MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 105         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 7 februarie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

12. - Hotărâre privind eliberarea domnului Gheorghe Pele din functia de prefect al judetului Arad

 

13. - Hotărâre privind eliberarea domnului Aurel Tărău din functia de prefect al judetului Bihor

 

16. - Hotărâre privind eliberarea domnului Viorel Popescu din functia de prefect al judetului Brăila

 

17. - Hotărâre privind eliberarea domnului Petre Chirobocea din functia de prefect al judetului Constanta

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

1.806/2001. - Ordin al ministrului lucrărilor publice transporturilor si locuintei privind instituirea tarifelor la transportul rutier public de mărfuri

 

1.843/2001. - Ordin al ministrului lucrărilor publice, transporturilor si locuintei pentru aprobarea Normelor privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar în scopul efectuării operatiunilor de transport rutier

 

9. - Ordin al ministrului apelor si protectiei mediului pentru contingentarea consumului si productiei de substante care epuizează stratul de ozon în anul 2002

 

REPUBLICĂRI

 

Legea nr. 9/1998 privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Gheorghe Pele din functia de prefect al judetului Arad

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Gheorghe Pele se eliberează din functia de prefect al judetului Arad.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 12.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Aurel Tărău

din functia de prefect al judetului Bihor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Aurel Tărău se eliberează din functia de prefect al judetului Bihor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 13.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Viorel Popescu din functia de prefect al judetului Brăila

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic. - Domnul Viorel Popescu se eliberează din functia de prefect al judetului Brăila.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 16.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Petre Chirobocea din functia de prefect al judetului Constanta

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Petre Chirobocea se eliberează din functia de prefect al judetului Constanta.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 17.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

privind instituirea tarifelor la transportul rutier public de mărfuri

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, în temeiul prevederilor art. 10 lit. h), ale art. 15 lit. b) si ale art. 23 din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ale art. 4 alin. (2) lit. b) si ale art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, precum si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în concordantă cu prevederile Regulamentului Consiliului nr. 4.058/89/CEE privind stabilirea preturilor pentru transportul rutier de mărfuri,

 

emite prezentul ordin.

Art. 1. - Transportul rutier public de mărfuri se efectuează pe bază de contract, contra plată, de către operatorii de transport autorizati.

Art. 2. - Tarifele practicate pentru efectuarea transportului rutier public de mărfuri vor fi stabilite între părti numai în conditiile respectării principiilor liberei concurente, pe baza cererii si ofertei.

Art. 3. - (1) La solicitarea Directiei generale de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei operatorii de transport si operatorii pentru activităti conexe transportului rutier vor comunica orice informatii referitoare la tarifele practicate privind transportul rutier public de mărfuri, în vederea introducerii unui sistem de supraveghere a pietei transporturilor rutiere de mărfuri.

(2) Datele comunicate Directiei generale de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere sunt confidentiale.

Art. 4. - Directia generală de reglementări si calitatea serviciilor în transporturile rutiere va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 30 noiembrie 2001.

Nr. 1.806.

 

MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE,

TRANSPORTURILOR SI LOCUINTEI

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar

în scopul efectuării operatiunilor de transport rutier

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei, în temeiul prevederilor art. 12 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, aprobată cu modificări prin Legea nr. 197/1998, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

ale art. 4 alin. (2) lit. b) si alin. (3) lit. m) din Ordonanta Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, precum si ale art. 2 pct. 5 si ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în concordantă cu prevederile Directivei Consiliului nr. 84/647/CEE, modificată prin Directiva Consiliului nr. 90/398/CEE,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar în scopul efectuării operatiunilor de transport rutier, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va verifica respectarea Normelor privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar în scopul efectuării operatiunilor de transport rutier, în trafic national si/sau international, de mărfuri sau persoane, la sediul operatorilor de transport si în trafic.

Art. 3. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

 

Bucuresti, 5 decembrie 2001.

Nr. 1.843.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar în scopul efectuării operatiunilor de transport rutier

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc conditiile de utilizare a vehiculelor detinute temporar în scopul efectuării de către operatorii de transport a operatiunilor de transport rutier în trafic national si/sau international, de mărfuri sau persoane.

(2) Detinerea temporară a vehiculelor se face cu titlu oneros, în baza unui contract de închiriere.

Art. 2. - (1) Transmiterea dreptului de folosintă temporară a vehiculelor, cu titlu oneros, de către persoane fizice sau juridice cu domiciliul sau sediul în România ori în străinătate, numite locatori, unor operatori de transport cu sediul în România, numiti locatari, se face pe baza unui contract de închiriere.

(2) Contractul de închiriere prevăzut la alin. (1) se încheie în formă autentică, iar în cazul în care locatorul este persoană fizică, contractul de închiriere se înregistrează la administratia financiară în a cărei rază teritorială se află locatorul.

Art. 3. - (1) În sensul prezentelor norme, un vehicul se consideră vehicul închiriat dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele conditii:

a) este înmatriculat în conformitate cu reglementările specifice în vigoare;

b) contractul de închiriere prevede numai punerea la dispozitie a vehiculului, fără conducător auto, pe o durată determinată;

c) este la dispozitia exclusivă a locatarului pe toată durata contractului de închiriere;

d) este condus de personalul angajat al locatarului.

(2) Vehiculelor achizitionate în sistem de leasing li se aplică regimul juridic al vehiculelor închiriate numai pe perioada de valabilitate a contractului de leasing.

(3) Vehiculele aflate în proprietatea unor fundatii sau asociatii fără scop patrimonial nu pot fi închiriate.

Art. 4. - (1) Existenta calitătii de vehicul închiriat se probează cu următoarele documente, care trebuie să se afle la bordul vehiculului:

a) contractul de închiriere sau un extras legalizat al acestuia, care contine numele locatorului, numele locatarului, data si durata contractului, numărul de înmatriculare al vehiculului;

b) legitimatia de serviciu a conducătorului auto sau o adeverintă din care să reiasă că este angajat al operatorului de transport locatar, numele angajatului si numele angajatorului, precum si durata contractului de muncă.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si vehiculelor înmatriculate în alte state, aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat.

Art. 5. - Persoanele fizice sau juridice care detin în proprietate vehicule pot transmite dreptul de utilizare asupra acestora operatorilor de transport rutier, prin contract de închiriere, pe o perioadă de maximum 3 ani.

Art. 6. - În baza contractului de închiriere locatarul utilizează vehiculele închiriate cu aceleasi drepturi si obligatii ca si pentru vehiculele pe care le detine în proprietate.

Art. 7. - (1) Vehiculele închiriate unor operatori de transport pot fi utilizate pentru efectuarea transportului rutier public sau în interes propriu..(2) Vehiculele închiriate unor operatori de transport pot fi utilizate pentru efectuarea transportului rutier de mărfuri sau persoane numai în conditiile respectării reglementărilor specifice în vigoare. Conducătorul auto va detine la bordul autovehiculului documentele prevăzute la art. 4 alin. (1).

(3) Prestatiile de transport rutier efectuate cu vehicule închiriate se înregistrează în contabilitatea proprie a locatarului.

Art. 8. - (1) Locatorii, persoane juridice, care transmit dreptul de utilizare a vehiculelor în baza unui contract de închiriere sunt obligati să predea la agentia Autoritătii Rutiere Române - A.R.R. emitentă, în termen de 5 zile de la data încheierii contractului de închiriere, licentele de executie pentru aceste vehicule si, după caz, autorizatiile de transport international neconsumate, primite ca urmare a detinerii vehiculului pentru care s-a transmis dreptul de utilizare în baza contractului de închiriere.

(2) Licentele de executie predate se atasează la dosarul locatorului, operator de transport, si se păstrează până la data expirării, acestea urmând să fie restituite titularului în cazul încetării contractului de închiriere.

Art. 9. - Locatarii, persoane juridice, au obligatia să restituie la agentia Autoritătii Rutiere Române - A.R.R., în termen de 5 zile de la data la care încetează contractul de închiriere, licentele de executie pentru vehiculele închiriate si, după caz, autorizatiile de transport international neconsumate, primite ca urmare a detinerii vehiculelor respective pentru care s-a dobândit dreptul de utilizare în baza contractului de închiriere.

Art. 10. - Conform atributiilor sale specifice de inspectie si control, Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. va verifica, la sediul operatorilor de transport si în trafic, dacă conducătorii auto care îsi desfăsoară activitatea pe vehicule închiriate, destinate efectuării transportului rutier, au statut de angajat al locatarului.

Art. 11. - Vehiculele care fac obiectul contractului de închiriere vor fi puse la dispozitie utilizatorului în stare de functionare normală si cu inspectia tehnică valabilă, într-o perioadă de 30 de zile de la data semnării contractului.

Art. 12. - Sanctionarea contraventiilor constatate, în măsura în care, potrivit legii penale, nu sunt considerate infractiuni, se face în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 44/1997 privind transporturile rutiere, aprobată cu modificări prin Legea nr. 105/2000, si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

MINISTERUL APELOR SI PROTECTIEI MEDIULUI

 

ORDIN

pentru contingentarea consumului si productiei de substante care epuizează stratul de ozon în anul 2002

 

Ministrul apelor si protectiei mediului, având în vedere prevederile art. 2 si 5 din Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, si ale Protocolului privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si ale Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părtilor, de la Londra, din 27-29 iunie 1990, la care România a aderat prin Legea nr. 84/1993,

în baza prevederilor art. 3 lit. i) alin. (2) si (3) din Ordonanta Guvernului nr. 89/1999 privind regimul comercial si introducerea unor restrictii la utilizarea hidrocarburilor halogenate care distrug stratul de ozon, aprobată si modificată prin Legea nr. 159/2000,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 17/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Apelor si Protectiei Mediului, în baza Ordinului ministrului apelor, pădurilor si protectiei mediului nr. 506/1996 pentru aprobarea Procedurii de reglementare a activitătilor de import si export cu substante, produse si echipamente înscrise în anexele la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, emite următorul ordin:

Art. 1. - Se contingentează în anul 2002 valoarea nivelului calculat al consumului de substante înscrise în Anexa A, Grupa I si Grupa a II-a, si în Anexa E la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon.

Art. 2. - Se contingentează în anul 2002 valoarea nivelului calculat al productiei de substante înscrise în Anexa A, Grupa I si Grupa a II-a, si în Anexa E la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon.

Art. 3. - Valorile de contingentare pentru nivelurile calculate ale consumului si productiei de substante înscrise în Anexa A, Grupa I si Grupa a II-a, si în Anexa E la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon sunt stabilite conform anexei care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 4. - Nu se contingentează în anul 2002 nivelurile calculate anual ale consumului si productiei de substante reglementate, înscrise în Anexa B Grupa a II-a, Anexa B Grupa a III-a si Anexa C Grupa I la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon.

Art. 5. - Directia generală de reglementare, autorizare, atestare mediu si gestiunea deseurilor, prin Directia de autorizare si atestare, emite acordurile de mediu pentru importul/exportul de substante înscrise în prezenta anexă,.în conditiile respectării valorilor de contingentare stabilite prin prezentul ordin.

Art. 6. - Directia generală de reglementare, autorizare, atestare mediu si gestiunea deseurilor, prin Directia de autorizare si atestare, va aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 7. - Prezentul ordin va intra în vigoare la data publicării lui în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

Anexa/Grupa

Substantele

înscrise

în anexă

Potentialul

de epuizare

a ozonului

Valoarea

contingentului

pentru nivelul

calculat

al consumului*)

în anul 2002

(tone ODP**))

Valoarea

contingentului

pentru nivelul

calculat

al productiei*)

în anul 2002

(tone ODP)

Anexa A

Grupa I

CFC 11

CFC 12

CFC 113

CFC 114

CFC 115

1,0

1,0

0,8

1,0

0,6

675,8

7,30

Anexa A

Grupa a II-a

Halon-1211 Halon-1301 Halon-2402

3,0

10

6,0

3,5

0

Anexa E

bromură de metil

0,7

111,49

28,84


**) Prin nivel calculat anual al consumului, respectiv al productiei, se întelege definitia prevăzută în Legea nr. 84/1993 pentru aderarea României la Conventia privind protectia stratului de ozon, adoptată la Viena la 22 martie 1985, si la Protocolul privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la Montreal la 16 septembrie 1987, si pentru acceptarea Amendamentului la Protocolul de la Montreal privind substantele care epuizează stratul de ozon, adoptat la cea de-a doua reuniune a părtilor, de la Londra, la 27-29 iunie 1990.

**) Prin tone ODP se întelege valoarea rezultată prin multiplicarea valorilor exprimate în tone metrice cu potentialul de epuizare al ozonului.

 

REPUBLICĂRI

 

LEGEA Nr. 9/1998*)

privind acordarea de compensatii cetătenilor români pentru bunurile trecute în proprietatea statului bulgar în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940

 


*) Republicată în temeiul art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172 din 5 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 9 noiembrie 1999, dându-se textelor numerotarea corespunzătoare.

Legea nr. 9 din 8 ianuarie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 13 ianuarie 1998, a fost modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 59 din 28 decembrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 512 din 30 decembrie 1998 (aprobată si modificată prin Legea nr. 118 din 30 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 322 din 6 iulie 1999), si prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172 din 5 noiembrie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 547 din 9 noiembrie 1999 (aprobată prin Legea nr. 162 din 3 octombrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 486 din 5 octombrie 2000).

 

Art. 1. - (1) Cetătenii români, prejudiciati în urma aplicării Tratatului dintre România si Bulgaria, semnat la Craiova la 7 septembrie 1940, denumit în continuare tratat, au dreptul la compensatiile stabilite potrivit prezentei legi, în măsura în care nu au primit anterior sau au primit numai partial compensatii ori despăgubiri pentru bunurile imobile - constructii si terenuri - pe care le aveau în proprietate în judetele Durostor si Caliacra, cedate Bulgariei, precum si pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui.

(2) De prevederile alin. (1) beneficiază si cetătenii români, mostenitori legali ai fostilor proprietari.

(3) Beneficiază de prevederile alin. (1) si cetătenii români prejudiciati în urma imigrării facultative sau obligatorii prevăzute la art. III din tratat, din alte judete ale Bulgariei decât judetele cedate, Durostor si Caliacra.

Art. 2. - (1) Despăgubirile se acordă celor îndreptătiti, sub forma unor compensatii bănesti distincte pentru terenuri, pentru constructii si pentru recoltele de porumb, bumbac si floarea-soarelui, după cum urmează:

a) pentru fiecare hectar de teren, o sumă calculată la valoarea medie a categoriilor de teren, stabilită în conditiile prevăzute de dispozitiile legale pentru valoarea de patrimoniu a terenurilor ce constituie capital social sau, la cerere, actiuni la societătile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat în judetul de domiciliu sau învecinat, fără ca totalul suprafetei de teren pentru care se acordă compensatii să depăsească suprafata prevăzută de Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările si completările ulterioare;

b) pentru fiecare locuintă - inclusiv anexele gospodăresti -, precum si pentru constructiile cu alte destinatii, o sumă calculată în raport cu suprafata construită si cu materialele de constructii folosite, precum si cu vechimea constructiei; în această sumă este inclusă si compensatia pentru terenul aferent constructiei, respectiv terenul de sub constructie si curtea.

Comisia prevăzută la art. 6 va putea majora cu până la 50% compensatia bănească prevăzută la alin. (1) lit. a) si b), în raport cu valoarea deosebită a unor constructii sau terenuri intravilane - urbane sau rurale -, dacă o asemenea apreciere se justifică pe baza actelor prezentate de cei în cauză;

c) pentru recoltele neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, o sumă calculată în raport cu suprafata cultivată si cu productia medie la hectar în anul 1940.

(2) Criteriile de evaluare, modalitătile concrete de stabilire a cuantumului compensatiilor pentru terenuri agricole, terenuri intravilane, constructii si recolte se vor reglementa prin normele metodologice aprobate de Guvern, prevăzute la art. 13. Criteriile de evaluare a constructiilor se vor stabili în conditiile prevăzute de Legea nr. 112/1995 pentru reglementarea situatiei juridice a unor imobile cu destinatia de locuinte, trecute în proprietatea statului.

Art. 3. - În cazul în care, anterior, cei îndreptătiti au fost despăgubiti partial, în bani sau în natură, pentru prejudiciile suferite în urma aplicării tratatului, acestia au dreptul la compensatie, proportional, pentru prejudiciul rămas neacoperit, în limitele stabilite la art. 2.

Art. 4. - (1) În termen de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, persoanele îndreptătite la compensatii, fostii proprietari sau mostenitorii acestora, vor depune în acest sens cereri însotite de acte doveditoare la comisia judeteană sau a municipiului Bucuresti pentru aplicarea legii.

(2) Dacă mostenitorii fostilor proprietari domiciliază în judete diferite, acestia vor depune cererile la comisia municipiului Bucuresti.

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) si (2) vor anexa la cerere o declaratie autentificată, pe propria răspundere, din care să rezulte suprafetele de teren, constructiile si recoltele pentru care se consideră îndreptătite să primească compensatii în conditiile prezentei legi.

(4) În cadrul termenului prevăzut la alin. (1), persoanele îndreptătite pot depune cereri, neînsotite de acte, în situatia imposibilitătii temporare de a procura actele doveditoare, termenul de depunere a actelor prelungindu-se cu maximum 90 de zile de la data depunerii cererii.

Art. 5. - (1) Dovada dreptului de proprietate asupra terenurilor si constructiilor pentru care se solicită compensatii se face cu înscrisuri.

(2) Arhivele Nationale, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, precum si alte institutii publice care detin acte referitoare la situatia persoanelor evacuate din judetele Durostor si Caliacra, ca urmare a aplicării tratatului, sunt obligate să elibereze celor interesati copii de pe actele solicitate.

Art. 6. - (1) În termen de 30 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, se constituie, prin ordin al prefectului, în fiecare judet si în municipiul Bucuresti, câte o comisie pentru aplicarea legii, compusă din directorul general al directiei generale a finantelor publice, directorul general al directiei generale pentru agricultură si industrie alimentară, seful directiei judetene a Arhivelor Nationale, seful inspectoratului teritorial în constructii, un consilier juridic desemnat de prefect si un notar public desemnat de Ministerul Justitiei, la propunerea Uniunii Nationale a Notarilor Publici. Comisia va

functiona în cadrul prefecturii.

(2) Presedintele comisiei prevăzute la alin. (1) este prefectul.

(3) În termenul prevăzut la alin. (1) se constituie, prin hotărâre a Guvernului, comisia centrală pentru aplicarea dispozitiilor legii, care va functiona la Ministerul Finantelor Publice.

(4) Comisia centrală este formată din 11 membri, dintre care: 3 reprezentanti ai Ministerului Finantelor Publice, un reprezentant al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, un reprezentant al Ministerului Afacerilor Externe, un reprezentant al Ministerului Administratiei Publice, un reprezentant al Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, un reprezentant al Ministerului Justitiei, un reprezentant al Arhivelor Nationale si 2 reprezentanti ai Asociatiei Române a Victimelor Represiunilor Staliniste - Sectia Cadrilater (judetele Durostor si Caliacra).

Art. 7. - (1) Comisiile judetene si a municipiului Bucuresti primesc, verifică si rezolvă cererile de acordare a compensatiilor. Hotărârile privind acordarea compensatiilor se dau în termen de cel mult 6 luni de la primirea cererilor. Hotărârile se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor comisiei si se comunică comisiei centrale, spre validare, precum si solicitantului.

(2) În termen de 15 zile de la comunicare, soilicitantul nemultumit de hotărârea comisiei poate face contestatie la comisia centrală.

(3) În termen de cel mult 60 de zile, comisia centrală va analiza contestatiile si va valida sau va invalida măsurile stabilite de comisiile judetene si a municipiului Bucuresti, admitând sau respingând, după caz, contestatiile ce i-au fost adresate. Hotărârea comisiei centrale se comunică solicitantilor si directiilor generale ale finantelor publice.

(4) Hotărârile comisiei centrale sunt supuse controlului judecătoresc, putând fi atacate, în termen de 30 de zile de la comunicare, la sectia de contencios administrativ a tribunalului în raza căruia domiciliază solicitantul.

(5) Hotărârile pronuntate de tribunal sunt supuse recursului.

(6) În vederea solutionării ceererilor, comisiile prevăzute la art. 6 pot solicita acte si informatii oricăror institutii publice, persoane fizice si juridice.

(7) În cazul în care compensatia este solicitată de mai multi mostenitori ai aceleiasi persoane, precum si atunci când după adoptarea hotărârii apar si alte persoane având vocatie succesorală, raporturile dintre succesori privind compensatia se solutionează potrivit dreptului comun.

Art. 8. - (1) Compensatiile acordate cetătenilor români îndreptătiti se suportă din bugetul de stat, în limita sumelor aprobate anual cu această destinatie, iar plătile către persoanele fizice se asigură de către directiile generale ale finantelor publice în raza cărora îsi au domiciliul beneficiarii.

(2) În termen de 60 de zile de la împlinirea termenului prevăzut la art. 4 alin. (1), în functie de volumul compensatiilor ce urmează să se acorde, prin hotărâre a Guvernului se va stabili modalitatea de esalonare a acordării compensatiilor. În cazul în care compensatiile se plătesc în anul în care au fost stabilite, acestea se acordă la nivelul la care au fost validate de comisia centrală, iar în situatia în care se achită în anul următor, directiile generale ale finantelor publice le actualizează în raport cu indicele de crestere a preturilor de consum din ultima lună pentru care a fost publicat de către Institutul National de Statistică înaintea plătii, fată de luna decembrie a anului anterior. Esalonarea plătilor nu poate depăsi 2 ani consecutivi.

Art. 9. - (1) Pentru evaluarea terenurilor, constructiilor si a recoltelor neculese de porumb, bumbac si floarea-soarelui, comisiile judetene sau a municipiului Bucuresti desemnează una sau mai multe comisii tehnice de specialitate, după caz, formate din 3 membri specialisti în expertizări de constructii si evaluatori funciari si agricoli, desemnati din cadrul institutiilor publice, al serviciilor publice descentralizate sau al consiliilor locale.

(2) Consiliile locale, institutiile publice si serviciile publice descentralizate ale acestora sunt obligate să delege, la solicitarea comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti, specialisti pentru efectuarea rapoartelor tehnice de evaluare a despăgubirilor.

(3) Rezultatul evaluării se consemnează într-un raport tehnic de evaluare semnat de toti membrii comisiei tehnice, care se înaintează comisiei judetene sau a municipiului Bucuresti.

(4) Comisiile tehnice de evaluare sunt obligate să întocmească, să redacteze si să înainteze cu maximă celeritate rapoartele tehnice de evaluare.

(5) Fiecare membru al comisiei tehnice de evaluare beneficiază de o indemnizatie, calculată în raport cu numărul de ore aferente întocmirii fiecărui raport, stabilită în lei/oră, pe bază de deviz anexat la raportul tehnic de evaluare, aprobat de comisia judeteană sau a municipiului Bucuresti. Indemnizatia brută orară se determină prin împărtirea sumei rezultate din aplicarea cotei de 20% asupra salariului de bază brut lunar pentru functia de secretar general din ministere la numărul de ore lucrătoare aferente fiecărei luni.

(6) Indemnizatiile prevăzute la alin. (5) se impozitează în conformitate cu reglementările în vigoare privind impunerea veniturilor persoanelor fizice.

(7) Indemnizatiile pentru membrii comisiilor tehnice sunt plătite de Ministerul Finantelor Publice, prin directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, din sumele prevăzute la capitolul “Alte actiuni” subcapitolul “Despăgubiri civile, precum si cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din actiuni în reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozitiilor legale”.

Art. 10. - Cererile adresate oricăror autorităti publice, precum si actiunile în justitie având ca obiect acordarea compensatiilor prevăzute de prezenta lege sunt scutite de orice taxe.

Art. 11. - Dreptul la orice compensatie pentru pagube suferite în urma aplicării tratatului se stinge prin epuizarea prevederilor prevăzute de prezenta lege sau prin nesolicitarea compensatiilor în termenul prevăzut la art. 4.

Art. 12. - Activitatea comisiilor prevăzute la art. 6 încetează la data finalizării tuturor cererilor depuse conform art. 4.

Art. 13. - Ministerul Finantelor Publice, împreună cu Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Afacerilor Externe si Ministerul Justitiei vor supune Guvernului, spre aprobare, în termen de 60 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I, normele metodologice*) cu privire la modul de lucru al comisiilor constituite conform art. 6, remunerarea membrilor comisiilor, gestionarea fondurilor prevăzute în bugetul de stat cu destinatia de compensatii, criteriile si modalitătile de stabilire a compensatiilor, precum si modalitătile de acordare a actiunilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a).

Art. 14. - Prezenta lege intră în vigoare în termen de 60 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.**)


**) Normele metodologice au fost aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 753 din 26 octombrie 1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 458 din 30 noiembrie 1998, si au fost modificate si completate în mod corespunzător, potrivit prevederilor art. II din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 172/1999, prin Hotărârea Guvernului nr. 475 din 9 iunie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 276 din 19 iunie 2000.

**) A se vedea si datele de intrare în vigoare a actelor normative modificatoare.