MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 131         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 19 februarie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

4.747/2001. - Ordin al ministrului educatiei si cercetării cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL EDUCATIEI SI CERCETĂRII

 

ORDIN

cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare si functionare

a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

Ministrul educatiei si cercetării,

în temeiul prevederilor Legii învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.232 din 19 august 1999.

Art. 4. - Directia generală pentru învătământ preuniversitar, Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si inspectoratele scolare judetene, precum si conducerile unitătilor de învătământ preuniversitar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

 

Bucuresti, 16 octombrie 2001.

Nr. 4.747.

 

ANEXA

 

REGULAMENT

de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar, denumit în continuare regulament, cuprinde norme privind organizarea si functionarea unitătilor de învătământ preuniversitar de stat si particular, în conformitate cu Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si cu Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 2. - Respectarea regulamentului este obligatorie pentru inspectorii din Ministerul Educatiei si Cercetării, din inspectoratele scolare judetene si al municipiului Bucuresti, pentru directori, personalul didactic de predare si instruire practică, personalul didactic auxiliar si nedidactic, elevi si părinti care vin în contact cu unitatea de învătământ.

Art. 3. - În România cetătenii au drepturi egale de acces la toate nivelurile si formele de învătământ, indiferent de conditia socială si materială, de sex, de rasă, de nationalitate, de apartenentă politică sau religioasă, fără restrictii care ar putea constitui o discriminare sau segregare.

Art. 4. - Statul coordonează si sprijină organizarea si functionarea unitătilor de învătământ de pe teritoriul tării. Sprijinul acordat de stat nu afectează, în limitele legii, independenta institutională în organizarea si desfăsurarea activitătilor unitătilor de învătământ.

Art. 5. - Activitatea de instruire si educatie din cadrul unitătilor de învătământ se desfăsoară potrivit principiilor Declaratiei Universale a Drepturilor Omului, ale Conventiei cu privire la drepturile copilului si potrivit actelor normative generale si speciale.

Art. 6. - (1) Unitătile de învătământ sunt organizate si functionează în baza legislatiei generale si speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, a prezentului regulament, a deciziilor inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti si a regulamentului de ordine interioară al fiecărei unităti.

(2) Regulamentul de ordine interioară, elaborat împreună cu reprezentantii organizatiilor sindicale din unitatea de învătământ, cuprinde numai prevederi specifice conditiilor concrete de desfăsurare a activitătii în concordantă cu dispozitiile legale în vigoare. Acesta este aprobat prin hotărâre a consiliului profesoral la care participă si personalul auxiliar si nedidactic. După aprobare regulamentul trebuie respectat de tot personalul unitătii de învătământ, de elevi si de părinti/tutori.

Art. 7. - Învătământul preuniversitar se organizează, potrivit legii, după caz, în următoarele forme de învătământ: zi, seral, cu frecventă redusă si la distantă.

Art. 8. - Înfiintarea si desfiintarea unitătilor de învătământ, tipurile si nivelurile de organizare a activitătii de instruire si educare sunt reglementate de Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 9. - În incinta unitătilor de învătământ preuniversitar sunt interzise, potrivit legii, crearea si functionarea oricăror formatiuni politice, desfăsurarea activitătilor de propagandă politică si prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate si care pun în pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor, precum si a personalului didactic si nedidactic.

Art. 10. - (1) Anul scolar începe la data de 1 septembrie si se încheie la data de 31 august din anul calendaristic următor.

(2) Structura anului de învătământ, respectiv perioadele de desfăsurare a cursurilor, vacantelor si sesiunilor de examene se stabilesc prin ordin al ministrului educatiei si cercetării, cu consultarea federatiilor reprezentative la nivel de ramură - învătământ.

(3) În situatii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităti naturale etc., cursurile scolare pot fi suspendate pe o perioadă determinată.

(4) Suspendarea cursurilor scolare se poate face, după caz:

a) la nivelul unitătii de învătământ, la cererea directorului, cu consultarea sindicatelor si cu aprobarea inspectorului scolar general;

b) la nivelul grupurilor de unităti din acelasi judet si din municipiul Bucuresti, la cererea inspectorului scolar general, cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetării;

c) la nivel regional sau national, prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(5) Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei scolare până la sfârsitul semestrului, respectiv al anului scolar. Aceste măsuri vor fi stabilite prin decizia directorului unitătii/unitătilor de învătământ.

Art. 11. - Pentru învătământul seral, cu frecventă redusă si pentru învătământul la distantă structura anului de învătământ, efectivele colectivelor de elevi si modalitătile de evaluare sunt aceleasi cu cele din învătământul de zi, cu adaptările specifice.

 

CAPITOLUL II

Organizarea unitătilor de învătământ preuniversitar

 

Art. 12. - Reteaua unitătilor de învătământ care organizează cursuri de zi, serale, cu frecventă redusă si la distantă, precum si planurile de scolarizare se aprobă potrivit Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Unitătile de învătământ primar si gimnazial sunt obligate să scolarizeze elevii care au domiciliul pe străzile arondate unitătii de învătământ respective, în urma unei solicitări scrise, în limita planului de scolarizare si a efectivelor maxime pe clasă, stabilite de lege.

Art. 13. - (1) În învătământul preuniversitar formatiunile de studiu cuprind grupe, clase sau ani de studiu conform art. 158 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare. Activitatea de învătământ pe grupe de studiu se reglementează prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(2) Studiul disciplinelor de specialitate din învătământul de artă si sportiv se realizează pe clase, pe grupe sau individual, potrivit criteriilor stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(3) Ministerul Educatiei si Cercetării poate stabili prin reglementări specifice si alte discipline de învătământ la care predarea se face pe grupe sau individual.

Art. 14. - (1) La înscrierea în învătământul gimnazial, liceal si profesional, continuitatea studiului limbilor moderne se asigură în functie de oferta educatională a unitătii de învătământ.

(2) La înscrierea în învătământul liceal si profesional, pentru a evita împărtirea excesivă a elevilor în grupe de studiu al unor limbi moderne, directorul unitătii de învătământ poate interveni, cu acordul părintilor si al elevilor, pentru inversarea ordinii de studiere a celor două limbi sau chiar pentru schimbarea lor.

Art. 15. - (1) În învătământul liceal, în cadrul aceluiasi profil/specializare, clasele se constituie în functie de oferta educatională a unitătii de învătământ, de limbile moderne care se studiază în unitatea de învătământ, de optiunile elevilor si de alte criterii proprii, cuprinse în regulamentul de ordine interioară.

(2) Pentru studiul disciplinelor din curriculum la decizia unitătii de învătământ, al limbilor moderne sau pentru situatii speciale, clasele pot fi împărtite pe grupe. Constituirea de grupe poate fi efectuată numai în situatia în care studiul cu întreaga clasă nu este posibil.

(3) O grupă de studiu contine minimum 10 elevi; prin exceptie, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti poate aproba grupe cuprinzând cel putin 7 elevi.

(4) În învătământul preuniversitar, în situatii speciale, grupele, clasele, anii de studiu sub efectiv functionează cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 16. - (1) În unitătile de învătământ preuniversitar cursurile se desfăsoară, de regulă, în unul sau două schimburi.

(2) Învătământul primar, precum si clasele terminale din învătământul gimnazial, liceal si profesional functionează, de regulă, în această ordine, în programul de dimineată.

(3) În învătământul primar ora de curs este de 45 de minute cu o pauză de 15 minute după fiecare oră si o pauză de 20 de minute după cea de-a doua oră de curs.

(4) În situatiile în care clasele I-IV functionează împreună cu clasele din alte cicluri de învătământ, ora de curs este de 50 de minute, iar în ultimele 5 minute învătătorii organizează activităti recreative.

(5) Pentru clasele din învătământul gimnazial, liceal, profesional si postliceal ora de curs este de 50 de minute cu o pauză de 10 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se poate stabili o pauză de 15 minute.

(6) În situatii speciale si pe o perioadă determinată durata orelor de curs si durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului scolar general, la propunerea consiliului de administratie al unitătii de învătământ.

 

CAPITOLUL III

Conducerea unitătilor de învătământ preuniversitar

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 17. - (1) Conducerea unitătilor de învătământ preuniversitar este asigurată în conformitate cu prevederile art. 126 si 145 din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 20, 22, 23, 109 si 110 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Potrivit art. 145 alin. (6) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în fiecare unitate de învătământ cu personalitate juridică sau pe grupuri de unităti se constituie câte un consiliu scolar, care decide si răspunde de realizarea politicii educationale la nivel local. Initiativele locale respectă politica educatională elaborată la nivel national.

 

SECTIUNEA a 2-a

Directorul

 

Art. 18. - Drepturile si obligatiile directorului unitătii de învătământ sunt cele prevăzute la art. 51 si 109 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, la art. 145 alin. (1) si (3) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în actele normative elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, în dispozitiile inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, precum si în prezentul regulament si în regulamentul de ordine interioară.

Art. 19. - (1) Directorul este subordonat inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti, reprezentat prin inspectorul scolar general. Fisa postului si fisa de evaluare ale directorului sunt elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(2) Directorul beneficiază de indemnizatie de conducere, conform art. 51 alin. (1) si (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si reglementărilor Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Norma didactică de predare a directorului si/sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc prin fisa postului, în baza normelor metodologice aprobate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(4) Perioada concediului anual de odihnă al directorului se aprobă de inspectorul scolar general.

(5) Directorul trebuie să manifeste loialitate fată de unitatea de învătământ, credibilitate si responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacitătile angajatilor, să încurajeze si să sustină colegii în vederea motivării pentru formare continuă si pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăsurării procesului de învătământ.

(6) Directorul unitătii de învătământ cu personalitate juridică care are compartiment financiar-contabil propriu sau prin care se realizează si evidenta contabilă sintetică si analitică si executia bugetară a altor unităti de învătământ este, de drept, directorul acestui compartiment. Personalul compartimentului financiar-contabil este subordonat directorului si îsi desfăsoară activitatea conform atributiilor stabilite de acesta prin fi a postului.

(7) Directorul are drept de îndrumare si control asupra activitătii întregului personal salariat al unitătii de învătământ; el colaborează cu personalul cabinetului medical si stomatologic.

(8) Vizitarea unitătii de învătământ si asistenta la ore sau la activităti extrascolare, efectuate de către persoane din afara unitătii scolare, se fac numai cu aprobarea directorului, cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac exceptie de la această prevedere reprezentantii institutiilor cu drept de control asupra unitătii de învătământ.

Art. 20. - (1) Directorul este pre edintele consiliului profesoral si al consiliului de administratie, în fata cărora prezintă rapoarte semestriale si anuale.

(2) În cazul în care hotărârile acestor organisme încalcă prevederile legale, directorul are dreptul să interzică aplicarea lor, informând în acest sens, în termen de 3 zile, inspectorul scolar general.

(3) Directorul numeste, prin decizie, componenta comisiilor examenelor de corigente, amânări sau diferente. Presedinte al acestor comisii este directorul sau directorul adjunct.

Art. 21. - În realizarea functiei de conducere directorul are următoarele atributii:

a) coordonează elaborarea proiectului de dezvoltare pe termen mediu al unitătii de învătământ, prin care se stabileste politica educatională a acesteia;

b) poate lansa proiecte de parteneriat cu unităti de învătământ similare din Uniunea Europeană sau din alte zone;

c) emite decizii si note de serviciu care vizează realizarea obiectivelor politicii educationale si de dezvoltare institutională;

d) propune inspectorului scolar general proiectul planului de scolarizare aprobat de consiliul de administratie si de consiliul profesoral;

e) numeste învătătorii si dirigintii la clase, la propunerea comisiilor si catedrelor metodice, potrivit principiului continuitătii si performantelor educationale;

f) stabileste componenta formatiunilor de studiu;

g) numeste echipa de întocmire a orarului unitătii de învătământ, pe care îl verifică si îl aprobă;

h) în baza propunerilor primite, numeste sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, ai compartimentelor functionale, ai comisiilor si colectivelor pe domenii si solicită avizul consiliului profesoral cu privire la programele de activitate ale acestora;

i) propune consiliului profesoral, spre aprobare, cadrele didactice care să facă parte din consiliul de administratie si solicită consiliului elevilor si consiliului reprezentativ al părintilor desemnarea unui reprezentant în consiliul de administratie al unitătii de învătământ;

j) stabileste atributiile sefilor catedrelor si ai comisiilor metodice, ai colectivelor pe domenii, precum si responsabilitătile membrilor consiliului de administratie;

k) vizează fisele posturilor pentru personalul din subordine, conform legii si contractului colectiv de muncă;

l) elaborează, cu consultarea sefilor de catedre/comisii metodice, proiectele de încadrare pe discipline de învătământ, urmărind respectarea principiului continuitătii;

m) asigură, prin sefii catedrelor si ai comisiilor metodice, aplicarea planului de învătământ, a programelor scolare si a metodologiei privind evaluarea rezultatelor scolare;

n) elaborează instrumente interne de lucru utilizate în îndrumarea si controlul activitătii;

o) elaborează instrumente de evaluare a întregii activităti desfăsurate în unitatea de învătământ, cu avizul consultativ al sindicatelor;

p) controlează, cu sprijinul sefilor de catedră, calitatea procesului instructiv-educativ. În cursul unui an scolar directorul efectuează cel putin 120 de asistente la ore, astfel încât fiecare cadru didactic să fie asistat cel putin o dată pe an. La asistentele efectuate sau la unele activităti ale catedrelor directorul este însotit, de regulă, de seful de catedră;

q) monitorizează activitatea de formare continuă a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic;

r) aprobă graficul serviciului pe scoală al personalului didactic si al elevilor; atributiile acestora sunt precizate în regulamentul de ordine interioară al unitătii de învătământ;

s) aprobă graficul desfăsurării tezelor semestriale;

t) coordonează activitătile de pregătire organizate de cadrele didactice cu rezultate deosebite, pentru elevii care participă la olimpiade, concursuri si festivaluri nationale si internationale;

u) aprobă regulamentele de functionare a cercurilor, asociatiilor stiintifice, tehnice, sportive si cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învătământ.

Art. 22. - Directorul, în calitate de angajator, are următoarele atributii:

a) încheie contracte individuale de muncă cu personalul angajat si aprobă concediile de odihnă ale personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic;

b) aprobă concediu fără plată si zilele libere plătite, conform Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si contractului colectiv de muncă pentru întregul personal si asigură suplinirea acestuia;

c) consemnează în condica de prezentă absentele si întârzierile de la ore ale personalului didactic de predare si de instruire practică, precum si ale personalului didactic auxiliar si nedidactic de la programul de lucru;

d) atribuie prin decizie internă orele rămase neocupate personalului didactic titular, personalului asociat sau cadrelor didactice pensionate, în regim de cumul sau plată cu ora;

e) numeste si eliberează din functie personalul didactic auxiliar si nedidactic, conform legislatiei;

f) coordonează comisia de salarizare si aprobă trecerea personalului salariat al unitătii de învătământ de la o gradatie salarială la alta, în conditiile prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 23. - Directorul unitătii de învătământ, în calitate de evaluator, are următoarele atributii:

a) informează inspectoratul scolar cu privire la rezultatele de exceptie ale personalului didactic, pe care îl propune pentru conferirea distinctiilor si premiilor, conform art. 112-114 din Legea nr. 128/1997;

b) apreciază personalul didactic de predare si de instruire practică la inspectiile pentru obtinerea gradelor didactice, precum si pentru acordarea salariului de merit si a gradatiilor de merit.

Art. 24. - Directorul unitătii de învătământ, în calitate de ordonator tertiar de credite, răspunde de:

a) elaborarea proiectului de buget propriu;

b) urmărirea modului de încasare a veniturilor;

c) necesitatea, oportunitatea si legalitatea angajării si utilizării creditelor bugetare, în limita si cu destinatia aprobate prin bugetul propriu;

d) integritatea bunurilor aflate în administrare;

e) organizarea si tinerea la zi a contabilitătii si prezentarea la termen a bilanturilor contabile si a conturilor de executie bugetară.

Art. 25. - Directorul unitătii de învătământ îndeplineste si următoarele atributii:

a) numeste si controlează personalul care răspunde de sigiliul unitătii de învătământ si de completarea carnetelor de muncă;

b) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de studii;

c) răspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea si gestionarea documentelor de evidentă scolară;

d) răspunde de utilizarea, păstrarea si modernizarea bazei materiale a unitătii de învătământ, coordonează activitatea din internat si de la cantină;

e) se preocupă de atragerea de resurse extrabugetare, precum: sponsorizări, donatii, prestări de servicii, cursuri de reconversie profesională, consultantă, microproductie, colectarea de materiale, închirieri, taxe etc., si de lansarea de proiecte cu finantare internă sau externă;

f) răspunde de corectitudinea încadrării personalului si de întocmirea, la termen, a statelor lunare de plată a drepturilor salariale;

g) solicită consiliului reprezentativ al părintilor aprobarea acelor cheltuieli care vizează conservarea patrimoniului, modernizarea bazei materiale, reparatii, îmbogătirea fondului de carte al bibliotecii, stimularea elevilor capabili de performante scolare, precum si a celor cu situatie materială precară, din fondurile gestionate de consiliul reprezentativ al părintilor;

h) răspunde de asigurarea manualelor scolare pentru elevii din învătământul obligatoriu, conform prevederilor Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare; asigură conditiile necesare profesorilor pentru studierea si alegerea manualelor pentru elevi;

i) asigură, prin diriginti/învătători, distribuirea carnetelor pentru plata alocatiei de stat pentru copii si răspunde de stabilirea necesarului de burse scolare la nivelul unitătii de învătământ, conform legislatiei în vigoare;

j) răspunde de respectarea normelor de igienă scolară, de protectie a muncii, de protectie civilă si de pază contra incendiilor;

k) aplică sanctiuni pentru abaterile disciplinare săvârsite de personalul unitătii de învătământ, în limita prevederilor legale în vigoare;

l) aplică sanctiunile prevăzute de prezentul regulament si de regulamentul de ordine interioară pentru abaterile disciplinare săvârsite de elevi.

Art. 26. - Anual, la solicitarea inspectorului scolar general al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti sau a ministrului educatiei si cercetării, directorul înaintează un raport general privind starea învătământului din unitatea de învătământ pe care o conduce.

Art. 27. - În comunele si orasele mici, cu mai multe unităti de învătământ, directorul uneia dintre acestea poate primi din partea inspectorului scolar general atributii de coordonare a activitătii din cadrul celorlalte unităti de învătământ, în conditii stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 28. - (1) Directorul adjunct îndeplineste atributiile delegate de către director pe perioade determinate, precum si pe cele stabilite prin regulamentul de ordine interioară al unitătii de învătământ, cu exceptia dreptului de a semna documentele contabile si actele de studii. Numărul directorilor adjuncti se stabileste conform normativelor Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) În unitătile de învătământ gimnazial, liceal si profesional functionează un consilier pentru proiecte si programe educative, care răspunde de domeniul educativ, scolar si extrascolar.

Metodologia numirii, atributiile si competentele acestuia sunt stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(3) Directorul adjunct  îsi desfăsoară activitatea în subordinea directorului, care îi elaborează fisa postului, îi evaluează activitatea si îi acordă calificativul anual; acesta răspunde în fata directorului, a consiliului profesoral, a consiliului de administratie si a organelor de control pentru activitatea proprie, conform fisei postului.

 

SECTIUNEA a 3-a

Consiliul profesoral

 

Art. 29. - (1) Consiliul profesoral este alcătuit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practică, titular si suplinitor, si are rol de decizie în domeniul instructiv-educativ.

Personalul didactic auxiliar al unitătii de învătământ poate participa la sedintele consiliului profesoral, atunci când se discută probleme referitoare la activitatea acestuia.

(2) La sedintele consiliului profesoral directorul poate invita, în functie de tematica dezbătută, reprezentanti ai părintilor, ai consiliului elevilor, ai autoritătilor locale sau ai partenerilor sociali.

(3) Consiliul profesoral se întruneste la începutul si la sfârsitul fiecărui semestru sau ori de câte ori directorul unitătii de învătământ consideră necesar.

(4) Consiliul profesoral poate fi convocat în sedintă extraordinară si la cererea a minimum unei treimi din numărul membrilor săi.

(5) Participarea la sedintele consiliului profesoral este obligatorie pentru cadrele didactice; absenta nemotivată de la aceste sedinte se consideră abatere disciplinară.

(6) Dezbaterile din consiliul profesoral sunt consemnate într-un registru special de procese-verbale de către secretarul acestui consiliu, numit de directorul unitătii de învătământ.

Art. 30. - Consiliul profesoral are următoarele atributii:

a) dezbate si aprobă proiectul planului de dezvoltare pe termen mediu al unitătii de învătământ, prezentat de director;

b) dezbate si aprobă rapoartele de activitate si programele semestriale, precum si planul anual de activitate;

c) alege cadrele didactice care fac parte din consiliul de administratie;

d) propune directorului componenta comisiilor/catedrelor metodice din unitatea de învătământ;

e) validează raportul privind situatia scolară semestrială si anuală prezentată de diriginte, precum si situatia scolară după încheierea sesiunii de amânări, diferente si corigente;

f) numeste comisiile de cercetare a faptelor ce pot constitui abateri disciplinare, săvârsite de personalul didactic de predare si didactic auxiliar, conform dispozitiilor art. 119 din Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare;

g) stabileste sanctiuni disciplinare, pe baza raportului comisiei de cercetare, pentru personalul didactic de predare si de instruire practică, personalul didactic auxiliar, conform prevederilor Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, prezentului regulament si regulamentului de ordine interioară;

h) decide asupra aplicării sanctiunilor disciplinare pentru elevi;

i) decide asupra acordării recompenselor pentru elevi, personal didactic de predare si de instruire practică si personal didactic auxiliar, conform Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, prezentului regulament si regulamentului de ordine interioară;

j) validează notele la purtare mai mici de 7;

k) stabileste, prin vot, disciplinele optionale care se predau în unitatea de învătământ;

l) aprobă proiectul planului de scolarizare;

m) aprobă proiectele curriculare care se dezvoltă în unitatea de învătământ;

n) formulează aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic de predare si de instruire practică care solicită acordarea salariului sau a gradatiei de merit, pe baza raportului de autoevaluare a activitătii desfăsurate;

o) aprobă regulamentul de ordine interioară al unitătii de învătământ, elaborat împreună cu reprezentantii organizatiilor sindicale din respectiva unitate, în sedintă extraordinară la care participă si personalul didactic auxiliar si nedidactic.

Art. 31. - (1) Sedintele consiliului profesoral al unitătii de învătământ se constituie legal în prezenta a două treimi din numărul total al membrilor.

(2) Hotărârile se iau prin vot, cu cel putin jumătate plus unul din numărul total al membrilor, si sunt obligatorii pentru întregul personal al unitătii de învătământ.

 

SECTIUNEA a 4-a

Consiliul de administratie

 

Art. 32. - (1) Consiliul de administratie functionează conform prevederilor art. 145 alin. (3) si (4) din Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, si ale prezentului regulament.

(2) Consiliul de administratie are rol de decizie în domeniul administrativ.

Art. 33. - Atributiile consiliului de administratie sunt:

a) asigură respectarea prevederilor Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, ale actelor normative emise de Ministerul Educatiei si Cercetării si ale deciziilor inspectorului scolar general al inspectoratului scolar judetean/al municipiului Bucuresti;

b) elaborează strategia educatională pe termen scurt;

c) elaborează regulamentul de ordine interioară al unitătii de învătământ, împreună cu reprezentantii organizatiilor sindicale din unitatea de învătământ;

d) elaborează, împreună cu sindicatele, fisele si criteriile de evaluare specifice unitătii de învătământ pentru personalul nedidactic, în vederea acordării calificativelor anuale, primelor lunare si salariilor de merit;

e) stabileste calificative anuale pentru întregul personal pe baza propunerilor sefilor catedrelor/comisiilor metodice;

f) aprobă, la propunerea directorului, acordarea salariului de merit pentru personalul didactic si pentru ceilalti membri ai colectivului. Pentru personalul didactic de predare si de instruire practică, aprobarea se acordă pe baza aprecierilor sintetice ale consiliului profesoral si cu respectarea metodologiei specifice;

g) stabileste acordarea premiilor lunare pentru personalul unitătii de învătământ;

h) stabileste perioadele concediului de odihnă pe baza cererilor individuale scrise ale personalului unitătii de învătământ, a propunerilor directorului si în urma consultării sindicatelor;

i) stabileste componenta si atributiile comisiilor de lucru din unitatea de învătământ;

j) controlează periodic parcurgerea materiei si evaluarea ritmică a elevilor, solicitând rapoarte sintetice din partea sefilor de catedre/comisii metodice;

k) aprobă acordarea burselor scolare conform legislatiei în vigoare;

l) analizează si propune spre aprobare inspectoratului scolar

judetean/al municipiului Bucuresti proiectul planului anual de venituri si cheltuieli întocmit de director si contabilul-sef, pe baza solicitărilor sefilor catedrelor/comisiilor metodice si ale compartimentelor functionale;

m) hotărăste strategia de realizare si gestionare a resurselor financiare extrabugetare, conform legislatiei în vigoare.

Art. 34. - Membrii consiliului de administratie coordonează si răspund de domenii de activitate, pe baza delegării de sarcini realizate de director.

Art. 35. - (1) Consiliul de administratie al unitătii de învătământ este format, potrivit legii, din 5-11 membri, dintre care:

a) directorul unitătii de învătământ;

b) directorul adjunct/directorii adjuncti;

c) contabilul-sef;

d) cadre didactice alese de consiliul profesoral;

e) reprezentanti ai părintilor, ai administratiei publice locale, ai consiliului elevilor din licee si din scoli postliceale;

f) reprezentanti ai agentilor economici care asigură baza materială pentru practică, după caz.

(2) Personalul didactic de predare si de instruire practică din componenta consiliului de administratie este ales de consiliul profesoral, la propunerea directorului sau a celorlalti membri ai acestuia, dintre cadrele didactice care au calităti manageriale si performante profesionale deosebite.

(3) Presedintele consiliului de administratie este directorul unitătii de învătământ.

(4) La sedintele consiliului de administratie în care se dezbat probleme ale elevilor sunt invitati si reprezentanti ai acestora.

(5) La sedintele consiliului de administratie participă, cu statut de observator, liderul sindical din unitatea de învătământ. Punctul de vedere al liderului sindical se mentionează în procesul-verbal al sedintei.

(6) În functie de problematica discutată directorul poate invita la sedinta consiliului de administratie si alti reprezentanti ai administratiei publice locale, ai agentilor economici, cu rol de observatori.

(7) Secretarul consiliului de administratie este numit de director dintre membrii acestuia, având atributia de a consemna într-un registru special proceseleăverbale ale sedintelor.

Art. 36. - (1) Consiliul de administratie se întruneste lunar sau ori de câte ori consideră necesar directorul sau o treime din membrii acestuia si este legal constituit în prezenta a cel putin  două treimi din numărul membrilor săi.

(2) Hotărârile consiliului de administratie se iau prin vot deschis, cu jumătate plus unul din numărul membrilor componenti ai acestuia.

 

SECTIUNEA a 5-a

Catedrele/comisiile metodice

 

Art. 37. - (1) Catedrele/comisiile metodice se constituie din minimum 4 membri, pe discipline de studiu, pe discipline înrudite sau pe arii curriculare.

(2) În învătământul primar catedrele/comisiile metodice se constituie pe ani de studiu, pe grupe de clase sau pe ciclu de învătământ.

Art. 38. - Atributiile catedrelor/comisiilor metodice sunt următoarele:

a) elaborează propunerile pentru oferta educatională a unitătii de învătământ si strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităti, resurse materiale si umane, curriculum la decizia unitătii de învătământ;

b) elaborează programe de activităti semestriale si anuale;

c) consiliază cadrele didactice în procesul de elaborare a proiectării didactice si a planificărilor semestriale;

d) elaborează instrumentele de evaluare si notare;

e) analizează periodic performantele scolare ale elevilor;

f) monitorizează parcurgerea programei la fiecare clasă si modul în care se realizează evaluarea elevilor;

g) organizează si răspund de desfăsurarea recapitulărilor finale;

h) organizează activităti de pregătire specială a elevilor pentru examene si concursuri scolare;

i) stabilesc, împreună cu seful de catedră, atributiile fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice;

j) evaluează, împreună cu seful de catedră, activitatea fiecărui membru al catedrei/comisiei metodice si propun consiliului de administratie calificativele anuale ale acestora, în baza unui raport motivat;

k) organizează activităti de formare continuă si de cercetare pedagogică specifice unitătii de învătământ, lectii demonstrative, schimburi de experientă etc.;

l) seful de catedră sau un membru desemnat de acesta efectuează asistente la lectiile personalului didactic de predare si de instruire practică din cadrul catedrei, cu precădere la stagiari si la cadrele didactice nou-venite în unitatea de învătământ;

m) elaborează informări semestriale asupra propriei activităti.

Art. 39. - (1) Seful catedrei/comisiei metodice răspunde în fata directorului si a inspectorului de specialitate de activitatea profesională a membrilor acesteia.

(2) Seful catedrei/comisiei metodice are obligatia de a participa la toate actiunile initiate de director si de a efectua asistente la ore, în special la profesorii stagiari, la cei nou-veniti sau la cei în cazul cărora se constată disfunctii în procesul de predare-învătare sau în relatia profesor-elev.

(3) Sedintele catedrei/comisiei metodice se tin lunar, după o tematică aprobată de directorul unitătii de învătământ sau ori decâte ori directorul ori membrii catedrei/comisiei consideră că este necesar.

 

SECTIUNEA a 6-a

Consiliul clasei

 

Art. 40. - (1) Consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic de predare si de instruire practică care predă la clasa respectivă, din cel putin un părinte delegat al comitetului de părinti al clasei si din liderul elevilor clasei respective.

(2) Presedintele consiliului clasei este învătătorul/dirigintele.

Art. 41. - Consiliul clasei îsi desfăsoară activitatea la nivelul fiecărei clase, având ca principale obiective:

a) armonizarea cerintelor educative ale personalului didactic de predare si de instruire practică cu solicitările elevilor si părintilor;

b) evaluarea progresului scolar al elevului;

c) stimularea elevilor cu un ritm lent de învătare;

d) organizarea de activităti suplimentare cu elevii capabili de performante scolare.

Art. 42. - Consiliul clasei are următoarele atributii:

a) analizează, semestrial, progresul scolar si comportamentul fiecărui elev;

b) analizează volumul temelor pentru acasă;

c) stabileste măsuri educationale comune pentru elevii cu probleme de învătare sau de comportament si pentru elevii cu rezultate deosebite;

d) stabileste notele la purtare pentru toti elevii clasei, în functie de comportarea generală a acestora în unitatea de învătământ si în afara acesteia, si propune consiliului profesoral validarea notelor mai mici de 7;

e) propune recompense pentru elevii cu rezultate deosebite;

f) participă la întâlniri cu părintii sau cu părintii si elevii cel putin o dată pe an, de preferintă în cursul semestrului I si, în situatii deosebite, la solicitarea învătătorului/dirigintelui;

g) propune, după caz, dirigintelui, directorului, consiliului profesoral, sanctiunile disciplinare prevăzute pentru elevi de prezentul regulament si de regulamentul de ordine interioară;

h) elaborează raportul scris asupra situatiei scolare a elevilor clasei, la sfârsitul semestrului si al anului scolar; acesta va fi prezentat de pre edintele consiliului clasei în fata consiliului profesoral, spre validare.

Art. 43. - Consiliul clasei se întruneste la sfârsitul fiecărui semestru si ori de câte ori directorul, dirigintele sau membrii acestuia consideră necesar.

Art. 44. - (1) Coordonarea activitătii claselor de elevi se realizează prin învătători/diriginti numiti de directorul unitătii de învătământ dintre cadrele didactice de predare si de instruire practică de prestigiu si cu experintă, care predau la clasa respectivă.

(2) Functia de diriginte devine obligatorie pentru personalul didactic învestit de director cu această responsabilitate.

(3) Învătătorul/dirigintele îsi proiectează si îsi desfăsoară activitatea potrivit sarcinilor prevăzute de planul anual al unitătii de învătământ si în acord cu particularitătile educationale ale  clasei respective.

(4) Învătătorul/dirigintele întocmeste, după consultarea profesorilor clasei, a părintilor si elevilor, planificarea semestrială si anuală care va cuprinde componentele activitătii educative în acord cu problemele specifice ale colectivului de elevi, precum si cu programa elaborată de Ministerul Educatiei si Cercetării.

(5) Învătătorul/dirigintele are obligatia să cunoască si să respecte, împreună cu elevii si părintii acestora, legislatia în vigoare, prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioară.

Art. 45. - Învătătorul/dirigintele are următoarele atributii:

a) coordonează activitatea consiliului clasei;

b) numeste, prin consultarea elevilor, liderul elevilor clasei; repartizează sarcini si organizează împreună cu acesta colectivul de elevi al clasei;

c) colaborează cu toti profesorii clasei si, după caz, cu consilierul pentru proiecte si programe educative în vederea armonizării influentelor educative si pentru a asigura sintalitatea clasei de elevi;

d) preia pe bază de procesăverbal sala de clasă în care îsi desfăsoară activitatea elevii cărora le este diriginte si răspunde de păstrarea si modernizarea acesteia;

e) aduce la cunostintă elevilor si părintilor prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioară;

f) organizează, împreună cu consilierul pentru proiecte si programe educative, actiuni de orientare scolară si profesională;

g) prezintă elevilor din clasele terminale prevederile referitoare la examenele de capacitate, de bacalaureat, la admiterea în licee si scoli profesionale;

h) urmăreste frecventa elevilor, cercetează cauzele absentelor unor elevi si ia măsurile corespunzătoare;

i) motivează absentele elevilor pe baza certificatelor avizate de cabinetul medical al scolii, precum si în baza cererilor personale, motivate, ale părintilor acestora, aprobate de director;

j) analizează periodic situatia la învătătură a elevilor, monitorizează îndeplinirea îndatoririlor scolare de către toti elevii, initiază cu consiliul clasei programe de consultatii cu părintii;

k) sprijină organizarea si desfăsurarea activitătilor elevilor în afara clasei si unitătii de învătământ;

l) informează în scris familiile elevilor cu situatie scolară neîncheiată, ale celor corigenti, repetenti sau sanctionati disciplinar;

m) stabileste, împreună cu consiliul clasei, nota la purtare a fiecărui elev si prezintă în scris consiliului profesoral propunerile de notare mai mici de 7 pentru elevii care au săvârsit abateri grave;

n) felicită în scris părintii sau tutorii elevilor pentru rezultatele exceptionale obtinute de copiii lor la învătătură sau în cadrul activitătilor extrascolare; înmânează elevilor diplome si premii la festivitatea fiecărui sfârsit de an scolar;

o) organizează întâlniri si discutii cu părintii, care se pot desfăsura pe grupe individuale sau în plen;

p) propune consiliului de administratie acordarea de alocatii si burse elevilor, în conformitate cu legislatia în vigoare;

q) aplică, pe baza consultării cu directorul, sanctiunile prevăzute în prezentul regulament si propune spre aprobare consiliului profesoral celelalte sanctiuni;

r) recomandă spre aprobare directorului participarea organizată a elevilor la activităti în cluburi si asociatii sportive, cultural-artistice si stiintifice în afara unitătii de învătământ;

s) completează catalogul clasei si răspunde de exactitatea datelor înscrise si de starea fizică a acestuia;

t) calculează media generală semestrială si anuală a fiecărui elev, stabileste clasificarea elevilor la sfârsitul anului scolar, propune acordarea premiilor, recompenselor si distinctiilor potrivit prevederilor prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioară; consemnează în carnetele de elev mediile semestriale si anuale;

u) proiectează, organizează si desfăsoară activităti educative, de consiliere si de orientare scolară si profesională, în functie de particularitătile colectivului de elevi;

v) prezintă, spre validare, consiliului profesoral raportul scris asupra situatiei scolare si comportamentale a elevilor la sfârsitul semestrului/anului scolar.

 

CAPITOLUL IV

Consiliul scolar

 

Art. 46. - (1) Consiliul scolar se poate constitui, potrivit legii, în fiecare unitate de învătământ cu personalitate juridică.

(2) Consiliul scolar se poate constitui si pe grupuri de unităti de învătământ dintr-o localitate, pe localităti sau pe grupe de localităti.

(3) În localitătile centre de judete pot functiona consilii scolare pentru scolile generale, pentru licee, pentru scoli profesionale sau de ucenici, pentru grupuri scolare etc.

Art. 47. - (1) Consiliul scolar are următoarea componentă: directorii unitătilor de învătământ, cadre didactice, părinti, elevi de liceu, primari si alti reprezentanti ai administratiei publice, ai cultelor, ai agentilor economici, ai organizatiilor neguvernamentale etc.

(2) Consiliul scolar este format din 11-15 membri. Presedintele consiliului scolar este ales pe o perioadă de un an scolar dintre membrii consiliului. Directorii de unităti de învătământ solicită institutiilor/întreprinderilor propunerea membrilor consiliului scolar.

Art. 48. - (1) Consiliul scolar urmăreste realizarea politicii educationale la nivel local.

(2) Consiliul scolar are următoarele atributii:

a) analizează dezvoltarea socială, economică si culturală la nivelul localitătii si judetului, iar informatia obtinută o utilizează pentru fundamentarea planului de scolarizare, pe care îl avizează;

b) analizează piata muncii din localitate si din judet si propune pregătirea elevilor în domeniile cerute de zona respectivă;

c) verifică gradul de cuprindere a claselor în fiecare unitate de învătământ si initiază măsuri de sprijinire a acesteia în rezolvarea acestor probleme;

d) initiază măsuri în afara unitătilor de învătământ, pentru scolarizarea tuturor elevilor din învătământul obligatoriu de 9 ani;

e) sprijină unitătile de învătământ în dotarea cu materiale didactice, în asigurarea conditiilor corespunzătoare de învătătură pentru elevi;

f) poate propune unitătilor de învătământ discipline si domenii care să se studieze prin curriculumul la decizia unitătii de învătământ;

g) urmăreste si sprijină cuprinderea în liceu, scoală profesională si de ucenici a tuturor absolventilor învătământului obligatoriu, precum si încadrarea într-o activitate a absolventilor de liceu.

 

CAPITOLUL V

Evaluarea

SECTIUNEA 1

Evaluarea rezultatelor elevilor

 

Art. 49. - Evaluarea rezultatelor elevilor la învătătură se realizează în mod ritmic pe parcursul semestrelor sau în vacantele scolare, conform prevederilor Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 50. - Fiecare semestru cuprinde si perioade de consoliă dare si de evaluare a competentelor dobândite de elevi. În aceste perioade se urmăreste:

a) ameliorarea rezultatelor procesului de predare-învătare;

b) fixarea si sistematizarea cuno tintelor;

c) stimularea elevilor cu ritm lent de învătare sau cu alte dificultăti în dobândirea cunostintelor;

d) stimularea pregătirii elevilor capabili de performantă.

Art. 51. - Instrumentele de evaluare se stabilesc în functie de vârsta si de particularitătile psiho-intelectuale ale elevilor si de specificul fiecărei discipline. Acestea pot fi:

a) lucrări scrise;

b) activităti practice;

c) referate si proiecte;

d) interviuri;

e) portofolii;

f) alte instrumente stabilite de catedrele/comisiile metodice si aprobate de director sau elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării si de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti.

Art. 52. - (1) În învătământul preuniversitar evaluările se concretizează, de regulă, prin note de la 10 la 1.

(2) În clasele din învătământul primar aprecierea rezultatelor elevilor se face prin calificative sau alte forme de apreciere, conform reglementărilor Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Notele/calificativele acordate se comunică elevilor, se trec în catalog si în carnetul de elev de către profesorul/învătătorul care le acordă.

(4) Numărul de note acordate fiecărui elev, la fiecare disciplină de studiu, exclusiv nota de la teză, trebuie să fie cel putin egal cu numărul de ore săptămânal prevăzut în planul de învătământ, cu exceptia disciplinelor cu o oră pe săptămână, la care numărul minim de note/calificative este de două.

(5) Elevii în situatie de corigentă vor avea cu cel putin o notă/un calificativ în plus fată de numărul de note/calificative prevăzut la alin. (4), ultima notă/ultimul calificativ fiind acordat, de regulă, în ultimele două săptămâni ale semestrului.

(6) Disciplinele la care se sustin teze se stabilesc de Ministerul Educatiei si Cercetării. În învătământul postliceal, la unele specializări tezele pot fi înlocuite cu elaborarea unor microproiecte.

(7) Tezele se sustin începând cu a doua jumătate a semestrului.

(8) Notele la teze, cu o pondere de 25% din media semestrială, se analizează cu elevii într-o oră special destinată si se trec în catalog cu cel putin două săptămâni înaintea închiderii semestrului.

(9) Tezele se păstrează în scoală până la sfârsitul anului scolar si pot fi consultate de părintii elevilor în prezenta profesorului care predă disciplina de studiu respectivă.

 

SECTIUNEA a 2-a

Încheierea situatiei scolare

 

Art. 53. - (1) La sfârsitul fiecărui semestru si la încheierea anului scolar învătătorii si profesorii au obligatia să încheie situatia scolară a elevilor care nu intră sub incidenta art. 59.

(2) La sfârsitul fiecărui semestru învătătorul/dirigintele consultă consiliul clasei pentru elaborarea raportului asupra situatiei scolare prevăzut la art. 45 lit. v).

Art. 54. - (1) La fiecare disciplină de studiu media semestrială se consideră legal constituită dacă se calculează din numărul de note prevăzut de prezentul regulament.

(2) Media la evaluarea periodică este media aritmetică a notelor înscrise în catalog, fără teză calculată cu două zecimale exacte, fără rotunjire.

(3) La disciplinele fără teză media semestrială se calculează prin rotunjirea mediei de la evaluarea periodică la numărul întreg cel mai apropiat. La 50 de sutimi rotunjirea se face în favoarea elevului.

(4) La disciplinele de studiu la care se sustine teză media semestrială se calculează astfel: media semestrială = (3M + T)/4, în care M reprezintă media la evaluarea periodică, iar T reprezintă nota obtinută la teză; nota astfel obtinută se rotunjeste la cel mai apropiat întreg; la o diferentă de 50 de sutimi rotunjirea se face în favoarea elevului.

(5) Media anuală la fiecare disciplină este dată de media aritmetică a celor două medii semestriale calculată cu două zecimale exacte. Aceasta nu se rotunjeste.

(6) Media anuală generală se calculează ca medie aritmetică fără rotunjire a mediilor anuale de la toate disciplinele.

(7) În învătământul profesional si postliceal, la care curriculumul este organizat pe module, fiecare modul se dezvoltă ca o unitate autonomă de instruire. Încheierea mediei unui modul care se finalizează pe parcursul anului este obligatorie în momentul finalizării acestuia, nefiind conditionată de sfârsitul semestrului.

Media unui modul este similară cu media unei discipline. În prevederile prezentului regulament sintagma “disciplină” se va citi “modul” pentru învătământul postliceal si profesional.

(8) La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale si anuale la fiecare disciplină de studiu.

(9) Calificativul semestrial la fiecare disciplină se stabileste astfel: se aleg două calificative cu frecventa cea mai mare, acordate în timpul semestrului, după care, în perioadele de recapitulare si consolidare a materiei, în urma aplicării unor probe de evaluare sumativă, cadrul didactic optează pentru unul dintre cele două calificative.

(10) Calificativul anual la fiecare disciplină este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de către cadrul didactic în baza următoarelor criterii:

a) progresul sau regresul în performanta elevului;

b) raportul efort-performantă realizată;

c) cresterea sau descresterea motivatiei elevului;

d) realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregătire sau de recuperare, stabilite de cadrul didactic.

Art. 55. - Mediile/calificativele semestriale si anuale la fiecare disciplină de studiu se consemnează în catalog de cadrul didactic care a predat disciplina respectivă, iar mediile/calificativele la purtare se consemnează de diriginti/învătători.

Art. 56. - (1) Elevii scutiti de efort fizic au obligatia de a fi prezenti la orele de educatie fizică. Acestor elevi nu li se dau note si nu li se încheie medie la această disciplină. În rubrica "Educatie fizică" din catalog se înscrie de învătător/dirigintele clasei "Scutit de efort fizic, în baza ….. sir,  specificându-se documentul medical, numărul si data eliberării acestuia.

(2) Documentele medicale care atestă scutirea de efort fizic sunt avizate de director.

Art. 57. - (1) Sunt declarati promovati elevii care, la sfârsitul anului scolar, obtin la fiecare disciplină de studiu cel putin media anuală 5,00, iar la purtare media anuală 6,00/calificativul suficient.

(2) Pentru elevii liceelor pedagogice si teologice media anuală minimă de promovare la purtare este 7,00.

Art. 58. - Scolarizarea în perioada cantonamentelor a elevilor componenti ai loturilor sportive nationale si olimpice se poate realiza în unităti de învătământ de profil, nominalizate de sinspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti. Situatia scolară înregistrată în aceste perioade se transmite unitătilor de învătământ de care apartin elevii. În cazul în care scolarizarea se realizează la unităti de învătământ care nu pot asigura pregătirea elevilor la unele discipline de învătământ, situatia scolară a acestor elevi se poate încheia la disciplinele respective, după întoarcerea la unitătile de învătământ de care apartin, conform dispozitiilor prevăzute în sectiunea a 3-a a prezentului capitol.

Art. 59. - Sunt declarati amânati, semestrial sau anual, elevii cărora nu li se poate definitiva situatia scolară la una sau mai multe discipline de studiu din următoarele motive:

a) au absentat motivat sau nemotivat la cel putin 50% din numărul de ore prevăzut într-un semestru la disciplinele respective, motiv pentru care nu au putut fi evaluati si nu li s-a încheiat situatia scolară;

b) au fost scutiti de frecventă de către directorul unitătii de învătământ pe perioada participării la festivaluri si concursuri profesionale, culturalăartistice si sportive, interne si  internationale;

c) au beneficiat de bursă de studiu recunoscută de Ministerul Educatiei si Cercetării;

d) au urmat studiile, pentru o perioadă determinată de timp, în alte tări.

Art. 60. - (1) Elevii declarati amânati pe semestrul I îsi vor încheia situatia scolară în primele patru săptămâni de la începerea semestrului al doilea, în conformitate cu dispozitiile prevăzute în sectiunea a 3-a din prezentul capitol.

(2) Încheierea situatiei scolare a elevilor amânati pe semestrul al doilea sau amânati anual se face întrăo perioadă stabilită de conducerea unitătii de învătământ, înaintea sesiunii de corigente; elevii amânati care nu promovează se pot prezenta la sesiunea de corigente.

Art. 61. - (1) Sunt declarati corigenti elevii care obtin medii anuale sub 5,00/calificativul insuficient la cel mult două discipline de studiu, precum si elevii amânati care nu promovează examenul de încheiere a situatiei scolare.

(2) În scolile si liceele de artă, precum si la clasele cu program sportiv la disciplina principală de specialitate nu există situatie de corigentă, astfel încât elevul care nu îndeplineste conditiile de promovare stabilite prin reglementările Ministerului Educatiei si Cercetării este declarat necorespunzător pentru aceste profiluri si îndrumat spre un alt profil; fac exceptie de la această prevedere elevii claselor terminale.

(3) Pentru elevii corigenti se organizează o sesiune de examene într-o perioadă stabilită de Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 62. - Sunt declarati repetenti:

a) elevii care au obtinut medii anuale sub 5,00/calificativul insuficient la mai mult de două discipline de învătământ;

b) elevii care au obtinut la purtare media anuală mai mică de 6,00/calificativul insuficient sau mai mică de 7,00 la liceele pedagogice si teologice, indiferent de mediile obtinute la disciplinele de studiu;

c) elevii corigenti care nu se prezintă la examen sau nu promovează examenul la cel putin o disciplină;

d) elevii amânati care nu se prezintă la sesiunea de încheiere a situatiei scolare, la cel putin o disciplină;

e) elevii exmatriculati, cu drept de reînscriere; acestora li se înscrie în documentele scolare "Repetent prin exmatriculare cu drept de reînscriere în aceeasi unitate de învătământ sau în alta".

Art. 63. - (1) Elevii declarati repetenti se pot înscrie în anul scolar următor în clasa pe care o repetă, la aceeasi unitate de învătământ sau la alta, în limita efectivului de 30 de elevi pe clasă.

(2) Pentru elevii din învătământul liceal, profesional si postliceal, declarati repetenti la sfârsitul primului an de studii, înscrierea se face peste cifra de scolarizare aprobată, în limita efectivului de 30 de elevi la clasă.

(3) În învătământul liceal si profesional de stat, cursuri de zi, serale si cu frecventă redusă, elevii se pot afla în situatia de repetentie de cel mult două ori. O clasă se poate repeta o singură dată.

(4) Elevul care nu frecventează cursurile de zi ale unei clase din învătământul obligatoriu, depăsind cu mai mult de 2 ani vârsta clasei respective, se află în situatia de abandon scolar.

Elevul aflat în situatia de abandon scolar poate fi înscris, la cerere, în forme de învătământ seral, cu frecventă redusă sau la distantă, pentru care se constituie formatiuni aparte.

Art. 64. - (1) Elevii care au urmat cursurile întrăo unitate de învătământ din altă tară pot dobândi calitatea de elev în România numai după echivalarea de către Ministerul Educatiei si Cercetării a studiilor urmate în străinătate si după sustinerea examenelor de diferente, în perioada stabilită de directorul unitătii de învătământ de stat sau particular.

(2) Elevii prevăzuti la alin. (1) care nu au acte de studii vor fi evaluati la o unitate de învătământ nominalizată de inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti, după care se stabileste clasa în care pot fi înscri i, potrivit rezultatelor evaluării si vârstei.

(3) La toate disciplinele de studiu, neechivalate de Ministerul Educatiei si Cercetării, se sustin examene de diferentă. Înscrierea la aceste examene se face cu acordul directorului unitătii de învătământ.

(4) Examenele de diferente si clarificarea situatiei scolare au loc în cel mult 60 de zile de la data înapoierii în tară. Până la promovarea examenelor de diferente elevii mentionati la alin. (1) pot audia cursurile fără să fie înscrisi în catalog.

(5) După promovarea tuturor examenelor de diferente, elevul este înscris în clasa pentru care a sustinut examenele.

(6) Dacă elevul nu promovează cel putin două examene de diferente, acesta este evaluat pentru o clasă inferioară. Dacă elevul nu promovează un singur examen de diferente, se acordă o singură reexaminare. În cazul în care nu promovează nici la reexaminare, acesta este evaluat pentru o clasă inferioară.

(7) Pentru copiii care nu cunosc limba română înscrierea în învătământul românesc se face conform reglementărilor Ministerului Educatiei si Cercetării.

(8) Copiilor lucrătorilor migranti li se aplică prevederile Hotărârii Guvernului nr. 508/2001 privind accesul la învătământul obligatoriu din România al copiilor lucrătorilor migranti proveniti din statele membre ale Uniunii Europene, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 8 iunie 2001, Ordinului ministrului educatiei si cercetării nr. 4.638/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind scolarizarea copiilor lucrătorilor migranti si asigurarea personalului didactic calificat, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 687 din 30 octombrie 2001, precum si cele ale alin. (2) al prezentului articol.

Art. 65. - (1) Elevilor înscrisi într-o unitate de învătământ de stat sau particular din România, care urmează să continue pentru o perioadă determinată studiile în alte tări, li se rezervă locul.

(2) Încheierea situatiei scolare a acestei categorii de elevi, declarati amânati, se face după revenirea în tară, la disciplinele de învătământ neechivalate de Ministerul Educatiei si Cercetării, în conformitate cu dispozitiile prevăzute la art. 60.

Art. 66. - (1) Consiliile profesorale din unitătile de învătământ de stat sau particular, în sedinta de încheiere a cursurilor semestriale si anuale, validează, iar secretarul consiliului consemnează în procesul-verbal situatia scolară a elevilor pe clase, mentionându-se numele elevilor promovati, corigenti, repetenti, amânati, exmatriculati, precum si numele elevilor cu note la purtare mai mici de 7,00.

(2) Situatia scolară a elevilor corigenti, amânati sau repetenti se comunică în scris de către diriginte/învătător părintilor/tutorilor legali, în cel mult 10 zile de la încheierea fiecărui semestru/an scolar.

(3) Pentru elevii amânati sau corigenti se comunică părintilor/tutorilor legali programul de desfăsurare a examenelor de corigentă sau perioada de încheiere a situatiei scolare.

(4) Situatia scolară anuală a tuturor elevilor, cu specificarea mediei generale, se afisează la avizierul unitătii de învătământ în termen de 3 zile de la încheierea cursurilor.

(5) În alte situatii decât cele prevăzute în prezentul regulament nici un document scolar nu poate fi făcut public decât cu acordul elevului/absolventului, dacă este major, sau al  părintelui/tutorelui legal.

 

SECTIUNEA a 3-a

Examenele organizate de unitătile de învătământ

 

Art. 67. - Examenele organizate de unitătile de învătământ sunt:

a) examen de corigentă, pentru elevii declarati corigenti la încheierea cursurilor anuale si pentru elevii declarati corigenti după sustinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amânati;

b) examen de încheiere a situatiei scolare, pentru elevii declarati amânati pe semestrul al doilea sau anual;

c) examen de diferente, pentru elevii a căror înscriere în unitatea de învătământ este conditionată de promovarea unor astfel de examene.

Art. 68. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării stabileste perioadele de desfăsurare a examenelor de corigentă.

(2) Directorul unitătii de învătământ stabileste perioada de desfăsurare a examenelor pentru elevii declarati amânati pe semestrul al doilea sau anual. Aceste examene se desfăsoară înaintea examenelor de corigentă.

(3) Desfăsurarea examenelor de diferente, în urma transferării de la o unitate de învătământ la alta, are loc, de regulă, în vacantele scolare.

(4) Perioadele pentru celelalte examene de diferente sunt precizate la art. 64.

Art. 69. - (1) La examenele de diferente pentru elevii care solicită transferul de la o unitate de învătământ la alta nu se acordă reexaminare.

(2) După încheierea sesiunii de corigentă elevii care nu au promovat la o singură disciplină de învătământ au dreptul să solicite reexaminare. Aceasta se acordă de directorul unitătii de învătământ, în cazuri justificate, după consultarea învătătorului sau a profesorului si la solicitarea scrisă a elevului sau a părintelui/tutorelui legal. Cererea de reexaminare se depune în termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor examenului de corigentă. Reexaminarea se desfăsoară în termen de două zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data deschiderii cursurilor anului scolar. Comisia de reexaminare se numeste de către directorul unitătii de învătământ.

(3) Beneficiază de reexaminare si elevii migranti care se află într-o situatie identică cu cea prevăzută la art. 64 alin. (6).

Art. 70. - (1) Toate examenele se desfăsoară după aceeasi metodologie.

(2) Pentru elevii declarati corigenti sau amânati anual examinarea se face din toată materia studiată de elevi în anul scolar, conform programei scolare a clasei sau grupei respective.

(3) Pentru elevii amânati pe un semestru examinarea se face numai din materia acelui semestru.

(4) Pentru elevii care sustin examene de diferente examinarea se face din toată materia studiată în anul scolar sau dintr-o parte a acesteia, în functie de situatie.

(5) Disciplinele la care se dau examene de diferente sunt cele prevăzute în trunchiul comun al specializării clasei si care nu au fost studiate de candidat. În acest caz se dă examen separate pentru fiecare an de studiu.

(6) La disciplinele din curriculum la decizia unitătii de învătământ nu se sustin examene de diferente.

(7) În cazul elevilor transferati, acestia preiau disciplinele optionale ale clasei în care se transferă. La disciplinele optionale în curs de desfăsurare părintele/tutorele legal al elevului sub 18 ani îsi asumă responsabilitatea însusirii de către elev a continutului programei scolare parcurse până în momentul transferului. În foaia matricolă se trec mediile obtinute la disciplinele optionale studiate la unitatea de învătământ de la care se transferă.

Art. 71. - (1) Pentru desfăsurarea examenelor există trei tipuri de probe: scrise, orale si practice. La toate examenele se sustin, de regulă, două dintre cele trei probe, proba scrisă si proba orală.

(2) Pentru disciplinele de studiu la care, datorită profilului sau/si specializării este necesară si proba practică, modalitătile de sustinere a acesteia si cea deăa doua probă de examen sunt stabilite de directorul unitătii de învătământ împreună cu catedra de specialitate.

(3) Proba practică se sustine la disciplinele care au preponderent astfel de activităti.

(4) Directorul unitătii de învătământ stabileste, prin decizie internă, componenta comisiilor si datele de desfăsurare a examenelor. Fiecare comisie are un pre edinte si doi profesori examinatori.

Art. 72. - (1) La toate examenele evaluarea elevilor se face de către doi profesori/învătători de aceeasi specialitate sau de specialitate înrudită.

(2) Pentru examinarea elevilor corigenti unul dintre profesori/învătători este cel care a predat elevului disciplina de învătământ în timpul anului scolar. În absenta temeinic motivată a acestuia examinarea se face de către un alt profesor de specialitate/învătător din unitatea de îvătământ, numit de directorul unitătii de învătământ, sau de către un profesor/învătător de la o altă unitate de învătământ, numit de inspectorul scolar general, la solicitarea directorului unitătii de învătământ. Dacă directorul unitătii de învătământ apreciază că între elev si profesor există un conflict care ar putea vicia rezultatul evaluării, examinarea poate fi făcută de o comisie stabilită de inspectoratul scolar.

Art. 73. - (1) Proba scrisă a examenelor are o durată de 45 de minute pentru învătământul primar si de 90 de minute pentru învătământul secundar si postliceal, din momentul transcrierii subiectelor pe tablă sau al primirii de către elev a foii cu subiecte. Proba scrisă contine două variante de subiecte dintre care elevul tratează o singură variantă, la alegere.

(2) Proba orală a examenelor se desfăsoară prin dialog professor-elev, pe bază de bilete de examen. Numărul biletelor de examen este de două ori mai mare decât numărul elevilor care sustin examenul la disciplina respectivă. Fiecare bilet contine două subiecte. Elevul poate schimba de cel mult două ori biletul de examen. Fiecare schimbare atrage scăderea notei acordate de către fiecare examinator cu câte un punct.

(3) Fiecare profesor examinator acordă elevului câte o notă la fiecare probă sustinută de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt întregi. Notele de la probele scrise pot fi fractionare.

Media aritmetică a notelor acordate la cele două probe, rotunjită la nota întreagă cea mai apropiată, reprezintă nota finală la examenul de corigentă, acordată de profesorul/învătătorul examinator; fractiunile de 50 de sutimi se rotunjesc în favoarea elevului.

(4) Media elevului la examenul de corigentă este media aritmetică, nerotunjită, a celor două note finale acordate de cei doi examinatori. Între notele finale acordate de cei doi examinatori nu se acceptă o diferentă mai mare de un punct. În caz contrar medierea o face presedintele comisiei.

(5) La clasele unde evaluarea cunostintelor se face cu calificative se procedează astfel: după corectarea lucrărilor scrise si după sustinerea examenului oral fiecare examinator acordă calificativul său, global; calificativul final al elevului la examenul de corigentă se stabileste de comun acord între cei doi examinatori.

În cazul unei neconcordante pre edintele are drept de decizie pentru stabilirea calificativului final al elevului la examen.

Art. 74. - (1) Elevul corigent este declarat promovat la disciplina de examen dacă obtine cel putin media 5,00/calificativul suficient.

(2) Sunt declarati promovati anual elevii care obtin la fiecare disciplină la care sustin examenul de corigentă cel putin media 5,00/calificativul suficient.

(3) La examenul de corigentă, la cel de încheiere a situatiei scolare pentru elevii amânati anual si la examenul de diferente care echivalează o disciplină studiată un an scolar complet media obtinută constituie media anuală a disciplinei respective si intră în calculul mediei generale anuale.

(4) La examenul de încheiere a situatiei scolare pentru elevii amânati pe semestrul al doilea sau la examenul de diferente care echivalează o disciplină numai pe intervalul unui semestru media obtinută constituie media semestrială a elevului la disciplina respectivă.

Art. 75. - Elevii corigenti sau aânati care nu se pot prezenta la examene din motive temeinice, dovedite cu acte, în cel mult 5 zile lucrătoare de la data examenului, sunt examinati la o dată ulterioară, stabilită de directorul unitătii de învătământ, dar nu mai târziu de începutul noului an scolar. În situatii exceptionale, respectiv internări în spital, imobilizări la pat etc., dovedite cu acte, inspectoratul scolar judetean/al municipiului Bucuresti poate aproba sustinerea examenului si după începerea anului scolar.

Art. 76. - (1) Rezultatele obtinute la examenele de încheiere a situatiei scolare, la examenele pentru elevii amânati si la examenele de corigentă, inclusiv la cele de reexaminare, se consemnează în catalogul de examen de către profesorii/învătătorii examinatori si se trec în catalogul clasei în termen de maximum 5 zile de la afisarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data încperii cursurilor noului an scolar.

(2) Rezultatele obtinute de elevi la examenele de diferente se consemnează în catalogul de examen, în registrul matricol si în catalogul clasei, în aceeasi zi.

(3) În catalogul de examen se consemnează notele/calificativele acordate la fiecare probă, nota finală a fiecărui profesor examinator sau calificativul global, precum si media obtinută de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de examinatori si de pre edintele comisiei imediat după terminarea examenului.

(4) Presedintele comisiei predă secretarului unitătii de învătământ toate documentele specifice acestor examene, cum ar fi: cataloage de examen, lucrările scrise si însemnările elevilor la proba orală/practică etc. Aceste documente se predau imediat după finalizarea examenelor, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor anului scolar.

(5) Rezultatul la examenele de corigentă si la examenele de încheiere a situatiei scolare pentru elevii amânati, precum si situatia scolară anuală a elevilor se afisează a doua zi după încheierea sesiunii de examen si se consemnează în procesul-verbal al consiliului profesoral de la începutul anului scolar.

Art. 77. - (1) După terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situatiei scolare, de corigentă sau de reexaminare învătătorul/dirigintele consemnează în catalog situatia scolară a elevilor care au participat la aceste examene.

(2) Lucrările scrise si foile cu însemnările elevului la proba orală a examenului se păstrează în arhiva unitătii de învătământ timp de un an.

 

CAPITOLUL VI

Personalul didactic

 

Art. 78. - (1) Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si Legea nr. 128/1997, cu modificările si completările ulterioare, reglementează functiile, competentele, responsabilitătile, drepturile si obligatiile personalului didactic de predare si de instruire practică si ale personalului didactic auxiliar.

(2) Prezentul regulament, precum si regulamentul de ordine interioară fac precizări pe baza legilor mai sus amintite.

Art. 79. - (1) În sistemul national de învătământ functionează personal didactic de predare si de instruire practică cu pregătire de specialitate, metodică si pedagogică, cu calităti morale, apt din punct de vedere medical, capabil să relationeze corespunzător cuelevii, părintii si colegii. În unitătile de învătământ îsi desfăsoară activitatea si personal didactic auxiliar.

(2) Personalul didactic de predare si de instruire practică, didactic auxiliar si nedidactic manifestă respect fată de colegi, elevi si părinti. Personalului didactic de predare si de instruire practică, didactic auxiliar si nedidactic nu îi este permis să facă din nationalitatea, religia, starea socială sau familială a elevilor, colegilor si a părintilor obiect de jignire sau insultă.

(3) În unitătile de învătământ personalul didactic de predare si de instruire practică, didactic auxiliar si nedidactic trebuie să fie interesat de formarea sa continuă.

(4) Personalul didactic trebuie să aibă o tinută morală demnă, în concordantă cu valorile educationale pe care trebuie să le transmită elevilor, si să nu sufere de afectiuni de natură să afecteze relatiile cu elevii si colegii.

(5) Personalul didactic este obligat să prezinte la începutul anului scolar analizele medicale solicitate, efectuate gratuit în unitătile sanitare stabilite de Ministerul Educatiei si Cercetării si de Ministerul Sănătătii si Familiei.

Art. 80. - Personalul didactic de predare si de instruire practică din învătământul preuniversitar are drepturile si obligatiile prevăzute în Legea nr. 128/1997, cu modificările si  completările ulterioare. La nivelul fiecărei unităti de învătământ, prin regulamentul de ordine interioară se pot stabili drepturi si obligatii specifice.

 

CAPITOLUL VII

Elevii

SECTIUNEA 1

Dobândirea calitătii de elev

 

Art. 81. - Orice persoană, indiferent de sex, rasă, nationalitate, apartenentă politică sau religioasă, care este înscrisă în unitatea de învătământ si participă la activitătile organizate de aceasta are calitatea de elev.

Art. 82. - (1) În învătământul obligatoriu calitatea de elev se dobândeste în urma solicitării scrise a părintilor sau tutorilor legali, făcută către unitatea de învătământ de stat sau particular. Părintele sau tutorele legal are dreptul de a alege forma de învătământ si felul educatiei copilului minor.

(2) În învătământul liceal, profesional si postliceal înscrierea elevilor în primul an se face, pe baza regulamentului de admitere sau a criteriilor generale elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării, în limita numărului de locuri din planul de scolarizare.

Înscrierea la admiterea în învătământul liceal, cursuri de zi, se poate face în primii 2 ani de la absolvirea gimnaziului, dacă la data începerii anului scolar elevul nu a depăsit vârsta de 18 ani.

(3) Elevii promovati vor fi înscrisi de drept în anul următor de studiu.

(4) Elevii repetenti, retrasi sau exmatriculati cu drept de reînscriere din învătământul de zi se pot reînmatricula, la cerere, la orice formă de învătământ, în următorii 2 ani consecutivi, redobândind calitatea de elev. Elevii de la celelalte forme de învătământ, aflati în situatia de mai sus, se pot reînmatricula, la cerere, la orice formă de învătământ, cu exceptia învătământului de zi. Înscrierea pentru acestia din urmă se poate face si după mai mult de 2 ani scolari.

 

SECTIUNEA a 2-a

Exercitarea calitătii de elev

 

Art. 83. - (1) Calitatea de elev se exercită prin frecventarea cursurilor si prin participarea la toate activitătile existente în programul fiecărei unităti de învătământ.

(2) Evidenta prezentei elevilor se face la fiecare oră de curs de către învătător/profesor care consemnează în mod obligatoriu fiecare absentă.

(3) Elevii înscrisi la cursui cu frecventă redusă sau la distantă din învătământul obligatoriu sunt obligati să se prezinte la fiecare sesiune de examene organizată de unitatea de învătământ.

Art. 84. - (1) Absentele datorate îmbolnăvirii elevilor, bolilor molipsitoare în familie sau altor cazuri de fortă majoră, dovedite cu acte legale, sunt considerate motivate.

(2) Motivarea absentelor se efectuează pe baza următoarelor acte:

a) adeverintă eliberată de medicul cabinetului scolar sau de medicul de familie;

b) adeverintă sau certificat medical eliberat de unitatea sanitară, în cazul în care elevul a fost internat în spital;

c) cererea scrisă a părintelui/tutorelui legal al elevului, adresată directorului unitătii de învătământ si aprobată de acesta, în urma consultării cu dirigintele/învătătorul clasei.

(3) Motivarea absentelor se face de învătător sau diriginte în ziua prezentării actelor justificative.

(4) În cazul elevilor minori părintele/tutorele legal are obligatia de a prezenta personal dirigintelui actele justificative pentru absentele copilului lor.

(5) Actele pe baza cărora se face motivarea absentelor vor fi prezentate în termen de maximum 7 zile de la reluarea activitătii elevului si vor fi păstrate de către învătător/diriginte pe tot parcursul anului scolar.

(6) Toate adeverintele medicale trebuie să aibă viza cabinetului care are în evidentă fisele medicale/carnetele de sănătate ale elevilor.

(7) Nerespectarea termenului prevăzut la alin. (5) atrage, de regulă, declararea absentelor ca nemotivate.

(8) La cererea scrisă a unitătilor sportive de performantă si a federatiilor de specialitate, directorul poate aproba motivarea absentelor elevilor care participă la cantonamente si competitii de nivel local, national si international, cu conditia recuperării materiei în vederea încheierii situatiei scolare.

Art. 85. - Elevii cu handicap fizic, din învătământul obligatoriu, nedeplasabili, cu boli cronice grave, pot fi scutiti partial sau total de frecventă, beneficiind de îndrumarea unitătii de învătământ.

Scutirea se acordă la cerere de directorul unitătii de învătământ, pe baza actelor medicale doveditoare si a recomandării exprese a compartimentului de igienă scolară din cadrul directiei de sănătate publică judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 86. - Elevii aflati în situatii speciale (căsătorie, nasterea unui copil etc.) vor fi sprijiniti să finalizeze ciclul de învătământ.

 

SECTIUNEA a 3-a

Drepturile elevilor

 

Art. 87. - Elevii din învătământul de stat si particular se bucură de toate drepturile legale. Nici o activitate organizată de/sau în unitatea de învătământ nu poate leza demnitatea sau personalitatea acestora.

Art. 88. - (1) Elevii din învătământul de stat beneficiază de învătământ gratuit; pentru unele activităti se pot percepe taxe si contributii potrivit Legii nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Elevii pot beneficia de burse sau de credite pentru studii, acordate de bănci în conditiile legii. Statul îi sprijină material cu precădere pe elevii care obtin rezultate foarte bune la învătătură sau la activităti artistice si sportive, precum si pe cei cu o situatie materială precară.

(3) Elevii pot beneficia de suport financiar si din sursele extra bugetare ale unitătilor de învătământ de stat.

Art. 89. - (1) Elevii pot utiliza gratuit, sub îndrumarea profesorilor, baza materială de care dispun unitătile de învătământ la care sunt înscrisi.

(2) Elevii pot fi cazati în cămine si internate si pot servi masa la cantine scolare, în conditiile stabilite prin regulamentele de organizare si functionare a acestora.

(3) Copiii personalului didactic de predare si de instruire practică beneficiază de gratuitate la cazare în cămine si internate.

Art. 90. - În timpul scolarizării elevii beneficiază de asistentă psihopedagogică si medicală gratuită. De asemenea, ei au dreptul la bilete cu preturi reduse la spectacole, muzee, manifestări cultural-sportive si la transportul în comun.

Art. 91. - Elevii din învătământul de stat si particular au dreptul să fie evidentiati si să primească premii si recompense pentru rezultatele deosebite la activitătile scolare si extrascolare, precum si pentru atitudine civică exemplară.

Art. 92. - Elevii din învătământul primar si gimnazial primesc gratuit manuale scolare. Beneficiază de aceeasi gratuitate si elevii din învătământul profesional si liceal ai căror părinti au un venit lunar, pe membru de familie, egal sau mai mic decât salariul minim brut pe economie.

Art. 93. - Elevii apartinând minoritătilor nationale au dreptul să studieze si să se instruiască în limba maternă la toate nivelurile si formele de învătământ, în conditiile prevăzute de Legea nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare.

Art. 94. - Elevii au dreptul să opteze, conform legii, pentru tipul si forma de învătământ pe care o vor urma si să aleagă parcursul scolar corespunzător intereselor, pregătirii si competentelor lor. Pentru elevii minori acest drept se exercită de către părinti/tutori legali.

Art. 95. - (1) În fiecare unitate de învătământ de stat si particular se constituie consiliul elevilor, format din liderii elevilor de la fiecare clasă.

(2) Consiliul elevilor functionează în baza unui regulament propriu, parte a regulamentului de ordine interioară.

(3) Consiliul elevilor îsi desemnează reprezentantii în consiliul de administratie al unitătii de învătământ.

Art. 96. - Elevii au dreptul să participe la activitătile extrascolare organizate de unitatea de învătământ, precum si la cele care se desfăsoară în palatele si cluburile elevilor, bazele sportive, de agrement, taberele si unitătile conexe inspectoratelorscolare, în cluburile si asociatiile sportive, cu respectarea prevederilor regulamentelor de functionare a acestora.

Art. 97. - (1) Elevilor din învătământul preuniversitar de stat si particular le este garantată, conform legii, libertatea de asociere în cercuri si asociatii stiintifice, culturale, artistice, sportive sau civice, care se organizează si functionează pe baza unui statut propriu, aprobat de directorul unitătii de învătământ.

(2) Exercitarea dreptului la reuniune, conform art. 15 alin. (2) din Legea nr. 18/1990 pentru ratificarea Conventiei cu privire la drepturile copilului, republicată, nu poate fi supusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege si care sunt necesare într-o societate democratică, în interesul sigurantei nationale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea si moralitatea publică sau drepturile si libertătile altora.

(3) Dreptul la reuniune se exercită în afara orarului zilnic, iar activitătile pot fi sustinute în unitatea de învătământ numai cu aprobarea directorului, la cererea grupului de initiativă. Aprobarea pentru desfăsurarea actiunilor va fi conditionată de acordarea de garantii privind asigurarea securitătii persoanelor si a bunurilor de către organizatori.

(4) În cazul în care continutul activitătilor care se desfăsoară în unitatea de învătământ de stat si particular contravine principiilor susămentionate, directorul unitătii de învătământ poate suspenda sau poate interzice desfăsurarea acestor activităti.

Art. 98. - (1) În unitătile de învătământ de stat si particular este garantată, conform legii, libertatea elevilor de a redacta si difuza reviste/publicatii scolare proprii.

(2) În cazul în care aceste reviste/publicatii contin elemente care afectează siguranta natională, ordinea publică, sănătatea si moralitatea sau drepturile si libertătile cetătenesti, prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioară al unitătii de învătământ, directorul va suspenda editarea si difuzarea acestora.

Art. 99. - Elevii din învătământul de stat si particular cu aptitudini si performante scolare exceptionale pot promova 2 ani într-u an scolar, conform metodologiei elaborate de Ministerul Educatiei si Cercetării.

 

SECTIUNEA a 4-a

Îndatoririle elevilor

 

Art. 100. - Elevii din învătământul de stat si particular au datoria de a frecventa cursurile, de a se pregăti la fiecare disciplină de studiu si de a-si însusi cunostintele prevăzute de programele scolare.

Art. 101. - (1) Elevii trebuie să aibă o comportare civilizată si o tinută decentă atât în unitatea de învătământ, cât si în afara ei.

(2) Elevii trebuie să cunoască si să respecte:

a) legile statului;

b) prezentul regulament si cel de ordine interioară;

c) regulile de circulatie si cele cu privire la apărarea sănătătii;

d) normele de tehnica securitătii muncii, de prevenire si de stingere a incendiilor;

e) normele de protectie civilă;

f) normele de protectie a mediului.

Art. 102. - Este interzis elevilor;

a) să distrugă documente scolare, ca de exemplu: cataloage, carnete de elev, foi matricole etc.;

b) să deterioreze bunurile din patrimoniul unitătii de învătământ;

c) să aducă si să difuzeze în unitatea de învătământ materiale care, prin continutul lor, atentează la independenta, suveranitatea si integritatea natională a tării, care cultivă violenta si intoleranta;

d) să organizeze si să participe la actiuni de protest care afectează desfăsurarea activitătii de învătământ sau care afectează frecventa la cursuri a elevilor;

e) să blocheze căile de acces în spatiile de învătământ;

f) să detină si să consume în perimetrul unitătii de învătământ si în afara ei droguri, băuturi alcoolice si tigări si să participe la jocuri de noroc;

g) să introducă în perimetrul unitătii de învătământ orice tipuri de arme sau alte instrumente, ca de exemplu: munitie, petarde, pocnitori etc., care prin actiunea lor pot afecta integritatea fizică si psihică a colectivului de elevi si a personalului unitătii de învătământ;

h) să posede si să difuzeze materiale cu caracter obscen sau pornografic;

i) să utilizeze telefoanele celulare în timpul orelor de curs, al examenelor si al concursurilor;

j) să lanseze anunturi false cu privire la amplasarea unor materiale explozibile în perimetrul unitătii de învătământ;

k) să aducă jigniri si să manifeste agresivitate în limbaj si în comportament fată de colegi si fată de personalul unitătii de învătământ.

Art. 103. - Elevii au obligatia să poarte asupra lor carnetul de elev, să-l prezinte  profesorilor/învătătorilor pentru consemnarea notelor, precum si părintilor pentru informare în legătură cu situatia scolară.

Art. 104. - Elevii din învătământul preuniversitar de stat trebuie să utilizeze cu grijă manualele scolare primite gratuit si să le restituie în stare bună la sfârsitul anului scolar.

 

SECTIUNEA a 5-a

Recompensarea elevilor

 

Art. 105. - Elevii care obtin rezultate remarcabile în activitatea scolară si extrascolară si se disting prin comportare exemplară pot primi următoarele recompense:

a) evidentiere în fata colegilor de clasă;

b) evidentiere de către directorul unitătii de învătământ în fata colegilor de scoală sau în fata consiliului profesoral;

c) comunicare verbală sau scrisă adresată părintilor, cu mentiunea faptelor deosebite pentru care este evidentiat;

d) burse de merit, de studiu sau alte recompense materiale acordate de stat, de agenti economici sau de sponsori;

e) premii, diplome, medalii;

f) recomandare pentru trimiterea, cu prioritate, în excursii sau în tabere de profil în tară si în străinătate;

g) premiul de onoare al unitătii de învătământ.

Art. 106. - (1) Acordarea premiilor elevilor la sfârsitul anului scolar se face la nivelul unitătii de învătământ, la propunerea dirigintelui, a consiliului clasei, a directorului unitătii de învătământ.

(2) Se pot acorda premii elevilor care:

a) au obtinut primele 3 medii generale pe clasă;

b) săau distins la una sau la mai multe discipline de studiu;

c) au obtinut performante la concursuri, festivaluri, expozitii si la alte activităti extrascolare desfăsurate la nivel local, judetean, national sau international;

d) săau remarcat prin fapte de înaltă tinută morală si civică;

e) au avut, la nivelul clasei, cea mai bună frecventă pe parcursul anului scolar.

(3) Se pot acorda premii si pentru alte situatii prevăzute de regulamentul de ordine interioară al unitătii de învătământ.

Art. 107. - Unitatea de învătământ si alti factori pot stimula activitătile de performantă ale elevilor la nivel local, national si international prin alocarea unor premii sau burse, din partea consiliului reprezentativ al părintilor, a agentilor economici, a fundatiilor stiintifice si culturale, a comunitătii locale etc.

 

SECTIUNEA a 6-a

Sanctiunile aplicate elevilor

 

Art. 108. - (1) Elevii care săvârsesc fapte prin care se încalcă dispozitiile legale în vigoare, inclusiv regulamentele scolare, vor fi sanctionati în functie de gravitatea acestora.

(2) Sanctiunile care se pot aplica elevilor sunt următoarele:

a) observatie individuală;

b) mustrare în fata clasei si/sau în fata consiliului clasei/consiliului profesoral;

c) mustrare scrisă;

d) retragerea temporară sau definitivă a bursei;

e) eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile;

f) mutarea disciplinară la o clasă paralelă;

g) preavizul de exmatriculare;

h) exmatricularea.

Art. 109. - (1) Observatia individuală constă în dojenirea elevului.

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se aplică de diriginte/învătător sau de directorul unitătii de învătământ.

(3) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) nu atrage si alte măsuri disciplinare.

Art. 110. - (1) Mustrarea în fata clasei si/sau în fata consiliului clasei/consiliului profesoral constă în dojenirea elevului si în sfătuirea acestuia să se poarte în asa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atentia că, dacă nu îsi schimbă comportamentul, i se va aplica o sanctiune mai severă.

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se aplică de către diriginte/învătător sau de directorul unitătii de învătământ.

(3) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) este însotită de scăderea notei la purtare.

Art. 111. - (1) Mustrarea scrisă constă în dojenirea elevului, în scris, la propunerea consiliului clasei sau a directorului unitătii de învătământ, de către diriginte/învătător si de directorul unitătii de învătământ si înmânarea documentului părintilor/tutorilor legali, personal, sub semnătură.

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1), se înregistrează în catalogul clasei, precizânduăse numărul documentului.

(3) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se consemnează în raportul consiliului clasei prezentat consiliului profesoral la sfârsitul semestrului sau al anului scolar.

(4) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) este însotită de scăderea notei la purtare.

Art. 112. - (1) Retragerea temporară sau definitivă a bursei se aplică de directorul unitătii de învătământ, la propunerea consiliului clasei sau a directorului.

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) este însotită de scăderea notei la purtare.

Art. 113. - (1) Eliminarea de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile constă în substituirea activitătii obi nuite a elevului, pe perioada aplicării sanctiunii, cu un alt tip de activitate în cadrul unitătii de învătământ, în conformitate cu prevederile regulamentului de ordine interioară, de către directorul unitătii de învătământ, la propunerea consiliului clasei.

(2) Dacă elevul refuză să participe la activitătile prevăzute la alin. (1), absentele sunt considerate nemotivate si se consemnează în catalogul clasei.

(3) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se consemnează în catalogul clasei, precizându-se numărul si data documentului, în raportul consiliului clasei la sfârsitul semestrului sau al anului scolar.

(4) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) nu se aplică elevilor din clasele I-IV.

(5) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) este însotită de scăderea notei la purtare.

Art. 114. - (1) Mutarea disciplinară la o clasă paralelă se aplică prin înmânarea, în scris, a sanctiunii de către diriginte/învătător si directorul unitătii de învătământ părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă a împlinit 18 ani, sub semnătură.

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se consemnează în Registrul de evidentă a elevilor, în catalogul clasei si în registrul matricol.

(3) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se consemnează în raportul consiliului clasei la sfârsitul semestrului sau al anului scolar.

(4) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) este însotită de scăderea notei la purtare.

Art. 115. - (1) Preavizul de exmatriculare se întocmeste în scris de diriginte si de directorul unitătii de învătământ pentru elevii care absentează nejustificat 20 de ore la diferite discipline de studiu sau 15% din totalul orelor la o singură disciplină, cumulate pe un an scolar, si se înmânează părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă a împlinit 18 ani, sub semnătură.

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se aplică elevilor din sistemul de învătământ liceal, postliceal si profesional.

(3) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se consemnează în registrul de evidentă a elevilor si în catalogul clasei si se mentionează n raportul consiliului clasei la sfârsit de semestru sau de an scolar.

(4) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) este însotită de scăderea notei la purtare.

Art. 116. - (1) Exmatricularea constă în eliminarea din unitatea de învătământ în care elevul a fost înscris.

(2) Exmatricularea poate fi:

a) exmatriculare cu drept de reînscriere în anul următor în aceeasi unitate de învătământ si în acelasi an de studiu;

b) exmatriculare fără drept de reînscriere în aceeasi unitate de învătământ;

c) exmatriculare din toate unitătile de învătământ fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp.

Art. 117. - (1) Exmatricularea cu drept de reînscriere în anul următor în aceeasi unitate de învătământ si în acelasi an de studiu se aplică elevilor din învătământul liceal, profesional si postliceal pentru abaterile grave prevăzute la art. 102 sau apreciate ca atare de consiliul profesoral al unitătii de învătământ.

(2) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se aplică si pentru un număr de cel putin 40 de absente nejustificate din totalul orelor de studiu sau cel putin 30% din totalul orelor la o singură disciplină de studiu, cumulate pe un an scolar.

(3) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se aprobă în consiliul profesoral la propunerea dirigintelui, cu consultarea directorului unitătii de învătământ. Dacă motivul sanctionării îl reprezintă absentele nejustificate, aprobarea este conditionată de emiterea în prealabil a preavizului de exmatriculare.

(4) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se consemnează în registrul de proceseăverbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidentă a elevilor si în registrul matricol.

(5) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se comunică părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.

(6) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) este însotită de scăderea notei la purtare sub 6.

Art. 118. - (1) Exmatricularea fără drept de reînscriere în aceeasi unitate de învătământ se aplică elevilor din învătământul liceal, postliceal si profesional, pentru abateri deosebit de grave apreciate ca atare de consiliul profesoral.

(2) Aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) se aprobă de consiliul profesoral, la propunerea consiliului clasei sau a directorului unitătii de învătământ.

(3) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidentă a elevilor si în registrul matricol.

(4) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se comunică părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă a împlinit 18 ani, în scris, sub semnătură, de către dirigintele clasei.

(5) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) este însotită de scăderea notei la purtare sub 6.

Art. 119. - (1) Exmatricularea din toate unitătile de învătământ fără drept de reînscriere pentru o perioadă de timp se aplică elevilor din învătământul liceal, postliceal si profesional pentru abateri deosebit de grave.

(2) Aplicarea sanctiunii prevăzute la alin. (1) si stabilirea duratei se fac de Ministerul Educatiei si Cercetării, la propunerea motivată a consiliului profesoral.

(3) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se consemnează în registrul de procese-verbale al consiliului profesoral, în catalogul clasei, în registrul de evidentă a elevilor si în registrul matricol.

(4) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) se comunică de Ministerul Educatiei si Cercetării, în scris, sub semnătură, părintelui/tutorelui legal sau elevului, dacă a împlinit 18 ani.

(5) Sanctiunea prevăzută la alin. (1) este însotită de scăderea notei la purtare sub 6.

Art. 120. - (1) Dacă elevul căruia i s-a aplicat una dintre sanctiunile mentionate la art. 110-113 dă dovadă de un comportament ireprosabil pe o perioadă de cel putin 8 săptămâni de scoală până la încheierea semestrului/anului scolar, prevederea privind scăderea notei la purtare, asociată sanctiunii, se poate anula.

(2) Anularea sanctiunii este decisă de cel care a aplicat sanctiunea.

Art. 121. - Pentru toti elevii învătământului preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplină va fi scăzută nota la purtare cu un punct.

Art. 122. - (1) Elevii vinovati de deteriorarea bunurilor unitătii de învătământ plătesc toate lucrările necesare reparatiilor sau suportă toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate.

(2) În cazul în care elevul vinovat nu se cunoaste, răspunderea materială devine colectivă, a clasei.

(3) Pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor scolare primite gratuit elevii înlocuiesc manualul deteriorat cu un exemplar nou, corespunzător disciplinei, anului de studiu si tipului de manual deteriorat, iar în caz de imposibilitate achită contravaloavarea acestuia.

(4) Pentru faptele prevăzute la alin. (1) si (3) elevii pot fi sanctionati în conformitate cu dispozitiile art. 109-119.

Art. 123. - (1) Contestatiile împotriva sanctiunilor prevăzute la art. 109-118 se adresează în scris consiliului de administratie al unitătii de învătământ în termen de 5 zile de la aplicarea sanctiunii.

(2) Contestatia se solutionează în termen de 30 de zile de la depunerea acesteia la secretariatul unitătii de învătământ.

(3) Hotărârea consiliului de administratie este definitivă.

Art. 124. - Sanctiunea prevăzută la art. 119 este definitivă si poate fi contestată în conformitate cu dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 29/1990, cu modificările si completările ulterioare.

 

SECTIUNEA a 7-a

Transferul elevilor

 

Art. 125. - Elevii au dreptul să se transfere de la o unitate de învătământ la alta, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, de la o formă de învătământ la alta, în conformitate cu prevederile prezentului regulament si ale regulamentului de ordine interioară al unitătii de învătământ de la si la care se face transferul. Aprobările pentru transfer se dau de consiliul/consiliile de administratie al/ale unitătii/unitătilor de învătământ, după caz.

Art. 126. - (1) Elevii din clasa a IX-a se pot transfera numai după primul semestru, dacă media lor de înscriere la liceu este cel putin egală cu media ultimului intrat la specializarea la care solicită transferul. Transferurile pentru cazuri medicale se aprobă pe baza avizului comisiei medicale judetene/a municipiului Bucuresti.

(2) Elevii din clasele a X-a, -a XII-a/a XIII-a se pot transfera, de regulă, la clasele la care media lor din ultimul an este cel putin egală cu media ultimului promovat din clasa la care se solicită transferul. Exceptiile de la această prevedere se aprobă de consiliul profesoral.

Art. 127. - În învătământul obligatoriu si în învătământul profesional elevii se pot transfera după cum urmează:

a) în aceeasi unitate de învătământ, de la o clasă la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;

b) de la o unitate de învătământ la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. În cazul schimbării specializării/meseriei se sutin examene de diferente.

Art. 128. - Gemenii se pot transfera în clasa celui cu media mai mar, sau invers, la cererea acestora.

Art. 129. - În învătământul postliceal elevii se pot transfera de la o specializare la alta, în cadrul aceluiasi profil, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă. În cazul schimbării specializării se sustin examene de diferente.

Art. 130. - Elevii din învătământul liceal se pot transfera, păstrând forma de învătământ, astfel:

a) în aceeasi unitate de învătământ, de la o clasă la alta cu aceeasi specializare, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă;

b) în aceeasi unitate de învătământ, de la o filieră la alta, de la un profil la altul, de la o specializare la alta, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferente;

c) de la un liceu la altul, respectând filiera, profilul si specializarea, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, în baza criteriilor prevăzute în prezentul regulament si în regulamentul de ordine interioară al liceului la care solicită transferul;

d) de la un liceu la altul, schimbând specializarea si/sau profil si/sau filiera, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferente, în baza criteriilor prevăzute în regulamentul de ordine interioară al unitătii de învătământ la care se solicită transferul;

e) de la liceu la scoală profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferente si recuperarea practicii, în baza criteriilor prevăzute de regulamentul de ordine interioară al unitătii de învătământ la care se solicită transferul;

f) de la scoala profesională la liceu, după încheierea primului an de .coală profesională, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, după promovarea examenelor de diferente si/cu respectarea  conditiilor de medie prevăzute de prezentul regulament.

Art. 131. - Elevii din învătământul liceal se pot transfera de la o formă de învătământ la alta astfel:

a) elevii de la învătământul seral, cu frecventă redusă sau la distantă se pot transfera la forma de învătământ de zi, cu sustinerea si promovarea examenelor de diferente, dacă au media anuală cel putin 7,00 la fiecare obiect de studiu, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă, si potrivit criteriilor prevăzute în regulamentul de ordine interioară;

b) elevii de la învătământul cu frecventă redusă sau la distantă se pot transfera la  învătământul seral în conditiile prevăzute la lit. a);

c) elevii de la cursurile de zi se pot transfera la forma de învătământ seral, cu frecventă redusă sau la distantă, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.

Art. 132. - (1) Elevii din învătământul preuniversitar particular autorizat se pot transfera la unităti de învătământ preuniversitar de stat, la forma de învătământ de zi, seral, cu frecventă redusă sau la distantă, de regulă la sfârsitul anului scolar, cu acordul celor două unităti de învătământ, în limita efectivelor de 30 deelevi la clasă si cu respectarea următoarelor conditii:

a) să aibă media semestrială/anuală cel putin egală cu cea mai mică medie a elevului/elevilor din unitatea de învătământ primitoare;

b) să aibă nota la purtare cel putin 9 pe toate semestrele;

c) să promoveze examenul de diferente stabilit de unitatea de învătământ la care solicită transferul. Examenele de diferente se sustin la disciplinele de studiu din trunchiul comun care nu au fost parcurse de solicitant sau pentru care programele parcurse diferă de cele ale clasei la care solicită transferul în procent de cel putin 50%. De asemenea, se sustin examene de diferente în cazul schimbării filierei, profilului si specializării.

(2) Elevii din învătământul preuniversitar de stat se pot transfera în învătământul particular, cu acordul celor două unităti de învătământ, în limita efectivelor de 30 de elevi la clasă.

Art. 133. - Nepromovarea unuia dintre examenele de diferente anulează dreptul la transfer. Unitatea de învătământ de la care elevul a solicitat transferul este obligată să-l reprimească.

Art. 134. - Transferurile în care se păstrează forma de învătământ se pot efectua numai în perioada intersemestrială sau a vacantei de vară; regulamentul de ordine interioară al unitătii de învătământ poate prevedea si conditii speciale de transfer.

Art. 135. - Transferurile în care se schimbă forma de învătământ se efectuează în următoarele perioade:

a) de la învătământul de zi la altă formă de învătământ sau de la învătământul seral la cel cu frecventă redusă sau la distantă, în perioada intersemestrială sau a vacantei de vară;

b) de la învătământul cu frecventă redusă sau la distantă la cel seral sau de la alte forme de învătământ la cel de zi, numai în perioada vacantei de vară;

c) elevii din clasa a XII-a, învătământ de zi, se pot transfera în clasa a XIIIăa, învătământ seral, după absolvirea semestrului I al clasei a XIIăa si după sustinerea, dacă este cazul, a examenelor  de diferente. În această situatie pe diploma de absolvire si în registrul matricol se mentionează anul scolar, semestrul I/zi, clasa a XII-a, si semestrul II/seral, clasa a XIII-a. Mediile anuale pe discipline se calculează din mediile celor două semestre.

Art. 136. - Transferul elevilor în timpul anului scolar se poate efectua, în mod exceptional, cu respectarea prevederilor art. 126-133, în următoarele situatii:

a) la schimbarea domiciliului părintilor într-o altă localitate;

b) la recomandarea de transfer eliberată pe baza unei expertize medicale efectuate de inspectoratul de sănătate publică;

c) la/de la învătământul de artă sau cu program sportiv;

d) de la liceu la scoală profesională;

e) de la învătământul intensiv sau bilingv la celelalte profiluri.

Art. 137. - După aprobarea transferului unitatea de învătământ primitoare este obligată să solicite situatia scolară a elevului în termen de 5 zile. Unitatea de învătământ de la care se transferă elevul este obligată să trimită situatia scolară în termen de 10 zile. Elevul nu se înscrie în catalog până la primirea situatiei scolare de către unitatea de învătământ la care s-a transferat.

 

SECTIUNEA a 8-a

Încetarea calitătii de elev

 

Art. 138. - (1) Calitatea de elev încetează în următoarele situatii:

a) la absolvirea studiilor învătământului obligatoriu, liceal, postliceal sau profesional;

b) în cazul exmatriculării;

c) în cazul abandonului scolar;

d) la cererea scrisă a elevului/părintelui/tutorelui legal, caz în care elevii se consideră retrasi;

e) în cazul în care elevul înscris/admis în învătământul liceal, profesional sau postliceal nu se prezintă la cursuri în termen de 20 de zile de la începerea lor fără să justifice absentele.

(2) Lit. d) nu se aplică în învătământul obligatoriu.

 

CAPITOLUL VIII

Învătământul special

 

Art. 139. - Organizarea si functionarea unitătilor de învătământ special sunt reglementate prin Regulamentul de organizare si functionare a învătământului special, aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.217 din 17 august 1999.

Art. 140. - (1) Copiii cu deficiente mentale usoare si medii pot fi înscrisi în clasa I în scoala de masă cea mai apropiată de domiciliul acestora.

(2) Elevii cu deficiente mentale usoare si medii înscrisi în unitătile de învătământ special sunt integrati în scolile de masă prin următoarele forme:

a) integrare individuală sau de grup pentru elevii cu deficiente usoare;

b) integrare prin clase speciale compacte pentru elevii cu deficiente medii.

(3) Elevii cu alte tipuri sau grade de deficiente pot fi înscrisi în clasa I sau integrati în scoala de masă, la cererea părintilor.

(4) Toti elevii cu deficiente care frecventează învătământul de masă beneficiază de:

a) asistentă psihopedagogică si de specialitate acordată de profesorul itinerant si de sprijin;

b) toate drepturile privind ocrotirea si asistenta socială stipulate de prevederile legislatiei în vigoare.

Art. 141. - Personalul didactic care se ocupă de instructia, educatia, învătarea, reabilitarea, recuperarea si integrarea scolară si socială se socoteste personal care activează în sfera educatiei speciale si beneficiază de prevederile legislatiei referitoare la învătământul special.

Art. 142. - Întrucât dispun de dotări corespunzătoare si de personal specializat unitătile de învătământ special pot oferi scolilor de masă următoarele tipuri de servicii:

a) activităti de învătare individualizată;

b) activităti de adaptare curriculară si de evaluare;

c) activităti de interventie individualizate;

d) terapii specifice pentru: dificultăti de învătare, tulburări de limbaj, dificultăti de dezvoltare, dificultăti de adaptare;

e) psihodiagnoză, proiectare, prognoză psihologică;

f) consiliere pentru elevi si părinti;

g) orientare scolară si profesională;

h) asistentă la domiciliu pentru persoanele nedeplasabile;

i) consiliere psihopedagogică pentru profesorii scolii de masă.

Art. 143. - Elevii cu deficiente integrati în învătământul de masă beneficiază de planuri de învătământ modificate, programe scolare adaptate, precum si de programe de învătământ personalizate.

Art. 144. - (1) În unele dintre unitătile de învătământ special pot să functioneze grupe de prescolari si clase din scolile de masă, urmând ca ambele categorii de elevi să beneficieze de servicii de specialitate competente si eficiente.

(2) Unitătile de învătământ speciale care primesc asemenea clase îsi vor schimba structura, organizarea, componenta, continutul si obiectivele de realizat. Ele se vor numi: “Scoala nr. ......si..

Art. 145. - Tipul si forma de scolarizare a copiilor cu deficiente sunt dependente numai de tipul si gradul deficientei acestora.

Art. 146. - Elevii cu deficiente integrati în învătământul de masă au aceleasi drepturi si obligatii ca si ceilalti elevi.

Art. 147. - Transferul elevilor cu deficiente integrati în învătământul de masă de la o unitate de învătământ la alta se realizează la sfârsitul fiecărui an scolar, cu conditia obtinerii mediei de trecere la toate disciplinele de învătământ.

 

CAPITOLUL IX

Transportul elevilor

 

Art. 148. - Transportul elevilor cu microbuzele oferite de Ministerul Educatiei si Cercetării si de administratia locală este gratuit. Cu aceste mijloace de transport pot călători, fără plată, si cadrele didactice către scoală si către localitatea de domiciliu.

Art. 149. - (1) Directorul scolii de centru financiar desemnează un cadru didactic pentru însotirea elevilor în fiecare mijloc de transport. Acesta are obligatia să supravegheze elevii în timpul transportului.

(2) Directorul scolii de centru financiar creează conditii pentru instruirea periodică a elevilor în legătură cu securitatea transporă tului.

Art. 150. - (1) Elevii sunt obligati să ocupe locurile stabilite în timpul deplasării si să nu distrugă bunurile din mijlocul de transport. În caz contrar răspund disciplinar si material pentru prejudiciile create.

(2) Elevilor care distrug sistematic componente ale mijlocului de transport li se poate interzice deplasarea cu acest mijloc pe o perioadă determinată.

 

CAPITOLUL X

Părintii

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 151. - (1) Colaborarea părtintilor cu unitatea de învătământ, armonizarea optiunilor acestora cu oferta educatională, realizarea scopurilor finale pe care si le propun atât părintii, cât si unitatea de învătământ sunt obiective majore.

(2) Părintii/tutorii legali au obligatia ca cel putin o dată pe lună să ia legătura cu învătătorul/dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor.

 

SECTIUNEA a 2-a

Comitetul de părinti al clasei

 

Art. 152. - (1) Comitetul de părinti al clasei se alege în fiecare an în adunarea generală a părintilor elevilor clasei, convocată de învătător/diriginte care prezidează sedinta.

(2) Convocarea adunării generale pentru alegerea comitetului de părinti al clasei are loc în primele 30 de zile de la începerea cursurilor anului scolar.

(3) Comitetul de părinti al clasei se compune din trei membri.

Acestia au următoarele functii: presedinte, membru, casier.

(4) Dirigintele/învătătorul sau presedintele comitetului de părinti al clasei poate convoca adunarea generală a părintilor ori de câte ori este necesar.

(5) Comitetul de părinti al clasei reprezintă interesele părintilor elevilor clasei în adunarea generală a părintilor pe unitatea de învătământ, în consiliul reprezentantiv al părintilor, în consiliul profesoral si în consiliul clasei.

Art. 153. - Comitetul de părinti al clasei are următoarele atributii:

a) sprijină conducerea unitătii de învătământ si dirigintele/învătătorul în întretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei si a unitătii de învătământ;

b) ajută învătătorii/dirigintii în activitatea de cuprindere în învătământul obligatoriu a tuturor copiilor de vârstă scolară si de îmbunătătire a frecventei acestora;

c) sprijină unitatea de învătământ si dirigintele în activitatea de consiliere si orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolventilor;

d) sprijină dirigintele/învătătorul în organizarea si desfăsurarea unor activităti extrascolare;

e) are initiative si se implică în îmbunătătirea conditiilor de studiu ale elevilor clasei;

f) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe de modernizare a activitătii educative si a bazei materiale din clasă si din unitatea de învătământ.

Art. 154. - (1) Comitetul de părinti al clasei tine legătura cu unitatea de învătământ prin dirigintele/învătătorul clasei.

(2) Comitetul de părinti al clasei poate propune în adunarea generală o sumă minimă cu care părintii elevilor clasei să contribuie la întretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei sau a unitătii de învătământ.

(3) Contributia prevăzută la alin. (2) nu este obligatorie, iar neachitarea acesteia nu poate limita exercitarea de către elevi a drepturilor prevăzute de prezentul regulament si de prevederile legale în vigoare.

(4) Contributia prevăzută la alin. (2) se colectează si se administrează numai de comitetul de părinti al clasei.

(5) Dirigintelui/învătătorului îi este interzis să opereze cu aceste fonduri.

(6) Fondurile bănesti se cheltuiesc la initiativa comitetului de părinti al clasei sau la propunerea dirigintelui/învătătorului ori a directorului, însusită de comitet.

(7) Sponsorizarea clasei sau unitătii de învătământ nu atrage drepturi în plus pentru anumiti elevi.

 

SECTIUNEA a 3-a

Consiliul reprezentativ al părintilor

 

Art. 155. - (1) Adunarea generală a părintilor din unitatea de învătământ este compusă din pre edintii comitetelor de părinti ale fiecărei clase.

(2) Adunarea generală prevăzută la alin. (1) este convocată de directorul unitătii de învătământ, în vederea alegerii consiliului reprezentantiv al părintilor si a comisiei de cenzori a acestuia.

(3) Comisia de cenzori verifică activitatea financiară a consiliului reprezentativ al părintilor.

Art. 156. - (1) Consiliul reprezentativ al părintilor se organizează si functionează în conformitate cu prezentul regulament si cu regulamentul de ordine interioară.

(2) Consiliul reprezentativ al părintilor este organul executiv al adunării generale.

(3) Consiliul reprezentativ al părintilor din unitatea de învătământ desemnează reprezentantii săi în consiliul de administratie si numeste părintii care pot participa, în calitate de invitati, la sedintele consiliului profesoral.

Art. 157. - (1) Consiliul reprezentativ al părintilor se alege o dată la 2-3 ani si se completează ori de câte ori este necesar.

(2) Consiliul reprezentativ al părintilor este format din 5-7 membri, dintre care un pre edinte, un vicepre edinte si membri cu atributii specifice.

(3) Comisia de cenzori este formată din 1-3 membri.

(4) Consiliul reprezentativ al părintilor păstrează legătura cu unitatea de învătământ prin directorul acesteia.

(5) Consiliul reprezentativ al părintilor si comisia de cenzori prezintă anual, spre aprobare, adunării generale a părintilor din unitatea de învătământ executia bugetară, activitatea desfăsurată pe parcursul anului scolar anterior, precum si proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul scolar următor.

(6) Consiliul reprezentativ al părintilor poate dobândi personalitate juridică în conditiile legii.

Art. 158. - Consiliul reprezentativ al părintilor are următoarele atributii:

a) sprijină conducerea unitătii de învătământ în întretinerea si modernizarea bazei materiale necesare unei activităti eficiente;

b) sustine unitatea de învătământ în activitatea de consiliere si orientare socioprofesională sau de integrare socială a absolventilor;

c) sustine conducerea unitătii de învătământ în organizarea si desfăsurarea consultatiilor cu părintii pe teme educationale;

d) conlucrează cu comisiile de ocrotire a minorilor, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizatiile neguvernamentale cu atributii în acest sens, în vederea solutionării situatiei elevilor din unitatea de învătământ respectivă care au nevoie de ocrotire;

e) sustine unitatea de învătământ în organizarea si desfăsurarea festivitătilor anuale;

f) are initiative si se implică în îmbunătătirea calitătii vietii si activitătilor elevilor în internate si cantine;

g) atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare sau materiale, sustin programe de modernizare a activitătii educative si a bazei materiale din unitatea de învătământ.

Art. 159. - Consiliul reprezentativ al părintilor si comitetele de părinti ale claselor pot atrage resurse financiare extrabugetare, constând în contributii, donatii, sponsorizări etc., venite din partea unor persoane fizice sau juridice din tară si din străinătate, care vor fi utilizate pentru:

a) modernizarea si întretinerea patrimoniului unitătii de învătământ;

b) acordarea de premii si burse elevilor;

c) sprijinirea financiară a unor activităti extrascolare;

d) acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situatie materială precară;

e) alte activităti care privesc bunul mers al unitătii de învătământ sau care sunt aprobate de adunarea generală a părintilor.

Art. 160. - (1) Colectarea si administrarea sumelor reprezentând o cotăăparte din contributia prevăzută la art. 154 alin. (2) se fac numai de consiliul reprezentativ al părintilor.

(2) Personalul didactic nu operează cu aceste fonduri.

(3) Fondurile colectate de consiliul reprezentativ al părintilor se cheltuiesc numai prin decizia acestuia, din propria initiativă sau la propunerea directorului unitătii de învătământ.

(4) Adunarea generală a părintilor din unitatea de învătământ stabileste suma de bani care poate să se afle permanent la dispozitia consiliului reprezentativ al părintilor si care să fie folosită pentru situatii urgente, la solicitarea directorului unitătii deînvătământ.

 

CAPITOLUL XI

Personalul didactic auxiliar si nedidactic

 

Art. 161. - (1) Compartimentul de secretariat este subordonat directorului unitătii de învătământ.

(2) Secretariatul functionează pentru elevi, părinti, personalulunitătii de învătământ si pentru alte persoane interesate, potrivit unui program de lucru. Programul secretariatului se aprobă de directorul unitătii de învătământ.

(3) Secretariatul asigură permanenta pe întreaga perioadă de desfăsurare a orelor.

(4) Secretarul aduce condica în cancelarie si o ia la sfârsitul orelor. Secretarul descuie si încuie fisetul de cataloage la începutul/terminarea orelor, după ce a verificat împreună cu profesorul/învătătorul de serviciu existenta tuturor cataloagelor.

(5) Secretarul completează fisele matricole, cataloagele de corigentă si se ocupă de arhivarea tuturor documentelor scolare.

(6) În perioada vacantelor scolare cataloagele se păstrează la secretariat.

(7) Procurarea, detinerea si folosirea sigiliilor se fac în conformitate cu reglementările stabilite prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(8) Procurarea, completarea, eliberarea si evidenta actelor de studii se fac în conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evidentă scolară în învătământul preuniversitar.

(9) Evidenta, selectionarea, păstrarea si depunerea documentelor scolare la Arhivele Nationale, după expirarea termenelor de păstrare stabilite prin Indicatorul termenelor de păstrare, se fac în conformitate cu prevederile Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 9 aprilie 1996.

Art. 162. - (1) Serviciul de contabilitate este subordonat directorului unitătii de învătământ.

(2) Serviciul de contabilitate al unitătii de învătământ si al centrului de executie bugetară, unde este cazul, subordonat directorului - ordonator tertiar de credite, asigură si răspunde de organizarea si desfăsurarea activitătii financiar-contabile a unitătii de învătământ, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare.

(3) Contabilitatea îndeplineste orice sarcini financiar-contabile încredintate de director sau stipulate expres în acte normative.

Art. 163. - (1) Serviciul de administratie este subordonat directorului unitătii de învătământ.

(2) Administratorul îsi desfăsoară activitatea sub conducerea directorului, răspunde de gestionarea si întretinerea bazei materiale a unitătii de învătământ, coordonează activitatea personalului administrativ de întretinere si curătenie, mecanici, paznici, portari, magazineri, muncitori, gestionari, personalul de cantină, internat si de aprovizionare.

(3) Întregul inventar mobil si imobil al unitătii de învătământ se trece în registrulăinventar al acesteia si în evidentele contabile.

Schimbarea destinatiei bunurilor ce apartin unitătii de învătământ se poate face numai cu îndeplinirea formelor legale.

(4) Programul personalului de îngrijire se stabileste de administrator, potrivit nevoilor unitătii de învătământ si se aprobă de directorul acesteia.

(5) Administratorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de îngrijire. În functie de nevoile unitătii de învătământ directorul poate schimba aceste sectoare.

(6) Administratorul nu poate folosi personalul subordonat în alte activităti decât cele necesare unitătii de învătământ.

Art. 164. - (1) Bibliotecarul este subordonat directorului unitătii de învătământ.

(2) Bibliotecarul organizează activitatea bibliotecii, asigură functionarea acesteia si este interesat de completarea ratională a fondului de publicatii.

(3) Activitătile de bază ale bibliotecarului sunt:

a) îndrumă lectura si studiul elevilor si ajută la elaborarea lucrărilor, punând la dispozitie acestora instrumente de informare, respectiv fisiere, cataloage, liste bibliografice etc., care să le înlesnească o orientare rapidă în colectiile bibliotecii;

b) sprijină informarea si documentarea rapidă a personalului didactic;

c) participă la toate cursurile specifice de formare continuă.

(4) Bibliotecarul organizează sau participă la organizarea de actiuni specifice: lansare de carte, întâlniri literare, simpozioane, vitrine si expozitii de cărti, standuri de noutăti sau de colectii de cărti, prezentări de manuale optionale etc.

Art. 165. - (1) Laborantul, informaticianul, programatorul, tehnicianul si pedagogul sunt  subordonati directorului unitătii de învătământ.

(2) Atributiile fiecărei functii prevăzute la alin. (1) sunt mentionate în fisele de post aprobate de directorul unitătii de învătământ.

 

CAPITOLUL XII

Dispozitii finale

 

Art. 166. - Prezentul regulament intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 167. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentului regulament se abrogă Regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar de stat (primar, gimnazial, liceal, profesional si postliceal), aprobat prin Ordinul ministrului educatiei nationale nr. 4.232 din 19 august 1999.

(2) Dispozitiile cuprinse în cap. VI si X, respectiv  "Personalul didactic" si "Părintii", completează dispozitiile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 4.464/2000 referitor la învătământul prescolar.

(3) Prezentul regulament se completează cu dispozitiile legale prevăzute de regulamentele specifice unitătilor de învătământ de artă si sportiv.

Art. 168. - În termen de 30 de zile de la data publicării prezentului regulament în Monitorul Oficial al României, Partea I, unitătile de învătământ sunt obligate ca, pe baza acestuia si a dispozitiilor legale în vigoare, să elaboreze regulamentul de ordine interioară.