MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 130         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 februarie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 331 din 27 noiembrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2001, aprobată prin Legea nr. 561/2001

 

Decizia nr. 15 din 22 ianuarie 2002 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2000

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

100. - Hotărâre pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafată utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de măsurare si frecventa de prelevare si analiză a probelor din apele de suprafată destinate producerii de apă potabilă

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

71. - Ordin al presedintelui Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice privind aplicarea regimului de control prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 unor produse care nu figurează în lista de armamente, munitii si alte produse militare

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTITONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 331

din 27 noiembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2001, aprobată prin Legea nr. 56/2001

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Claudia Miu - magistrat-asistent sef

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Rescopa" ă S.A. din Târgoviste în Dosarul nr. 1.005/2001 al Judecătoriei Târgoviste. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public solicită respingerea exceptiei de neconstitutionalitate ca fiind neîntemeiată, întrucât, pe de o parte, dispozitiile legale criticate nu prevăd dreptul debitorilor de a li se acorda înlesniri la plata obligatiilor bugetare, ci doar un beneficiu virtual al acestora de a li se acorda asemenea înlesniri, iar pe de altă parte accesul liber la justitie este garantat de posibilitatea de a se adresa justitiei, în temeiul Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constaturmătoarele:

Prin încheierea din 6 iunie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 1.005/2001, Judecătoria Târgoviste a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2001, aprobată prin Legea nr. 56 /2001. Exceptia a fost invocată de contestatoarea Societatea Comercială "Rescopa" - S.A. din Târgoviste întrăun litigiu având ca obiect contestatia împotriva executării unor creante bugetare, în conditiile neacordării unor înlesniri la plată, de către o autoritate publică locală.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile art. 82 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare contravin liberului acces la justitie. Astfel se arată că, desi textul criticat acordă contribuabilului dreptul de a solicita acordarea unor înlesniri la plata obligatiilor bugetare, totusi acordarea acestora este conditionată de "justificarea temeinic㔠a cererii. Întrucât dispozitiile criticate nu prevăd criteriile de apreciere a temeiniciei cererii, se creează posibilitatea arbitrariului în solutionarea cererilor, arbitrariu care nu poate fi înlăturat de instantele judecătore ti, deoarece textul criticat nu prevede posibilitatea accesului la justitie împotriva hotărârii de respingere a cererii de acordare a înlesnirilor.

Judecătoria Târgoviste, exprimându-si opinia, apreciază că prevederile criticate nu contravin dispozitiilor art. 21 din Constitutie, privind liberul acces la justitie, întrucât “instituirea regulilor de desfsurare a procesului în fata instantelor judecătoresti este de competenta exclusiva legiuitorului, conform art. 125 alin. (3) din Constitutie". Instanta de judecată arată că prin Decizia Plenului nr. 1/1994 Curtea Constitutională a statuat c㠓accesul liber la justitie nu înseamnă accesul în toate cazurile la toate structurile judecătore ti si la toate căile de atac”. Tot referitor la accesul la justitie se mai arată că dispozitiile criticate reglementează un beneficiu acordat în sensul de a da unei persoane fizice sau juridice, care are calitatea de contribuabil, si anume acela de a solicita organului fiscal abilitat acordarea unei înlesniri la plată, ceea ce presupune ca acel contribuabil să se fi făcut deja vinovat de încălcarea prevederilor legale privind plata obligatiilor bugetare. În situatia în care acesta are obiectii fată de titlul executoriu ce constatăbligatia bugetară, el are posibilitatea de a folosi contestatia la executare, reglementată de dispozitiile art. 76 si următoarele din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996. Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată pre edintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de constitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate este nefondată. Astfel în art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 13/2001 privind solutionarea contestatiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de organele Ministerului Finantelor Publice se prevede că prin aceste contestatii se poate solicita printre altele anularea “altor măsuri dispuse de organele Ministerului Finantelor Publice abilitate, potrivit legii, să efectueze acte de control sau de impunere”, iar în categoria "altor măsuri" se consideră a fi cuprinse si solutiile care se pronuntă asupra cererilor de acordare a înlesnirilor la plata obligatiilor bugetare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere exprimat de Guvern, raportul întocmit de judecătorulăraportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Prin încheierea din 6 iunie 2001 a Judecătoriei Târgoviste Curtea a fost sesizată cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 din Ordonanta

Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, dispozitii modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 26 martie 2001. Aceste dispozitii au următorul cuprins: "La cererea temeinic justificată a debitorilor Guvernul României, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, precum si alte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, după caz, pot acorda:

a) amânări sau e alonări la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii bugetare;

b) amânări sau e alonări la plata majorărilor de întârziere;

c) scutiri sau reduceri de impozite si taxe, în conditiile legii;

d) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere.

Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, precum si alte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, după caz, pot acorda esalonări la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii bugetare si a majorărilor de întârziere pe o perioadă de maximum 5 ani care poate începe cu un termen de gratie de până la 6 luni cuprins în perioada de esalonare, precum si amânări la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii bugetare si a majorărilor de întârziere pe o perioadă de cel mult 6 luni.

Autoritătile administratiei publice locale pot acorda înlesniri la plată, în conditiile prezentei ordonante, pentru creantele reprezentând venituri bugetare ale unitătilor administrative-teritoriale.

Începând cu data comunicării aprobării, pentru creantele bugetare pentru care s-au aprobat înlesniri la plată executarea silită nu se porneste sau nu se continuă, după caz. Agentii economici care beneficiază de înlesniri la plata obligatiilor bugetare, conform dispozitiilor prezentei ordonante, nu pot participa la nici o procedură de privatizare organizată de institutiile publice implicate sau de agentii de privatizare, în vederea cumpărării de actiuni la alte societăti comerciale, sau la achizitionarea de alte valori mobiliare ori părti sociale, pe perioada în care beneficiază de înlesnirile la plată acordate. Orice sumă, de restituit sau de rambursat, de la bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau de la bugetul altor autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, după caz, reprezentând impozite, taxe sau alte obligatii bugetare, va modifica graficul de e alonare aprobat prin afectarea ultimelor rate din grafic. Prin ordin al ministrului finantelor publice sau al ministrului muncii si solidaritătii sociale, după caz, care va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, se stabilesc procedura, criteriile si competentele de acordare a înlesnirilor la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Finantelor Publice sau de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, după caz, cu avizul Consiliului Concurentei. În cazul celorlalte autorităti ale administratiei publice centrale procedura se stabile te de către acestea, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Consiliului Concurentei. Pentru autoritătile administratiei publice locale procedura si competentele de acordare a înlesnirilor la plată se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Administratiei Publice si cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Consiliului Concurentei. Analiza si/sau solutionarea cererilor de înlesniri la plată se realizează de comisii stabilite la nivelul fiecărui creditor bugetar. Guvernul, la propunerea Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, precum si a altor autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, după caz, poate acorda înlesnirile la plata obligatiilor bugetare, prevăzute la alin. 1 lit. a), pentru o sumă totală mai mare de 500 miliarde lei si/sau înlesnirile la plata obligatiilor bugetare, prevăzute la alin. 1 lit. d), pentru sume mai mari de 50 miliarde lei. Înlesnirile la plată se pot acorda atât înaintea începerii executării silite, cât si în timpul efectuării acesteia. Pentru acordarea înlesnirilor la plată creditorii bugetari pot cere debitorilor, persoane juridice, constituirea de garantii, în termen de 60 de zile de la data comunicării aprobării înlesnirilor. Înlesnirile la plata creantelor bugetare administrate de Ministerul Finantelor Publice, de Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, precum si de alte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, după caz, se acordă pe baza datelor din evidenta analitică pe plătitori de la nivelul organelor teritoriale la care contribuabilii sunt înregistrati ca plătitori de impozite, taxe, contributii si alte obligatii bugetare sau a unui document de verificare întocmit la sediul social al debitorului pe baza datelor din ultima balantă de verificare. Diferentele de impozite, taxe, contributii si alte obligatii bugetare, precum si majorările de întârziere aferente acestora, constatate în urma controalelor efectuate ulterior de organele competente ale Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, precum si ale altor autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, după caz, se achitconform prevederilor legale. Pentru debitorii persoane juridice, aflati în proces de privatizare ori cuprinsi în programe speciale care să conducă la cresterea atractivitătii acestora la privatizare, înlesnirile la plată se acordă de Guvern, de la caz la caz, prin hotărâre, la propunerea institutiilor publice implicate în procesul de privatizare si cu avizul Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, precum si al celorlalte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, după caz. Sumele pentru care se acordă înlesniri la plată sunt cuprinse în certificatele de obligatii bugetare eliberate la cererea institutiilor publice implicate sau a agentului de privatizare, adresată Ministerului Finantelor Publice, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale, precum si altor autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, după caz. Certificatele de obligatii bugetare se întocmesc conform reglementărilor legale în vigoare. Ajutoarele de stat, calculate pentru înlesnirile la plată acoră date în conditiile prezentei ordonante de Guvernul României, vor fi notificate Consiliului Concurentei de furnizorul ajutorului de stat, în conformitate cu reglementările legale privind ajutorul de stat."

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2001 a fost aprobată prin Legea nr. 561/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 684 din 30 octombrie 2001.

Ulterior datei sesizării Curtii Constitutionale, alin. 1 al acestui text a fost modificat prin art. I pct. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 26/2001 pentru modificarea Ordonantei Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 16 august 2001, având următorul cuprins:

"La cererea temeinic justificată a debitorilor Guvernul României, Ministerul Finantelor Publice, Ministerul Muncii si Solidaritătii Sociale, precum si alte autorităti ale administratiei publice centrale sau locale, după caz, pot acorda:

a) amânări sau e alonări la plata impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor venituri bugetare;

b) amânări sau e alonări la plata majorărilor de întârziere si/sau a penalitătilor de întârziere;

c) scutiri sau reduceri de impozite si taxe, în conditiile legii;

d) scutiri sau reduceri de majorări de întârziere si/sau penalităti de întârziere."

Această ordonantă a intrat în vigoare la data de 1 octombrie 2001 potrivit prevederilor art. IV din acela i act normativ. Întrucât dispozitiile criticate reglementează mai multe ipoteze, tinând seama de prevederile art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea urmează să supună controlului de constitutionalitate numai dispozitiile art. 82 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, de care depinde solutionarea cauzei în curs de judecată, referitoare la împuternicirea autoritătilor administratiei publice locale de a acorda anumite înlesniri la plată, la cererea justificată a debitorilor. Autorul exceptiei sustine că aceste prevederi sunt neconstitutionale întrucât îngrădesc accesul la justitie pentru îndreptarea solutiilor autoritătilor publice, de respingere a cererilor de acordare a înlesnirilor la plată, încălcând astfel dispozitiile art. 21 din Constitutie, conform cărora:

"(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că prin art. 82 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996, cu modificările ulterioare, săa prevăzut posibilitatea autoritătilor publice nominalizate în cuprinsul textului de a acorda, la cererea temeinic justificată a debitorilor, anumite înlesniri la plata impozitelor, taxelor si a altor obligatii bugetare. Prin textul de lege criticat nu săa instituit un drept al debitorilor de a obtine înlesniri la plata obligatiilor bugetare mentionate si nici o obligatie în sarcina autoritătilor publice de a acorda înlesnirile la plată cerute, ci numai dreptul debitorilor de a le solicita si obligatia autoritătilor cărora li se adresează, de a examina cererile primite, precum si facultatea acestora de a le rezolva favorabil, în cazurile temeinic justificate. Dat fiind că acordarea înlesnirilor la plată constituie pentru debitori numai o posibilitate dependentă de vointa autoritătilor competente, iar nu un drept, Curtea constată că nu există posibilitatea constrângerii judiciare a acestor autorităti în vederea solutionării favorabile a cererilor debitorilor. În consecintă, având în vedere că potrivit art. 21 alin. (1) din Constitutie ori persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime si tinând seama de considerentele expuse mai sus, Curtea nu poate primi sustinerea autorului exceptiei de neconstitutionalitate în sensul că, întrucât în textul mentionat nu s-a prevăzut expres posibilitatea atacării de către debitori în justitie a refuzului de acordare a înlesnirilor la plată solicitate, s-a încălcat liberul acces al acestora la justitie.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c) si al art. 23 din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 82 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creantelor bugetare, aprobată si modificată prin Legea nr. 108/1996, astfel cum au fost modificate prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 43/2001, aprobată prin Legea nr. 561/2001, exceptie ridicată de Societatea Comercială "Rescopa" - S.A. din Târgoviste în Dosarul nr. 1.005/2001 al Judecătoriei Târgoviste.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 27 noiembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent sef,

Claudia Miu

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 15

din 22 ianuarie 2002

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgentă

a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992

pentru organizarea judecătorească, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1 5/2000

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Mihai Paul Cotta  magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2000, exceptie ridicată de Mihai Toncea în Dosarul nr. 2.469/2001 al Tribunalului Galati - Sectia civilă. La apelul nominal răspunde autorul exceptiei, lipsind cealaltă parte, fată de care procedura de citare a fost legal îndeplinită.

Autorul exceptiei sustine că prevederile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 sunt neconstitutionale, deoarece îl lipsesc de exercitarea căii de atac a apelului. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, întrucât Curtea săa mai pronuntat asupra constitutionalitătii Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999, statuând că aceasta cuprinde norme procedurale, de aplicare imediată, care nu contravin principiului neretroactivitătii legii si nici celui al accesului liber la justitie.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constaturmătoarele:

Prin încheierea din 20 august 2001, pronuntată în Dosarul nr. 2.469/2001, Tribunalul Galati - Sectia civilă a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1 5/2000, exceptie ridicată de Mihai Toncea într-un dosar având ca obiect judecarea contestatiei în anulare formulate de autorul exceptiei împotriva Deciziei nr. 685/R/2001 pronuntată de Tribunalul Galati ă Sectia civilă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine, în esentă, că Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 contravine dispozitiilor art. 125 alin. (3) si ale art. 128 din Constitutie, deoarece din interpretarea textelor legale criticate rezultă că până la înfiintarea noilor complete cu asistenti judiciari hotărârile pronuntate în primă instantă sunt supuse atât căii de atac a apelului, cât si a recursului. Or, în cazul de fată, “când completul format numai dintr-un judecător a pronuntat recurs pe care Tribunalul Galati lăa judecat ca recurs, am fost lipsit de calea de atac a apelului”.

Tribunalul Galati ă Sectia civilă, exprimându-si opinia, apreciază că exceptia ridicată nu este întemeiată, deoarece autorul acesteia “în realitate nu a invocat neconstitutionalitatea legilor criticate ci, de fapt, a criticat aplicarea acestor dispozitii referitoare la compunerea instantei si la căile de atac în cauza sa”.

Presedintele Camerei Deputatilor, în punctul său de vedere, consideră că exceptia de neconstitutionalitate a prevederilor legale criticate este neîntemeiată, întrucât criticile formulate exced controlului exercitat de Curtea Constitutională, fiind în competenta exclusivă a instantelor judecătoresti să se pronunte asupra aplicării corecte a legii. Totodată se arată că dispozitiile Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 nu contravin prevederilor art. 123 alin. (3) si ale art. 128 din Constitutie, în conditiile în care competenta de solutionare si procedura de judecată a conflictelor de muncă au fost stabilite prin lege.

Guvernul, în punctul său de vedere, arată că exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 15/2000 este neîntemeiată, deoarece, potrivit prevederilor art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată, Curtea Constitutională nu se poate pronunta asupra modului de interpretare si aplicare a legii, ci numai asupra întelesului său contrar Constitutiei. În acest sens sunt mentionate deciziile Curtii Constitutionale nr. 265/2000 si nr. 88/2001.

Presedintele Senatului nu a comunicat punctul său de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul judecătorului-raportor, sustinerile autorului exceptiei, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, aprobată prin Legea nr. 118/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 30 martie 2001. Dispozitiile acestui articol au în vedere modificarea competentei instantelor judecătoresti în materia litigiilor de muncă. Aplicarea acestor dispozitii presupune o perioadă de tranzitie, a cărei reglementare este dată de art. IX alin. (1) din ordonantă. Textele avute în vedere de autorul exceptiei au următorul cuprins:

- Art. IV: "Cauzele care au ca obiect judecarea în fond a unor litigii de muncă, aflate pe rolul judecătoriilor, vor fi trecute la completele care judecă conflictele de muncă si litigiile de muncă din cadrul judecătoriei respective, imediat după înfiintarea acestora. Apelurile declarate până la data înfiintării noilor instante, precum si cele aflate în curs de judecată vor fi solutionate de instantele legal sesizate. Recursurile declarate sau aflate în curs de judecată vor fi trecute la sectiile care judecă conflicte de muncă si litigii de muncă din cadrul tribunalelorsie;

- Art. IX: “(1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor pct. 6 al art. I, care se aplică de la data numirii asistentilor judiciari prin ordin al ministrului justitiei, dar nu mai târziu de 30 iunie 2000."

Totodată este criticat si articolul unic din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 111 din 14 martie 2000, al cărui continut este următorul:

“Articol unic. - Alineatul (1) al articolului IX din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1 79/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/ 992 pentru organizarea judecătorească, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din  7 noiembrie 1 999, se modifică si va avea următorul cuprins:

«Art. IX. - (1) Prezenta ordonantă de urgentă intră în vigoare la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia prevederilor pct. 6 al art. I, care se aplicde la data numirii asistentilor judiciari prin ordin al ministrului justitiei, dar nu mai târziu de 30 iunie 2000.»"

Autorul exceptiei consideră că aceste dispozitii legale contravin următoarelor norme constitutionale:

- Art. 125 alin. (3): "Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege.";

- Art. 128: "împotriva hotărârilor judecătore ti, părtile interesate si Ministerul Public pot exercita căile de atac, în conditiile legii."

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea Constitutională constată că prin Decizia nr. 93 din 27 martie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 249 din 15 mai 2001, săa pronuntat asupra constitutionalitătii dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999, retinând, în esentă, că este neîntemeiată sustinerea potrivit căreia dispozitiile legale criticate ar aduce atingere sau îngrădire prevederilor constitutionale ale art. 128, deoarece reglementarea competentei si a căilor de atac intră în atributia exclusivă a legiuitorului, care poate institui reguli deosebite în considerarea unor situatii deosebite, cu conditia de a nu se aduce atingere unor norme sau principii constitutionale. În legătură cu critica adusă dispozitiilor din ordonantă privind încălcarea art. 125 alin. (3) din Constitutie, Curtea săa mai pronuntat prin Decizia nr. 133 din 26 aprilie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 324 din 15 iunie 2001, prilej cu care săa statuat că aceasta nu poate fi primită, deoarece în spetă legea prevede că solutionarea recursurilor se face de către tribunale, desigur nu de aceia i judecători care au solutionat apelul. Considerentele pe care săau întemeiat solutiile anterioare ale Curtii Constitutionale sunt valabile si în cauza de fată, întrucât nu au intervenit elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii. În sfârsit, în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate se sustine c㠓din interpretarea logică si legală, a textelor criticate” rezultă că până la înfiintarea noilor instante hotărârile pronuntate de judecătorii sunt supuse si apelului, iar nu numai recursului, ceea ce nu s-a făcut si în cazul dat de hotărârea instantei de fond din 28 februarie 2000, când completul format numai dintr-un judecător a pronuntat sentinta cu recurs pe care l-a judecat Tribunalul Galati, ceea ce, în opinia autorului, l-a privat de calea de atac a apelului. Curtea constată că aceste aspecte, privind o eventuală greseală în interpretarea si aplicarea legii si, ca o consecintă, lipsirea autorului exceptiei de accesul la calea de atac a apelului, exced atributiei Curtii Constitutionale, prevăzută la art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, republicată. În acest sens este si jurisprudenta Curtii, care a statuat prin Decizia nr. 265/2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 151 din 28 martie 2001, în sensul că interpretarea legii este atributul suveran al instantei de judecată în opera de înfăptuire a justitiei.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. IV din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, modificată prin Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 15/2000, exceptie ridicată de Mihai Toncea în Dosarul nr. 2.469/2001 al Tribunalului Galati ă Sectia civilă.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 22 ianuarie 2002.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Mihai Paul Cotta

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafată

utilizate pentru potabilizare si a Normativului privind metodele de măsurare si frecventa

de prelevare si analiză a probelor din apele de suprafată destinate producerii de apă potabilă

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 15 alin. (2) din Legea apelor nr. 107/1996,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă Normele de calitate pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafată utilizate pentru potabilizare, NTPA-013, prevăzute în anexa nr. 1.

Art. 2. - Se aprobă Normativul privind metodele de măsurare si frecventa de prelevare si analiză a probelor din apele de suprafată destinate producerii de apă potabilă, NTPA-014, prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 3. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4. - Prin autoritate publică centrală din domeniul apelor si protectiei mediului se întelege Ministerul Apelor si Protectiei Mediului, iar prin autoritate competentă în domeniul gospodăririi apelor se întelege Compania National㠓Apele Române” - S.A.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

 

Bucuresti, 7 februarie 2002.

Nr. 100.

 

ANEXA Nr. 1

 

NORME DE CALITATE

pe care trebuie să le îndeplinească apele de suprafată utilizate pentru potabilizare NTPAŒ0 3

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme de calitate reglementează cerintele de calitate pe care apele dulci de suprafată utilizate sau destinate potabilizării, denumite în continuare ape de suprafată, trebuie să le îndeplinească după o tratare corespunzătoare.

(2) Apa subterană si apa salmastră nu fac obiectul prezentelor norme de calitate.

(3) Aplicarea prezentelor norme de calitate conduce la reducerea nivelului de tratare a apei brute de suprafată, cu influentă directă asupra costurilor.

(4) Sunt considerate ape potabile toate apele de suprafată din care se captează apa pentru consumul uman si care se transportă prin retele de distributie pentru uz public.

Art. 2. - Apele de suprafată se clasifică, în functie de valorile limită, în 3 categorii: A1, A2 si A3. Fiecărei categorii îi corespund o tehnologie standard adecvată de tratare, prezentată în anexa nr. 1a), si caracteristicile fizice, chimice si microbiologice, prezentate în anexa nr. 1b).

Art. 3. - (1) Autoritătile bazinale de gospodărire a apelor stabilesc pentru apa de suprafată, din toate punctele de prelevare sau pentru fiecare punct individual de prelevare, valori pentru toti parametrii/indicatorii de calitate prevăzuti în anexa nr. 1b).

(2) Valorile indicatorilor de calitate prevăzute în col. G din anexa nr. 1b) reprezintă valori recomandate, iar cele din col. I reprezintă valori maxim admisibile.

(3) În avizele si autorizatiile de gospodărire a apelor emitentul acestora nu este obligat să stabilească valori pentru parametrii care nu figurează în anexa nr. 1b), iar valorile maxim admisibile nu pot fi mai permisive decât cele din col. I ă valori obligatorii din aceeasi anexă.

(4) În situatia în care în tabel nu sunt prevăzute valori decât în col. G, autoritatea bazinală de gospodărire a apelor le va utiliza pe acestea ca linii directoare/valori ghid în stabilirea valorilor limită pentru parametrii din avizele si autorizatiile de gospodărire a apelor pe care le emite. După caz, aceasta poate stabili în avizele si în autorizatiile de gospodărire a apelor conditii mai severe decât cele prevăzute în col. G din anexa nr. 1b).

Art. 4. - (1) Autoritatea publică centrală din domeniul apelor si protectiei mediului, autoritatea competentă de gospodărire a apelor si autoritătile sale bazinale, precum si cele administrative locale vor lua toate măsurile necesare pentru a se asigura că apa de suprafată destinată captărilor pentru producerea de apă potabilă corespunde din punct de vedere calitativ valorilor stabilite în conformitate cu prevederile art. 3.

(2) Valorile prevăzute în anexa nr. 1b) sunt obligatorii atât pentru apele de suprafată interioare, cât si pentru cele transfrontiere, destinate potabilizării.

(3) În conformitate cu prezentele norme de calitate, autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor, prin autoritătile sale bazinale de gospodărire a apelor, va lua toate măsurile necesare asigurării îmbunătătirii calitătii apelor. Pentru aceasta va întocmi un planăcadru de actiune pe 10 ani, cu un program calendaristic de ameliorare a calitătii apelor de suprafată, cu precădere a celei din categoria A3.

(4) Planul-cadru de actiune si programul calendaristic prevăzute la alin. (3) se stabilesc atât în functie de necesitătile de îmbunătătire a calitătii mediului si în special a apelor, cât si de limitările de ordin economic si/sau tehnic existente ori care pot apărea la nivel national sau local.

(5) Planulăcadru de actiune si programul calendaristic prevăzute la alin. (3) se aprobă de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor si protectiei mediului, în cazul cursurilor de apă transfrontiere.

(6) Autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor urmăre te si raportează anual autoritătii publice centrale din domeniul apelor si protectiei mediului îndeplinirea prevederilor planuluiăcadru de actiune si respectarea programului calendaristic.

(7) Apele de suprafată ce prezintă caracteristici fizice, chimice si microbiologice sub limitele obligatorii prevăzutepentru categoria A3 nu vor fi utilizate pentru potabilizare.

Totu i, în cazuri exceptionale o apă de calitate inferioară poate fi folosită pentru potabilizare după o tratare adecvată, inclusiv prin amestecarea cu o apă de calitate mai bună, pentru a fi adusă la caracteristicile de calitate corespunzătoare nivelului apei brute din categoria A3.

(8) Situatiile la care face referire alin. (7) trebuie aduse de îndată, în scris, la cuno tintă autoritătii bazinale de gospodărire a apelor de către detinătorul statiei de tratare.

Autoritatea bazinală de gospodărire a apelor va analiza situatia si, pe baza planului de gestiune a resurselor de apă, va întocmi un raport detaliat despre aceste situatii exceptionale si despre măsurile ce trebuie adoptate, raport pe care îl va înainta autoritătii competente în domeniul gospodăririi apelor spre aprobare.

Art. 5. - (1) Se consideră că o apă de suprafată îndeplineste conditiile pentru potabilizare, dacă probele prelevate la intervale regulate de timp, din acelasi punct de control utilizat si pentru captarea apei de băut, arată că ea corespunde din punct de vedere calitativ, în cazul în care:

a) la 95% din numărul de probe prelevate parametrii de calitate respectă valorile cuprinse în col. I din anexa nr. 1b);

b) la 90% din numărul de probe prelevate parametrii de calitate respectă celelalte cerinte cuprinse în anexa nr. 1b).

(2) De asemenea, cele 5ă10% din numărul de probe care nu se conformează cerintelor calitative se consideră că pot fi potabilizate când:

a) calitatea apei nu se abate cu mai mult de 50% de la valorile parametrilor stabiliti, exceptie făcând: temperatura, pH, oxigenul dizolvat si indicatorii microbiologici;

b) apa nu prezintă pericol pentru sănătatea publică;

c) valorile parametrilor analizati la probe consecutive de apă, prelevate la intervale determinate statistic, se încadrează în valorile stabilite pentru parametrii relevanti/de interes.

(3) La calculul procentajelor prevăzute la alin. (1) si (2) nu vor fi luate în considerare valorile mai ridicate decât cele pentru apa de suprafată respectivă, dacă ele sunt cauzate de viituri, dezastre naturale sau de conditii meteorologice anormale.

(4) Prin punct de prelevare se întelege sectiunea prizei de apă de unde se captează apa de suprafată înainte de a fi trimisă la tratare.

Art. 6. - Autoritatea publică centrală din domeniul apelor si protectiei mediului poate oricând să fixeze valori mai severe decât cele stabilite prin prezentele norme de calitate.

Art. 7. - (1) Aplicarea dispozitiilor prezentelor norme de calitate nu poate avea în nici un caz ca efect direct sau indirect degradarea calitătii actuale a apei de suprafată.

(2) Derogări de la prevederile prezentelor norme de calitate se pot acorda în următoarele situatii:

a) în caz de inundatii sau de alte dezastre naturale;

b) în cazul anumitor parametri marcati cu O în anexa nr. 1b), din cauza unor conditii geografice sau meteorologice exceptionale;

c) dacă apa de suprafată se îmbogăteste pe cale naturală cu anumite substante, ceea ce conduce la depăsirea valorilor limită prevăzute în anexa nr. 1b), pentru categoriile A1, A2 si A3;

d) în cazul apelor de suprafată putin adânci sau al lacurilor aparent stagnante, pentru parametrii marcati cu asterisc în anexa nr. 1b), această derogare este aplicabilă numai lacurilor cu o adâncime care nu depăseste 20 m, cu un schimb de apă mai redus de un an si în care nu se descarcă ape uzate.

(3) îmbogătirea naturală a apelor înseamnă procesul prin care, fără interventia omului, o masă de apă primeste din sol anumite substante pe care acesta le contine.

(4) Derogările prevăzute la alin. (2) nu se aplică dacă prin aceasta sunt afectate cerintele impuse pentru protectia sănătătii publice.

(5) În cazurile în care autoritătile bazinale de gospodărire a apelor acordă derogări de la prevederile prezentelor norme de calitate, acestea vor informa imediat autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor, precizând motivele si perioadele anticipate pentru durata derogării.

Art. 8. - Ori de câte ori cunostintele stiintifice si tehnice ori tehnologiile de tratare înregistrează un progres sau când standardele de apă potabilă se modifică, autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor, pe baza unei propuneri a autoritătii bazinale de gospodărire a apelor, poate revizui valorile numerice si lista cuprinzând parametrii din anexa nr. 1b), care cuprind caracteristicile fizice, chimice si microbiologice ale apei de suprafată.

Art. 9. - Anexele nr. 1a) si 1b) fac parte integrantă din prezentele norme de calitate.

 

ANEXA Nr. 1 a)

la normele de calitate

 

DEFINIREA TEHNOLOGIILOR STANDARD DE TRATARE

pentru transformarea apelor de suprafată de categoriile A1, A2 si A3 în apă potabilă

 

Categoria A1

Tratare fizică simplă si dezinfectie (de exemplu: filtrare rapidă si dezinfectie).

Categoria A2

Tratare normală fizică, chimică si dezinfectie [de exemplu: preclorinare, coagulare, floculare, decantare, filtrare, dezinfectie (clorinare finală)].

Categoria A3

Tratare fizică, chimică avansată, perclorare si dezinfectie [de exemplu: clorinare intermediară, coagulare, floculare, decantare, filtrare prin adsorbtie (pe cărbune activ), dezinfectie (ozonizare, clorinare finală)].

 

ANEXA Nr. b)

la normele de calitate

 

CARACTERISTICILE

apei de suprafată utilizate la obtinerea apei potabile

 

Nr.

crt.

 

Parametrii

 

Unitatea

de măsură

A1

A2

A3

G

I

G

I

G

I

1

2

3

3

4

5

6

7

8

1.

pH

unităti pH

6,5-8,5

 

5,5-9

 

5,5.9

 

2.

Coloratie (după filtrare simplă)

mg/l pe scara de Pt

 10

20 (O)

50

100

 

 

3.

Materii în suspensie, totală

mg SS/l

25

 

 

 

 

 

4.

Temperatura

șC

22

25 (O)

22

25 (O)

22

25 (O)

5.

Conductivitate

”s/cm-1 la 20șC

1000

 

1000

 

1000

 

6.

Culoare

(factor de dilutie la 25șC)

3

 

10

 

20

 

7.*)

Azotati

mg NO-3/l

25

50 (O)

 

50 (O)

 

50 (O)

8.

Fluoruri

mg F-/l

0,7 la 1

1,5

0,7 la 1,7

 

0,7 la 1,7

 

9.

Compusi organici cu clor, extractibili, total

mg Cl-/l

 

 

 

 

 

 

10.*)

Fier dizolvat

mg Fe/l

0,1

0,3

1

2

1

 

11.*)

Mangan

mg Mn/l

0,05

 

0,1

 

1

 

12.

Cupru

mg Cu/l

0,02

0,05 (O)

0,05

 

1

 

13.

Zinc

mg Zn/l

0,5

3

1

5

1

5

14.

Bor

mg B/l

1

1

1

 

 

 

15.

Beriliu

mg Be/l

 

 

 

 

 

 

16.

Cobalt

mg Co/l

 

 

 

 

 

 

17.

Nichel

mg Ni/l

 

0,05

 

0,05

 

0,1

18.

Vanadiu

mg V/l

 

 

 

 

 

 

19.

Arseniu

mg As/l

0,01

0,05

 

0,05

0,05

0,1

20.

Cadmiu

mg Cd/l

0,001

0,005

0,001

0,005

0,001

0,005

21.

Crom total

mg Cr/l

 

0,05

 

0,05

 

0,05

22.

Plumb

mg Pb/l

 

0,05

 

0,05

 

0,05

23.

Seleniu

mg Se/l

 

0,01

 

0,01

 

0,01

24.

Mercur

mg Hg/l

0,0005

0,001

0,0005

0,001

0,0005

0,001

25.

Bariu

mg Ba/l

 

0,1

 

1

 

1

26.

Cianuri

mg CN-/l

150

0,05

 

0,05

 

0,05

27.

Sulfati

mg SO42-/l

200

250

150

250 (O)

150

250 (O)

28.

Cloruri

mg laurilsulfat/l

0,2

 

200

 

200

 

29.

Agenti de suprafată anionici (prin metoda spectrometrică cu - albastru de metilen)

mg Cl-/l

 

 

0,2

 

0,5

 

30.*)

Fosfati

mg P2O5/l

0,4

0,7

0,7

 

0,7

 

31.

Fenoli (indice fenolic) p-nitroanilină 4 aminoantipirină

mg C6H5OH/l

 

0,001

0,001

0,005

0,01

0,1

32.

Hidrocarburi dizolvate sau în emulsie (după extractia cu eter de petrol)

mg/l

 

0,05

 

0,2

0,5

1

33.

Hidrocarburi policiclice aromatice

mg/l

 

0,0002

 

0,0002

 

0,001

34.

Pesticide totale (paration, HCH, dieldrin)

mg/l

 

0,001

 

0,0025

 

0,005

35.*)

Consum chimic de oxigen (CCO)

mg O2/l

10

 

20

 

30

 

36.*)

Gradul de saturație Ón oxigen dizolvat

% O2

> 70

 

> 50

 

> 30

 

37.*)

Consum biochimic de oxigen (CBO5) (la 20șC, f.r. nitrificare)

mg O2/l

< 3

 

< 5

 

< 7

 

38.

Azot Kjeldahl (f.r. NO-3)

mg N/l

1

 

2

 

3

 

39.

Amoniu (NH+

mg NH+4/l

0,05

 

1

1,5

2

4 (O)

40.

Substanțe extractibile in cloroform

mg SEC/l

0,1

 

0,2

 

0,5

 

41.

Carbon organic total

mg C/l

 

 

 

 

 

 

42.

Carbon organic rezidual dup. floculare si filtrare pe membran. (5”) TOC

mg C/l

 

 

 

 

 

 

43.

Coliformi totali la 37șC

/100 ml

50

 

5.000

 

50.000

 

44.

Coliformi fecali

/100 ml

20

 

2.000

 

20.000

 

45.

Streptococi fecali

/100 ml

20

 

1.000

 

10.000

 

 

46.

Salmonella

 

Absent în 5.000 ml

 

Absent în 5.000 ml

 

 

 

 


*) Vezi art. 7 alin. (2) lit. d).

 

ANEXA Nr. 2

la normele de calitate

 

NORMATIV

privind metodele de măsurare si frecventa de prelevare si de analiză a probelor din apele de suprafată destinate producerii de apă potabilă

NTPA014

 

ARTICOLUL 1

Obiectivul normativului

 

Prezentul normativ reglementează metodele de măsurare a parametrilor prevăzuti în anexa nr. 1b) la NTPA-013 si frecventa de prelevare si analiză a probelor din apele de suprafată destinate potabilizării.

 

ARTICOLUL 2

Definitii

 

În sensul prezentului normativ, prin termenii tehnici de mai jos se întelege:

a) metoda de măsurare de referintă - indicarea unui principiu de determinare sau descrierea succintă a unei roceduri de operare care să permită determinarea valorii parametrilor prevăzuti în anexa nr. 2a);

b) limita de detectie – valoarea minimă a parametrului examinat, care poate fi determinată printr-o metodă de determinare dată;

c) precizie - intervalul de variatie/limitele între care se situează 95% din rezultatele măsurătorilor efectuate pe acelasi esantion, când se utilizează aceeasi metodă de determinare;

d) acuratete/exactitate ă diferenta dintre valoarea reala parametrului examinat si valoarea medie obtinută experimental.

 

ARTICOLUL 3

Parametri, prelevare, frecvente de prelevare si metode de analiză a probelor

 

(1) Analiza probelor de apă are în vedere parametrii prevăzuti în anexa nr. 1b) la NTPA-013, pentru care au fost prevăzute valori I si/sau G fiecăreia dintre cele 3 categorii de apă de suprafată A1, A2 si A3.

(2) Metodele de determinare de referintă sunt cele prevăzute în anexa nr. 2a).

(3) La verificarea parametrilor prevăzuti în anexa nr. 2a) trebuie respectate valorile pentru limita de detectie, precizia si acuratetea metodelor de determinare specifice.

 

ARTICOLUL 4

 

(1) În anexa nr. 2b) sunt stabilite frecventele anuale minime de prelevare si analiză a probelor pentru determinarea fiecărui parametru. Prelevarea probelor trebuie să se desfăsoare pe întregul an pentru a oferi o imagine reprezentativă a calitătii apei.

(2) Anexa nr. 2c) specifică parametrii care se determină în apele de suprafată, pe categorii de ape de suprafată.

(3) Probele prelevate din apa de suprafată trebuie să fie reprezentative pentru calitatea apei în punctul de prelevare.

 

ARTICOLUL 5

 

Recipientele utilizate pentru prelevarea probelor, reactivii sau metodele utilizate pentru conservarea lor în vederea analizării unuia sau mai multor parametri, transportul si depozitarea lor, precum si pregătirea probelor pentru analiză nu trebuie să producă modificări importante asupra rezultatelor analizelor.

 

ARTICOLUL 6

Responsabilităti

 

(1) Autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor va fixa frecventele de prelevare a probelor si de analiză a fiecărui parametru pentru fiecare punct de prelevare.

(2) Frecventele de prelevare si de analiză a probelor nu se vor situa sub frecventele minime anuale prevăzute în anexa nr. 2b).

 

ARTICOLUL 7

 

(1) Dacă pe parcursul supravegherii calitătii unei ape de suprafată destinate captării de apă pentru potabilizare se constată că valorile obtinute pentru anumiti parametri sunt considerabil mai mici decât cele stabilite prin NTPA-013, atunci autoritatea publică centrală din domeniul apelor si protectiei mediului poate stabili reducerea frecventei de prelevare si analiză pentru acei parametri, la propunerea autoritătii competente în domeniul gospodăririi apelor.

(2) Dacă în cazurile prevăzute la alin. (1) nu există poluare si nici riscul deteriorării calitătii apei si dacă apa respectivă are o calitate superioară calitătii corespunzătoare indicatorilor cuprisi în col. A1 din anexa nr. 1b) la NTPA-013, autoritătile competente respective vor stabili intervale maximale de timp pentru analiza calitătii acestei ape.

 

ARTICOLUL 8

Informare si raportare

 

(1) În vederea urmăririi respectării prevederilor prezentului normativ autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor va informa autoritatea publică centrală din domeniul apelor si protectiei mediului, asupra:

a) metodelor de analiză utilizate;

b) frecventei de efectuare a analizelor.

(2) Informatiile obtinute din teritoriu de către autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor vor face obiectul unui raport anual către autoritatea publică centrală din domeniul apelor si protectiei mediului, dar pot fi furnizate acesteia si pe parcursul anului, la cerere.

 

ARTICOLUL 9

Reglementări pentru conformare si amendamente

 

(1) În functie de progresul tehnic pot fi aduse modificări parametrilor cuprinsi în anexa nr. 1b) la NTPA-013, în ceea ce priveste:

a) metodele de determinare de referintă prevăzute în anexa nr. 2a);

b) limita de detectie, precizia si acuratetea acestor metode;

c) materialele recomandate pentru recipientele utilizatela prelevarea probelor.

(2) Modificările se aprobă prin ordin al ministrului apelor si protectiei mediului, la propunerea autoritătii competente în domeniul gospodăririi apelor.

 

ARTICOLUL 10

 

Anexele nr. 2a), 2b) si 2c) fac parte integrantă din prezentul normativ.

 

ANEXA Nr. 2a)

la normative

 

METODE DE REFERINTĂ

pentru măsurarea valorilor I si/sau G ale parametrilor din anexa nr. 1 b)

 

Nrt. crt.

Parametrul

Unitatea de măsură a parametrului

Limita de detectie

Precizia(+/-)

Exactitate/ Acuratetea(+/-)

Metoda de măsurare de referintă 1) Standardul national

Materialul

recomandat

pentru recipiente

(A)

(B)

(C)

(D)

(E)

(F)

(G)

(H)

1.

pH

unităti pH

-

0,1

0,2

-Electrometrie: măsurare in situ în momentul prelevării si fără pretratarea probelor: SR ISO 10523 - 1997

 

2.

Culoare (după o filtrare simplă)

mg Pt/l

5

10%

20%

- Filtrare prin membrană din fibră de sticlă:

 

 

 

 

 

 

 

metoda fotometrică utilizând scara cobalto - platinică: SR ISO 7887 - 1997

 

3.

Materii în suspensie

mg/l

-

5%

10%

- Filtrare prin filtru cu membrana de 0,45 ”m, uscare la 105șC si cântărire

 

 

 

 

 

 

 

- Centrifugare (pentru cel putin5 min. cu o acceleratie medie de 2.800-3.200 g), uscare la105șC si cântărire: STAS 6953 -1981

 

4.

Temperatură șC

-

0,5

1

 

- Termometrie: măsurare in situ în momentul prelevării si fără pretratarea probelor: STAS 6324 - 1961

 

5.

Conductivitate la 20șC ”s/cm

-

 

5%

10%

Electrometrie: SR EN 27888 - 1997

 

6.

Miros

factor de dilutie la 25ș C

-

-

-

Prin dilutie succesivă: STAS 6324 - 1961

Sticlă

7.

Azotati

 MgNO-3 /l

 2

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbtie moleculară: SR ISO 7890/1 - 1996

 

8.

 Fluoruri mg F

 /l 0,05 10% 20%

 

 

 

- Spectrofotometrie de absorbtie moleculară după distilare, dacă este necesară: STAS 8910 - 1971

 

 

 

 

 

 

 

- Electrozi ioni selectivi: STAS 6673/1962

 

9.

Compusi organici cu clor, extractibili, total

mg CI - /l

 

 

 

 

 

10.

Fier dizolvat

mg Fe/l

0,02

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbtie atomică după filtrare prin filtru cu membrană de 0,45 ”m

 

 

 

 

 

 

 

- Spectrofotometrie de absorbtie moleculară după filtrare prin filtru cu membrană de 0,45 ”m: SR ISO 6332/1996

 

11.

Mangan

mg Mn/l

0,01 2 )

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbtie atomică: SR 8662/2 - 1996

 

 

 

 

0,02 3 )

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbtie atomică: SR 8662/2 - 1996

 

 

 

 

 

 

 

- Spectrofotometrie de absorbtie moleculară: SR 8662/1 - 1996

 

12.

Cupru 10)

mg C/l

0,005

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbtie atomică: STAS 3224/1969

 

 

 

 

 

 

 

- Polarografie

 

 

 

 

0,02 4 )

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbtie atomică STAS 3224/1969:

 

 

 

 

 

 

 

- Spectrofotometrie de absorbtie moleculară: STAS 7795/1980

 

 

 

 

 

 

 

- Polarografie

 

13.

Zinc 10 )

mg Zn/l

0,01 2 )

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbtie atomică:STAS 6327/1981

 

 

 

 

0,02

10%

20%

- Spectrofotometrie de absorbtie atomică: STAS 6327/1981

 

 

 

 

 

 

 

- Spectrofotometrie de absorbtie moleculară: STAS 8314/1987

 

14.

Bor 10 )

0,1

mg B/l

10%

20%

Spectrofotometrie de absorbtie

Materialul moleculară să nu contină bor în cantitate importantă

 

 

 

 

 

 

- Spectrofotometrie de absorbtie atomică

15.

Beriliu

mg Be/l

 

 

 

-

 

16.

Cobalt

mg Co/l

 

 

 

STAS 8288/1969

 

17.

Nichel

mg Ni/l

 

 

 

STAS 7987/1967

 

18.

Vanadiu

mg V/l

 

 

 

 

 

19.

Arseniu 10 )

mg As/l

0,002 2 )

20%

20%

- Spectrofotometrie de absorbtie atomică: SR ISO 6595/1997

 

 

 

 

0,015 )

 

 

-Spectrofotometrie de absorbtie atomică: SR ISO 6595/1997

 

 

 

 

 

 

 

- Spectrofotometrie de absorbtie moleculară

 

20.

Cadmiu 10 )

mg Cd/l

0,0002

30%

30%

- Spectrofotometrie de absorbtie atomică: STAS 11184/1978

 

 

 

 

0,001 5 )

 

 

- Polarografie

 

21.

Crom total 10 )

mg Cr/l

0,01

20%

30%

Spectrofotometrie de absorbtie atomică: SR ISO 9174/1998

 

 

 

 

 

 

 

- Spectrofotometrie de absorbtie moleculară

 

22.

Plumb 10 )

mg Pb/l

0,01

20%

30%

- Spectrofotometrie de absorbtie atomică: STAS 6362/1985

 

 

 

 

 

 

 

- Polarografie

 

23.

Seleniu 10 )

mg Se/l

0,005

 

 

Spectrofotometrie de absorbtie atomică: STAS 12663/1988

 

24.

Mercur 10 )

mg Hg/l

0,0001 0,0002 5 )

30%

30%

- Spectrofotometrie de absorbtie atomică fără flacără (vaporizare la rece): STAS 10267/1989

 

25.

Bariu 10 )

mg Ba/l

0,02

15%

30%

- Spectrofotometrie de absorbtie atomică: STAS 10258/1975

 

26.

Cianuri

mg CN - /l

0,01

20%

30%

- Spectrofotometrie de absorbtie moleculară: SR ISO 6703/1 - 1998

 

27.

Sulfati

mg SO 4 -2 /l

10

10%

10%

- Gravimetrie: STAS 3069/1987

 

 

 

 

 

 

 

- Complexometrie cu EDTA

 

 

 

 

 

 

 

- Spectrofotometrie de absorbtie moleculară

 

28.

Cloruri

mg CI - /l

10

10%

10%

Titrare (metoda Mohr): STAS 3049/1988;

 

 

 

 

 

 

 

- Spectrofotometrie de absorbtie moleculară

 

29.

Detergenti anionici care reactionează cu albastrul de metilen

mg laurilsulfat/l

0,05

20%

 

Spectrofotometrie de absorbtie: SR ISO 7875/1-1996 moleculară

 

30.

Fosfati O

mg P 2 O
5
/l

0,02

10%

20%

Spectrofotometrie de absorbtie moleculară: SR EN 1189/1999

 

31.

Fenoli (indice fenolic)

mg C 6 H 5 OH/l

0,0005

0,0005

0,0005

Spectrofotometrie de absorbtie moleculară ă metoda cu 4- amino- antipirină: STAS 10266/1987

Sticlă

 

 

 

0,001 6 )

30%

50%

-Metoda cu paranitroanilină

 

32.

Hidrocarburi dizolvate sau în emulsie

mg/l

0,01

20%

30%

Spectrometrie în IR după extractie cu tetraclorură de carbon: SR 7877/21995

Sticlă

 

 

 

0,04 3 )

 

 

- Gravimetrie după extractie cu eter de petrol: SR 7877/1-1995

 

33.

Hidrocarburi policiclice aromatice 10 )

mg/l

0,00004

50%

50%

- Măsurarea fluorescentei în UV după cromatografie în strat subtire

Sticlă sau aluminiu

 

 

 

 

 

 

Măsurare comparativă fată de un amestec de 6 substante cu aceeasi concentratie 8 ): STAS 8562/1970

 

34.

Total pesticide (paration, hexaclorciclohexan, dieldrin) 10 )

mg/l

0,0001

50%

50%

Cromatografie lichidă sau gazoasă după extractia cu un solvent adecvat si purificare; identificarea constituentilor amestecului; analiza cantitativă: STAS 12650/1988

Sticlă

35.

Consum chimic (CCO)

mg O 2 /l

15

20%

20%

- Metoda cu dicromat de potasiu: de oxigen SR ISO 6060/1996 STAS 9887/1974

 

36.

Grad de saturatie în oxigen

%

5

10%

10%

- Metoda Winkler

Sticlă

 

 

 

 

 

 

Metoda electrochimică: SR EN 25814/1999

 

37.

Consum biochimic

mg O 1,5

2 /l 2

2

 

Determinarea oxigenului dizolvat de oxigen (CBO 5 ) înainte si după 5 zile de incubare la temperatura de 20șC + 1șC, la întuneric

 

 

 

 

 

 

 

- Adăugarea de inhibitor de nitrificare: STAS 6560/1982

 

38.

Azot prin metoda Kjeldahl(exceptând NO-2 Kjeldahl si NO-3)

mg N/l

0,3

0,5

0,5

- Mineralizare, distilare prin metoda Kjeldahl si determinarea amoniului cu metoda spectrofotometrică de absorbtie moleculară sau titrare: STAS 7312/1983

 

39.

Amoniu

mg NH + 4 /l

0,01 2 )

0,03 2 )

0,03 2 )

Spectrofometrie de absorbtie moleculară: STAS 8683/1970

 

 

 

 

0,1 3 )

10% 3 )

20% 3 )

 

40.

Substante extractibile

mg/l0,1

11 )

-

-

Extractie la pH neutru cu cloroform purificat, evaporare în vacuum la cu cloroform temperatura camerei si cântărirea reziduului: SR 7587/1996

 

41.

Carbon organic total

mg C/l

 

 

 

SR ISO 8245/1995

 

42.

Carbon organic rezidual după floculare si filtrare pe membrană de 5 ”m

mg C/l

 

 

 

SR 13158/1993

 

43.

Coliformi totali

/100 ml

5 2 ) 500 7 )

 

 

Cultură la temperatura de 37șC pe un mediu solid specific adecvat

 

 

 

 

 

 

 

(de exemplu, o agar-lactoză) cu filtrare 2 ) sau fără filtrare 7 ) si numărarea coloniilor. Probele trebuie diluate sau, acolo unde este cazul, concentrate astfel încât să contină 10 si 100 de colonii. Dacă este necesar, identificare prin gazeificare

Sticlă sterilizată

 

 

 

5 2 ) 500 7 )

 

 

- Metoda dilutiei cu fermentare în substraturi lichide în cel putin3 eprubete cu 3 dilutii. Subcultura

 

 

 

 

 

 

 

eprubetelor pozitive pe un mediu de confirmare. Calcularea potrivit MPN(numărul cel mai probabil). Incubarea la temperatura de 37șC±1șC STAS 3001/1991

 

44.

Coliformi fecali

/100 ml

2 2 ) 200 7 )

 

 

Cultură la temperatura de 44șC pe un mediu solid specific adecvat(de exemplu, o agar-lactoză) cu filtrare 2 ) sau fără filtrare 7 ) si numărarea coloniilor. Probele trebuie diluate sau, acolo unde este cazul, concentrate astfel încât să contină 10 si 100 de colonii. Dacă este necesar, identificare prin gazeificare

Sticlă sterilizată

 

 

 

 

 

 

- Metoda dilutiei cu fermentare pe substraturi lichide în cel putin3 eprubete cu 3 dilutii.

 

 

 

 

 

 

 

Subcultura tuburilor pozitive pe un mediu Numărarea potrivit MPN de confirmare. (numărul cel mai probabil). Incubarea la temperatura de 44șC±1șC STAS 3001/1991

 

45.

Streptococi fecali

/100 ml

2 2 )  200 7 )

 

 

Cultură la temperatura de 37șC pe un mediu solid specific adecvat(de exemplu, azidă de sodiu) cu filtrare 2 ) sau fără filtrare 7 ) si numărarea coloniilor. Probele trebuie diluate sau, acolo unde este cazul, concentrate astfel încât să contină10 si 100 de colonii. Dacă este necesar, identificare prin gazeificare.

Sticlă sterilizată

 

 

 

2 2 ) 200 7 )

 

 

- Metoda dilutiei într-un mediu de azidă de sodiu în 3 eprubete cu3 dilutii. Numărarea conform MPN(numărul cel mai probabil) STAS 3001/1991

 

46.

Salmonella 12)

1/5.000 m

I

 

 

 

Concentrare prin filtrare (pe membrană sau printr- un filtru corespunzător)

 

 

 

1/1.000 m

I

 

 

 

- Inocularea într-un mediu de preîmbogătire

Sticlă sterilizată

 

 

 

 

 

 

îmbogătirea si transferul într-un mediu gelatinos izolator - identificare: SR ISO 6340/2000

 

 

1) Probele prelevate din apele de suprafată, din locul de captare, se analizează si se măsoară după sitarea (sită din plasă de sârmă) pentru îndepărtarea oricăror resturi plutitoare din lemn, plastic etc.

2) Pentru ape de categoria A1, valori G.

3) Pentru ape de categoriile A2 si A3.

4) Pentru ape de categoria A3.

5) Pentru ape de categoriile A1, A2 si A3, valoarea I.

6) Pentru ape de categoriile A2, valoarea I, si A3.

7) Pentru ape de categoriile A2 si A3, valoarea G.

8) Se va lua în considerare un amestec de 6 substante standard (de referintă), toate de aceeasi concentratie: fluorantren; 3, 4 - benzofluorantren;

11, 12 - benzofluorantren; 3, 4 -benzpiren; 1, 12 -benzperilen; 1, 2, 3 - cd - indenopiren.

9 ) Se va lua în considerare un amestec de 3 substante standard (de referintă), toate de aceeasi concentratie: paration, hexaclorciclohexan (HCH), dieldrin.

10) Dacă probele contin cantităti mari de materii în suspensie care fac necesar un tratament special preliminar, valorile de exactitate/acuratete din coloana E pot fi depăsite în mod exceptional si vor fi considerate valori tintă. Aceste probe trebuie tratate astfel încât să existe siguranta că analiza acoperă cea mai mare cantitate din substantele de măsurat.

11) Pentru această metodă nu este sigur că limita de detectie cerută pentru verificarea valorilor din anexa nr. 1b) poate fi atinsă.

12 ) Absent în 5.000 ml (A1, G) si absent în 1.000 ml (A2, G).

g = acceleratia gravitatională.

 

ANEXA Nr. 2b)

la normative

 

FRECVENTA MINIMANUAL

de prelevare si analiză pentru fiecare parametru din anexa nr. 1 b)

 

Populație

deservită

 

A1*)

A2*)

A3*)

I**)

 II**)

 III**)

I**)

 II**)

 III**)

I**)

 II**)

 III**)

= 10.000

1.2

1.2

1.2

4

4

4

***)1)

***)1)

***)1)

De la 10.001 la = 30.000

1.2

1.2

1.2

4

4

4

***)1)

***)1)

***)1)

De la 30.001 la = 100.000

1.2

1.2

1.2

4

4

4

***)1)

***)1)

***)1)

> 100.000

2

2

 

42)

42)

42)

***)1)

***)1)

***)1)

 

 

**) Calitatea apei de suprafată, conform anexei nr. 1a) (NTPA-013).

***) Clasificarea parametrilor corespunzător frecventei.

***) Frecventa se stabileste de către autoritătile nationale competente în domeniul gospodăririi apelor.

1 ) În cazul apelor de suprafată de categoria A3, pentru fiecare parametru autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor poate mări frecventa de prelevare si analiză în functie de necesităti (zilnic sau săptămânal).

2 ) În cazul apelor de suprafată de categoria A3, autoritatea competentă în domeniul gospodăririi apelor poate mări frecventa de prelevare si analiză de până la 12 ori pe an, pentru fiecare parametru, pe bazinele hidrografice cu probleme.

 

ANEXA Nr. 2c)

la normative

 

SPECIFICAREA PARAMETRILOR

care se determină pe categorii de apă de suprafată destinată potabilizării

 

 

I

II

III

Parametrul

Parametrul

Parametrul

1.

pH 10.

Fier dizolvat

8.

Fluoruri

 

2.

Culoare

11.

Mangan

14.

Bor

3.

Total suspensii solide

12.

Cupru

19.

Arsen

4.

Temperatură

13.

Zinc

20.

Cadmiu

5.

Conductivitate

27.

Sulfati

21.

Crom total

6.

Miros

29.

Surfactanti

22.

 Plumb

7.

Azotati

31.

Fenoli

23.

Seleniu

28.

Cloruri

38.

Azot prin metoda Kjeldahl

24.

Mercur

30.

Fosfati

43.

Coliformi totali

 25.

Bariu

35.

Consum chimic de oxigen (CCO)

44.

Coliformi fecali

26.

Cianuri

36.

Gradul de saturatie în oxigen

32.

Hidrocarburi dizolvate sau emulsionate

40.

Substante extractibile cu cloroform

37.

Consum biochimic de oxigen (CBO 5 )

33.

Hidrocarburi policiclice aromatice

45.

Streptococi fecali

39.

Amoniu

34.

Total pesticide

46.

Salmonella

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

AGENTIA NATIONALĂ DE CONTROL

AL EXPORTURILOR STRATEGICE

SI AL INTERZICERII ARMELOR CHIMICE

 

ORDIN

privind aplicarea regimului de control prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1 58/1999 unor produse care nu figurează în lista de armamente, munitii si alte produse militare

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,

în conformitate cu prevederile art. 7 si ale art. 21 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 327/2000 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se supun regimului de control prevăzut de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 158/1999 privind regimul exporturilor si importurilor de produse strategice, cu modificările ulterioare, următoarele produse:

- Aeronave, vehicule aeriene nepilotate, motoare de aviatie si echipamente aeronautice, echipamente si componente aferente acestora, care sunt sau care pot fi utilizate în scopuri militare, desi îndeplinesc oricare dintre următoarele conditii:

a) nu sunt special concepute, modificate sau structurate pentru utilizări militare; sau

b) sunt special concepute, modificate sau structurate pentru utilizări militare si au fost certificate pentru utilizări civile de către autoritatea aeronautică a unui stat participant la Aranjamentul de la Wassenaar privind controlul exporturilor de arme conventionale si de produse si tehnologii cu dublă utilizare.

Art. 2. - Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Agentiei Nationale de Control al Exporturilor Strategice si al Interzicerii Armelor Chimice,

Nineta Bărbulescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 12 februarie 2002.

Nr. 71.