MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 956         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 27 decembrie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 310 din 19 noiembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6, precum si ale art. 51 alin. (1) lit. c) si alin. (2) liniuta a treia din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse  accizelor, cu modificările si completările ulterioare

 

Decizia nr. 331 din 3 decembrie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1), art. 9-11, art. 27 alin. (1), art. 49, 51 si 52 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările ulterioare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

197. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001

 

198. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor

 

199. - Ordonantă de urgentă privind stingerea unor obligatii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România, precum si ale personalului acestora

 

200. - Ordonantă de urgentă privind societătile de credit ipotecar

 

201. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

 

1.488. - Hotărâre privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării si implementării Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice si a planului de actiune aferent

 

1.489. - Hotărâre privind înfiintarea Agentiei Nationale Antidrog

 

1.490. - Hotărâre privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea conditiilor si criteriilor de amânare la plată a unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

365. - Ordin al ministrului de interne pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea si conditiile de utilizare a dispozitivelor speciale cu lumini de culoare rosie sau albastră, montate pe autovehiculele apartinând unor institutii

 

DECIZII  ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 310

din 19 noiembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6, precum si ale art. 51 alin. (1) lit. c) si alin. (2)

liniuta a treia din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (4), precum si ale art. 51 alin. (1) lit. c) si alin. (2) liniuta a treia din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Gastro-Orizont” - S.R.L. din Drobeta-Turnu Severin în Dosarul nr. 8.165/2001 al Tribunalului Mehedinti – Sectia civilă.

La apelul nominal lipsesc părtile, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei ca inadmisibilă, având în vedere că dispozitiile legale criticate nu mai sunt în vigoare.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 10 decembrie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 8.165/2001, Tribunalul Mehedinti – Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6, precum si ale art. 51 alin. (1) lit. c) si alin. (2) liniuta a treia din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare.

Exceptia a fost ridicată de Societatea Comercială “Gastro-Orizont” - S.R.L. din Drobeta-Turnu Severin într-o cauză ce are ca obiect plângerea formulată împotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor încheiat de comisarii Gărzii Financiare Mehedinti.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 contravin prevederilor art. 15 alin. (2) din Constitutie, întrucât “se aplică si produselor existente în stoc la producător, si comercianti, cu toate că aceste mărfuri au fost achitate, aprovizionate, evidentiate si supuse impozitării în regimul juridic anterior”. În ceea ce priveste dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. c) si alin. (2) liniuta a treia din ordonanta criticată, autorul exceptiei sustine că acestea contravin prevederilor constitutionale ale art. 41, întrucât “în spetă marfa vândută la un pret mai mic decât cel stabilit de asociatia unor producători, nu se poate confisca”.

Instanta de judecată consideră că exceptia este nefondată.

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

În punctul de vedere al Guvernului se arată că dispozitiile art. 6 din ordonanta criticată au fost abrogate, potrivit art. 62 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/2001, începând cu data de 1 ianuarie 2002. Referitor la celelalte dispozitii legale criticate, se apreciază că acestea nu contravin prevederilor constitutionale invocate.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 6, precum si ale art. 51 alin. (1) lit. c) si alin. (2) liniuta a treia din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 42 din 31 ianuarie 2000, cu modificările si completările ulterioare.

Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea retine următoarele:

I. Examinând exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000, cu modificările si completările ulterioare, se constată că la data sesizării Curtii (prin Încheierea din 10 decembrie 2001) aceste dispozitii erau abrogate începând cu data de 1 ianuarie 2002, potrivit art. 62 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158 din 27 noiembrie 2001 privind regimul accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 767 din 30 noiembrie 2001.

De asemenea, se constată că aceste dispozitii legale nu au fost preluate în actul normativ abrogator. În aceste conditii rezultă că au devenit incidente dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, potrivit cărora Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra exceptiilor de neconstitutionalitate având ca obiect dispozitii legale în vigoare, astfel că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 din această ordonantă a devenit inadmisibilă.

II. Referitor la dispozitiile art. 51 alin. (1) lit. c) si alin. (2) liniuta a treia din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000, cu modificările si completările ulterioare, se constată că, ulterior datei sesizării Curtii, a fost adoptată

Legea nr. 521 din 17 iulie 2002 privind regimul de supraveghere si autorizare a productiei, importului si circulatiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002.

Prin dispozitiile art. 64 din acest act normativ se abrogă prevederile art. 28-42, art. 50 alin. (2) si ale art. 51-59 din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000, cu modificările si completările ulterioare.

De asemenea, se constată că aceste dispozitii legale nu au fost preluate în actul normativ abrogator. În aceste conditii rezultă că au devenit incidente si în acest caz dispozitiile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, potrivit cărora Curtea Constitutională se pronuntă numai asupra exceptiilor de neconstitutionalitate având ca obiect dispozitii legale în vigoare, astfel că si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 51 alin. (1) lit. c) si alin. (2) liniuta a treia din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000, cu modificările si completările ulterioare, a devenit inadmisibilă.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 6 alin. (1) si (4), precum si ale art. 51 alin. (1) lit. c) si alin. (2) liniuta a treia din Ordonanta Guvernului nr. 27/2000 privind regimul produselor supuse accizelor, cu modificările si completările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Gastro-Orizont” - S.R.L. din Drobeta-Turnu Severin în Dosarul nr. 8.165/2001 al Tribunalului Mehedinti - Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 19 noiembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. Costică Bulai

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 331

din 3 decembrie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1), art. 9-11, art. 27 alin. (1),

art. 49, 51 si 52 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările ulterioare

 

Costică Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Florentina Baltă - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1), art. 9-11, art. 27 alin. (1), art. 49, 51 si 52 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea de Valori Mobiliare “Ascon Broker” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 287/2002 al Curtii de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ.

La apelul nominal răspunde Banca Comercială Română - Sucursala judeteană Galati, reprezentată prin consilier juridic Elena-Otilia Pascu, constatându-se lipsa autorului exceptiei, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul părtii prezente solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât se apreciază că textele de lege criticate nu sunt contrare prevederilor din Constitutie invocate ca fiind încălcate.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei. Astfel, în ceea ce priveste neconstitutionalitatea art. 9-11, art. 49, 51 si 52 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, se arată că exceptia a devenit inadmisibilă, deoarece prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002 aceste texte au fost abrogate sau modificate, iar în legătură cu neconstitutionalitatea art. 27 alin. (1) din lege, autorul exceptiei nu mentionează nici o prevedere din Constitutie căreia acesta îi contravine.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 12 aprilie 2002, pronuntată în Dosarul nr. 287/2002, Curtea de Apel Galati – Sectia comercială si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1), art. 9-11, art. 27, 49, 51 si 52 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea de Valori Mobiliare “Ascon Broker” - S.A. din Galati într-o cauză având ca obiect constatarea nulitătii înscrierii de mentiuni efectuate de Registrul comertului din Galati.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că, întrucât registrul comertului este, potrivit art. 4 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, o institutie publică, depunerea taxelor percepute pentru operatiunile efectuate, conform art. 11 din lege, la camerele locale de comert si industrie “reprezintă în fapt deturnarea surselor bugetare colectate pentru servicii de interes public către un organism autonom de interes privat, fără a fi supuse controlului din partea Curtii de Conturi sau a Ministerului Finantelor, asa cum se procedează în cazul celorlalte institutii de interes public”. În consecintă, se apreciază că organizarea si functionarea acestei institutii publice trebuie să respecte prevederile constitutionale ale art. 115, 116, 119 si 122 “referitoare la subordonarea organelor de specialitate fată de Guvern, ministere sau autorităti administrative”. În ceea ce priveste neconstitutionalitatea prevederilor art. 9 alin. (1) si (2) si ale art. 27 alin. (1) din lege, se arată că, potrivit statutului lor, stabilit prin Decretul-lege nr. 139/1990, “camerele de comert nu sunt echidistante fată de toti comerciantii, indiferent dacă sunt sau nu membri ai acestora”, astfel că nu pot asigura “un climat de concurentă legală si de protectie a proprietătii private, asa cum prevede art. 41 alin. (2) din Constitutie”.

Curtea de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este neîntemeiată. În acest sens, se arată că registrul comertului nu face parte din categoria institutiilor publice din cadrul administratiei publice, astfel că în mod eronat, în temeiul art. 4 alin. (1) din lege, autorul exceptiei ajunge la concluzia că acesta are un asemenea statut.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul apreciază că exceptia de neconstitutionalitate ridicată este inadmisibilă, întrucât solutionarea cauzei deduse judecătii nu depinde de prevederile art. 4 alin. (1), art. 9-11, art. 27, 49, 51 si 52 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Se arată că, de altfel, nu există nici un conflict de interese între registrul comertului, care reprezintă prin atributiile si importanta activitătii desfăsurate o institutie de interes public si camerele de comert si industrie, organisme private cu caracter profesional având ca scop promovarea intereselor membrilor lor.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională constată că a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie prevederile art. 4 alin. (1), art. 9-11, art. 27 alin. (1), art. 49, 51 si 52 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului republicată, cu modificările ulterioare, prevederi care, în opinia autorului exceptiei, contravin art. 115, 116, 119 si 122 din Constitutie.

Examinând exceptia de neconstitutionalitate ridicată, Curtea constată următoarele:

Ulterior sesizării Curtii Constitutionale prin Încheierea din 12 aprilie 2002 a Curtii de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ, Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 49 din 4 februarie 1998, cu modificări si completări, a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 11 octombrie 2002. Potrivit art. I pct. 2, 3, 4 si 9 din ordonanta de urgentă, cuprinsul, art. 9, 10, 11 si 51 din Legea nr. 26/1990 se modifică, iar în actuala redactare solutiile legislative ale acestor texte de lege sunt diferite de cele anterioare modificării. În conformitate cu prevederile art. 144 lit. c) din Constitutie si ale art. 23 din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată, aceasta se pronuntă asupra exceptiilor de neconstitutionalitate în limitele sesizării, iar în sensul celor statuate prin Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. III din 31 octombrie 1995 privind judecarea constitutionalitătii unei dispozitii legale modificate ulterior invocării exceptiei, decizie publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 259 din 9 noiembrie 1995, dacă solutia legislativă de principiu este diferită de cea anterioară modificării, “Curtea nu se mai poate pronunta asupra constitutionalitătii dispozitiei legale în noua redactare, deoarece ar depăsi limitele sesizării”. Asa fiind, în cauză exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9-11 si 51 din Legea nr. 26/1990, modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002, a devenit inadmisibilă.

De asemenea, Curtea constată că prin art. I pct. 8 din aceeasi ordonantă de urgentă art. 49 din Legea nr. 26/1990, republicată, a fost abrogat si nu mai poate constitui obiect al controlului de constitutionalitate, deoarece, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, iar în conformitate cu dispozitiile alin. (6) al aceluiasi articol “Dacă exceptia este inadmisibilă, fiind contrară prevederilor alin. (1), (2) sau (3), instanta o respinge printr-o încheiere motivată, fără a mai sesiza Curtea Constitutională”. Având în vedere însă că abrogarea textului criticat a intervenit după data sesizării Curtii Constitutionale, exceptia urmează a fi respinsă ca devenită inadmisibilă. Pentru aceleasi considerente si exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 52 din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, urmează a fi respinsă ca inadmisibilă, întrucât la data sesizării Curtii Constitutionale aceste dispozitii erau abrogate expres prin art. I pct. 2 din Legea nr. 348/2001 pentru modificarea Legii nr. 26/1990, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 381 din 12 iulie 2001.

În legătură cu exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1), potrivit căruia “Registrul comertului este public”, Curtea retine că acestea nu încalcă, asa cum sustine autorul exceptiei, art. 115 si 116 din Constitutie, care dispun cu privire la structura si înfiintarea ministerelor si organelor de specialitate din subordinea Guvernului si a ministerelor. Conform art. 2 din Legea nr. 26/1990, republicată, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 129/2002, registrul comertului se tine de către oficiul registrului comertului, organizat în fiecare judet si în municipiul Bucuresti, iar registrul central al comertului se tine de către Oficiul National al Registrului Comertului, institutie publică cu personalitate juridică, finantată integral din venituri proprii, organizată în subordinea Ministerului Justitiei.

Rezultă că textul criticat este chiar în concordantă cu dispozitiile constitutionale mentionate. Curtea mai retine că art. 119 si 122 din Constitutie, referitoare la “Administratia publică locală”, invocate, de asemenea, ca fiind încălcate, nu sunt incidente în cauză.

În sfârsit, cu referire la neconstitutionalitatea art. 27 alin. (1) din Legea nr. 26/1990, republicată, cu modificările ulterioare, potrivit căruia “Camerele de comert si industrie au legitimare procesuală activă si pot interveni în orice proces privind înregistrări în registrul comertului, interesul fiind prezumat si constând în respectarea cerintelor generale ale activitătii comerciale”, autorul exceptiei nu invocă nici un text din Constitutie căruia aceste prevederi îi contravin, iar Curtea, din oficiu, nu poate efectua controlul de neconstitutionalitate.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit.A.c), al art. 23 alin. (3) si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge, ca devenită inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 9-11, 49 si 51 din Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului, republicată, cu modificările ulterioare, exceptie ridicată de Societatea de Valori Mobiliare “Ascon Broker” - S.A. din Galati în Dosarul nr. 287/2002 al Curtii de Apel Galati - Sectia comercială si de contencios administrativ.

2. Respinge, ca fiind inadmisibilă, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 52 din aceeasi lege, exceptie ridicată de acelasi autor în dosarul aceleiasi instante.

3. Respinge, ca fiind neîntemeiată, exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor art. 4 alin. (1) si ale art. 27 alin. (1) din aceeasi lege, exceptie ridicată de acelasi autor în dosarul aceleiasi instante.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 3 decembrie 2002.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. Costică Bulai

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea art. 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

Articol unic. - Articolul 25 din Legea serviciilor publice de gospodărie comunală nr. 326/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 4 iulie 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“(1) Persoanele fizice si juridice, beneficiare ale serviciilor de gospodărie comunală, cu exceptia alimentării cu energie termică produsă centralizat, sunt obligate să achite contravaloarea facturilor reprezentând serviciile prestate, respectiv utilitătile furnizate, în termen de 30 de zile calendaristice de la data emiterii facturii; aceste prevederi se aplică temporar până la data de 31 decembrie 2004, dată de la care termenele de achitare a facturilor se vor stabili prin contractele-cadru emise de autoritătile de reglementare.”

2. După alineatul (1) se introduce alineatul (11) cu următorul cuprins:

“(11) Persoanele fizice si juridice, beneficiare ale serviciului de furnizare a energiei termice produse centralizat, sunt obligate să achite contravaloarea facturilor reprezentând energia termică furnizată, în termen de 15 zile calendaristice de la data emiterii facturii.”

3. Alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Întârzierea în achitarea sumelor datorate, după expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) si (11), atrage majorări de întârziere egale cu cele utilizate pentru neplata obligatiilor fată de bugetul de stat; valoarea penalitătilor nu va depăsi cuantumul debitului si se constituie venit al prestatorului.”

4. Alineatul (3) va avea următorul cuprins:

“(3) Dacă sumele datorate, inclusiv majorările, nu au fost achitate în termen de 30 de zile calendaristice de la expirarea termenelor prevăzute la alin. (1) si (11), furnizorul/prestatorul de servicii publice poate suspenda executarea contractului, cu un preaviz de 5 zile lucrătoare.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 197.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru completarea Legii nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 5 din 12 ianuarie 1991, se completează după cum urmează:

1. După articolul 5 se introduce articolul 51 cu următorul cuprins:

“Art. 51. - (1) Tratatele, indiferent de denumire, la nivel guvernamental sau departamental, inclusiv cele prin schimb de scrisori, prin care se acordă României asistentă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene sau a statelor membre, pot fi negociate si semnate de reprezentantii Ministerului Integrării Europene, în calitatea sa de coordonator national al asistentei financiare nerambursabile, după obtinerea aprobărilor prevăzute de prezenta lege pentru negociere si, respectiv, semnare.

(2) Tratatele prevăzute la alin. (1), care nu necesită ratificarea prin lege de către Parlament, conform art. 4, intră în vigoare la data semnării sau la data efectuării schimbului de scrisori.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 198.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind stingerea unor obligatii de plată ale misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor

organizatiilor internationale acreditate în România, precum si ale personalului acestora

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. 1. - Se anulează obligatia de plată către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” a sumelor reprezentând chirii restante, facturate si neîncasate, împreună cu dobânzile si penalitătile aferente acestora, datorate până la data de 31 decembrie 2002 de către misiunile diplomatice, oficiile consulare, reprezentantele organizatiilor internationale acreditate în România, precum si de către personalul acestora.

Art. 2. - (1) Se anulează obligatia de plată a misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, reprezentantelor organizatiilor internationale acreditate în România, precum si a personalului acestora a sumelor reprezentând taxa pe valoarea adăugată aferentă chiriilor facturate de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” si neachitate de acestea în perioada 1 septembrie 1998 - 31 decembrie 2002.

(2) Corectarea taxei pe valoarea adăugată anulate conform alin. (1) se va efectua prin emiterea unui nou document cu valorile înscrise cu semnul minus, în care se va mentiona numărul documentului corectat, si concomitent se emite un nou document fără taxa pe valoarea adăugată.

Art. 3. - Cuantumurile obligatiilor de plată anulate potrivit art. 1 si 2 se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 199.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

privind societătile de credit ipotecar

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă de urgentă reglementează organizarea si functionarea societătilor de credit ipotecar ca institutii financiare abilitate să acorde credite ipotecare.

 

CAPITOLUL II

Constituirea si obiectul de activitate al societătilor de credit ipotecar

 

Art. 2. - Societătile de credit ipotecar sunt societăti financiare care se constituie ca societăti comerciale pe actiuni si se organizează si functionează potrivit legislatiei aplicabile acestora, precum si potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgentă.

Art. 3. - Obiectul de activitate al societătilor de credit ipotecar constă în activităti de creditare de tip credit ipotecar si activitătile conexe, incluzând, fără limitare: administrarea de portofolii de credite ipotecare, executarea sau valorificarea creantelor ipotecare ori privilegiate, respectiv a bunurilor ce fac obiectul garantiilor sau privilegiilor aferente, tranzactii în cont propriu cu instrumente monetare negociabile precum swap valutar, vânzări sau cumpărări, inclusiv reversibile de titluri de stat si alte active monetare eligibile pentru tranzactionare, valută, instrumente derivate.

Art. 4. - Înfiintarea societătilor de credit ipotecar se notifică Băncii Nationale a României în termen de 30 de zile de la data înmatriculării în registrul comertului, în scop statistic. Documentatia necesară în vederea notificării este: actul constitutiv semnat de actionari si dovada înmatriculării la registrul comertului.

Art. 5. - Societătile de credit ipotecar sunt obligate să notifice Băncii Nationale a României orice modificare intervenită cu privire la documentatia depusă initial.

Art. 6. - (1) Societătile de credit ipotecar pot încheia acte juridice având ca obiect bunurile imobile, respectiv mobile, dobândite în urma executării silite sau voluntare a creditelor garantate cu acestea. Societătile de credit ipotecar pot valorifica astfel de bunuri în conditiile legii.

(2) Societătile de credit ipotecar pot avea calitatea de cedent, respectiv de cesionar al unei creante sau portofoliu de creante ipotecare ori privilegiate, care sunt transferate către orice altă institutie având calitatea de creditor ipotecar, respectiv achizitionate de la aceasta.

Art. 7. - (1) Capitalul social minim al societătilor de credit ipotecar este echivalentul în lei al sumei de 3 milioane euro.

(2) Capitalul social trebuie să fie integral vărsat, în formă bănească, la momentul subscrierii.

(3) Actiunile emise de societătile de credit ipotecar nu pot fi decât actiuni nominative.

 

CAPITOLUL III

Functionarea societătilor de credit ipotecar

 

Art. 8. - (1) Societatea de credit ipotecar elaborează propriile norme interne de creditare care contin si cerinte prudentiale în vederea desfăsurării activitătii astfel încât să se asigure confidentialitatea datelor si informatiilor furnizate de clienti si desfăsurarea activitătii societătii de credit ipotecar în conformitate cu regulile unei practici solide si prudente.

(2) Societatea de credit ipotecar are obligatia să organizeze proceduri de control intern adecvate pentru a asigura desfăsurarea activitătii de acordare a creditelor ipotecare în conformitate cu cerintele legale si prudentiale.

Art. 9. - (1) Fiecare societate de credit ipotecar numeste un auditor financiar independent. Nu poate fi numită în această calitate decât o societate de audit financiar, autorizată în conditiile legii să desfăsoare această activitate în România.

(2) Auditorul financiar independent:

a) întocmeste un raport anual cu privire la situatiile financiare ale societătii de credit ipotecar, la care va anexa opinia sa, din care să rezulte dacă situatiile financiare prezintă o imagine fidelă a pozitiei financiare a societătii de credit ipotecar, performantei financiare si a fluxurilor de trezorerie;

b) analizează procedurile controlului intern si, dacă consideră că acestea nu sunt corespunzătoare, face recomandări societătii de credit ipotecar pentru remedierea acestora;

c) acordă societătii de credit ipotecar asistentă financiarcontabilă, cu respectarea reglementărilor specifice si a principiului independentei, în conformitate cu legislatia aplicabilă acesteia;

d) auditează normele interne de creditare si formulează o opinie cu privire la acestea;

e) desfăsoară orice alte activităti prevăzute de lege privind activitatea de audit financiar.

Art. 10. - Societatea de credit ipotecar păstrează confidentialitatea tuturor operatiunilor pe care le desfăsoară, inclusiv cu privire la identitatea si datele puse la dispozitie de clientii săi.

Art. 11. - Informatii privind operatiunile efectuate pe numele persoanelor fizice si juridice se vor transmite numai titularilor sau reprezentantilor lor legali, iar în cauzele penale în care s-a pus în miscare actiunea penală împotriva titularului, numai la cererea scrisă a procurorului sau a instantei judecătoresti.

Art. 12. - (1) Orice persoană care participă la activitatea societătii de credit ipotecar este obligată să păstreze secretul profesional.

(2) Personalul societătii de credit ipotecar nu poate utiliza în folos personal informatiile pe care le detine sau de care a luat cunostintă în orice mod.

(3) Personalul unei societăti de credit ipotecar, supus prevederilor prezentei ordonante de urgentă, nu are dreptul de a folosi sau de a dezvălui, nici în timpul activitătii, nici după încetarea acesteia, fapte sau date care, devenite publice, ar dăuna intereselor ori prestigiului unei societăti de credit ipotecar sau vreunui client al acesteia.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) se aplică si persoanelor care obtin informatii de natura celor arătate mai sus, din activitatea de control si supraveghere sau din rapoarte ori documente ale societătii de credit ipotecar.

Art. 13. - Activitatea de creditare se derulează prin conturi deschise de societătile de credit ipotecar la bănci autorizate să functioneze pe teritoriul României.

Art. 14. - (1) Societătile de credit ipotecar sunt autorizate să acorde, în regimul de evidentă prevăzut de legislatia contabilă aplicabilă, credite în lei si în valută.

(2) Societătile de credit ipotecar sunt supuse regimului valutar aplicabil băncilor, prevăzut de normele în vigoare, inclusiv cele referitoare la posibilitatea efectuării de operatiuni de încasare sau plăti în monedă străină.

Art. 15. - În mod individual sau în cadrul uniunilor profesionale societătile de credit ipotecar îsi pot constitui un corp propriu de executori. Organizarea si functionarea Corpului executorilor proprii ai societătilor de credit ipotecar se fac potrivit statutului executorilor bancari, aprobat prin ordin al ministrului justitiei.

Art. 16. - Societătile de credit ipotecar pot acorda mandat băncilor să efectueze orice activităti în legătură cu administrarea creditelor ipotecare, inclusiv, dar fără limitare la acestea, cele referitoare la colectarea sumelor plătite de către debitorii societătii de credit ipotecar în vederea îndeplinirii obligatiilor acestora rezultate din contractul de credit ipotecar, la urmărirea efectuării rambursărilor, la executarea silită a ipotecilor si privilegiilor aferente.

Art. 17. - Societătile de credit ipotecar sunt obligate să prevadă în normele interne cerinte prudentiale cu privire la expunerile mari fată de un debitor si expunerea agregată.

Art. 18. - Societătile de credit ipotecar sunt obligate să raporteze Băncii Nationale a României structura portofoliului de creante ipotecare. Raportarea se va face trimestrial pentru fiecare tip de credit ipotecar: achizitie, constructie sau amenajare de imobile.

Art. 19. - Societătile de credit ipotecar sunt persoane juridice declarante la Centrala Riscurilor Bancare, în conformitate cu prevederile si regulamentele Băncii Nationale a României, si sunt obligate să îi furnizeze acesteia informatia de risc bancar în legătură cu creditele ipotecare acordate.

 

CAPITOLUL IV

Prevederi contabile si fiscale

 

Art. 20. - (1) Societătile de credit ipotecar vor organiza si vor conduce contabilitatea proprie aplicând în mod corespunzător prevederile Legii contabilitătii nr. 82/1991, republicată, si ale Ordinului ministrului finantelor publice si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.982/5/2001 pentru aprobarea Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunitătilor Economice Europene nr. 86/635/CEE si cu Standardele Internationale de Contabilitate aplicabile institutiilor de credit, pe baza planului de conturi prevăzut în acesta, cu modificările ulterioare.

(2) Înregistrarea în contabilitate a veniturilor societătilor de credit ipotecar se face pe baza contractelor, precum si a celorlalte acte încheiate potrivit obiectului de activitate al acestora.

Art. 21. - Societătile de credit ipotecar constituie, regularizează si utilizează provizioane specifice de risc de credit, care sunt deductibile în întregime la calculul impozitului pe profit. Clasificarea creditelor acordate clientelei, determinarea necesarului de provizioane specifice de risc de credit, precum si constituirea, regularizarea si utilizarea acestor provizioane se efectuează prin aplicarea în mod corespunzător a prevederilor regulamentelor Băncii Nationale a României privind clasificarea creditelor si plasamentelor si constituirea, regularizarea si utilizarea provizioanelor specifice de risc de credit.

Art. 22. - Societătile de credit ipotecar constituie si repartizează din profitul brut rezerve deductibile fiscal în conformitate cu legislatia aplicabilă băncilor si cu regulamentele Băncii Nationale a României.

Art. 23. - Desfăsurarea activitătii financiare a societătilor de credit ipotecar cu respectarea normelor legale contabile si fiscale aplicabile acestora este supusă controlului organelor abilitate ale Ministerului Finantelor Publice, în conditiile legii.

 

CAPITOLUL V

Dispozitii finale

 

Art. 24. - Societătile de credit ipotecar împreună cu orice alte institutii calificate drept creditori ipotecari se pot asocia în uniuni profesionale care să le reprezinte interesele colective fată de autoritătile publice, să analizeze probleme de interes comun în domeniul creditului ipotecar, să promoveze cooperarea, să informeze membrii uniunii si publicul si să organizeze serviciile de interes comun. De asemenea, acestea pot adera la uniuni internationale de profil, cu respectarea obligatiilor ce decurg din actele constitutive.

Art. 25. - Prevederile prezentei ordonante de urgentă se completează în mod corespunzător cu prevederile Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 200.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea Legii nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

 

În temeiul art. 114 alin. (4) din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investitii imobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 611 din 14 decembrie 1999, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare se acordă pe o perioadă de minimum 5 ani pentru persoanele juridice si de minimum 10 ani pentru persoanele fizice, cu exceptia cazului în care beneficiarul solicită în mod expres acordarea creditului pentru o perioadă mai scurtă.”

2. Alineatul (1) al articolului 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Suma creditului acordat poate fi prevăzută în contractele de credit ipotecar în lei sau într-o valută liber convertibilă si va fi pusă la dispozitie beneficiarului de credit ipotecar esalonat sau integral, plata făcându-se direct către vânzător în cazul cumpărării unui imobil sau către constructor în celelalte cazuri.”

3. Litera a) a articolului 14 va avea următorul cuprins:

“a) variatia ratei dobânzii trebuie să fie legată de fluctuatiile unui indice de referintă mentionat în contract;”

4. Articolul 24 va avea următorul cuprins:

“Art. 24. - (1) Creantele ipotecare si privilegiate conform art. 1737 din Codul civil, care fac parte din portofoliul unei institutii financiare autorizate prin lege, pot fi cesionate unei alte institutii de acelasi tip ori unor alte institutii autorizate să administreze portofolii de creante ipotecare si să emită valori mobiliare pe baza acestora.

(2) Cesiunea de creante ipotecare si privilegiate este o operatiune de investitii financiare care poate avea ca obiect creante ipotecare sau privilegiate individuale ori portofolii de creante care prezintă caractere comune sub aspectul naturii, originii si riscurilor lor. Caracterele comune vor fi stabilite prin contractul de cesiune de creantă.

(3) Indiferent de tipul institutiei cesionare, contractul de credit ipotecar din care a rezultat creanta ipotecară sau privilegiată si fiecare dintre contractele de garantie aferente îsi păstrează calitatea de titlu executoriu.”

Art. II. - (1) Prevederile Legii nr. 190/1999, astfel cum a fost modificată prin prezenta ordonantă de urgentă, se aplică si creditelor cu destinatia prevăzută la art. 1 din lege, acordate de la data de 14 decembrie 1999 si până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante de urgentă, aflate în curs de derulare, în cazul cesionării creantelor rezultate din acestea potrivit art. 24 din acelasi act normativ.

(2) După aprobarea prin lege a prezentei ordonante de urgentă Legea nr. 190/1999 va fi republicată, cu renumerotarea corespunzătoare a textelor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 201.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea Grupului interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării si implementării Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice si a planului de actiune aferent

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 12 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se constituie Grupul interministerial de lucru pentru coordonarea elaborării si implementării Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice si a planului de actiune aferent, denumit în continuare grup

interministerial, organism fără personalitate juridică, cu rol consultativ, care functionează pe lângă Ministerul Industriei si Resurselor.

(2) Grupul interministerial este constituit din reprezentanti ai Ministerului Industriei si Resurselor, Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Dezvoltării si Prognozei, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, Ministerului Integrării Europene, Ministerului Administratiei Publice si Agentiei Române pentru Conservarea Energiei.

(3) Grupul interministerial este coordonat de ministrul industriei si resurselor, în calitate de presedinte. În lipsa presedintelui, grupul interministerial este coordonat de secretarul de stat responsabil pe probleme de integrare europeană sau de secretarul de stat responsabil pe probleme de energie din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor, care îndeplineste functia de vicepresedinte.

(4) În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri conducătorii Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerului Dezvoltării si Prognozei, Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, Ministerului Integrării Europene si Ministerului Administratiei Publice vor nominaliza prin ordin reprezentantii la nivel de secretar de stat în grupul interministerial. Agentia Română pentru Conservarea Energiei este reprezentată la nivel de presedinte.

(5) Lista reprezentantilor Ministerului Industriei si Resurselor în grupul interministerial va fi aprobată prin ordin al ministrului industriei si resurselor în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - Grupul interministerial se întruneste trimestrial si ori de câte ori este necesar, la convocarea presedintelui sau, în lipsa acestuia, la convocarea unuia dintre vicepresedinti.

Art. 3. - Secretariatul grupului interministerial este asigurat de Ministerul Industriei si Resurselor prin Agentia Română pentru Conservarea Energiei.

Art. 4. - Principalele atributii ale grupului interministerial sunt următoarele:

a) antrenarea specialistilor din domeniile proprii de activitate în participarea directă la elaborarea si implementarea Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice si a planului de actiune aferent;

b) asigurarea colaborării eficiente între autoritătile publice pe care le reprezintă, în vederea corelării prevederilor Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice cu celelalte politici sectoriale ale economiei nationale;

c) realizarea întâlnirilor periodice cu rol consultativ cu principalii factori de influentă în sectorul energetic - asociatii profesionale, sindicate, patronate, alte ministere sau autorităti publice, reprezentanti ai sectorului privat, organizatii neguvernamentale - în scopul asigurării unui consens cât mai larg asupra Strategiei nationale în domeniul eficientei energetice.

Art. 5. - (1) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Industriei si Resurselor va elabora proiectul regulamentului de organizare si functionare a grupului interministerial.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a grupului interministerial se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.488.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Agentiei Nationale Antidrog

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se înfiintează Agentia Natională Antidrog, denumită în continuare Agentie, organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului de Interne.

Art. 2. - Agentia stabileste conceptia de ansamblu si asigură coordonarea unitară, pe baza unei strategii nationale, a luptei împotriva traficului si consumului ilicit de droguri, desfăsurată de către autoritătile competente, de alte institutii ale statului si de organizatii neguvernamentale, centralizează si monitorizează rezultatele cooperării dintre institutiile abilitate române si institutiile si organizatiile străine cu atributii în acest domeniu.

Art. 3. - (1) Agentia se află în coordonarea unui secretar de stat din Ministerul de Interne, numit prin decizie de către primul-ministru, care îndeplineste si functia de presedinte.

(2) Presedintele este ordonator de credite si reprezintă Agentia în raporturile cu celelalte autorităti publice, cu persoanele juridice si fizice din tară si din străinătate, precum si în justitie.

(3) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite decizii care sunt obligatorii pentru toate institutiile statului implicate în lupta antidrog. Presedintele Agentiei îndeplineste următoarele atributii principale:

a) coordonează activitatea de elaborare a Strategiei nationale antidrog si a planurilor de actiune adoptate si actionează pentru aplicarea acestora;

b) fundamentează si elaborează propuneri pentru bugetul anual, pe care le înaintează Ministerului de Interne;

c) urmăreste si controlează aplicarea deciziilor proprii, a conventiilor si acordurilor internationale la care România este parte si propune măsuri pentru realizarea conditiilor în vederea integrării în structurile europene sau în alte organisme internationale;

d) avizează, în conditiile legii, înfiintarea organismelor neguvernamentale care desfăsoară activităti complementare de prevenire a traficului si consumului ilicit de droguri si cooperează cu acestea în realizarea scopului pentru care au fost create;

e) colaborează cu institutiile de specialitate pentru formarea si perfectionarea pregătirii profesionale a personalului propriu;

f) aprobă statul de functii al Agentiei, conduce aparatul propriu, numeste si eliberează din functie personalul propriu.

(4) Presedintele Agentiei este sprijinit în activitatea sa de un director general, care este si înlocuitorul de drept al acestuia.

(5) Structura organizatorică a Agentiei este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - (1) În structura Agentiei se constituie si functionează următoarele compartimente:

a) Directia de evaluare-coordonare, care constituie banca de date a Agentiei cu privire la productia, traficul si consumul ilicit de droguri si spălarea capitalurilor, elaborează studii si sinteze privind fenomenul drogurilor, coordonează actiuni cu grad mare de complexitate ce necesită implicarea mai multor ministere si monitorizează operatiunile cu precursori folositi la fabricarea ilicită a drogurilor;

b) Directia pentru prevenirea consumului ilicit de droguri si de coordonare a activitătii la nivel national a centrelor de prevenire si consiliere antidrog;

c) Directia resurse umane si financiare, care coordonează atribuirea de resurse financiare Agentiei, elaborează documentatia necesară pentru punerea în aplicare a programelor de finantare si gestionează aspectele legate de resursele umane, economice si tehnice ale Agentiei;

d) Directia de relatii internationale, care coordonează activitătile de cooperare si colaborare cu institutiile similare din străinătate;

e) Observatorul român pe droguri si toxicomanii, care stabileste indicatorii si criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor;

f) Compartimentul audit.

(2) Prin decizie a presedintelui Agentiei, în cadrul directiilor pot fi constituite servicii si birouri.

Art. 5. - (1) Agentia are următoarele atributii:

a) elaborează Strategia natională antidrog si planul său de actiune si le supune spre aprobare Guvernului, urmărind modul de aplicare a acestora;

b) asigură coordonarea în domeniu între institutiile, organizatiile guvernamentale si neguvernamentale implicate în activitătile din Strategia natională antidrog;

c) elaborează, monitorizează, avizează si coordonează programe nationale de combatere a productiei si traficului ilicit de droguri si a spălării de bani rezultati din astfel de activităti;

d) elaborează, monitorizează, avizează si coordonează, după caz, programe nationale de prevenire a consumului ilicit de droguri;

e) coordonează activitatea de prevenire la nivel national a centrelor de prevenire si consiliere antidrog;

f) asigură legătura cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor si a Dependentei de Droguri si cu alte organisme internationale în domeniu;

g) realizează si coordonează la nivel national activitătile de colectare, analiză si difuzare a datelor si informatiilor despre droguri si toxicomanie, cu păstrarea confidentialitătii conform legii;

h) stabileste indicatorii si criteriile de apreciere a fenomenului drogurilor;

i) centralizează, analizează si sintetizează toate datele furnizate de autoritătile, institutiile si organizatiile implicate;

j) întocmeste, pe baza datelor furnizate, raportul annual privind evolutia si nivelul traficului si consumului de droguri, pe care îl înaintează Guvernului României si organismelor internationale abilitate să asigure aplicarea prevederilor conventiilor internationale, în conformitate cu acordurile ratificate de România;

k) elaborează studii, sinteze, analize de fenomen în domeniul luptei antidrog, actionând prin materiale publicate pentru prevenirea si limitarea productiei, traficului si consumului ilicit de droguri;

l) face propuneri de armonizare, actualizare si adaptare a legislatiei în domeniu cu reglementările internationale, în baza datelor legate de amploarea si caracteristicile nationale ale traficului si consumului de droguri, sau initiază si fundamentează acte normative în domeniu;

m) initiază, coordonează sau avizează, după caz, activităti de cercetare în domeniu;

n) gestionează resursele necesare programelor prevăzute de Agentie si controlează implementarea acestora;

o) gestionează si administrează resursele umane, economice si tehnice ale Agentiei;

p) evaluează semestrial sau ori de câte ori se impune stadiul realizării Strategiei nationale antidrog;

q) exercită si alte atributii în domeniu, potrivit legii.

(2) Activitătile prevăzute la alin. (1) se desfăsoară fără a se produce imixtiuni în competentele si activitătile specifice fiecărei institutii.

Art. 6. - (1) Ministerele si institutiile publice centrale si locale cu responsabilităti în lupta împotriva traficului si consumului de droguri au obligatia să furnizeze, la cererea Agentiei, datele referitoare la fenomenul drogurilor.

(2) La solicitarea Agentiei, ministerele si institutiile implicate asigură participarea unor specialisti pentru coordonarea actiunilor de amploare, precum si sprijin tehnic si logistic la activitătile comune.

Art. 7. - (1) Agentia beneficiază de personal propriu, care poate fi încadrat permanent pe statul de functii al acesteia sau poate fi detasat pe o perioadă limitată de la alte institutii ale statului.

(2) Numărul maxim de posturi stabilit pentru Agentie este de 40, exclusiv demnitarul si posturile aferente cabinetului acestuia.

Art. 8. - (1) Agentia efectuează evaluări semestriale sau anuale. La aceste evaluări pot fi invitati reprezentantii institutiilor publice si private cu atributii în domeniu si cei ai organizatiilor neguvernamentale, precum si experti din următoarele sectoare de activitate:

a) Secretariatul General al Guvernului;

b) Ministerul Administratiei Publice;

c) Formatiunea centrală de reprimare a traficului ilicit de droguri din cadrul Inspectoratului General al Politiei Române;

d) Directia de combatere a criminalitătii organizate si antidrog din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea Supremă de Justitie;

e) Institutul National de Criminologie;

f) formatiunea de specialitate din cadrul Directiei Generale a Vămilor;

g) formatiunea de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontieră;

h) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătătii si Familiei;

i) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Educatiei si Cercetării;

j) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Tineretului si Sportului;

k) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale;

l) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Apărării Nationale;

m) directiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor;

n) Oficiul Nationale de Prevenire si Combatere a Spălării Banilor;

o) Serviciul Român de Informatii;

p) Serviciul de Informatii Externe;

q) reprezentanti ai unor organisme internationale si/sau ai unor agentii similare din alte state.

(2) Concluziile desprinse în urma analizelor stau la baza actiunilor desfăsurate de Agentie si de institutiile implicate.

Art. 9. - (1) Agentia este finantată integral de la bugetul de stat.

(2) Agentia poate beneficia de donatii si sponsorizări, în conditiile legii.

Art. 10. - (1) Pentru functionarea Agentiei Guvernul va transmite în administrarea acesteia imobilele necesare din domeniul public sau privat al statului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(2) Agentia are în dotare un număr de autoturisme stabilit potrivit prevederilor legale, precum si alte bunuri, mobilier, aparatură, echipamente electronice si tehnică de calcul necesare functionării acesteia în conditii optime.

Art. 11. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Agentia va elabora regulamentul de organizare si functionare, care se aprobă de presedinte.

Art. 12. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 534/1999 privind înfiintarea Comitetului Interministerial de Luptă împotriva Drogurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 329 din 12 iulie 1999, precum si orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.489.

 

ANEXĂ

 

Numărul maxim de posturi = 40

(exclusiv demnitarul si posturile aferente

cabinetului acestuia)

 

STRUCTURA ORGANIZATORICĂ A AGENTIEI NATIONALE ANTIDROG

 

PRESEDINTE

Director general

Compartiment audit

Observatorul roman pe droguri si toxicomanii*)

Directia de evaluare-coordonare

Politia de Frontieră – Brigada Antidrog-Vama

Directia de relatii internationale

Directia pentru prevenirea consumului ilicit de droguri si de coordonare a activitătii la nivel national a centrelor de prevenire  si consiliere antidrog

Directia resurse umane si financiare


*) Functionează la nivel de directie.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea conditiilor si criteriilor de amânare la plată a unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice

 

În temeiul art. 107 din Constitutie si al art. 4 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 89/2002 privind reglementarea unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice, aprobată si modificată prin Legea nr. 644/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Normele metodologice pentru stabilirea conditiilor si criteriilor de amânare la plată a unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare, reprezentând penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.490.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

pentru stabilirea conditiilor si criteriilor de amânare la plată a unor datorii ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare,

reprezentând penalităti si majorări de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice

 

Art. 1. - (1) Dosarul cuprinzând cererea de solicitare pentru acordarea amânării la plată pe o perioadă de până la 10 ani a penalitătilor si majorărilor de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice, până la data de 31 decembrie 2001, ale societătilor comerciale aflate în proces de privatizare se depune, înainte de publicarea anuntului de privatizare, la regiile autonome, companiile nationale, societătile nationale si societătile comerciale cu capital majoritar de stat aflate sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor si trebuie să cuprindă următoarele:

a) elemente de identificare a debitorului: denumirea, adresa/sediul, numărul de telefon/fax, codul fiscal, natura capitalului social, structura actionariatului, numărul de salariati, obiectul de activitate, numele, prenumele si calitatea celor care reprezintă debitorul în relatiile cu creditorul, numărul contului/conturilor de disponibilităti, unitatea bancară/unitătile bancare la care acestea sunt deschise;

b) comunicarea oficială de la institutia publică implicată, în care se specifică data publicării anuntului de privatizare (dată cu 60 de zile înainte de data publicării);

c) situatia achitării debitelor la data de 31 decembrie 2001, avizată de către creditor, iar în cazul în care creditorul are sucursale cu împuterniciri de emitere si/sau încasare a facturilor, avizată de acestea;

d) copie de pe bilantul contabil la data de 31 decembrie 2001, de pe ultimul bilant contabil/situatie financiară anuală si copie de pe ultima balantă de verificare anterior depunerii cererii;

e) copie de pe hotărârea consiliului de administratie în care s-a analizat si aprobat solicitarea înlesnirii la plată;

f) declaratie pe propria răspundere a reprezentantilor legali ai debitorului, vizată de membrii consiliului de administratie, privind vechimea contribuabilului debitor, care să cuprindă:

- data de începere a activitătii. La societătile comerciale rezultate din divizare sau externalizare vechimea o dă unitatea din care s-a divizat noua societate;

- cota de participare a debitorului la capitalul social al altor societăti comerciale, societăti sau companii nationale, după caz, precum si numărul si valoarea actiunilor detinute;

g) calculul majorărilor si penalitătilor de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice până la data de 31 decembrie 2001, efectuat la data depunerii cererii, avizat de creditor sau de către sucursala creditorului;

h) orice alte documente considerate utile pentru solutionarea cererii.

(2) Cererea prevăzută la alin. (1) este însotită de dovada achitării contravalorii serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice până la data de 1 ianuarie 2002, pentru care s-au calculat penalitătile si majorările de întârziere.

(3) Cererile pentru acordarea amânării la plată pe o perioadă de până la 10 ani a penalitătilor si majorărilor de întârziere, potrivit alin. (1), se au în vedere în timpul negocierilor privind privatizarea societătilor comerciale, ele urmând să fie solutionate după data transferului dreptului de proprietate asupra actiunilor, în conditiile prevăzute de art. 19 din Legea nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, prin ordin al ministrului industriei si resurselor si al ministrului finantelor publice privind acordarea de înlesniri similare pentru furnizorii de utilităti.

(4) Sumele care fac obiectul înlesnirilor potrivit alin. (1) nu se actualizează.

Art. 2. - Cererile se analizează, se verifică de către conducerea unitătii creditoare si se supun spre aprobare adunării generale a actionarilor, respectiv consiliului de administratie la regiile autonome, pe baza mandatului dat de ministrul industriei si resurselor.

Art. 3. - (1) Analiza cererii de solicitare a amânării la plată a penalitătilor si majorărilor de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice până la data de 31 decembrie 2001 se face în baza punctajului obtinut de debitor, stabilit pe baza următoarelor criterii de performantă economico-financiară si de disciplină financiară:

a) importanta privatizării agentului economic în strategia Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului:

- foarte important .. 20 de puncte;

- important … 10 puncte;

b) raportul dintre nivelul majorărilor si penalitătilor de întârziere aferente serviciilor de furnizare a energiei electrice, gazelor naturale si energiei termice până la data de 31 decembrie 2001 si nivelul facturilor pentru anul 2001,

corespunzătoare utilitătilor pentru care se solicită înlesniri:

- mai mic de 50%  30 de puncte;

- între 50%-75% ... 20 de puncte;

- între 75%-100% ... 10 puncte;

c) vechimea debitorului, începând cu data constituirii legale ca persoană juridică; la societătile rezultate din divizare vechimea o dă unitatea din care s-a divizat noua societate:

- peste 10 ani .. 20 de puncte;

- între 5-10 ani  15 puncte;

- între 2-5 ani ... 10 puncte;

- sub 2 ani ... 5 puncte;

d) mobilitatea contribuabilului din punct de vedere al sediului, cu exceptia cazului în care sediul este în aceeasi localitate sau, după caz, în acelasi sector al municipiului Bucuresti:

- sediul stabil în ultimii 5 ani .. 10 puncte;

- o schimbare în ultimii 5 ani ... 5 puncte;

- două sau mai multe schimbări în ultimii 5 ani ... 0 puncte;

e) situatia privind achitarea debitelor anului curent către agentii economici creditori:

- achitat peste 90% . 20 de puncte;

- achitat 60%-90% . 10 puncte;

- achitat 30%-60% .. 5 puncte;

- neachitate sau achitate până la 30% . 0 puncte.

(2) Numărul de ani până la care se pot amâna la plată penalitătile si majorările de întârziere, în functie de punctajul obtinut pe baza criteriilor de analiză, poate fi:

- între 30-50 de puncte inclusiv ... 5 ani;

- între 51-70 de puncte inclusiv  7 ani;

- între 71-100 de puncte inclusiv ... 10 ani.

Art. 4. - (1) Regiile autonome, companiile nationale, societătile nationale si societătile comerciale cu capital majoritar de stat aflate sub autoritatea Ministerului Industriei si Resurselor au obligatia să evidentieze înlesnirile acordate societătilor comerciale aflate în proces de privatizare în conturi de ordine si evidentă în afara bilantului.

(2) Conducerile unitătilor creditoare, la sfârsitul perioadei pentru care s-au acordat înlesnirile la plata obligatiilor, vor analiza situatia si vor supune spre aprobare Guvernului modul de reglementare a acestor plăti datorate si amânate.

Art. 5. - Creditorii vor raporta trimestrial directiilor de specialitate din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor situatia solutionării cererilor, precum si înlesnirile acordate.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL DE INTERNE

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind autorizarea si conditiile de utilizare a dispozitivelor

speciale cu lumini de culoare rosie sau albastră, montate pe autovehiculele apartinând unor institutii

 

În vederea punerii în aplicare a prevederilor art. 75 alin. 21 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, astfel cum au fost modificate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.358/2002, în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea si functionarea Ministerului de Interne, cu modificările si completările ulterioare,

 

ministrul de interne emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind autorizarea si conditiile de utilizare a dispozitivelor speciale cu lumini de culoare rosie sau albastră, montate pe autovehiculele apartinând unor institutii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin se aplică de la data intrării în vigoare a Hotărârii Guvernului nr. 1.358/2002 privind modificarea si completarea Regulamentului de aplicare a Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, aprobat prin Hotărârea Consiliului de Ministri nr. 772/1966, republicat, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministru de interne,

Ioan Rus

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 365.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind autorizarea si conditiile de utilizare a dispozitivelor speciale cu lumini de culoare rosie sau albastră, montate pe autovehiculele apartinând unor institutii

 

Art. 1. - În conformitate cu prevederile art. 75 alin. 21 din Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contraventiilor în acest sector, Inspectoratul General al Politiei Românie poate autoriza utilizarea dispozitivelor speciale cu lumini de culoare rosie sau albastră pe autovehiculele apartinând unor institutii, altele decât cele prevăzute la art. 75 alin. 2 lit. a), b) si b1) din regulament, în vederea deplasării la situatii de urgentă a conducătorilor acestor institutii, în conditiile stabilite prin prezentele norme metodologice.

Art. 2. - Lista institutiilor beneficiare este prezentată în anexa nr. 1.

Art. 3. - (1) Prin situatie de urgentă se întelege conjunctura care necesită deplasarea în acest regim, creată de perspectiva iminentă a producerii unor evenimente care pot căpăta rapid amploarea unei catastrofe, pentru prevenirea acesteia, ori, atunci când o asemenea situatie s-a produs deja, în vederea salvării si protejării persoanelor surprinse de eveniment si a limitării distrugerii mediului înconjurător.

(2) În cazul prefectilor sunt asimilate acestor situatii si stările conflictuale care prin degenerare pot duce la destabilizarea climatului de ordine publică.

Art. 4. - (1) Prin dispozitive speciale luminoase de culoare rosie sau albastră se întelege dispozitivele tip girofar prevăzute cu talpă magnetică, astfel încât să poată fi fixate temporar la partea superioară a caroseriei autovehiculelor.

(2) La încetarea situatiei de urgentă dispozitivele speciale de culoare rosie sau albastră vor fi demontate de pe caroserie si introduse în interiorul autovehiculului, astfel încât să nu fie expuse la vedere.

Art. 5. - (1) Autovehiculele care pot face obiectul echipării cu dispozitive speciale cu lumini de culoare rosie sau albastră trebuie să fie înmatriculate definitiv în circulatie.

(2) Fiecare dintre institutiile prevăzute în anexa nr. 1 poate beneficia de un singur autovehicul echipat cu astfel de dispozitiv.

Art. 6. - (1) Autorizarea utilizării dispozitivelor speciale cu lumini de culoare rosie sau albastră si anularea autorizatiei se fac de către inspectorul general al Inspectoratului General al Politiei Române.

(2) Evidenta autorizatiilor se va tine de către Directia Politiei Rutiere într-un registru special constituit.

Art. 7. - Autorizatia este valabilă un an si se eliberează pentru autovehiculul propus de conducătorul institutiei căruia îi apartine. Formatul si continutul autorizatiei sunt prezentate în anexa nr. 2.

Art. 8. - Pentru eliberarea autorizatiei, la Inspectoratul General al Politiei Române se vor depune următoarele documente:

a) cerere, din care să rezulte necesitatea utilizării dispozitivelor speciale cu lumini de culoare rosie sau albastră, semnată de conducătorul institutiei;

b copia certificatului de înmatriculare si a dovezii de verificare tehnică periodică, valabilă pe perioada pentru care se solicită autorizatia;

c) copia tichetului asigurării de răspundere auto civilă a autovehiculului;

d) lista cu persoanele desemnate să conducă autovehiculul respectiv, care trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

- să fie apte din punct de vedere medical si psihologic;

- să facă dovada că au condus efectiv autovehicule din categoria B pe o perioadă de cel putin 1 an.

Art. 9. - Răspunderea pentru datele înscrise în documentele prezentate în vederea obtinerii autorizatiei, precum si modul de utilizare a dispozitivelor speciale luminoase revin exclusiv conducătorului institutiei respective.

Art. 10. - Pe timpul folosirii dispozitivelor speciale luminoase conducătorul autovehiculului nu este exonerat de răspundere penală, civilă sau administrativă, după caz, în situatia implicării, cu vinovătie, într-un accident de circulatie.

Art. 11. - Pe timpul folosirii dispozitivelor de semnalizare luminoasă autorizatia se va afla asupra conducătorului auto, care are obligatia să o prezinte ofiterilor sau agentilor de politie rutieră, la solicitarea acestora.

Art. 12. - Atunci când în trafic se constată nerespectarea conditiilor de folosire a dispozitivelor speciale luminoase ori utilizarea abuzivă a acestora, autorizatia se retine de către ofiteri sau agenti de politie rutieră, urmând a fi înaintată la Inspectoratul General al Politiei Române în vederea anulării.

Art. 13. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

LISTA

institutiilor care pot monta dispozitive speciale cu lumini de culoare rosie sau albastră

pe autovehiculele care îi deservesc nemijlocit pe conducătorii acestora

 

1. Prefecturile judetene si a municipiului Bucuresti

2. Comisia Natională pentru Controlul Activitătilor Nucleare din România

3. Regia Autonomă “Autoritatea Aeronautică Civilă Română”

4. Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A.

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

FORMATUL SI CONTINUTUL

autorizatiei de utilizare a dispozitivelor speciale cu lumini de culoare rosie sau albastră

 

MINISTERUL DE INTERNE

INSPECTORATUL GENERAL AL POLITIEI ROMÂNE

DIRECTIA POLITIEI RUTIERE

 

AUTORIZATIE

nr. .. din ..

 

Autovehiculul marca ..., tipul ..., cu nr. de înmatriculare ..., apartinând …., cu sediul în ..., str. …nr. ….. , judetul/(sector) ..., este autorizat să folosească temporar

un dispozitiv special luminos tip “girofar” de culoare , în vederea asigurării deplasării la situatii de urgentă a conducătorului institutiei, domnul , în conditiile respectării stricte a prevederilor Regulamentului pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulatia pe drumurile publice si pentru stabilirea si sanctionarea contra-

ventiilor în acest sector.

 

Seful Directiei

...

 

Format A5 (105 x 150 mm)

 

(Verso)

Conducători auto autorizati să conducă autovehiculul nr. 

1. ... C.I. nr. … eliberată la … de

2. ... C.I. nr. … eliberată la … de

3. ... C.I. nr. … eliberată la … de

4. ... C.I. nr. … eliberată la … de

5. ... C.I. nr. … eliberată la … de