MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 949          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            192. - Ordonantă de urgentă privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind reglementarea drepturilor de natură salarială ale functionarilor publici

 

            În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

            Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

            Art. 1. - Dispozitiile prezentei ordonante de urgentă se aplică în anul 2003 functionarilor publici din autoritătile si institutiile publice finantate integral sau partial de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale.

            Art. 2. - (1) Din fondurile bugetare alocate prin bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale si bugetele fondurilor speciale ordonatorii principali de credite repartizează pentru aparatul propriu si pentru unitătile subordonate sumele destinate cheltuielilor cu salariile, în vederea realizării atributiilor autoritătii sau institutiei publice.

            (2) Gestiunea sistemului de salarizare a functionarilor publici se asigură de fiecare ordonator principal de credite, cu încadrarea în resursele financiare alocate anual si în numărul de posturi aprobate potrivit legii.

            Art. 3. - Monitorizarea si controlul aplicării prevederilor legale privind salarizarea functionarilor publici se realizează de către Ministerul Administratiei Publice prin Agentia Natională a Functionarilor Publici, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerul Finantelor Publice, potrivit atributiilor din domeniul de activitate al acestor institutii, cu exceptia autoritătilor prevăzute la art. 101 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL II

Elementele sistemului de salarizare

 

            Art. 4. - (1) Sistemul de salarizare a functionarilor publici, stabilit conform prezentei ordonante de urgentă, are în vedere următoarele:

            a) crearea unui sistem unitar de salarizare aplicabil tuturor functionarilor publici;

            b) crearea unei ierarhizări a sistemului de salarizare pe categorii, clase si grade;

            c) salarizarea functionarilor publici în raport cu activitatea depusă si cu importanta acesteia.

            (2) Sistemul de salarizare cuprinde salariile de bază, sporurile, premiile, stimulentele si alte drepturi.

            Salarii de bază

            Art. 5. - (1) Salariile de bază se stabilesc în mod diferentiat, avându-se în vedere realizarea unei ierarhii juste si motivate în sistem de carieră, în raport cu natura competentelor, cu activitatea desfăsurată si cu importanta ei, corespunzător cerintelor categoriei, clasei si gradului functiei

publice.

            (2) În cadrul fiecărei categorii salariile de bază se diferentiază pe 3 clase, iar în cadrul acestora pe 3 grade, astfel încât să se asigure posibilitatea diferentierii salariilor de bază individuale în raport cu nivelul pregătirii profesionale a fiecărei persoane si cu experienta acesteia în activitate.

            (3) În cadrul fiecărei clase diferentierea salariilor de bază se face pe un număr de 3 grade, asigurându-se diferentierea salariilor de bază individuale atât în raport cu conditiile prevăzute de lege pentru avansarea în grad, cât si cu calitătile personale dovedite în activitate.

            (4) Pentru functiile cu acelasi nivel de studii, specifice diferitelor domenii de activitate bugetară, salariile de bază se diferentiază în raport cu răspunderea si importanta socială a domeniului de activitate, cu prioritătile de dezvoltare sau de crestere a calitătii serviciilor în anumite dome-

nii, precum si cu necesitătile de atragere a personalului de specialitate spre anumite activităti.

            5) Salariile de bază se diferentiază si în raport cu nivelul la care se prestează activitatea, respectiv la nivel central sau la nivel local.

            6) Functionarii publici care ocupă functii publice specifice, aprobate potrivit legii, sunt salarizati prin asimilare cu functiile publice prevăzute în anexele la prezenta ordonantă de urgentă. Stabilirea asimilării salarizării functionarilor publici care ocupă functii publice specifice se face în raport cu categoria, clasa si gradul functiei publice respective, prin ordin sau dispozitie a conducătorului autoritătii sau institutiei publice.

            Art. 6. - (1) Salariile de bază si indemnizatiile de conducere pentru functiile publice din aparatul Administratiei Prezidentiale, Parlamentului, Guvernului, Curtii Supreme de Justitie, Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie, Curtii Constitutionale, Consiliului Legislativ,

Consiliului Concurentei, Avocatului Poporului, Curtii de Conturi, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii si Consiliului National al Audiovizualului sunt prevăzute în anexa nr. I.

            (2) Salariile de bază si indemnizatiile de conducere pentru functiile publice din aparatul propriu al ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, al Casei Nationale de Pensii si Alte Drepturi de Asigurări Sociale, al Inspectiei Muncii, al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă sunt prevăzute în anexa nr. II.

            (3) Salariile de bază si indemnizatiile de conducere pentru functiile publice din aparatul propriu al prefecturilor, al institutiilor subordonate autoritătilor sau institutiilor publice centrale, al serviciilor publice descentralizate ale ministere- lor si ale altor organe de specialitate ale administratiei publice centrale din unitătile administrativ-teritoriale, inspectoratelor teritoriale de muncă, caselor de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti, al Casei de Asigurări de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Sigurantei Nationale si Autoritătii Judecătoresti, al Casei Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, al caselor judetene de pensii si a municipiului

Bucuresti, al agentiilor judetene pentru ocuparea fortei de muncă si a municipiului Bucuresti, precum si din aparatul propriu al consiliilor judetene si al Consiliului General al Municipiului Bucuresti sunt prevăzute în anexa nr. III.

            (4) Salariile de bază si indemnizatiile de conducere pentru functiile publice din aparatul propriu al consiliilor locale si al institutiilor din subordinea consiliilor judetene sau consiliilor locale sunt prevăzute în anexa nr. IV.

            Art. 7. - (1) Pentru functionarii publici care ocupă o functie de conducere salariul de bază este cel corespunzător functiei de executie în care acesta este încadrat, la care se adaugă o indemnizatie de conducere, care face parte din salariul de bază si care constituie bază de calcul

pentru sporuri si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază, diferentiată în raport cu răspunderea functiei de conducere, cu mărimea compartimentului condus, precum si cu ponderea activitătii de conducere fată de cea de executie.

            (2) Indemnizatia de conducere se stabileste la încadrarea în functie de către ordonatorul de credite si este stabilită în procent fix din salariul de bază corespunzător functiei de executie, cu exceptia functiilor publice de conducere prevăzute în anexele nr. I-IV, ale căror salarii de bază cuprind si indemnizatia de conducere.

            (3) Indemnizatia de conducere se acordă si functionarilor publici care conduc sau coordonează programe/proiecte, pe perioada de derulare a acestora, prevăzute în programul de activitate al institutiei, stabilită de ordonatorul de credite, în raport de complexitatea programului/proiectului

condus sau coordonat.

            Art. 8. - (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăsurată ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 20% din numărul total al functionarilor publici, prevăzut în statul de functii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta si care constituie bază de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.

            Salariile de merit se vor acorda functionarilor publici încadrati pe functii de executie în proportie de două treimi din numărul total stabilit în conditiile prezentului alineat.

            Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităti bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit si în proportiile stabilite pentru functiile de executie să se facă la nivelul unitătilor respective luate împreună; repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitătile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

            (2) Functionarii publici care beneficiază de salariu de merit se stabilesc în fiecare an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăsurată în perioada anterioară.

             (3) Pot beneficia de salarii de merit functionarii publici care nu au fost sanctionati disciplinar. Ordonatorii de credite pot stabili, cu avizul consultativ al comisiei paritare, criterii suplimentare pentru acordarea salariilor de merit.

            (4) Pentru functionarii publici nou-angajati salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel putin 6 luni de la angajare.

            (5) Functionarii publici debutanti nu pot beneficia de salariu de merit pe perioada respectivă.

Art. 9. - (1) Încadrarea pe o functie publică de executie sau de conducere, precum si avansarea în grad, clasă sau categorie, după caz, se fac potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999, cu modificările si completările ulterioare, salariile de bază fiind cele din prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Pentru îndeplinirea atributiilor ce revin unor posturi pe care sunt încadrati functionari publici si care devin temporar vacante, potrivit legii, pot fi angajate cu contract individual de muncă, pe perioadă determinată, alte persoane care îndeplinesc conditiile prevăzute de fisa postului.

(3) Promovarea în conditiile legii a persoanelor încadrate pe functia de debutant, precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

(4) Absolventii învătământului superior de lungă sau de scurtă durată, care, la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite, erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, se încadrează pe functia si categoria corespunzătoare studiilor absolvite, la clasa si gradul care să asigure o crestere de până la 20% a salariului de bază avut.

(5) Posturile vacante aferente functiilor publice pot fi transformate în posturi de nivel inferior cu avizul Ministerului Administratiei Publice, prin Agentia Natională a Functionarilor Publici, si al Ministerului Finantelor Publice. Fac exceptie de la aviz autoritătile prevăzute la art. 101 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările si completările ulterioare.

 

CAPITOLUL III

Sporuri

 

Art. 10. - (1) Functionarii publici salarizati potrivit prezentei ordonante de urgentă beneficiază, la functia de bază, de un spor de vechime în muncă de până la 25%, calculat la salariul de bază, corespunzător timpului lucrat în program normal de lucru, astfel:

 

Transe de vechime în muncă

Cota din salariul de bază

între 3 si 5 ani

5%

de la 5 la 10 ani

10%

de la 10 la 15 ani

15%

de la 15 la 20 ani

20%

peste 20 de ani

25%

 

(2) Sporul corespunzător vechimii în muncă se plăteste cu începere de la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a împlinit vechimea în muncă, prevăzută la transa respectivă.

Art. 11. - Functionarii publici care, potrivit programului normal de lucru, îsi desfăsoară activitatea în timpul noptii, între orele 22,00 si 6,00, beneficiază, pentru orele lucrate în acest interval, de un spor pentru munca prestată în timpul noptii de 25% din salariul de bază, dacă timpul astfel lucrat reprezintă cel putin jumătate din programul normal lunar de lucru.

Art. 12. - (1) Orele prestate peste durata normală a timpului de lucru de functionarii publici încadrati în functii de executie se vor plăti cu un spor din salariul de bază, astfel:

a) 50% din salariul de bază pentru primele două ore de depăsire a duratei normale a zilei de lucru;

b) 100% din salariul de bază pentru orele următoare.

Cu spor de 100% se plătesc si orele lucrate în zilele de repaus săptămânal sau în celelalte zile în care, în confor- mitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Munca prestată potrivit alin. (1) poate fi compensată cu timp liber corespunzător, la cererea functionarului public, în conditiile în care orele nu au fost plătite.

(3) Munca peste durata normală a timpului de lucru poate fi prestată si sporurile prevăzute la alin. (1) se pot plăti numai dacă efectuarea orelor suplimentare a fost dis- pusă în scris de seful ierarhic, fără a se depăsi 120 de ore anual. În cazuri cu totul deosebite se poate aproba efectuarea orelor suplimentare si peste acest plafon, dar nu mai mult de 360 de ore anual, cu aprobarea ordonatorului de credite si cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

Art. 13. - Functionarii publici care posedă titlul stiintific de “doctor” beneficiază de un spor pentru titlul stiintific de 15% din salariul de bază, dacă îsi desfăsoară activitatea în domeniul pentru care posedă titlul stiintific respectiv.

Art. 14. - (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă sporul de confidentialitate prevăzut de reglementările în vigoare se acordă numai pentru personalul din cadrul Administratiei Prezidentiale, Oficiului Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat, Consiliului National pentru Studierea Arhivelor Securitătii, Ministerului Afacerilor Externe si Departamentului de Comert Exterior.

(2) Categoriile de personal, cuantumurile sporului de confidentialitate, în limitele prevăzute de lege si conditiile de acordare se stabilesc, cu încadrarea în cheltuielile de personal prevăzute în bugetul aprobat, prin ordin al ordonatorului principal de credite.

 

CAPITOLUL IV

Premii

 

Art. 15. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 10% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor publice, cu încadrarea în fondurile aprobate annual prin buget cu această destinatie. Premiile se pot acorda în cursul anului functionarilor publici care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiasi an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului din economiile realizate, în limita a 5% din cheltuielile cu salariile aferente functiilor publice prevăzute în bugetul aprobat, pentru functionarii publici din aparatul propriu si din unitătile subordonate, fără a depăsi valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinatie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

Art. 16. - (1) Pentru activitatea desfăsurată functionarii publici beneficiază de un premiu anual egal cu salariul mediu lunar de bază, realizat în anul pentru care se face premierea.

(2) Pentru functionarii publici care nu au lucrat tot timpul anului premiul se acordă proportional cu perioada în care au lucrat, luându-se în calcul media salariilor de bază lunare, realizate în perioada în care au desfăsurat activitate, raportată la perioada întregului an.

(3) Plata premiului anual se va face pentru toti functionarii publici salarizati potrivit prezentei ordonante de urgentă, începând cu luna ianuarie a anului următor.

(4) Ordonatorii de credite pot reduce sau anula premiul anual în cazul functionarilor publici care în cursul anului au fost sanctionati disciplinar.

Art. 17. - Autoritătile si institutiile publice care, potrivit legii, au dreptul să procedeze la confiscarea si valorificarea de bunuri sau să aplice si să încaseze penalităti pot constitui un fond de stimulare a functionarilor publici în limitele prevăzute de dispozitiile legale în vigoare. Modul de constituire din fiecare sursă si conditiile de utilizare a fondului se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Stabilirea stimulentelor individuale se va face cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

 

CAPITOLUL V

Alte drepturi

 

Art. 18. - Pe perioada în care functionarii publici sunt trimisi în delegare în alte localităti decât cea în care îsi desfăsoară activitatea, autoritătile sau institutiile publice le acordă indemnizatii de delegare si le decontează cheltuielile de transport si de cazare, în conditiile stabilite pentru personalul din institutiile publice.

Art. 19. - (1) Functionarii publici numiti temporar într-o functie publică de conducere pe o perioadă mai mare de 30 de zile calendaristice primesc pe lângă salariul de bază al functiei de executie în care sunt încadrati si indemnizatia corespunzătoare functiei publice de conducere pe care o preiau.

(2) Functionarii publici pot fi numiti temporar într-o functie publică de conducere, potrivit alin. (1), numai până la ocuparea acesteia prin concurs, potrivit legii.

(3) Prevederile prezentului articol se aplică, în mod corespunzător, persoanelor angajate cu contract individual de muncă potrivit art. 9 alin. (2).

Art. 20. - (1) Pe durata delegării, detasării sau trecerii temporare într-o altă activitate functionarii publici în cauză îsi păstrează functia, clasa si gradul avute anterior.

(2) Când detasarea sau trecerea temporară în altă activitate se face pe o functie publică la care este stabilit un salariu de bază mai mare, functionarii publici detasati sau trecuti temporar în altă activitate au dreptul la acest salariu în conditiile prevăzute de lege.

(3) Pe perioada detasării sau trecerii temporare în altă activitate functionarii publici primesc, pe lângă salariul de bază stabilit potrivit alin. (1) si (2), si celelalte drepturi ce se acordă personalului din autoritatea sau institutia publică respectivă.

(4) Drepturile ce se acordă pe timpul detasării sau trecerii temporare în altă activitate se suportă de către autoritatea, institutia publică sau unitatea unde functionarul public respectiv îsi desfăsoară activitatea.

Art. 21. - (1) Functionarul public mutat, în cadrul aceleiasi autorităti, institutii publice sau unităti, în altă localitate are dreptul la:

a) rambursarea costului transportului pentru el si membrii familiei sale, precum si pentru bunurile din gospodăria sa;

b) plata unei indemnizatii egale cu salariul de bază net din ultima lună;

c) un concediu plătit de 5 zile lucrătoare, în vederea mutării efective, acordat la cererea sa.

(2) Mutarea în altă localitate se va putea face, în toate cazurile, numai cu asigurarea unei locuinte de serviciu, în conditiile legii.

(3) De drepturile prevăzute la alin. (1) beneficiază si functionarii publici care solicită să fie transferati în altă unitate situată într-o localitate diferită decât cea de domiciliu, dacă în cererea de transfer s-a făcut această mentiune.

(4) Plata drepturilor respective se suportă de către autoritatea sau institutia publică la care se face transferul.

Art. 22. - (1) La încadrarea într-o autoritate, institutie publică sau unitate din altă localitate decât cea de domiciliu, în primul an de activitate după absolvirea studiilor functionarii publici beneficiază de o indemnizatie de instalare egală cu un salariu de bază corespunzător functiei de debutant în care urmează să fie încadrati.

(2) Indemnizatia de instalare poate fi egală cu două salarii de bază pentru acele localităti unde atragerea specialistilor se face cu mare greutate. Lista localitătilor respective se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice, după consultarea organizatiilor sindicale din administratia publică.

(3) Functionarii publici care au beneficiat de indemnizatia de instalare si care ulterior au demisionat sau au încetat raporturile de muncă din motive imputabile lor înainte de împlinirea unui an de la instalare vor restitui, în conditiile legii, indemnizatia primită, calculată proportional cu perioada rămasă până la expirarea termenului de un an.

Art. 23. - Functionarii publici au dreptul la concediu de odihnă si la alte concedii, în conditiile legii.

Art. 24. - (1) În cazul în care conducătorul autoritătii sau institutiei publice apreciază că studiile sunt utile autoritătii sau institutiei publice în care functionarul public îsi desfăsoară activitatea, pe perioada concediului de studii acordat, în limita a 30 de zile lucrătoare anual din acesta, functionarului public respectiv i se plătesc salariul de bază corespunzător functiei îndeplinite si, după caz, sporul de vechime.

(2) Functionarii publici care urmează o formă de specializare sau perfectionare pe o durată mai mare de 1 lună, dar nu mai mult de 1 an, si primesc pe această perioadă drepturile salariale, sunt obligati să se angajeze în scris că vor lucra de la 1 la 5 ani în autoritatea sau institutia publică respectivă. În cazul nerespectării angajamentului acestia vor restitui autoritătii sau institutiei publice drepturile salariale primite pe perioada cursurilor de specializare sau perfectionare, proportional cu timpul rămas până la împlinirea termenului, precum si celelalte drepturi acordate, pe aceeasi perioadă, de autoritatea sau institutia publică trimitătoare, cu exceptia cazului în care functionarii publici respectivi nu mai detin functiile publice din motive neimputabile acestora sau în cazul transferului în interesul serviciului. Prevederile prezentului alineat se aplică si în situatia prevăzută la alin. (1).

(3) În afara concediului de odihnă functionarii publici au dreptul, în conditiile legii, la zile de concediu plătit în cazul următoarelor evenimente familiale deosebite:

a) căsătoria functionarului public - 5 zile lucrătoare;

b) nasterea sau căsătoria unui copil - 3 zile lucrătoare;

c) decesul sotului sau al unei rude ori afin până la gradul III inclusiv al functionarului public - 3 zile lucrătoare.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 25. - (1) În anul 2003 salariile de bază pentru functionarii publici încadrati pe functii, categorii, clase si grade sunt cele prevăzute în anexele la prezenta ordonantă de urgentă.

(2) Nivelurile salariilor de bază prevăzute în anexe sunt cele corespunzătoare pentru lunile octombrie-decembrie 2003. În perioada ianuarie-septembrie 2003 functionarii publici vor beneficia de 38% din suma aferentă cresterii totale a salariilor de bază, calculată ca diferentă între salariile de bază cuvenite începând cu luna octombrie 2003, stabilite potrivit alin. (1), si salariile de bază avute în luna decembrie 2002. În situatia în care pentru luna ianuarie 2003 suma astfel determinată conduce la un salariu de bază mai mic decât salariul de bază minim brut pe tară, se va acorda valoarea acestuia.

(3) Salariile de bază calculate pentru prima etapă de majorare potrivit prevederilor alin. (2) vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 de lei în favoarea salariatului.

(4) Functionarii publici care în luna decembrie 2002 au un salariu de bază mai mare decât cel stabilit potrivit alin. (1) îsi mentin în continuare salariile de bază avute.

(5) Pentru functionarii publici care se încadrează în autorităti sau institutii publice în perioada 1 ianuarie 2003 - 30 septembrie 2003 salariile de bază se vor stabili astfel: procentul de crestere de 38% se aplică asupra diferentei dintre salariul de bază pentru functia respectivă, prevăzut în anexele la prezenta ordonantă de urgentă, si salariul de bază, la limita maximă, pentru aceeasi functie, stabilit potrivit reglementărilor în vigoare, pentru luna decembrie 2002.

Art. 26. - (1) Solutionarea contestatiilor în legătură cu stabilirea salariilor de bază, sporurilor, premiilor si a altor drepturi care se acordă potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă este de competenta ordonatorilor de credite.

(2) Contestatiile vor fi depuse în termen de 5 zile de la data luării la cunostintă de actul administrativ de stabilire a salariului.

(3) Ordonatorii de credite vor solutiona contestatiile în termen de 10 zile, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentantilor functionarilor publici, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

(4) Împotriva măsurilor dispuse potrivit prevederilor alin. (1) functionarul public se poate adresa instantei de contencios administrativ, potrivit legii, în termen de 30 de zile de la data comunicării solutionării contestatiei.

Art. 27. - Salariile de bază prevăzute în prezenta ordonantă de urgentă sunt brute, impozabile, potrivit legii, si includ majorarea de până la 8,29%, acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 28. - Anexele nr. I-IV*) fac parte integrantă din prezenta ordonantă de urgentă.

Art. 29. - (1) Prevederile prezentei ordonante de urgentă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2003.

(2) Dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 291/2000 privind organizarea si functionarea unor ministere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 308/2001, referitoare la salarizarea personalului din aparatul propriu al unor ministere se aplică, în mod corespunzător, si în anul 2003.

(3) Până la intrarea în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 17 rămân aplicabile reglementările existente privind constituirea si conditiile de utilizare a fondurilor pentru stimularea personalului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 192.


*) Anexele nr. I-IV sunt reproduse în facsimil.