MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 954         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 24 decembrie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

            196. - Ordonantă de urgentă privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind cresterile salariale ce se vor acorda în anul 2003 personalului din învătământ, salarizat potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - În anul 2003 salariile personalului din învătământ, stabilite potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 8/2000 pentru modificarea si completarea Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, referitor la stabilirea salariului de bază al personalului din învătământ, si pentru abrogarea unor dispozitii din Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de bază în sectorul bugetar si a indemnizatiilor pentru persoane care ocupă functii de demnitate publică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 23 februarie 2000, cu modificările si completările ulterioare, se majorează în două etape, astfel:

a) cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003;

b) cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 fată de nivelul din luna septembrie 2003.

Art. 2. - Valorile coeficientilor de multiplicare 1,000 prevăzuti la art. 2 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 662/2001, astfel cum au fost majorate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 42/2001 si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 187/2001, se majorează cu 6% începând cu data de 1 ianuarie 2003 si cu 9% începând cu data de 1 octombrie 2003 fată de luna septembrie.

Art. 3. - (1) Coeficientii de multiplicare si valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, utilizati pentru determinarea salariilor de bază stabilite potrivit art. 2, sunt prevăzuti în anexele Ia-IVa pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2003 si în anexele Ib-IVb pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2003.

(2) Indemnizatiile pentru persoanele care ocupă functii de conducere specifice sunt prevăzute în anexa Va pentru perioada 1 ianuarie-30 septembrie 2003 si în anexa Vb pentru perioada 1 octombrie-31 decembrie 2003.

(3) În valoarea coeficientului de multiplicare 1,000, care începând cu această dată este unică pentru toate anexele la prezenta ordonantă de urgentă, este inclusă si majorarea de până la 8,29% acordată potrivit Hotărârii Guvernului nr. 403/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 183 din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii si alte drepturi de asigurări sociale.

Art. 4. - Personalul didactic auxiliar din unitătile de învătământ preuniversitar si din cadrul unitătilor conexe, respectiv centre si cabinete de asistentă psihopedagogică, centre logopedice, cabinete scolare, casa corpului didactic, cluburile sportive scolare, cluburile si palatele copiilor si elevilor, precum si personalul din învătământ, altul decât cel prevăzut în anexele la prezenta ordonantă de urgentă, beneficiază în continuare de o crestere a salariilor de bază cu 5%, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 33/2002 si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 66/2002.

Art. 5. - (1) Salariile de bază individuale avute în luna decembrie 2002, situate între limitele prevăzute în anexele la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000, cu modificările si completările ulterioare, vor fi majorate începând cu data de 1 ianuarie 2003 cu 6% si începând cu data de 1 octombrie 2003 cu 9% fată de nivelul din luna septembrie.

(2) În cazul în care salariul de bază individual majorat cu 6% de la data de 1 ianuarie 2003 se situează sub limita minimă stabilită pe baza coeficientului minim si a valorii coeficientului de multiplicare 1,000, prevăzute în anexele la prezenta ordonantă de urgentă, se acordă nivelul prevăzut la limita minimă.

Art. 6. - (1) În anul 2003 personalul salarizat între limitele prevăzute în anexele la prezenta ordonantă de urgentă poate beneficia, pe lângă cresterile salariale acordate potrivit art. 1, si de o crestere salarială prin evaluarea performantelor profesionale individuale realizate în anul 2002, cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile prevăzute de lege pentru anul 2003.

(2) Evaluarea performantelor profesionale individuale se efectuează până la data de 31 mai 2003.

Art. 7. - Salariile de bază calculate potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă vor fi rotunjite din 1.000 în 1.000 lei în favoarea salariatului.

Art. 8. - (1) Promovarea personalului în anul 2003 se poate face numai pe un post vacant de natura celui pe care urmează să fie promovată persoana, cu exceptia cazurilor mentionate în legi speciale si cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile de personal.

(2) Promovarea în conditiile legii a persoanelor încadrate pe functia de debutant, precum si a celor care au absolvit studii de nivel superior în specialitatea în care îsi desfăsoară activitatea se face prin transformarea postului pe care acestea sunt încadrate într-un post de nivel superior.

Art. 9. - Absolventii învătământului superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrati pe functii cu nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor absolvite, la care se asigură o crestere de până la 20% a salariului de bază avut.

Art. 10. - În vederea stabilirii salariului de bază, în termen de 15 zile de la reluarea activitătii, persoanele angajate în învătământ aflate în concediu plătit pentru îngrijirea copiilor în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, potrivit legii, persoanele angajate care nu au prestat activitate în ultimele 12 luni, fiind în concediu medical sau în concediu fără plată, potrivit legii, precum si persoanele angajate din institutiile de învătământ, ale căror contracte individuale de muncă sunt suspendate, si persoanele care revin în functia din care au fost suspendate, în conditiile legii, vor fi evaluate prin examenul de testare a cunostintelor profesionale, organizat în acest scop de angajator:

a) cu persoanele care promovează acest examen se va proceda în acelasi mod ca si în cazul persoanelor angajate prin concurs;

b) persoanelor care nu promovează acest examen li se atribuie salariul avut anterior sau, după caz, salariul minim al functiei avute anterior.

Art. 11. - (1) Ordonatorii principali de credite pot aproba în anul 2003, o dată pe trimestru, în limita numărului maxim de posturi prevăzut în anexele la Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002 si cu încadrarea în nivelul alocatiilor bugetare aprobate pentru cheltuielile cu salariile, numai pentru posturile vacante, utilizarea unui număr mai mare de posturi de nivel inferior, prin reducerea corespunzătoare a unui număr de posturi de nivel superior.

(2) Pentru ordonatorii principali de credite finantati integral de la bugetul de stat aplicarea prevederilor alin. (1) se face cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 12. - Anexele*) la prezenta ordonantă de urgentă modifică si înlocuiesc, începând cu data de 1 ianuarie 2003, anexele nr. 1, 2 si 3 la Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 8/2000, cu modificările si completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 662/2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 196.


*) Anexe

 

Pagina 1

Pagina a 2-a

Pagina a 3-a

Pagina a 4-a

Pagina a 5-a

Pagina a 6-a

Pagina a 7-a

Pagina a 8-a

Pagina a 9-a

Pagina a 10-a

Pagina a 11-a

Pagina a 12-a

Pagina a 13-a

Pagina a 14-a