MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 964         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 28 decembrie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

681. - Lege privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993

 

1.059. - Decret pentru promulgarea Legii privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993

 

682. - Lege privind protectia martorilor

 

1.060. - Decret pentru promulgarea Legii privind protectia martorilor

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.483. - Hotărâre pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia internă si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării si modernizării productiei la produsele respective, precum si pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2003

 

1.484. - Hotărâre pentru aprobarea executiei bugetelor actiunilor si proiectelor derulate în anul 2002 prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

1.485. - Hotărâre privind instituirea Programului national “Centenarul Ion Irimescu - 2003”

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

644. - Ordin al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Listei organismelor notificate care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

Ordinul nr. 6 din 19 decembrie 2002

 

47. - Circulară privind modificarea si completarea Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul international de management al sigurantei – Codul I.S.M.), adoptat de către Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se acceptă amendamentele adoptate de către Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000 la Codul international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptat în legislatia natională prin Legea nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993.

Art. II. - Legea nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 30 mai 1997, se modifică după cum urmează:

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Se împuterniceste Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în numele Guvernului României, să ducă la îndeplinire prevederile Codului international de management al sigurantei - Codul I.S.M. amendat.

(2) Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei eliberează, prin Autoritatea Navală Română, Documentul de conformitate companiilor de navigatie si Certificatul de management al sigurantei navelor.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Toate companiile de navigatie care operează nave care arborează pavilionul român si toate navele care arborează pavilionul român sunt obligate să obtină de la Autoritatea Navală Română documentele de conformitate si certificatele de management al sigurantei, potrivit prevederilor Codului international de management al sigurantei - Codul I.S.M. amendat.”

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Documentele de conformitate si certificatele de management al sigurantei se eliberează de Autoritatea Navală Română în baza prezentării unei documentatii stabilite prin normele metodologice, precum si în baza rapoartelor de audit favorabile întocmite de auditori.

(2) Normele metodologice se elaborează de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei prin Autoritatea Navală Română si se supun spre aprobare Guvernului.

(3) Auditorii sunt persoane fizice sau juridice autorizate, române ori străine, mandatate de Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, printr-un contract de mandat special, să efectueze auditări, verificări si control, finalizate printr-un raport de audit, la companiile de navigatie care operează nave care arborează pavilionul român si la navele care arborează pavilionul român.

(4) Remunerarea si cheltuielile efectuate de auditori privind întocmirea raportului de audit vor fi suportate de companiile de navigatie, cu respectarea legislatiei în domeniu, pe bază de relatii contractuale.”

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - (1) Pentru eliberarea Documentului de conformitate si a Certificatului de management al sigurantei se percep tarife.

(2) Tarifele mentionate la alin. (1) se propun de către Autoritatea Navală Română si se aprobă prin ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei.”

5. Articolul 6 se abrogă.

Art. III. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, prin Autoritatea Navală Română, va elabora si va supune spre aprobare Guvernului normele metodologice privind punerea în aplicare a prevederilor Codului international de management al sigurantei – Codul I.S.M. amendat, procedura de eliberare a certificatelor de management al sigurantei, precum si mandatarea auditorilor.

Art. IV. - Legea nr. 85/1997, astfel cum a fost modificată prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 2 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 3 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 681.

 

AMENDAMENTE

la Codul international de management al sigurantei (Codul I.S.M.)*)


*) Traducere.

 

1. Înainte de titlul “1. Dispozitii generale” se adaugă un nou titlu - “Partea A - Implementare”.

1. Dispozitii generale

1.1. Definitii

2. Între “1.1. Definitii” si paragraful 1.1.1 este inserată următoarea propozitie: “Definitiile următoare se aplică părtilor A si B ale acestui cod.”

3. Următoarele definitii noi sunt adăugate după paragraful 1.1.3:

“1.1.4. Sistemul de management al sigurantei înseamnă un sistem structurat si documentat care permite personalului companiei să pună efectiv în practică politica companiei în domeniul sigurantei si în domeniul protectiei mediului înconjurător.

1.1.5. Documentul de conformitate înseamnă un document eliberat unei companii care respectă cerintele acestui cod.

1.1.6. Certificatul de management al sigurantei înseamnă un document eliberat unei nave, care semnifică faptul că managementul companiei si cel de la bordul navei sunt în concordantă cu sistemul de management al sigurantei aprobat.

1.1.7. Dovada obiectivă înseamnă informatiile, înregistrările sau expunerile asupra unui fapt, cantitative ori calitative, referitoare la siguranta sau la existenta si punerea în aplicare a unui element al sistemului de management al sigurantei, care se bazează pe observatie, măsurare sau încercare si care pot fi verificate.

1.1.8. Observatie înseamnă o specificare de fapt făcută în timpul unui audit al managementului sigurantei si confirmată de dovada obiectivă.

1.1.9. Nonconformitate înseamnă o situatie observată, unde dovada obiectivă indică neîndeplinirea unei cerinte specificate.

1.1.10. Nonconformitate majoră înseamnă o abatere identificabilă, care constituie o amenintare serioasă la adresa personalului sau a sigurantei navei ori un pericol serios la adresa mediului ambiant si care necesită o actiune corectivă imediată si include lipsa unei implementări efective si sistematice a unei cerinte a acestui cod.

1.1.11. Data aniversară înseamnă ziua si luna fiecărui an, care corespunde datei expirării documentelor sau certificatelor relevante.

1.1.12. Conventie înseamnă Conventia internatională pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1974, asa cum a fost amendată.”

7. ELABORAREA PLANURILOR PENTRU OPERATIUNILE DE LA BORDUL NAVEI

4. Textul capitolului 7 existent este înlocuit cu următorul:

“Compania trebuie să stabilească proceduri pentru întocmirea planurilor si instructiunilor, incluzând liste de verificare, după caz, pentru operatiunile principale la bordul navei privind siguranta navei si prevenirea poluării. Diferitele sarcini implicate de aceasta trebuie să fie explicate si repartizate personalului calificat.”

13. CERTIFICAREA, VERIFICAREA SI CONTROLUL

5. Titlul si textul capitolului 13 existent sunt înlocuite după cum urmează:

“PARTEA B - CERTIFICAREA SI VERIFICAREA

13. CERTIFICAREA SI VERIFICAREA PERIODICĂ

13.1. Nava trebuie să fie exploatată de o companie căreia i s-a eliberat un document de conformitate sau un document de conformitate interimar în conformitate cu paragraful 14.1, pentru tipul respectiv de navă.

13.2. Documentul de conformitate trebuie să fie eliberat de către Administratie, de către o organizatie recunoscută de Administratie sau, la cererea Administratiei, de către un alt guvern contractant al Conventiei, oricărei companii care îndeplineste cerintele acestui cod, pentru o perioadă specificată de Administratie care nu trebuie să depăsească 5 ani. Un astfel de document trebuie să fie acceptat ca o dovadă că acea companie este capabilă să satisfacă cerintele acestui cod.

13.3. Documentul de conformitate este valabil numai pentru tipurile de navă indicate explicit în document. O astfel de indicatie trebuie să se bazeze pe tipurile de nave care au stat la baza verificării initiale. Alte tipuri de nave pot fi adăugate numai după verificarea capacitătii companiei de a se conforma cerintelor acestui cod aplicabile la astfel de tipuri de nave. În acest context tipurile de nave sunt cele la care se face referire în Regula IX/1 din Conventie.

13.4. Valabilitatea unui document de conformitate trebuie să fie supusă verificării anuale de către Administratie ori de către o organizatie recunoscută de Administratie sau, la cererea Administratiei, de către un alt guvern contractant în intervalul de 3 luni înainte sau după data aniversară.

13.5. Documentul de conformitate va fi retras de către Administratie sau, la cererea sa, de către guvernul contractant care a eliberat documentul, atunci când nu se solicită verificarea anuală prevăzută în paragraful 13.4 sau când se dovedeste existenta unor nonconformităti majore fată de acest cod.

13.5.1. Toate certificatele de management al sigurantei si/sau certificatele de management al sigurantei interimare asociate trebuie, de asemenea, să fie retrase dacă documentul de conformitate este retras.

13.6. O copie a documentului de conformitate trebuie să fie păstrată la bord pentru ca, la cerere, comandantul navei să o poată prezenta în vederea verificării de către Administratie sau de către organizatia recunoscută de Administratie ori pentru scopurile controlului la care se face referire în Regula IX/6.2 din Conventie. Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată sau certificată.

13.7. Certificatul de management al sigurantei trebuie să fie eliberat unei nave pentru o perioadă care nu trebuie să depăsească 5 ani, de către Administratie ori o organizatie recunoscută de Administratie sau, la cererea Administratiei, de către un alt guvern contractant. Certificatul de management al sigurantei trebuie să fie eliberat după ce se verifică dacă compania si managementul său la bordul navelor functionează în conformitate cu sistemul de management al sigurantei aprobat. Un astfel de certificat trebuie să fie acceptat ca dovadă a faptului că nava satisface cerintele acestui cod.

13.8. Valabilitatea certificatului de management al sigurantei trebuie să fie supusă cel putin unei verificări intermediare de către Administratie ori de către o organizatie recunoscută de Administratie sau, la cererea Administratiei, de către un alt guvern contractant. Dacă urmează să se efectueze doar o verificare intermediară si perioada de valabilitate a certificatului de management al sigurantei este de 5 ani, această verificare trebuie să aibă loc între a doua si a treia dată aniversară a certificatului de management al sigurantei.

13.9. Pe lângă cerintele paragrafului 13.5.1, atunci când nu se solicită verificarea intermediară impusă în paragraful 13.8 sau când există dovada unei nonconformităti majore fată de acest cod, certificatul de management al sigurantei trebuie să fie retras de către Administratie sau, la cererea Administratiei, de către guvernul contractant care l-a eliberat.

13.10. Fără a aduce atingere cerintelor paragrafelor 13.2 si 13.7, atunci când verificarea de reînnoire este încheiată în intervalul de 3 luni înainte de data expirării documentului de conformitate sau a certificatului de management al sigurantei, noul document de conformitate sau noul certificat de management al sigurantei trebuie să fie valabil de la data încheierii verificării de reînnoire pentru o perioadă care să nu depăsească 5 ani de la data expirării documentului de conformitate sau a certificatului de management al sigurantei existent.

13.11. Atunci când verificarea de reînnoire este terminată cu mai mult de 3 luni înainte de data expirării documentului de conformitate sau a certificatului de management al sigurantei existent, noul document de conformitate sau noul certificat de management al sigurantei trebuie să fie valabil de la data încheierii verificării de reînnoire pentru o perioadă care să nu depăsească 5 ani de la data încheierii verificării de reînnoire.”

6. După capitolul 13 se introduce capitolul 14 cu următorul cuprins:

“14. CERTIFICAREA INTERIMARĂ

14.1. Un document de conformitate interimar poate fi eliberat pentru a facilita implementarea initială a acestui cod, atunci când:

1. o companie este nou-înfiintată; sau

2. urmează să fie adăugate noi tipuri de nave la un document de conformitate existent.

În urma verificării acea companie are un sistem de management al sigurantei care îndeplineste obiectivele din paragraful 1.2.3 din acest cod, demonstrează că are planuri de implementare a sistemului de management al sigurantei care să satisfacă cerintele complete ale acestui cod în perioada de valabilitate a documentului de conformitate interimar. Un astfel de document de conformitate interimar trebuie să fie emis de către Administratie ori de o organizatie recunoscută de Administratie sau, la cererea Administratiei, de către un alt guvern contractant pentru o perioadă care să nu depăsească 12 luni. O copie a documentului de conformitate interimar trebuie să fie păstrată la bord pentru ca, la cerere, comandantul navei să o poată prezenta în vederea verificării de către Administratie sau de către organizatia recunoscută de Administratie ori pentru scopurile controlului la care se face referire în Regula IX/6.2 din Conventie. Copia acestui document nu este obligatoriu să fie autentificată sau certificată.

14.2. Un certificat de management al sigurantei interimar poate fi emis:

1. noilor nave, la livrare;

2. când o companie preia responsabilitătile pentru operarea unei nave care este nouă pentru companie; sau

3. când o navă îsi schimbă pavilionul.

Un astfel de certificat de management al sigurantei interimar trebuie să fie emis pentru o perioadă care să nu depăsească 6 luni, de către Administratie ori de o organizatie recunoscută de Administratie, sau, la cererea Administratiei, de către un alt guvern contractant.

14.3. În cazuri speciale, o Administratie sau, la cererea Administratiei, un alt guvern contractant poate extinde valabilitatea unui certificat de management al sigurantei interimar pentru o perioadă suplimentară care nu trebuie să depăsească 6 luni de la data expirării.

14.4. Un certificat de management al sigurantei interimar poate fi emis în urma verificării dacă:

1. documentul de conformitate sau documentul de conformitate interimar este relevant pentru nava respectivă;

2. sistemul de management al sigurantei prevăzut de companie pentru nava respectivă include elementele-cheie ale acestui cod si a fost evaluat în timpul auditului pentru emiterea documentului de conformitate ori a fost demonstrat pentru emiterea documentului de conformitate interimar;

3. compania a planificat auditul navei în termen de 3 luni;

4. comandantul si ofiterii sunt familiarizati cu sistemul de management al sigurantei si cu planurile pentru implementarea acestuia;

5. înainte ca nava să navigheze sunt date instructiunile care au fost identificate ca fiind esentiale; si

6. informatiile principale privind sistemul de management al sigurantei sunt date într-o limbă sau limbi de lucru întelese de către personalul navei.”

7. După noul capitol 14 se introduce capitolul 15, după cum urmează:

“15. VERIFICAREA

15.1. Toate verificările cerute de prevederile acestui cod trebuie să fie efectuate în conformitate cu procedurile acceptate de Administratie, tinându-se seama de Liniile directoare elaborate de Organizatie1).”

8. După noul capitol 15 se introduce capitolul 16, după cum urmează:

“16. FORMA CERTIFICATELOR

16.1. Documentul de conformitate, certificatul de management al sigurantei, documentul de conformitate interimar si certificatul de management al sigurantei interimar trebuie să fie realizate într-o formă corespunzătoare modelelor date în anexa la acest cod. Dacă limba utilizată nu este nici engleza nici franceza, textul trebuie să includă o traducere în una dintre aceste limbi.

16.2. Pe lângă cerintele din paragraful 13.3 tipurile de navă indicate pe documentul de conformitate si pe documentul de conformitate interimar pot fi andosate pentru a reflecta orice limitări în operarea navelor descrise în sistemul de management al sigurantei.”


1) Se referă la Liniile directoare privind implementarea Codului international de management al sigurantei (Codul I.S.M.) de către Administratii, adoptate prin Rezolutia A.788(19) a Organizatiei.

 

9. Următoarea anexă este adăugată:

“ANEXĂ

 

MODELELE

Documentului de conformitate, Certificatului de management al sigurantei, Documentului de conformitate interimar si Certificatului de management al sigurantei interimar

 

DOCUMENT DE CONFORMITATE

(Sigiliul oficial) (Statul)

Certificat nr. ......

 

Eliberat conform prevederilor Conventiei internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare,

1974, asa cum a fost modificată.

Sub autoritatea Guvernului ...... (numele statului)  de către ...... (persoana sau organizatia autorizată)

Denumirea si adresa companiei (vezi paragraful 1.1.2 din codul I.S.M.)

Se certifică prin prezenta că sistemul companiei pentru managementul sigurantei a fost auditat i acesta este conform cerintelor Codului international de management pentru operarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul I.S.M.) pentru tipurile de nave de mai jos (se va tăia ce nu corespunde):

Pasager

Pasager de mare viteză

Cargou de mare viteză

Vrachier

Petrolier

Tanc pentru produse chimice

Navă de transport gaze lichefiate

Unitate mobilă de foraj marin

Alte tipuri de nave de transport de mărfuri

Acest document de conformitate este valabil până la ......., cu conditia verificării periodice.

Eliberat la ...... (locul eliberării)

Data eliberării ........

 

(semnătura persoanei oficiale autorizate să elibereze acest document)

(Sigiliul sau stampila autoritătii emitente, după caz)

Certificat nr. .......

 

CONFIRMĂRI PENTRU VERIFICĂRI ANUALE

 

Se certifică prin prezenta că, la verificarea periodică efectuată în conformitate cu Regula IX/6.1

din Conventie si cu paragraful 13.4 din Codul I.S.M., sistemul de management al sigurantei a fost

găsit în conformitate cu cerintele Codului I.S.M.

Prima verificare anuală: Semnat (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul

Data ..

A doua verificare anuală:

Semnat (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul

Data ..

A treia verificare anuală:

Semnat (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul

Data ..

A patra verificare anuală:

 

Semnat (semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul

Data ..

 

CERTIFICAT DE MANAGEMENT AL SIGURANTEI

(Sigiliul oficial) (Statul)

Certificat nr. ......

 

Eliberat conform prevederilor Conventiei internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare,

1974, asa cum a fost modificată.

Sub autoritatea Guvernului ...... (numele statului) de către ......(persoana sau organizatia autorizată)

Numele navei ..

Indicativul navei ..

Portul de înregistrare ..

Tipul navei*)

Tonajul brut

Numărul IMO ..

Denumirea si adresa companiei (vezi paragraful 1.1.2 din Codul I.S.M.)

Se certifică prin prezenta că sistemul de management al sigurantei navei a fost auditat si acesta corespunde cerintelor Codului international de management pentru operarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul I.S.M.) si că s-a verificat că Documentul de conformitate pentru companie este aplicabil acestui tip de navă. Acest certificat de management al sigurantei este valabil până la ......., cu conditia verificărilor periodice si valabilitătii Documentului de conformitate al companiei.

Eliberat la ......(locul eliberării actului)

Data eliberării ........

 

(semnătura persoanei oficiale autorizate să elibereze acest certificat)

(Sigiliul sau stampila autoritătii emitente, după caz)

Certificat nr. ......

 

CONFIRMĂRI PENTRU VERIFICAREA INTERMEDIARĂ SI VERIFICAREA

SUPLIMENTARĂ (DACĂ SUNT CERUTE)

 

Se certifică prin prezenta că, la verificarea periodică efectuată în conformitate cu Regula IX/6.1 din Conventie si cu paragraful 13.8 din Codul I.S.M., sistemul de management al sigurantei a fost găsit în conformitate cu cerintele Codului I.S.M.

Verificarea intermediară:

Semnat .. (a se completa între a doua (semnătura persoanei oficiale autorizate) si a treia dată aniversară)

Locul ..

Data

Verificarea suplimentară**)

 

Semnat ..

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul ..

Data

Verificarea suplimentară

Semnat ..

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul ..

Data

Verificarea suplimentară

Semnat ..

(semnătura persoanei oficiale autorizate)

Locul ..

Data


*) Înscrieti tipul navei dintre următoarele: pasager, pasager de mare viteză, cargou de mare viteză, vrachier, petrolier, tanc pentru produse chimice, navă de transport gaze lichefiate, unitate mobilă de foraj marin, cargouri si alte tipuri de nave.

**) Dacă este cazul. Se face referire la paragraful 3.2.3 din Liniile directoare privind implementarea Codului international de management al sigurantei (Codul I.S.M.) de către Administratii, adoptate prin Rezolutia A.788(19) a Organizatiei.

 

DOCUMENT DE CONFORMITATE INTERIMAR

(Sigiliul oficial) (Statul)

Certificat nr. ......

 

Eliberat conform prevederilor Conventiei internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1974, asa cum a fost modificată.

Sub autoritatea Guvernului ...... (numele statului) de către ...... (persoana sau organizatia autorizată)

Denumirea si adresa companiei (vezi paragraful 1.1.2 din Codul I.S.M.)

Se certifică prin prezenta că sistemul companiei pentru managementul sigurantei a fost recunoscut că întruneste obiectivele paragrafului 1.2.3 din Codul international de management pentru operarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul I.S.M.) pentru tipurile de nave de mai jos (se va tăia ce nu corespunde):

Pasager

Pasager de mare viteză

Cargou de mare viteză

Vrachier

Petrolier

Tanc pentru produse chimice

Navă de transport gaze lichefiate

Unitate mobilă de foraj marin

Alte tipuri de nave de transport mărfuri

Acest document de conformitate interimar este valabil până la ......

Eliberat la ...... (locul eliberării)

Data eliberării ........

 

(semnătura persoanei oficiale autorizate să elibereze acest document)

(Sigiliul sau stampila autoritătii emitente, după caz.)

 

CERTIFICAT DE MANAGEMENT

al sigurantei interimar

(Sigiliul oficial) (Statul)

Certificat nr. ......

 

Eliberat conform prevederilor Conventiei internationale pentru ocrotirea vietii omenesti pe mare, 1974, asa cum a fost modificată.

Sub autoritatea Guvernului ...... (numele statului) de către ...... (persoana sau organizatia autorizată)

Numele navei ..

Indicativul navei ..

Portul de înregistrare ..

Tipul navei*)..

Tonajul brut

Numărul IMO ..

Denumirea si adresa companiei (vezi paragraful 1.1.2 din Codul I.S.M.)

Se certifică prin prezenta că cerintele paragrafului 14.4 din Codul I.S.M. au fost satisfăcute si că Documentul de conformitate/Documentul de conformitate interimar**) al companiei este relevant pentru această navă.

Acest certificat de management al sigurantei interimar este valabil până la ........, cu conditia ca Documentul de conformitate/Documentul de conformitate interimar să rămână valabil.

Eliberat la ...... (locul eliberării actului)

Data eliberării ........

 

(semnătura persoanei oficiale autorizate să elibereze acest certificat)

(Sigiliul sau stampila autoritătii emitente, după caz.)

 

Certificat nr. .......

Valabilitatea acestui certificat de management al sigurantei interimar se prelungeste până la .......

Data prelungirii ........

 

(semnătura persoanei oficiale autorizate să elibereze acest certificat)

(Sigiliul sau stampila autoritătii emitente, după caz)


*) Înscrieti tipul navei dintre următoarele: pasager, pasager de mare viteză, cargou de mare viteză, vrachier, petrolier, tanc pentru produse chimice, navă de transport gaze lichefiate, unitate mobilă de foraj marin, cargouri si alte tipuri de nave.

**) Se va tăia ce nu corespunde.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia M.S.C. 104 (73) din 5 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind acceptarea de către România a amendamentelor la Codul international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptate de către Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia M.S.C.104 (73) din 5 decembrie 2000, si pentru modificarea Legii nr. 85/1997 privind acceptarea de către România a Codului international de management pentru exploatarea în sigurantă a navelor si pentru prevenirea poluării (Codul international de management al sigurantei - Codul I.S.M.), adoptat de către Organizatia Maritimă Internatională prin Rezolutia A 741 (18) din 4 noiembrie 1993, si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.059.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind protectia martorilor

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementează asigurarea protectiei si asistentei martorilor a căror viată, integritate corporală sau libertate este amenintată ca urmare a detinerii de către acestia a unor informatii ori date cu privire la săvârsirea unor infractiuni grave, pe care le-au furnizat sau au fost de acord să le furnizeze organelor judiciare si care au un rol determinant în descoperirea infractorilor si în solutionarea unor cauze.

Art. 2. - În prezenta lege termenii si expresiile de mai jos au următorul înteles:

a) martorul este persoana care se află în una dintre următoarele situatii:

1. are calitatea de martor, potrivit Codului de procedură penală, si prin declaratiile sale furnizează informatii si date cu caracter determinant în aflarea adevărului cu privire la infractiuni grave sau care contribuie la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârsirea unor astfel de infractiuni;

2. fără a avea o calitate procesuală în cauză, prin informatii si date cu caracter determinant contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infractiuni grave sau la prevenirea producerii unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârsirea unor astfel de infractiuni ori la recuperarea acestora; în această categorie este inclusă si persoana care are calitatea de inculpat într-o altă cauză;

3. se află în cursul executării unei pedepse privative de libertate si, prin informatiile si datele cu caracter determinant pe care le furnizează, contribuie la aflarea adevărului în cauze privind infractiuni grave sau la prevenirea producerii ori la recuperarea unor prejudicii deosebite ce ar putea fi cauzate prin săvârsirea unor astfel de infractiuni;

b) starea de pericol este situatia în care se află martorul, în sensul prevăzut la lit. a), membrii familiei sale ori persoanele apropiate acestuia, a căror viată, integritate corporală sau libertate este amenintată, ca urmare a informatiilor si datelor furnizate ori pe care a fost de acord să le furnizeze organelor judiciare sau a declaratiilor sale;

c) martorul protejat este martorul, membrii familiei sale si persoanele apropiate acestuia incluse în Programul de protectie a martorilor, conform prevederilor prezentei legi;

d) membrii de familie ai martorului protejat sunt sotul sau sotia, părintii si copiii acestuia;

e) persoana apropiată martorului protejat este persoana de care respectivul martor este legat prin puternice legături afective;

f) Programul de protectie a martorilor, denumit în continuare Program, reprezintă activitătile specifice desfăsurate de Oficiul National pentru Protectia Martorilor prevăzut la art. 3, cu sprijinul autoritătilor administratiei publice centrale si locale, în scopul apărării vietii, integritătii corporale si sănătătii persoanelor care au dobândit calitatea de martori protejati, în conditiile prevăzute de prezenta lege;

g) măsurile urgente sunt activitătile specifice temporare care pot fi desfăsurate de unitatea de politie care cercetează cauza sau, după caz, de organul care administrează locul de detinere, de îndată ce constată starea de pericol la care este expus martorul;

h) infractiunea gravă este infractiunea care face parte din una dintre următoarele categorii: infractiunile contra păcii si omenirii, infractiunile contra sigurantei statului sau contra sigurantei nationale, terorismul, omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav, infractiunile privind traficul de droguri si traficul de persoane, spălarea banilor, falsificarea de monede sau de alte valori, infractiunile privitoare la nerespectarea regimului armelor si munitiilor, infractiunile privitoare la regimul materialelor nucleare sau al altor materii radioactive, infractiunile de coruptie, infractiunile contra patrimoniului care au produs consecinte deosebit de grave, precum si orice altă infractiune pentru care legea prevede pedeapsa închisorii al cărei minim special este de cel putin 10 ani sau mai mare;

i) Protocolul de protectie reprezintă întelegerea confidentială între Oficiul National pentru Protectia Martorilor si martorul protejat privind protectia si asistenta care trebuie acordate martorului protejat, obligatiile acestora, precum si situatiile în care protectia si asistenta încetează;

j) schema de sprijin cuprinde ansamblul măsurilor de protectie si asistentă luate cu privire la fiecare martor protejat;

k) prejudiciul deosebit este orice prejudiciu cauzat prin infractiune, care depăseste echivalentul în lei a 50.000 euro;

l) grupul sau organizatia criminală reprezintă grupul structurat, alcătuit din trei sau mai multe persoane, care există de o anumită perioadă si actionează în întelegere, în scopul săvârsirii uneia sau mai multor infractiuni grave, pentru a obtine, direct sau indirect, un avantaj financiar sau de altă natură.

 

CAPITOLUL II

Programul de protectie a martorilor

 

Art. 3. - (1) În cadrul Ministerului de Interne si în subordinea Inspectoratului General al Politiei Române se înfiintează Oficiul National pentru Protectia Martorilor, denumit în continuare O.N.P.M., la nivel de directie.

(2) O.N.P.M. are următoarele atributii:

a) primeste propunerile de includere în Program si ordonanta, respectiv încheierea, prevăzute la art. 8, după caz;

b) ia toate măsurile necesare în vederea includerii Programului si urmăreste realizarea acestuia în cele mai bune conditii;

c) desemnează o persoană de legătură între martorul protejat si O.N.P.M., precum si o altă persoană nominalizată în Protocolul de protectie, care să asigure această legătură în situatii critice;

d) încheie Protocolul de protectie cu fiecare martor protejat si întocmeste si include schema de sprijin a acestuia;

e) organizează o bază de date proprie, în care include, stochează si prelucrează propunerile de includere în Program;

f) asigură confidentialitatea deplină a informatiilor si datelor gestionate;

g) gestionează, cu aprobarea ministrului de interne, fondurile bănesti necesare includerii Programului, primite de la bugetul de stat, precum si din programele de finantare externă.

(3) Fondurile bănesti necesare pentru includerea Programului vor fi incluse într-un capitol distinct al bugetului Ministerului de Interne, cu denumirea “Fonduri pentru Programul de protectie a martorilor”.

Art. 4. - (1) Includerea unei persoane în Program se poate realiza numai dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) persoana are calitatea prevăzută la art. 2 lit. a), d) sau e);

b) persoana se află în stare de pericol, în sensul art. 2 lit. b);

c) există o propunere motivată din partea organelor abilitate.

(2) Poate fi inclusă în Program o persoană care are, într-o altă cauză, calitatea de:

a) organizator ori conducător de grup sau organizatie criminală;

b) instigator ori autor al infractiunii de omor, omor calificat sau omor deosebit de grav.

Art. 5. - Organul de cercetare penală, în faza urmăririi penale, si procurorul, în faza judecătii, pot solicita procurorului, respectiv instantei, includerea în Program a unui martor, a unui membru de familie al acestuia sau a unei persoane apropiate, după caz, formulând propuneri motivate în acest sens.

Art. 6. - (1) Propunerea de includere în Program trebuie să cuprindă:

a) informatiile referitoare la cauza penală respectivă;

b) datele personale ale martorului;

c) datele si informatiile furnizate de martor, precum si caracterul determinant al acestora în aflarea adevărului;

d) circumstantele în care martorul a intrat în posesia datelor si a informatiilor furnizate sau pe care le va furniza;

e) orice elemente care pot evidentia starea de pericol în care se află martorul;

f) estimarea posibilitătilor de recuperare a prejudiciului cauzat prin infractiune;

g) persoanele care au cunostintă despre datele si informatiile detinute de martor si despre faptul că acesta le-a furnizat organelor judiciare sau că are intentia de a le furniza;

h) o evaluare a profilului psihologic al martorului si al celorlalte persoane propuse a fi incluse în Program;

i) riscul pe care martorul si celelalte persoane pentru care se solicită includerea în Program îl prezintă pentru comunitatea în care urmează să fie relocati;

j) date referitoare la situatia financiară a martorului;

k) orice alte date care prezintă relevantă pentru evaluarea situatiei martorului si pentru includerea acestuia în Program.

(2) Propunerea de includere în Program trebuie să fie însotită de acordul scris al persoanei pentru care se cere includerea în Program, precum si de o evaluare realizată de O.N.P.M. cu privire la posibilitatea includerii în Program a persoanei în cauză.

Art. 7. - Procurorul sau instanta, după caz, se va pronunta în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu de 5 zile de la primirea propunerii, prin ordonantă, respectiv încheiere, asupra propunerii de includere în Program.

Art. 8. - (1) În cazul în care este de acord cu propunerea, procurorul sau instanta va comunica O.N.P.M. ordonanta, respectiv încheierea de includere a persoanei respective în Program, iar O.N.P.M. va lua toate măsurile necesare în vederea elaborării si implementării schemei de sprijin.

(2) Dacă în cursul urmăririi penale sau al judecătii au intervenit elemente noi fată de cele cuprinse în propunerea initială, se poate formula o nouă propunere de includere în Program.

Art. 9. - (1) În termen de 7 zile de la data emiterii ordonantei sau a încheierii de includere în Program O.N.P.M. încheie în scris un protocol de protectie cu fiecare martor, membru de familie sau persoană apropiată

martorului pentru care s-a dispus includerea în Program.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) dobândesc calitatea de martor protejat în momentul semnării Protocolului de protectie.

(3) Protocolul de protectie se semnează, în cazul în care persoanele prevăzute la alin. (1) sunt minori, de reprezentantii legali ai acestora. Dacă semnarea Protocolului de protectie de către reprezentantul legal nu

poate fi făcută sau dacă semnarea de către această persoană contravine intereselor minorului ori dacă reprezentantul legal refuză să semneze, desi procurorul sau, după caz, instanta consideră că includerea în Program este în interesul minorului, Protocolul de protectie va fi semnat personal de către minor, cu aprobarea prealabilă a procurorului sau, după caz, a instantei.

(4) În termen de 3 zile de la data încheierii Protocolului de protectie O.N.P.M. va comunica procurorului sau, după caz, instantei faptul că a început includerea Programului.

Art. 10. - Protocolul de protectie cuprinde:

a) obligatiile martorului protejat;

b) obligatiile O.N.P.M.;

c) persoanele de legătură desemnate si conditiile în care acestea îsi desfăsoară activitatea;

d) situatiile în care protectia si asistenta încetează.

Art. 11. - Martorul protejat are, în principal, următoarele obligatii:

a) să furnizeze informatiile si datele pe care le detine, cu caracter determinant în aflarea adevărului în cauză;

b) să se conformeze măsurilor stabilite în schema de sprijin;

c) să se abtină de la orice activitate care l-ar putea pune în pericol sau care ar putea compromite punerea în aplicare a Programului;

d) să nu contacteze nici o persoană cunoscută sau persoane din medii infractionale, în cazul luării măsurilor de protectie prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. e)-h) si a măsurilor de asistentă prevăzute la art. 12 alin. (3);

e) să informeze imediat O.N.P.M. cu privire la orice schimbare apărută în viata personală si în activitătile pe care le desfăsoară în perioada aplicării Programului, precum si în cazul intrării involuntare în contact cu persoanele prevăzute la lit. d).

Art. 12. - (1) O.N.P.M. are obligatia de a întocmi o schemă de sprijin pentru fiecare martor protejat, care să cuprindă măsuri de protectie si asistentă, precum si obligatia de a le implementa.

(2) Măsurile de protectie ce pot fi prevăzute, singure sau cumulat, în cadrul schemei de sprijin sunt:

a) protectia datelor de identitate a martorului protejat;

b) protectia declaratiei acestuia;

c) ascultarea martorului protejat de către organele judiciare, sub o altă identitate decât cea reală sau prin modalităti speciale de distorsionare a imaginii si vocii;

d) protectia martorului aflat în stare de retinere, arestare preventivă sau în executarea unei pedepse privative de libertate, în colaborare cu organele care administrează locurile de detinere;

e) măsuri sporite de sigurantă la domiciliu, precum si de protejare a deplasării martorului la si de la organele judiciare;

f) schimbarea domiciliului;

g) schimbarea identitătii;

h) schimbarea înfătisării.

(3) Măsurile de asistentă ce pot fi prevăzute, după caz, în cadrul schemei de sprijin sunt:

a) reinsertia în alt mediu social;

b) recalificarea profesională;

c) schimbarea sau asigurarea locului de muncă;

d) asigurarea unui venit până la găsirea unui loc de muncă.

Art. 13. - (1) Martorul protejat tine legătura cu O.N.P.M. printr-o persoană de legătură desemnată de către acesta, conform conditiilor stipulate în Protocolul de protectie.

(2) Dacă martorul protejat constată că există posibilitatea deconspirării domiciliului sau a identitătii sale din cauza neîndeplinirii ori îndeplinirii defectuoase a atributiilor persoanei de legătură, are posibilitatea de a contacta o altă persoană nominalizată în Protocolul de protectie pentru situatiile prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c).

Art. 14. - (1) Protectia si asistenta acordate martorului aflat în stare de pericol si martorului protejat sunt asigurate, în conditiile prezentei legi, de unitătile de politie, respectiv de O.N.P.M.

(2) Protectia si asistenta martorului aflat în stare de pericol si ale martorului protejat, dacă acestia execută o pedeapsă privativă de libertate, sunt asigurate, în conditiile prezentei legi, de organele care administrează locurile de detinere sau, după caz, de O.N.P.M.

Art. 15. - (1) Fată de martorul aflat în stare de pericol, care necesită măsuri imediate de protectie, se pot lua măsuri urgente de către unitatea de politie sau, după caz, de organul care administrează locul de detinere, care trebuie comunicate în termen de 24 de ore procurorului.

(2) Măsurile urgente se pot aplica pe o perioadă determinată, până la încetarea pericolului iminent ori până la includerea în Program.

Art. 16. - (1) Documentele referitoare la includerea martorului în Program vor fi păstrate, în conditii de maximă sigurantă, de către O.N.P.M.

(2) Documentele care contin date despre identitatea reală a martorului vor putea fi introduse în dosarul penal numai după ce a dispărut pericolul care a determinat includerea martorului în Program.

Art. 17. - (1) Programul încetează în una dintre următoarele situatii:

a) la cererea martorului protejat, exprimată în formă scrisă si transmisă către O.N.P.M.;

b) dacă în cursul procesului penal martorul protejat depune mărturie mincinoasă;

c) dacă martorul protejat comite cu intentie o infractiune;

d) dacă sunt probe sau indicii temeinice că, ulterior includerii în Program, martorul protejat a aderat la un grup sau organizatie criminală;

e) dacă martorul protejat nu respectă obligatiile asumate prin semnarea Protocolului de protectie sau dacă a comunicat date false cu privire la orice aspect al situatiei sale;

f) dacă viata, integritatea corporală sau libertatea martorului protejat nu mai este amenintată;

g) dacă martorul protejat decedează.

(2) Încetarea Programului se dispune de procuror prin ordonantă sau de către instantă prin încheiere.

Art. 18. - (1) O.N.P.M. informează în scris procurorul sau instanta, după caz, despre existenta vreuneia dintre situatiile prevăzute la art. 17.

(2) Procurorul, respectiv instanta, va analiza în cel mai scurt timp situatia intervenită si va comunica O.N.P.M.

ordonanta sau încheierea prin care se dispune cu privire la încetarea sau continuarea Programului.

(3) În situatia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. g), încetarea Programului va opera din oficiu, la momentul primirii de către procuror sau de către instantă a comunicării O.N.P.M., iar aplicarea Programului va continua pentru membrul de familie sau persoana apropiată martorului protejat decedat, incluse în Program.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 19. - Persoana care are calitatea de martor, în sensul art. 2 lit. a) pct. 1 si 2, si care a comis o infractiune gravă, iar înaintea sau în timpul urmăririi penale ori al judecătii denuntă sau facilitează identificarea si tragerea la răspundere penală a altor persoane care au săvârsit astfel de infractiuni beneficiază de reducerea la jumătate a limitelor pedepsei prevăzute de lege.

Art. 20. - (1) Fapta de a divulga cu intentie identitatea reală, domiciliul ori resedinta martorului protejat, precum si alte informatii care pot duce la identificarea acestuia, dacă sunt de natură să pună în pericol viata, integritatea corporală sau sănătatea martorului protejat, se pedepseste cu închisoare de la 1 la 5 ani.

(2) Pedeapsa este închisoarea de la 5 ani la 10 ani dacă:

a) fapta a fost săvârsită de către o persoană care a luat cunostintă de aceste date în exercitarea atributiilor sale de serviciu;

b) s-a cauzat martorului protejat o vătămare gravă a integritătii corporale sau sănătătii.

(3) Dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani.

(4) Dacă fapta prevăzută la alin. (2) lit. a) este săvârsită din culpă, pedeapsa este închisoarea de la 2 la 5 ani.

Art. 21. - Fapta martorului protejat, prevăzut la art. 2 lit. a), de a induce în eroare organul de urmărire penală sau instanta de judecată prin datele si informatiile prezentate se pedepseste cu închisoare de la 5 la 10 ani.

Art. 22. - Guvernul României va prezenta Parlamentului rapoarte anuale cu privire la modul de îndeplinire a Programului.

Art. 23. - Fondurile necesare pentru includerea Programului si a măsurilor urgente se vor asigura annual din sumele alocate cu această destinatie de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului de Interne, respectiv din programele de finantare externă.

Art. 24. - (1) Institutiile din sistemul sigurantei nationale, în situatiile în care acestea sunt implicate în actiunile de protectie a martorilor, vor conlucra cu Ministerul de Interne, Ministerul Justitiei si Ministerul Public

pentru aplicarea prezentei legi.

(2) Institutiile publice prevăzute la alin. (1) sunt autorizate să coopereze direct cu structurile similare din alte state, precum si cu organismele internationale care au atributii în domeniul protectiei martorului, în conditiile respectării conventiilor internationale la care România este parte.

Art. 25. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi Ministerul de Interne si Ministerul Justitiei vor întocmi regulamentul pentru aplicarea dispozitiilor acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor si de Senat în sedinta comună din 9 decembrie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR PRESEDINTELE SENATULUI

VALER DORNEANU NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 19 decembrie 2002.

Nr. 682.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind protectia martorilor

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României decretează:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind protectia martorilor si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.060.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia internă si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării si modernizării productiei la produsele respective, precum si pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2003

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 1 din Hotărârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia internă si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizării, dezvoltării si modernizării productiei la produsele respective, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 108 din 30 mai 1997, cu modificările ulterioare, se modifică în sensul că supravegherea si controlul preturilor pentru produsele subventionate se vor efectua până la data de 31 decembrie 2003 inclusiv.

Art. II. - Se aprobă Lista cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2003, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.483.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând produsele din industria cărbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventionează de la bugetul de stat în anul 2003

 

1. Huilă brută (de Valea Jiului, Anina si Baia Nouă)

2. Lignit (exclusiv bazinul minier Oltenia)

3. Cărbune brun

4. Cupru în concentrat de cupru

5. Cupru în rest concentrat

6. Plumb în concentrat de plumb

7. Plumb în rest concentrat

8. Zinc în concentrat de zinc

9. Zinc în rest concentrat

10. Aur în concentrat aurifer*)

11. Aur în nămol*)

12. Aur în amalgam*)

13. Octoxid de uraniu

14. Minereu de fier+mangan

15. Produse din molibden.


*) La produsele aur în concentrat aurifer, aur în nămol si aur în amalgam subventia se va acorda la productia marfă fabricată.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea executiei bugetelor actiunilor si proiectelor derulate în anul 2002 prin bugetul Secretariatului General al Guvernului

 

În temeiul art. 107 din Constitutie,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă executia bugetelor următoarelor actiuni si proiecte derulate în anul 2002 prin bugetul Secretariatului General al Guvernului:

a) Summitul prim-ministrilor din statele membre ale Grupului Vilnius (V-10), organizat la Bucuresti în perioada 25-26 martie 2002, în baza Hotărârii Guvernului nr. 158/2002, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 264/2002;

b) Reuniunea anuală a guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, Forumul de Afaceri, Forumul Român de Investitii si Reuniunea ministrilor de finante din tările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană, organizate la Bucuresti în perioada 18-24 mai 2002, în baza Hotărârii Guvernului nr. 4/2002, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 406/2002 si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 889/2002;

c) proiectul “România în drumul spre NATO”, aprobat prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 44 din 18 septembrie 2002, modificată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 61 din 23 octombrie 2002, a cărui finantare a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2002, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.167/2002.

Art. 2. - Executia bugetelor actiunilor si proiectelor mentionate la art. 1 este prevăzută în anexele nr. 1-3 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.484.

 

ANEXA Nr. 1

 

BUGETUL

Summitului prim-ministrilor din statele membre ale Grupului Vilnius (V-10), organizat la Bucuresti în perioada 25-26 martie 2002

 

- mii lei -

 

Sumă alocată prin Hotărârea Guvernului nr. 158/2002, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 264/2002, 35.000.000 din care:

- în bugetul Secretariatului General al Guvernului 26.500.000

- în bugetul Ministerului Informatiilor Publice 8.500.000

Total sume cheltuite: 23.050.832 din care:

- Secretariatul General al Guvernului 14.551.239

- Ministerul Informatiilor Publice 8.499.593

Sumă rămasă necheltuită 11.949.168

 

- mii lei -

Natura cheltuielilor

Buget

Cheltuieli efective

Economie

TOTAL:

35.000.000

23.050.832

11.949.168

Organizare

7.000.000

1.423.152

5.576.848

Promovare imagine

18.000.000

16.250.715

1.749.285

Cazare si transport invitati

6.000.000

3.108.403

2.891.597

Protocol

3.000.000

1.945.449

1.054.551

Cheltuieli cu materialele

1.000.000

323.113

676.887

 

Suma de 11.949.168 mii lei, rămasă necheltuită, a fost disponibilizată pentru alte actiuni aprobate de Consiliul interministerial pentru imagine externă.

 

ANEXA Nr. 2

 

BUGETUL

Reuniunii anuale a guvernatorilor Băncii Europene pentru Reconstructie si Dezvoltare, al Forumului de Afaceri, Forumului Român de Investitii si al Reuniunii ministrilor de finante din tările candidate pentru aderarea la Uniunea Europeană, organizate la Bucuresti în perioada 18-24 mai 2002

 

- mii lei -

 

Suma alocată prin Hotărârea Guvernului nr. 4/2002, modificată prin Hotărârea Guvernului  nr. 406/2002 si completată prin Hotărârea Guvernului nr. 889/2002, 55.000.000 din care:

- cheltuieli curente 36.500.000

- investitii 18.500.000

Total sume cheltuite 44.754.721

Sumă rămasă necheltuită 10.245.279

 

- mii lei -

Natura cheltuielilor

Buget

Cheltuieli efective

Economie

TOTAL:

55.000.000

44.754.721

10.245.279

Cheltuieli de personal

1.500.000

268.381 1.231.619

 

Organizare

17.000.000

15.778.797

1.221.203

Cazare si transport

3.000.000

1.411.006

1.588.994

Protocol

5.000.000

2.779.612

2.220.388

Cheltuieli cu materialele

3.000.000

1.386.062

1.613.938

Alte cheltuieli

7.000.000

5.013.565

1.986.435

Cheltuieli cu investitiile

18.500.000

18.117.298

382.702

 

 

Din suma de 10.245.279 mii lei rămasă necheltuită:

- 6.500.000 mii lei au fost disponibilizati pentru întregirea Fondului de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului;

- 3.745.279 mii lei au fost utilizati pentru finantarea cheltuielilor de functionare ale Departamentului de Politici Economice si Departamentului de Politici Sociale, conform Hotărârii Guvernului nr. 889/2002.

 

ANEXA Nr. 3

 

BUGETUL

proiectului “România în drumul spre NATO

 

- mii lei -

 

Sumă alocată proiectului prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 44 din 18 septembrie 2002, modificată prin Hotărârea Consiliului interministerial pentru imagine externă nr. 61 din 23 octombrie 2002, a cărui finantare a fost aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.034/2002, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.167/2002, 36.500.000 din care:

- în bugetul Secretariatului General al Guvernului 14.800.000

Total sume cheltuite - Secretariatul General al Guvernului 14.710.194

Sumă rămasă necheltuită - Secretariatul General al Guvernului 89.806

 

- mii lei -

Natura cheltuielilor

Buget

Cheltuieli efective

Economie

TOTAL:

14.800.000

14.710.194

89.806

Promovare imagine

2.700.000

2.653.362

46.638

Echipamente tehnice

7.991.088

7.991.088

 

Transport extern

201.562

201.562

 

Cheltuieli cu materialele

3.907.350

3.864.182

43.168

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind instituirea Programului national “Centenarul Ion Irimescu - 2003”

 

În temeiul art. 107 din Constitutia României, al art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finantele publice si al art. 19 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2003 nr. 631/2002,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Programul national “Centenarul Ion Irimescu - 2003”, pentru aniversarea, la 27 februarie, a 100 de ani de la nasterea cunoscutului artist român.

Art. 2. - (1) Se constituie Comitetul national pentru pregătirea, organizarea si desfăsurarea actiunilor din cadrul programului national prevăzut la art. 1, denumit în continuare Comitet, având următoarea componentă:

a) un secretar de stat din Ministerul Culturii si Cultelor, în calitate de presedinte;

b) un reprezentant al Directiei muzee, colectii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor;

c) un secretar de stat din Ministerul Educatiei si Cercetării;

d) un secretar de stat din Ministerul Finantelor Publice;

e) un secretar de stat din Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei;

f) un secretar de stat din Ministerul Administratiei Publice;

g) un secretar de stat din Ministerul Informatiilor Publice;

h) un secretar de stat din Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei;

i) un secretar de stat din Secretariatul General al Guvernului;

j) presedintele Consiliului Judetean Suceava;

k) prefectul judetului Suceava;

l) primarul municipiului Fălticeni;

m) presedintele Uniunii Artistilor Plastici;

n) directorul Muzeului National de Artă Contemporană;

o) rectorul Universitătii de Artă “Nicolae Grigorescu”;

p) directorul Muzeului de Artă “Ion Irimescu” din Fălticeni;

q) pictorul Dan Hatmanu.

(2) Desemnarea secretarilor de stat mentionati la alin. (1) se face prin ordin al conducătorului fiecărui minister, în termen de 10 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

(3) Comitetul se întruneste săptămânal sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea presedintelui, comunicată membrilor cu 3 zile înainte de data stabilită pentru desfăsurarea sedintei, care va cuprinde data, ora si locul desfăsurării acesteia.

(4) Secretariatul tehnic este asigurat de Directia muzee, colectii, arte vizuale din cadrul Ministerului Culturii si Cultelor.

Art. 3. - Programul national “Centenarul Ion Irimescu - 2003”, precum si cheltuielile necesare pentru organizarea actiunilor si manifestărilor se aprobă de către Comitet.

Art. 4. - (1) În vederea acoperirii cheltuielilor necesare pentru organizarea actiunilor si manifestărilor incluse în Programul national “Centenarul Ion Irimescu - 2003”, se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Culturii si Cultelor, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2003, cu suma de 7 miliarde lei.

(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să introducă modificările corespunzătoare în bugetul de stat si în bugetul Ministerului Culturii si Cultelor pe anul 2003.

Art. 5. - (1) La desfăsurarea manifestărilor dedicate Centenarului Ion Irimescu - 2003, institutiile publice implicate pot invita delegatii din străinătate.

(2) Cheltuielile de transport, cazare si diurnă pentru persoanele prevăzute la alin. (1) se suportă de partea română.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 1.485.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Listei organismelor notificate care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

 

În conformitate cu prevederile art. 10 din Hotărârea Guvernului nr. 749/2001 pentru stabilirea conditiilor de introducere pe piată si de punere în functiune a aparatelor de cântărit cu functionare neautomată si ale pct. 8.1 si 8.2 din sectiunea B a anexei la Ordinul ministrului industriei si resurselor nr. 182/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind desemnarea organismelor care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 19/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 235/2001,

ministrul industriei si resurselor emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Lista organismelor notificate care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 decembrie 2002.

Nr. 644.

 

ANEXĂ

 

LISTA

organismelor notificate care realizează evaluarea conformitătii aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

 

Denumirea si adresa organismului notificat pentru evaluarea conformitătii

 

Nr. de înregistrare

în Registrul

organismelor

notificate

 

Grupa de produse

 

Sarcini conform

Hotărârii Guvernului nr. 749/2001

pentru stabilirea conditiilor de

introducere pe piată si de punere

în functiune a aparatelor de cântărit cu functionare neautomată

BRML-Cert al Biroului Român de Metrologie Legală, sos. Vitan-Bârzesti nr. 11, sectorul 4, 75669 Bucuresti

01

 

Aparate de cântărit cu functionare

neautomată

 

  - examinarea CS de tip

(pct. 1 din anexa nr. 4)

- verificarea CS a produsului (pct. 3 din anexa nr. 4)

- verificarea CS a unitătii

de produs (pct. 4 din anexa

nr. 4)

Societatea Română pentru Asigurarea Calitătii - SRAC, str. Theodor Burada nr. 6, sectorul 1, 70650 Bucuresti

03

 

Aparate de cântărit cu functionare

neautomată

- asigurarea calitătii productiei (pct. 2 din anexa nr. 4)

 

 

ACTE ALE BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

ORDINUL Nr. 6

din 19 decembrie 2002

 

În temeiul art. 8 alin. (1) si al art. 50 din Legea nr. 101/1998 privind Statutul Băncii Nationale a României, cu modificările ulterioare, având în vedere că, în baza prevederilor legale speciale ce guvernează activitatea Casei de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., această institutie nu este autorizată de Banca Natională a României să efectueze tranzactii cu valută în cont propriu sau în contul clientilor,

 

Banca Natională a României emite prezentul ordin.

 

Articol unic. - Perioada de valabilitate a Ordinului Băncii Nationale a României nr. 3 din 19 septembrie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 27 septembrie 2000, astfel cum a fost modificat prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 2 din 26 aprilie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 219 din 27 aprilie 2001, respectiv prin Ordinul Băncii Nationale a României nr. 8 din 21 decembrie 2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 837 din 27 decembrie 2001, se prelungeste începând cu perioada de observare 24 decembrie 2002 - 23 ianuarie 2003 până la finele perioadei de aplicare 24 mai - 23 iunie 2003, în conditiile respectării prevederilor Regulamentului Băncii Nationale a României nr. 6/2002 privind regimul rezervelor minime obligatorii.

 

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

AL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

BANCA NATIONALĂ A ROMÂNIEI

 

CIRCULARĂ

privind modificarea si completarea Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare

 

Având în vedere dispozitiile art. 4 din Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997 privind aprobarea Planului de conturi pentru societătile bancare si a normelor metodologice de utilizare a acestuia, cu modificările si completările ulterioare, prevederile art. 58 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, ale art. 181 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002, precum si dispozitiile art. 4 din Legea contabilitătii nr. 82/1991, republicată,

 

Banca Natională a României emite prezenta circulară.

 

Art. I. - Prezenta circulară modifică si completează prevederile Planului de conturi pentru societătile bancare si ale normelor metodologice de utilizare a acestuia, aprobate prin Ordinul ministrului de stat, ministrul finantelor, si al guvernatorului Băncii Nationale a României nr. 1.418/344/1997, cu modificările si completările ulterioare, după cum urmează:

1. La punctul 65, alineatul 1 va avea următorul cuprins:

“65. Titlurile de tranzactie sunt titluri achizitionate cu intentia de a le revinde după un termen scurt, înainte de scadentă, de regulă în mai putin de 6 luni, si care îndeplinesc simultan următoarele conditii:

a) titlurile să fie tranzactionabile în orice moment pe o piată lichidă;

b) pretul de piată al titlurilor să fie în mod sistematic accesibil tertilor si să constituie suportul în justificarea evaluărilor efectuate după achizitia titlurilor.”

2. La punctul 65, după alineatul 1 se introduc două alineate cu următorul cuprins:

“În principiu, lichiditatea unei piete este considerată ca asigurată, în special, prin prezenta institutiilor formatoare de piată, respectiv a institutiilor care asigură cotatii permanente ale cursurilor de cumpărare si de vânzare, cu valori maxime si minime acceptate de piată.

La aprecierea lichiditătii unei piete se vor avea în vedere, în special, si următoarele criterii:

a) volumul titlurilor emise si tranzactionabile;

b) numărul de operatiuni ce asigură lichiditatea pietei;

c) calitatea emitentului;

d) volumul titlurilor detinute de institutia de credit, ce pot fi tranzactionate fără dificultate pe piată.”

3. La punctul 65, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“Institutiile de credit analizează periodic, obligatoriu la sfârsitul fiecărei luni, în cadrul termenului de 6 luni, portofoliul lor de titluri de tranzactie. Fie ca urmare a analizei periodice, fie cel mai târziu la expirarea unei perioade de detinere de 6 luni, titlurile sunt scoase definitiv din categoria titlurilor de tranzactie pentru a fi reclasificate, după caz, în titluri de plasament sau în titluri de investitii. Reclasarea titlurilor de plasament sau de investitii în titluri de tranzactie nu este posibilă.”

4. La punctul 65, după alineatul 3 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

“În cazul în care titlurile sunt reclasate în titluri de plasament sau de investitii, acestea sunt scoase din categoria titlurilor de tranzactie si sunt incluse în categoria titlurilor de plasament sau de investitii, la pretul pietei din ziua transferului.”

5. La punctul 65, alineatul 4 va avea următorul cuprins:

“La intrarea în patrimoniu titlurile de tranzactie se înregistrează la valoarea de achizitie, formată din pretul de cumpărare, inclusiv cheltuielile de achizitie si dobânzile calculate pentru perioada scursă în cazul titlurilor de tranzactie cu venit fix.”

6. La punctul 66, după alineatul 1 se introduce un alineat cu următorul cuprins:

“Titlurile de plasament includ titlurile care nu pot fi clasificate în categoria titlurilor de tranzactie si de investitii, în special:

a) titlurile înscrise anterior în cadrul titlurilor de tranzactie, a căror reclasare s-a efectuat în aplicarea pct. 65;

b) titlurile achizitionate cu intentia de a le revinde într-o perioadă mai scurtă de 6 luni, dar pentru care piata nu satisface conditiile cerute conform pct. 65.”

7. La punctul 66, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“La intrarea în patrimoniu titlurile de plasament se înregistrează la valoarea de achizitie, formată din pretul de cumpărare, exclusiv cheltuielile de achizitie si dobânzile calculate pentru perioada scursă în cazul titlurilor de plasament cu venit fix.”

8. La punctul 67, alineatul 3 va avea următorul cuprins:

“La intrarea în patrimoniu titlurile de investitii se înregistrează la valoarea de achizitie, formată din pretul de cumpărare, exclusiv cheltuielile de achizitie si dobânzile calculate pentru perioada scursă.”

Art. II. - Banca Natională a României va urmări în cadrul actiunilor de supraveghere desfăsurate potrivit legii aplicarea de către institutiile de credit a prevederilor prezentei circulare.

Art. III. - Nerespectarea prevederilor prezentei circulare atrage aplicarea sanctiunilor si/sau a măsurilor prevăzute la art. 69 si, respectiv, la art. 70 din Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si a celor prevăzute la art. 189 si, respectiv, la art. 191 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 97/2000 privind organizatiile cooperatiste de credit, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 200/2002.

Art. IV. - La data intrării în vigoare a prezentei circulare se abrogă orice alte dispozitii contrare.

 

GUVERNATORUL BĂNCII NATIONALE A ROMÂNIEI,

MUGUR ISĂRESCU

 

Bucuresti, 18 decembrie 2002.

Nr. 47.