MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 116         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 12  februarie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

4. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

6. - Ordonantă de urgentă pentru completarea Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

 

7. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea si completarea Legii nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

80. - Hotărâre privind aprobarea sprijinului financiar acordat participantilor români la Programul LIFE - MEDIU din bugetul de stat al României

 

82. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului si din administrarea Ministerului Justitiei, a Ministerului Culturii si Cultelor si a Societătii Române de Radiodifuziune în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si mandatarea acestuia de a initia un program prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente

83. - Hotărâre privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E III-5 Focsani, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale si Compania “Forest Oil International”

 

84. - Hotărâre privind numirea unui consul general

 

93. - Hotărâre pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., unităti economice de interes public national, aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

98. - Hotărâre pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 709/2001 privind transmiterea fără plată a Centralei Electrice de Termoficare Resita din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Termoelectric” - S.A. în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Local Resita, judetul Caras-Severin

 

HOTĂRÂRI ALE SENATULUI

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Senatului nr. 30/200

privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului

 

În temeiul prevederilor art. 41 alin. (3) din Regulamentul Senatului, republicat,

 

Senatul adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Senatului nr. 30/2001 privind aprobarea componentei nominale a comisiilor permanente ale Senatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 din 14 septembrie 2001, se modifică după cum urmează:

- La anexa nr. III - Comisia pentru privatizare, domnul senator Lupoi Mihail - Grupul parlamentar al P.R.M. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Belu Ioan - Grupul parlamentar al P.R.M.

- La anexa nr. V - Comisia pentru agricultură, industrie alimentară si silvicultură, domnul senator Marcu Ion - Grupul parlamentar al P.R.M. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Dinescu Valentin - Grupul parlamentar al P.R.M.

- La anexa nr. VII - Comisia pentru apărare, ordine publică si sigurantă natională, domnul senator Mărgineanu Stefan Gheorghe - Grupul parlamentar al P.R.M. – se include în componenta comisiei în locul domnului senator Cârciumaru Ion - Grupul parlamentar al P.R.M.

- La anexa nr. IX - Comisia pentru muncă si protectie socială, domnul senator Belu Ioan - Grupul parlamentar al P.R.M. - se include în componenta comisiei în locul domnului senator Nedelcu Mircea - Grupul parlamentar al P.R.M.

- La anexa nr. XIII - Comisia pentru cercetarea abuzurilor, combaterea coruptiei si petitii, domnul senator Alexandru Ionel - Grupul parlamentar al P.R.M. – se include în componenta comisiei în locul domnului senator Marcu Ion - Grupul parlamentar al P.R.M.

 

Această hotărâre a fost adoptată de Senat în sedinta din 4 februarie 2002, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 4 februarie 2002.

Nr. 4.

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTA DE URGENTĂ

pentru completarea Legii nr. 46/2001 privind venitul minim garantat

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă,

 

Articol unic. - Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, se completează după cum urmează:

După capitolul II “Ajutorul pentru încălzirea locuintei”se introduce capitolul II 1 “Ajutorul pentru încălzirea locuintei în perioada ianuarie - 3 martie 2002” cu următorul cuprins:

“CAPITOLUL II 1

Ajutorul pentru încălzirea locuintei

în perioada ianuarie - 3 martie 2002

 

Art. 22 1 . - Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei energie termică furnizată de sisteme centralizate, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuintei după cum urmează:

a) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 900.000 lei li se acordă o sumă de 700.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuală;

b) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 900.001 lei si 1.100.000 lei li se acordă o sumă de 420.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuală;

c) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.100.001 lei si 1.400.000 lei li se acordă o sumă de 210.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuală;

d) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.400.001 lei si 1.800.000 lei li se acordă o sumă de 110.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuală.

Art. 22 2 . - Familiile si persoanele singure cu venituri reduse, care utilizează pentru încălzirea locuintei gaze naturale, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuintei, după cum urmează:

a) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează până la 900.000 lei li se acordă o sumă de 400.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuală;

b) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 900.001 lei si 1.100.000 lei li se acordă o sumă de 240.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuală;

c) familiilor al căror venit net mediu lunar pe membru de familie se situează între 1.100.001 lei si 1.400.000 lei li se acordă o sumă de 120.000 lei, dar nu mai mare decât cheltuielile cu încălzirea si apa caldă menajeră, confirmate de asociatia de proprietari/chiriasi ori factura individuală.

Art. 22 3 . - Prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (1)-(3), în sensul prevederilor art. 22 1 si ale art. 22 2 , prin familie se întelege sotul, sotia si alte persoane care au acelasi domiciliu sau resedintă.

Art. 22 4 . - Titularul ajutorului pentru încălzirea locuintei este proprietarul locuintei sau titularul contractului de închiriere a acesteia ori alt membru de familie, major si legal împuternicit de către proprietarul locuintei sau de titularul contractului de închiriere.

Art. 22 5 . - (1) Ajutorul pentru încălzirea locuintei se acordă lunar, la cererea titularului, pe baza declaratiei pe propria răspundere privind componenta familiei si veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii, însotită de actele doveditoare.

(2) Veniturile pe baza cărora se stabileste cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuintei sunt cele prevăzute la art. 8 alin. (1) si (2).

(3) Cererile de acordare a ajutorului pentru încălzirea locuintei se depun si se înregistrează la primăria localitătii sau a sectorului municipiului Bucuresti în a cărei rază teritorială se află locuinta de domiciliu.

(4) Depunerea cererilor se va face individual sau prin asociatiile de proprietari/chiriasi până la data de 25 a fiecărei luni pentru luna anterioară.

Art. 22 6 . - (1) Primarii verifică veridicitatea documentelor depuse si transmit lunar, până la data de 10 a lunii următoare depunerii cererii, fiecărei asociatii de proprietari/chiriasi sau beneficiarilor individuali de factură un borderou de plată în care sunt înscrise numele titularilor

ajutoarelor băne ti si suma de care poate beneficia fiecare titular.

(2) După repartizarea pe familii a cheltuielilor cu încălzirea locuintei sau la primirea facturii individuale comitetul executiv al asociatiei de proprietari/chiriasi ori beneficiarii de factură individuală vor completa pe propria răspundere, sub semnătură, coloana corespunzătoare din borderou, cu sumele efective datorate de fiecare beneficiar al ajutorului bănesc.

Art. 22 7 . - Pe baza borderourilor prevăzute la art. 22 6 alin. (2) primarii vor asigura achitarea ajutorului pentru încălzirea locuintei, după cum urmează:

a) dacă suma datorată este mai mică sau egală cu ajutorul pentru încălzirea locuintei cuvenit, primarii vor achita sumele care se acoperă de la bugetele locale;

b) dacă suma datorată este mai mare decât ajutorul pentru încălzirea locuintei cuvenit, primarii achită sumele care se acoperă de la bugetele locale, diferentele urmând să fie achitate de către titulari la asociatia de proprietari/chiriasi sau direct la furnizor.

Art. 22 8 . - Sumele reprezentând cheltuielile cu încălzirea locuintei privind consumul de energie termică sau de gaze naturale, plătite direct de titulari, precum si cele achitate de primari furnizorilor se vor colecta în conturile de tip escrow, deschise la bănci comerciale de către distribuitorii si producătorii de energie termică sau de gaze naturale.

Art. 22 9 . - Familiile si persoanele singure, care utilizează pentru încălzirea locuintei lemn, cărbuni si combustibili petrolieri, beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuintei, în cuantumul si în conditiile prevăzute la art. 22 alin. (1) si alin. (2) lit. b).

Art. 22 10 . - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 22 5 - 22 8 constituie contraventie, dacă fapta nu este săvârsită în astfel de conditii încât să fie considerată, potrivit legii penale, infractiune, si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către persoanele împuternicite în acest scop de către primari.

(3) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 22 11 . - În anul 2002, în executie, prin derogare de la prevederile art. 2 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 115/2001 privind reglementarea unor măsuri de asigurare a fondurilor necesare în vederea furnizării energiei termice si a gazelor naturale pentru populatie,

sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pot fi alocate lunar peste proportiile prevăzute, cu conditia încadrării în aceste proportii la nivelul anului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 6.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea si completarea Legii nr. 92/1996

privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Articol unic. - Legea nr. 92/1996 privind organizarea si functionarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 169 din 30 iulie 1996, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 11 se completează cu litera n) cu următorul cuprins:

"n) poate realiza venituri extrabugetare din prestatii de servicii de telecomunicatii în conditiile legii, care vor fi destinate dezvoltării sistemului de telecomunicatii speciale."

2. Articolul 1 7 va avea următorul cuprins:

"Art. 17. - (1) Serviciul de Telecomunicatii Speciale elaborează si fundamentează proiectul bugetului propriu de venituri si cheltuieli.

(2) Fondurile necesare pentru desfăsurarea activitătii Serviciului de Telecomunicatii Speciale se asigură de la bugetul de stat si din surse extrabugetare.

(3) Serviciul de Telecomunicatii Speciale primeste si administrează bunuri proprietate publică si privată a statului, putând să le închirieze în functie de regimul lor juridic, retinând o cotă-parte de 50% din valoarea chiriei, si poate efectua, în conditiile legii, prestatii de servicii de telecomunicatii pentru persoane juridice publice sau private.

Veniturile astfel obtinute vor fi utilizate integral pentru finantarea cheltuielilor materiale si de capital, iar disponibilul rămas la sfârsitul anului va fi reportat în anul următor si va fi folosit cu aceeasi destinatie.

(4) Înzestrarea Serviciului de Telecomunicatii Speciale se realizează din productia internă si din import.

(5) La aparitia unor lucrări suplimentare ori neprevăzute executia lor va putea începe numai cu asigurarea resurselor financiare necesare si cu respectarea prevederilor legale.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,

Tudor Tănase

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 7.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea sprijinului financiar acordat participantilor români

la Programul LIFE-MEDIU din bugetul de stat al României

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

în baza prevederilor Legii nr. 20/1993 pentru ratificarea Acordului european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993,

tinând seama de prevederile Legii nr. 41/1996 pentru ratificarea Protocolului aditional la Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele lor membre, pe de altă parte,

având în vedere prevederile Memorandumului nr. 5/3.215/CV/1997 privind participarea României la programele comunitare din domeniile audiovizual, cultural, al energiei si al protectiei mediului, începând cu anul 2000,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă plata de la bugetul de stat, în limita echivalentului în lei al sumei de 403.750 euro, reprezentând contributia României la Proiectul LIFE-MEDIU “Protectia vietii râurilor prin diminuarea pagubelor din timpul viiturilor”, conform contractului LIFE 00/ENV/RO/000986

RIVERLIFE, si al sumei de 260.278 euro, reprezentând contributia României la Proiectul LIFE-MEDIU “Prognoza poluării aerului în conditii nefavorabile meteorologice si topografice, sistem de alertare si măsurare la scară mică temporală, scară spatială locală si regională”, conform contractului LIFE 00/ENV/RO/000987 AIRFORALL.

Art. 2. - Suma prevăzută la art. 1 se suportă din prevederile bugetare ale Ministerului Apelor si Protectiei Mediului pe anii 2002 si 2003, astfel:

- 265.611 euro în anul 2002;

- 398.417 euro în anul 2003.

Art. 3. - Ministerul Apelor si Protectiei Mediului asigură cadrul organizatoric si functional necesar în vederea participării la proiectele LIFE.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 80.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

si din administrarea Ministerului Justitiei, a Ministerului Culturii si Cultelor si a Societătii  române de Radiodifuziune în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si mandatarea acestuia de a initia un program prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 5 alin. (2), ale art. 10 alin. (2) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă transmiterea imobilului, cu terenul aferent obiectivului de investitii “Muzeul National de Istorie”, situat în municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă, sectorul 1, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, proprietate publică a statului, din administrarea Ministerului Justitiei, Ministerului Culturii si Cultelor si Societătii Române de Radiodifuziune în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a imobilului, cu terenul aferent, prevăzut la art. 1 si aflat în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. 3. - (1) Se mandatează Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, în numele statului român, să initieze un program prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente, ce va cuprinde si terenul necesar realizării noului sediu al Societătii Române de Radiodifuziune.

(2) Programul prioritar de reconversie functională a amplasamentului si de finalizare a constructiilor existente se aprobă prin hotărâre a Guvernului.

Art. 4. - Predarea-preluarea bunurilor imobile prevăzute la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 5. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 914/1997 privind aprobarea solutiilor pentru asigurarea unor sedii pentru Societatea Română de Radiodifuziune, pentru Muzeul National de Istorie, precum si a spatiilor necesare activitătilor specifice desfăsurate de către institutiile de justitie din municipiul Bucuresti si din Ministerul Justitiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 7 din 12 ianuarie 1998.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu,

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 82.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilului "Muzeul National de Istorie" si a terenului aferent, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Ministerului Justitiei, Ministerului Culturii si Cultelor si Societătii Române de Radiodifuziune în administrarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

 

- m 2 -

Adresa imobilului si a terenului aferent

Persoana juridică de la care se transmite imobilul si terenul aferent imobilul si terenul aferent

Persoana juridică la care se transmite

Caracteristicile imobilului si ale terenului aferent

Municipiul Bucuresti, str. Stirbei Vodă, sectorul 1

Ministerul Justitiei si institutiile din subordinea sa

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Teren în suprafată totală de 22.821, din care suprafată construită: 11.891

 

Ministerul Culturii si Cultelor si institutiile din

subordinea sa

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Teren în suprafată totală de 44.836, din care suprafată construită: 23.706

 

Societatea Română de Radiodifuziune

Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei

Teren în suprafată totală de 34.290, din care suprafată construită: -

 

 

 

TOTAL: 101.947, din care suprafată construită: 35.597

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de concesiune pentru explorare,

dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E III-5 Focsani, încheiat între Agentia  Natională pentru Resurse Minerale si Compania “Forest Oil International”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale Legii petrolului nr. 134/1995, cu modificările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul de concesiune pentru explorare, dezvoltare si exploatare petrolieră în perimetrul E III-5 Focsani, încheiat între Agentia Natională pentru Resurse Minerale, în calitate de concedent, si Compania “Forest Oil International”, în calitate de concesionar, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Pre edintele Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale,

Maria Iuliana Stratulat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 83.


*) Anexa se comunică semnatarilor acordului si persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind numirea unui consul general

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Domnul Mircea Neată se nume te în functia de consul general, sef al Consulatului General al României la Istanbul.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Mihnea Motoc,

secretar de stat

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 84.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002

ale Companiei Nationale “Imprimeria Natională” - S.A. si Companiei Nationale “Loteria Română”- S.A., unităti economice de interes public national, aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale Companiei Nationale “Imprimeria National” - S.A. si Companiei Nationale “Loteria Română” - S.A., aflate sub autoritatea Ministerului Finantelor Publice, prevăzute în anexele nr. I si II*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor aprobati prevăzuti în bugetele de venituri si cheltuieli ale celor două unităti economice se va face de Ministerul Finantelor Publice în termen de 30 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor economice prevăzute la art. 1 reprezintă limite maxime si nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Finantelor Publice si cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate, unitătile economice vor putea efectua cheltuieli, altele decât cele de natura cheltuielilor de personal, în functie de realizarea veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 93.


*) Anexele nr. I si II se comunică institutiilor interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 709/200 privind transmiterea fără plată a Centralei Electrice

de Termoficare Resita din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Termoelectric” - S.A.

în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Local Resita, judetul Caras-Severin

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 709/2001 privind transmiterea fără plată a Centralei Electrice de Termoficare Resita din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale “Termoelectrica” - S.A. în domeniul privat al statului si în administrarea Consiliului Local Resita, judetul Caras-Severin, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 31 iulie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Titlul hotărârii va avea următorul cuprins:

"HOTĂRÂRE

privind transmiterea fără plată a Centralei Electrice

de Termoficare Resita din domeniul privat al statului

si din patrimoniul Societătii Comerciale «Termoelectrica» - S.A.

în domeniul privat al municipiului Resita si în administrarea

Consiliului Local al Municipiului Resita, judetul Caras-Severin"

            2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

"Art. 1. - Se aprobă transmiterea fără plată a Centralei Electrice de Termoficare Resita, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din  prezenta hotărâre, din domeniul privat al statului si din patrimoniul Societătii Comerciale «Termoelectrica» - S.A. în  domeniul privat al municipiului Resita si în administrarea Consiliului Local alMunicipiului Resita,  judetul Caras-Severin."

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 98.