MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 110         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 8 februarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

73. - Lege privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România

 

81. - Decret pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

86. - Hotărâre privind numirea domnului Vasile Ioan Dănut Ungureanu în functia de prefect al judetului Arad

 

87. - Hotărâre privind numirea domnului Florian Serac în functia de prefect al judetului Bihor

 

88. - Hotărâre privind numirea domnului Viorel Pupeză în functia de prefect al judetului Bistrita-Năsăud

 

89. - Hotărâre privind numirea domnului Mihai Manea în functia de prefect al judetului Brăila

 

90. - Hotărâre privind eliberarea domnului Dumitru Tătaru din functia de prefect al judetului Ilfov

 

91. - Hotărâre privind numirea domnului Teodor Filipescu în functia de prefect al judetului Ilfov

 

103. - Hotărâre privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta lege stabileste cadrul juridic privind formarea si organizarea pietelor produselor agricole si alimentare de către persoanele fizice si persoanele juridice cu sau fără personalitate juridică, care produc, depozitează, prelucrează si/sau comercializează aceste produse pe pietele interne si/sau externe.

(2) În sensul prezentei legi, termenii de mai jos au următorul înteles:

a) reglementarea directă se aplică pentru anumite produse agricole si alimentare care sunt de importantă natională, definite prin act legislativ, cu durata de la un an la 4 ani;

b) reglementarea indirectă se aplică pentru acele produse cu tendinta de dezechilibrare pe piata internă, prin fluctuatia de preturi si a cantitătii negarantate;

c) reglementarea conjuncturală se aplică produselor ce nu apartin sistemelor mentionate la lit. a) si b);

d) lantul de productie integrat reprezintă sistemul de legături dintre producători, prelucrători si distribuitori ai unui produs si/sau grupe de produse;

e) cota reprezintă cantitatea si calitatea unui produs sau grup de produse stabilite si definite de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor prin hotărâre a Guvernului, pentru care se aplică instrumentele sistemului de interventie pe piată, în interesul echilibrării pietei;

f) anul de productie reprezintă o perioadă de timp corespunzătoare caracteristicilor biologice ale produselor sau grupelor de produse, numit si an agricol;

g) anul de piată reprezintă o perioadă de timp corespunzătoare comercializării produselor, diferit de anul calendaristic si anul agricol;

h) filiera de produs reprezintă sistemul de relatii functionale care leagă producătorii, procesatorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comerciantii si/sau bursele de mărfuri care tranzactionează acelasi produs în vederea utilizării si/sau a consumului acestuia;

i) pretul pietei libere reprezintă pretul format în conditiile concurentei deschise, libere, în care nici unul dintre agentii pietei nu poate influenta sau decide unilateral stabilirea nivelului si dinamicii acestuia, format pe baza confruntării directe dintre cumpărători si vânzători;

j) pretul minim garantat reprezintă pretul plătit de procesatori producătorilor agricoli pentru o materie primă definită ca o anumită cantitate pe un anumit produs sau grupe de produse, în conditii de calitate stabilite conform contractului încheiat între producătorii agricoli, organizatii profesionale,

interprofesionale si procesatori;

k) pretul de interventie reprezintă pretul la care se achizitionează un anumit produs în limita si în conditiile cotei stabilite;

l) pretul prag reprezintă un pret cu limită variabilă, fixat la frontieră, astfel încât pretul produselor importate să ajungă la nivelul pretului produselor similare din tară;

m) pretul indicator reprezintă pretul care, în conditiile prevăzute pe piată, indică centrul fluctuatiilor de pret;

n) pretul de referintă reprezintă un pret estimat de organele abilitate si stă la baza negocierii preturilor de vânzare-cumpărare pe produse sau grupe de produse între cele două părti, vânzător-cumpărător;

o) prima de export reprezintă nivelul compensatiei pentru export, stabilită pentru anumite produse sau grupe de produse în functie de mărimea fondurilor alocate prin legea anuală a bugetului de stat;

p) restitutii la export reprezintă instrumentul prin care se acordă operatorilor, pentru anumite produse sau grupe de produse pentru o cantitate maximă eligibilă, diferenta dintre pretul mondial si pretul intern;

r) taxa de referintă reprezintă obligatia temporară de plată impusă pentru anumite importuri de produse sau grupe de produse, pentru protejarea si stimularea producătorilor interni în vederea producerii acestora;

s) prima de depozitare se plăteste agentilor economici agreati pentru a depozita, într-o perioadă de timp stabilită, anumite cantităti de produse sau grupe de produse, care pot fi definite ca stocuri de interventie si cote;

s) stocul de interventie reprezintă cantitatea de produse achizitionată de pe piată, prin împrumuturi cu dobândă bonificată, stocată pentru o anumită perioadă de timp si însotită de o primă de depozitare.

Art. 2. - Politica de organizare, formare si consolidare a pietelor produselor agricole si alimentare se face de către Guvern, prin Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Autoritatea Natională a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare, care trebuie să răspundă necesitătilor interne si externe constând în:

a) estimarea cererii la principalele produse agricole si alimentare pe destinatii: fondul pentru consum intern, fondul de seminte si reproductie, fondul de rezervă, fondul de export;

b) aprecierea anuală a potentialului de productie la principalele culturi agricole, specii si categorii de animale, cuantificarea ofertei la principalele produse agricole si alimentare;

c) estimarea costurilor si preturilor la principalele produse agricole si alimentare;

d) crearea sistemului informational privind estimările referitoare la evaluarea potentialului de productie a ofertei, precum si a necesarului de produse, respectiv a cererii, pe diferite destinatii, care trebuie să fie accesibil producătorilor, procesatorilor, angrosistilor si marilor companii agroalimetare.

Art. 3. - (1) Pietele produselor agricole si alimentare sunt monitorizate de către organismele institutionalizate în vederea dezvoltării, consolidării si functionalitătii acestora prin aplicarea prezentei legi, în vederea realizării echilibrului dintre cerere si ofertă.

(2) Produsele de importantă natională se stabilesc si se aprobă, ori de câte ori este necesar, prin hotărâre a Guvernului si acestea au în mod obligatoriu preturi garantate pe durata aprobată.

 

CAPITOLUL II

Organisme institutionale de functionare a pietelor

produselor agricole si alimentare

 

Art. 4. - Activitatea pietelor produselor agricole si alimentare se realizează de către următoarele organisme, în functie de atributiile si responsabilitătile fiecăruia, cuprinse în prezenta lege: Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Comitetul Interministerial, Autoritatea Natională a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare si Consiliul pe produs.

Art. 5. - (1) Comitetul Interministerial este un forum de coordonare si elaborare a deciziilor privind proiectele conventiilor ce urmează să fie încheiate între Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Consiliul pe produs, iar acolo unde nu există, cu organizatiile interprofesionale pe produs sau pe grupe de produse.

(2) Comitetul Interministerial are în componenta sa câte un reprezentant numit de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, Ministerul Afacerilor Externe, Ministerul pentru Întreprinderi Mici si Mijlocii si Cooperatie, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei si de Autoritatea Natională pentru Protectia Consumatorilor.

(3) Presedintele Comitetului Interministerial este propus de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si numit prin hotărâre a Guvernului.

(4) La lucrările Comitetului Interministerial participă ca invitati permanenti, cu drept de vot consultativ, câte un reprezentant al organizatiilor profesionale si interprofesionale pe produs sau pe grupe de produse si un reprezentant al consumatorilor.

(5) La invitatia presedintelui Comitetului Interministerial mai pot participa la reuniunile acestuia si alte părti interesate, cu drept de vot consultativ.

(6) În cazul în care nu se ajunge la o întelegere privind problemele puse în discutie de Comitetul Interministerial, oricare dintre membrii acestuia poate cere, prin ministerul al cărui reprezentant este, o pozitie oficială din partea Guvernului asupra acestora.

(7) Comitetul Interministerial elaborează propriile regulamente de functionare în care să prevadă si garantarea posibilitătii de a face propuneri, si reprezentantii cu drept de vot consultativ.

(8) În cazul în care participantii cu drept de vot consultativ la reuniunile Comitetului Interministerial nu sunt de acord cu pozitia adoptată de către acesta, ei pot solicita, prin oricare dintre ministerele care fac parte din comitet, o pozitie oficială din partea Guvernului.

Art. 6. - (1) Autoritatea Natională a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare este organismul executiv al Comitetului Interministerial care pune în aplicare hotărârile luate de acest comitet.

(2) Autoritatea Natională a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare se constituie în cadrul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(3) Structura organizatorică si modul de functionare ale Autoritătii Nationale a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

(4) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Autoritatea Natională a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare, recunoaste organizatiile profesionale si/sau interprofesionale reprezentative pe produs sau grupe de produse, constituite în conformitate cu legislatia în vigoare.

(5) Organizatiile profesionale si/sau interprofesionale pe produs sau pe grupe de produse, recunoscute potrivit prevederilor alin. (4), vor fi autorizate prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, eliberându-se un certificat de înscriere.

Art. 7. - (1) Organizatiile profesionale si/sau interprofesionale pe produs sau pe grupe de produse, prin Consiliul pe produs, încheie conventii cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, prin Autoritatea Natională a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare, pentru realizarea obiectivelor legate de aplicarea instrumentelor de reglementare a pietei produselor agricole si alimentare.

(2) Conventiile încheiate sunt publice. Operatorii care nu apartin organizatiilor profesionale si/sau interprofesionale pe produs sau pe grupe de produse pot adera la conventiile încheiate prin angajamente scrise care trebuie confirmate de beneficiarii conventiilor. În acest caz aderentii beneficiază de aceleasi drepturi si obligatii rezultate din conventie.

 

CAPITOLUL III

Instrumente tehnice si economice de reglementare

a pietei

 

Art. 8. - (1) Pe piata produselor agricole si alimentare aflate sub incidenta prezentei legi se aplică reglementările stabilite la art. 1 alin. (2).

(2) Instrumentele de reglementare pentru produsele care cad sub incidenta prevederilor prezentei legi, mentionate la art. 1 alin. (2), se stabilesc astfel:

a) direct, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru produsele agricole si alimentare;

b) indirect, pentru acele produse cu tendinta de dezechilibrare pe piata internă, prin fluctuatia de preturi si a cantitătii negarantate;

c) conjunctural, pentru produsele ce nu apartin primelor două piete.

(3) Calitatea produselor pentru care se aplică setul de instrumente de reglementare a pietelor produselor agricole si alimentare este cea stabilită prin standardele în vigoare.

Art. 9. - (1) În aplicarea prevederilor art. 8 pot fi folosite următoarele instrumente de reglementare a pietelor produselor agricole si alimentare:

a) pretul pietei libere;

b) pretul minim garantat;

c) pretul de referintă;

d) restrângerea voluntară a productiei;

e) fixarea de cote pentru comanda publică;

f) initierea, organizarea si comandarea de interventii pe piată si alte măsuri ce se propun de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în cazul perturbărilor pietei, precum si în cazul aparitiei unui surplus de produse, acordării de subventii pe baza fondurilor de reglare a pietelor produselor agricole si alimentare;

g) încheierea de conventii cu Consiliul pe produs pentru reglarea productiei interne;

h) prime pentru export;

i) licente si contingente pentru export sau import ori suspendarea acestora în functie de caz;

j) instituirea de taxe de referintă pentru importurile temporare;

k) restitutii la export;

l) acordarea de subventii, crearea conditiilor prin fonduri de sprijin;

m) crearea rezervelor de stat de produse agricole si alimentare, prelucrarea si depozitarea prin contract pentru nevoia publică;

n) pretul prag;

o) pretul indicator;

p) stocul de interventie.

(2) În cazuri bine justificate instrumentele de reglementare prevăzute la alin. (1) pot fi folosite la initiativa Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, atât simultan, cât si temporar.

(3) Preturile minime garantate, precum si cotele însotitoare pentru produsele reglementate direct vor fi declarate cu 90 de zile înaintea începerii anului agricol pentru produsele vegetale si cu 90 de zile înaintea începerii anului calendaristic pentru produsele animale, prin hotărâre a Guvernului, de către Autoritatea Natională a Pietelor Produselor Agricole si Alimentare, după consultarea Consiliului pe produs.

Art. 10. - Pentru informarea operatorilor asupra conditiilor pietei se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, un pret indicator stabilit de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu acordul Consiliului pe produs, pe baza aprobării Comitetului Interministerial, pentru cazurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. a), de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pe baza aprobării Comitetului Interministerial si a Consiliului pe produs, pentru cazurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. b), si de Consiliul pe produs, cu acordul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru cazurile prevăzute la art. 8 alin. (2) lit. c).

Art. 11. - (1) Reglarea cantitativă a productiei are loc pentru prevenirea perturbărilor pietei cauzate de caracteristicile produselor agricole si alimentare aflate sub incidenta prezentei legi. Formele de reglare cantitativă pot fi:

a) reglarea de către stat a productiei prin restrictii temporare sau subventii;

b) instituirea de restrictii voluntare temporare de productie.

(2) Cantitatea productiei prevăzute la alin. (1) este stabilită prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si cu avizul Comitetului Interministerial, pe o perioadă de timp, zonă de productie sau cantitate si calitate date. În acest caz se elaborează prevederi referitoare la conditiile si maniera de reglementare, iar în cazul subventiilor acordate se stabilesc limitele si modalitătile de acordare.

(3) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor stabileste împreună cu Consiliul pe produs, prin conventie separată, măsurile de reglementare cantitativă a productiei, a distribuirii cantitătilor disponibile între participantii din cadrul filierei de productie, precum si conditiile reglementate la alin. (2).

(4) Atunci când operatorul din cadrul filierei de produs nu se conformează obligatiilor sale din conventia încheiată cu Consiliul pe produs, acesta nu beneficiază de fondurile destinate reglementării pietei agricole, de subventii sau de alte forme de sprijin.

(5) În conformitate cu prevederile alin. (1) lit. b), Consiliul pe produs, cu acordul organizatiilor interprofesionale componente, hotărăste retragerea voluntară a productiei la anumite produse, prin aplicarea corespunzătoare a prevederilor alin. (3) si (4).

Art. 12. - (1) Sistemul de prime pentru export are în vedere stabilirea unui echilibru între cererea si oferta internă si asigurarea eficientă a operatiunilor de export.

(2) Primele pentru export se acordă pe bază de hotărâri ale Guvernului, la solicitarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu acordul Ministerului Finantelor Publice.

Art. 13. - (1) Pentru anumite produse agricole si alimentare se stabileste un sistem de licente de import-export în vederea prevenirii sau eliminării dezechilibrelor de pe piata internă.

(2) În cazul produselor pentru care se acordă licente de import-export, eliberarea acestora se face de către Ministerul Afacerilor Externe, cu acordul Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

Art. 14. - Pentru protejarea pietei interne se stabilesc preturi prag, prin ordine comune elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si Ministerul Finantelor Publice.

Art. 15. - În cazul surplusului de produse agricole si alimentare interventia pe piată se manifestă prin:

a) export initiat de stat, prin agentii specializate;

b) cumpărare, prelucrare, stocare temporară de către stat;

c) comercializare de către stat.

Art. 16. - (1) În cazul constatării unei lipse de produse pentru nevoia publică pe piată se aplică următoarele instrumente de interventie:

a) distribuirea sau înlesnirea distribuirii din rezerva de stat;

b) initierea de importuri temporare si distribuirea acestora prin organisme specializate pentru nevoia publică.

(2) Interventia pe piată este hotărâtă de Guvern, la propunerea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor si a Ministerului Finantelor Publice.

Art. 17. - (1) Pentru functionarea eficientă a pietei produselor agricole si alimentare se foloseste un sistem de informatii al organismelor prevăzute la cap. II, dublat de un sistem de furnizare a datelor statistice de către Institutul National de Statistică.

(2) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor stabileste continutul, natura si frecventa informatiilor, precum si furnizorii si beneficiarii de informatii.

(3) Pentru functionarea sistemului de informatii pot fi folosite si veniturile prevăzute la art. 19.

Art. 18. - Guvernul României asigură fondurile, în concordantă cu prevederile legii bugetului de stat, necesare pentru reglarea pietelor produselor agricole si alimentare.

Art. 19. - Pentru aplicarea instrumentelor de reglare a pietelor produselor agricole si alimentare se folosesc surse financiare din Fondul Român de Orientare si Dezvoltare a Agriculturii si Pădurilor, denumit în continuare Fond, care se constituie din:

a) cota de 50% din cuantumul anual al taxelor vamale aferente importurilor de produse agricole si alimentare;

b) cota de 20% din volumul accizelor aferente băuturilor alcoolice si tutunului;

c) cota de 10% din taxa pe valoarea adăugată aplicată produselor agricole si alimentare;

d) taxa pentru eliberarea licentelor de fabricatie a produselor alimentare.

Art. 20. - (1) Obligatia de a calcula si de a vărsa sumele rezultate din aplicarea prevederilor art. 19 revine agentilor economici si persoanelor juridice implicate în respectivele operatiuni.

(2) Virarea sumelor se face lunar, dar nu mai târziu de data de 25 a lunii următoare a perioadei luate în calcul, iar pentru neplata acestor sume se vor calcula penalizări în conformitate cu legislatia în vigoare.

Art. 21. - Fondul are următoarele destinatii:

a) prime si plăti directe pe produs sau pe grupe de produse;

b) prime acordate la exportul de produse agricole si alimentare;

c) cheltuieli pentru stocarea produselor excedentare;

d) sustinerea preturilor prevăzute la art. 9 în scopul functionării pietelor produselor agricole si alimentare;

e) alte mecanisme de sprijin si de interventie.

Art. 22. - Beneficiarii Fondului sunt:

a) proprietarii si detinătorii legali ai terenurilor agricole si/sau animalelor, persoane fizice sau juridice;

b) societăti comerciale cu profil agricol si de industrie alimentară;

c) arendasi, persoane fizice sau juridice, care au încheiat contracte de arendare sau concesionare de terenuri agricole.

Art. 23. - (1) Fondul se constituie la dispozitia Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

(2) Administarea, utilizarea si gestionarea Fondului se fac de către Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor.

 

CAPITOLUL IV

Dispozitii finale

 

Art. 24. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor împreună cu ministerele implicate vor întreprinde actiuni vizând obiectivele pietelor produselor agricole si alimentare.

Art. 25. - Prezenta lege intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 73.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizarea si functionarea

pietelor produselor agricole si alimentare în România

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea privind organizarea si functionarea pietelor produselor agricole si alimentare în România si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2002.

Nr. 81.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Vasile Ioan Dănut Ungureanu

în functia de prefect al judetului Arad

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Vasile Ioan Dănut Ungureanu se numeste în functia de prefect al judetului Arad.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 86.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Florian Serac în functia de prefect

al judetului Bihor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Florian Serac se numeste în functia de prefect al judetului Bihor.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 87.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Viorel Pupeză în functia de prefect

al judetului Bistrita-Năsăud

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Viorel Pupeză se numeste în functia de prefect al judetului Bistrita-Năsăud.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 88.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Mihai Manea în functia de prefect

al judetului Brăila

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Mihai Manea se numeste în functia de prefect al judetului Brăila.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 89.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind eliberarea domnului Dumitru Tătaru

din functia de prefect al judetului Ilfov

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Dumitru Tătaru se eliberează din functia de prefect al judetului Ilfov.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 90.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea domnului Teodor Filipescu

în functia de prefect al judetului Ilfov

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si în baza dispozitiilor art. 130 alin. (3) din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Teodor Filipescu se numeste în functia de prefect al judetului Ilfov.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 91.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului,

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, Consiliului Local al Municipiului Resita,

judetul Caras-Severin

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă suplimentarea sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2002 cu suma de 13.000.000 mii lei, pentru judetul Caras-Severin, din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, si alocarea acesteia Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin, pentru suplimentarea bugetului local la capitolul “Asistentă socială, ajutoare si indemnizatii”.

Art. 2. - Utilizarea sumei prevăzute la art. 1 se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 103.

 

 

 

 

 

 

 

 

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110/8.II.2002 contine 8 pagini. Pretul 4.240 lei ISSN 1453-4495