MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 141         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 25 februarie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE

DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

29. - Ordin pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

REPUBLIRI

 

Ordonanta Guvernului nr. 39/1996 privind înfiintarea si functionarea Fondului de garantare a depozitelor în sistemul bancar

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

CASA NATIONADE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

 

ORDIN

pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special,

necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

având în vedere:

- art. 1 alin. (1) lit. k) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.244/2001, publicată înMonitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001;

- art. 1. alin. (1) lit. h) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001;

- art. 1 alin. (1) lit. e) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 38 din 21 ianuarie 2002;

- Referatul Directiei generale norme contractuale si relatii cu furnizorii nr. 163 din 31 ianuarie 2002, aprobat de directorul general al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

în temeiul prevederilor art. 18 lit. h) din Statutul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, aprobat prin Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 37/2001, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - (1) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele activitătilor realizate de medicii din asistenta medicală primară, necesare facturării lunare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 1 a) - 1 i).

(2) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele activitătilor realizate de medicii din asistenta medicală ambulatorie de specialitate, necesare facturării lunare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 2 a) - 2 h) si anexei nr. 4 (Scrisoare medicală).

(3) Se aprobă utilizarea formularelor unice pe tară, fără regim special, care includ si desfăsurătoarele activitătilor realizate de medicii din asistenta medicală spitalicească, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, necesare facturării lunare în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a activitătii realizate potrivit contractului de furnizare de servicii medicale, conform anexelor nr. 3 a) - 3 e) bis si anexei nr. 4 (Scrisoare medicală).

(4) Se aprobă utilizarea în vederea decontării de către casele de asigurări de sănătate a formularelor tipizate de “Factură fiscală” fără T.V.A.

Art. 2. - Anexele nr. 1[a)-i)], nr. 2[a)-h)], nr. 3[a)-e)] si nr. 4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 3. - Furnizorii de servicii medicale vor raporta serviciile medicale prestate începând cu luna ianuarie 2002, în vederea decontării acestor servicii de către casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti si de cele asimilate acestora, potrivit formularelor aprobate prin prezentul ordin.

Art. 4. - Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate nr. 7 din 9 februarie 2001 pentru aprobarea utilizării formularelor unice pe tară, fără regim special, necesare raportării activitătii furnizorilor de servicii medicale, îsi încetează valabilitatea la data de 31 decembrie 2001.

Art. 5. - Directia generală norme contractuale si relatii cu furnizorii si directiile de specialitate din cadrul Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări desănătate judetene si a municipiului Bucuresti, precum si cele asimilate acestora vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 6. - Prezentul ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002 si se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2002.

Nr. 29.

 

ANEXA Nr. 1a)

 

Casa de asigurări de sănătate

........................................

 

Cabinetul medical ........

Reprezentantul legal al cabinetului

..............................................

Localitatea ....................

Medic de familie .................

Judetul ..........................

 

 

LISTA INITIAA ASIGURATILOR ÎNSCRISI

Grupa de vârstă .....................................…*)

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele asiguratului

Codul

numeric personal

Adresa asiguratului

Vârsta

la data

de 1 ianuarie

2002*)

Codul

categoriei

din care

face parte

asiguratul **)

Data

înscrierii

pe listă

Data iesirii

de pe listă

Semnătura

asiguratului sau,

după caz,

a apartinătorului

legal ori

a reprezentantului

legal al institutiei

tutelare

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

 

N

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

Semnătura si parafa medicului de familie

..........................................................


**) Grupa de vârstă se completează conform art. 1 alin. (2) lit. a) pct. 1 din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 604/4.188/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală primară, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 852 din 29 decembrie 2001. Pentru asiguratii în vârstă de 0-1 an se va completa vârsta în luni la data înscrierii pe listă.

**) Codul se completează conform codificării categoriilor de asigurati, prevăzută în anexa nr. 1b).

NO:

1. Formularul se întocmeste în două exemplare, dintre care unul se depune la casa de asigurări de sănătate, în vederea contractării de către reprezentantul legal al cabinetului medical, si se actualizează la solicitarea casei de asigurări de sănătate judetene, pe baza anexei nr. 1 c) si/sau a anexei nr. 1d).

2. Datele din listă se vor completa cu litere de tipar.

 

ANEXA Nr. 1b)

 

CODIFICAREA CATEGORIILOR DE ASIGURATI

 

Categoria din care face parte asiguratul

Cod

Copil în cadrul familiei

01

Copil încredintat sau dat în plasament unui serviciu public specializat ori unui organism privat autorizat

02*)

Salariat

03

Pensionat pentru limită de vârstă

04

Pensionat de invaliditate

05*)

Somer sau beneficiar de alocatie de sprijin

06

Tineri cu vârsta între 18 - 26 de ani, care sunt elevi, studenti sau ucenici si care nu realizează venituri din muncă

07

Persoane cu handicap cu vârsta de peste 18 ani, care nu realizează venituri

08

Sot, sotie, părinti si bunici, fără venituri proprii, aflati în întretinerea unei persoane asigurate

09

Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 118/1990

10

Persoane ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea nr. 44/1994

11

Persoane prevăzute la art. 2 din Legea nr. 42/1990

12

Militari în termen

13

Persoane cu vârsta de peste 18 ani care fac parte din familii beneficiare de ajutor social în baza Legii nr. 416/2001

14

Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau arest preventiv

15

Liber-profesionisti

16

Persoane care au dobândit calitatea de asigurat în baza contributiei la asigurările de sănătate stabilite în raport cu venitul agricol

17

Persoane institutionalizate în centre de îngrijire si asistentă care nu au medic încadrat

18*)

 


*) Pentru persoanele nou-înscrise pe listă, în aceste situatii se vor ata a actele doveditoare.

 

ANEXA Nr. 1c)

 

Casa de asigurări de sănătate

........................................

 

Cabinetul medical ........

Reprezentantul legal al cabinetului

..............................................

Localitatea ....................

Medic de familie .................

Judetul ..........................

 

 

MISCAREA LUNAA ASIGURATILOR ÎNSCRISI SI PE LISTELE MEDICILOR DE FAMILIE

în luna ……… anul ……

 

A. Intrări/Iesiri în/din listă

 

Nr.

crt.

Numele si prenumele asiguratului

Codul

numeric personal

Adresa asiguratului

Vârsta

la data

de 1 ianuarie

2002*)

Codul

categoriei

din care

face parte

asiguratul **)

Data

înscrierii

pe listă

Data iesirii

de pe listă

Semnătura

asiguratului sau,

după caz,

a apartinătorului

legal ori

a reprezentantului

legal al institutiei

tutelare

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


**) Pentru asiguratii sub un an se vârsta (număr de luni) la data înscrierii pe listă.

**) Codul se completează conform codificării categoriilor de asigurati, prevăzută în anexa nr. 1 b).

NO:

1. Formularul se întocmeste în două exemplare, dintre care unul se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al cabinetului medical până la data de 3 a lunii următoare.

2. Datele din listă se vor completa cu litere de tipar.

 

B. Recapitulatia asiguratilor înscrizi pe lista medicului de familie în luna... anul...

 

Grupa de vârstă

Număr de asigurati.

Rămasi în evidentă la sfârsitul lunii în curs

Iesiri

Intrări

Rămasi în evidentă la sfârsitul lunii precedente

1

2

3

4

5

sub 1 an

 

 

 

 

1-4 ani

 

 

 

 

5-59 de ani

 

 

 

 

60 de ani si peste

 

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

Semnătura si parafa medicului de familie

................................................................

NO:

1. Formularul se întocmeste în două exemplare, dintre care unul se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al cabinetului medical până la data de 3 a lunii următoare.

2. Datele din listă se vor completa cu litere de tipar.

3. Miscarea asiguratilor pe grupe de vârstă se face anual, la data de 1 ianuarie, luându-se în considerare vârsta împlinită la acea dată. Exceptie fac asiguratii din grupa de vârstă sub 1 an, pentru care miscarea se face lunar până la împlinirea vârstei de 1 an.

 

ANEXA Nr. 1d)

 

Casa de asigurări de sănătate

..............................................

 

CONFIRMAREA ASIGURATILOR ÎNSCRISI*)

 

Către Cabinetul medical ..............................

Localitatea .......................................

Judetul .............................................

 

1. Structura pe vârste

Număr de asigurati

Sub 1 an, din care copii încredintati sau dati în plasament

.............................................

.............................................

1-4 ani, din care copii încredintati sau dati în plasament

.............................................

.............................................

5-59 de ani, din care:

.............................................

- copii încredintati sau dati în plasament

.............................................

- pensionari pentru pierderea temporară a capacitătii de muncă

.............................................

60 de ani si peste, din care:

.............................................

persoane institutionalizate în centre de îngrijire si asistentă fără medic încadrat

.............................................

TOTAL:

.............................................

Casa de asigurări de sănătate ...............................................

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor. Am luat cunostintă, ...............................................

Data ..................................

Data ..................................

 

*) Se completează în două exemplare de către compartimentul de resort din cadrul casei de asigurări de sănătate, dintre care unul se înaintează reprezentantului legal al cabinetului medical până la data următoarei raportări. Dacă în urma verificării formularului “Lista initială a asiguratilor înscrisi” - pe grupe de vârstă - si a celui cuprins în anexa 1c) pct. B, pentru lunile în care există înscrisi care si-au pierdut calitatea de asigurat prin neplata contributiei se completează această confirmare a asiguratilor înscrisi cu anexarea listei de asigurati.

 

ANEXA Nr. 1e)

 

Casa de asigurări de sănătate

........................................

 

Cabinetul medical ........

Reprezentantul legal al cabinetului

..............................................

Localitatea ....................

Medic de familie .................

Judetul ..........................

 

 

DESSUTORUL

punctajului activitătii lunare a medicului de familie

Luna ...anul ...

 

1. Numărul de puncte “per capita”

 

Nr. crt.

Grupa de vârstă

Sub 1 an

1-4 ani

5- 59 de ani

60 de ani si peste

Total

1.

Număr de puncte/ persoană/an

14,5

18,5

12

16

13

10

12,5

12,5

14,5

 X

2.

Număr de persoane

la sfârsitul lunii precedente

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Număr de puncte

(rd. 1 x rd. 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Număr de puncte pentru calculul sumei cuvenite:

a) dacă total rând 3 este mai mic de 25.000 -> total rând 3 = ......;

b) dacă total rând 3 este mai mare de 25.000 -> 25.000 + (total rând 3 - 25.000) x 0,25 = ......

Număr de puncte pe lună...... = a/12 luni sau b/12 luni ...

 

2. Corectia numărului de puncte “per capita” în raport cu gradul profesional si cu conditiile de muncă

 

Număr de puncte “per capita” pe lună mentionat

la pct. 1 din Desfăsurătorul punctajului

activitătii lunare a medicului de familie

Ajustarea numărului de puncte “per capita”
pe lună

Total număr de puncte lunar

(col. 1 ± col. 2 + col. 3)

Majorarea/diminuarea numărului de puncte “per capita” în functie de gradul profesional (col. 1 x procent de majorare/diminuare)

Conditii de muncă

(col. 1 x procent de majorare)

1

2

3

4

 

 

 

 

 

3. Recapitulatia punctajului pentru persoane înscrise pe listă în functie de perioada de activitate

 

Număr

de zile lucrătoare

ale lunii

Perioada de întrerupere

(zile lucrătoare)

Număr de zile lucrătoare

luate în calcul

(col. 1 - col. 2)

 

Total puncte pe lună

(pct. 2. col. 4)

Total puncte “per capita”

luate în calculul drepturilor

col. 4 x col. 3/col. 1

1

2

3

4

5

 

 

 

 

 

 

Se completează pentru medicii cu liste proprii de asigurati care încep sau întrerup activitatea în cursul unei luni.

4. Punctajul pentru servicii medicale

 

Denumirea serviciului medical

Număr de puncte pe serviciu sau pe caz confirmat

Număr de persoane beneficiare/lună

Număr total

de

puncte

1

2

3

4=2x3

I. Imunizări

X

*)

*)

II. Examen de bilant

 

 

 

Copii:

 

 

 

- la externarea de la maternitate

12

 

 

- la 1 lună

12

 

 

- la 2 luni

18

 

 

- la 4 luni

18

 

 

- la 6 luni

18

 

 

- la 19 luni

8

 

 

- la 12 luni

8

 

 

- la 15 luni

6

 

 

- la 18 luni

6

 

 

- de la 2 ani până la 7 ani, anual

6

 

 

III. Depistare activă TBC:

 

 

 

- bolnav TBC nou-descoperit, activ

20*)/caz

 

 

- urmărirea si aplicarea tratamentului strict supravegheat până la scoaterea din evidentă

40/lună

 

 

IV. Depistare activă a bolilor cu transmitere sexuală (lues, gonoree, HIV, Chlamydia, herpes genital, papilomatoză genitală)

20*)/caz

 

 

V. Supravegherea gravidei si a lehuzei

 

 

**)

VI. Asistenta medicală în afara programului de lucru anuntat

 

 

 

Între orele 20,00-8,00:

 

 

 

- în centrul de permanentă

10/oră

 

 

- acolo unde nu este organizat centru de permanentă

40/solicitare

 

 

Până la ora 20,00:

 

 

 

- în centrul de permanentă

10/oră

 

 

- acolo unde nu este organizat centru de permanentă

20/solicitare

 

 

VII. Screening pentru depistarea cancerului

6/caz

 

 

TOTAL:

 

 

 

 


*) Se va trece totalul din anexa nr. 1f).

**) Se acordă pe caz trimis la medicul specialist si confirmat de acesta.

**) Se va trece totalul din anexa nr. 1f) bis.

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

Reprezentantul legal al cabinetului,

..........................................................

 

NO:

Formularul se întocmeste în două exemplare, dintre care unul se depune la casa de asigurări de sănătate de către reprezentantul legal al cabinetului medical până la data de 3 a lunii următoare.

 

ANEXA Nr. 1f)

 

Casa de asigurări de sănătate

........................................

 

Cabinetul medical ........

Reprezentantul legal al cabinetului

..............................................

Localitatea ....................

Medic de familie .................

Judetul ..........................

 

 

DESSUTOR

de activitate pentru imunizări pentru luna ......

 

 

Denumirea serviciului medical

Total

persoane

catagrafiate*)

Total

persoane

imunizate

Procent

realizat

de

imunizări**)

Număr de

imunizări

egal

cu 95%

Număr de

imunizări

ce depăsesc

95%

Număr de

puncte/imunizare

aferent

la 95%

din imunizări.

Număr de

puncte/imunizare

aferent la peste

95%

din imunizări

Număr total

de puncte

pe lună**)

1

2

3

4 = col. 3/col. 2 x 100

5 = 95 x col. 2/100

6 = col. 3-col. 5

7

8

9 = (col. 5 x col. 7) +

(col. 6 x col. 8)

Imunizări

 

 

 

 

 

 

 

 

antituberculoasă vaccin BCG

 

 

 

 

 

4

8

 

revaccinare BCG, inclusiv pentru verificarea cicatricei post primo vaccinare

 

 

 

 

 

4

8

 

testare PPD

 

 

 

 

 

4

8

 

antihepatită B

 

 

 

 

 

4

8

 

antipoliomielitică

 

 

 

 

 

4

8

 

împotriva difteriei, tetanosului si tusei convulsive - DTP(sau DT la cazurile la care vaccinarea DTP este contraindicată)

 

 

 

 

 

4

8

 

antirujeolic

 

 

 

 

 

4

8

 

împotriva difteriei, tetanosului - DT (revaccinare)

 

 

 

 

 

4

8

 

împotriva difteriei, tetanosului - la adult dT (revaccinare)

 

 

 

 

 

4

8

 

împotriva tetanosului - dT sau VTA

 

 

 

 

 

4

8

 

alte vaccinări în caz de necesitate, impuse de Ministerul Sănătătii si Familiei

 

 

 

 

 

4

8

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

 

 

 

 


**) Reprezintă asiguratii de pe lista proprie plus persoanele neînscrise pe lista proprie, dar repartizate de către directia de sănătate publică medicului de familie pentru efectuarea imunizărilor.

**) Dacă procentul realizat este sub 95%, nu se completează coloanele 5 si 6. În acest caz numărul total de puncte din col. 9 va fi egal cu col. 3 x col. 7.

 

NO:

Formularul se întocmeste în două exemplare de către medicul de familie, dintre care unul se depune la casa deasigurări de sănătate de către reprezentantul legal al cabinetului până la data de 3 a lunii următoare, ca anexă la factura lunară.

 

Răspundem de realitatea si exactitatea datelor.

Semnătura si parafa medicului de familie

.......................................................

 

ANEXA Nr. 1f) bis

DESFASURATOR

de activitate pentru alte servicii medicale*) in luna .............

 

Denumirea serviciului medical confirmat

Numar de servicii pe zi confirmat

 

 

 

Total servicii

pe luna

Numar de

puncte pe

serviciu

sau pe caz

Numar

total

de puncte

pe luna

1

2

 

3

4

5 = 3 x 4

I. Examen de bilant

 

 

 

 

 

Copii:

 

 

 

 

 

la externarea de la maternitate

 

12             

 

 

 

la 1 luna

 

12             

 

 

 

la 2 luni

 

8             

 

 

 

la 4 luni

 

8             

 

 

 

la 6 luni

 

8              

 

 

 

la 9 luni

 

8             

 

 

 

la 12 luni

 

8             

 

 

 

la 15 luni

 

6             

 

 

 

la 18 luni

 

6             

 

 

 

de la 2 ani pana la 6 ani inclusiv, anual

 

6             

 

 

 

II. Depistare activa TBC bolnav TBC nou-descoperit

 

20**)

 

 

 

urmarirea si aplicarea TSS pana la scoaterea din evidenta

 

40/luna

 

 

 

III. Depistare activa a BTS

 

20**)

 

 

 

IV. Continuitatea asistentei medicale

 

 

 

 

 

Pana la ora 20,00:

 

 

 

 

 

- in centrul de permanenta

 

10 puncte/ora de  solicitare

 

 

 

- acolo unde nu este organizat centru de permanenta

 

20 de puncte/de solicitare

 

 

 

Intre orele 20,00-8,00:

 

 

 

 

 

- in centrul de permanenta

 

10 puncte/ora

 

 

 

- acolo unde nu este organizat centru de permanenta

 

40 de puncte/solicitare

 

 

 

V. Screening pentru depistarea cancerului

 

6 puncte/caz

 

 

 

 

*) Se completeaza si se ataseaza la factura lunara prezentata casei de asigurari de sanatate de catre fiecare medic de familie. **) Se acorda pe caz trimis la medicul specialist si confirmat de acesta.

 

VI. Supravegherea gravidei

Total gravide consultate

Din care cazuri sociale

Numar de puncte

Numar total puncte pe luna

0

1

2

3

4=1x3+2x5

Luarea in evidenta

 

 

10  

 

Supravegherea:           

 

 

 

 

luna a 3-a               

 

 

8   

 

luna a 4-a               

 

 

8    

 

luna a 5-a               

 

 

8   

 

luna a 6-a               

 

 

8   

 

luna a 7-a               

 

 

8   

 

luna a 8-a               

 

 

8   

 

luna a 9-a               

 

 

8   

 

Urmarirea lauzei:        

 

 

 

 

la iesirea din maternitate

 

 

8   

 

la 4 saptamani           

 

 

8   

 

TOTAL:                   

 

 

 

 

TOTAL cap. II:           

x     

x      

x   

 

 

*) Pentru gravidele cazuri sociale, numarul de puncte din col. 3 se majoreaza cu 5, conform art. 1 alin. (3) lit. e) din anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 604/4.188/2001.

 

Raspundem de realitatea si exactitatea datelor

Semnatura si parafa medicului de familie

..........................................

 

ANEXA Nr. 1 g)

 

Casa de asigurari de sanatate .............................

RAPORTARE TRIMESTRIALA

a caselor de asigurari de sanatate catre Casa Nationala

de Asigurari de Sanatate

Situatia punctajului in asistenta medicala primara pe

trimestrul ......... pentru stabilirea valorii definitive a punctului

 

 

 

Luna

Numar de puncte pe trimestru

Total puncte "per capita" ajustate, luate in calculul drepturilor*)

Total puncte pentru servicii medicale

            1

                 2                 

3         

I.

                                  

 

II.

                                  

 

III.

                                  

 

TOTAL:

                                  

 

Numar de puncte

raportate in plus sau minus**)                                   

 

 

 

 

 

 

*) Pct. 2 col. 4 sau pct. 3 col. 5 din anexa nr. 1e). **) Se va trece cu plus numarul de puncte omise la raportare intr-un trimestru anterior (defalcat pentru fiecare trimestru dupa caz); se va trece cu minus numarul de puncte raportate eronat in plus intr-un trimestru anterior (defalcat pentru fiecare trimestru, dupa caz).

Raspundem de realitatea si exactitatea datelor.

 

Director general,

....................

 

 

 

Director economic,

 

.......................

Intocmit,

 

 

NOTA: Formularul se intocmeste in doua exemplare de catre casele de asigurari de sanatate, dintre care un exemplar se inainteaza Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la data de 15 a lunii urmatoare trimestrului incheiat. Se va trece in clar numele semnatarilor.

 

ANEXA Nr. 1h)

 

SUMELE

aferente veniturilor medicilor de familie nou-veniti intr-o localitate

in cabinete deja existente sau in cabinete nou-infiintate si

sumele aferente administrarii si functionarii acestor cabinete

 

 

Numar de zile   lucratoare ale lunii

Numar de zile lucrate

Venitul mediu lunar

Suma pentru cheltuielile de administrare si functionare ale cabinetului**)

(col. 3 x 1,5)

Indemnizatie de administrare si instalare***)

Total sume luate in calculul drepturilor

(col. 3 + col. 4) x col. 2/col. 1

1

2

3

4

5

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Conform art. 12 alin. (1) lit. a) din Contractul-cadru rep privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.244/2001.

**) Conform art. 12 alin. (1) lit. b) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.244/2001.

***) Conform art. 12 alin. (2) din Contractul-cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale in cadrul sistemului asigurarilor sociale de sanatate in asistenta medicala primara, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 1.244/2001.

Raspundem de realitatea si exactitatea datelor.

 

Director general,

....................

Director economic,

.......................

 

NOTA: Pentru intreaga luna lucrata col. 2 / col. 1 = 1

 

ANEXA Nr. 1i)

Casa de asigurari de sanatate ..............................

RAPORTARE

trimestriala a caselor de asigurari de sanatate catre Casa

Nationala de Asigurari de Sanatate

Situatia cheltuielilor cu medicii nou-veniti intr-o localitate in

cabinete medicale nou-infiintate sau in cabinetele

deja existente, trimestrul ...............

 

Luna

Numar de

medici

Cheltuieli

de personal*)

Sume pentru cheltuieli de administrare si functionare a cabinetului

Indemnizatie

de instalare

Total sume

1

2

3

4

5

6 = 3 + 4 + 5

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

TOTAL:

       

 

 

 

 

Sume raportate in plus sau in minus**)

       

 

 

 

 

 

 

*) Cheltuielile de personal reprezinta un venit echivalent cu media dintre salariul maxim si cel minim prevazute in sistemul sanitar bugetar corespunzator gradului profesional obtinut, la care se aplica sporurile prevazute in conditiile stabilite in norme. **) Se va trece cu plus numarul de puncte omis la raportare intr-un trimestru anterior (defalcat pentru fiecare trimestru, dupa caz); se va trece cu minus numarul de puncte raportate eronat in plus intr-un trimestru anterior (defalcat pentru fiecare trimestru, dupa caz).

 

Raspundem de realitatea si exactitatea datelor.

Director general,

....................

 

 

 

Director economic,

 

.......................

Intocmit,

 

 

NOTA: Formularul se intocmeste in doua exemplare de catre casele de asigurari de sanatate, dintre care un exemplar se inainteaza Casei Nationale de Asigurari de Sanatate la data de 15 a lunii urmatoare trimestrului incheiat. Se va trece in clar numele semnatarilor.

 

ANEXA Nr. 2a)

 

Casa de asigurări de sănătate

........................................

 

Cabinetul medical ........

Medic de specialitate .................

Localitatea ....................

 

Judetul ..........................

 

 

DESFASURATOR LUNAR

al serviciilor medicale in ambulatoriul de specialitate

 

Consultatii medicale initiale si de control luna ............. anul ............... 

 

Nr.crt.

Specialitatea*)

…………….

Numar de consultatii pe zi

Total consultatii

Numar de puncte pe tip de consultanta

Numar total de puncte (col. 4 x col. 5)

Consultatii

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

1.

Consultatii intiale  - total din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

-Adulti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15*)

 

 

 

- Copii (0-5 ani)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

2.

Consultatii de control  - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

- Adulti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10*)

 

 

 

- Copii (0-5 ani)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Pentru specialitatile psihiatrie si psihiatrie pediatrica consultatia initiala = 20 de puncte si consultatia de control = 15 puncte, conform anexei nr. 3 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001.

 

Raspundem de realitatea si exactitatea datelor.

Reprezentantul legal al cabinetului,

...................................

Semnatura si parafa medicului de specialitate

...................................

 

NOTA: Formularul se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se depune la casa de asigurari de sanatate de catre reprezentantul legal al cabinetului medical pana la data de 3 a lunii urmatoare.

 

ANEXA Nr. 2b)

 

Casa de asigurări de sănătate

........................................

 

Cabinetul medical ........

Medic de specialitate .................

Localitatea ....................

 

Judetul ..........................

 

 

DESFASURATOR LUNAR

al serviciilor medicale si tratamentelor in ambulatoriul de specialitate

Luna .................. anul .....................

 

Nr.crt.

Denumirea serviciului medical

Numar de consultatii pe zi

Total consultatii

Numar de puncte pe tip de consultanta

Numar total de puncte (col. 4 x col. 5)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

1.

Consultatii intiale  - total din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

-Adulti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15*)

 

 

 

- Copii (0-5 ani)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

2.

Consultatii de control  - total, din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

- Adulti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10*)

 

 

 

- Copii (0-5 ani)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

Total:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Serviciile medicale efectuate se completeaza conform anexei nr. 3 pct. II la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Romania nr. 603/4.189/2001.

 

Raspundem de realitatea si exactitatea datelor.

Reprezentantul legal al cabinetului,

...................................

Semnatura si parafa medicului de specialitate

...................................

 

NOTA: Formularul se intocmeste in doua exemplare, dintre care un exemplar se depune la casa de asigurari de sanatate de catre reprezentantul legal al cabinetului medical pana la data de 3 a lunii urmatoare.

 

ANEXA Nr. 2b) bis

 

Casa de asigurări de sănătate

........................................

 

Cabinetul medical ........

Medic de specialitate .................

Localitatea ....................

 

Judetul ..........................

 

 

DESFASURATOR LUNAR

al procedurilor de terapie fizicala efectuate in bazele de tratament ale cabinetelor

medicale din ambulatoriul de specialitate

Luna .................. anul .....................

 

Nr.crt.

Denumirea procedurii de terapie fizicala*)

Numar de consultatii pe zi

Total consultatii

Numar de puncte pe tip de consultanta

Numar total de puncte (col. 4 x col. 5)

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

1

2

3

4

5

6

1.

Consultatii intiale  - total din care:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

 

-Adulti