de consultantă ori la un operator persoană juridică al unei alte burse de mărfuri decât cea pentru care prestează servicii de compensaredecontare, la o bursă de valori sau la o societate care administrează piete reglementate de valori mobiliare sau alte instrumente financiare.

(4) Membrii conducerii executive a unei case de compensatie nu pot fi actionari, asociati, administratori, cenzori sau auditori ai casei de compensatie, societătii de bursă sau membrilor bursei si nici salariati ai membrului bursei de mărfuri pentru care efectuează operatiuni de compensare-decontare.

(5) Membrii consiliului de administratie, cenzorii interni/auditorii financiari si conducerea executivă a unei case de compensatie nu pot fi actionari care, direct sau prin persoane implicate or afiliate, detin o pozitie de control sau au fost membri ai consiliului de administratie ori ai conducerii executive a unei societăti comerciale la momentul deschiderii procedurii falimentului.

(6) Sotul, rudele până la gradul al doilea inclusiv, precum si afinii de gradul întâi ai membrilor consiliului de administratie si ai membrilor conducerii executive a casei de compensatie nu pot detine functii de conducere si nu pot fi administratori sau cenzori/auditori la o altă casă de compensatie.

(7) În cazul în care casa de compensatie functionează ca departament în cadrul unei societăti de bursă trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la alin. (1) lit. h), i), j) si k), cumulativ cu cerinta minimă de capital social de 8 miliarde lei.

(8) Casa de compensatie trebuie să asigure pe toată durata de functionare respectarea cumulativă a conditiilor alin. (1)-(7).

Art. 101. - (1) Membrul unei burse de mărfuri care face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a), b) si c) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 poate obtine autorizarea C.N.V.M.

ca membru compensator general sau individual, după caz, dacă îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este actionar al casei de compensatie agreate de societatea de bursă sau al societătii de bursă unde casa de compensatie este constituită ca departament, cu respectarea conditiilor prevăzute în actul constitutiv al acesteia;

b) respectă prevederile privind conditia de capital social minim pentru membrii compensatori prevăzută la alin. (2) sau (3), după caz;

c) îndeplineste conditiile stabilite de casa de compensatie prin regulamentele proprii de functionare;

d) a încheiat un contract de compensare-decontare cu casa de compensatie agreată de societatea de bursă al cărei membru este.

(2) Membrul compensator general poate efectua compensarea, decontarea si garantarea tranzactiilor nemembrilor compensatori si/sau traderilor, cu autorizarea C.N.V.M. si numai în următoarele conditii cumulative:

a) în baza unui contract de compensare-decontare încheiat cu membrul bursei de mărfuri sau traderul, după caz, act ce trebuie depus la C.N.V.M. în copie legalizată;

b) capitalul social minim subscris si integral vărsat, stabilit în functie de numărul nemembrilor compensatori si traderi cu care a încheiat contracte de compensare-decontare, astfel:

1. 2.000.000.000 lei - pentru un singur contract de compensare-decontare încheiat fie cu un membru necompensator, fie cu un trader;

2. 8.000.000.000 lei - pentru maximum 5 contracte de compensare-decontare încheiate;

3. 12.000.000.000 lei - pentru maximum 10 contracte de compensare-decontare încheiate;

4. 18.000.000.000 lei - pentru mai mult de 10 contracte de compensare-decontare încheiate.

c) expunerea totală nu va depăsi capitalul social autorizat.

(3) Membrul compensator individual trebuie să dispună de capitalul social minim subscris si integral vărsat, prevăzut la art. 34 alin. (1) lit. b), si poate desfăsura operatiuni de compensare-decontare numai pentru tranzactiile efectuate în contul propriu si în contul clientilor săi.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cerinte operationale

 

Art. 102. - (1) În vederea derulării în conditii de sigurantă a procesului de înregistrare, garantare, compensare si decontare a operatiunilor desfăsurate pe pietele instrumentelor financiare derivate, casa de compensatie trebuie să îsi organizeze si evidentieze separat activitatea, delimitând responsabilitătile personalului implicat în angajarea operatiunilor cu instrumente financiare derivate, ale personalului responsabil cu gestionarea riscului si ale celui responsabil cu efectuarea plătilor.

(2) Casa de compensatie trebuie să asigure realizarea operatiunilor prevăzute de prezentul regulament într-o manieră nediscriminatorie si trebuie să instaleze si să mentină sisteme informatice care să garanteze:

a) păstrarea în sigurantă a datelor si informatiilor administrate de sistem;

b) continuitatea prestării serviciilor, refacerea, recuperarea si restaurarea datelor procesate chiar si în cazul producerii unor evenimente deosebite;

c) corectitudinea înregistrării si procesării datelor si informatiilor prin intervenirea promptă în sistemele informatice.

Art. 103. - Regulamentul de organizare si functionare al casei de compensatie va cuprinde cel putin:

a) proceduri legate de circulatia informatiilor, documentelor, sumelor si valorilor;

b) proceduri privind identificarea si modalitatea de calcul al pretului de cotare, a numărului de pozitii deschise supuse marcării la piată, nivelul obligatoriu al marjei constituite în scopul garantării pozitiilor deschise si al sumei disponibile în contul în marjă precum si al fluctuatiilor zilnice maxime si minime de pret pentru fiecare instrument financiar derivat;

c) descrierea procedurilor privind: înregistrarea instrumentelor financiare derivate, deschiderea si închiderea pozitiilor, emiterea apelurilor în marjă, transferul sumelor între conturile în marjă, verificarea sumelor existente în conturi, transferul datelor de la si către membrul compensator, precum si alimentarea si retragerea sumelor din conturile în marjă;

d) modalitătile de control si supraveghere a activitătii de compensare-decontare a membrilor compensatori;

e) reglementări privind controlul intern;

f) proceduri pentru situatia în care membrul compensator, în urma somatiei casei de compensatie, nu poate acoperi debitele apărute în contul în marjă;

g) proceduri privind constituirea si utilizarea fondului comun si individual de garantare;

h) prevederi corespunzătoare art. 61 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 privind numirea salariatului casei de compensatie/departamentului societătii de bursă care are ca atributii închiderea fortată a pozitiilor deschise de membrii compensatori.

Art. 104. - Casa de compensatie trebuie să se organizeze astfel încât să asigure realizarea următoarelor operatiuni:

a) să înregistreze, în conturile în marjă, în numele membrilor compensatori, instrumentele financiare tranzactionate la bursa de mărfuri;

b) să tină evidenta instrumentelor financiare derivate înregistrate, a pozitiilor deschise, pe active suport si scadente, respectiv serii de optiuni; evidenta este tinută pentru fiecare membru compensator si pe total;

c) să execute zilnic transferul primelor pentru contractele cu optiuni înregistrate;

d) să tină evidenta fondurilor individuale de garantare si să constituie un fond comun de garantare;

e) să calculeze în timpul si/sau după fiecare sedintă de tranzactionare, pentru fiecare instrument financiar derivat, pretul de cotare;

f) să calculeze diferentele favorabile sau nefavorabile rezultate în urma marcării la piată, precum si sumele necesare pentru fiecare membru compensator care are pozitii descoperite si să îi someze la actualizarea acestor sume;

g) să ajusteze zilnic conturile în marjă prin înregistrarea diferentelor favorabile sau nefavorabile rezultate din marcarea la piată;

h) să urmărească asigurarea disponibilitătilor pentru pozitiile deschise;

i) să întocmească si să transmită zilnic după executarea marcării la piată, la sfârsitul sedintei de tranzactionare, fiecărui membru compensator la bursa de mărfuri un raport privind instrumentele financiare derivate înregistrate, pozitiile deschise existente în numele său, suma în cont în marjă, disponibilul, profitul sau pierderea înregistrată, primele plătite si cele încasate, precum si comisioanele debitate din contul în marjă pentru operatiunile efectuate;

j) să transmită după fiecare sedintă de tranzactionare cu instrumente financiare derivate, dacă este cazul, apelul în marjă membrilor compensatori si să urmărească actualizarea contului în marjă;

k) să urmărească si să asigure la scadentă exercitarea optiunilor si închiderea pozitiilor conform specificatiilor instrumentelor financiare derivate;

l) orice alte operatiuni specifice.

Art. 105. - (1) Casa de compensatie trebuie să solicite membrilor compensatori generali si individuali depozitarea sumelor necesare acoperirii/garantării pozitiilor deschise.

Sistemul de marje poate functiona pe baza depunerii unei marje initiale la deschiderea unei noi pozitii si urmărirea mentinerii unui nivel minim obligatoriu în contul în marjă.

(2) Suma depusă initial conform alin. (1) va fi ajustată periodic si fiecare cont în marjă va fi debitat sau creditat cu pierderea din tranzactii, diferenta nefavorabilă din marcarea la piată, comisionul datorat institutiilor pietei, respectiv cu profitul din tranzactii si/sau cu diferenta favorabilă rezultată în urma marcării la piată.

(3) Suma rezultată în urma operatiunilor prevăzute la alin. (2) nu trebuie să fie mai mică decât minimul acceptat de casa de compensatie/membrul compensator general.

Art. 106. - În calcularea marjei necesare garantării pozitiilor deschise, casa de compensatie va utiliza metode bazate pe următoarele principii:

a) calcularea marjei se va face separat pentru pozitiile deschise în contul propriu si contul deschis în numele clientilor;

b) calcularea marjei se va face tinând seama de factorii de risc identificati în baza unor analize statistice, precum si în baza analizei conditiilor de piată;

c) marja va fi corelată cu pierderea maximă potentială pentru portofoliul titularului de cont în marjă, calculată pe un interval predeterminat prevăzut de regulamentele casei de compensatie;

d) calcularea marjei va tine seama de pierderea potentială ce s-ar înregistra de vânzătorul unei optiuni în cazul în care aceasta ar fi exercitată.

Art. 107. - (1) Casa de compensatie poate suspenda membrii compensatori sau nemembrii compensatori din sistem, dacă:

a) C.N.V.M. notifică cu privire la suspendarea, retragerea sau anularea autorizatiei;

b) consiliul bursei de mărfuri notifică cu privire la suspendarea de la tranzactionare;

c) sunt încălcate regulamentele casei de compensatie privind constituirea marjelor;

d) sunt încălcate reglementările casei de compensatie privind participarea la fondul comun si cel individual de garantare;

e) se constată înregistrarea în contul propriu al membrului compensator general a instrumentelor financiare derivate tranzactionate de nemembrul compensator cu care a încheiat contract de compensare-decontare în scopul reducerii expunerii nemembrului;

f) suspendarea nemembrului compensator este solicitată de către membrul compensator general cu care a încheiat contract de compensare-decontare;

g) contractul dintre membrul compensator general si nemembru a expirat.

(2) În cazul suspendării membrului compensator, casa de compensatie va permite acestuia exclusiv închiderea pozitiilor deschise în scopul reducerii expunerii sau suplimentarea disponibilitătilor constituite în contul în marjă.

(3) Casa de compensatie va notifica membrului compensator hotărârea suspendării în ziua adoptării acestei decizii.

(4) Casa de compensatie va notifica C.N.V.M. si societătii de bursă suspendarea membrului compensator în termen de 24 de ore de la luarea deciziei.

(5) Suspendarea nu va fi revocată până ce deficientele pentru care aceasta a fost luată nu au fost remediate.

Art. 108. - (1) În situatia în care membrul compensator nu răspunde la apelul în marjă, conform prevederilor regulamentului de functionare al casei de compensatie, dar nu mai târziu de 24 de ore de la închiderea sedintei de tranzactionare, casa de compensatie poate închide fortat pozitiile înregistrate în contul membrului compensator respectiv, până la acoperirea apelului în marjă.

(2) În întelesul prevederilor alin. (1), închiderea fortată reprezintă închiderea pozitiilor deschise pentru care sumele constituite în contul în marjă nu se mai ridică la nivelul solicitat de casa de compensatie sau de membrul compensator.

(3) Un salariat din cadrul casei de compensatie, atestat de consiliul bursei de mărfuri, va închide pozitiile deschise pentru membrii compensatori care nu au răspuns apelului în marjă, conform regulamentului de functionare al casei de compensatie si prevederilor alin. (1).

(4) Casa de compensatie va păstra confidentialitatea asupra tuturor documentelor si informatiilor legate de activitatea acesteia si a membrilor compensatori.

Art. 109. - În scopul realizării activitătii de garantare, compensare si decontare un membru compensator asigură permanent sumele cerute de casa de compensatie pentru existenta:

a) contului în marjă;

b) unui fond individual de garantare, constituit în scopul garantării acoperirii debitelor proprii si/sau ale clientilor;

c) unui fond comun de garantare al membrilor compensatori, constituit în scopul acoperirii debitelor înregistrate de unul dintre membrii compensatori, care nu pot fi acoperite de celelalte fonduri.

Art. 110. - Membrii compensatori generali pot compensa pentru alti membri ai bursei care nu au această calitate si/sau traderi, în baza unui contract de compensare-decontare care trebuie să contină cel putin următoarele obligatii ale membrului compensator fată de cel pentru care compensează:

a) să onoreze la timp toate obligatiile financiare;

b) să transmită zilnic un raport către membrii bursei si/sau traderilor pentru care compensează;

c) să asigure disponibilitătile în contul în marjă pentru pozitiile înregistrate în numele său si în contul celui pentru care compensează;

d) să păstreze confidentialitatea asupra tuturor documentelor si informatiilor legate de activitatea lor;

e) să completeze fondul individual de garantare si/sau fondul comun de garantare în termenul prevăzut de regulamentul casei de compensatie.

Art. 111. - (1) Nemembrul compensator si traderul trebuie să semneze un contract de compensare-decontare cu un singur membru compensator general, în conformitate cu modelul propus de casa de compensatie, contract agreat de părti si care nu poate să prevadă clauze mai putin restrictive.

(2) Contractul de compensare-decontare mentionat la alin. (1) poate prevedea clauze de suspendare a nemembrului compensator/traderului până la maximum 20 de zile.

Suspendarea nemembrului compensator/traderului se face de către casa de compensatie, la cererea si pe răspunderea exclusivă a membrului compensator general. Casei de compensatie nu îi este cerut si nici nu este îndreptătită să verifice oportunitatea unei astfel de cereri sau conformitatea cu clauzele contractuale prevăzute în contractul încheiat între membrul compensator general si nemembrul compensator/trader. Nemembrul compensator/traderul suspendat trebuie să continue alimentarea contului în marjă cu sumele datorate membrului compensator general.

(3) În cazul prevăzut la alin. (2) sau în cazul altor suspendări, membrul compensator general va răspunde în fata casei de compensatie pentru pozitiile deschise ale nemembrului compensator/traderului, va acoperi apelurile în marjă si/sau debitele înregistrate la data suspendării si va efectua închiderea pozitiilor deschise numai în scopul reducerii expunerii.

 

CAPITOLUL 3

Proceduri de autorizare

SECTIUNEA 1

Casa de compensatie constituită ca societate pe actiuni

 

Art. 112. - Pentru a functiona legal, casa de compensatie este obligată, în conditiile prezentului regulament, să solicite C.N.V.M. autorizatie de înfiintare, document în baza căruia se va realiza înregistrarea acesteia la oficiul registrului comertului. În baza dovezii de înregistrare la Oficiul registrului comertului, casa de compensatie va solicita C.N.V.M. autorizatia de functionare.

Art. 113. - (1) Autorizatia de înfiintare a casei de compensatie se eliberează pe baza unei cereri de autorizare, întocmită conform anexei nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) actul constitutiv al societătii, în copie legalizată;

b) dovada vărsării capitalului social în contul deschis în acest scop la o societate bancară. Acest cont va fi blocat de societatea bancară până la prezentarea de către titularul acestuia a certificatului de înregistrare la Oficiul registrului comertului;

c) dovada detinerii cu titlu legal a spatiului necesar functionării, care se va materializa într-un act de proprietate încheiat în formă autentică, transcris în registrul de transcriptii imobiliare sau înscris în cartea funciară de pe lângă judecătoria unde se află imobilul, într-un contract de închiriere sau subînchiriere, cuprinzând clauza de reînnoire, înregistrat la autoritatea fiscală, în copie legalizată. În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta declaratia în formă scrisă a proprietarului care consimte cu privire la destinatia spatiului subînchiriat, însotită de copia legalizată a contractului de închiriere înregistrat la autoritatea fiscală. Nu se acceptă contract de asociere în participatiune;

d) pentru fiecare membru al consiliului de administratie sau cenzor intern/auditor: curriculum vitae, actul de identitate în copie, diploma de studii în copie, certificatul de cazier judiciar si certificatul fiscal, în original, eliberate cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, înaintea depunerii cererii de autorizare de înfiintare, si declaratie pe propria răspundere, în original, din care să rezulte faptul că nu se află în una dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si de prezentul regulament. Pentru persoanele care si-au stabilit resedinta în România de mai putin de 5 ani sau încă nu si-au stabilit resedinta în România, certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, eliberate de autoritătile române, vor fi completate cu documente echivalente eliberate de autoritătile competente din tara de origine si din tara în care si-au stabilit anterior resedinta, dacă aceasta este alta decât tara de origine;

e) pentru actionarii persoane juridice: extras din registrul comertului din tara în care este înmatriculată si functionează societatea, care să ateste data înmatriculării, reprezentantii statutari, obiectul de activitate, capitalul social, structura actionariatului si ultimul bilant contabil certificat în conformitate cu legislatia în vigoare;

f) pentru actionarii persoane fizice: curriculum vitae, certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, în original, eliberate cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, anterior depunerii cererii de autorizare de înfiintare, copie de pe actul de identitate sau de pe pasaport;

g) declaratie pe propria răspundere, în original, din partea reprezentantului legal al societătii de bursă, din care să rezulte faptul că societatea respectă conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si de art. 100, 102, 103, 104 si 108.

(2) Pentru persoanele fizice si juridice străine se vor prezenta copii legalizate în tara de origine de pe documentele solicitate, însotite de traducere legalizată în limba română.

Art. 114. - Casa de compensatie are obligatia să solicite C.N.V.M. autorizatia de functionare în termen de maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de înregistrare de la Oficiul registrului comertului.

Art. 115. - (1) Autorizatia de functionare pentru casa de compensatie se eliberează de către C.N.V.M. pe baza unei cereri de autorizare, întocmită conform anexei nr. 1, însotită de următoarele documente:

a) încheierea judecătorului-delegat pe lângă Oficiul registrului comertului privind înmatricularea societătii comerciale, în copie;

b) certificatul de înregistrare la Oficiul registrului comertului, care cuprinde si codul unic de înregistrare, în copie;

c) contract de clearing încheiat cu o societate de bursă, în copie;

d) regulamentul de organizare si functionare, regulamentul de ordine interioară, procedurile de lucru si de supraveghere internă ale casei de compensatie, precum si categoriile, nivelurile si plafoanele comisioanelor si tarifelor ce vor fi practicate, specimenele de semnături pentru reprezentantii casei de compensatie în relatia cu C.N.V.M.;

e) dovada detinerii cu titlu legal a echipamentului tehnic necesar dotării minimale, care va fi folosit în scop unic pentru activitatea supusă autorizării, în copie legalizată;

f) dovada detinerii cu titlu legal a software-ului specializat, care va fi folosit în scop unic pentru activitatea supusă autorizării, în copie legalizată, sau declaratia pe propria răspundere, în original, a reprezentantului legal al casei de compensatie că software-ul este produs de departamentul de informatică al acesteia, precum si manualul de operare;

g) să detină autorizatie de la B.N.R. privind schemele de efectuare a compensărilor si decontărilor reciproce;

h) lista cu propunerile pentru membrii conducerii executive, depusă în scopul validării de către C.N.V.M., însotită de:

1. curriculum vitae;

2. actul de identitate, în copie;

3. certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, în original, eliberate cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, anterior depunerii cererii de autorizare;

4. diploma de studii, în copie legalizată;

5. dovada absolvirii a cel putin unui curs de specialitate privind bursele de mărfuri;

6. declaratia pe propria răspundere, în original, din care să rezulte faptul că sunt respectate cerintele art. 100 alin. (1) lit. g) si că nu se află în una dintre situatiile de incompatibilitate prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si de prezentul regulament.

(2) Eliberarea autorizatiei de functionare se face cu conditia dovezii achitării în contul C.N.V.M. a tarifului de autorizare.

Art. 116. - (1) Neacordarea autorizatiei de functionare atrage în mod automat revocarea autorizatiei privind înfiintarea casei de compensatie.

(2) Autorizarea privind înfiintarea casei de compensatie va fi revocată în cazul nerespectării termenului prevăzut la art. 114.

(3) O nouă cerere de autorizare poate fi înaintată numai după remedierea deficientelor care au constituit motivele de respingere a solicitării initiale.

Art. 117. - (1) Casa de compensatie este obligată să înceapă desfăsurarea activitătii în termen de maximum 6 luni de la obtinerea autorizatiei de functionare.

(2) Autorizarea privind functionarea casei de compensatie va fi revocată în cazul nerespectării termenului prevăzut la alin. (1).

 

SECTIUNEA a 2-a

Casa de compensatie constituită ca departament al societătii de bursa

 

Art. 118. - Pentru ca o casă de compensatie organizată ca departament al unei societăti de bursă să functioneze legal, aceasta din urmă este obligată să solicite C.N.V.M. autorizatia de functionare concomitent cu solicitarea autorizatiei de functionare ca societate de bursă.

Art. 119. - (1) Conducerea executivă a departamentului va fi asigurată de minimum 3 persoane, dintre care un director executiv, si va fi subordonată consiliului de administratie al societătii de bursă.

(2) Conducerea executivă a casei de compensatie constituite ca departament trebuie validată de către C.N.V.M. anterior numirii de către consiliul de administratie al societătii de bursă.

(3) Membrii conducerii executive trebuie să îndeplinească conditiile de compatibilitate prevăzute la art. 100 alin. (1) lit. g), alin. (3), (4), (5) si (6).

(4) Membrii conducerii executive a casei de compensatie nu pot fi membri ai consiliului societătii de bursă.

(5) Casa de compensatie organizată ca departament trebuie să organizeze si să evidentieze distinct operatiile de compensare-decontare.

Art. 120. - (1) Autorizatia de functionare pentru casa de compensatie se eliberează de către C.N.V.M. pe baza unei cereri de autorizare, întocmită conform anexei nr. 1, însotită de documentele prevăzute la art. 100 alin. (1) lit. h), i), j), k) si de dovada vărsării capitalului social al societătii de bursă conform art. 8 alin. (1) lit. c).

(2) Eliberarea autorizatiei de functionare se face cu conditia dovezii achitării tarifului de autorizare în contul C.N.V.M.

Art. 121. - (1) Casa de compensatie constituită ca departament al unei societăti de bursă îsi poate începe activitatea numai după obtinerea autorizatiei de functionare de către societatea de bursă.

(2) În cazul în care, în termen de 6 luni de la obtinerea autorizatiei de functionare, casa de compensatie nu a început desfăsurarea activitătii specifice, C.N.V.M. va retrage autorizatia casei de compensatie organizate ca departament.

 

SECTIUNEA a 3-a

Membri compensatori

 

Art. 122. - (1) Autorizatia de functionare a unui membru compensator se eliberează în baza unei cereri de autorizare însotite de următoarele documente:

a) declaratie pe propria răspundere, în original, din partea reprezentantului legal al entitătii solicitante, din care să rezulte că: aceasta este membru al bursei de mărfuri, autorizat de C.N.V.M.; nu au survenit modificări neautorizate ale documentelor în baza cărora s-a acordat această autorizatie; sunt respectate conditiile prevăzute la art. 101;

b) dovada calitătii de actionar al casei de compensatie agreate de societatea de bursă sau al societătii de bursă unde casa de compensatie este constituită ca departament, prin certificat de actionar extras din registrul actionarilor;

c) declaratia, în original, a directorului executiv al casei de compensatie, din care să rezulte că solicitantul îndeplineste conditiile stabilite de aceasta pentru membrii compensatori prin actul constitutiv si/sau regulamentele proprii de functionare;

d) contract de compensare-decontare încheiat cu casa de compensatie, în copie.

e) contractele de compensare-decontare încheiate cu membrii necompensatori si/sau cu traderi, după caz.

(2) Eliberarea autorizatiei de functionare se face cu conditia dovezii achitării tarifului de autorizare în contul C.N.V.M.

 

CAPITOLUL 4

Conditii de constituire si utilizare a fondului comun si a fondului individual de garantare

 

Art. 123. - Fondul de garantare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate este constituit în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si are ca scop asigurarea resurselor necesare bunei functionări a mecanismului de decontare a tranzactiilor cu instrumente financiare derivate, executate la bursele de mărfuri.

Art. 124. - Disponibilitătile din conturile în marjă ale operatorilor la bursele de mărfuri, a căror rambursare este garantată de fondul individual, respectiv de fondul comun de garantare, reprezintă orice sold creditor ce rezultă din sume depuse în contul în marjă ajustat zilnic prin înregistrarea diferentelor favorabile sau nefavorabile, din reevaluarea pozitiilor deschise în conformitate cu prevederile prezentului regulament si cu termenii contractuali aplicabili.

Art. 125. - (1) Fondul comun si fondul individual de garantare nu pot acoperi debitele rezultate în urma comiterii unor fraude.

(2) Fondul comun si fondul individual de garantare nu pot acoperi debitele rezultate din operatii în legătură cu care s-a pronuntat o condamnare penală pentru o infractiune de spălare a banilor.

Art. 126. - (1) Fondul comun si fondul individual de garantare, după caz, sunt administrate de către consiliul de administratie al casei de compensatie sau de cel al societătii de bursă, în cazul în care casa de compensatie este organizată ca departament.

(2) Consiliul de administratie va investi resursele financiare disponibile ale fondului comun si ale fondului individual de garantare în titluri de stat, titluri garantate de stat, obligatiuni de trezorerie, depozite la băncile comerciale si instrumente monetare ale acestora.

(3) Evidenta depunerilor în contul fondurilor de garantare prevăzute la alin. (1) este tinută de casa de compensatie/societatea de bursă. Trimestrial se întocmesc rapoarte privind gestionarea fondurilor care vor fi înaintate, în copie, către C.N.V.M.

Art. 127. - (1) Resursele financiare ale fondului comun de garantare se constituie din următoarele:

a) contributia initială a operatorilor la bursele de mărfuri;

b) contributii anuale si speciale ale operatorilor la bursele de mărfuri;

c) împrumuturi;

d) venituri din lichidarea creantelor casei de compensatie;

e) venituri din investirea acestor fonduri.

(2) Resursele financiare prevăzute la alin. (1) vor fi utilizate pentru acoperirea debitelor operatorilor la bursele de mărfuri, persoane juridice, în conditiile stabilite de prezentul regulament.

Art. 128. - Toti operatorii la bursele de mărfuri, persoane juridice române sau sucursalele firmelor de brokeraj străine care functionează în România si care sunt sau vor fi autorizate să primească sume ori valori de la persoane fizice în scopul executării de operatiuni cu instrumente financiare derivate, în conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, sunt obligate să participe la constituirea resurselor financiare ale fondului comun de garantare.

Art. 129. - (1) Contributia initială prevăzută la art. 127 alin. (1) lit. a) va fi stabilită prin reglementări proprii ale casei de compensatie/societătii de bursă si va fi echivalentă cu cel putin 5% din valoarea capitalului social minim, prevăzut de titlul III, pentru un operator autorizat să presteze servicii de brokeraj pe pietele de instrumente financiare derivate.

(2) Contributia initială se plăteste astfel:

a) de către operatorii la bursele de mărfuri, persoane juridice române care functionează la data intrării în vigoare a prezentului regulament, în sensul celor prevăzute la art. 128, la data depunerii cererii de autorizare de functionare.

b) de către operatorii la bursele de mărfuri, persoane juridice române, si sucursalele firmelor de brokeraj străine din România, care vor fi autorizati să desfăsoare activitatea de brokeraj, în sensul celor prevăzute la art. 128, după intrarea în vigoare a prezentului regulament, la data depunerii cererii de autorizare de functionare.

(3) Casa de compensatie va reglementa situatiile în care operatorii la bursele de mărfuri nu constituie contributia initială la nivelul si termenul prevăzute la alin. (1), respectiv alin. (2).

Art. 130. - (1) Contributia anuală a operatorilor la bursele de mărfuri, prevăzută la art. 127 alin. (1) lit. b), va fi echivalentă cu cel putin 1% din valoarea maximă a expunerii totale zilnice, calculată de casa de compensatie pentru anul financiar încheiat, dacă consiliul de administratie nu decide alt coeficient.

(2) Contributia anuală se stabileste pe baza situatiei contului în marjă al fiecărui operator la bursele de mărfuri, în conformitate cu formularul al cărui format si dată de raportare se vor stabili de consiliul de administratie.

(3) Cenzorii interni/auditorii financiari ai operatorului la bursele de mărfuri, precum si auditorii externi ai acestuia au obligatia de a verifica corectitudinea datelor înscrise în formular.

(4) Plata contributiei anuale se va face la termenele stabilite de consiliul de administratie, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii perioadei pentru care aceasta a fost calculată. În cazul în care plata contributiei nu se va efectua la termen, se vor aplica prevederile regulamentului casei de compensatie.

(5) Operatorilor cărora li se retrage autorizatia de functionare sunt obligati să plătească contributia anuală corespunzătoare perioadei din an în care au operat.

Art. 131. - (1) Consiliul de administratie poate majora contributia anuală ce trebuie plătită de către un operator la bursele de mărfuri, dacă acesta se angajează în operatiuni cu risc ridicat.

(2) Modificarea de către casa de compensatie a nivelului contributiei anuale a operatorilor se aplică după maximum 10 zile lucrătoare de la notificarea acesteia.

Art. 132. - Contributiile speciale prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. b) se vor plăti conform regulamentului de functionare al casei de compensatie.

Art. 133. - (1) Contributiile plătite de operatorii la bursele de mărfuri la fondul comun de garantare nu se restituie, inclusiv în cazul lichidării judiciare sau dizolvării unui operator la bursele de mărfuri.

(2) În cazul lichidării judiciare sau dizolvării casei de compensatie/societătii de bursă, contributiile depuse de operatorii la bursele de mărfuri se transferă conform art. 166 alin. (3) sau se restituie acestora.

Art. 134. - (1) Fondul individual de garantare se constituie din sumele si valorile depuse de către fiecare membru compensator în scopul acoperirii de către casa de compensatie a debitelor înregistrate în conturile în marjă.

(2) Baza de calcul, formulele si nivelul minim al contributiei la fondul individual de garantare, precum si modalitatea de recalculare periodică a diferentelor fată de contributia regulamentară, respectiv a sumelor de plată/de primit pentru fiecare membru compensator la bursele de mărfuri, se stabilesc de consiliul de administratie al casei de compensatie/societătii de bursă.

(3) Perioada pentru care se calculează contributia este de maximum două săptămâni, consiliul de administratie putând decide ca intervalul să fie mai mic.

(4) Modificarea de către casa de compensatie a formulelor sau a nivelului minim al contributiei la fondul individual se aplică în maximum două zile lucrătoare de la notificarea acesteia.

(5) Consiliul de administratie decide asupra gestionării sumelor si valorilor depuse de membrii compensatori în fondurile de garantare sub rezerva disponibilizării immediate a acestora, la cererea membrilor compensatori.

Art. 135. - (1) Casa de compensatie poate contracta împrumuturile prevăzute la art. 127 alin. (1) lit. c) numai atunci când activele sale nu sunt suficiente pentru a acoperi în întregime obligatiile sale efective.

(2) Deciziile de contractare a împrumuturilor se iau de către consiliul de administratie, pe baza documentatiei prezentate de directorul executiv al casei de compensatie.

Art. 136. - (1) Ordinea de executare a fondurilor de garantare este:

a) fondul individual de garantare;

b) fondul comun de garantare.

(2) Fondul comun si fondul individual de garantare reflectă răspunderea solidară a membrului compensator cu clientii săi si membrii bursei de mărfuri si/sau traderii pentru care compensează.

(3) Este interzisă actualizarea fondurilor de garantare cu sumele si valorile din conturile în marjă. Fondurile de garantare pot fi actualizate cu sume si valori constituite în nume si în cont propriu, cu conditia mentinerii marjelor obligatorii.

 

CAPITOLUL 5

Cerinte prudentiale

SECTIUNEA 1

Cerinte privind managementul casei de compensatie

 

Art. 137. - (1) Casa de compensatie, societate pe actiuni, este condusă de către un consiliu de administratie compus exclusiv din persoane fizice.

(2) Casa de compensatie organizată ca departament al societătii de bursă este administrată de o conducere executivă formată din minimum 3 persoane.

Art. 138. - (1) Caselor de compensatie le este interzis să încheie contracte de intermediere de valori mobiliare cu societătile de servicii de investitii financiare care au detineri mai mari de 5% din capitalul social al respectivei case de compensatie.

(2) Interdictia prevăzută la alin. (1) se aplică si în situatiile în care membrii consiliului de administratie, ai conducerii executive si detinătorii a mai mult de 5% din actiunile societătii de servicii de investitii financiare, direct sau indirect, individual sau împreună si în legătură cu terti, au detineri mai mari de 5% din capitalul social al respectivei case de compensatii.

Art. 139. - (1) O casă de compensatie nu poate detine actiuni ale persoanelor juridice care sunt actionare ale acesteia.

(2) Este exceptată de la prevederile alin. (1) participarea de maximum 5% din capitalul social al unei societăti detinute public, asa cum este ea definită în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002 privind valorile mobiliare, serviciile de investitii financiare si pietele reglementate, aprobată si modificată prin Legea nr. 525/2002.

Art. 140. - (1) Membrii consiliului de administratie al casei de compensatie, ai conducerii executive sau detinătorii a mai mult de 5% din capitalul social al acesteia nu pot efectua, ca urmare a unui acord, tranzactii cu valori mobiliare cu casa de compensatie pe care o administrează, respectiv la care sunt actionari.

(2) Membrii consiliului de administratie, ai conducerii executive si/sau persoanele care exercită functii de control sunt răspunzătoare pentru daunele provocate membrilor compensatori ca urmare a încălcării prevederilor alin. (1).

(3) În situatiile prevăzute la alin. (1) C.N.V.M. este în drept să dispună măsuri conservatorii corespunzătoare.

Art. 141. - Casele de compensatii vor putea contracta împrumuturi numai cu respectarea cumulativă, fără a se limita la acestea, a următoarelor conditii:

a) termenul maxim pentru care se poate contracta un credit este de 30 de zile;

b) suma maximă ce poate fi contractată în conditiile lit. a) să nu depăsească 20% din activele sale;

c) fondurile să fie împrumutate exclusiv pentru finantarea propriului cont descoperit ca urmare a activitătii de compensare-decontare desfăsurate.

Art. 142. - Prevederile art. 138-141 se aplică inclusiv societătilor de bursă care au casa de compensatie constituită ca departament, membrilor consiliului de administratie si, după caz, ai conducerii executive a departamentului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cerinte privind politica de investitii a caselor de compensatie si a membrilor compensatori

 

Art. 143. - (1) Investitiile în instrumente financiare si instrumente ale pietei monetare ale unei case de compensatie sau membru compensator se pot efectua exclusiv în:

a) valori mobiliare, asa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 40 lit. a), c), d) si e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, indiferent de moneda în care sunt denominate, înscrise la cota unei burse de valori;

b) valori mobiliare, asa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 40 lit. a), c), d) si e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, indiferent de moneda în care sunt denominate, negociate pe o altă piată reglementată, autorizată de C.N.V.M.;

c) valori mobiliare, asa cum sunt acestea definite la art. 2 alin. (1) pct. 40 lit. a), c) d) si e) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 28/2002, înscrise la cota unei burse străine sau tranzactionate pe o piată reglementată străină (care functionează regulat si este recunoscută si deschisă publicului), cu conditia ca alegerea bursei ori a pietei să fi fost aprobată de către C.N.V.M.;

d) obligatiuni sau alte titluri de credit tranzactionabile, indiferent de moneda în care sunt denominate, emise sau garantate de către stat ori de către autorităti ale administratiei publice centrale sau locale;

e) instrumente monetare la băncile comerciale.

(2) Casa de compensatie sau membrul compensator poate investi în titlurile prevăzute la alin. (1) în limitele de mai jos:

a) maximum 20% din activele sale în valori mobiliare, mentionate la alin. (1) lit. a);

b) maximum 10% din activele sale în valori mobiliare, mentionate la alin. (1) lit. b);

c) maximum 10% din activele sale în valori mobiliare, mentionate la alin. (1) lit. c);

d) maximum 60% din activele sale în titluri de credit, mentionate la alin. (1) lit. d); titlurile de credit respective trebuie să fie transferabile si lichide;

e) maximum 60% din activele sale în instrumente monetare.

(3) Plasamentele în instrumente monetare la băncile comerciale se pot realiza cu conditia ca cele constituite la aceeasi bancă să nu depăsească 30% din activele casei de compensatie sau, după caz, din activele membrului compensator.

(4) Totalul investitiilor mentionate la alin. (1) lit. a), b) si c) nu poate depăsi 30% din activele unei case de compensatie sau, după caz, din activele membrului compensator.

(5) Detinerile de active prevăzute la alin. (1) lit. d) nu se vor reduce sub 30%, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. e) sub 40% din valoarea activelor casei de compensatie sau, după caz, din activele membrului compensator.

(6) Casa de compensatie sau membrul compensator poate investi maximum 10% din activele sale în valori mobiliare ale unui emitent.

(7) Casa de compensatie nu poate investi în instrumente financiare derivate.

Art. 144. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 143 alin. (2), (3), (4) si/sau (6) obligă la reducerea plasamentului până la nivelul minim obligatoriu, în termen de maximum 10 zile.

Operatiunea trebuie urmărită, confirmată si notificată C.N.V.M. de către consiliul de administratie si de cenzorii interni/auditorii financiari ai societătii.

(2) Casa de compensatie sau, după caz, membrul compensator nu va fi tinut la respectarea limitelor de detinere stabilite în cazul exercitării drepturilor de preferintă aferente valorilor mobiliare detinute.

(3) Cu titlu de exceptie de la prevederile alin. (1), dacă limitele de detinere prevăzute sunt depăsite din motive independente de controlul unei case de compensatie sau, după caz, a unui membru compensator ori ca rezultat al exercitării drepturilor de preferintă, aceasta trebuie să adopte, în termen de maximum 30 de zile de la data confirmării registrului, măsurile necesare încadrării în limitele legale de detinere.

 

SECTIUNEA a 3-a

Constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor de risc specifice pietelor instrumentelor financiare derivate

 

Art. 145. - (1) Constituirea de provizioane specifice de risc pentru operatiunile cu instrumente financiare derivate se referă la crearea acestora si se va realiza prin includerea pe cheltuieli a sumei reprezentând nivelul necesarului de provizioane specifice de risc, conform art. 87 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002.

(2) Coeficientii minimi de provizionare vor fi stabiliti si actualizati periodic de C.N.V.M.

Art. 146. - Regularizarea provizioanelor specifice de risc constituite conform prevederilor art. 145 se referă la modificarea nivelului existent al acestora, în vederea restabilirii egalitătii dintre nivelul existent si cel al necesarului si se va realiza prin includerea pe cheltuieli sau prin reînscrierea pe venituri a sumei reprezentând diferenta dintre nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc si nivelul necesarului.

Art. 147. - Utilizarea provizioanelor specifice de risc constituite conform prevederilor art. 145 se referă la anularea provizioanelor specifice de risc în cazul realizării riscului si se vor reconstitui prin reînscrierea pe venituri a sumei reprezentând nivelul existent în sold al provizioanelor specifice de risc aferente creditelor si/sau plasamentelor care se scot în afara bilantului.

Art. 148. - Casele de compensatie si societătile de bursă care au organizate case de compensatie ca departament vor constitui si/sau vor regulariza lunar provizioanele specifice de risc aferente creditelor si plasamentelor evidentiate în sold la finele lunii respective prin includerea pe cheltuielile si/sau prin reînscrierea pe veniturile aferente lunii precedente pentru care se face raportarea, indiferent de rezultatul financiar al perioadei înregistrat de acestea.

Art. 149. - Casele de compensatie, societătile de bursă care au organizate case de compensatie ca departament si membrii compensatori vor constitui, vor regulariza si vor utiliza provizioanele specifice de risc, utilizând moneda de exprimare a creditelor si/sau a plasamentelor pe care le corectează.

Art. 150. - Pentru determinarea necesarului de provizioane specifice de risc aferent unui credit sau unui plasament se vor parcurge următoarele etape:

a) încadrarea creditului sau a plasamentului în categoriile de risc de credit corespunzătoare privind limitarea riscului de credit al caselor de compensatie sau al membrilor compensatori, referitoare la încadrarea în categorii de risc de credit a elementelor de activ din bilant, precum si a celor din afara bilantului, asimilate acestora;

b) determinarea bazei de calcul pentru provizioanele specifice de risc prin totalizarea sumelor evidentiate în rubricile corespunzătoare gradelor de risc de credit, astfel:

1. neponderate în functie de gradul de risc de credit - în cazul unui credit sau al unui plasament clasificat în categoria “pierdere”;

2. ponderate în functie de gradul de risc de credit – în cazul unui credit sau al unui plasament clasificat în una dintre celelalte categorii de clasificare prevăzute;

c) aplicarea coeficientului de provizionare asupra bazei de calcul.

 

TITLUL V

Modificarea organizării si functionării entitătilor autorizate/avizate

 

Art. 151. - (1) Societătile de bursă, societătile de brokeraj si casele de compensatie vor supune autorizării C.N.V.M., după caz, modificările privind:

a) majorarea/reducerea capitalului social;

b) structura actionariatului/asociatilor;

c) componenta consiliului de administratie si cenzorii interni/auditorii financiari;

d) modificarea obiectului de activitate si/sau schimbarea denumirii societătii;

e) schimbarea sediului social si/sau înfiintarea ori desfiintarea sediilor secundare;

f) componenta consiliului bursei de mărfuri si a conducerii executive a casei de compensatie;

g) regulamentele societătii de bursă, ale burselor de mărfuri si ale caselor de compensatie;

h) software-ul de tranzactionare sau software-ul de compensare, după caz.

(2) Cererea de autorizare a modificărilor, însotite de documentele corespunzătoare, va fi înaintată C.N.V.M. în termen de 10 zile lucrătoare de la data luării acestor decizii.

Art. 152. - (1) Înaintea înregistrării mentiunilor la Oficiul registrului comertului, pentru cazurile prevăzute la art. 151 alin. (1) lit. a), c), d) si e) se va solicita C.N.V.M. autorizarea prealabilă de modificare/completare a documentelor care au stat la baza emiterii autorizatiei de functionare.

(2) Autorizatia prealabilă emisă de C.N.V.M. este valabilă până la data notificării certificatului de înscriere de mentiuni de la Oficiul registrului comertului, dar nu mai mult de 60 de zile de la data eliberării acesteia.

Art. 153. - Pentru cazurile de modificare prevăzute la art. 151 alin. (1) lit. f), g) si h) se va solicita direct autorizatia de modificare a documentelor care au stat la baza autorizatiei initiale.

Art. 154. - (1) În aplicarea art. 151 alin. (1) lit. b) societătile de brokeraj trebuie să notifice C.N.V.M. intentia oricărei persoane de a achizitiona direct sau indirect actiuni/părti sociale ale acesteia, care i-ar conferi dobândirea unei pozitii care ar atinge sau ar depăsi 10%, 20%, 33% sau 50% din totalul capitalului social sau al drepturilor de vot.

(2) C.N.V.M. are dreptul de a face obiectii împotriva achizitionării unei asemenea detineri, dacă, tinând seama de necesitatea de a garanta o gestiune prudentă a societătii, nu este convinsă de calitatea persoanei care ar ocupa o astfel de pozitie.

(3) În cazul în care C.N.V.M. este de acord cu dobândirea pozitiilor mentionate la alin. (1), societatea de brokeraj are obligatia de a transmite în termen de maximum 60 de zile documentele justificative aferente modificării structurii actionariatului/asociatilor, în scopul autorizării completării documentelor care au stat la baza autorizatiei initiale.

(4) Dobândirea unor pozitii între pragurile mentionate la alin. (1) va fi notificată C.N.V.M. în termen de maximum două zile lucrătoare de la efectuarea operatiunilor, cu anexarea documentelor justificative corespunzătoare.

Art. 155. - (1) Autorizatia prealabilă de modificare a documentelor care au stat la baza autorizatiei de functionare, necesară înregistrării mentiunilor la Oficiul registrului comertului, se eliberează pe baza unei cereri de

autorizare întocmite conform anexei nr. 1, însotită de următoarele documente, după caz:

a) hotărârea adunării generale a actionarilor sau hotărârea consiliului de administratie, după caz, în copie;

b) dovada vărsării si înregistrării majorării capitalului social, respectiv reducerii acestuia pentru cazul prevăzut la art. 151 alin. (1) lit. a);

c) documentele prevăzute de dispozitiile art. 9 alin. (1) lit. e), f) si alin. (2) sau ale art. 37 alin. (1) lit. e), f) si g) si alin. (3) ori ale art. 113 alin. (1) lit. e), f), g) si alin. (2), după caz, pentru noul actionar/asociat;

d) documentele prevăzute de dispozitiile art. 9 alin. (1) lit. d) si alin. (2) sau ale art. 37 alin. (1) lit. d) si alin. (3) ori ale art. 113 alin. (1) lit. d) si alin. (2), după caz, pentru noii membri ai consiliului de administratie sau cenzori/auditori;

e) actele aditionale ale documentelor constitutive; contracte de cesiune; extras din registrul actionarilor, după caz;

f) dovada detinerii cu titlu legal a spatiului necesar functionării, pentru cazul în care se modifică sediul social sau se înfiintează sedii secundare, în copie legalizată.

(2) Pentru obtinerea autorizatiei prealabile de majorare/reducere a capitalului social ca urmare a operatiunilor de fuziune/divizare, societătile de bursă, societătile de brokeraj sau casele de compensatie vor depune la C.N.V.M. următoarea documentatie:

a) cererea de autorizare a majorării/reducerii capitalului social în original, semnată de reprezentantii legali ai societătilor participante;

b) cererea de suspendare a autorizatiei de functionare a societătii absorbite/divizate;

c) hotărârile adunărilor generale extraordinare ale societătilor participante;

d) proiectul de fuziune, respectiv de divizare, potrivit Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, si dovada necontestării la Oficiul registrului comertului a proiectului de fuziune/divizare;

e) proiectul actului aditional modificator al actelor constitutive ale societătilor participante;

f) bilanturile contabile de fuziune sau, după caz, de divizare;

g) raportul administratorilor si al cenzorilor/auditorilor financiari cu privire la fuziune/divizare;

h) orice alte informatii pe care C.N.V.M. le poate solicita în vederea analizării documentatiei.

Art. 156. - Societătile rezultate în urma unei fuziuni prin contopire sau ca urmare a divizării vor solicita C.N.V.M., după caz:

a) retragerea autorizatiei de functionare a societătilor participante la fuziune conform prevederilor titlului VI;

b) autorizatia de înfiintare/functionare, cu respectarea prevederilor titlului II, III sau IV.

Art. 157. - Cel târziu la data expirării autorizatiei prealabile de modificare a operatiunilor prevăzute la art. 152 alin. (1), entitătile autorizate au obligatia să notifice C.N.V.M. înregistrarea acestora la Oficiul registrului comertului, prezentând copia certificatului de înscriere de mentiuni sau, după caz, documentele justificative în vederea completării/modificării/extinderii autorizatiei de functionare.

Art. 158. - Pentru cazurile de modificare a documentelor ce au stat la baza autorizării/avizării, altele decât cele prevăzute la art. 151, entitătile vor notifica C.N.V.M. în termen de două zile lucrătoare de la luarea hotărârii, anexând copiile documentelor justificative.

Art. 159. - C.N.V.M. este în drept să ceară adoptarea de modificări ale documentelor, dacă acestea contravin prevederilor prezentului regulament si/sau dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 160. - Eliberarea autorizatiei prealabile de modificare a documentelor referitoare la cazurile prevăzute la art. 151 alin. (1) se va face cu conditia dovezii achitării tarifului de autorizare în contul C.N.V.M.

 

TITLUL VI

Retragerea autorizatiilor/avizelor de functionare pentru entitătile autorizate/avizate

 

Art. 161. - (1) C.N.V.M. poate retrage autorizatia/avizul de functionare a unei societăti de bursă sau a unei burse de mărfuri, a unei case de compensatie, membru compensator ori operator la bursa de mărfuri, după caz:

a) la cerere;

b) dacă entitatea nu mai îndeplineste conditiile care au stat la baza autorizării;

c) ca sanctiune potrivit art. 76 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002;

d) în cazul în care entitatea nu a început operatiunile pentru care a fost autorizată, în termen de 6 luni de la primirea autorizatiei de functionare sau a avizului pentru desfăsurarea operatiunilor pe pietele reglementate dezvoltate de o bursă de mărfuri.

(2) În cazul retragerii autorizatiei/avizului de functionare la cerere, documentele corespunzătoare vor fi înaintate C.N.V.M. în termen de 30 de zile de la data luării hotărârii de către adunarea generală a actionarilor.

(3) În situatia retragerii autorizatiei de functionare ca urmare a unei fuziuni, documentele prevăzute la art. 162, 163 si 166 se vor completa cu proiectul de fuziune si dovada necontestării la Oficiul registrului comertului a proiectului de fuziune.

(4) La data încetării activitătii entitătile reglementate prin prezentul regulament vor depune la C.N.V.M. o notificare semnată de reprezentantul legal, în care se vor preciza sediul arhivei si datele de identificare a persoanei responsabile cu administrarea acesteia.

Art. 162. - (1) În vederea retragerii autorizatiei/avizului societătii de bursă, bursei de mărfuri sau pietei reglementate de mărfuri ori de instrumente financiare derivate, la cererea societătii de bursă, aceasta va depune o cerere motivată, în original, de renuntare la autorizatie/aviz, însotită de următoarele documente:

a) hotărârea adunării generale a actionarilor privind începerea procedurii de solicitare a retragerii avizului/autorizatiei;

b) declaratie pe propria răspundere a presedintelui consiliului bursei de mărfuri, în original, din care să rezulte că pe bursa/piata respectivă nu s-au initiat noi contracte după data adunării generale a actionarilor în care s-a hotărât retragerea autorizatiei/avizului.

(2) C.N.V.M. va decide cu privire la retragerea autorizatiei/avizului societătii de bursă, burselor de mărfuri si pietelor reglementate de mărfuri sau de instrumente financiare derivate, în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(3) Data de la care se retrage autorizatia/avizul de functionare a societătii de bursă, burselor de mărfuri si pietelor reglementate de mărfuri sau de instrumente financiare derivate, după caz, nu poate fi anterioară celei mai îndepărtate scandente a contractelor tranzactionate si înregistrate si prin care sunt asumate obligatii.

(4) Retragerea autorizatiei de functionare sau initierea procedurii de retragere nu exonerează societatea de bursă, casa de compensatie, membrul bursei, după caz, de executarea obligatiilor fată de entitătile pietei.

(5) Retragerea autorizatiei de functionare a societătii de bursă implică si retragerea autorizatiei de functionare a bursei/burselor de mărfuri înfiintate si a avizului/autorizatiei tuturor pietelor dezvoltate de aceasta.

Art. 163. - (1) În vederea retragerii autorizatiei/avizului de functionare la cererea membrului bursei de mărfuri, acesta va depune la C.N.V.M. o cerere motivată de renuntare la autorizatie/aviz, întocmită conform anexei nr. 3, însotită de următoarele documente:

a) hotărârea adunării generale a actionarilor/asociatilor privind începerea procedurii de solicitare a retragerii autorizatiei/avizului de functionare a societătii;

b) raportul de audit;

c) balanta de verificare aferentă lunii în curs;

d) declaratie pe propria răspundere, în original, din partea reprezentantului legal al societătii, din care trebuie să rezulte că aceasta nu a permis si nu permite executarea de noi tranzactii în scopul initierii de noi pozitii cu implicatii asupra bursei/burselor de mărfuri, din momentul stabilirii, prin hotărâre a adunării generale a actionarilor/asociatilor, a începerii procedurii de solicitare a retragerii autorizatiei/avizului de functionare;

e) declaratie pe propria răspundere, în original, din partea reprezentantului legal al societătii, din care să reiasă că aceasta nu are datorii financiare fată de C.N.V.M., si avizul societătii de bursă, al casei de compensatie si al membrului compensator, dacă este cazul, din care să rezulte că societatea nu are obligatii contractuale neachitate.

(2) În vederea retragerii autorizatiei brokerului, acesta va depune o cerere motivată de renuntare la autorizatie, întocmită conform anexei nr. 3, însotită de următoarele documente:

a) actul de identitate, în copie;

b) rezolutia membrului bursei de mărfuri privind solicitarea cererii de retragere a autorizatiei.

(3) C.N.V.M. va decide cu privire la retragerea autorizatiei, la cerere, a brokerului, în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii însotite de explicarea motivelor care au condus la această solicitare.

Art. 164. - (1) C.N.V.M. va decide cu privire la retragerea autorizatiei/avizului de functionare a membrului bursei de mărfuri în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii. Dacă în perioada dintre introducerea cererii de retragere a autorizatiei/avizului entitătii si emiterea deciziei de retragere C.N.V.M. a impus sanctiuni ca urmare a încălcării unor prevederi ale legii sau ale regulamentelor C.N.V.M., termenul de 30 de zile se prelungeste în mod corespunzător.

(2) Membrul bursei de mărfuri va proceda la identificarea unui alt membru dispus să preia obligatiile acestuia corespunzătoare activitătii de brokeraj si va încheia o conventie privind transferul bazei de date, a conturilor clientilor, în termen de 30 de zile de la data retragerii autorizatiei de functionare.

(3) Data de la care se retrage autorizatia/avizul de functionare a membrului bursei de mărfuri care nu se poate încadra în prevederile alin. (2) sau traderului, după caz, nu poate fi anterioară celei mai îndepărtate scadente a contractelor tranzactionate, înregistrate si prin care sunt asumate obligatii.

(4) C.N.V.M. va transmite consiliului bursei si casei de compensatie câte un exemplar al deciziei de retragere a autorizatiei/avizului în termen de două zile lucrătoare de la emiterea acesteia.

Art. 165. - (1) În vederea retragerii autorizatiei de operare, la cerere, traderul va depune la C.N.V.M. o cerere conform anexei nr. 3.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) trebuie să fie însotită de avizul societătii de bursă, al casei de compensatie si al membrului compensator, din care să rezulte că traderul nu are obligatii contractuale neachitate.

Art. 166. - (1) În vederea retragerii autorizatiei de functionare a casei de compensatie si a membrilor compensatori ai acesteia, casa de compensatie va depune la C.N.V.M. o cerere motivată de renuntare la autorizatie, întocmită conform anexei nr. 3, însotită de următoarele documente:

a) hotărârea adunării generale a actionarilor/asociatilor privind începerea procedurii de solicitare a retragerii autorizatiei/avizului de functionare a societătii;

b) raportul de audit;

c) balanta de verificare aferentă lunii în curs;

d) declaratie pe propria răspundere, în original, din care să rezulte că nu a permis si nu permite înregistrarea de noi contracte, cu exceptia celor în scopul închiderii pozitiilor deschise de la data adunării generale a actionarilor la care s-a hotărât începerea procedurii de solicitare a retragerii autorizatiei de functionare a casei de compensatie;

e) declaratie pe propria răspundere, în original, din partea reprezentantului legal al casei de compensatie, din care să reiasă că aceasta nu are datorii financiare fată de C.N.V.M., si avizul societătii/societătilor de bursă pentru care compensează si decontează tranzactii, al membrilor compensatori cu care se află în raporturi contractuale, din care să rezulte că nu are obligatii neachitate.

(2) C.N.V.M. va decide cu privire la retragerea autorizatiei casei de compensatie în cel mult 30 de zile de la data înregistrării cererii.

(3) Casa de compensatie va proceda la identificarea unei alte case de compensatie dispuse să preia obligatiile acesteia corespunzătoare activitătii de garantare, compensare si decontare si va încheia o conventie privind transferul bazei de date, a conturilor în marjă si a fondurilor de garantare, în termen de 60 de zile de la data emiterii actului individual de retragere a autorizatiei de functionare.

(4) Data de la care se retrage autorizatia de functionare a casei de compensatie sau, după caz, a membrului compensator nu poate fi anterioară celei mai îndepărtate scadente a contractelor tranzactionate, înregistrate si prin care sunt asumate obligatii.

(5) Prevederile alin. (1), (2), (3) si (4) se aplică si pentru casa de compensatie organizată ca departament al societătii de bursă.

 

TITLUL VII

Autorizarea entitătilor înfiintate înainte de data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002

 

Art. 167. - (1) Societătile comerciale care înfiintează si administrează burse de mărfuri sau care au ca obiect activităti specifice burselor de mărfuri, casele de compensatie si societătile de brokeraj existente si care functionează la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt obligate să depună la C.N.V.M., după reorganizarea conform dispozitiilor art. 86 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, o cerere de autorizare de functionare însotită de documentele conforme, în termen de maximum 12 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului regulament.

(2) În sensul aplicării dispozitiilor art. 86 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, societătile comerciale enumerate la alin. (1) sunt obligate să opereze modificările necesare privind forma juridică, obiectul de activitate, conditiile de autorizare si functionare pentru respectarea prevederilor legale.

(3) În cazul în care societatea comercială nu face demersuri în vederea reorganizării în termenul prevăzut la alin. (1) sau nu îsi modifică denumirea si obiectul de activitate, în cazul în care nu doreste reorganizarea, C.N.V.M. va notifica Oficiul registrului comertului să declanseze procedura de dizolvare a societătii comerciale, având în vedere prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si ale prezentului regulament.

(4) Începând cu data expirării termenului prevăzut la alin. (1), exercitarea oricăror activităti sau operatiuni prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 de către respectivele societăti comerciale constituie contraventie conform art. 75 lit. a) din aceeasi ordonantă.

(5) Societătile comerciale mentionate la alin. (1) trebuie să notifice C.N.V.M., în maximum 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului regulament, intentia de a se reorganiza conform prevederilor art. 86 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 sau de a îsi modifica denumirea si obiectul de activitate.

Art. 168. - (1) În vederea obtinerii autorizatiei/avizului de functionare, societătile comerciale care fac obiectul prezentului capitol sunt obligate să depună la C.N.V.M. o cerere conform modelului din anexa nr. 1, însotită de documentele prevăzute de prezentul titlu.

(2) În cazul în care documentele înaintate sunt conforme cu prevederile prezentului capitol si a fost înaintat certificatul de înscriere de mentiuni pentru actele constitutive, se vor emite autorizatiile si/sau avizele de functionare corespunzătoare.

Art. 169. - (1) În cazul în care se impun modificări ale actelor constitutive care necesită înregistrări la Oficiul registrului comertului se va proceda astfel:

a) se va emite de către C.N.V.M. o autorizatie prealabilă în vederea înregistrării modificării/completării actelor constitutive la Oficiul registrului comertului;

b) în baza certificatului de înscriere de mentiuni eliberat de Oficiul registrului comertului si a modificărilor corespunzătoare lit. a), societatea comercială va solicita C.N.V.M. autorizatia de functionare/avizul corespunzător.

(2) Societătile comerciale au obligatia să solicite C.N.V.M. autorizatia de functionare în termen de maximum 30 de zile de la eliberarea certificatului de înscriere de mentiuni de către Oficiul registrului comertului.

Art. 170. - (1) În vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca societăti de bursă, societătile comerciale care fac obiectul prezentului capitol sunt obligate să respecte conditiile de autorizare si functionare prevăzute de titlul II si să depună la C.N.V.M. documentele prevăzute la art. 9 si 11, după caz.

(2) Nu este necesară blocarea sumelor reprezentând vărsămintele în conturile speciale prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. b).

Art. 171. - Societatea de bursă poate solicita, concomitent cu depunerea propriului dosar de autorizare, si autorizarea/avizarea a cel putin unei burse de mărfuri care să dezvolte cel putin o piată. În acest sens societatea de bursă trebuie să respecte prevederile titlului II cap. 3, cu exceptia art. 13 alin. (2).

Art. 172. - (1) În vederea obtinerii autorizatiei de functionare ca societăti de brokeraj, societătile comerciale care fac obiectul prezentului capitol sunt obligate să respecte conditiile de autorizare si functionare prevăzute la titlul III si să depună la C.N.V.M. documentele prevăzute la art. 37 si 40.

(2) Pentru documentele prevăzute la alin. (1) nu este necesară respectarea prevederilor art. 37 alin. (1) lit. b) privind blocarea sumelor reprezentând vărsămintele în conturi speciale.

Art. 173. - (1) Pentru obtinerea autorizatiei de extindere a obiectului de activitate cu serviciile de brokeraj mentionate la art. 22 lit. a), c) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, societatea de servicii de investitii financiare/societatea de valori mobiliare trebuie să organizeze si să evidentieze distinct operatiunile de servicii de brokeraj într-un departament specializat, cu delimitarea responsabilitătilor personalului implicat în angajarea operatiunilor cu instrumente financiare derivate.

(2) Înaintea înregistrării la Oficiul registrului comertului a mentiunilor privind extinderea obiectului de activitate cu serviciile de brokeraj prevăzute la art. 22 lit. a), c) si d) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, societătile de servicii de investitii financiare/societătile de valori mobiliare vor solicita C.N.V.M. eliberarea autorizatiei prealabile, depunând următoarele documente:

a) hotărârea adunării generale a actionarilor cu privire la completarea obiectului de activitate, în copie;

b) actul aditional, în copie legalizată;

c) dovada detinerii cu titlu legal a software-lui de tranzactionare la bursele de mărfuri, a software-lui de back office si de compensare;

d) acordul societătii de bursă privind operarea pe pietele reglementate administrate de către aceasta, din care să rezulte că societatea de servicii de investitii financiare/societatea de valori mobiliare detine dreptul de tranzactionare la bursa de mărfuri respectivă si îndeplineste conditiile de operare la aceasta;

e) contractul de compensare-decontare încheiat cu o casă de compensatie autorizată de C.N.V.M. sau contractul încheiat cu un membru compensator, în copie;

f) dovada constituirii fondului individual si a fondului comun de garantare;

g) curriculum vitae, copia actului de identitate, copia actului de studii, certificatul de cazier judiciar si certificatul de cazier fiscal, în original, eliberate cu cel mult 3 luni, respectiv 15 zile, anterior depunerii cererii de autorizare, dovada absolvirii unui curs de pregătire profesională organizat de bursele de mărfuri, pentru directorul executiv responsabil cu activitatea de servicii de brokeraj desfăsurată de societatea de servicii de investitii financiare/societatea de valori mobiliare. Înlocuirea acestuia va fi notificată C.N.V.M. în termen de două zile lucrătoare de la data luării deciziei;

h) procedurile de lucru si de supraveghere internă a activitătii de servicii de brokeraj;

i) declaratie pe propria răspundere, în original, a reprezentantului legal al societătii, din care să rezulte că societatea de servicii de investitii financiare/societatea de valori mobiliare respectă prevederile legale în vigoare aplicabile pietelor reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate;

j) documentatia necesară conform art. 46, 47, 84 si 85 pentru autorizarea a cel putin 2 brokeri si respectiv a unui membru al compartimentului de control intern responsabil cu supravegherea respectării de către societate si personalul acesteia a operatiunilor corespunzătoare serviciilor de brokeraj.

(3) În vederea eliberării deciziei de extindere a obiectului de activitate, societatea de servicii de investitii financiare/societatea de valori mobiliare are obligatia să notifice C.N.V.M., în termen de maximum 60 de zile de la eliberarea deciziei prealabile, înregistrarea completării obiectului de activitate la Oficiul registrului comertului, depunând în acest sens certificatul de înscriere de mentiuni.

(4) Eliberarea autorizatiei prealabile privind extinderea obiectului de activitate al societătii de servicii de investitii financiare/societătii de valori mobiliare se face cu conditia dovezii achitării tarifului de autorizare în contul C.N.V.M.

Art. 174. - În cazul în care la data depunerii documentelor prevăzute la art. 170, 172 si 173 casa de compensatie nu este autorizată de C.N.V.M., se va accepta ca document contractul de compensare-decontare cu

aceasta. Dacă, în termen de maximum 60 de zile de la emiterea autorizatiei/avizului de functionare a societătii comerciale, C.N.V.M. nu a autorizat casa de compensatie, se revocă autorizarea/avizul de functionare a societătilor comerciale.

Art. 175. - (1) Pentru obtinerea autorizatiei de functionare casele de compensatie existente si care functionează la data intrării în vigoare a prezentului regulament sunt obligate să respecte conditiile de autorizare si

functionare prevăzute la titlul IV si să depună la C.N.V.M. documentele prevăzute la art. 113 si 115 sau la art. 120 si 121, după caz. Prevederile prezentului alineat se aplică si caselor de compensatie organizate ca departament al societătii de bursă.

(2) Pentru documentele prevăzute la alin. (1) nu este necesară respectarea prevederilor art. 113 alin. (1) lit. b) privind blocarea sumelor reprezentând vărsămintele în conturi speciale.

Art. 176. - (1) C.N.V.M. va decide cu privire la autorizarea/avizarea solicitată, în termen de maximum 30 de zile de la data depunerii tuturor documentelor necesare.

(2) Eliberarea autorizatiei/avizului de functionare se face cu conditia dovezii achitării tarifului de autorizare/avizare în contul C.N.V.M.

 

TITLUL VIII

Organizarea evidentelor si asigurarea raportărilor

CAPITOLUL 1

Societatea de bursă si bursele de mărfuri

 

Art. 177. - (1) Societatea de bursă trebuie să evidentieze distinct fiecare tip de tranzactie încheiată la fiecare bursă de mărfuri înfiintată si pentru fiecare piată dezvoltată de aceasta si să întocmească rapoarte zilnice,

lunare si anuale. Pentru contractele cu optiuni vor fi evidentiate tranzactiile pentru fiecare clasă si serie de optiuni.

(2) Raportul zilnic întocmit pentru fiecare piată va cuprinde cel putin: tipul contractului, scadenta/data expirării, pretul de deschidere, pretul maxim, pretul minim de închidere si de cotare, pretul mediu ponderat, variatia pretului de cotare fată de sedinta precedentă de tranzactionare, volumul tranzactiilor si numărul pozitiilor deschise si variatia acestora, precum si preturile maxime si minime pe perioada de tranzactionare a contractului respectiv. Acest raport se va transmite la C.N.V.M. cel mai târziu înaintea deschiderii următoarei sedinte de tranzactionare, în formularul prevăzut în anexele nr. 4.1 si 4.2.

(3) Raportul lunar întocmit pentru fiecare piată va cuprinde cel putin volumul tranzactiilor din luna respectivă, luna precedentă, precum si din lunile corespondente din anul anterior pentru fiecare clasă de active tranzactionate si pentru fiecare activ, volumul total al tranzactiilor de la începutul anului în curs, precum si volumul tranzactiilor pentru perioada corespunzătoare din anul anterior. Acest raport se va transmite la C.N.V.M. cel târziu în a zecea zi a lunii următoare, pe formularul prevăzut în anexele nr. 4.3 si 4.4.

(4) Raportul anual întocmit pentru fiecare bursă si piată dezvoltată de aceasta va cuprinde cel putin volumul tranzactiilor pentru fiecare clasă de active tranzactionate si pentru fiecare activ în parte, pentru anul încheiat si anul anterior. Acest raport se va transmite la C.N.V.M. înaintea datei de 31 ianuarie a anului următor, în formularul prevăzut în anexele nr. 4.5 si 4.6.

(5) Rapoartele mentionate mai sus vor fi aduse la cunostintă publicului, cu respectarea termenelor prevăzute la alin. (2), (3) si (4), pe pagina web proprie si/sau prin cel putin două cotidiene de circulatie natională.

Art. 178. - (1) Societatea de bursă are obligatia de a transmite trimestrial C.N.V.M. o raportare privind evolutia principalilor indicatori economico-financiari, după structura bilantului anual raportat Ministerului Finantelor Publice, situatia activelor financiare cu grad mare de lichiditate, balanta analitică de verificare transmisă electronic, lista cuprinzând membrii bursei/burselor de mărfuri si traderii care au încheiat tranzactii în perioada de raportare, precum si, dacă este cazul, cauzele ce au determinat aparitia unor modificări fată de continutul listei anterioare. Raportările se transmit C.N.V.M. în cel mult 10 zile de la expirarea termenului pentru care se face raportarea.

(2) C.N.V.M. are dreptul să inspecteze în orice moment toate registrele, înregistrările contabile, operatiunile si incintele aflate în folosinta societătii de bursă.

(3) Societatea de bursă este obligată să păstreze registrele-jurnal cel putin 5 ani. Registrele-jurnal vor putea fi verificate oricând, la cererea C.N.V.M.

Art. 179. - (1) Societatea de bursă va fi verificată anual de către un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrat în Registrul C.N.V.M.

(2) Raportul de audit va fi transmis C.N.V.M. în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la ultima zi stabilită de Ministerul Finantelor Publice pentru depunerea formularului semestrial de raportare contabilă, respectiv a bilantului anual.

(3) În cazul în care societatea de bursă si/sau auditorul financiar constată o încălcare a prevederilor legislatiei în vigoare sau a reglementărilor C.N.V.M. în materie, au/are datoria să informeze în scris C.N.V.M. în termen de două zile lucrătoare de la constatare.

 

CAPITOLUL 2

Casa de compensatie

 

Art. 180. - (1) Casa de compensatie organizată ca societate pe actiuni sau ca departament în cadrul societătii de bursă trebuie să evidentieze distinct fiecare tip de contract, conturile în marjă deschise în numele membrului compensator pentru operatiunile acestuia efectuate în nume propriu si separat al clientilor, evidentele fondului comun si ale fondului individual de garantare, disponibilitătile si plasamentele executate din fondurile aflate în gestiune si cele din fondurile proprii.

(2) Casa de compensatie are obligatia de a întocmi un raport lunar pentru fiecare membru compensator separat, pe fiecare tip de activ si scadentă, în cont propriu si în contul clientilor, privind numărul total de contracte tranzactionate, numărul maxim de pozitii deschise, tipul pozitiilor si expunerea. Acest raport se va transmite C.N.V.M. cel târziu în a zecea zi a lunii următoare, în formularul prevăzut în anexa nr. 5.

(3) Conducerea executivă a casei de compensatie va transmite C.N.V.M., la cererea acesteia, informatiile cu privire la membrul compensator referitoare la suma disponibilă în cont, profitul sau pierderea înregistrată, primele plătite si cele încasate si situatia depozitelor de garantare constituite.

(4) Lunar, casa de compensatie are obligatia de a transmite C.N.V.M. o raportare privind evolutia principalilor indicatori economico-financiari după structura bilantului anual raportat Ministerului Finantelor Publice, balanta analitică de verificare transmisă electronic, lista cuprinzând membrii compensatori care au operat în perioada de raportare, precum si, dacă este cazul, cauzele ce au determinat aparitia unor modificări fată de raportările anterioare.

(5) Bilunar, la datele de 15 si 30 ale fiecărei luni, casa de compensatie va întocmi si va transmite C.N.V.M. un raport privind situatia disponibilitătilor si a investitiilor în instrumente financiare si instrumente ale pietei monetare, în conformitate cu prevederile titlului IV cap. 5 sectiunea a 2-a.

(6) Raportările mentionate în prezentul articol se transmit C.N.V.M. în cel mult 10 zile de la expirarea termenului pentru care se face raportarea.

(7) Casa de compensatie este obligată să păstreze registrele-jurnal cel putin 5 ani. Registrele-jurnal vor putea fi verificate oricând, la cererea C.N.V.M.

Art. 181. - C.N.V.M. are dreptul să inspecteze în orice moment toate registrele, înregistrările contabile, operatiunile si incintele aflate în folosinta casei de compensatie.

Art. 182. - (1) Casa de compensatie va fi verificată semestrial si anual de către un auditor financiar, membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrat la C.N.V.M.

(2) Raportul de audit va fi transmis C.N.V.M. în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la ultima zi stabilită de Ministerul Finantelor Publice pentru depunerea formularului semestrial de raportare contabilă, respectiv a bilantului anual.

(3) În cazul în care casa de compensatie si/sau auditorul financiar constată o încălcare a prevederilor legislatiei în vigoare sau a reglementărilor C.N.V.M. în materie, au/are datoria să informeze în scris C.N.V.M. în termen de două zile lucrătoare de la constatare.

 

CAPITOLUL 3

Operatorii la bursele de mărfuri

SECTIUNEA 1

Membrii burselor de mărfuri

 

Art. 183. - (1) Membrii burselor de mărfuri trebuie să evidentieze distinct, să întomească si să tină la zi cel putin următoarele:

a) un formular pentru fiecare ordin de tranzactionare, care va cuprinde cel putin: numărul contului clientului, tipul ordinului, momentul intrării ordinului, momentul executării ordinului, momentul anulării ordinului, dacă este cazul, dacă societatea este sau nu este membru compensator, pretul la care a fost executat ordinul;

b) confirmările tuturor cumpărărilor/vânzărilor de mărfuri sau instrumente financiare derivate, apelurile în marjă si notele privind alte debite/credite ale clientilor membrului bursei de mărfuri;

c) fisele conturilor clientilor, actionarilor, ale persoanelor initiate si fisa contului propriu;

d) evidente ale operatiunilor referitoare la tranzactiile cu mărfuri sau instrumente financiare derivate, ale intrărilor/iesirilor de numerar si ale altor avansuri sau debite ale clientilor, precum si documentele primare care au stat la baza lor. Evidentele vor reflecta contul în care tranzactia a fost efectuată, denumirea contului, cantitatea, pretul unitar si pretul total de vânzare sau cumpărare si data tranzactiei pentru marfa sau instrumentul financiar derivat tranzactionat;

e) evidente pe clienti, care să reflecte zilnic modificările survenite în contul fiecărui client, privind tranzactiile cu marfă sau instrumente financiare derivate, si evaluările zilnice ale acestora, efectuate conform procedurilor casei de compensatie, si situatia privind livrările de marfă sau instrumente financiare derivate;

f) situatii privind activele si pasivele, conturile de venituri, de cheltuieli si de capital, actualizate cel putin lunar;

g) evidente distincte ale operatiunilor referitore la tranzactiile cu mărfuri sau instrumente financiare derivate, ale intrărilor/iesirilor de numerar în cont propriu, precum si documentele primare care au stat la baza lor. Evidentele vor reflecta contul în care tranzactia a fost efectuată, denumirea acestuia, cantitatea, pretul unitar si cel total de vânzare sau de cumpărare si data tranzactiei pentru marfa sau instrumentul financiar derivat, tranzactionat.

(2) Toate documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de minimum 5 ani si să poată fi puse la dispozitie C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucrătoare.

Art. 184. - (1) Membrii burselor de mărfuri autorizati de către C.N.V.M. vor depune la C.N.V.M. următoarele situatii si documente:

a) lunar, “Situatia privind capitalul net minim si gradul de îndatorare”, împreună cu balanta analitică de verificare aferentă lunii respective si “Raportul privind pozitiile deschise si expunerea totală”. Membrii compensatori vor transmite si “Raportul tranzactiilor, pozitiilor deschise si expunerea totală a operatorilor pentru care efectuează compensare-decontare”. Aceste rapoarte vor fi întocmite si depuse conform instructiunilor C.N.V.M., în termen de 10 zile lucrătoare de la sfârsitul lunii, putând fi solicitate oricând de C.N.V.M. Documentele solicitate trebuie depuse în termen de 24 de ore de la notificarea C.N.V.M.;

b) raportul semestrial “Bilantul contabil semestrial”, în termen de 10 zile lucrătoare de la data stabilită de directia generală a finantelor publice “data ultimă de depunere a bilantului”, “Contul de profit si pierdere”;

c) raportul anual, certificat de către un auditor financiar sau de către o societate de expertiză contabilă, care trebuie să cuprindă: “Bilantul contabil anual”, cu toate anexele corespunzătoare, “Raportul de gestiune al administratorilor” si “Situatia modificărilor în Registrul actionarilor”. Termenul de raportare este de 10 zile lucrătoare de la data stabilită de Ministerul Finantelor Publice si directia generală a finantelor publice “data ultimă de depunere a bilantului”.

(2) C.N.V.M. poate solicita informatii privind activitatea membrilor bursei de mărfuri, acestia fiind obligati să furnizeze în forma solicitată informatiile, respectând termenele C.N.V.M.

Art. 185. - Membrii burselor de mărfuri sunt obligati să detină fisele angajatilor, cu mentionarea sanctiunilor si a situatiilor de punere sub acuzare în legătură cu prestarea serviciilor de brokeraj, pentru perioada în care există relatii contractuale.

Art. 186. - Membrii burselor de mărfuri trebuie să transmită zilnic clientilor situatia conturilor care înregistrează pozitii deschise pentru contractele futures sau cu optiuni, precum si modificările în situatia disponibilului.

Art. 187. - (1) Membrii burselor de mărfuri autorizati vor fi verificati anual de către un auditor financiar membru al Camerei Auditorilor Financiari din România, înregistrat în Registrul C.N.V.M.

(2) Raportul de audit va fi transmis la C.N.V.M. în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la ultima zi declarată de Ministerul Finantelor Publice pentru depunerea formularului semestrial de raportare contabilă, respectiv a bilantului anual.

(3) În cazul în care membrul bursei de mărfuri autorizat si/sau auditorul financiar constată o încălcare a prevederilor legislatiei în vigoare sau a reglementărilor C.N.V.M. în materie au datoria să informeze în scris C.N.V.M., în termen de două zile lucrătoare de la constatare.

 

SECTIUNEA a 2-a

Traderul

 

Art. 188. - (1) Traderul trebuie să întocmească si să tină la zi cel putin următoarele:

a) evidente ale operatiunilor referitoare la tranzactiile cu instrumente financiare derivate, ale intrărilor/iesirilor de numerar si documentele primare care au stat la baza acestora;

b) documente care să reflecte, separat pentru fiecare instrument financiar derivat, toate pozitiile pe care le detine si marja necesară pentru acoperirea pozitiilor deschise;

c) confirmările tuturor cumpărărilor/vânzărilor de instrumente financiare derivate, apelurile în marjă si notele privind alte debite/credite.

(2) Toate documentele prevăzute la alin. (1), precum si rapoartele si notificările primite de la societatea de bursă, casa de compensatie sau membrul compensator trebuie să fie păstrate pentru o perioadă de minimum 5 ani si să poată fi transmise C.N.V.M., la cerere, în cel mult două zile lucrătoare.

Art. 189. - Traderul va întocmi lunar “Situatia privind câstigurile sau pierderile de capital” si “Raportul tranzactiilor, pozitiilor deschise si expunerea totală”, conform instructiunilor C.N.V.M. Aceste situatii vor fi depuse la C.N.V.M. până cel târziu la data de 10 a lunii următoare.

 

TITLUL IX

Sanctiuni

 

Art. 190. - Încălcarea dispozitiilor prezentului regulament se sanctionează, după caz, cu:

a) avertisment scris sau publicat;

b) amendă aplicată persoanelor fizice si/sau juridice, în limitele prevăzute de art. 79 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002;

c) suspendarea autorizatiei/avizului pentru o perioadă cuprinsă între 5 si 60 de zile, cu posibilitate de prelungire, dar nu mai mult de 90 de zile;

d) retragerea autorizatiei/avizului.

Art. 191. - C.N.V.M. va anula orice autorizatie obtinută pe baza unor informatii false sau eronate si poate interzice persoanelor răspunzătoare de furnizarea acestor informatii exercitarea oricărei activităti reglementate si supravegheate de C.N.V.M., definitiv sau pentru o perioadă determinată.

Art. 192. - Nerespectarea conditiilor de autorizare/avizare pe parcursul desfăsurării activitătii, precum si modificarea documentelor care au stat la baza obtinerii autorizatiei/avizului, fără a notifica sau solicita, după caz, autorizatia C.N.V.M., se sanctionează cu avertisment sau cu amendă dacă abaterea poate fi corectată în maximum 5 zile si dacă entitatea se află la prima abatere în ultimii 2 ani, ori cu suspendarea autorizatiei/avizului până la îndeplinirea conditiilor legale, dar nu mai mult de 90 de zile.

Art. 193. - Încălcarea regulilor de prudentă, de protectie a investitorilor si a regulilor de conduită stabilite de titlul III cap. 7 sectiunea 1 de către operatorii burselor de mărfuri se sanctionează cu:

a) amendă cuprinsă între 50 milioane lei si 300 mil lei aplicată brokerilor, traderilor sau reprezentantului compartimentului de control intern al persoanei juridice implicate, pentru nerespectarea art. 65, 71, 72, 73 si 74 si/sau suspendarea autorizatiei pentru o perioadă cuprinsă între 5 si 60 de zile;

b) suspendarea autorizatiei/avizului operatorilor burselor de mărfuri pentru o perioadă cuprinsă între 30 de zile si 60 de zile si cu amendă cuprinsă între 100 milioane si 500 milioane lei aplicată presedintelui consiliului de administratie al operatorului sanctionat, pentru nerespectarea prevederilor art. 76 si 77.

Art. 194. - (1) Operatorii burselor de mărfuri, persoane juridice, care efectuează tranzactii pe baza unor informatii confidentiale sau privilegiate ori care transmit informatii confidentiale sau privilegiate unei persoane care foloseste asemenea informatii pentru încheierea de tranzactii la bursele de mărfuri vor fi sanctionati de către C.N.V.M. cu amendă cuprinsă între 0,5%-5% din capitalul vărsat, C.N.V.M. putând decide si retragerea autorizatiei de functionare a operatorului respectiv.

(2) Operatorii burselor de mărfuri, persoane fizice, care efectuează tranzactii pe baza unor informatii confidentiale sau privilegiate ori care transmit informatii confidentiale sau privilegiate unei persoane care foloseste asemenea informatii pentru încheierea de tranzactii la bursele de mărfuri, vor fi sanctionati de către C.N.V.M. cu amendă cuprinsă între 3 milioane lei si 3 miliarde lei, C.N.V.M. putând decide si retragerea autorizatiei sau/si interzicerea pe durată nelimitată a încheierii de tranzactii la bursele de mărfuri.

(3) În cazurile prevăzute la alin. (1) si (2) C.N.V.M. va anunta organele de urmărire penală în legătură cu săvârsirea infractiunii prevăzute la art. 83 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 sau de prezentul regulament.

Art. 195. - C.N.V.M. va sanctiona cu amendă sau cu avertisment suspendarea ori retragerea autorizatiei operatorilor la bursele de mărfuri, care nu îsi îndeplinesc îndatoririle fată de clienti sau nu le îndeplinesc conform prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 ori ale prezentului regulament.

Art. 196. - Pentru transmiterea unor materiale publice care încalcă prevederile art. 81, precum si pentru nerespectarea obligatiilor asumate functiei, membrul compartimentului de control intern poate fi sanctionat, după caz, cu avertisment, amendă de până la 300 milioane lei sau retragerea autorizatiei si interzicerea desfăsurării oricărei activităti pe pietele reglementate si supravegheate de C.N.V.M.

Art. 197. - Nerespectarea cerintelor operationale si a cerintelor prudentiale stabilite la titlul IV din prezentul regulament de către casa de compensatie si membrii compensatori poate fi sanctionată de C.N.V.M. cu:

a) amendă cuprinsă între 0,5% si 5% din capitalul social vărsat, aplicată casei de compensatie/membrului compensator;

b) amendă cuprinsă între 3 milioane lei si 3 miliarde lei, aplicată conducerii executive a casei de compensatie sau presedintelui consiliului de administratie al membrului compensator;

c) revocarea deciziei de validare a conducerii executive a casei de compensatie si interzicerea desfăsurării oricărei activităti pe pietele reglementate si supravegheate de C.N.V.M.;

d) suspendarea sau retragerea autorizatiei de functionare.

Art. 198. - Neîndeplinirea obligatiei de raportare către C.N.V.M. în termenele prevăzute la titlul VIII se sanctionează cu:

a) avertisment, dacă societatea/traderul se află la prima abatere în ultimii 2 ani;

b) amendă cuprinsă între 0,5% si 5% din capitalul social vărsat aplicată societătii sau între 3 milioane lei si 100 milioane lei aplicată membrului compartimentului de control intern sau traderului, după caz;

c) suspendarea sau retragerea autorizatiei.

Art. 199. - Membrii burselor de mărfuri care nu respectă cerintele cu privire la capitalul net minim si gradul de îndatorare pot fi sanctionati cu:

a) avertisment, dacă societatea se află la prima abatere în ultimii 2 ani si dacă abaterea poate fi corectată în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la constatare;

b) suspendarea autorizatiei/avizului până la corectarea deficitului, dar nu mai mult de 90 de zile;

c) retragerea autorizatiei/avizului.

Art. 200. - Societatea de bursă, casa de compensatie si operatorii burselor de mărfuri care se implică în desfăsurarea de operatiuni prin care încalcă dispozitiile prezentului regulament sau ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si pentru care nu au fost prevăzute în mod expres sanctiuni în prezentul regulament pot fi sanctionate de C.N.V.M., după caz, cu una dintre sanctiunile prevăzute de art. 76 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002.

Art. 201. - Operatorii burselor de mărfuri care se implică în activităti prin care încalcă dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 sau reglementările C.N.V.M. si pentru care nu au fost prevăzute în mod

expres sanctiuni în prezentul regulament sau în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 vor fi obligati să despăgubească clientii pentru pierderile cauzate si pot fi sanctionati de către C.N.V.M. cu avertisment, suspendarea sau retragerea autorizatiei ori cu amenda prevăzută la art. 79 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002.

Art. 202. - Cuantumul amenzii aplicate persoanelor fizice cărora le sunt imputabile faptele prin care se încalcă prevederile prezentului regulament si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 nu va fi mai mare decât amenda aplicată persoanelor juridice în cadrul cărora îsi desfăsoară activitatea.

Art. 203. - Sanctiunile aplicate de C.N.V.M. vor fi făcute publice atât în Buletinul C.N.V.M., cât si în pagina web a C.N.V.M.

 

TITLUL X

Dispozitii finale

 

Art. 204. - Entitătile care operează pe pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate se supun prevederilor Legii nr. 512/2002 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 27/2002 si dispozitiilor prezentului regulament.

Art. 205. - Provizioanele de risc pentru operatiunile ce se realizează pe pietele de instrumente financiare derivate se constituie cu respectarea prevederilor art. 87 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 27/2002, în conformitate cu instructiunile C.N.V.M., începând cu prima lună după obtinerea autorizatiei de functionare, si sunt deductibile la calculul profitului impozabil.

Art. 206. - Activitătile desfăsurate pe pietele reglementate de mărfuri si instrumente financiare derivate sunt operatiuni de investitii financiare si sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile Legii nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată.

Art. 207. - C.N.V.M. va modifica periodic, prin ordin al presedintelui, nivelul capitalului social aferent societătii de bursă, casei de compensatie, societătii de brokeraj si membrului compensator, în vederea alinierii graduale la cerintele minime de capital prevăzute de directivele Uniunii Europene.

Art. 208. - Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.

Art. 209. - La data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă orice dispozitie contrară.

 

ANEXA Nr. 1

 

PAGINA 1/5

 

DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI

 

CERERE

PENTRU AUTORIZAREA/AVIZAREA...1)

..2)

 

1. Denumirea solicitantului, forma juridică:...

2. Certificatul de înregistrare la registrul comertului: .. (seria, numărul si data emiterii)

3. Codul unic de înregistrare la registrul comertului:..

4. Sediul social:... .(strada si numărul) (localitatea)(judetul) (codul postal)

5. Adresa postală, dacă ese diferită: ...

6. Numărul de telefon:... Numărul de fax:.

7. Adresa de postă electronică:

8. Persoana de contact:. ….(numele, prenumele si functia) (numărul de telefon)

9. Reprezentantul legal:. ….(numele, prenumele si functia) (numărul de telefon)

Semnătura reprezentantului legal:….

Semnătura persoanei de contact:….

Data

 

Stampila societătii

 

NOTĂ:

1) Se va completa, după caz: autorizarea înfiintării, functionării sau a modificării documentelor care au stat la baza autorizării; avizarea societătii comerciale pentru operarea pe piata la disponibil; a societătii bancare pentru operarea pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate sau a modificării documentelor care au stat la baza avizării.

2) Se va completa la cererea de autorizare, după caz: societătii de bursă, bursei de mărfuri, societătii de brokeraj, casei de compensatie. Dacă spatiul din formular nu este suficient pentru detalierea răspunsurilor, completările se vor face o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal si stampila societătii.

 

PAGINA 2/5

 

ACTIVITĂTI CE SE

AUTORIZEAZĂ/AVIZEAZĂ

 

CERERE PENTRU AUTORIZAREA/AVIZAREA...1) ..2)

 

10. Activitătile pentru care se solicită autorizatie/aviz:

10.1. Societate de bursă:

a) administrarea bursei de mărfuri; ¨

b) organizarea de licitatii pentru vânzări si achizitii de produse, servicii, lucrări, active ale persoanelor juridice si fizice;¨

c) realizarea, administrarea si comercializarea sistemelor informatice specifice burselor de mărfuri;¨

d) organizarea de seminarii si cursuri în scopul pregătirii participantilor în domeniul burselor de mărfuri;¨

e) ... (alte activităti conexe ale unei societăti de bursă, calificate astfel de C.N.V.M.)¨

10.2. Bursă de mărfuri:

a) operatiuni privind vânzări si cumpărări de mărfuri pe piete la disponibil; ¨

b) operatiuni privind vânzări si cumpărări, pe piete la disponibil, de titluri reprezentative de mărfuri;¨

c) operatiuni privind vânzări si cumpărări de instrumente financiare derivate; ¨

d) operatiuni privind navlosiri si negocieri de asigurări maritime si fluviale nave si încărcătură;de ¨

e) operatiuni privind vânzări si cumpărări de….(alte instrumente autorizate de C.N.V.M.)¨

10.3. Operator - membru al unei burse de mărfuri:

a) prestarea de servicii de brokeraj constând în negocierea cererilor si a ofertelor si încheierea tranzactiilor pe pietele dezvoltate de o bursă de mărfuri;¨

b) prestarea de servicii de brokeraj constând în negocierea si încheierea operatiunilor privind navlosiri si asigurări maritime si fluviale de nave si încărcătură;¨

c) prestarea de servicii de brokeraj constând în gestiunea sumelor, valorilor si bunurilor depuse pentru garantarea tranzactiilor încheiate si plata obligatiilor asumate;¨

d) prestarea de servicii de brokeraj conexe, prevăzute de reglementările C.N.V.M. ¨

10.4. Casă de compensatie:

- înregistrarea, reevaluarea pozitiilor deschise, garantarea, compensarea si decontarea contractelor tranzactionate pe pietele instrumentelor financiare derivate, dezvoltate de o bursă de mărfuri ¨

10.5. Membru compensator, pentru înregistrarea la casa de compensatie a instrumentelor financiare derivate tranzactionate pe pietele dezvoltate de o bursă de mărfuri ¨

Prezenta cerere este însotită de opisul documentelor anexate si de . documente, totalizând .. file.

 

Semnătura reprezentantului legal:...

Data

 

Stampila societătii

 

NOTĂ:

1) Se va completa, după caz: autorizarea înfiintării, functionării sau a modificării documentelor care au stat la baza autorizării; avizarea societătii comerciale pentru operarea pe piata la disponibil; a societătii bancare pentru operarea pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate sau a modificării documentelor care au stat la baza avizării.

2) Se va completa la cererea de autorizare, după caz: societătii de bursă, bursei de mărfuri, societătii de brokeraj, casei de compensatie.

 

PAGINA 3/5

 

MEMBRII

consiliului de administratie, membrii comisiei de cenzori si personalul

Oficiului pentru încadrarea în prevederile legale

 

Numele si prenumele

Functia1)

Codul numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura reprezentantului legal:

Data Stampila societătii

 

NOTĂ:

1) Coloana “Functia” se va completa cu: CA - membru în consiliul de administratie, CC - membru în comisia de cenzori, CI - angajat al departamentului control intern.

Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal si stampila societătii.

 

PAGINA 4/5

 

SOTI, RUDE SI AFINI

ai membrilor consiliului de administratie, ai membrilor comisiei de cenzori si ai personalului Oficiului pentru încadrarea în prevederile legale

PERSOANELE MENTIONATE ÎN PAG. 3/5

SOTI, RUDE SI AFINI ALE PERSOANELOR

DIN COL. (1)

Numele si prenumele

Functia1)

Numele si prenumele sotului/sotiei, rudei sau afinului2)

Statutul3)

Codul numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura reprezentantului legal:

Data

 

Stampila societătii

 

NOTĂ:

1) Coloana “Functie” se va completa cu: CA - membru în consiliul de administratie, CC - membru în comisia de cenzori, OPL - angajat la Oficiul pentru încadrarea în prevederile legale.

2) Pentru fiecare persoană fizică mentionată în col. (1) se completează informatiile din tabel pentru soti, rude si afini până la gradul al III-lea.

3) Coloana “Statutul” se va completa cu sot/sotie, rudă sau afin si gradul de rudenie sau de afinitate, după caz.

Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal si stampila societătii.

 

PAGINA 5/5

 

ACTIONARI

persoane juridice/persoane fizice

Societatea în care sunt detinute actiuni ...

ACTIONARI1) Denumire/Numele si prenumele

Detinere (%)

Codul unic de înregistrare/

Codul numeric personal

 

 

 

 

 

 

 

Semnătura reprezentantului legal:

Data

 

Stampila societătii

 

NOTĂ:

1) Coloana “Actionari” se va completa începând cu structura actionariatului societătii care solicită avizarea/autorizarea.

 

Pentru fiecare actionar persoană juridică se precizează structura actionariatului acestuia, până la nivel de actionar persoană fizică. Nu se completează în cazul societătilor detinute public si în al celor la care statul sau o autoritate a administratiei publice este actionar sau asociat, precizându-se această situatie.

Dacă o pagină nu este suficientă, completările se vor face pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal si stampila societătii.

 

CERERE

pentru autorizarea traderului

 

1. Numele solicitantului:.

2. Prenumele solicitantului:

3. Născut/născută în localitatea: judetul:..

4. Actul de identitate: …(tipul, seria, numărul, emitentul si data emiterii)

5. Codul numeric personal: ______________

6. Cu domiciliul stabil în:. ..(strada si numărul) (localitatea). ..(judetul) (codul postal)

7. Adresa postală, dacă este diferită: ..

8. Numărul de telefon: …(fix, mobil)

9. Numărul de fax: ...

10. Adresa de postă electronică:

Prezenta cerere este însotită de opisul documentelor anexate si de ... documente, totalizând ... file.

Data

 

Semnătura

...

 

ANEXA Nr. 2

 

NOTĂ:

La cerere se anexează documentele necesare, conform prevederilor art. 49.

 

ANEXA Nr. 3

 

CERERE

de retragere a autorizatiei/avizului

.........1)

.........2)

 

Acordat(ă) prin Decizia C.N.V.M. nr.: .... din .........

1. Denumirea solicitantului: ..

2. Certificatul de înregistrare la registrul comertului: …(seria, numărul si data emiterii)

3. Codul unic de înregistrare la registrul comertului:

4. Sediul social: . ….(strada si numărul) (localitatea)….(judetul) (codul postal)

5. Adresa postală, dacă este diferită:

6. Numărul de telefon: ... Numărul de fax:.

7. Adresa de postă electronică: ...

8. Persoana de contact: ....(numele si functia) (numărul de telefon)

9. Reprezentantul legal:  …..(numele si functia) (numărul de telefon)

10. Data la care societatea a încetat operatiunile avizate/autorizate: ..

11. Societatea are datorii către entitătile pietei ¨ DA ¨ NU

În situatia în care societatea are datorii către entitătile pietei, se va anexa o listă cu numele/denumirea si datele de identificare ale creditorilor, sumele datorate si modul de stingere a datoriilor.

12. Există proceduri, plângeri sau anchete în curs împotriva societătii3) ¨ DA ¨ NU

13. Împotriva societătii există hotărâri judecătoresti sau garantii reale care nu au fost puse în executare3) ¨ DA ¨ NU

 

Semnătura reprezentantului legal: ….

Data

 

Stampila societătii

 

NOTĂ:

1) Se va completa, după caz: de operare, de functionare.

2) Se va completa, după caz: al societătii comerciale pentru operarea pe piată la disponibil, al societătii bancare pentru operarea pe pietele reglementate de instrumente financiare derivate sau: a societătii de bursă, a bursei de mărfuri, a societătii de brokeraj, a casei de compensatie.

3) În cazul în care răspunsul este afirmativ, se vor da detalii pe o pagină separată, cu semnătura reprezentantului legal si stampila societătii.

 

ANEXA Nr. 4.1

 

SOCIETATEA DE BURSĂ ........

Bursa de mărfuri .......

 

RAPORT

zilnic de tranzactionare pentru piata FUTURES pentru data .......

 

Tipul de contract

Scadentă

Pretul

Variatie fată de sedinta precedentă

Istoric

Nr. de tranzactii

Nr. de contracte

Variatia numărului de contracte

Pozitii deschise

Variatia pozitiilor deschise

Deschidere

Maxim

Minim

Închidere

Mediu ponderat

Cotare

net

%

maxim

minim

net

%

net

%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4.2

 

SOCIETATEA DE BURSĂ ......

Bursa de mărfuri ........

 

RAPORT

zilnic de tranzactionare pentru piata OPTIONS pentru data ......

 

Tipul de contract

Data expirării

Tipul de optiune

Pretul de exercitare

Prima

Variatie fată de sedinta precedentă

Nr. de tranzactii

Volumul

Pozitii deschise

Deschidere

Maximă

Minimă

Închidere

Netă

%

 

 

call

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

putt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4.3

 

SOCIETATEA DE BURSĂ…….

Bursa de mărfuri………

Luna……….

 

RAPORT LUNAR

 

Piata

 

Tip activ/contract

Volumul tranzactiilor luna curentă

Volumul tranzactiilor din lunile corespondente ale anului trecut pentru:

Volumul cumulat al tranzactiilor pentru:

Luna corespondentă lunii curente

Luna precedentă lunii curente

Anul în curs

Perioada aferentă anului anterior

 

Disponibil

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Futures

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4.4

 

SOCIETATEA DE BURSĂ…….

Bursa de mărfuri………

Luna……….

 

Raport pentru luna ……………………. anul ………………

 

 

Numele operatorului

Tipul de contract

Nr. total de tranzactii futures

Nr. total de contracte options

vânzare

cumpărare

call

putt

vânzare

cumpărare

vânzare

cumpărare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4.5

 

SOCIETATEA DE BURSĂ…….

Bursa de mărfuri………

Luna……….

 

RAPORT

anual pentru piata FUTURES pentru anul ……………

 

Luna

Tip contract

Nr. de contracte

Volumul total

Anul curent

Anul anterior

Anul curent

Anul anterior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4.6

 

SOCIETATEA DE BURSĂ…….

Bursa de mărfuri………

Luna……….

 

 

RAPORT

anual pentru piata OPTIONS pentru anul ……………

 

Luna

Tipul de contract

Nr. de contracte – total

Volumul total

Nr. de optiuni call

Volumul call

Nr. de optiuni put

Volumul put

Anul curent

Anul anterior

Anul curent

Anul anterior

Anul curent

Anul anterior

Anul curent

Anul anterior

Anul curent

Anul anterior

Anul curent

Anul anterior

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

 

CASA DE COMPENSATIE ………………….

 

 

 

Tipul de contract

 

Operator

1 lună

2 luni

luni

 

 

Nr. de tranzactii

Volumul

Valoarea

PD

C/V

Nr. de tranzactii

Volumul

Valoarea

PD

C/V

Nr. de tranzactii

Volumul

Valoarea

PD

C/V

EXP. MAX

În cont propriu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În contul clientilor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTĂ:

Numărul de tranzactii se referă la numărul de tranzactii efectuate în luna de raportare.

Volumul se referă la instrumentele financiare derivate, tranzactionate în luna de raportare.

Valoarea se referă la valoarea tranzactiilor din luna de raportare.

PD se referă la pozitiile deschise în cont propriu sau în contul clientilor.

C/V se referă la tipul pozitiilor deschise, pe vânzare, respectiv pe cumpărare.

Maximul dintre expunerile totale zilnice în luna de raportare.


*) Luni se referă la un instrument financiar derivat cu o altă scadentă decât cea mentionată în coloanele anterioare.

 

REPUBLICARE

 

ORDONANTA DE URGENTĂ A GUVERNULUI Nr. 51/1998

privind valorificarea unor active bancare*)

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 


*) Republicată în temeiul art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120 din 27 septembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 4 octombrie 2001, aprobată prin Legea nr. 69/2002, dându-se textelor o nouă numerotare.

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 15 decembrie 1998 si a fost aprobată si modificată prin Legea nr. 409 din 17 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 398 din 19 iulie 2001, si a mai fost modificată prin:

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 64/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, respinsă prin Legea nr. 481/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 27 septembrie 2001;

- Ordonanta Guvernului nr. 54/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 405 din 26 august 1999, respinsă prin Legea nr. 480/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 27 septembrie 2001;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 193/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 604 din 10 decembrie 1999, respinsă prin Legea nr. 479/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 609 din 27 septembrie 2001;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 38/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 25 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 315/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 333 din 21 iunie 2001;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 292/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 29 decembrie 2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 255/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 266 din 23 mai 2001;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 120/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 625 din 4 octombrie 2001, aprobată

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă stabileste cadrul juridic pentru valorificarea unor active ale băncilor la care statul este actionar majoritar, în vederea pregătirii acestora pentru începerea procedurii de privatizare, în scopul cresterii gradului de solvabilitate si a credibilitătii interne si externe sau reglementării problemelor de natură financiară ale acestora pentru mentinerea viabilitătii sistemului bancar, precum si pentru accelerarea procedurilor de recuperare a creantelor cesionate.

Art. 2. - (1) Activele bancare supuse valorificării potrivit prezentei ordonante de urgentă cuprind:

a) creante neperformante;

b) bunurile imobile si mobile, intrate în patrimoniul băncilor ca urmare a procedurilor de executare silită; prin Legea nr. 69/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 52 din 25 ianuarie 2002.

c) creante comerciale asociate activelor bancare supuse valorificării.

(2) Fac obiectul valorificării, potrivit prezentei ordonante de urgentă, activele bancare prevăzute la alin. (1) lit. a) si b), existente în sold la data prevăzută în actul normativ referitor la restructurarea băncii la care statul este actionar majoritar.

(3) Activele bancare supuse valorificării vor fi identificate si selectate de băncile la care statul este actionar majoritar, cu avizul Comitetului de coordonare a restructurării.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonante de urgentă, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) banca la care statul este actionar majoritar - banca la care statul detine cel putin 50% + 1 din actiuni;

b) creante neperformante - credite si dobânzi aferente si creante atasate acestora, evidentiate în conturile din bilant, asupra unor debitori persoane fizice sau juridice care, conform normelor Băncii Nationale a României, sunt clasificate în categoria “îndoielnic” sau “pierdere”, precum si creante evidentiate în conturi extrabilantiere, în baza prevederilor nomelor Băncii Nationale a României referitoare la utilizarea provizioanelor specifice de risc si a celor privind evidentierea în contabilitatea băncilor a creditelor si a dobânzilor aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, precum si a bunurilor mobile si imobile dobândite ca urmare a executării silite a creantelor;

c) valoarea nominală - valoarea activelor supuse valorificării, astfel cum a fost înregistrată în evidentele contabile ale băncii, conform legislatiei în vigoare;

d) valoarea netă - valoarea nominală a activelor supuse valorificării, diminuată cu valoarea provizioanelor specifice de risc aferente acestor active, constituite potrivit legislatiei în vigoare, precum si cu rezerva generală de risc de credit corespunzătoare valorii creditelor transferate;

e) valoare realizabilă - valoarea activelor estimată tinându-se seama de valoarea de piată a acestora si de costurile de administrare până la data înstrăinării acestora;

f) valoare tranzactionată - valoarea realizată prin valorificarea activelor bancare;

g) creante comerciale asociate activelor bancare supuse valorificării - creante comerciale ce apartin altor debitori cedati, de regulă debitori cedati societăti comerciale cu capital de stat, pentru care valorificarea asociată asigură un grad sporit de recuperare a activelor bancare;

h) bănci care înregistrează pierderi - bănci care, potrivit bilantului contabil sau situatiilor financiar-contabile periodice, înregistrează pierderi - determinate prin cumularea în soldurile debitoare a conturilor “Profit si pierderi” si “Rezultatul reportat” - care reprezintă cel putin 50% din valoarea totală a capitalurilor proprii.

 

CAPITOLUL II

Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare

 

Art. 4. - (1) În scopul aplicării prevederilor prezentei ordonante de urgentă se înfiintează Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumită în continuare AVAB, ca institutie de specialitate a administratiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, având sediul în municipiul Bucuresti. AVAB actionează pe întregul teritoriu al tării, fără restrictii de teritorialitate.

(2) Organizarea si functionarea AVAB se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

(3) Încetarea activitătii AVAB se stabileste prin lege.

Art. 5. - (1) Supravegherea si îndrumarea activitătii AVAB sunt asigurate de un consiliu de supraveghere si îndrumare, format din 5 membri, în următoarea componentă:

a) un presedinte, care este reprezentant al Ministerului Finantelor Publice;

b) 4 membri, respectiv câte un reprezentant al Băncii Nationale a României, Ministerului Justitiei, Corpului de control al primului-ministru si Ministerului Prognozei si Dezvoltării.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare sunt numiti prin hotărâre a Guvernului, la propunerea conducătorilor institutiilor prevăzute la alin. (1).

(3) Pot fi membri ai Consiliului de supraveghere si îndrumare numai persoanele care au studii superioare economice sau juridice si experientă în domeniul financiar-bancar, juridic, managementul riscului, restructurarea creditelor sau recuperarea datoriilor.

(4) Membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare nu pot fi parlamentari, fiindu-le interzis să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altă natură care i-ar pune într-o pozitie în care interesul lor personal ar intra în conflict cu obligatiile si îndatoririle lor fată de AVAB.

(5) Revocarea din functie a oricărui membru al Consiliului de supraveghere si îndrumare se face prin hotărâre a Guvernului, caz în care conducătorul institutiei al cărei reprezentant a fost revocat va face o nouă propunere în termen de 10 zile.

Art. 6. - (1) Consiliul de supraveghere si îndrumare are următoarele atributii:

a) aprobă politica si strategia în domeniul valorificării activelor bancare aflate în portofoliul AVAB, precum si răspunderile ce revin personalului acesteia;

b) supraveghează si îndrumă activitatea de aducere la îndeplinire a strategiilor si directiilor de actiune aprobate;

c) stabileste limitele valorice ale activelor bancare pentru care selectează si aprobă metoda de valorificare ce urmează să fie aplicată;

d) aprobă combinarea metodelor de valorificare, utilizarea succesivă a mai multor metode pentru valorificarea aceleiasi creante, reluarea metodelor de valorificare sau a procedurilor de executare silită, pentru creantele care depăsesc limitele valorice stabilite în conditiile prevăzute la lit. c);

e) avizează si propune Guvernului aprobarea si modificarea bugetului de venituri si cheltuieli al AVAB;

f) aprobă structura organizatorică a AVAB;

g) aprobă raportul anual de activitate al AVAB;

h) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

(2) Consiliul de supraveghere si îndrumare se întruneste lunar sau ori de câte ori este nevoie, hotărând cu majoritatea voturilor membrilor săi.

(3) La sedintele Consiliului de supraveghere si îndrumare participă fără drept de vot presedintele AVAB.

Art. 7. - (1) AVAB este condusă de un presedinte.

(2) Presedintele AVAB este numit prin decizie a primuluiministru.

(3) Presedintele este ordonator principal de credite.

Art. 8. - (1) Presedintele AVAB are următoarele atributii:

a) reprezintă AVAB în raporturile cu Guvernul, cu ministerele, cu organele de specialitate ale administratiei publice centrale, cu autoritătile administratiei publice locale, cu alte institutii, cu persoanele juridice si fizice române si străine, precum si în fata instantelor judecătoresti si arbitrale;

b) elaborează si propune spre aprobare Consiliului de supraveghere si îndrumare politica si strategia în domeniul valorificării activelor bancare aflate în portofoliul AVAB si răspunderile ce revin personalului acesteia;

c) asigură elaborarea proiectului de buget de venituri si cheltuieli al AVAB, pe care îl remite spre avizare Consiliului de supraveghere si îndrumare;

d) dispune măsuri operative pentru executarea dispozitiilor legale privind AVAB, precum si pentru îndeplinirea politicii si strategiei în domeniul valorificării activelor bancare din portofoliul AVAB;

e) numeste si eliberează din functie, în conditiile legii, personalul AVAB;

f) prezintă primului-ministru, până la data de 30 iunie a anului următor, raportul anual de activitate al AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere si îndrumare; la solicitarea primului-ministru AVAB prezintă rapoarte intermediare asupra unei perioade sau operatiuni determinate;

g) îndeplineste orice alte atributii prevăzute de lege.

(2) În realizarea atributiilor ce îi revin presedintele AVAB este ajutat de un vicepresedinte si de un colegiu director.

Vicepresedintele este numit prin decizie a primului-ministru si este înlocuitorul de drept al presedintelui. Atributiile si modalitătile concrete de lucru ale Colegiului director se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a AVAB, aprobat de Consiliul de supraveghere si îndrumare.

Art. 9. - (1) Finantarea AVAB este asigurată din următoarele surse si se gestionează în regim extrabugetar:

a) sume rezultate din valorificarea activelor bancare preluate de AVAB;

b) comisioane aferente serviciilor de consultantă prestate de AVAB pe bază de contract;

c) alte surse prevăzute de lege.

(2) AVAB poate, potrivit legii, să beneficieze de audit extern.

Art. 10. - (1) Sumele obtinute de AVAB din valorificarea activelor bancare preluate au ca destinatie acoperirea cheltuielilor proprii de functionare si operare si a cheltuielilor de administrare si de valorificare a activelor bancare preluate, iar diferenta se virează la trezoreria statului.

(2) Din sumele obtinute potrivit alin. (1) AVAB poate prevedea în bugetul de venituri si cheltuieli un fond suplimentar ce va fi utilizat în vederea cresterii valorii activelor bancare si a eficientizării operatiunilor de valorificare.

Art. 11. - (1) Salarizarea personalului agentiei se face prin lege specială.

(2) Membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare primesc o indemnizatie lunară în cuantum de 20% din salariul secretarului de stat al agentiei.*)


*) Prevederile art. 11 nu mai sunt aplicabile de la data intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului AVAB.

 

Art. 12. - (1) În vederea îndeplinirii rolului său AVAB are următoarele atributii principale:

a) preluarea cu plată a activelor bancare si a creantelor comerciale din categoriile prevăzute la art. 2 alin. (1), în scopul valorificării lor. Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face în conditiile prevăzute la art. 17;

b) valorificarea activelor bancare la valoarea de piată a acestora, rezultată din raportul dintre cerere si ofertă, prin:

- initierea si/sau finalizarea procedurilor de executare silită;

- vânzarea creantelor prin licitatii publice sau prin alte proceduri prevăzute de lege;

- negocierea creantelor si esalonarea scadentelor;

- esalonarea încasării creantelor, cu actualizarea valorii nominale initiale si, după caz, a valorii garantiilor;

- conversia creantelor în actiuni sau părti sociale;

- operatiuni specifice pietei de capital ori alte mecanisme reglementate legal;

- alte măsuri de natură să faciliteze valorificarea optimă a creantelor, inclusiv valorificarea asociată cu creante comerciale preluate.

(2) AVAB îndeplineste orice alte atributii care îi revin prin acte normative.

Art. 13. - (1) Cesiunea creantelor bancare neperformante este supusă dispozitiilor art. 1391 si următoarele din Codul civil, referitoare la cesiunea de creantă, si are ca efect principal subrogarea AVAB în toate drepturile principale si accesorii ale creditorilor cedenti.

(2) În cazul proceselor si al cererilor aflate pe rolul instantelor judecătoresti sau arbitrale, indiferent dacă este vorba de faza de judecată sau de executare silită, AVAB se subrogă în toate drepturile si obligatiile procesuale ale cedentului si dobândeste calitatea procesuală pe care acesta o avea în momentul preluării.

(3) Notificarea debitorilor cedati se efectuează de AVAB, în formă scrisă, în termen de 10 zile de la efectuarea cesiunii.

(4) Pe data preluării de către AVAB a activelor bancare contractele de credit ajunse la scadentă, încheiate între bănci si persoanele fizice sau persoanele juridice debitoare, constituie de drept titlu executoriu, fără să fie necesară învestirea cu formulă executorie. Contractele de cesiune de creantă încheiate între AVAB si creditorii cedenti pentru preluarea creantelor nu sunt supuse publicitătii prevăzute la art. 2 din titlul VI al Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice si au prioritate din momentul notificării prevăzute la alin. (3). De asemenea, contractele de cesiune de creantă reglementate de prezenta ordonantă de urgentă nu sunt supuse transcrierii prevăzute la art. 1394 din Codul civil.

(5) Termenul de prescriptie a dreptului de a cere executarea silită a creantelor preluate de AVAB, constatate prin acte care constituie titlu executoriu sau care, după caz, au fost învestite cu formulă executorie, este de 7 ani. Acest termen nu se aplică creantelor pentru care dreptul de a cere executarea silită a fost prescris.

Art. 14. - (1) În vederea eficientizării activitătii desfăsurate AVAB poate încheia, în conditiile legii, contracte cu persoane fizice sau juridice, române ori străine, specializate, având ca obiect următoarele activităti:

a) prestarea de servicii financiare de tip factoring;

b) darea în administrare a bunurilor imobile si/sau mobile, preluate de la bănci, până la valorificarea acestora;

c) asistenta si/sau reprezentarea juridică, în vederea îndeplinirii atributiilor ce îi revin;

d) servicii de consultantă de specialitate;

e) orice alte servicii necesare în vederea realizării obiectului de activitate al AVAB.

(2) Periodic AVAB va realiza auditul operatiunilor si pozitiei financiare, precum si estimarea independentă a valorii nete si a valorii realizabile a fiecărui activ aflat în portofoliul său.

(3) În vederea îndeplinirii sarcinilor prevăzute la alin. (2) AVAB va încheia, în conditiile legii, contracte cu firme de audit sau de evaluare recunoscute international.

În prezent salarizarea specială a personalului AVAB se face potrivit prevederilor cap. VI si ale art. 92 din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 15. - În exercitarea atributiilor sale AVAB colaborează cu ministerele, cu Banca Natională a României, cu celelalte organe centrale de specialitate din subordinea Guvernului si cu autoritătile administratiei publice locale.

 

CAPITOLUL III

Preluarea, administrarea si valorificarea activelor bancare

 

Art. 16. - (1) În cazul băncilor care înregistrează pierderi preluarea activelor supuse valorificării conform art. 11 se face pe baza programului de restructurare întocmit de bancă, avizat de Comitetul de coordonare a restructurării si aprobat de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, Banca Natională a României si Ministerul Finantelor Publice.

(2) Aprobarea sau respingerea programului de restructurare va avea loc în termen de 30 de zile de la data transmiterii acestuia tuturor institutiilor abilitate potrivit alin. (1).

(3) Băncile supuse prevederilor prezentei ordonante de urgentă vor suporta costurile restructurării conform programului de restructurare.

Art. 17. - (1) Plata activelor bancare supuse valorificării se va face la valoarea netă. Fac exceptie activele evidentiate în conturile din bilant, a căror valoare netă este zero, precum si activele bancare evidentiate în conturi extrabilantiere, în baza prevederilor normelor Băncii Nationale a României privind utilizarea provizioanelor specifice de risc si a celor privind evidentierea în contabilitatea băncilor a creditelor si dobânzilor aferente contractelor de credit învestite cu formulă executorie, a căror valoare netă este egală cu valoarea nominală, pentru care plata se face la o valoare reprezentând 0,01% din valoarea nominală a acestora.

(2) Activele bancare supuse valorificării, preluate de AVAB, se înregistrează în evidenta contabilă a acesteia la valoarea nominală.

(3) Plata sau emiterea de titluri de valoare negociabile se va face la data preluării efective a activelor bancare.

(4) Plata creantelor comerciale preluate de AVAB se va face la valoarea negociată între cedent si cesionar. La aceeasi valoare se va face si înregistrarea în evidentele contabile ale AVAB.

Art. 18. - (1) Pentru valorificarea activelor bancare peste nivelul estimat în raportul de evaluare a portofoliului AVAB Consiliul de supraveghere si îndrumare poate aproba constituirea unui fond special de stimulente de până la 1% din valoarea recuperată ce depăseste valoarea astfel estimată. Raportul de evaluare a portofoliului AVAB se întocmeste de o firmă specializată recunoscută international si selectată prin licitatie publică.

(2) Normele metodologice privind utilizarea si repartizarea fondului constituit pentru stimularea personalului de specialitate al AVAB se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 19. - (1) Administrarea si valorificarea activelor bancare se efectuează de către AVAB în mod direct sau prin intermediul unor firme de specialitate din tară ori din străinătate, pe baza unui contract de mandat. Mandatul încredintat poate fi cu sau fără reprezentare si va prevedea expres obligatia de raportare a modului de executare către AVAB. AVAB nu poate să detină calitatea de asociat sau de actionar al mandatarului.

(2) Firmele de specialitate vor fi selectate pe baza unor proceduri publice organizate de AVAB, reglementate prin regulamente proprii. Criteriile privind selectarea activelor bancare si a creantelor asociate care vor fi încredintate spre administrare sau valorificare firmelor de specialitate sunt aprobate de Consiliul de supraveghere si îndrumare.

(3) Prin firme de specialitate care pot prelua active bancare se întelege: bănci, organisme financiare, fonduri legal constituite, organizate ca persoane juridice si care au ca obiect de activitate operatiuni specifice de valorificare a creantelor. Interdictiile prevăzute pentru AVAB la înstrăinarea activelor bancare sunt aplicabile si în cazul acordării mandatului firmelor de specialitate, precum si acestor firme, în procesul de valorificare a activelor bancare preluate.

(4) Alegerea metodei de valorificare a activelor bancare, selectarea activelor bancare care se valorifică sub valoarea netă, precum si a firmelor de specialitate prevăzute la alin. (2) sau a oricărui alt cumpărător al unei/unor creante neperformante, precum si clauzele prevăzute în actele juridice încheiate de AVAB pentru valorificarea activelor bancare, incluzând între altele clauzele privind sumele si termenele la care se valorifică activele bancare, nu sunt supuse controlului Curtii de Conturi. Curtea de Conturi controlează numai încasarea si folosirea, potrivit destinatiilor prevăzute de lege, a veniturilor realizate de AVAB.

Art. 20. - (1) Persoanele juridice si persoanele fizice rezidente sunt obligate să furnizeze, la cererea scrisă a AVAB, toate informatiile pe care le detin si care facilitează recuperarea activelor bancare neperformante de la debitorii cedati acesteia.

(2) Prin derogare de la dispozitiile art. 37 alin. 1 din Legea bancară nr. 58/1998 băncile sunt obligate să furnizeze, la cererea scrisă a AVAB, toate informatiile referitoare la cuantumul disponibilitătilor bănesti, precum si al oricăror active detinute la aceste bănci de debitorii cedati AVAB.

(3) Informatiile obtinute în temeiul alin. (1) si (2) constituie secret profesional pentru salariatii AVAB.

(4) Informatiile solicitate de AVAB se pun la dispozitie acesteia cu promptitudine si în mod gratuit de către institutiile abilitate.

 

CAPITOLUL IV

Evidente speciale, contabile, conturi bancare

 

Art. 21. - (1) Înregistrarea în contabilitate a valorii nominale a activelor bancare preluate de la bănci se face si în structura monetară existentă în titlurile de creantă detinute de bancă pentru fiecare debitor cedat, remise de banca cedentă o dată cu semnarea contractului de cesiune.

(2) În vederea valorificării creantelor preluate de AVAB, la valori cât mai apropiate de valoarea nominală, actualizată la zi, debitele în lei si în alte valute decât USD, la data preluării, se consolidează în USD, în baza raportului leu/USD la acea dată.

Art. 22. - (1) Creantele preluate la datoria publică internă consolidate vor fi valorificate astfel încât nivelul de acoperire a datoriei publice rezultate din aceste operatiuni să fie cât mai apropiat de cel real.

(2) Regularizarea diferentelor valorice care apar în procesul de valorificare, între valoarea înregistrată si valoarea tranzactionată, se va efectua în momentul în care pentru recuperarea creantei respective nu mai există nici o posibilitate de valorificare prin metodele legal aprobate.

(3) Constatarea unei astfel de situatii si corectarea valorii nominale a creantei din evidentele contabile se supun spre aprobare Consiliului de supraveghere si îndrumare.

(4) Valoarea tranzactionată are în vedere valoarea de piată pentru fiecare componentă a creantei preluate.

Art. 23. - Creantele comerciale preluate se vor înregistra în contabilitatea AVAB la valoarea negociată înscrisă în contractul de cesiune de creantă încheiat între creditorul cedent si AVAB.

Art. 24. - Sumele încasate din valorificarea activelor bancare sau a creantelor comerciale valorificate asociat, rămase după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli al AVAB, aprobat potrivit legii, se virează la trezoreria statului.

Art. 25. - (1) Pentru încasarea sumelor în lei si în valută, rezultate din recuperarea creantelor înregistrate în evidentele sale, AVAB are dreptul să utilizeze si conturi curente deschise la Banca Comercială Română - S.A. atâta timp cât statul este actionar majoritar la această bancă. Plătile se vor face integral prin conturi deschise la trezoreria statului.

(2) AVAB nu poate schimba banca la care are deschise aceste conturi decât prin hotărâre a Guvernului, pe baza confirmării de către Banca Natională a României a justificării acestei operatiuni.

 

CAPITOLUL V

Comitetul de coordonare a restructurării

 

Art. 26. - (1) În vederea restructurării băncilor definite la art. 3 lit. a) si a pregătirii acestora pentru privatizare se constituie un comitet de coordonare a restructurării, alcătuit din 3 persoane desemnate prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si Băncii Nationale a României.

(2) Comitetul de coordonare a restructurării are următoarele atributii principale:

a) coordonează punerea în aplicare a programelor de restructurare elaborate de bănci, aprobate potrivit art. 16 alin. (1);

b) avizează selectarea si preluarea activelor bancare supuse valorificării, din punct de vedere al încadrării în programul de restructurare a băncilor;

c) colaborează cu experti independenti si cu societăti de consultantă specializate.

 

CAPITOLUL VI

Conditii speciale pentru angajarea si salarizarea personalului AVAB, incompatibilităti, conflicte de interese si secret profesional

 

Art. 27. - (1) În compartimentele din activitatea de bază a AVAB functiile de specialitate vor fi ocupate numai de persoane care au absolvit învătământul superior economic, juridic sau tehnic, care au experientă profesională de cel putin 2 ani în activităti din domeniul financiar, bancar sau comercial sau care au absolvit, cu certificat de atestare, o formă de pregătire postuniversitară de specialitate de cel putin un an.

(2) În activitătile auxiliare pot fi utilizate si alte functii de executie comune pe economie, apreciate ca necesare, pentru care conditiile de ocupare se stabilesc prin ordin al presedintelui AVAB.

(3) Angajatii AVAB vor avea în mod obligatoriu si cunostinte de operare pe calculator, cel putin de nivel mediu.

Art. 28. - (1) Angajarea personalului se face prin numire, conform legii, cu îndeplinirea conditiilor de ocupare specifice fiecărei functii, în conformitate cu prevederile cuprinse în fisa postului si în concordantă cu prevederile regulamentului de organizare si functionare propriu.

(2) Nomenclatorul functiilor de specialitate, de executie si de conducere utilizate de AVAB si conditiile de ocupare a acestora sunt cele prevăzute în anexa la contractul colectiv de muncă, înregistrat potrivit legii.

(3) Functiile comune pe economie care nu presupun o specializare în domeniul financiar-bancar sau comercial vor fi utilizate în structura organizatorică, în raport cu necesitătile AVAB.

Art. 29. - Salarizarea specială a personalului AVAB se face cu respectarea principiilor gestiunii fondurilor în regim extrabugetar, potrivit dispozitiilor legale, si urmăreste eficientizarea activitătii personalului prin calitate si stabilitate.

Art. 30. - Salarizarea personalului urmăreste asigurarea unui echilibru cu salariile oferite pe piata fortei de muncă pentru activităti similare, respectiv pentru angajatii sistemului financiar-bancar, raportate statistic.

Art. 31. - (1) Salariul cuprinde salariul de bază, adaosurile si sporurile la acesta.

(2) Salariul de bază se stabileste pentru fiecare salariat în raport cu calificarea, importanta, complexitatea lucrărilor ce revin postului în care este încadrat, cu pregătirea, competenta, responsabilitatea si riscurile profesionale.

(3) Adaosurile si sporurile la salariul de bază se stabilesc prin contractul colectiv de muncă si se acordă pe bază de negocieri individuale, în functie de dificultatea si de responsabilitatea postului, de conditiile concrete în care se desfăsoară activitatea si, după caz, de vechimea în muncă.

(4) Adaosurile si sporurile la salariul de bază se iau în calcul la stabilirea drepturilor care se determină în raport cu salariul, în măsura în care se prevede prin lege.

(5) Salariile de bază si celelalte elemente ale sistemului de salarizare se stabilesc în sumă brută prin negocieri colective sau individuale între presedintele AVAB, care angajează, si salariati sau reprezentantii acestora, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, cu încadrarea în resursele financiare proprii, provenite din venituri extrabugetare, stabilite anual prin bugetul de venituri si cheltuieli propriu, si sunt confidentiale. Negocierile salariale nu vor fi angajate decât după aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli, conform legii.

(6) Negocierea colectivă se face anual si va avea ca obiect cel putin: salariile, durata timpului de lucru, conditiile de muncă, tinându-se seama de răspunderea, complexitatea, specificul activitătii fiecărei functii, precum si de pregătirea si competenta profesională ale persoanelor care exercită aceste functii, în limita prevederilor contractului colectiv de muncă, înregistrat în conformitate cu prevederile legale.

(7) Salariile de bază si celelalte elemente ale sistemului de salarizare stabilite în sumă brută se impozitează potrivit legii.

Art. 32. - Consiliul de supraveghere si îndrumare stabileste salariul presedintelui si al vicepresedintelui AVAB. La stabilirea salariului presedintelui si al vicepresedintelui AVAB se va avea în vedere asigurarea unui echilibru corespunzător între responsabilitătile proprii si nivelul salariilor negociate pentru restul personalului, prevăzut în contractul colectiv de muncă.

Art. 33. - Membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare primesc o indemnizatie lunară în cuantum de 20% din salariul presedintelui AVAB.

Art. 34. - (1) Presedintele si salariatii AVAB nu pot fi membri ai nici unei organizatii cu caracter politic si nu pot desfăsura activităti politice în perioada în care sunt angajati ai AVAB.

(2) Salariatilor AVAB li se interzice să reprezinte, direct sau indirect, vreun interes financiar, comercial sau de altă natură, care i-ar pune într-o pozitie în care interesul lor personal ar intra în conflict cu obligatiile si îndatoririle lor fată de AVAB.

(3) Salariatii AVAB, membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare si membrii Comitetului de coordonare a restructurării au obligatia de a păstra secretul profesional, fiindu-le interzisă folosirea sau dezvăluirea, în timpul activitătii în cadrul AVAB si apoi o perioadă de 5 ani de la încetarea acesteia, de date sau fapte care, devenite publice, ar dăuna intereselor AVAB sau ale băncilor cărora li se aplică dispozitiile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 35. - (1) AVAB nu poate încheia contracte de natura celor prevăzute la art. 14 si nu poate înstrăina, direct sau indirect, prin persoane interpuse, bunuri supuse valorificării, prin contracte cu:

a) debitorii cedati ori fidejusorii acestora;

b) fostii proprietari ai bunurilor intrate în patrimoniul AVAB ca urmare a parcurgerii de către aceasta ori de către bancă a unor proceduri de executare silită sau de realizare a garantiilor reale;

c) sotul/sotia, rudele si afinii până la gradul al patrulea inclusiv ale persoanelor prevăzute la lit. a) si b) sau, după caz, actionarii, administratorii si directorii persoanelor juridice aflate în una dintre situatiile prevăzute la lit. a) si b);

d) succesorii în drepturi ai persoanelor prevăzute la lit. a) si b);

e) membrii Consiliului de supraveghere si îndrumare, membrii Comitetului de coordonare a restructurării si salariatii AVAB.

(2) Contractele încheiate cu încălcarea dispozitiilor alin. (1) sunt nule de drept.

Art. 36. - Persoanele prevăzute la art. 35 alin. (1) lit. a)-d) sunt incompatibile cu calitatea de salariat al AVAB.

Art. 37. - Persoanele angajate în cadrul AVAB, numite temporar într-o functie de conducere, în cazul în care titularul lipseste din AVAB o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice si nu beneficiază de salariu pe perioada respectivă, primesc, pe lângă salariul de bază al functiei, indemnizatia corespunzătoare functiei de conducere pe care o preiau.

 

CAPITOLUL VII

Debitori. Titluri executorii

 

Art. 38. - Stingerea prin plată a datoriei publice interne rezultate din preluarea la această datorie a activelor bancare cesionate la AVAB constituie o obligatie ce revine următoarelor categorii de debitori:

a) persoanele fizice sau juridice care au contractat creditul, constituind debitori cedati în temeiul contractelor de cesiune;

b) persoanele juridice rezultate din divizarea debitorului cedat, dacă divizarea s-a făcut în frauda creditorului;

aceste persoane răspund în temeiul art. 998 din Codul civil;

c) persoanele fizice sau juridice care au constituit garantii pentru restituirea creditului;

d) persoanele care începând cu data contractării creditului au îndeplinit functia de administrator, director general, director sau director executiv ori care au avut calitatea de actionar/asociat la societatea comercială debitoare si din vina cărora creditul nu a fost restituit ca urmare a schimbării destinatiei acestuia sau a altor procedee pentru fraudarea creditorului; aceste persoane răspund în temeiul art. 998 din Codul civil pentru partea de credit nerestituit la scadentă, în perioada în care au avut calitatea sau au îndeplinit functia mentionată;

e) persoanele fizice sau juridice care, în baza unor raporturi stabilite cu persoanele prevăzute la lit. a), b) si d), au dobândit, indiferent de titlu sau de modalitate, bunuri ori alte avantaje financiare în dauna obligatiei de restituire a creditului.

Art. 39. - (1) Constituie titlu executoriu contractele sau conventiile de credit dintre bancă si debitorul cedat ori alte titluri constatatoare ale creantelor, actele prin care s-au constituit garantii personale sau reale pentru restituirea acestor creante cesionate, potrivit legii, AVAB, precum si orice alte acte sau întelegeri încheiate de aceasta pentru valorificarea creantelor preluate.

(2) Pentru debitorii prevăzuti la art. 38 lit. b), d) si e) AVAB, în măsura în care constată existenta unor acte sau fapte care atrag răspunderea acestora, se va adresa instantei competente în vederea stabilirii răspunderii. În acest caz titlul executoriu îl constituie hotărârea prin care instanta a stabilit răspunderea, iar executarea silită va putea începe după rămânerea definitivă a hotărârii. La cererea AVAB instanta va putea încuviinta aplicarea unui sechestru asigurător prin ordonantă presedintială chiar înaintea pronuntării hotărârii.

(3) Orice act unilateral emis de debitor si acceptat de AVAB, în care debitorul recunoaste expres datoria si se angajează să o achite în termenul si în conditiile stabilite de AVAB, constituie titlu executoriu si poate fi executat cu respectarea procedurii speciale reglementate de prezenta ordonantă de urgentă.

(4) Conventiile de esalonare la plată a creantelor vor avea în vedere actualizarea valorii nominale si, după caz, a garantiilor si au putere de titlu executoriu.

Art. 40. - Titlurile executorii emise de AVAB conform legii vor avea un obiect bine determinat si vor tine seama de faptul că valorificarea activelor bancare trebuie actualizată la zi pentru a se evita deteriorarea drepturilor creditorului si pentru a se asigura recuperarea reală a efortului financiar de emitere a titlurilor de stat.

Art. 41. - (1) Titlul executoriu se comunică debitorului si se pune în executare fără nici o formalitate.

(2) Titlurile executorii emise în conditiile prezentului capitol se execută potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

 

CAPITOLUL VIII

Blocarea conturilor, sechestrarea actiunilor si instituirea administrării speciale

 

Art. 42. - (1) După comunicarea către debitor a titlului executoriu AVAB poate dispune prin ordin blocarea prin poprire a conturilor bancare de orice natură, pe care debitorul le detine în orice bancă sau cooperativă de credit, indiferent de moneda în care sunt constituite. În termen de două zile libere de la primirea ordinului institutiile respective vor confirma în scris blocarea conturilor.

(2) Pe perioada blocării disponibilitătilor din conturile bancare orice plată se poate face numai cu aprobarea prealabilă, în scris, a AVAB, cu exceptia plătilor în contul creantei detinute de AVAB si a privilegiilor legale.

(3) Pe perioada blocării disponibilitătilor din conturi banca va bonifica si va bloca inclusiv dobânda cuvenită debitorului, în conditiile convenite anterior blocării.

(4) Încălcarea prevederilor alin. (1) si (2) atrage nulitatea oricărei plăti si răspunderea solidară a băncii cu debitorul, în limita sumelor sustrase blocării.

(5) Sumele din conturile blocate se virează în contul AVAB, la cererea acesteia, după validarea popririi.

Art. 43. - (1) La cererea AVAB instanta poate încuviinta, prin derogare de la prevederile art. 907 si 908 din Codul comercial, în conditiile prevăzute la cap. IX, sechestrul asupra actiunilor si părtilor sociale si instituirea administrării speciale la societatea comercială care constituie debitorul cedat, la societatea comercială care este debitoare potrivit art. 38 lit. b), precum si la societatea comercială la care debitorii prevăzuti la art. 38 detin, separat sau împreună, cel putin 50% plus o actiune din capitalul social sau, după caz, majoritatea părtilor sociale.

(2) Sechestrul si măsura administrării speciale se aplică de la data înregistrării hotărârii definitive a instantei la registrul comertului.

(3) Pe perioada sechestrului prevăzut la alin. (1) drepturile fată de societatea comercială, conferite de actiunile sau părtile sociale sechestrate, se exercită de către AVAB. Pe timpul administrării speciale administrarea societătii comerciale se asigură de o persoană desemnată prin hotărâre a instantei prevăzute la alin. (1), la propunerea AVAB. Persoana propusă trebuie să fie contabil autorizat, expert contabil, licentiat în studii economice sau în drept ori inginer si să aibă 5 ani de activitate practică economică sau juridică. Administratorul va primi o indemnizatie brută lunară, suportată de societatea comercială. Pe data numirii administratorului special se suspendă de drept mandatul administratorilor în exercitiu.

(4) Societatea comercială supusă administrării speciale nu va repartiza din profitul obtinut sume pentru dezvoltare, iar dividendele cuvenite actionarilor sau asociatilor, care sunt debitori ai creantelor bancare  neperformante cesionate AVAB, se varsă în contul datoriei debitorului cedat.

(5) Asumarea de către societatea comercială supusă administrării speciale de noi obligatii care ar influenta negativ veniturile acesteia se poate face numai cu aprobarea prealabilă a AVAB. Actul încheiat cu încălcarea acestei obligatii este nul de drept.

(6) Răspunderea administratorului desemnat, atât fată de actionari sau asociati, după caz, cât si fată de AVAB se stabileste potrivit regulilor mandatului comercial.

(7) Prevederile prezentului articol se aplică si societătilor comerciale la care actionari sau asociati sunt societăti comerciale ce detin majoritătile prevăzute la alin. (1) si care sunt controlate de debitorii prevăzuti la art. 38.

 

CAPITOLUL IX

Reguli speciale privind solutionarea litigiilor

 

Art. 44. - Litigiile în legătură cu creantele neperformante preluate la datoria publică, în care AVAB este parte, se solutionează cu respectarea prevederilor prezentului capitol, completate în mod corespunzător cu dispozitiile Codului de procedură civilă.

Art. 45. - Cererile de orice natură privind drepturile si obligatiile în legătură cu activele bancare preluate de AVAB, inclusiv cele formulate pentru angajarea răspunderii civile a persoanelor fizice si juridice, altele decât debitorii definiti la art. 38, sunt de competenta Curtii de apel în a cărei rază teritorială se află sediul sau, după caz, domiciliul pârâtului si se judecă de urgentă si cu precădere.

Art. 46. - (1) Reclamantul este obligat să comunice cererea, actele pe care se întemeiază si, după caz, interogatoriul scris, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, înainte de depunerea acestora în instantă. Judecătorul nu va primi cererea fără dovada privind îndeplinirea obligatiei de comunicare. Prevederile acestui alineat se aplică oricărei cereri, indiferent de natura ei, cu exceptia cererilor formulate în timpul judecătii sau a celor prin care se exercită o cale de atac.

(2) Primul termen de judecată se stabileste la cel mult 15 zile de la data depunerii cererii de chemare în judecată.

(3) Întâmpinarea este obligatorie si se depune cel târziu până la primul termen de judecată. Întâmpinarea, actele pe care se întemeiază si, după caz, interogatoriul scris se comunică de către parte, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, înainte de termenul prevăzut la alin. (2). Nerespectarea obligatiei de comunicare prezumă renuntarea de către parte la apărările ce puteau fi formulate prin întâmpinare si la probele în sustinerea acestor apărări.

Art. 47. - (1) Orice cerere se judecă la primul termen, în afara cazului în care instanta dispune administrarea de probe noi. Dacă din motive întemeiate părtile nu sunt în măsură să îsi prezinte apărările în mod complet, instanta va putea, în mod exceptional, să acorde un termen în cunostintă de cel mult 7 zile.

(2) Acelasi termen de 7 zile se acordă o singură dată si pentru administrarea de probe noi, dispuse de instantă, la primul termen.

Art. 48. - (1) Instanta este obligată să pronunte hotărârea în termen de 5 zile de la încheierea dezbaterilor si să comunice părtilor hotărârea motivată în cel mult 10 zile de la pronuntare.

(2) Hotărârea instantei poate fi atacată cu recurs.

(3) În recurs nu se pot invoca apărări ce nu au fost formulate în fata instantei a cărei hotărâre este recurată, cu exceptia celor de ordine publică.

(4) Dacă admite recursul, prin aceeasi hotărâre instanta este obligată să solutioneze si fondul cauzei sau, dacă se impune administrarea de probe noi, să stabilească termenul de judecată.

(5) Termenele prevăzute la art. 46 alin. (2), la art. 47 alin. (1) si (2) si la alin. (1) al prezentului articol se aplică si în situatia judecării recursului.

(6) Căile extraordinare de atac se pot exercita în conformitate cu dispozitiile Codului de procedură civilă.

Art. 49. - (1) Termenul de prescriptie a actiunilor îndreptate împotriva AVAB este de 6 luni de la data la care s-a cunoscut sau trebuia să se cunoască faptul sau actul pe care se întemeiază actiunea, dar nu mai mult de 12 luni de la data producerii faptului sau încheierii actului, dacă legea nu prevede un termen mai scurt.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1), pentru acte sau fapte anterioare legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă, curge de la data intrării în vigoare a acesteia.

 

CAPITOLUL X

Reguli speciale privind executarea silită

 

Art. 50. - (1) Pentru executarea silită a titlurilor executorii, AVAB îsi poate organiza corpul de executori proprii sau poate folosi executori judecătoresti.

(2) Procedurile de executare silită pentru valorificarea activelor bancare de către AVAB sunt puse în aplicare de către corpul de executori proprii sau de către executori judecătoresti.

Art. 51. - Corpul de executori proprii se numeste prin ordin al presedintelui AVAB si are competentă deplină pe întregul teritoriu al tării.

Art. 52. - (1) Corpul de executori ai AVAB are obligatia de a face demersurile necesare pentru identificarea domiciliului sau sediului debitorului, precum si a bunurilor si veniturilor lui urmăribile.

(2) Dacă debitorul nu este găsit la domiciliu sau la sediul cunoscut, corpul de executori ai AVAB este obligat să solicite organelor de politie să facă cercetări, precum si să ceară relatii de la oficiul registrului comertului, de la organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, de la Garda Financiară sau de la orice altă persoană fizică sau juridică ori de la alte organe competente, în scopul stabilirii locului în care se află debitorul si al obtinerii oricăror date detinute în legătură cu acesta sau cu bunurile sale.

Art. 53. - Organele de politie, persoanele fizice si juridice, precum si celelalte organe competente prevăzute la art. 52 alin. (2) sunt obligate să dea de îndată relatiile solicitate de corpul de executori, fără perceperea vreunei taxe ori a vreunui tarif.

Art. 54. - Ori de câte ori este necesar politia are obligatia să dea concursul executorilor AVAB, la cererea acestora, în îndeplinirea, potrivit legii, a activitătii de executare silită.

Art. 55. - (1) În exercitarea atributiilor ce le revin executorii AVAB pot:

a) să intre în orice incintă de afaceri a debitorului persoană juridică sau în alte incinte ale acestuia, în scopul identificării bunurilor sau valorilor care pot fi executate silit;

b) să intre în toate încăperile în care se găsesc bunuri sau valori ale debitorului persoană fizică, precum si să cerceteze toate locurile în care acesta îsi păstrează bunurile;

c) să solicite si să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea bunurilor proprietate a debitorului.

(2) Executorii pot intra în încăperile ce reprezintă domiciliul sau resedinta unei persoane fizice, cu consimtământul acesteia, iar în caz de refuz executorul va cere autorizarea instantei judecătoresti competente, aplicându-se dispozitiile Codului de procedură civilă, privind ordonanta presedintială.

Art. 56. - Accesul executorului în locuinta, în incinta de afaceri sau în orice altă încăpere a debitorului persoană fizică sau juridică se poate efectua între orele 8,00-18,00 în orice zi lucrătoare. Executarea începută va putea continua în aceeasi zi sau în zilele următoare. În cazuri temeinic justificate, când există pericolul înstrăinării unor bunuri, accesul în încăperile debitorului va avea loc si la alte ore decât cele mentionate, precum si în zilele nelucrătoare, cu autorizarea instantei.

Art. 57. - În absenta debitorului sau dacă acesta refuză accesul în oricare dintre încăperile prevăzute la art. 55, executorul nu poate să pătrundă în acestea decât în prezenta unui reprezentant al politiei si a 2 martori.

Dispozitiile art. 55 alin. (2) sunt aplicabile, după caz.

Art. 58. - Executorul va începe executarea după comunicarea titlului executoriu prevăzut la art. 39 alin. (1), cu mentiunea că neachitarea de bunăvoie a creantei în termen de 5 zile lucrătoare de la primire dă dreptul creditorului să procedeze la executarea silită fără nici o altă somatie.

Art. 59. - După expirarea termenului prevăzut la art. 58 se va putea proceda la sechestrarea bunurilor urmăribile apartinând debitorului si garantilor, urmând să fie valorificate.

Art. 60. - Executarea silită asupra tuturor bunurilor urmăribile apartinând debitorilor si garantilor se poate face după expirarea termenului prevăzut la art. 58, fără încuviintarea instantei.

Art. 61. - Dreptul corespunzător creantei preluate la datoria publică se execută înaintea oricărui alt drept, indiferent de natura acestuia sau de data la care a fost constituit, cu exceptia salariilor si a altor privilegii legale.

Art. 62. - Aplicarea sechestrului, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 43, se face de executorii AVAB sau de executorii judecătoresti, care încheie un proces-verbal de sechestru.

Art. 63. - (1) Procesul-verbal de sechestru va cuprinde:

a) numele si prenumele celui care aplică sechestrul si numărul legitimatiei de executor;

b) numele si prenumele debitorului (sau ale garantului, dacă se sechestrează bunurile acestuia) si ale altor persoane care sunt de fată (martori);

c) mentionarea titlului executoriu, suma datorată si natura datoriei;

d) enumerarea bunurilor urmăribile sechestrate (natura, gradul de uzură, dimensiunea etc.);

e) eventualele obiectii făcute de debitor;

f) indicarea orei, zilei si locului sechestrului;

g) natura sechestrului, dacă este un sechestru cu ridicare, dacă se numeste un custode sau dacă se aplică sigilii;

h) semnăturile părtilor: executor, debitor sau, în lipsa lui, ale altor persoane majore care au asistat la aplicarea sechestrului, precum si, atunci când este cazul, semnătura custodelui.

(2) Dacă debitorul refuză să semneze, se va mentiona aceasta în procesul-verbal.

(3) Procesul-verbal se întocmeste în 3 exemplare, dintre care un exemplar se va preda debitorului, un exemplar se depune la dosarul de executare silită si alt exemplar se predă AVAB.

Art. 64. - Din momentul întocmirii procesului-verbal de sechestru potrivit art. 63 bunurile sechestrate sunt indisponibilizate. Atâta timp cât durează executarea silită debitorul nu poate dispune de aceste bunuri decât cu acordul AVAB. Nerespectarea acestei interdictii atrage răspunderea, potrivit legii, a celui vinovat.

Art. 65. - (1) Dacă bunurile sechestrate nu sunt ridicate si depozitate de executor, ele vor putea fi lăsate în custodia debitorului sau a altor persoane desemnate de AVAB.

(2) Cel care primeste bunurile în custodie va semna procesul-verbal de sechestru.

Art. 66. - (1) În cazul în care nu au fost luate măsurile asigurătorii pentru realizarea integrală a creantei si dacă la începerea executării silite se constată că există pericol de înstrăinare, substituire sau sustragere de la urmărire a bunurilor urmăribile ale debitorului, sechestrarea lor va putea fi aplicată o dată cu comunicarea titlului executoriu.

(2) Sechestrul prevăzut la alin. (1) se va aplica numai în temeiul autorizării date de instanta judecătorească competentă. Dispozitiile referitoare la ordonanta presedintială din Codul de procedură civilă sunt aplicabile.

Art. 67. - În vederea valorificării executorul poate să verifice dacă bunurile sechestrate se găsesc la locul mentionat în procesul-verbal de sechestru si dacă acestea nu au fost substituite sau degradate.

Art. 68. - Bunurile rămân sub sechestru până la valorificarea lor sau până când AVAB ori, după caz, instanta competentă dispune ridicarea sechestrului.

Art. 69. - Vânzarea silită a bunurilor urmărite se face după împlinirea termenului prevăzut în adresa de comunicare a titlului executoriu, fără încuviintarea instantei si fără efectuarea altei formalităti.

Art. 70. - Vânzarea bunurilor urmărite silit se face prin licitatie publică organizată de o comisie din cadrul AVAB, numită prin ordin al presedintelui.

Art. 71. - (1) Pretul de pornire a licitatiei se stabileste prin expertiză. Expertul se desemnează de AVAB pe bază de contract.

(2) După stabilirea pretului de pornire licitatorul va publica cu cel putin 10 zile înainte de data licitatiei un anunt de vânzare într-un cotidian national de largă circulatie si/sau într-un cotidian local. Anuntul va cuprinde sintetic bunurile ce urmează să fie licitate, ziua, ora si locul licitatiei, pretul de pornire si valoarea garantiei de participare stabilită de AVAB, domiciliul sau sediul debitorului, precum si mentiunea că toti cei care posedă un drept real asupra bunurilor scoase la vânzare au obligatia, sub sanctiunea decăderii, să facă licitatorului dovada acestuia până în preziua licitatiei. Anuntul va fi comunicat în mod obligatoriu proprietarului bunului; dacă acesta nu este găsit, procedura se consideră îndeplinită prin afisare la locul licitatiei si la sediul primăriei locale în care se află bunul.

(3) Licitatia poate avea loc numai după expirarea termenului de 10 zile prevăzut la alin. (2) si se va desfăsura la locul stabilit de AVAB. Debitorul este obligat să permită tinerea licitatiei în spatiile pe care le detine, dacă sunt adecvate acestui scop.

Art. 72. - Pentru participarea la licitatie ofertantii depun la licitator, cu cel putin o zi înainte de data licitatiei, următoarele documente:

a) dovada privind depunerea garantiei de participare;

b) împuternicirea persoanei care îl reprezintă pe ofertant;

c) pentru persoanele juridice de nationalitate română, copie de pe certificatul de înmatriculare eliberat de oficiul registrului comertului;

d) pentru persoanele juridice străine, actul de înmatriculare tradus în limba română;

e) pentru persoanele fizice române, copie de pe actul de identitate;

f) pentru persoanele fizice străine, copie de pe pasaport.

Art. 73. - (1) Comisia de licitatie verifică si analizează documentele de participare prevăzute la art. 72 si afisează la locul licitatiei, cu cel putin o oră înaintea începerii acesteia, lista cuprinzând ofertantii care au depus documentatia completă de participare.

(2) Ofertantii se identifică după numărul de ordine de pe lista de participare, după care licitatorul anuntă obiectul licitatiei, pasul de licitare stabilit valoric între 5-15% din pretul de pornire, precum si modul de desfăsurare a licitatiei; pasul de licitare se stabileste de comisia de licitatie.

(3) Dacă se prezintă un singur ofertant care oferă pretul de pornire, acesta este declarat adjudecatar.

(4) În cazul în care la prima licitatie nu se oferă pretul de pornire sau nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va publica un nou anunt, cu respectarea prevederilor art. 71 alin. (2), care se aplică în mod corespunzător, în vederea tinerii unei noi licitatii. Pretul de pornire în acest caz este de 75% din pretul de pornire a licitatiei anterioare.

(5) Dacă la a doua licitatie nu se înregistrează o ofertă de cel putin 75% din pretul de pornire a primei licitatii sau dacă nu s-a prezentat nici un ofertant, licitatorul va organiza o a treia licitatie, la care pretul de pornire este de 50% din pretul de pornire a primei licitatii.

(6) Când în cadrul unei sedinte nu au putut fi licitate toate bunurile, licitatia va continua în ziua lucrătoare următoare, la ora anuntată de licitator înainte de închiderea sedintei.

Art. 74. - (1) Licitatia se adjudecă la pretul cel mai mare oferit. Plata în rate este permisă numai dacă cumpărătorul prezintă una dintre următoarele garantii: scrisoare de garantie emisă de o bancă română sau de o bancă străină la care o bancă română este corespondentă; bilet la ordin avalizat de o bancă agreată de AVAB; garantia personală a unui fidejusor, în conditiile Codului comercial, constând într-o obligatie unilaterală si neconditionată de plată a ratei neachitate la termen, partial sau integral, de către debitor. Garantia nu poate fi decât pentru plata integrală a ratelor si trebuie să fie îndestulătoare.

(2) Plata în rate este permisă numai dacă adjudecatarul achită un avans de minimum 30% din pretul de adjudecare. Garantia de participare poate fi considerată ca plată partială a avansului.

(3) După licitarea fiecărui bun licitatorul întocmeste, în 3 exemplare originale, procesul-verbal de licitatie, care se semnează de membrii comisiei de licitatie, de adjudecatar si de proprietarul bunului, dacă acesta participă la executare, si care va cuprinde în mod obligatoriu: modul în care s-a desfăsurat licitatia, rezultatul acesteia, numele si prenumele sau denumirea proprietarului bunului si ale adjudecatarului cumpărător, domiciliul sau sediul acestora, bunul cumpărat, pretul, taxa pe valoarea adăugată după caz, termenul si modalitatea de plată a pretului si data vânzării. Orice refuz de a semna se consemnează în procesul-verbal de licitatie. În termen de două zile lucrătoare de la data întocmirii procesului-verbal de licitatie licitatorul va încheia si va elibera fiecărui cumpărător, precum si debitorului un document care va cuprinde toate elementele mentionate mai sus si care îndeplineste conditiile unui document specific, legal aprobat, conform legislatiei financiar-contabile. În acelasi termen licitatorul va dispune în scris restituirea garantiei, cu exceptia garantiei adjudecatarului, care se retine în contul pretului sau în contul AVAB, dacă adjudecatarul refuză plata pretului la termenul si în modalitatea stabilite în procesul-verbal de licitatie.

(4) În termen de două zile lucrătoare de la data plătii pretului integral sau, în cazul vânzării cu plata în rate, a plătii avansului si a prezentării garantiilor stabilite în procesul-verbal de licitatie licitatorul va transmite adjudecatarului cumpărător si proprietarului bunului vândut silit câte un exemplar original al acestui proces-verbal. Pentru bunurile transmise prin vânzare silită procesul-verbal de licitatie constituie titlul de proprietate în baza căruia adjudecatarul este îndreptătit să procedeze la înregistrarea bunurilor adjudecate în evidenta contabilă, să solicite, după caz, înmatricularea mijloacelor de transport, înregistrarea la organele fiscale, efectuarea publicitătii imobiliare. Pentru bunurile vândute cu plata pretului în rate procesul-verbal de licitatie constituie titlu executoriu conform art. 39.

Art. 75. - (1) În cazul în care la a treia licitatie nu se oferă pretul de pornire sau nu se prezintă nici un ofertant, AVAB va putea fie să adjudece bunul în contul creantei, caz în care se va proceda la o diminuare a creantei cu 50% din pretul bunului stabilit prin expertiză potrivit art. 71 alin. (1), fie să solicite evaluatorului o actualizare a valorii de piată stabilite anterior. În acest caz AVAB va relua procedura de vânzare prin licitatie pornind de la noul pret de referintă.

(2) AVAB este autorizată să identifice posibilităti de valorificare superioară pentru bunurile adjudecate potrivit alin. (1).

(3) În situatia în care s-a procedat la adjudecarea de către AVAB a bunului imobil supus executării silite acesta va trece în proprietatea privată a statului si în administrarea AVAB, pe baza procesului-verbal de licitatie.

(4) Acelasi regim îl vor avea si bunurile imobile acceptate de AVAB ca dare în plată pentru stingerea obligatiei de plată de către debitorul cedat, conventia de dare în plată constituind titlu de proprietate.

(5) Bunurile imobile adjudecate de AVAB, precum si cele acceptate ca dare în plată pentru stingerea obligatiei de plată, reglementate în prezentul articol, pot fi transmise fără plată în proprietatea publică a statului, în conditiile legii, cu rectificarea corespunzătoare a indicatorilor de venituri si cheltuieli-transferuri din bugetul de venituri si cheltuieli al AVAB, în sensul diminuării lor, cu valoarea înregistrată în evidenta contabilă.

 

CAPITOLUL XI

Sanctiuni

 

Art. 76. - (1) Constituie contraventie la prevederile prezentei ordonante de urgentă, dacă, potrivit legii penale, nu constituie infractiune, următoarele fapte:

a) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane, cunoscând că aceasta face parte din una dintre categoriile prevăzute la art. 35 alin. (1);

b) atribuirea unui activ bancar sau a unui pachet de active bancare unei persoane în dauna alteia care a formulat o ofertă mai avantajoasă, potrivit criteriilor stabilite în oferta de vânzare;

c) nerespectarea termenelor stabilite de AVAB, în cererile adresate în scris persoanelor prevăzute la art. 20 alin. (1) si (2), pentru obtinerea de informatii.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) lit. a) si b) se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c), cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei. Sumele se  actualizează periodic în functie de rata inflatiei.

Art. 77. - Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 76 si aplicarea sanctiunilor se fac de către Corpul de control al primului-ministru.

Art. 78. - Contraventiilor prevăzute la art. 76 li se aplică dispozitiile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, cu exceptia art. 25 si 26.


*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001, aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 79. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică si în cazul creantelor bancare neperformante care sunt în curs de a fi preschimbate în actiuni sau în părti sociale la societătile comerciale debitoare si nu exclud utilizarea în continuare a acestei metode de valorificare a creantelor, chiar dacă ea nu a fost încă initiată.

Art. 80. - Valoarea activelor bancare preluate în alte conditii decât cele prevăzute la art. 17 alin. (1) face obiectul regularizării între AVAB si banca cedentă, astfel încât operatiunea să se încadreze în prevederile art. 17 alin. (1).

Art. 81. - În cazul debitorilor societăti comerciale la care statul sau autoritătile administratiei publice locale sunt actionari, care au evidentiate în conturile din bilant creante neperformante si creante bugetare restante, se pot aplica si metodele de stingere a creantelor bugetare restante prevăzute în Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/1998 pentru completarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 82. - (1) Litigiile în curs în legătură cu creantele bancare cedate AVAB, indiferent de faza în care se află, vor continua si se vor solutiona cu aplicarea procedurii prevăzute de prezenta ordonantă de urgentă. Actele procedurale încheiate rămân valabile. La cererea AVAB această procedură poate fi aplicată si executărilor silite începute potrivit procedurii de drept comun. Actele de executare încheiate îsi mentin valabilitatea.

În art. 48 din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001 se prevede că, ori de câte ori într-o lege specială sau în alt act normativ anterior se face trimitere la Legea nr. 32/1968 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor, aceasta se va socoti făcută la dispozitiile corespunzătoare din Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

(2) Executarea silită începută de AVAB prin executorii proprii sau prin intermediul executorilor judecătoresti continuă si pe parcursul solutionării contestatiilor formulate de debitori, acestia având dreptul întoarcerii executării numai în baza unei hotărâri judecătoresti definitive si irevocabile.

Art. 83. - (1) Debitorii pot contesta în justitie măsurile dispuse de AVAB potrivit prezentei ordonante de urgentă si pot face contestatie la executare numai după depunerea unei cautiuni egale cu 20% din valoarea activului bancar supus valorificării.

(2) Dovada privind plata cautiunii prevăzute la alin. (1) va însoti în mod obligatoriu contestatia debitorului fără care aceasta nu va putea fi înregistrată.

(3) Verificarea cuantumului cautiunii se va efectua de judecătorul de serviciu la data înregistrării cererii.

Art. 84. - (1) AVAB poate accepta darea în plată a unui bun în vederea stingerii obligatiilor de plată.

(2) Actul încheiat de AVAB pentru constatarea stingerii obligatiei de plată a debitorului, total sau partial, constituie titlu de proprietate, iar operatiunea de transfer al dreptului de proprietate, ca efect al dării în plată, este scutită de taxa pe valoarea adăugată.*)

Art. 85. - (1) Băncile cedente ale creantelor neperformante preluate la datoria publică răspund patrimonial pentru toate pagubele cauzate prin necomunicarea documentelor sau informatiilor către AVAB, dacă datorită acestui fapt nu s-a putut valorifica respectiva creantă.

(2) Persoanele vinovate de transmiterea unor date incorecte sau de nepredarea tuturor documentelor si datelor necesare pentru executarea creantelor cedate AVAB răspund civil, contraventional sau penal, după caz, în conditiile legii.

Art. 86. - Cererile formulate de AVAB si orice alte acte procedurale efectuate de si pentru aceasta în legătură cu valorificarea activelor bancare sunt scutite de taxe de timbru, timbru judiciar, cautiuni si orice alte taxe.

Art. 87. - AVAB este autorizată ca ori de câte ori în procesul de valorificare a activelor bancare este necesară aplicarea altor metode prevăzute de lege la acea dată, care creează posibilităti mai rapide si mai eficiente de valorificare, să utilizeze acele metode separat sau împreună cu metodele proprii.

Art. 88. - Asigurarea serviciilor necesare în vederea îndeplinirii atributiilor specifice se realizează pe baza unui regulament propriu, aprobat de Consiliul de supraveghere si îndrumare.

Art. 89. - Măsurile întreprinse de AVAB în vederea executării silite nu se suspendă ca urmare a declansării procedurii reorganizării judiciare sau a falimentului.

Art. 90. - În vederea executării silite a bunurilor urmărite AVAB poate solicita judecătorului-sindic luarea în posesie a acestora. Judecătorul-sindic va dispune ca administratorul sau, după caz, lichidatorul să predea AVAB bunul afectat garantiei, în vederea valorificării.

Art. 91. - Bugetul de venituri si cheltuieli al AVAB, aprobat potrivit legii, se modifică în mod corespunzător, tinând seama de prevederile prezentei ordonante de urgentă.

Art. 92. - Prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului AVAB se aplică tranzitoriu până la data înregistrării, conform legii, a contractului colectiv de muncă. La aceeasi dată Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 65/1999 privind salarizarea personalului AVAB, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 225 din 20 mai 1999, se abrogă.

Art. 93. - La data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonante de urgentă următoarele acte normative se abrogă:

- Ordonanta Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 411 din 27 august 1999;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 25/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 din 3 aprilie 2000;

- Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 166/2000 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 55/1999 privind executarea silită a creantelor bancare neperformante preluate la datoria publică internă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 523 din 24 octombrie 2000, precum si orice alte dispozitii contrare.

Art. 94. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Guvernul, la propunerea AVAB, va aproba modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 387/1999 privind organizarea si functionarea Agentiei de Valorificare a Activelor Bancare.

Art. 95. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările si completările ulterioare, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.


*) Potrivit art. 40 lit. l) din Legea nr. 345/2002 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 371 din 1 iunie 2002, prevederile referitoare la scutirea de taxa pe valoarea adăugată se abrogă.