MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 953         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 decembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

672. - Lege privind auditul public intern

 

1.050. - Decret pentru promulgarea Legii privind auditul public intern

 

673. - Lege privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentuluicadru de organizare si functionare a consiliilor locale

 

1.051. - Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind auditul public intern

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează auditul public intern la entitătile publice, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public.

Art. 2. - În întelesul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:

a) audit public intern - activitatea functional independentă si obiectivă, care dă asigurări si consiliere conducerii pentru buna administrare a veniturilor si cheltuielilor publice, perfectionând activitătile entitătii publice; ajută entitatea publică să îsi îndeplinească obiectivele printr-o abordare sistematică si metodică, care evaluează si îmbunătăteste eficienta si eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor de administrare;

b) control intern - ansamblul formelor de control exercitate la nivelul entitătii publice, inclusiv auditul intern, stabilite de conducere în concordantă cu obiectivele acesteia si cu reglementările legale, în vederea asigurării administrării fondurilor în mod economic, eficient si eficace; include, de asemenea, structurile organizatorice, metodele si procedurile;

c) control financiar public intern - întregul sistem de control intern din sectorul public, format din sistemele de control ale entitătilor publice, ale altor structuri abilitate de Guvern si dintr-o unitate centrală care este responsabilă de armonizarea si implementarea principiilor si standardelor de control si audit;

d) economicitate - minimizarea costului resurselor alocate pentru atingerea rezultatelor estimate ale unei activităti, cu mentinerea calitătii corespunzătoare a acestor rezultate;

e) eficacitate - gradul de îndeplinire a obiectivelor programate pentru fiecare dintre activităti si raportul dintre efectul proiectat si rezultatul efectiv al activitătii respective;

f) eficientă - maximizarea rezultatelor unei activităti în relatie cu resursele utilizate;

g) entitate publică - autoritatea publică, institutia publică, compania/societatea natională, regia autonomă, societatea comercială la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este actionar majoritar, cu personalitate juridică, care utilizează/administrează fonduri publice si/sau patrimoniu public;

h) fonduri publice - sumele alocate din bugetul de stat, bugetele locale, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului, bugetele institutiilor publice autonome, fondurile provenite din credite externe contractate sau garantate de stat si a căror rambursare, dobânzi si alte costuri se asigură din fonduri publice si din fonduri externe nerambursabile;

i) institutie publică - include Parlamentul, Administratia Prezidentială, ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice, alte autorităti publice, institutii publice autonome, precum si institutiile din subordinea acestora, indiferent de modul de finantare a acestora;

j) institutie publică mică - institutia care derulează un buget anual de până la nivelul echivalentului în lei a 100.000 euro pe o perioadă de 3 ani consecutiv;

k) patrimoniu public - totalitatea drepturilor si obligatiilor statului, unitătilor administrativ-teritoriale sau ale entitătilor publice ale acestora, dobândite sau asumate cu orice titlu; fac parte din patrimoniul public drepturile si obligatiile referitoare atât la bunurile din domeniul public, cât si din domeniul privat al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale;

l) circuitul auditului - stabilirea fluxurilor informatiilor, atributiile si responsabilitătile referitoare la acestea, precum si arhivarea documentatiei justificative complete, pentru toate stadiile desfăsurării unei actiuni, care să permită totodată reconstituirea operatiunilor de la suma totală până la detalii individuale si invers.

 

CAPITOLUL II

Organizarea auditului public intern

 

Art. 3. - (1) Obiectivele auditului public intern sunt:

a) asigurarea obiectivă si consilierea, destinate să îmbunătătească sistemele si activitătile entitătii publice;

b) sprijinirea îndeplinirii obiectivelor entitătii publice printr-o abordare sistematică si metodică, prin care se evaluează si se îmbunătăteste eficacitatea sistemului de conducere bazat pe gestiunea riscului, a controlului si a proceselor administrării.

(2) Sfera auditului public intern cuprinde:

a) activitătile financiare sau cu implicatii financiare desfăsurate de entitatea publică din momentul constituirii angajamentelor până la utilizarea fondurilor de către beneficiarii finali, inclusiv a fondurilor provenite din asistentă externă;

b) constituirea veniturilor publice, respectiv autorizarea si stabilirea titlurilor de creantă, precum si a facilitătilor acordate la încasarea acestora;

c) administrarea patrimoniului public, precum si vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat/public al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale;

d) sistemele de management financiar si control, inclusiv contabilitatea si sistemele informatice aferente.

Art. 4. - Auditul public intern este organizat astfel:

a) Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI);

b) Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI);

c) compartimentele de audit public intern din entitătile publice.

Art. 5. - (1) Se înfiintează Comitetul pentru Audit Public Intern (CAPI) pe lângă Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), organism cu caracter consultativ, pentru a actiona în vederea definirii strategiei si a îmbunătătirii activitătii de audit public intern, în sectorul public.

(2) CAPI cuprinde 11 membri, astfel:

a) presedintele Camerei Auditorilor Financiari din România;

b) profesori universitari cu specialitate în domeniul auditului public intern - 2 persoane;

c) specialisti cu înaltă calificare în domeniul auditului public intern - 3 persoane;

d) directorul general al UCAAPI;

e) experti din alte domenii de activitate, respectiv contabilitate publică, juridic, sisteme informatice - 4 persoane.

(3) Membrii CAPI, cu exceptia directorului general al UCAAPI, nu pot face parte din structurile Ministerului Finantelor Publice, iar modul de nominalizare a acestora se va stabili prin norme aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(4) CAPI va fi condus de un presedinte ales cu majoritate simplă de voturi dintre membrii comitetului, pentru o perioadă de 3 ani; presedintele convoacă întâlnirile CAPI.

(5) Regulamentul de organizare si functionare a CAPI este aprobat de plenul acestuia, cu o majoritate de jumătate plus unu din voturi.

(6) Secretariatul tehnic al CAPI este asigurat de UCAAPI.

(7) Membrii CAPI vor primi o indemnizatie de sedintă egală cu 20% din nivelul echivalent salariului brut al secretarilor de stat; indemnizatia se suportă din bugetul statului, prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 6. - În realizarea obiectivelor sale CAPI are următoarele atributii principale:

a) dezbate planurile strategice de dezvoltare în domeniul auditului public intern si emite o opinie asupra directiilor de dezvoltare a acestuia;

b) dezbate si emite o opinie asupra actului normative elaborat de UCAAPI în domeniul auditului public intern;

c) dezbate si avizează raportul anual privind activitatea de audit public intern si îl prezintă Guvernului;

d) avizează planul misiunilor de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale;

e) dezbate si emite o opinie asupra rapoartelor de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale;

f) analizează importanta recomandărilor formulate de auditorii interni în cazul divergentelor de opinii dintre conducătorul entitătii publice si auditorii interni, emitând o opinie asupra consecintelor neimplementării recomandărilor formulate de acestia;

g) analizează acordurile de cooperare între auditul intern si cel extern referitor la definirea conceptelor si la utilizarea standardelor în domeniu, schimbul de rezultate din activitatea propriu-zisă de audit, precum si pregătirea profesională comună a auditorilor;

h) avizează numirea si revocarea directorului general al UCAAPI.

Art. 7. - (1) În cadrul Ministerului Finantelor Publice se constituie Uniunea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern (UCAAPI), structurată pe compartimente de specialitate, în subordinea directă a ministrului finantelor publice.

(2) UCAAPI este condusă de un director general, numit de ministrul finantelor publice, cu avizul CAPI.

(3) Directorul general este functionar public si trebuie să aibă o înaltă calificare profesională în domeniul financiar-contabil si/sau al auditului, cu o competentă profesională corespunzătoare, si să îndeplinească cerintele Codului privind conduita etică a auditorului intern.

Art. 8. - În realizarea obiectivelor sale UCAAPI are următoarele atributii principale:

a) elaborează, conduce si aplică o strategie unitară în domeniul auditului public intern si monitorizează la nivel national această activitate;

b) dezvoltă cadrul normativ în domeniul auditului public intern;

c) dezvoltă si implementează proceduri si metodologii uniforme, bazate pe standardele internationale, inclusiv manualele de audit intern;

d) dezvoltă metodologiile în domeniul riscului managerial;

e) elaborează Codul privind conduita etică a auditorului intern;

f) avizează normele metodologice specifice diferitelor sectoare de activitate în domeniul auditului public intern;

g) dezvoltă sistemul de raportare a rezultatelor activitătii de audit public intern si elaborează raportul anual, precum si sinteze, pe baza rapoartelor primite;

h) efectuează misiuni de audit public intern de interes national cu implicatii multisectoriale;

i) verifică respectarea normelor, instructiunilor, precum si a Codului privind conduita etică a auditorului intern de către compartimentele de audit public intern si poate initia măsurile corective necesare, în cooperare cu conducătorul entitătii publice în cauză;

j) coordonează sistemul de recrutare si de pregătire profesională în domeniul auditului public intern;

k) avizează numirea/destituirea sefilor compartimentelor de audit public intern din entitătile publice;

l) cooperează cu Curtea de Conturi si cu alte institutii si autorităti publice din România;

m) cooperează cu autoritătile si organizatiile de control financiar public din alte state, inclusiv din Comisia Europeană.

Art. 9. - Compartimentul de audit public intern se organizează astfel:

a) conducătorul institutiei publice sau, în cazul altor entităti publice, organul de conducere colectivă are obligatia instituirii cadrului organizatoric si functional necesar desfăsurării activitătii de audit public intern;

b) la institutiile publice mici, care nu sunt subordonate altor entităti publice, auditul public intern se limitează la auditul de regularitate si se efectuează de către compartimentele de audit public intern ale Ministerului Finantelor Publice;

c) conducătorul entitătii publice subordonate poate stabili si mentine un compartiment functional de audit public intern, cu acordul entitătii publice de la nivelul ierarhic imediat superior, iar dacă acest compartiment nu se înfiintează, auditul entitătii respective se efectuează de către compartimentul de audit public intern al entitătii publice de la nivelul ierarhic imediat superior.

Art. 10. - (1) Compartimentul de audit public intern se constituie în subordinea directă a conducerii entitătii publice si, prin atributiile sale, nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern si în desfăsurarea activitătilor supuse auditului public intern.

(2) Conducătorul compartimentului de audit public intern este numit/destituit de către conducătorul entitătii publice, cu avizul UCAAPI; pentru entitătile publice subordonate numirea/destituirea se face cu avizul organului ierarhic superior.

(3) Conducătorul compartimentului de audit public intern este responsabil pentru organizarea si desfăsurarea activitătilor de audit.

(4) Functia de auditor intern este incompatibilă cu exercitarea acestei functii ca activitate profesională orientată spre profit sau recompensă.

Art. 11. - Atributiile compartimentului de audit public intern sunt:

a) elaborează norme metodologice specifice entitătii publice în care îsi desfăsoară activitatea, cu avizul UCAAPI sau al organului ierarhic superior, în cazul entitătilor publice subordonate;

b) elaborează proiectul planului anual de audit public intern;

c) efectuează activităti de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar si control ale entitătii publice sunt transparente si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficientă si eficacitate;

d) informează UCAAPI despre recomandările neînsusite de către conducătorul entitătii publice auditate, precum si despre consecintele acestora;

e) raportează periodic asupra constatărilor, concluziilor si recomandărilor rezultate din activitătile sale de audit;

f) elaborează raportul anual al activitătii de audit public intern;

g) în cazul identificării unor iregularităti sau posibile prejudicii, raportează imediat conducătorului entitătii publice si structurii de control intern abilitate.

 

CAPITOLUL III

Desfăsurarea auditului public intern

 

Art. 12. - Tipurile de audit sunt următoarele:

a) auditul de sistem, care reprezintă o evaluare de profunzime a sistemelor de conducere si control intern, cu

scopul de a stabili dacă acestea functionează economic, eficace si eficient, pentru identificarea deficientelor si formularea de recomandări pentru corectarea acestora;

b) auditul performantei, care examinează dacă criteriile stabilite pentru implementarea obiectivelor si sarcinilor entitătii publice sunt corecte pentru evaluarea rezultatelor si apreciază dacă rezultatele sunt conforme cu obiectivele;

c) auditul de regularitate, care reprezintă examinarea actiunilor asupra efectelor financiare pe seama fondurilor

publice sau a patrimoniului public, sub aspectul respectării ansamblului principiilor, regulilor procedurale si metodologice care le sunt aplicabile.

Art. 13. - (1) Auditul public intern se exercită asupra tuturor activitătilor desfăsurate într-o entitate publică, inclusiv asupra activitătilor entitătilor subordonate, cu privire la formarea si utilizarea fondurilor publice, precum si la administrarea patrimoniului public.

(2) Compartimentul de audit public intern auditează, cel putin o dată la 3 ani, fără a se limita la acestea, următoarele:

a) angajamentele bugetare si legale din care derivă direct sau indirect obligatii de plată, inclusiv din fondurile comunitare;

b) plătile asumate prin angajamente bugetare si legale, inclusiv din fondurile comunitare;

c) vânzarea, gajarea, concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul privat al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale;

d) concesionarea sau închirierea de bunuri din domeniul public al statului ori al unitătilor administrativ-teritoriale;

e) constituirea veniturilor publice, respectiv modul de autorizare si stabilire a titlurilor de creantă, precum si a facilitătilor acordate la încasarea acestora;

f) alocarea creditelor bugetare;

g) sistemul contabil si fiabilitatea acestuia;

h) sistemul de luare a deciziilor;

i) sistemele de conducere si control, precum si riscurile asociate unor astfel de sisteme;

j) sistemele informatice.

Art. 14. - (1) Proiectul planului de audit public intern se elaborează de către compartimentul de audit public intern, pe baza evaluării riscului asociat diferitelor structuri, activităti, programe/proiecte sau operatiuni, precum si prin preluarea sugestiilor conducătorului entitătii publice, prin consultare cu entitătile publice ierarhic superioare, tinând seama de recomandările Curtii de Conturi.

(2) Conducătorul entitătii publice aprobă anual proiectul planului de audit public intern.

(3) Auditorul intern desfăsoară audituri ad-hoc, respectiv misiuni de audit public intern cu caracter exceptional, necuprinse în planul anual de audit public intern, în conditiile prevăzute la art. 15.

Art. 15. - În realizarea misiunilor de audit auditorii interni îsi desfăsoară activitatea pe bază de ordin de serviciu, emis de seful compartimentului de audit public intern, care prevede în mod explicit scopul, obiectivele, tipul si durata auditului public intern, precum si nominalizarea echipei de auditare.

Art. 16. - (1) Compartimentul de audit public intern notifică structura care va fi auditată, cu 15 zile înainte de declansarea misiunii de audit; în notificare se precizează scopul, principalele obiective si durata misiunii de audit.

(2) Compartimentul de audit public intern notifică, de asemenea, tematica în detaliu, programul comun de cooperare, precum si perioadele în care se realizează interventiile la fata locului, conform normelor metodologice.

(3) Auditorii interni au acces la toate datele si informatiile, inclusiv la cele existente în format electronic, pe care le consideră relevante pentru scopul si obiectivele precizate în ordinul de serviciu.

(4) Personalul de conducere si de executie din structura auditată are obligatia să ofere documentele si informatiile solicitate, în termenele stabilite, precum si tot sprijinul necesar desfăsurării în bune conditii a auditului public intern.

(5) Auditorii interni pot solicita date, informatii, precum si copii ale documentelor, certificate pentru conformitate, de la persoanele fizice si juridice aflate în legătură cu structura auditată, iar acestea au obligatia de a le pune la dispozitie la data solicitată. Totodată auditorii interni pot efectua la aceste persoane fizice si juridice orice fel de reverificări financiare si contabile legate de activitătile de control intern la care acestea au fost supuse, care vor fi utilizate pentru constatarea legalitătii si a regularitătii activitătii respective.

(6) Reprezentantilor autorizati ai Comisiei Europene si ai Curtii de Conturi Europene li se asigură drepturi similare celor prevăzute pentru auditorii interni, cu scopul protejării intereselor financiare ale Uniunii Europene; acestia trebuie să fie împuterniciti în acest sens printr-o autorizatie scrisă, care să le ateste identitatea si pozitia, precum si printr-un document care să indice obiectul si scopul controlului sau al inspectiei la fata locului.

(7) Ori de câte ori în efectuarea auditului public intern sunt necesare cunostinte de strictă specialitate, conducătorul compartimentului de audit public intern poate decide asupra oportunitătii contractării de servicii de expertiză/consultantă din afara entitătii publice.

Art. 17. - (1) Auditorii interni elaborează un proiect de raport de audit public intern la sfârsitul fiecărei misiuni de audit public intern; proiectul de raport de audit public intern reflectă cadrul general, obiectivele, constatările, concluziile si recomandările. Raportul de audit public intern este însotit de documente justificative.

(2) Proiectul de raport de audit public intern se transmite la structura auditată; aceasta poate trimite, în maximum 15 zile de la primirea raportului, punctele sale de vedere, care vor fi analizate de auditorii interni.

(3) În termen de 10 zile de la primirea punctelor de vedere compartimentul de audit public intern organizează reuniunea de conciliere cu structura auditată, în cadrul căreia se analizează constatările si concluziile, în vederea acceptării recomandărilor formulate.

(4) Seful compartimentului de audit public intern trimite raportul de audit public intern finalizat, împreună cu rezultatele concilierii, conducătorului entitătii publice care a aprobat misiunea, pentru analiză si avizare; pentru institutia publică mică, raportul de audit public intern este transmis spre avizare conducătorului acesteia. După avizare recomandările cuprinse în raportul de audit public intern vor fi comunicate structurii auditate.

(5) Structura auditată informează compartimentul de audit public intern asupra modului de implementare a recomandărilor, incluzând un calendar al acestora. Seful compartimentului de audit public intern informează UCAAPI sau organul ierarhic superior, după caz, despre recomandările care nu au fost avizate; aceste recomandări vor fi însotite de documentatia de sustinere.

(6) Compartimentul de audit public intern verifică si raportează UCAAPI sau organului ierarhic superior, după caz, asupra progreselor înregistrate în implementarea recomandărilor.

 

CAPITOLUL IV

Auditorii interni

 

Art. 18. - (1) Auditorii interni care sunt functionari publici sunt selectati si au drepturile, obligatiile si incompatibilitătile prevăzute de Statutul functionarilor publici.

(2) Numirea sau revocarea auditorilor interni se face de către conducătorul entitătii publice, respectiv de către organul colectiv de conducere, cu avizul conducătorului compartimentului de audit public intern.

(3) Auditorii interni au un nivel de salarizare corespunzător ierarhiei acestei functii în cadrul sistemului de salarizare a functionarilor publici; totodată auditorii interni beneficiază de un spor pentru complexitatea muncii de 25%, aplicat la salariul de bază brut lunar.

(4) Pentru auditorii interni care nu sunt functionari publici selectarea, stabilirea drepturilor si obligatiilor se fac în concordantă cu regulamentele proprii de functionare a entitătii publice, precum si cu prevederile prezentei legi.

Art. 19. - (1) Auditorii interni trebuie să îsi îndeplinească atributiile în mod obiectiv si independent, cu profesionalism si integritate, conform prevederilor prezentei legi si potrivit normelor si procedurilor specifice activitătii de audit public intern.

(2) Pentru actiunile lor, întreprinse cu bună-credintă în exercitiul atributiilor si în limita acestora, auditorii interni nu pot fi sanctionati sau trecuti în altă functie.

(3) Auditorii interni nu vor divulga nici un fel de date, fapte sau situatii pe care le-au constatat în cursul ori în legătură cu îndeplinirea misiunilor de audit public intern.

(4) Auditorii interni sunt responsabili de protectia documentelor referitoare la auditul public intern desfăsurat la o entitate publică.

(5) Răspunderea pentru măsurile luate în urma analizării recomandărilor prezentate în rapoartele de audit apartine conducerii entitătii publice.

(6) Auditorii interni trebuie să respecte prevederile Codului privind conduita etică a auditorului intern.

(7) Auditorii interni au obligatia perfectionării cunostintelor profesionale; seful compartimentului de audit public intern, respectiv conducerea entitătii publice, va asigura conditiile necesare pregătirii profesionale, perioada destinată în acest scop fiind de minimum 15 zile pe an.

Art. 20. - (1) Persoanele care sunt soti, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul entitătii publice nu pot fi auditori interni în cadrul aceleiasi entităti publice.

(2) Auditorii interni nu pot fi desemnati să efectueze misiuni de audit public intern la o structură/entitate publică dacă sunt soti, rude sau afini până la gradul al patrulea inclusiv cu conducătorul acesteia sau cu membrii organului de conducere colectivă.

(3) Auditorii interni nu trebuie implicati în vreun fel în îndeplinirea activitătilor pe care în mod potential le pot audita si nici în elaborarea si implementarea sistemelor de control intern al entitătilor publice.

(4) Auditorii interni care au responsabilităti în derularea programelor si proiectelor finantate integral sau partial de Uniunea Europeană nu trebuie implicati în auditarea acestor programe.

(5) Auditorilor interni nu trebuie să li se încredinteze misiuni de audit public intern în sectoarele de activitate în care acestia au detinut functii sau au fost implicati în alt mod; această interdictie se poate ridica după trecerea unei perioade de 3 ani.

(6) Auditorii interni care se găsesc în una dintre situatiile prevăzute la alin. (1)-(5) au obligatia de a informa de îndată, în scris, conducătorul entitătii publice si seful structurii de audit public intern.

 

CAPITOLUL V

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 21. - Constituie contraventii si se sanctionează cu amendă de la 30.000.000 lei la 50.000.000 lei următoarele fapte:

a) încălcarea obligatiei de a institui la nivelul entitătii publice structuri organizatorice functionale de audit public intern, conform prevederilor art. 9;

b) încălcarea obligatiei de a elabora norme de audit public intern specifice entitătii publice, precum si neprezentarea lor spre avizare, potrivit prevederilor art. 11 lit. a);

c) încălcarea obligatiei de a elabora proiectul planului de audit public intern, conform prevederilor art. 11 lit. b);

d) refuzul personalului de executie sau de conducere, implicat în activitatea auditată, de a prezenta documentele solicitate cu ocazia efectuării misiunilor de audit public intern, în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (4);

e) nerespectarea prevederilor referitoare la numirea/destituirea conducătorului compartimentului de audit public intern, respectiv la numirea/revocarea auditorilor interni, în conformitate cu prevederile art. 10 alin. (2), respectiv ale art. 18 alin. (2).

Art. 22. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac astfel:

a) de către reprezentantii împuterniciti din cadrul UCAAPI, în limitele sale de competentă, pentru contraventiile prevăzute la art. 21;

b) de către reprezentantii împuterniciti ai organului ierarhic superior, la nivelul entitătii publice subordonate, pentru contraventiile prevăzute la art. 21 lit. a), c) si e);

c) de către reprezentantii împuterniciti de conducătorul entitătii publice, pentru contraventiile prevăzute la art. 21 lit. d).

Art. 23. - Contraventiilor prevăzute la art. 21 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobată si modificată prin Legea nr. 180/2002.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 24. - În termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice generale referitoare la exercitarea auditului public intern.

Art. 25. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă art. 2 lit. c), i), k)-n), p), u), art. 6-9, 28, art. 29 alin. (2), art. 32 lit. a)-e), art. 34 alin. (1) lit. a) si b), art. 37 alin. (3), precum si orice alte dispozitii referitoare la auditul public intern din Ordonanta Guvernului nr. 119/1999 privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 august 1999, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 301/2002.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 6 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 5 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 672.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind auditul public intern

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind auditul public intern si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.050.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 35 din 30 ianuarie 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, adoptată în temeiul prevederilor art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 2 februarie 2002, cu următoarele modificări si completări:

1. Alineatele (3) si (5) ale articolului 1 din anexă vor avea următorul cuprins:

“(3) Dacă nici la a treia convocare nu se prezintă cel putin două treimi din numărul consilierilor declarati alesi, prefectul va dispune verificarea motivelor care au determinat neprezentarea la sedintă a consilierilor absenti. Dacă absentele nu au la bază motive temeinice, determinate de: boală care a necesitat spitalizarea sau imobilizarea la pat; deplasarea în străinătate în interes de serviciu; evenimente de fortă majoră, cum ar fi: inundatii sau alte catastrofe care au împiedicat deplasarea; deces în familie sau alte situatii similare, prefectul va emite un ordin prin care va declara vacante locurile consilierilor declarati alesi, care au lipsit nemotivat de la cele 3 convocări anterioare. Ordinul prefectului poate fi atacat de cei interesati la instanta de contencios administrativ în termen de 5 zile de la comunicare. Hotărârea instantei este definitivă si irevocabilă.

(5) Dacă pe listele de candidati nu mai sunt supleanti sau acestia refuză, la rândul lor, să se prezinte la sedintă, prefectul va dispune organizarea de alegeri pentru completarea posturilor declarate vacante potrivit alin. (3). Alegerile se vor organiza în conditiile Legii nr. 70/1991 privind alegerile locale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în cel mult 30 de zile de la data emiterii ordinului si la acestea vor putea participa toate partidele politice, aliantele politice sau aliantele electorale care au depus initial liste de candidati, precum si candidati independenti care nu au fost declarati alesi la alegerile anterioare.”

2. Alineatul (3) al articolului 4 din anexă va avea următorul cuprins:

“(3) Alegerea membrilor comisiei de validare se face individual, prin votul deschis al majoritătii consilierilor prezenti la sedinta de constituire, iar rezultatul va fi consemnat în hotărârea nr. 1.”

3. Alineatul (1) al articolului 6 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - (1) După alegerea comisiei de validare presedintele dispune o nouă pauză, în timpul căreia va fi examinată de către comisie legalitatea alegerii fiecărui consilier, pe baza dosarelor prezentate de presedintele de vârstă, si vor fi elaborate propunerile de validare sau de invalidare a mandatelor. În acest scop se încheie un proces-verbal al cărui model este prezentat în anexa nr. 1.”

4. După alineatul (4) al articolului 6 din anexă se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) În cazul în care, până la data validării, un candidat declarat ales nu mai face parte din partidul pe a cărui listă a fost ales, la cererea scrisă a partidului respectiv mandatul acestuia nu va fi validat, urmând a fi validat primul supleant pe listă.”

5. Alineatul (4) al articolului 8 din anexă va avea următorul cuprins:

“(4) Consilierii pot depune jurământul fără formula religioasă. În acest caz jurământul va fi imprimat pe formular fără această formulă.”

6. Titlul capitolului II din anexă va avea următorul cuprins:

“Organizarea consiliului local”

7. Alineatul (1) al articolului 9 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) După declararea consiliului local ca legal constituit, se procedează la alegerea presedintelui de sedintă. Alegerea se face prin votul deschis al majoritătii consilierilor în functie. Durata mandatului presedintelui de sedintă nu poate fi mai mare de 3 luni.”

8. Alineatele (2) si (6) ale articolului 11 din anexă vor avea următorul cuprins:

“(2) Propunerea de candidati pentru alegerea viceprimarului, respectiv a viceprimarilor, se face de către oricare dintre consilieri sau de grupurile de consilieri...

(6) În situatia în care se aleg 2 viceprimari, sunt declarati alesi primii 2 candidati care au obtinut votul majoritătii consilierilor în functie.”

9. Articolul 13 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - Alegerea viceprimarului va fi consemnată în hotărârea nr. 5 a consiliului local. Prin aceeasi hotărâre consiliul local ia act de încetarea mandatului de consilier al viceprimarului, în locul acestuia fiind validat primul supleant aflat pe lista partidului politic, aliantei politice sau a aliantei electorale respective, în situatia în care conducerea acestora confirmă în scris că persoana în cauză mai este membru al partidului respectiv.”

10. Alineatul (2) al articolului 15 din anexă va avea următorul cuprins:

“(2) Domeniile de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate, denumirea acestora si numărul de membri, care va fi întotdeauna impar, se stabilesc de către consiliul local, în functie de specificul activitătii din fiecare unitate administrativ-teritorială, iar principalele domenii de activitate în care se pot organiza comisii de specialitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.”

11. Alineatul (3) al articolului 15 din anexă se abrogă.

12. Alineatul (3) al articolului 16 din anexă va avea următorul cuprins:

“(3) Sedintele comisiei de specialitate sunt, de regulă, publice.”

13. După alineatul (3) al articolului 16 din anexă se introduce alineatul (31) cu următorul cuprins:

“(31) Comisia poate invita si alte persoane care să participe la dezbateri.”

14. Alineatul (2) al articolului 17 din anexă va avea următorul cuprins:

“(2) Nominalizarea membrilor fiecărei comisii se face de fiecare grup de consilieri, iar a consilierilor independenti, de către consiliul local, avându-se în vedere, de regulă, optiunea acestora, pregătirea lor profesională si domeniul în care îsi desfăsoară activitatea.”

15. Articolul 28 se abrogă.

16. Alineatul (3) al articolului 29 din anexă va avea următorul cuprins:

“(3) Comisia de analiză si verificare va prezenta consiliului local, la termenul stabilit de acesta, raportul întocmit în urma analizelor si verificărilor efectuate. Raportul va cuprinde, dacă este cazul, propuneri concrete de îmbunătătire a activitătii în domeniul supus analizei sau verificării.”

17. Alineatul (1) al articolului 31 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 31. - (1) După preluarea conducerii lucrărilor consiliului local de către presedintele de sedintă se trece la ceremonia de depunere a jurământului de către primar, dacă procedura de validare a mandatului acestuia a fost finalizată. În acest scop judecătorul sau altă persoană desemnată de presedintele judecătoriei prezintă în fata consiliului local hotărârea de validare.”

18. Alineatele (2) si (3) ale articolului 32 din anexă vor avea următorul cuprins:

“(2) Primarul va ocupa în sala de sedinte un loc distinct.

(3) Dacă la lucrările consiliului local participă prefectul, presedintele consiliului judetean sau reprezentantii acestora, acestia vor ocupa un loc distinct.”

19. După alineatul (4) al articolului 35 din anexă se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

“(5) În comunele sau orasele în care cetătenii apartinând unei minorităti nationale au o pondere de peste 20% din numărul locuitorilor, ordinea de zi se aduce la cunostintă publică si în limba maternă a cetătenilor apartinând minoritătii respective.”

20. Alineatul (2) al articolului 36 din anexă va avea următorul cuprins:

“(2) Consilierul care nu poate lua parte la sedintă este obligat să aducă la cunostintă această situatie presedintelui de sedintă sau secretarului unitătii administrativ-teritoriale.”

21. Articolul 37 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 37. - Dacă în unitatea administrativ-teritorială există delegati sătesti, acestia vor fi invitati în mod obligatoriu la sedintele consiliului local în care se discută aspecte ce interesează satul respectiv. Delegatul sătesc va fi ascultat asupra problemei discutate si va participa la vot, votul său având caracter consultativ.”

22. Alineatul (1) al articolului 38 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 38. - (1) Dezbaterea problemelor se face, de regulă, în ordinea în care acestea sunt înscrise pe ordinea de zi aprobată. Dezbaterea începe prin prezentarea pe scurt a proiectului de hotărâre sau a problemei înscrise pe ordinea de zi, pe care o face initiatorul. Apoi se dă cuvântul presedintelui comisiei de specialitate si, dacă este cazul, sefului compartimentului care a întocmit raportul.”

23. Articolul 40 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 40. - Presedintele de sedintă sau reprezentantul oricărui grup de consilieri poate propune încheierea dezbaterii unei probleme puse în discutia consiliului local.

Propunerea de încheiere a dezbaterii se supune votului.

Discutiile vor fi sistate dacă propunerea a fost acceptată de majoritatea consilierilor.”

24. Articolul 43 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 43. - Asupra proiectelor de hotărâri au loc dezbateri generale si pe articole, consilierii putând formula amendamente de fond sau de redactare. Amendamentele formulate se supun votului consiliului local în ordinea formulării lor. Dacă s-a adoptat un amendament, celelalte se socotesc respinse fără a se mai supune votului.”

25. Articolele 55-59 din anexă se abrogă.

26. La capitolul V din anexă, titlul sectiunii 1 se abrogă.

27. Articolul 69 din anexă va avea următorul cuprins:

“Art. 69. - Consilierul local poate demisiona anuntând în scris consiliul. Solutionarea cererii se va face în conditiile si cu procedura stabilite potrivit prevederilor Statutului alesilor locali.”

28. La capitolul V din anexă, sectiunea a 2-a, respective articolele 70-79, se abrogă.

29. După articolul 79 din anexă se introduc capitolele VI si VII cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL VI

Aparatul permanent al consiliului local

 

Art. 79 1. - (1) Pentru buna organizare a lucrărilor consiliului local, precum si pentru solutionarea altor aspecte din activitatea sa, acesta poate crea un post cu activitate permanentă la comune si orase si 1-2 posturi la municipiu, pe care vor fi încadrate, prin hotărâre, persoane care au studii superioare, de regulă juridice sau administrative.

(2) Functiile pe care vor fi încadrate persoanele prevăzute la alin. (1) se stabilesc prin hotărâre a consiliului local, iar selectionarea acestor persoane se face pe bază de concurs sau examen organizat în conditiile legii. Comisia de concurs se stabileste de consiliul local.

Art. 792. - Salarizarea persoanelor prevăzute la art. 791 se face potrivit anexei nr. II la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 24/2000 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază pentru personalul contractual din sectorul bugetar, aprobată prin Legea nr. 383/2001, cu modificările si completările ulterioare, iar cheltuielile aferente se suportă din bugetul local.

Art. 793. - (1) Apărarea intereselor consiliului local în fata instantelor de judecată se face de persoanele angajate, potrivit art. 791, dacă acestea au pregătirea profesională corespu nzătoare, sau de un apărător ales, în măsura în care asistenta juridică nu poate fi asigurată altfel.

Cheltuielile se suportă din bugetul local.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) împuternicirea se semnează de presedintele de sedintă.

Art. 794. - (1) Posturile prevăzute la art. 791 nu se includ în numărul maxim de posturi rezultat din aplicarea Ordonantei Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile administratiei publice si institutiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Personalului angajat potrivit art. 791 nu i se aplică prevederile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici, cu modificările ulterioare, acesta urmând a-si desfăsura activitatea pe bază de contract de muncă.

(3) Persoanele încadrate pe posturile create potrivit art. 791 îsi desfăsoară activitatea sub coordonarea secretarului unitătii administrativ-teritoriale si colaborează cu acesta la pregătirea sedintelor consiliului local, asigurarea documentării si informării consilierilor, întocmirea si difuzarea către acestia a dosarelor de sedintă si a oricăror alte materiale.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

 

Art. 795. - Încălcarea de către consilieri a obligatiilor ce le revin în exercitarea mandatului constituie abatere si se sanctionează potrivit prevederilor legii statutului alesilor locali, prevederi care pot fi incluse în regulamentul de organizare si functionare a consiliului local.

Art. 796. - Prevederile prezentului regulament-cadru privitoare la secretarul unitătii administrativ-teritoriale se aplică în mod corespunzător si secretarului subdiviziunii administrativ-teritoriale a municipiilor.

Art. 797. - Prevederile prezentului regulament-cadru pot fi avute în vedere si la elaborarea si adoptarea regulamentelor proprii de către consiliile judetene.

Art. 798. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentul regulament-cadru.”

30. Punctul 7 din anexa nr. 2 la regulamentul-cadru va avea următorul cuprins:

“7. Protectie copii, tineret si sport”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, cu modificările si completările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 21 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 26 noiembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

VIOREL HREBENCIUC

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 673.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.051.