MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 951         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

191. - Ordonantă de urgentă privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

37. - Ordin al presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea preturilor/tarifelor de achizitie a energiei electrice de la producători independenti si autoproducători

 

598. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru constituirea Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de bovine

 

599. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru constituirea Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de ovine

 

624. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind modificarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli si asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii în vederea achizitionării de instalatii de irigat noi din productia internă, finantat din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 117/2002, modificat si completat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 229/2002

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului bugetar salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - (1) În anul 2003, salariile personalului contractual din sectorul bugetar stabilite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare, precum si indemnizatiile personalului care ocupă functii de demnitate publică, stabilite potrivit anexelor nr. II si III la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, cu modificările ulterioare, avute la 31 decembrie 2002, se majorează în două etape, astfel:

a) cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003;

b) cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 fată de nivelul din luna septembrie.

(2) Pentru personalul contractual din sectorul bugetar, salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000, salariile de bază avute se majorează în două etape, astfel:

a) cu 3% începând cu data de 1 ianuarie 2003;

b) cu 4,5% începând cu data de 1 octombrie 2003 fată de nivelul din luna septembrie.

Art. 2. - (1) În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (1), limita minimă si limita maximă a salariilor de bază prevăzute în anexele la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, astfel cum au fost majorate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2001 personalului din sectorul bugetar, aprobată si modificată prin Legea nr. 387/2001, si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187/2001 privind cresterile salariale ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar în anul 2002, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 342/2002, se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% si începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 9%.

(2) În aplicarea prevederilor art. 1 alin. (2) limita maximă se majorează începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 3% si începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 4,5%.

(3) Prevederile alin. (1) si alin. (2) se aplică si pentru personalul la care este stabilit un singur nivel al salariului de bază.

Art. 3. - (1) Salariile de bază majorate potrivit art. 2 sunt prevăzute în anexele nr. I a - VI a, pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2003, si în anexele nr. I b - VI b, pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, la pre- zenta ordonantă de urgentă.

(2) Indemnizatiile persoanelor care ocupă functii de demnitate publică alese si numite, precum si ale celor care ocupă functii asimilate cu functii de demnitate publică sunt prevăzute în anexele nr. VII/1 a, VII/2 a si VIII a, pentru perioada 1 ianuarie - 30 septembrie 2003, si, respectiv, în anexele nr. VII/1 b, VII/2 b si VIII b, pentru perioada 1 octombrie - 31 decembrie 2003, la prezenta ordonantă de urgentă.

(3) În salariile de bază corespunzătoare limitei maxime, precum si în cele corespunzătoare unui singur nivel, prevăzute în anexele la prezenta ordonantă de urgentă, este inclusă si majorarea de până la 8,29%, acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 4. - (1) Salariile de bază individuale, care se situează între limitele prevăzute în anexele la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare, avute la data aplicării prezentei ordonante de urgentă, vor fi majorate începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% si începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 9% fată de nivelul din luna septembrie, iar pentru personalul salarizat potrivit anexei nr. I la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare, cu 3% începând cu data de 1 ianuarie 2003 si cu 4,5% începând cu data de 1 octombrie 2003.

(2) În cazul în care salariul de bază majorat cu 6% de la 1 ianuarie 2003 se situează sub limita minimă stabilită în anexele la prezenta ordonantă de urgentă, se acordă salariul de bază prevăzut pentru limita minimă.

Art. 5. - (1) În anul 2003, personalul salarizat între limitele prevăzute în anexele la prezenta ordonantă de urgentă poate beneficia, pe lângă cresterile salariale acordate potrivit art. 1, si de o crestere salarială prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2002, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevăzute de lege pentru anul 2003.

(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se va desfăsura până la finele lunii mai 2003.

Art. 6. - Salariile de bază calculate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului.

Art. 7. - (1) Promovarea personalului în anul 2003, în conditiile legii, se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana si cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile.

(2) Promovarea în conditiile legii a persoanelor încadrate pe functia de debutant, precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

Art. 8. - Absolventii învătământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o crestere de până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 9. - În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activitătii, persoanele angajate în sectorul bugetar aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum si persoanele angajate din institutiile publice ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate si persoanele care revin în functia publică din care au fost suspendate, în conditiile legii, vor fi evaluate prin examenul de testare a cunostintelor profesionale avute, organizat în acest scop de angajator:

a) cu persoanele care promovează acest examen se va proceda în acelasi mod ca si în cazul persoanelor angajate prin concurs;

b) persoanelor care nu promovează acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al functiei avute anterior.

Art. 10. - Ordonatorii principali de credite pot aproba, o dată pe trimestru, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior, precum si modificarea în ceea ce priveste calitatea acestor posturi, de functionar public sau contractual, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Agentiei Nationale a Functionarilor Publici.

Art. 11. - (1) Pentru rezultate deosebite obtinute în activitatea desfăsurată, ordonatorul de credite poate acorda, în limita a 15% din numărul total al personalului contractual prevăzut în statul de functii, un salariu de merit lunar de până la 15% din salariul de bază, care face parte din acesta si care constituie bază de calcul pentru sporuri si alte drepturi care se acordă în raport cu salariul de bază.

Salariile de merit se vor acorda personalului încadrat pe functii de executie în proportie de două treimi din numărul total stabilit în conditiile prezentului alineat. Ordonatorii principali de credite care au în subordine unităti bugetare cu un număr redus de posturi pot aproba ca încadrarea în numărul maxim de beneficiari de salariu de merit si în proportiile stabilite pentru functiile de executie să se facă la nivelul unitătilor respective luate împreună. Repartizarea numărului de beneficiari de salariu de merit pe unitătile luate în calcul, în acest caz, se face de către ordonatorul principal de credite.

(2) Personalul care beneficiază de salariu de merit se stabileste o dată pe an, după aprobarea bugetelor anuale, pe baza rezultatelor obtinute în activitatea desfăsurată în anul precedent, apreciată conform criteriilor elaborate de ordonatorul principal de credite, cu consultarea organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, a reprezentantilor salariatilor.

(3) Pentru personalul contractual nou-angajat, salariul de merit se poate acorda după o perioadă de cel putin 6 luni de la angajare.

(4) Personalul încadrat ca debutant nu poate beneficia de salariu de merit pe perioada respectivă.

(5) Personalul cu indemnizatie lunară ca unică formă de remunerare a activitătii nu se cuprinde în numărul total de posturi în vederea determinării numărului de beneficiari ai salariului de merit.

Art. 12. - (1) Ordonatorii de credite pot acorda premii lunare în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, cu încadrare în fondurile aprobate anual prin buget cu această destinatie. Premiile se pot acorda în cursul anului salariatilor care au realizat sau au participat direct la obtinerea unor rezultate în activitate, apreciate ca valoroase. Sumele neconsumate pot fi utilizate în lunile următoare, în cadrul aceluiasi an bugetar.

(2) În cazurile în care se realizează economii prin reducerea cheltuielilor cu salariile, ordonatorii principali de credite pot aproba acordarea de premii în cursul anului, din economiile realizate, în limita a 2% din cheltuielile cu salariile aferente personalului contractual, prevăzute în bugetul aprobat, pentru personalul contractual din aparatul propriu si din unitătile subordonate, fără a depăsi valoarea economiilor realizate.

(3) Premiile individuale se stabilesc de către ordonatorii de credite, în limita sumelor alocate cu această destinatie de către ordonatorii principali de credite, cu avizul organizatiilor sindicale reprezentative la nivel de unitate sau, după caz, cu avizul reprezentantilor salariatilor, acolo unde nu sunt astfel de organizatii sindicale.

Art. 13. - Personalul din sectorul bugetar necuprins în prezenta ordonantă de urgentă, salarizat potrivit legilor speciale, va beneficia de cresteri salariale în anul 2003 prin modificarea în mod corespunzător a prevederilor din actele normative respective.

Art. 14. - (1) Anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a si VI/2a*) la prezenta ordonantă de urgentă modifică si înlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003 si până la 30 septembrie 2003, anexele nr. I, II, III/3, IV/1-IV/11, V/1, V/2, VI/1, VI/2 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Anexele nr. VII/1a, VII/2a si VIIIa*) la prezenta ordonantă de urgentă modifică si înlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003 si până la 30 septembrie 2003, anexele nr. II/1, II/2 si III la Legea nr. 154/1998, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Anexele nr. Ib, IIb, IIIb, IV/1b-IV/11b, V/1b, V/2b, VI/1b si VI/2b*) la prezenta ordonantă de urgentă modifică si înlocuiesc, începând cu data de 1 octombrie 2003 si până la 31 decembrie 2003, anexele nr. Ia, IIa, IIIa, IV/1a-IV/11a, V/1a, V/2a, VI/1a si VI/2a din aceeasi ordonantă.

(4) Anexele nr. VII/1b, VII/2b si VIIIb*) la prezenta ordonantă de urgentă modifică si înlocuiesc, începând cu data de 1 octombrie 2003 si până la 31 decembrie 2003, anexele nr. VII/1a, VII/2a si VIIIa.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 12 decembrie 2002.

Nr. 191.

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a

Pagina a 15-a

Pagina a 16-a

Pagina a 17-a

Pagina a 18-a

Pagina a 19-a

Pagina a 20-a

Pagina a 21-a

Pagina a 22-a

Pagina a 23-a

Pagina a 24-a

Pagina a 25-a

Pagina a 26-a

Pagina a 27-a

Pagina a 28-a

Pagina a 29-a

Pagina a 30-a

Pagina a 31-a

Pagina a 32-a

Pagina a 33-a

Pagina a 34-a

Pagina a 35-a

Pagina a 36-a

Pagina a 37-a

Pagina a 38-a

Pagina a 39-a

Pagina a 40-a

Pagina a 41-a

Pagina a 42-a

Pagina a 43-a

Pagina a 44-a

Pagina a 45-a

Pagina a 46-a

Pagina a 47-a

Pagina a 48-a

Pagina a 49-a

Pagina a 50-a

Pagina a 51-a

Pagina a 52-a

Pagina a 53-a

Pagina a 54-a

Pagina a 55-a

Pagina a 56-a

Pagina a 57-a

Pagina a 58-a

Pagina a 59-a

Pagina a 60-a

Pagina a 61-a

Pagina a 62-a

Pagina a 62-a

Pagina a 64-a

Pagina a 65-a

Pagina a 66-a

Pagina a 67-a

Pagina a 68-a

Pagina a 69-a

Pagina a 70-a

Pagina a 71-a

Pagina a 72-a

Pagina a 73-a

Pagina a 74-a

Pagina a 75-a

Pagina a 76-a

Pagina a 77-a

Pagina a 78-a

Pagina a 79-a

Pagina a 80-a

Pagina a 81-a

Pagina a 82-a

Pagina a 83-a

Pagina a 84-a

Pagina a 85-a

Pagina a 86-a

Pagina a 87-a

Pagina a 88-a

Pagina a 89-a

Pagina a 90-a

Pagina a 91-a

Pagina a 92-a

Pagina a 93-a

Pagina a 94-a

Pagina a 95-a

Pagina a 96-a

Pagina a 97-a

Pagina a 98-a

Pagina a 99-a

Pagina a 100-a

Pagina a 101-a

Pagina a 102-a

Pagina a 103-a

Pagina a 104-a

Pagina a 105-a

Pagina a 106-a

 

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

AUTORITATEA NATIONALĂ DE REGLEMENTARE ÎN DOMENIUL ENERGIEI

 

ORDIN

privind aprobarea Metodologiei pentru stabilirea preturilor/tarifelor de achizitie a energiei electrice de la producători independenti si autoproducători

 

În temeiul art. 5 pct. 2 si 5 si al art. 9 alin. (4) si (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 29/1998 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei - ANRE, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 99/2000, cu modificările ulterioare, al art. 41 alin. (1) si al art. 70 lit. a) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1998 privind energia electrică si termică, cu modificările ulterioare, având în vedere referatul de aprobare întocmit de Departamentul preturi, tarife si analiză economică, în conformitate cu prevederile Procesului-verbal al sedintei Comitetului de reglementare al Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei din data de 14 decembrie 2002,

 

presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Metodologia pentru stabilirea preturilor/tarifelor de achizitie a energiei electrice de la producători independenti si autoproducători, cuprinsă în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Participantii la piata de energie electrică vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei Electrice nr. 168/2000 pentru aprobarea Metodologiei pentru negocierea preturilor de achizitie a energiei electrice de la producători independenti si autoproducători, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 465 din 25 septembrie 2000.

Art. 5. - Departamentele de specialitate din cadrul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei vor urmări respectarea prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei,

Ion Lungu

 

Bucuresti, 14 decembrie 2002.

Nr. 37.


*) Anexa la prezentul ordin (inclusiv ordinul) se publică pe pagina web a Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Energiei, www.anre.ro.

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru constituirea Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de bovine

 

În temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul nr. 146.556 din 16 decembrie 2002 al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,

 

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se constituie Comisia de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de bovine, în conformitate cu legislatia Uniunii Europene, denumită în continuare Comisia de lucru, formată din specialisti reprezentanti ai directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Agentiei Nationale de Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G. K. Constantinescu”, Agentiei Nationale de Consultantă Agricolă, ai asociatiilor profesionale si institutelor de cercetare, în componenta nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Comisia de lucru îsi va desfăsura activitatea sub directa coordonare a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Comisia de lucru are următoarele atributii principale:

a) elaborarea, analizarea si supunerea spre aprobare a criteriilor pentru stabilirea grilei de clasificare a carcaselor de bovine, în conformitate cu legislatia Uniunii Europene;

b) initierea si supravegherea experimentelor si testărilor necesare în vederea introducerii grilei de clasificare;

c) analiza rezultatelor testărilor si stabilirea nivelului de referintă pentru elaborarea grilei de preturi a carcaselor de bovine.

Art. 3. - Directia generală de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor si Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2002.

Nr. 598.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de bovine

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Locul de muncă

Presedinte

 

 

1.

Petre Niculae

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia de zootehnie

Secretar

 

 

2.

Chetroiu Lia

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia generală de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor

Membri

 

 

3.

Gheniu Mariana

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia de zootehnie

4.

Neagu Monica Mariana

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia generală de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor

5.

Vasile Maria

Agentia Natională pentru Ameliorare si Reproductie în Zootehnie “Prof. dr. G.K. Constantinescu”

6.

Gurită Adela

Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Bovine Balotesti

7.

Bordeanu Rodica

Agentia Natională de Consultantă Agricolă

8.

Liciu Gheorghe

Asociatia Generală a Crescătorilor de Taurine din România

9.

Elisei Lucian

Filiala Judeteană a Asociatiei Crescătorilor de Taurine Brasov

10.

Codrea Dorel

Filiala Judeteană a Asociatiei Crescătorilor de Taurine Maramures

11.

Chereches Ion

Filiala Judeteană a Asociatiei Crescătorilor de Taurine Sălaj

12.

Jurconi Alex

Asociatia Română a Cărnii

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru constituirea Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de ovine

 

În temeiul art. 26 din Legea zootehniei nr. 72/2002, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

văzând Referatul nr. 146.557/16 decembrie 2002 al Directiei generale de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se constituie Comisia de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de ovine, în conformitate cu legislatia Uniunii Europene, denumită în continuare Comisia de lucru, formată din specialisti reprezentanti ai directiilor de specialitate din Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, ai asociatiilor profesionale, institutelor de cercetare si societătilor comerciale de profil, în componenta nominală prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Comisia de lucru îsi va desfăsura activitatea sub directa coordonare a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Comisia de lucru are următoarele atributii principale:

a) elaborarea, analizarea si supunerea spre aprobare a criteriilor pentru stabilirea grilei de clasificare a carcaselor de ovine, în conformitate cu legislatia Uniunii Europene;

b) initierea si supravegherea experimentelor si testărilor necesare în vederea introducerii grilei de clasificare;

c) analiza rezultatelor testărilor si stabilirea nivelului de referintă pentru elaborarea grilei de preturi a carcaselor de ovine.

Art. 3. - Directia generală de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor si Directia generală de implementare, reglementare si de management al resurselor biotehnologice vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 16 decembrie 2002.

Nr. 599.

 

ANEXĂ

 

COMPONENTA

Comisiei de lucru în vederea stabilirii grilei de clasificare a carcaselor de ovine

 

Nr. crt.

Numele si prenumele

Locul de muncă

Presedinte

 

 

1.

Petre Niculae

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia de zootehnie

Secretar

 

 

2.

Bărbut Mihaela Paula

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia de zootehnie

Membri

 

 

3.

Neagu Monica Mariana

Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor - Directia generală de elaborare si armonizare a politicilor, strategiilor si programelor

4.

Vicovan Gabriel

Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Ovine si Caprine Palas

5.

Ionescu Aurel

Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Ovine si Caprine Palas

6.

Bratu Ion

Asociatia Generală a Crescătorilor de Ovine din România

7.

Visan Mihai

Asociatia Română a Cărnii

8.

Manea Iulian

Societatea Comercială “Prod Com” - S.R.L. Fetesti

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli si asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii în vederea achizitionării de instalatii de irigat noi din productia internă, finantat din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 117/2002, modificat si completat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 229/2002

 

În baza prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, cu modificările si completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului,

văzând Referatul de aprobare al Directiei generale de patrimoniu public si de gestiune a mijloacelor financiare si al Compartimentului servicii în agricultură si industria alimentară nr. 202.130 din 12 noiembrie 2002, din care rezultă necesarul valoric al alocatiei de 55% din pretul de achizitie a instalatiilor de irigat noi, din productia internă, instituită prin Programul privind sprijinirea producătorilor agricoli si asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii în vederea achizitionării de instalatii de irigat noi din productia internă, finantat din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”,

în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.163/2002,

ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor emite următorul ordin:

Art. I. - Punctul 2 litera b) din Programul privind sprijinirea producătorilor agricoli si asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii în vederea achizitionării de instalatii de irigat noi din productia internă, finantat din fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”, aprobat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 117/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 194 din 21 martie 2002, modificat si completat prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 229/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 397 din 10 iunie 2002, se modifică si va avea următorul cuprins:

“b) în vederea acoperirii alocatiei de 70% (inclusiv T.V.A.) pentru achizitionarea de instalatii de irigat, se prevede suma de 1.400 miliarde lei, sumă ce devine operantă în functie de alimentarea contului fondului «Dezvoltarea agriculturii românesti». Decontarea eventualelor sume rămase neachitate în anul 2002 la nivelul programului aprobat se va face din bugetul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor pe anul 2003.”

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 624.