MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 134         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 20 februarie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

13. - Ordonantă de urgentă pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare

 

125. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” pe anul 2002

 

126. - Hotărâre pentru stabilirea bazei materiale destinate activitătii de reprezentare si protocol

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ DE URGENTĂ

pentru modificarea art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 1 63/200

privind reglementarea unor măsuri financiare

 

În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă de urgentă.

 

Art. I. - Articolul III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 798 din 13 decembrie 2001, se modifică după cum urmează:

1. Alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Strategia si prioritătile anuale pentru imaginea externă a tării se stabilesc de Consiliul interministerial pentru imagine externă, denumit în continuare Consiliu interministerial, format din primul-ministru, ministrul pentru coordonarea Secretariatului General al Guvernului, ministrul afacerilor externe, ministrul informatiilor publice, ministrul integrării europene, ministrul culturii si cultelor, ministrul turismului, ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, ministrul tineretului si sportului, ministrul educatiei si cercetării, ministrul finantelor publice si presdintele Fundatiei Culturale Române. La lucrările Consiliului interministerial pot participa, în calitate de invitati, si reprezentanti ai altor autorităti si institutii publice, ai formatiunilor politice reprezentate parlamentar, ai societătii civile si ai comunitătii oamenilor de afaceri.”

2. Alineatul (7) va avea următorul cuprins:

“(7) În cadrul Consiliului interministerial functionează Comisia de evaluare, formată din secretarii de stat cu atributii în domeniul imagine-comunicare din cele 9 ministere, un secretar de stat din cadrul Secretariatului General al Guvernului si vicepre edintele Fundatiei Culturale Române.”

3. Partea dispozitivă si literele a), b) si e) ale alineatului (1) vor avea următorul cuprins:

“(11) Din bugetul de stat, precum si din donatii, sponsorizări si din alte surse atrase în conditiile legii, prin bugetul Secretariatului General al Guvernului, se finantează:

a) proiecte de promovare a imaginii României, realizate inclusiv prin angajarea unor servicii specializate ale unor companii române si străine;

b) realizarea unor pagini de prezentare a României în cotidiene de notorietate din străinătate si în format electronic, precum si a unor emisiuni pe posturi de televiziune;        .............................................................................................

e) organizarea de actiuni comune cu grupuri de reflectie prestigioase din Statele Unite ale Americii si din Europa, precum si cu reprezentanti ai societătii civile, pe teme de integrare europeană si euroatlantică;”

Art. II. - (1) Prin derogare de la procedura stabilită prin art. III din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 163/2001 privind reglementarea unor măsuri financiare, din fondurile alocate prin legile bugetare anuale în bugetul Secretariatului General al Guvernului pentru finantarea actiunilor si proiectelor privind imaginea externă a României se pot finanta si cheltuielile necesare organizării în tară a unor actiuni cu caracter international, stabilite prin hotărâre a Guvernului.

(2) În cazul în care la actiunile prevăzute la alin. (1) participă si alte ministere sau organe de specialitate ale administratiei publice centrale, sumele necesare acestora se asigură prin suplimentarea bugetelor institutiilor respective si diminuarea corespunzătoare a bugetului Secretariatului General al Guvernului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 februarie 2002.

Nr. 13.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HORÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial”

pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si ale Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome “Monitorul Oficial” pe anul 2002, regie de interes public national aflată sub autoritatea Camerei Deputatilor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli se aprobă de secretarul general al Camerei Deputatilor în termen de 30 de zile de la data publicării.

Art. 2. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor totale înscrise în bugetul de venituri si cheltuieli prevăzut la art. 1 reprezintă limite maxime care nu pot fi depăsite decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea secretarului general al Camerei Deputatilor, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri ale veniturilor aprobate se pot efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

(3) Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Secretarul general al Camerei Deputatilor,

Cristian Ionescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 februarie 2002.

Nr. 125.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru stabilirea bazei materiale destinate activitătii de reprezentare si protocol

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Baza materială destinată activitătii de reprezentare si protocol pentru delegatiile oficiale invitate de Administratia Prezidentială, Senat, Camera Deputatilor, Guvernul României si Curtea Constitutională se stabileste potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - (1) Baza materială destinată activitătii de reprezentare si protocol, aflată în domeniul public al statului si în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Static, este constituită din case de oaspeti, vile, palate si constructii speciale, cu terenul aferent pentru această destinatie, situate în municipiul Bucuresti si în unele judete.

(2) Imobilele care constituie baza materială destinată activitătii de reprezentare si protocol, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispozitie autoritătilor publice mentionate la art. 2 lit. c) din Ordonanta Guvernului nr. 19/2002, la cererea acestora, de către Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, pe bază de contract de prestări de servicii.

Art. 3. - (1) Cheltuielile pentru administrarea, functionarea, conservarea si protejarea bazei materiale destinate activitătii de reprezentare si protocol se suportă potrivit prevederilor art. 7 si 8 din Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Sta”, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Angajarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) se va efectua de Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” cu respectarea reglementărilor privind achizitiile publice.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 14 februarie 2002.

Nr. 126.

 

ANEXĂ

 

BAZA MATERIA

destinată activitătii de reprezentare si protocol

 

Nr. crt.

Imobilul

Subunitatea

1.

Complexul “Lotus” cu vilele “Nufărul”, “Trandafirul”, “Ghiocelul”, “Lotus” si anexele: piscină, băile reci, lac, debarcader, plajă si terenul aferent în suprafată de 134.883,69 m 2 , din  Neptun-Mangalia, judetul Constanta

Sucursala pentru reprezentare si protocol Neptun

2.

Vila “Panseluta” cu terenul aferent în suprafată de 12.073,66 m 2 din Neptun-Mangalia, judetul Constanta

 

3.

Imobilul Centrului de Conferinte Club Bazin cu terenul aferent în suprafată de 16.627,45 m 2 din Neptun-Mangalia, judetul Constanta

 

4.

Heliportul Neptun cu terenul aferent în suprafată de 48.642,19 m 2  din Neptun-Mangalia, judetul Constanta

 

5.

Complexul Palat Olănesti compus din corp nou, cabană, centrală termică, heliport, pădure si terenul aferent în suprafată de 115.806,05 m 2 din Olănesti, Aleea Salcâmilor nr. 2, Olănesti

Sucursala pentru reprezentare si protocol

6.

Vila “Carpatii” cu garaj, constructii speciale si terenul aferent în suprafată de 19.934,00 m 2 din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 21, judetul Brasov Predeal

Sucursala pentru reprezentare si protocol

7.

Vila “Postăvarul” cu constructii speciale si cu terenul aferent în suprafată de 14.743,60 m 2 din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 38, judetul Brasov

 

8.

Vila “Izvorul” cu terenul aferent în suprafată de 13.426,73 m2 din Predeal, str. Nicolae Bălcescu nr. 36, judetul Brasov

 

9.

Vila “Covasna” cu terenul aferent în suprafată de 17.107,21 m2 din Covasna, str. Valea Zânelor nr. 10, judetul Covasna

 

10.

Complexul Scrovi tea compus din: 4 vile, corp administrativ, corp gardă, Club bazin, popicărie, cramă, ferme si sectii de productie, crescătorie de fazani, piscicultură, pădure si terenul aferent în suprafată de 25.618,00 m 2 din Scrovistea, Sos. Bucuresti-Ploiesti km. 32, judetul Ilfov

Sucursala agrosilvică si de agrement Scrovistea

11.

Complexul Palat Snagov compus din palat, centru de conferinte si hotel, anexe-poartă  si terenul aferent în suprafată de 253,580,00 m 2 din Snagov, judetul Ilfov

 

12.

Complexul Foisor compus din: Palatul “Foisor”, Casa veche a grădinii, Casa nouă a grădinii, anexă Palat “Foisor”, sere, casă heliport, anexe si constructii speciale, parc Sinaia si pădure cu terenul aferent în suprafată de 165.553,00 m 2 din Sinaia, Aleea Pelesului nr. 2, judetul Prahova

Sucursala pentru reprezentare si protocol

13.

Vila “Cavaleri” cu terenul aferent în suprafată de 13.038,67 m 2 din Sinaia, aleea Carmen Sylva nr. 2, judetul Prahova

 

14.

Palatul Primăverii 50 cu clădiri anexe (club si spălătorie, cabine poartă si garaj, depozit) si terenul aferent în suprafată de 23.262,00 m 2 din municipiul Bucuresti, Bd. Primăverii nr. 50, sectorul 1

Sucursala pentru reprezentare si protocol Triumf

15.

Palatul Primăverii-Lac I cu anexe si terenul aferent în suprafată de 42.946,00 m 2 din municipiul Bucuresti, bd. Mircea Eliade nr. 5-13, sectorul 1

 

16.

Casele de oaspeti-Lac II si Lac III cu garaje, magazie, patinoar, teren de tenis si vestiar, cu terenul aferent în suprafată de 68.985,00 m 2 din municipiul Bucuresti, str. Turgheniev nr. 22, sectorul 1

 

17.

Casa de oaspeti - imobil cu terenul aferent în suprafată de 843,00 m 2 din municipiul Bucuresti, str. ing. Ermil Pangratti nr. 20, sectorul 1

 

18.

Imobilul din str. pictor Margareta Sterian nr. 7, sectorul 2, cu terenul aferent de 135,64 m 2 si garaj de 31,54 m 2

 

19.

Vila nr. 1A cu terenul aferent în suprafată de 25.364,20 m 2 din comuna Snagov, judetul Ilfov

 

20.

Vila nr. 1B cu terenul aferent în suprafată de 12.271,00 m 2 din comuna Snagov, judetul Ilfov

 

21.

Vila nr. 9 cu terenul aferent în suprafată de 14.625,70 m 2 din comuna Snagov, judetul Ilfov

 

22.

Vila nr. 10 cu anexe: Casa tărănească, sere, bar, debarcader, hangar, alte anexe si terenul aferent în suprafată de 37.958,10 m 2 din comuna Snagov, judetul Ilfov

 

23.

Vila nr. 11 cu 4 constructii anexe, garaje si terenul aferent în suprafată de 27. 412,60 m 2 din comuna Snagov, judetul Ilfov

 

24.

Casa de oaspeti cu ferma “Brăde” nr. 2, constructii-anexe si terenul aferent în suprafată de 175.440,00 m 2 din Suceava, Str. Parcului nr. 1, judetul Suceava

Sucursala pentru reprezentare si protocol Suceava