MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 103         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 6 februarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

76. - Lege privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

84. - Decret pentru promulgarea Legii privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

 

LEGE

privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - În România fiecărei persoane îi sunt garantate dreptul de a-si alege liber profesia si locul de muncă, precum si dreptul la asigurările pentru somaj.

Art. 2. - Prevederile prezentei legi reglementează măsurile pentru realizarea strategiilor si politicilor elaborate în vederea protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurării unui nivel ridicat al ocupării si adaptării fortei de muncă la cerintele pietei muncii.

Art. 3. - Măsurile prevăzute de prezenta lege au drept scop realizarea următoarelor obiective pe piata muncii:

a) prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia;

b) încadrarea sau reîncadrarea în muncă a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

c) sprijinirea ocupării persoanelor apartinând unor categorii defavorizate ale populatiei;

d) asigurarea egalitătii sanselor pe piata muncii;

e) stimularea somerilor în vederea ocupării unui loc de muncă;

f) stimularea angajatorilor pentru încadrarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

g) îmbunătătirea structurii ocupării pe ramuri economice si zone geografice;

h) cresterea mobilitătii fortei de muncă în conditiile schimbărilor structurale care se produc în economia natională;

i) protectia persoanelor în cadrul sistemului asigurărilor pentru somaj.

Art. 4. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discriminări pe criterii politice, de rasă, nationalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, convingeri, sex si vârstă.

(2) Măsurile si drepturile speciale acordate prin prezenta lege unor categorii de persoane defavorizate nu constituie discriminare în sensul prevederilor alin. (1).

 

CAPITOLUL II

Concepte privind piata muncii

SECTIUNEA 1

Termeni si expresii utilizate

 

Art. 5. - În sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

I. angajator - persoana juridică sau persoana fizică cu sediul, respectiv domiciliul, în România ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din România a unei persoane juridice străine cu sediul în străinătate, autorizată potrivit legii, care încadrează fortă de muncă în conditiile legii;

II. loc de muncă - cadrul în care se desfăsoară o activitate din care se obtine un venit si în care se materializează raporturile juridice de muncă sau raporturile juridice de serviciu;

III. persoană în căutarea unui loc de muncă – persoana înregistrată la Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă sau la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat în conditiile legii, pentru a fi sprijinită în ocuparea unui loc de muncă;

IV. somer - persoana care îndeplineste cumulativ următoarele conditii:

a) este în căutarea unui loc de muncă de la vârsta de minimum 16 ani si până la îndeplinirea conditiilor de pensionare;

b) starea de sănătate si capacitătile fizice si psihice o fac aptă pentru prestarea unei munci;

c) nu are loc de muncă, nu realizează venituri sau realizează din activităti autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi;

d) este disponibilă să înceapă lucrul în perioada imediat următoare dacă s-ar găsi un loc de muncă;

e) este înregistrată la Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă sau la alt furnizor de servicii de ocupare, care functionează în conditiile prevăzute de lege;

V. stagiu de cotizare - perioada în care s-a plătit contributia de asigurări pentru somaj atât de către asigurat, cât si de angajator sau, după caz, numai de către asigurat;

VI. asigurat - persoana fizică care realizează venituri, potrivit legii, si este asigurată pentru riscul pierderii locului de muncă, prin plata contributiei de asigurări pentru somaj;

VII. indemnizatie de somaj - o compensatie partială a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de muncă sau a veniturilor absolventilor institutiilor de învătământ si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut încadra în muncă;

VIII. măsuri de stimulare a ocupării fortei de muncă - acele măsuri care au ca scop sprijinirea persoanelor în căutarea unui loc de muncă si, în mod deosebit, a somerilor pentru a dobândi statutul de persoană ocupată.

 

SECTIUNEA a 2-a

Indicatori statistici privind piata muncii

 

Art. 6. - (1) La nivel national si teritorial situatiile si evolutiile de pe piata muncii sunt monitorizate, în principal, cu ajutorul unui sistem de indicatori statistici privind:

a) resursele de muncă;

b) populatia activă;

c) populatia ocupată;

d) somerii;

e) locurile de muncă vacante;

f) indemnizatia de somaj;

g) populatia iesită din somaj prin ocupare, precum si prin părăsirea pietei muncii;

h) rata somajului.

(2) Sistemul de indicatori statistici si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul National de Statistică în colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

Art. 7. - (1) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, pe baza documentelor primare de înregistrare a somerilor, a comunicărilor făcute de furnizorii de servicii de ocupare acreditati si de angajatori privind locurile de muncă vacante, calculează indicatorii statistici prevăzuti la art. 6 alin. (1) lit. d)-h) si alti indicatori specifici pietei muncii.

(2) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă elaborează, în functie de necesităti, analize, studii si cercetări statistice speciale privind situatia si evolutia somajului si a ocupării, la nivel national si teritorial, pe domenii de activitate.

Art. 8. - (1) Pentru realizarea atributiilor prevăzute la art. 7 Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă asigură conditiile materiale, organizatorice si manageriale corespunzătoare, elaborează si administrează sistemul documentelor primare, constituie si exploatează baza proprie de date.

(2) Pentru realizarea unor analize, studii si cercetări statistice speciale de natura celor prevăzute la art. 7 alin. (2) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă poate angaja si serviciile unor prestatori specializati.

(3) Metodologia de realizare a cercetărilor statistice speciale va fi avizată, potrivit legii, de Institutul National de Statistică.

Art. 9. - (1) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă are obligatia să facă publici indicatorii statistici privind piata muncii, cu o periodicitate care va fi stabilită o dată cu sistemul de indicatori prevăzut la art. 6 alin. (1).

(2) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă va pune la dispozitie Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale indicatorii statistici, rezultatele cercetărilor statistice speciale, analizele si studiile statistice.

Art. 10. - (1) Angajatorii au obligatia să comunice agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, denumite în continuare agentii pentru ocuparea fortei de muncă, în căror rază îsi au sediul, respectiv domiciliul, toate locurile de muncă vacante, în termen de 5 zile lucrătoare de la vacantarea acestora.

(2) Furnizorii de servicii de ocupare acreditati au obligatia de a comunica lunar agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă în a căror rază îsi au sediul date privind numărul somerilor mediati si încadrati în muncă.

Art. 11. - În vederea elaborării strategiilor si politicilor, precum si pentru adoptarea unor măsuri pe piata muncii, la nivel national, pe domenii de activitate, ramuri, sectoare economice sau zone, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale initiază reglementări privind obligativitatea angajatorilor de a comunica informatiile necesare cu privire la forta de muncă.

Art. 12. - În sensul prezentei legi, Institutul National de Statistică are următoarele atributii:

a) calculează indicatorii statistici prevăzuti la art. 6 alin. (1) lit. a)-c);

b) furnizează Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă datele privind forta de muncă, rezultate din cercetările statistice proprii;

c) elaborează în colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale sistemul de indicatori statistici ai pietei muncii si metodologia de calcul a acestora;

d) avizează cercetările statistice speciale realizate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă sau de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

 

SECTIUNEA a 3-a

Clasificarea ocupatiilor

 

Art. 13. - Clasificarea ocupatiilor din România este sistemul de identificare, ierarhizare, codificare a ocupatiilor din economie, care se elaborează de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale în colaborare cu Institutul National de Statistică, cu alte ministere si institutii publice interesate si se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 14. - (1) Modificarea continutului Clasificării ocupatiilor din România se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si cu avizul Institutului National de Statistică.

(2) Înscrierea de noi ocupatii în Clasificarea ocupatiilor din România se aprobă, la solicitarea celor interesati sau în baza unor reglementări speciale, prin ordin al ministrului muncii si solidaritătii sociale, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 15. - Utilizarea Clasificării ocupatiilor din România este obligatorie la completarea documentelor oficiale.

 

SECTIUNEA a 4-a

Categorii de beneficiari

 

Art. 16. - Beneficiari ai prevederilor prezentei legi sunt persoanele în căutarea unui loc de muncă, aflate în una dintre următoarele situatii:

a) au devenit someri în sensul prevederilor art. 5 pct. IV lit c);

b) nu au putut ocupa loc de muncă după absolvirea unei institutii de învătământ sau după satisfacerea stagiului militar;

c) ocupă un loc de muncă si, din diferite motive, doresc schimbarea acestuia;

d) au obtinut statutul de refugiat sau altă formă de protectie internatională, conform legii;

e) străini care au fost încadrati în muncă sau au realizat venituri în România, conform legii;

f) nu au putut ocupa loc de muncă după repatriere sau după eliberarea din detentie.

Art. 17. - (1) Somerii prevăzuti la art. 16 lit. a) sunt persoanele care se pot găsi în una dintre următoarele situatii:

a) le-a încetat contractul individual de muncă din motive neimputabile lor;

b) le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor;

c) le-a încetat mandatul pentru care au fost numiti sau alesi, dacă anterior nu au fost încadrati în muncă sau dacă reluarea activitătii nu mai este posibilă din cauza încetării definitive a activitătii angajatorului;

d) militari angajati pe bază de contract cărora li s-a desfăcut contractul înaintea expirării duratei pentru care a fost încheiat;

e) le-a încetat raportul de muncă în calitate de membru cooperator, din motive neimputabile lor;

f) au încheiat contract de asigurare pentru somaj si nu realizează venituri sau realizează din activităti autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizatia de somaj ce li s-ar fi cuvenit potrivit legii;

g) au încetat activitatea ca urmare a pensionării pentru invaliditate si care, în cazul recuperării capacitătii de muncă, nu mai pot fi reîncadrate în muncă din cauza încetării definitive a activitătii angajatorului sau din lipsa unui post vacant de natura celui ocupat anterior;

h) la încetarea concediului plătit pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap, în conditiile legii, nu a mai fost posibilă reluarea activitătii din cauza încetării definitive a activitătii angajatorului;

i) nu s-au putut reîncadra în muncă după efectuarea stagiului militar din cauza încetării definitive a activitătii angajatorului;

j) reintegrarea în muncă, dispusă prin hotărâre judecătorească definitivă, nu mai este posibilă la unitătile la care au fost încadrate în muncă anterior, din cauza încetării definitive a activitătii, sau la unitătile care au preluat patrimoniul acestora;

k) le-a încetat activitatea desfăsurată exclusiv pe baza conventiei civile.

(2) Sunt asimilate somerilor persoanele aflate în situatiile prevăzute la art. 16 lit. b), dacă îndeplinesc următoarele conditii:

a) sunt absolventi ai institutiilor de învătământ, în vârstă de minimum 18 ani, care într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire nu au reusit să se încadreze în muncă potrivit pregătirii profesionale;

b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap sau sunt absolventi ai institutiilor de învătământ, în vârstă de 16 ani, care, în cazuri justificate, sunt lipsite de sustinători legali sau ai căror sustinători legali dovedesc că sunt în imposibilitatea de a presta obligatia legală de întretinere datorată minorilor;

c) sunt persoane care, înainte de efectuarea stagiului militar, nu au fost încadrate în muncă si care într-o perioadă de 30 de zile de la data lăsării la vatră nu s-au putut încadra în muncă.

 

CAPITOLUL III

Sistemul asigurărilor pentru somaj

SECTIUNEA 1

Categorii de asigurati

 

Art. 18. - (1) În sistemul asigurărilor pentru somaj sunt asigurate, în conditiile prezentei legi, persoanele fizice, denumite în continuare asigurati.

(2) Asiguratii pot fi:

a) cetăteni români care sunt încadrati în muncă sau realizează venituri în România, în conditiile legii;

b) cetăteni români care lucrează în străinătate, în conditiile legii;

c) străini care, pe perioada în care au domiciliul sau resedinta în România, sunt încadrati în muncă sau realizează venituri, în conditiile legii.

(3) Asiguratii au obligatia să plătească contributiile de asigurări pentru somaj si au dreptul să beneficieze de indemnizatie de somaj, conform prezentei legi.

Art. 19. - În sistemul asigurărilor pentru somaj sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:

a) persoanele care desfăsoară activităti pe bază de contract individual de muncă sau persoanele care desfăsoară activităti exclusiv pe bază de conventie civilă de prestări de servicii si care realizează un venit brut pe an calendaristic echivalent cu 9 salarii de bază minime brute pe tară;

b) functionarii publici si alte persoane care desfăsoară activităti pe baza actului de numire;

c) persoanele care îsi desfăsoară activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritătii executive, legislative ori judecătoresti, pe durata mandatului;

d) militarii angajati pe bază de contract;

e) persoanele care au raport de muncă în calitate de membru cooperator;

f) alte persoane care realizează venituri din activităti desfăsurate potrivit legii si care nu se regăsesc în una dintre situatiile prevăzute la lit. a)-e).

Art. 20. - Se pot asigura în sistemul asigurărilor pentru somaj, în conditiile prezentei legi, următoarele persoane:

a) asociat unic, asociati;

b) administratori care au încheiat contracte potrivit legii;

c) persoane autorizate să desfăsoare activităti independente;

d) membri ai asociatiei familiale;

e) cetăteni români care lucrează în străinătate, conform legii;

f) alte persoane care realizează venituri din activităti desfăsurate potrivit legii si care nu se regăsesc în una dintre situatiile prevăzute la lit. a)-e).

Art. 21. - Angajatorii la care îsi desfăsoară activitatea persoanele prevăzute la art. 19 sunt obligati să depună, în termen de 20 de zile calendaristice de la expirarea lunii pentru care se datorează contributiile, la agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază îsi au sediul sau domiciliul, declaratia lunară privind obligatiile de plată către bugetul asigurărilor pentru somaj si dovada efectuării acestei plăti.

Art. 22. - (1) Persoanele prevăzute la art. 20 care au cel putin vârsta de 18 ani pot încheia contract de asigurare pentru somaj cu agentia pentru ocuparea fortei de muncă în a cărei rază îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta.

(2) Venitul lunar pentru care se asigură persoanele prevăzute la art. 20 nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe tară.

 

SECTIUNEA a 2-a

Bugetul asigurărilor pentru somaj

 

Art. 23. - (1) Bugetul asigurărilor pentru somaj cuprinde veniturile si cheltuielile sistemului asigurărilor pentru somaj.

(2) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale fundamentează anual, pe baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, proiectul bugetului asigurărilor pentru somaj.

(3) Bugetul asigurărilor pentru somaj se aprobă prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 24. - (1) Veniturile bugetului asigurărilor pentru somaj se constituie din:

a) contributiile angajatorilor si ale persoanelor juridice la care îsi desfăsoară activitatea asiguratii prevăzuti la art. 19 lit. b)-e), asimilate angajatorului, potrivit prezentei legi;

b) contributiile individuale ale persoanelor prevăzute la art. 19;

c) contributiile datorate de persoanele care încheie contract de asigurare pentru somaj;

d) venituri din alte surse, inclusiv din finantare externă.

(2) În cazul în care sursele prevăzute la alin. (1) nu acoperă finantarea cheltuielilor, deficitul bugetar va fi acoperit prin subventii de la bugetul de stat.

Art. 25. - (1) Constituirea resurselor si efectuarea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru somaj se realizează prin trezoreria statului.

(2) Disponibilitătile bănesti înregistrate la finele anului de bugetul asigurărilor pentru somaj se reportează si se utilizează în anul următor cu aceeasi destinatie.

Art. 26. - (1) Angajatorii au obligatia de a plăti lunar o contributie la bugetul asigurărilor pentru somaj, în cotă de 5%, aplicată asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de asiguratii prevăzuti la art. 19.

(2) Angajatorii care încheie cu persoane fizice conventii civile de prestări de servicii pentru desfăsurarea unor activităti nu au obligatia de a contribui la bugetul asigurărilor pentru somaj în raport cu drepturile bănesti plătite acestora din fondul de salarii, dacă acestea au încheiat si un contract individual de muncă.

Art. 27. - Angajatorii au obligatia de a retine si de a vira lunar contributia individuală la bugetul asigurărilor pentru somaj, în cotă de 1%, aplicată asupra salariului de bază lunar brut, pentru asiguratii prevăzuti la art. 19 lit. a)-d) sau, după caz, pentru asiguratii prevăzuti la art. 19 lit. e), asupra veniturilor brute lunare realizate.

Art. 28. - Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru somaj, prevăzute la art. 20, au obligatia de a plăti lunar o contributie la bugetul asigurărilor pentru somaj, în cotă de 6%, aplicată asupra venitului lunar declarat în contractul de asigurare pentru somaj.

Art. 29. - În functie de necesarul de resurse pentru acoperirea cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru somaj, nivelul cotelor contributiilor prevăzute la art. 26-28 se poate modifica prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 30. - Veniturile din alte surse ale bugetului asigurărilor pentru somaj se constituie, în principal, din dobânzi, majorări pentru neplata la termen a contributiilor, restituiri ale creditelor acordate în baza legii, taxe încasate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă din activitatea de formare profesională si cele pentru acreditarea furnizorilor de servicii de ocupare, penalităti, amenzi si orice alte sume încasate potrivit legii la bugetul asigurărilor pentru somaj.

Art. 31. - (1) Termenul de plată a contributiilor la bugetul asigurărilor pentru somaj este, după caz, de cel mult 5 zile de la:

a) data stabilită pentru plata drepturilor salariale sau a drepturilor membrilor cooperatori pe luna în curs, în cazul angajatorilor care efectuează plata acestor drepturi o singură dată pe lună;

b) data stabilită pentru plata chenzinei a doua, în cazul angajatorilor care efectuează plata drepturilor chenzinal;

c) data stabilită prin contractul de asigurare pentru somaj.

(2) Pentru neplata contributiilor datorate la termenele prevăzute la alin. (1) se aplică majorări de întârziere potrivit reglementărilor legale privind executarea creantelor bugetare.

Art. 32. - (1) În cazul neachitării contributiilor pentru constituirea bugetului asigurărilor pentru somaj, a majorărilor de întârziere si a penalitătilor, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă va proceda la aplicarea măsurilor de executare silită prevăzute de lege.

(2) Recuperarea debitelor din contributii si majorări se poate face si prin compensarea cu active imobile din patrimoniul debitorilor, evaluate de institutii autorizate în conditiile legii, cu conditia ca acestea să fie necesare functionării Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si să fie prevăzute în programul de investitii.

Art. 33. - (1) Din sursele financiare constituite în cadrul bugetului asigurărilor pentru somaj se acoperă, în principal, următoarele cheltuieli privind:

a) plata indemnizatiilor de somaj;

b) plata contributiilor pentru asigurări sociale de stat si a contributiilor pentru asigurări sociale de sănătate pentru beneficiarii indemnizatiilor de somaj, stabilite potrivit legii;

c) plătile compensatorii acordate potrivit legii;

d) taxe, comisioane si alte cheltuieli ocazionate de efectuarea plătilor prevăzute la lit. a)-c);

e) finantarea măsurilor pentru stimularea ocupării fortei de muncă si a măsurilor pentru prevenirea somajului;

f) finantarea serviciilor de formare profesională pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă, prevăzute la art. 16 lit. a), b), d) si f);

g) finantarea studiilor, rapoartelor si analizelor privind piata muncii, comandate institutiilor de specialitate de către Comisia Natională de Promovare a Ocupării Fortei de Muncă si de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

h) organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, inclusiv realizarea de obiective de investitii, dotări si alte cheltuieli de natura cheltuielilor de capital, în limitele prevăzute de lege;

i) participarea la activitatea unor organizatii internationale, inclusiv plata cotizatiilor pentru afilierea la acestea;

j) aplicarea măsurilor în vederea recuperării debitelor;

k) cofinantarea unor proiecte privind modernizarea serviciilor de ocupare si formare profesională pe baza unor acorduri internationale;

l) cofinantarea unor programe privind stimularea ocupării fortei de muncă;

m) rambursarea împrumuturilor contractate în conditiile legii, precum si plata de dobânzi si comisioane aferente acestora;

n) alte cheltuieli prevăzute de legislatia în vigoare.

(2) Nivelul cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru somaj se fundamentează de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, la propunerea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, în functie de indicatorii sociali stabiliti pe baza analizelor, studiilor si prognozelor privind evolutiile de pe piata muncii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Indemnizatia de somaj

 

Art. 34. - (1) Somerii prevăzuti la art. 17 alin. (1) beneficiază de indemnizatie de somaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) au un stagiu de cotizare de minimum 12 luni în ultimele 24 de luni premergătoare datei înregistrării cererii;

b) nu realizează venituri sau realizează din activităti autorizate potrivit legii venituri mai mici decât indemnizatia de somaj;

c) nu îndeplinesc conditiile de pensionare, conform legii;

d) sunt înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă în a căror rază teritorială îsi au domiciliul sau, după caz, resedinta, dacă au avut ultimul loc de muncă ori au realizat venituri în acea localitate.

(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele în care angajatorul nu a plătit contributia la bugetul asigurărilor pentru somaj si se află în procedură de executare silită, reorganizare judiciară, faliment, închidere operatională, dizolvare, lichidare sau nu si-a achitat contributiile datorită unor situatii de fortă majoră.

(3) Somerii prevăzuti la art. 17 alin. (2) beneficiază de indemnizatii de somaj dacă îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) sunt înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă în a căror rază teritorială îsi au domiciliul;

b) nu realizează venituri sau realizează din activităti autorizate potrivit legii venturi mai mici decât indemnizatia de somaj;

c) nu îndeplinesc conditiile de pensionare, conform legii.

Art. 35. - Pentru persoanele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. g)-j) stagiul de cotizare de minimum 12 luni este realizat, după caz, astfel:

a) prin cumularea perioadei de asigurare premergătoare datei pensionării de invaliditate cu perioada de asigurare realizată după reluarea activitătii, dacă perioada de invaliditate nu depăseste 12 luni si dacă s-au încadrat în muncă sau au încheiat contract de asigurare pentru somaj în termen de 60 de zile de la data încetării motivului pentru care au fost pensionate;

b) prin cumularea perioadei de asigurare premergătoare datei acordării concediului pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu handicap, cu perioada de asigurare realizată după reluarea activitătii, dacă s-au încadrat în muncă sau au încheiat contract de asigurare pentru somaj în termen de 60 de zile de la data încetării concediului;

c) prin cumularea perioadei de asigurare premergătoare datei încorporării cu perioada de asigurare realizată după reluarea activitătii, dacă s-au încadrat în muncă sau au încheiat contract de asigurare pentru somaj în termen de 60 de zile de la data încheierii stagiului militar;

d) prin cumularea perioadei de asigurare premergătoare încetării activitătii cu perioada de asigurare realizată după  reluarea activitătii dispusă prin hotărâre judecătorească, dacă perioada de suspendare a activitătii nu depăseste 12 luni si dacă s-au încadrat în muncă sau au încheiat contract de asigurare pentru somaj în termen de 60 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti.

Art. 36. - (1) Vechimea în muncă recunoscută pentru stabilirea drepturilor de somaj prevăzute de Legea nr. 1/1991 privind protectia socială a somerilor si reintegrarea lor profesională, republicată, cu modificările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei legi se asimilează cu stagiul de cotizare.

(2) Dovada vechimii în muncă, prevăzută la alin. (1), se face cu carnetul de muncă sau cu alte acte prevăzute de lege.

(3) Certificarea stagiului de cotizare realizat anterior intrării în vigoare a prezentei legi se face de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă.

Art. 37. - (1) Constituie stagiu de cotizare perioadele în care angajatii sau, după caz, si angajatorii au plătit contributii de asigurări pentru somaj în sistemul asigurărilor pentru somaj în România, precum si în alte tări, în conditiile stabilite prin acordurile si conventiile internationale la care România este parte.

(2) Drepturile cuvenite în sistemul asigurărilor pentru somaj din România se pot transfera în tările în care asiguratii îsi stabilesc domiciliul sau resedinta, în conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care România este parte.

(3) Indemnizatiile de somaj aferente drepturilor prevăzute la alin. (2) pot fi transferate în alte tări, în conditiile reglementate prin acorduri si conventii internationale la care România este parte, în moneda tărilor respective sau într-o altă monedă asupra căreia s-a convenit.

Art. 38. - (1) Indemnizatia de somaj se acordă persoanelor prevăzute la art. 17, la cerere, după caz, de la data:

a) încetării contractului individual de muncă;

b) încetării raporturilor de serviciu;

c) încetării mandatului pentru care au fost numite sau alese;

d) desfacerii contractului militarilor angajati pe bază de contract;

e) încetării calitătii de membru cooperator;

f) încetării contractului de asigurare pentru somaj;

g) încetării motivului pentru care au fost pensionate;

h) încetării concediului pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani;

i) încheierii efectuării stagiului militar;

j) rămânerii definitive a hotărârii judecătoresti;

k) încetării activitătii desfăsurate exclusiv pe baza conventiei civile;

l) expirării perioadei de 60 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. a);

m) absolvirii, pentru cazurile prevăzute la art. 17 alin. (2) lit. b);

n) expirării perioadei de 30 de zile, prevăzută la art. 17 alin. (2) lit. c).

(2) Indemnizatia de somaj se acordă de la data prevăzută la alin. (1), dacă cererea este înregistrată la agentia pentru ocuparea fortei de muncă, în termen de 30 de zile de la această dată.

(3) Dacă cererea este înregistrată după expirarea termenului de 30 de zile, dar nu mai târziu de 12 luni de la data prevăzută la alin. (1), indemnizatia de somaj se acordă începând cu data înregistrării cererii.

(4) Termenul de maximum 12 luni prevăzut la alin. (3) este termen de decădere din drepturi.

Art. 39. - (1) Indemnizatia de somaj se acordă somerilor prevăzuti la art. 17 alin. (1) pe perioade stabilite diferentiat, în functie de stagiul de cotizare, după cum urmează:

a) 6 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare de până la 5 ani, dar nu mai putin de 1 an;

b) 9 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare cuprins între 5 si 10 ani;

c) 12 luni, pentru persoanele cu un stagiu de cotizare mai mare de 10 ani.

(2) Cuantumul indemnizatiei de somaj prevăzute la alin. (1) este o sumă fixă, neimpozabilă, lunară, reprezentând 75% din salariul de bază minim brut pe tară, în vigoare la data stabilirii acestuia.

Art. 40. - (1) Indemnizatia de somaj se acordă somerilor prevăzuti la art. 17 alin. (2) pe o perioadă de 6 luni si este o sumă fixă, neimpozabilă, lunară, al cărei cuantum reprezintă 50% din salariul de bază minim brut pe tară, în vigoare la data stabilirii acesteia.

(2) Indemnizatia de somaj prevăzută la alin. (1) se acordă somerilor prevăzuti la art. 17 alin. (2) lit. a) si b), o singură dată, pentru fiecare formă de învătământ absolvită.

Art. 41. - (1) Persoanele care beneficiază de indemnizatie de somaj au următoarele obligatii:

a) să se prezinte lunar, pe baza programării sau ori de câte ori sunt solicitate, la agentia pentru ocuparea fortei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă;

b) să comunice în termen de 3 zile agentiei pentru ocuparea fortei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a conditiilor care au condus la acordarea drepturilor;

c) să participe la serviciile pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de agentia pentru ocuparea fortei de muncă la care sunt înregistrate;

d) să caute activ un loc de muncă.

(2) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor de indemnizatii de somaj au obligatia de a anunta în termen de 3 zile agentiile pentru ocuparea fortei de muncă la care acestia au fost înregistrati.

(3) Obligatia prevăzută la alin. (2) revine si caselor teritoriale de pensii care au stabilit si au pus în plată pensiile cuvenite beneficiarilor de indemnizatie de somaj.

Art. 42. - (1) Nu beneficiază de indemnizatie de somaj persoanele care, la data solicitării dreptului, refuză un loc de muncă potrivit pregătirii sau nivelului studiilor, situat la o distantă de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu, sau refuză participarea la servicii pentru stimularea ocupării si de formare profesională oferite de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă.

(2) Nu beneficiază de indemnizatie de somaj absolventii care, la data solicitării dreptului, urmează o formă de învătământ.

Art. 43. - (1) Indemnizatia de somaj se plăteste lunar în cuantumul prevăzut la art. 39 alin. (2), respectiv la art. 40 alin. (1).

(2) Pentru fractiuni de lună indemnizatia de somaj se calculează proportional cu numărul de zile calendaristice din luna respectivă.

Art. 44. - Încetarea plătii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează:

a) la data încadrării în muncă, conform legii, pentru o perioadă mai mare de 12 luni;

b) la data când realizează din activităti autorizate potrivit legii venituri lunare mai mari decât indemnizatia de somaj;

c) la 90 de zile de la data emiterii autorizatiei de functionare pentru a desfăsura activităti independente sau a certificatului de înmatriculare, conform legii, dacă realizează venituri lunare mai mari decât indemnizatia de somaj;

d) la data refuzului nejustificat de a se încadra conform pregătirii sau nivelului studiilor într-un loc de muncă situat la o distantă de cel mult 50 km de localitatea de domiciliu;

e) la data refuzului nejustificat de a participa la servicii pentru stimularea ocupării si de formare profesională sau la data întreruperii acestora din motive imputabile  persoanei;

f) dacă perioada de pensionare pentru invaliditate depăseste 12 luni;

g) la data îndeplinirii conditiilor de pensionare pentru limită de vârstă, de la data solicitării pensiei anticipate sau la data când pensia de invaliditate devine nerevizuibilă;

h) la data plecării în străinătate a beneficiarului pentru o perioadă mai mare de 3 luni;

i) la data începerii executării unei pedepse privative de libertate pentru o perioadă mai mare de 12 luni;

j) în cazul decesului beneficiarului;

k) la expirarea termenelor prevăzute la art. 45 alin. (2) si (3);

l) la expirarea termenelor prevăzute la art. 39 alin. (1), respectiv la art. 40 alin. (1);

m) la data admiterii într-o formă de învătământ.

Art. 45. - (1) Suspendarea plătii indemnizatiilor de somaj acordate beneficiarilor are loc după cum urmează:

a) la data la care nu si-a îndeplinit obligatia prevăzută la art. 41 alin. (1) lit. a);

b) pe perioada îndeplinirii obligatiilor militare;

c) la data încadrării în muncă, conform legii, cu contract individual de muncă pe perioadă determinată mai mică de 12 luni;

d) la data plecării din tară pe o perioadă mai mică de 3 luni, la cererea persoanei;

e) pe perioada în care este arestat preventiv sau pentru executarea unei pedepse privative de libertate de până la 12 luni;

f) la data pensionării pentru invaliditate;

g) pe perioada acordării indemnizatiei pentru incapacitate temporară de muncă, a indemnizatiei de maternitate si a indemnizatiei pentru cresterea copilului până la împlinirea vârstei de 2 ani, respectiv de 3 ani în cazul copilului cu handicap;

h) pe perioada incapacitătii temporare de muncă mai mare de 3 zile datorită accidentelor survenite în perioada cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare sau, după caz, a altor forme de pregătire profesională, în timpul si din cauza practicii profesionale;

i) pe perioada acordării plătilor compensatorii, potrivit legii.

(2) Repunerea în plată, după suspendarea în conditiile alin. (1) lit. a), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 60 de zile calendaristice de la data suspendării.

(3) Repunerea în plată, după suspendarea în conditiile alin. (1) lit. b)-i), se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării situatiei care a condus la suspendare.

(4) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) lit. a) face parte din perioada de acordare a indemnizatiei de somaj.

Art. 46. - Drepturile bănesti prevăzute la art. 43 fac obiectul executării silite pentru debite provenite din plata necuvenită a acestora, precum si pentru cazurile prevăzute de Codul de procedură civilă ori de alte dispozitii legale speciale.

Art. 47. - (1) Sumele plătite fără temei legal, cu titlu de indemnizatie de somaj, precum si debitele create în conditiile prezentei legi se recuperează de la persoanele care le-au primit în mod necuvenit, pe baza deciziilor emise de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, care constituie titluri executorii.

(2) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemnizatie de somaj se recuperează de la beneficiari în termenul general de prescriptie legal.

(3) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedati nu se mai urmăresc.

Art. 48. - (1) Beneficiarii de indemnizatie de somaj sunt asigurati în sistemul asigurărilor sociale de stat si în sistemul asigurărilor sociale de sănătate si beneficiază de toate drepturile prevăzute de lege pentru asiguratii acestor sisteme.

(2) Contributia pentru asigurările sociale de stat si contributia pentru asigurările sociale de sănătate se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj si se virează caselor de asigurări respective de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă.

(3) Drepturile de asigurări sociale de stat ale persoanelor beneficiare de indemnizatie de somaj se suportă din bugetul asigurărilor sociale de stat.

 

CAPITOLUL IV

Măsuri pentru prevenirea somajului

 

Art. 49. - În cazul unor restructurări ale activitătii care pot conduce la modificări substantiale ale numărului si structurii profesionale a personalului, angajatorii au obligatia să înstiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de muncă în vederea adoptării unor măsuri pentru combaterea somajului si prevenirea efectelor sociale nefavorabile ale acestor restructurări.

Art. 50. - (1) În situatiile prevăzute la art. 49 angajatorii sunt obligati să acorde preaviz, conform prevederilor Codului muncii sau ale contractului colectiv de muncă, angajatilor care urmează să fie disponibilizati.

(2) În perioada preavizului prevăzut la alin. (1) angajatii vor participa la serviciile de preconcediere realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă ori de alti furnizori de servicii de ocupare din sectorului public sau privat, acreditati, selectati de către acestea, în conditiile legii.

(3) În vederea realizării serviciilor de preconcediere angajatorii prevăzuti la art. 49 sunt obligati să înstiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de muncă cu 30 de zile înaintea acordării preavizelor prevăzute de lege.

Art. 51. - În sensul prezentei legi, constituie servicii de preconcediere, în principal, următoarele activităti:

a) informarea privind prevederile legale referitoare la protectia somerilor si acordarea serviciilor de ocupare si de formare profesională;

b) plasarea pe locurile de muncă vacante existente pe plan local si instruirea în modalităti de căutare a unui loc de muncă;

c) reorientarea profesională în cadrul unitătii sau prin cursuri de formare de scurtă durată;

d) sondarea opiniei salariatilor si consilierea acestora cu privire la măsurile de combatere a somajului.

Art. 52. - (1) De serviciile de preconcediere prevăzute la art. 51 pot beneficia, la cerere, si alte persoane amenintate de riscul de a deveni someri.

(2) Procedurile privind accesul la măsurile pentru prevenirea somajului, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, vor fi avizate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL V

Măsuri pentru stimularea ocupării fortei de muncă

SECTIUNEA 1

Servicii specializate

 

Art. 53. - Măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă vizează:

a) cresterea sanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă;

b) stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a somerilor si crearea de noi locuri de muncă.

Art. 54. - Măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă se adresează atât persoanelor în căutarea unui loc de muncă, cât si angajatorilor si sunt realizate prin servicii specializate, furnizate de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă ori de alti furnizori de servicii din sectorul public sau privat.

Art. 55. - (1) Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării fortei de muncă pot să presteze, pe bază de contracte încheiate cu agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, servicii finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj, numai dacă sunt acreditati.

(2) Acreditarea furnizorilor de servicii prevăzuti la alin. (1) se face de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(3) În vederea acreditării, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă percepe o taxă al cărei cuantum este stabilit anual de către Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, la propunerea acesteia, pentru fiecare tip de serviciu prestat.

(4) Sumele rezultate din încasarea taxelor de acreditare constituie venit la bugetul asigurărilor pentru somaj.

Art. 56. - Furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocupării, care finantează aceste activităti din alte fonduri decât bugetul asigurărilor pentru somaj, se acreditează de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor

în căutarea unui loc de muncă

 

Art. 57. - Cresterea sanselor de ocupare a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează, în principal, prin:

a) informarea si consilierea profesională;

b) medierea muncii;

c) formarea profesională;

d) consultantă si asistentă pentru începerea unei activităti independente sau pentru initierea unei afaceri;

e) completarea veniturilor salariale ale angajatilor;

f) stimularea mobilitătii fortei de muncă.

1. Informarea si consilierea profesională

Art. 58. - (1) Informarea si consilierea profesională constituie un ansamblu de servicii acordate în mod gratuit persoanelor în căutarea unui loc de muncă, care au ca scop:

a) furnizarea de informatii privind piata muncii si evolutia ocupatiilor;

b) evaluarea si autoevaluarea personalitătii în vederea orientării profesionale;

c) dezvoltarea abilitătii si încrederii în sine a persoanelor în căutarea unui loc de muncă, în vederea luării de către acestea a deciziei privind propria carieră;

d) instruirea în metode si tehnici de căutare a unui loc de muncă.

(2) Informarea si consilierea profesională se realizează de centre specializate, organizate în cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă, precum si de alte centre si furnizori de servicii din sectorul public sau privat, acreditati, care încheie cu agentiile pentru ocuparea fortei de muncă contracte, în conditiile legii.

(3) Informarea privind piata muncii, stabilirea traseului profesional, evaluarea si autoevaluarea se realizează prin autoinformare, prin acordarea de servicii de consiliere individuală sau de grup oferite, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă sau în cadrul job-cluburilor organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă.

(4) Consilierea profesională si instruirea în metode si tehnici de căutare a unui loc de muncă si de prezentare la interviuri în vederea ocupării se realizează de către consili- eri de orientare a carierei, în cadrul centrelor de informare si consiliere privind cariera sau, la cerere, în cadrul altor forme organizate de instruire.

2. Medierea muncii

Art. 59. - (1) Medierea muncii este activitatea prin care se realizează punerea în legătură a angajatorilor cu persoanele în căutarea unui loc de muncă, în vederea stabilirii de raporturi de muncă sau de serviciu.

(2) Agentiile pentru ocuparea fortei de muncă au obligatia de a identifica locurile de muncă vacante la angajatori si a le face cunoscute persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

(3) Serviciile de mediere pentru persoanele în căutarea unui loc de muncă se acordă gratuit de către agentiile pentru ocuparea fortei de muncă si constau în:

a) informatii privind locurile de muncă vacante si conditiile de ocupare a acestora prin publicarea, afisarea, organizarea de burse ale locurilor de muncă;

b) mediere electronică având ca scop punerea automată în corespondentă a cererilor si ofertelor de locuri de muncă prin intermediul tehnicii de calcul;

c) preselectia candidatilor corespunzător cerintelor locurilor de muncă oferite si în concordantă cu pregătirea, aptitudinile, experienta si cu interesele acestora.

Art. 60. - (1) În vederea realizării măsurilor pentru stimularea ocupării fortei de muncă, agentiile pentru ocuparea fortei de muncă au obligatia de a întocmi, pentru fiecare persoană în căutarea unui loc de muncă, planulindividual de mediere.

(2) Procedura de elaborare, continutul si monitorizarea planului individual de mediere vor fi stabilite prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

Art. 61. - (1) Pentru somerii care beneficiază de indemnizatii de somaj, în conditiile prevăzute  de prezenta lege, participarea la serviciile de mediere, la solicitarea agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă la care sunt înregistrati, este obligatorie.

(2) Somerii care nu beneficiază de indemnizatii de somaj trebuie să depună o cerere la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă pentru a fi luati în evidentă în vederea medierii si, în cazul neîncadrării în muncă, să reînnoiască cererea la 6 luni.

(3) De servicii de mediere gratuite beneficiază, la cerere, si persoanele prevăzute la art. 16 lit. c), d) si f).

Art. 62. - Medierea muncii se poate realiza si contracost de către furnizori de servicii specializate, din sectorul public sau privat, acreditati de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

3. Formarea profesională

Art. 63. - (1) Persoanele în căutarea unui loc de muncă pot participa la programe de formare profesională care să le asigure cresterea si diversificarea competentelor profesionale în scopul asigurării mobilitătii si reintegrării pe piata muncii.

(2) Programele de formare profesională asigură, conform legii, initierea, calificarea, recalificarea, perfectionarea si specializarea persoanelor în căutarea unui loc de muncă.

(3) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se face tinându-se seama de cerintele de moment si de perspectivă ale pietei muncii si în concordantă cu optiunile si aptitudinile individuale ale persoanelor respective.

(4) Formele prin care se realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă sunt: cursuri, stagii de practică si specializare, precum si alte forme, în conditiile legii.

Art. 64. - (1) Accesul la programele de formare profesională se face în urma activitătii de informare si consiliere profesională sau de mediere.

(2) Programele de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se organizează în mod distinct pe niveluri de pregătire si specializări, precum si pe categorii si grupuri de persoane.

Art. 65. - (1) Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se desfăsoară pe baza planului national de formare profesională elaborat anual de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(2) Planul national de formare profesională se aprobă de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale.

(3) Finantarea activitătii de formare profesională se face din bugetul asigurărilor pentru somaj, în baza indicatorilor stabiliti prin planul national de formare profesională aprobat.

Art. 66. - (1) Serviciile de formare profesională se asigură gratuit pentru persoanele prevăzute la art. 16 lit. a), b), d) si f).

(2) Prin servicii de formare profesională se întelege totalitatea drepturilor de care beneficiază persoanele prevăzute la alin. (1) pe durata participării la o formă de pregătire profesională.

(3) Persoanele care beneficiază de indemnizatie de somaj sunt obligate să participe la programele de formare profesională oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă.

(4) Persoanele prevăzute la alin. (1) pot beneficia de servicii de formare profesională gratuite o singură dată pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă.

Art. 67. - (1) Activitatea de formare profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă este coordonată la nivel national de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(2) Formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se realizează de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă prin centrele de formare profesională din subordinea acestora, precum si de alti furnizori de servicii de formare profesională, din sectorul public sau privat, autorizati în conditiile legii.

Art. 68. - (1) Cursurile de calificare, recalificare, perfectionare si specializare se organizează pentru ocupatii, meserii si profesii definite si cuprinse în Clasificarea ocupatiilor din România.

(2) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, precum si furnizorii de servicii de formare profesională autorizati pot organiza cursuri de calificare, recalificare, perfectionare si specializare si pentru ocupatii sau meserii neincluse încă în Clasificarea ocupatiilor din România, numai după ce au obtinut avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

Art. 69. - (1) Formele prin care se realizează formarea profesională a persoanelor în căutarea unui loc de muncă se desfăsoară având la bază standardele ocupationale recunoscute la nivel national, aprobate potrivit legii.

(2) Dacă pentru anumite ocupatii sau meserii nu există standarde ocupationale, recunoscute la nivel national, Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă poate solicita unor unităti specializate proiecte de standarde ocupationale, care vor fi aprobate potrivit legii.

Art. 70. - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale exercită controlul asupra realizării planului national de formare profesională.

4. Consultantă si asistentă pentru începerea unei activităti independente sau pentru initierea unei afaceri

Art. 71. - (1) Consultanta si asistenta pentru începerea unei activităti independente sau pentru initierea unei afaceri se acordă, la cerere, persoanelor în căutarea unui loc de muncă, sub formă de servicii juridice, de marketing, financiare, metode si tehnici eficiente de management si alte servicii de consultantă.

(2) Serviciile prevăzute la alin. (1) pot fi realizate de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă sau, după caz, de firme private, organizatii profesionale, fundatii si asociatii specializate în aceste domenii, cu care agentiile încheie contracte în conditiile legii.

(3) Serviciile prevăzute la alin. (1) se acordă gratuit, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care persoanele beneficiază de indemnizatii de somaj în conditiile prezentei legi.

5. Completarea veniturilor salariale ale angajatilor

Art. 72. - Persoanele care primesc indemnizatia de somaj în perioada prevăzută de lege si care se angajează, potrivit legii, pentru program normal de lucru beneficiază, din momentul angajării până la sfârsitul perioadei pentru care erau îndreptătite să primească indemnizatie de somaj, de o sumă lunară, neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru somaj, în cuantum de 30% din indemnizatia de somaj primită în luna anterioară încadrării.

Art. 73. - (1) Persoanele prevăzute la art. 72 beneficiază de această sumă si în situatia în care, în perioada pentru care au dreptul la indemnizatia de somaj, le încetează raportul de muncă sau de serviciu la primul angajator si se încadrează la un alt angajator.

(2) Suma plătită din bugetul asigurărilor pentru somaj, în cuantumul stabilit la art. 72, se acordă pentru situatia prevăzută la alin. (1) până la sfârsitul perioadei pentru care persoana era îndreptătită să primească indemnizatia de somaj.

6. Stimularea mobilitătii fortei de muncă

Art. 74. - Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizatie de somaj se încadrează, potrivit legii, într-o localitate situată la o distantă mai mare de 50 km de localitatea în care îsi au domiciliul stabil, beneficiază de o primă de încadrare neimpozabilă, acordată din bugetul asigurărilor pentru somaj, egală cu nivelul a două salarii minime brute pe tară în vigoare la data acordării.

Art. 75. - Persoanele care în perioada în care beneficiază de indemnizatie de somaj se încadrează, potrivit legii, într-o altă localitate si, ca urmare a acestui fapt, îsi schimbă domiciliul primesc o primă de instalare, acordată din bugetul asigurărilor pentru somaj, egală cu nivelul a 7 salarii minime brute pe tară în vigoare la data instalării.

Art. 76. - (1) Încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu din initiativa sau din motive imputabile angajatului, într-o perioadă mai mică de 12 luni de la data încadrării în muncă, atrage obligatia restituirii integrale de către angajat a sumelor acordate drept prime prevăzute la art. 74 si 75.

(2) În situatia nerespectării prevederilor alin. (1) recuperarea sumelor prevăzute la art. 74 si 75 se va face pe baza deciziilor de imputare emise de agentiile pentru ocuparea fortei de muncă, care constituie titluri executorii.

 

SECTIUNEA a 3-a

Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă

a somerilor

 

Art. 77. - Stimularea angajatorilor pentru încadrarea în muncă a somerilor se realizează prin:

a) subventionarea locurilor de muncă;

b) acordarea de credite în conditii avantajoase în vederea creării de noi locuri de muncă;

c) acordarea unor facilităti.

1. Subventionarea locurilor de muncă

Art. 78. - (1) Din bugetul asigurărilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de muncă efectuate în cadrul realizării unor programe care au ca scop ocuparea temporară a fortei de muncă din rândul somerilor, pentru executarea de lucrări si activităti de interes pentru comunitătile locale.

(2) Pot fi subventionate din sursele prevăzute la alin. (1), în principal, următoarele categorii de servicii:

a) servicii publice de refacere si întretinere a infrastructurii, de ecologizare si de realizare a unor lucrări edilitare, organizate de autoritătile publice locale, de firme private sau organizatii neguvernamentale, cu avizul administratiei publice locale;

b) servicii sociale care cuprind activităti de îngrijire la domiciliu a copiilor, bolnavilor, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, organizate de autoritătile publice locale, organizatii neguvernamentale si alte organisme, în conditiile legii.

Art. 79. - (1) Subventiile prevăzute la art. 78 alin. (1) se acordă angajatorilor pe o perioadă de cel mult 12 luni, la solicitarea autoritătilor publice locale, pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă, din rândul somerilor, pentru servicii de natura celor prevăzute la art. 78 alin. (2).

(2) Cuantumul subventiei acordate este de 70% din salariul de bază minim brut pe tară pentru fiecare persoană încadrată cu contract individual de muncă, din rândul somerilor.

Art. 80. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolventi ai unor institutii de învătământ primesc, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent, o sumă lunară reprezentând un salariu minim brut pe tară în vigoare.

(2) Angajatorii care încadrează în muncă pe durată nedeterminată absolventi din rândul persoanelor cu handicap primesc, pe o perioadă de 18 luni, pentru fiecare absolvent, o sumă lunară reprezentând 1,5 salarii minime brute pe tară în vigoare.

Art. 81. - Măsurile de stimulare prevăzute la art. 80 nu se acordă pe perioadele în care raporturile de muncă sau de serviciu sunt suspendate.

Art. 82. - În sensul prezentei legi, prin absolvent al unei institutii de învătământ se întelege persoana care a obtinut o diplomă sau un certificat de studii, în conditiile legii, în una dintre institutiile de învătământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în conditiile legii.

Art. 83. - (1) Angajatorii care încadrează absolventi în conditiile art. 80 sunt obligati să mentină raporturile de muncă sau de serviciu ale acestora cel putin 3 ani de la data încheierii.

(2) Angajatorii care încetează din initiativa lor raporturile de muncă sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului de 3 ani prevăzut la alin. (1), sunt obligati să restituie, în totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă sumele încasate pentru fiecare absolvent, plus dobânda aferentă, calculată la nivelul celei acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru somaj.

(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică în situatia în care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului.

(4) Absolventii pot fi încadrati în conditiile art. 80, o singură dată pentru fiecare formă de învătământ, în termen de 12 luni de la data absolvirii studiilor.

Art. 84. - (1) În perioada celor 3 ani, prevăzută la art. 83 alin. (1), absolventii pot urma o formă de pregătire profesională, organizată de către angajator, în conditiile legii.

(2) Cheltuielile necesare pentru pregătirea profesională prevăzută la alin. (1) vor fi suportate, la cererea angajatorilor, din bugetul asigurărilor pentru somaj.

Art. 85. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă pe perioadă nedeterminată someri în vârstă de peste 45 de ani sau someri întretinători unici de familii primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare persoană angajată din aceste categorii, o sumă egală cu un salariu minim brut pe tară în vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel putin 2 ani.

(2) De aceleasi facilităti beneficiază si angajatorii care au sub 100 de angajati si încadrează în muncă pe durată nedeterminată persoane cu handicap, cu obligatia mentinerii raporturilor de muncă sau de serviciu cel putin 2 ani.

(3) Angajatorii care încetează din initiativa lor raporturile de muncă sau de serviciu ale persoanelor prevăzute la alin. (1) si (2), anterior termenului de 2 ani, sunt obligati să restituie, în totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă sumele încasate pentru fiecare persoană si dobânzile aferente, calculate la nivelul celor acordate de trezoreria statului pentru bugetul asigurărilor pentru somaj.

(4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situatia în care încetarea raporturilor de muncă sau de serviciu are loc din initiativa sau din motive imputabile angajatului.

2. Acordarea de credite în conditii avantajoase

Art. 86. - (1) Pentru crearea de noi locuri de muncă prin înfiintarea si dezvoltarea de întreprinderi mici si mijlocii, unităti cooperatiste, asociatii familiale, precum si activităti independente desfăsurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurărilor pentru somaj, credite în conditii avantajoase.

(2) Creditele se acordă în baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numărul de locuri de muncă ce vor fi înfiintate, pentru o perioadă de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si, respectiv, 1 an pentru asigurarea productiei, cu o dobândă de 50% din taxa oficială a scontului stabilită de Banca Natională a României.

(3) Beneficiarii de credite acordate în conditiile prevăzute la alin. (2) trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să aibă cel mult 250 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de muncă sau de serviciu;

b) activitatea de bază să se realizeze în productie, servicii sau în turism;

c) pe cel putin 50% din locurile de muncă nou-create să fie încadrat personal provenind din rândul somerilor înregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de muncă;

d) personalul încadrat în conditiile prevăzute la lit. c) să fie mentinut în activitate cel putin 3 ani;

e) locurile de muncă avute în vedere la acordarea de credite în conditiile alin. (2) să nu fie locurile de muncă vacante, rezultate în urma disponibilizărilor de personal în ultimele 12 luni premergătoare încheierii contractului de creditare.

(4) Somerii care se obligă să înfiinteze întreprinderi mici si mijlocii, unităti cooperatiste, asociatii familiale, precum si ca persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor, cu respectarea conditiilor prevăzute la alin. (2) si (3).

Art. 87. - Suma totală care poate fi utilizată pentru acordarea de credite si cuantumul maxim al creditului ce poate fi acordat se vor stabili prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat.

Art. 88. - (1) În cazul în care persoanele angajate din rândul somerilor sunt disponibilizate anterior împlinirii celor 3 ani de la încadrare, angajatorul este obligat ca, în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data disponibilizării, să încadreze someri pe locurile de muncă devenite vacante.

(2) Obligatia prevăzută la alin. (1) revine angajatorilor si în situatia în care persoanele angajate pe noile locuri de muncă create nu provin din rândul somerilor.

(3) Pe perioada derulării contractului de creditare angajatorul nu poate reduce numărul de posturi existent în unitate la data acordării creditului.

Art. 89. - (1) În cazul nerespectării conditiei prevăzute la art. 86 alin. (3) lit. c), angajatorul va suporta o penalitate egală cu mărimea creditului acordat pentru fiecare loc de muncă creat si neocupat.

(2) În cazul nerespectării obligatiei prevăzute la art. 88 alin. (1) si (2), angajatorul va suporta o penalitate egală cu mărimea creditului acordat pentru fiecare loc de muncă creat si neocupat, proportional cu numărul de luni neocupate.

(3) În cazul nerespectării obligatiei prevăzute la art. 88 alin. (3), contractul de creditare se reziliază, iar agentul economic va suporta o penalitate egală cu creditul acordat plus dobânda aferentă, fără a mai avea posibilitatea să beneficieze de credite în conditiile prezentei legi timp de 3 ani.

Art. 90. - Angajatorul poate solicita un nou credit dacă a achitat integral creditul anterior, inclusiv dobânzile aferente.

Art. 91. - (1) Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurărilor pentru somaj pentru acordarea de credite în conditii avantajoase se face de bănci sau de agentii autorizate potrivit legii, cu care Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă încheie contracte în conditiile prevăzute de lege.

(2) Banca sau agentia de credite care administrează fonduri pentru acordarea de credite poartă răspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurărilor pentru somaj.

Art. 92. - Conditiile de acordare si rambursare a creditelor, modul de stabilire a garantiilor, organizarea si desfăsurarea licitatiilor pentru desemnarea băncilor si agentiilor autorizate să acorde credite din bugetul asigurărilor pentru somaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si Băncii Nationale a României.

3. Facilităti acordate angajatorilor

Art. 93. - (1) Angajatorii care încadrează în muncă persoane din rândul somerilor, pe care le mentin în activitate pe o perioadă de cel putin 6 luni de la data angajării, beneficiază de reducerea sumei reprezentând contributia de 5% datorată bugetului asigurărilor pentru somaj.

(2) Reducerea contributiei se acordă începând din anul fiscal următor, pentru o perioadă de 6 luni, si constă în diminuarea sumei datorate lunar cu 0,5% pentru fiecare procent din ponderea personalului nou-angajat în conditiile prevăzute la alin. (1) din numărul mediu scriptic de personal încadrat cu contract individual de muncă din anul respectiv.

Art. 94. - Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurărilor pentru somaj, în conditiile art. 86 alin. (1), beneficiază de reducere la plata contributiei, potrivit art. 93 alin. (2), numai pentru somerii încadrati peste nivelul de 50% din locurile de muncă nou-create prevăzute la art. 86 alin. (3) lit. c).

 

SECTIUNEA a 4-a

Prevederi finale

 

Art. 95. - Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării fortei de muncă, modalitătile de finantare si instructiunile de implementare a acestora vor fi elaborate de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă, vor fi avizate de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si vor fi aprobate prin hotărâre a Guvernului.

Art. 96. - (1) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă întocmeste la sfârsitul fiecărui an bilanturi de ocupare, prin care se evidentiază efectele măsurilor de stimulare a ocupării, realizate în perioada respectivă.

(2) Continutul-cadru al bilanturilor de ocupare se aprobă prin ordin al presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(3) Bilanturile de ocupare, pe judete si la nivel national, se publică în primul semestru al anului următor în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a.

 

CAPITOLUL VI

Institutii si responsabilităti în aplicarea prezentei legi

SECTIUNEA 1

Institutii si organizatii implicate în realizarea

prevederilor prezentei legi

 

Art. 97. - Pentru realizarea obiectivelor si măsurilor prevăzute de prezenta lege Guvernul aprobă strategii, planuri si programe nationale, în profil de ramură si teritorial.

Art. 98. - Institutiile implicate în realizarea prevederilor prezentei legi sunt:

a) Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale;

b) Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

c) ministere si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale;

d) organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national;

e) prefecturile si autoritătile administratiei publice locale;

f) Comisia Natională de Promovare a Ocupării Fortei de Muncă.

Art. 99. - Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale are în domeniul ocupării fortei de muncă următoarele atributii:

a) urmăreste tendintele de pe piata muncii si elaborează strategii, prognoze si programe nationale privind ocuparea fortei de muncă, formarea profesională a somerilor si egalitatea de sanse pe piata muncii;

b) elaborează si avizează proiectele de acte normative în domeniul ocupării, formării profesionale, promovării egalitătii de sanse pe piata muncii;

c) elaborează proiectul bugetului asigurărilor pentru somaj;

d) deleagă anual atributiile de ordonator principal de credite pentru bugetul asigurărilor pentru somaj, conform legii;

e) urmăreste, pe baza rapoartelor trimestriale si anuale, executia bugetului asigurărilor pentru somaj si exercită controlul asupra realizării politicilor, strategiilor, planurilor si programelor privind forta de muncă de către Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă;

f) împreună cu alte ministere si organe de specialitate realizează si actualizează Clasificarea ocupatiilor din România, tinând seama de schimbările în structura economică si socială a tării si de cerintele alinierii la standardele internationale în domeniu;

g) promovează programe, propune acorduri si implementează proiecte de colaborare internatională în domeniile ocupării, formării profesionale si egalitătii de sanse pe piatamuncii;

h) stabileste anual indicatorii de performantă si nivelul acestora, în baza cărora se elaborează programul anual de activitate al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

Art. 100. - (1) Realizarea politicilor, strategiilor, planurilor si programelor privind ocuparea fortei de muncă si formarea profesională a somerilor se înfăptuieste, în principal, prin intermediul Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă.

(2) Pentru realizarea serviciilor de ocupare si formare profesională Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă va respecta:

a) accesul nediscriminatoriu la serviciile prestate în domeniul ocupării si formării profesionale;

b) neutralitatea în posibilele interese divergente dintre angajatori si forta de muncă;

c) orientarea activitătii către nevoile clientilor prin întocmirea planurilor individuale de actiune si promovarea unor servicii rapide si de calitate;

d) respectarea caracterului concurential al activitătilor de pe piata muncii;

e) confidentialitatea datelor personale ale clientilor;

f) transparentă în activitatea desfăsurată si în privinta rezultatelor obtinute;

g) descentralizarea serviciilor si a procesului de luare a deciziilor;

h) adaptabilitatea serviciilor la modificările din mediul social si economic.

Art. 101. - Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă prezintă Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale rapoarte trimestriale si anuale privind executarea bugetului asigurărilor pentru somaj si realizarea indicatorilor de performantă stabiliti prin protocol.

Art. 102. - (1) Ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, prin strategiile si politicile elaborate în domeniile pe care le coordonează, trebuie să asigure cresterea gradului de ocupare a fortei de muncă.

(2) În vederea realizării obiectivelor prevăzute la alin. (1) ministerele si alte organe de specialitate ale administratiei publice centrale pot propune în cadrul Comisiei Nationale de Promovare a Ocupării Fortei de Muncă strategii, programe si proiecte de acte normative privind ocuparea si formarea profesională a fortei de muncă.

Art. 103. - (1) Organizatiile sindicale si asociatiile patronale, reprezentative la nivel national, participă în conditiile prevăzute de lege la elaborarea si implementarea programelor si măsurilor privind piata muncii.

(2) Organizatiile sindicale si asociatiile patronale reprezentative la nivel national vor fi consultate la elaborarea de acte normative care privesc ocuparea fortei de muncă.

Art. 104. - Prefecturile si autoritătile administratiei publice locale au obligatia să monitorizeze evolutiile de pe piata muncii în plan teritorial, să participe activ la elaborarea si realizarea măsurilor de îmbunătătire a ocupării persoanelor neîncadrate în muncă si să sprijine activitatea agentiilor pentru ocuparea fortei de muncă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Comisia Natională de Promovare a Ocupării Fortei de Muncă

 

Art. 105. - Se înfiintează Comisia Natională de Promovare a Ocupării Fortei de Muncă, denumită în continuare Comisia Natională de Ocupare.

Art. 106. - Comisia Natională de Ocupare are, în principal, următoarele atributii:

a) supune atentiei Guvernului strategii si politici pentru cresterea nivelului si calitătii ocupării fortei de muncă în corelatie cu programele de dezvoltare economică si socială;

b) stabileste directiile dezvoltării resurselor umane la nivel national, în profil de ramură si teritorial;

c) asigură armonizarea programelor de dezvoltare a resurselor umane finantate din fonduri publice sau din alte surse;

d) face propuneri pentru elaborarea unor acte normative privind ocuparea fortei de muncă si de îmbunătătire a legislatiei în acest domeniu;

e) pe baza tendintelor dezvoltării economice si sociale si a evolutiilor pe piata muncii, face propuneri pentru initierea unor măsuri proactive de combatere a somajului prin politici fiscale, ajustări structurale, reconversie profesională.

Art. 107. - (1) Comisia Natională de Ocupare este alcătuită din reprezentanti ai ministerelor, agentiilor si departamentelor din subordinea Guvernului sau autonome, la nivel de secretar de stat, si din presedintii organizatiilor sindicale si asociatiilor patronale reprezentative la nivel national.

(2) Presedintele Comisiei Nationale de Ocupare este ministrul muncii si solidaritătii sociale.

(3) Componenta Comisiei Nationale de Ocupare va fi stabilită în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi de către ministrul muncii si solidaritătii sociale, cu consultarea institutiilor prevăzute la alin. (1), si se aprobă prin decizie a primului-ministru.

(4) Secretariatul Comisiei Nationale de Ocupare este asigurat prin Directia generală fortă de muncă din cadrul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

Art. 108. - Comisia Natională de Ocupare poate comanda institutiilor de specialitate studii, rapoarte si analize privind piata muncii, care vor fi finantate din bugetul asigurărilor pentru somaj.

Art. 109. - (1) Comisia Natională de Ocupare este legal constituită la data aprobării de către primul-ministru a componentei acesteia.

(2) Regulamentul de organizare si functionare a Comisiei Nationale de Ocupare va fi elaborat de către Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale si va fi supus spre aprobare acesteia în termen de 90 de zile de la data constituirii si va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

CAPITOLUL VII

Răspunderea juridică

 

Art. 110. - Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea disciplinară, materială, civilă, contraventională sau penală.

Art. 111. - Încălcarea de către angajator a obligatiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) si la art. 27, constând în sustragerea de la obligatia privind plata contributiilor la bugetul asigurărilor pentru somaj, constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amendă.

Art. 112. - Retinerea de către angajator de la salariati a contributiilor datorate bugetului asigurărilor pentru somaj si nevirarea acestora în termen de 15 zile în conturile stabilite potrivit reglementărilor în vigoare constituie infractiune si se pedepseste cu închisoare de la 3 luni la 6 luni sau cu amendă.

Art. 113. - Constituie contraventie următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit legii penale, să constituie infractiune:

a) necomunicarea lunară a locurilor de muncă vacante prevăzute la art. 10;

b) neutilizarea Clasificării ocupatiilor din România prevăzute la art. 15;

c) nedepunerea lunară a declaratiei prevăzute la art. 21;

d) neachitarea majorărilor de întârziere si a penalitătilor prevăzute la art. 31 alin. (2), în termen de 60 de zile calendaristice de la constatare;

e) nerespectarea prevederilor art. 41 alin. (2);

f) nerespectarea prevederilor art. 50;

g) nerespectarea prevederilor art. 100 alin. (2) lit. e);

h) necomunicarea datelor si informatiilor solicitate în scris de Agentia Natională pentru Ocuparea Fortei de Muncă pentru îndeplinirea atributiilor sale prevăzute de lege.

Art. 114. - Contraventiile prevăzute la art. 113 se sanctionează după cum urmează:

a) cele prevăzute la lit. a), b), f) si h), cu amendă de la 15.000.000 lei la 25.000.000 lei;

b) cele prevăzute la lit. c), d), e) si g), cu amendă de la 25.000.000 lei la 50.000.000 lei.

Art. 115. - Amenzile contraventionale pot fi aplicate si persoanelor juridice.

Art. 116. - Constatarea si sanctionarea contraventiilor prevăzute la art. 113 se realizează de organele de control ale Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, Inspectiei Muncii, Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă si de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze control.

Art. 117. - Amenzile contraventionale aplicate conform prezentei legi constituie venituri la bugetul asigurărilor pentru somaj.

Art. 118. - Dispozitiile prezentei legi, referitoare la stabilirea si sanctionarea contraventiilor, se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 119. - (1) Litigiile rezultate ca urmare a aplicării prevederilor prezentei legi se solutionează de către instantele judecătoresti competente, potrivit legii.

(2) Litigiile privind stabilirea si plata indemnizatiei de somaj se solutionează în regim de  urgentă, potrivit normelor procedurale prevăzute pentru conflictele de drepturi, chiar dacă prin lege specială se prevede altfel.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 120. - (1) Persoanele care solicită dreptul la ajutor de somaj, ajutor de integrare profesională sau alocatie de sprijin înainte de data intării în vigoare a prezentei legi beneficiază de acest drept în cuantumul, pe durata si în conditiile stabilite de Legea nr. 1/1991 republicată, cu modificările ulterioare.

(2) În aceleasi conditii beneficiază persoanele prevăzute la alin. (1) de drepturile care le-au fost suspendate înainte de data intărării în vigoare a prezentei legi si care au fost repuse în plată după această dată.

Art. 121. - Plata ajutoarelor de somaj acordate potrivit Legii nr. 1/1991 republicată, cu modificările ulterioare, si a sumelor acordate potrivit prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru  încadrarea în muncă a absolventilor institutiilor de învătământ, aprobată cu modificări prin Legea nr. 162/1997, aflate în derulare la data intrării în vigoare a prezentei legi, se suportă din bugetul asigurărilor pentru somaj.

Art. 122. - (1) Persoanele cărora li s-a stabilit ajutor de somaj si a fost suspendat pe perioada acordării plătilor compensatorii, potrivit legii, iar repunerea în plată a acestui drept are loc înainte de intrarea în vigoare a prezentei legi, beneficiază de ajutorul de somaj stabilit.

(2) Persoanele cărora li s-a stabilit ajutorul de somaj si a fost suspendat pe perioada acordării plătilor compensatorii, potrivit legii, iar data repunerii în plată este ulterioară datei intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de indemnizatie de somaj stabilită în conditiile acestei legi.

Art. 123. - Persoanele fizice sau juridice care până la data intrării în vigoare a prezentei legi au încadrat absolventi în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 35/1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 162/1997, beneficiază de aceste măsuri în conditiile stabilite de această ordonantă de urgentă.

Art. 124. - Persoanele disponibilizate în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, cu modificările si completările ulterioare, după data intrării în vigoare a prezentei legi, în cadrul unor etape prevăzute în programe de restructurare aprobate sau contracte de vânzare-cumpărare încheiate anterior intrării în vigoare a prezentei legi, beneficiază de indemnizatie de somaj în conditiile prevăzute de prezenta lege.

Art. 125. - Indemnizatia de somaj se plăteste titularului ori mandatarului acestuia stabilit prin procură specială.

Art. 126. - Cererile pentru acordarea indemnizatiei de somaj, precum si toate actele procedurale în legătură cu stabilirea acestui drept sunt scutite de orice fel de taxă de timbru.

Art. 127. - Indemnizatia de somaj si celelalte drepturi stabilite prin prezenta lege se recalculează ori de câte ori se modifică salariul minim brut pe tară.

Art. 128. - Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 martie 2002.

Art. 129. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, în baza propunerilor Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Muncă, va elabora norme metodologice de aplicare a acesteia, precum si criterii de acreditare a furnizorilor de servicii prevăzute la art. 55 si 56, care vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului.

Art. 130. - La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:

a) Legea nr. 1/1991 privind protectia socială a somerilor si reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 257 din 14 septembrie 1994, cu modificările si completările ulterioare;

b) Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru încadrarea în muncă a absolventilor institutiilor de învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 11 iulie 1997, aprobată cu modificări prin Legea nr. 162/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 288 din 24 octombrie 1997;

c) Hotărârea Guvernului nr. 456/1997 cu privire la aprobarea Normelor pentru aplicarea prevederilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 35/1997 privind măsurile de stimulare a persoanelor fizice si juridice pentru încadrarea în muncă a absolventilor institutiilor de învătământ, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 209 din 27 august 1997;

d) Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 307/1994 pentru aprobarea Instructiunilor privind procedura de primire si solutionare a cererilor de plată a ajutorului de somaj, a ajutorului de integrare profesională si a  alocatiei de sprijin, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 23 noiembrie 1994;

e) Hotărârea Guvernului nr. 288/1991 privind calificarea, recalificarea si perfectionarea pregătirii profesionale a somerilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 20 februarie 1996;

f) Ordinul ministrului muncii si protectiei sociale nr. 435/1995 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea, desfăsurarea si absolvirea cursurilor de calificare, recalificare, perfectionare si a altor forme de pregătire profesională a somerilor si a Normelor de înfiintare, organizare si functionare a centrelor de calificare, recalificare si perfectionare a somerilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 54 din 15 martie 1996;

g) orice alte dispozitii contrare prezentei legi.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 76.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind sistemul asigurărilor

pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă

 

În temeul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind sistemul asigurărilor pentru somaj si stimularea ocupării fortei de muncă si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2002.

Nr. 84.