MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 149         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 28 februarie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 314 din 20 noiembrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, aprobată prin Legea nr. 132/1995, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

247. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

248. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale privind aprobarea Metodologiei de solutionare a neîntelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale

 

249. - Decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale pentru modificarea si completarea Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 314

din 20 noiembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2

din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, aprobată prin Legea nr. 132/1995, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Marioara Prodan - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, aprobată prin Legea nr. 132/1995, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Top Netty” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 4.159/2001 al Judecătoriei Timisoara.

La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită. Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, precizând că textul de lege criticat a mai făcut obiectul controlului de constitutionalitate, Curtea Constitutională stabilind că acesta este conform prevederilor Constitutiei. În acest sens se invocă Decizia nr. 95 din 11 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 22 august 2000, prin care Curtea a retinut că aplicarea si executarea unei sanctiuni pecuniare, constând în măsura confiscării unor bunuri sau valori, desi determină în mod direct diminuarea patrimoniului celui sanctionat, nu constituie totusi o încălcare a prevederilor constitutionale privind ocrotirea proprietătii private. În final se consideră că atât solutia pronuntată, cât si considerentele acelei decizii sunt valabile si în prezenta cauză, întrucât nu se invocă elemente noi de natură să determine reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, constată următoarele:

Prin Încheierea din 17 aprilie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 4.159/2001, Judecătoria Timisoara a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 23/ 995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, aprobată prin Legea nr. 132/1995, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Top Netty” - S.R.L. din Timisoara.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate încalcă prevederile constitutionale ale art. 41 alin. (7) si (8), referitoare la protectia proprietătii private, si pe cele ale art. 114 alin. (5), referitoare la aprobarea sau respingerea ordonantelor, deoarece stabilesc în afara sanctiunii amenzii pentru contraventia prevăzută la art. 1 lit. a) si confiscarea produselor nemarcate sau marcate necorespunzător si, după caz, anularea de către autoritatea emitentă a licentei de atestare a dreptului de marcare, măsuri care determină în mod direct o diminuare a patrimoniului celui sanctionat si care

astfel constituie o încălcare a prevederilor constitutionale privind ocrotirea proprietătii private si a prezumtiei caracterului licit al dobândirii bunurilor. Pe de altă parte se sustine că, întrucât măsura confiscării nu este dispusă prin lege, ci printr-o ordonantă a Guvernului, se încalcă si art. 114 alin (5) din Constitutie.

Exprimându-si opinia asupra exceptiei, instanta de judecată consideră că aceasta este neîntemeiată, deoarece, pe de o parte, textul de lege criticat dispune confiscarea averii care nu a fost dobândită în mod licit, iar pe de altă parte, obligativitatea respectării legii presupune si respectarea actelor normative subordonate legii. În conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a fost comunicată pre edintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctul de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată, deoarece dispozitiile legale criticate nu încalcă prevederile art. 41 alin. (7) si (8) si nici pe cele ale art. 114 alin. (5) din Constitutie, pentru că “se referă tocmai la sanctionarea unor fapte de încălcare a legii în urma cărora se dobândesc bunuri în mod ilicit”. În ceea ce priveste pretinsa încălcare a prevederilor art. 114 alin. (5) din Constitutie Guvernul consideră că este ignorat “sensul dispozitiilor art. 107 si ale art. 114 din Constitutie care prevăd competenta Guvernului de a adopta ordonante fie în temeiul unei legi de abilitare, fie ordonante de urgentă în cazuri exceptionale, aceasta reprezentând o delegare a atributiilor legislative ale Parlamentului”. Se mai arată că în ambele cazuri ordonantele au fost emise de Guvern în baza unor legi de abilitare.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezultă din încheierea de sesizare, îl constituie dispozitiile art. 15 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, aprobată prin Legea nr. 132/1995, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, dispozitii care au următorul continut:

“Contraventia prevăzută la alin. 1 lit. a) se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 100.000.000 lei, confiscarea produselor nemarcate sau marcate necorespunzător si, după caz, anularea, de către autoritatea emitentă, a licentei de atestare a dreptului de marcare.”

În sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia a invocat încălcarea următoarelor prevederi constitutionale:

- art. 41 alin. (7) si (8): “(7) Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă (8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai în conditiile legii.”;

- art. 114 alin. (5): “Aprobarea sau respingerea ordonantelor se face printr-o lege în care vor fi cuprinse si ordonantele ale căror efecte au încetat potrivit alineatului (3).”

Examinând exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constată că aceasta este neîntemeiată pentru considerentele ce urmează: Potrivit textului criticat al ordonantei, în afara sanctiunii cu amendă, contraventia prevăzută la alin. 1 lit. a) se sanctionează cu confiscarea produselor nemarcate sau marcate necorespunzător, măsură care nu numai că nu încalcă art. 41 alin. (8) din Constitutie, ci este permisă chiar în conformitate cu aceste prevederi, întrucât bunurile sunt rezultate din contraventii si, prin urmare, pot fi confiscate, în conditiile legii. Prin urmare Curtea retine că în cauză a fost respectată si prevederea art. 41 alin. (8) din Constitutie, potrivit căreia bunurile pot fi confiscate “numai în conditiile legiiii, avându-se în vedere notiunea de lege în sens larg. Împrejurarea că dispozitia criticată este prevăzută într-o ordonantă a Guvernului, si nu într-o lege, nu are nici o relevantă, deoarece, potrivit art. 107 alin. (3) din Constitutie, “Ordonantele se emit în temeiul unei legi speciale de abilitare, în limitele si în conditiile prevăzute de acestea”, iar conform art. 114 alin. (1) din Constitutie, “Parlamentul poate adopta o lege specială de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante în domenii care nu fac obiectul legilor organic”. Or, Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 a fost emisă în temeiul Legii nr. 81/1995 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si a fost modificată ulterior prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998 (ordonantă emisă, de asemenea, în baza unei legi de abilitare, Legea nr. 148/1998). Curtea observă totodată că au fost respectate prevederile art. 114 alin. (5) din Constitutie, deoarece ordonanta criticată a fost aprobată de Parlament prin Legea nr. 132/1995. Curtea constată, de asemenea, că dispozitiile criticate nu contravin nici prevederilor art. 41 alin. (7) din Constitutie, potrivit cărora “Averea dobândită licit nu poate fi confiscată. Caracterul licit al dobândirii se prezumă”, deoarece, în spetă, nu este vorba de bunuri dobândite licit, ci de bunuri rezultate din contraventii. Astfel prezumtia caracterului licit al dobândirii acestor bunuri nu mai operează, dovedindu-se dimpotrivă caracterul ilicit al dobândirii acestora. În consecintă, Curtea retine că art. 15 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, aprobată prin Legea nr. 132/1995, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, nu numai că nu contravine textelor constitutionale invocate, ci constituie dimpotrivă o punere în aplicare a acestora, deoarece ordonanta este emisă cu respectarea prevederilor art. 114 din Constitutie, referitoare la delegarea legislativă, iar măsura confiscării este conformă prevederilor art. 41 alin. (8) din Constitutie. De altfel Curtea constată că textul criticat a mai format obiectul controlului de constitutionalitate. Astfel, spre exemplu, prin Decizia nr. 95 din 11 mai 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 392 din 22 august 2000, Curtea Constitutională a stabilit că exceptia de neconstitutionalitate având acelasi obiect este neîntemeiată, întrucât “aplicarea si executarea unei sanctiuni pecuniare, precum si măsura confiscării unor bunuri sau valori, desi determină în mod direct diminuarea patrimoniului celui sanctionat, nu constituie, totusi, o încălcare a dispozitiilor constitutionale privind ocrotirea proprietătii private”. S-a mai retinut că “împrejurarea dacă bunurile  a căror confiscare s-a dispus de organul constatator au fost sau nu produse din contraventie, au servit sau nu la săvârsirea contraventiei, precum si existenta ori inexistenta vinovătiei făptuitorului constituie elemente ale stării de fapt, a căror stabilire, prin mijloacele legale de probă, cade în competenta exclusivă a instantei de judecată, învestită cu solutionarea litigiului, iar nu în competenta Curtii Constitutionale”. Curtea apreciază că este lipsită de relevantă împrejurarea că Legea nr. 32/1968, la care face trimitere art. 16 din ordonanta criticată, nu mai este în vigoare, fiind abrogată prin Ordonanta Guvernului nr. 2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contraventiilor (publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001), deoarece principiile referitoare la vinovătie, la sanctiunile contraventionale principale si sanctiunile contraventionale complementare, între care se află si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii, au fost preluate în dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.

Fată de cele de mai sus, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 15 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 23/1995 privind instituirea sistemului de marcare pentru tigarete, produse din tutun si băuturi alcoolice, aprobată prin Legea nr. 132/1995, modificată si completată prin Ordonanta Guvernului nr. 86/1998, exceptie ridicată de Societatea Comercială “Top Netty” - S.R.L. din Timisoara în Dosarul nr. 4.159/2001 al Judecătoriei Timisoara.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 noiembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Marioara Prodan

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

AUTORITATEA NATIONAL DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Contractului-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, în temeiul prevederilor art. 5 lit. c) si ale art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări prin Legea nr. 791/2001, emite prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Contractul-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor si Serviciul legislatie, contencios vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Gheorghe Radu

 

Bucuresti, 6 februarie 2002.

Nr. 247.

 

ANEXA

 

CONTRACT - CADRU

de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

I. Părtile contractante:

Societatea Comercială .........................................................., cu sediul în ..............................................., str. ................................... nr. ............, judetul/sectorul ....................., cod postal .................................., telefon ......................., fax ............................, înregistrată la Oficiul registrului comertului sub nr. .........................................................., cod SIRUES ...................................., cod fiscal ........................., având contul nr. ....................................., deschis la ....................................................., reprezentată legal prin ..........................................................., în calitate de prestator al serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, titular al licentei de înmagazinare/stocare a gazelor naturale, denumită în cele ce urmează prestator, operator SÎSGN, pe de o parte,

si

Societatea Comercială ...................................................., cu sediul în ......................................., str. ............................. nr. ................, judetul/sectorul ..........................., cod postal ................................., telefon .................................., fax .............................., înregistrată la Oficiul registrului comertului sub nr. ........................., cod SIRUES ...................................., cod fiscal .............................., având contul nr. ..........................., deschis la .........................................., reprezentată legal prin ....................................................., în calitate de beneficiar al serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, denumită în cele ce urmează beneficiar, pe de altă parte, au convenit încheierea prezentului contract.

II. Terminologie

Art. 1. - Termenii utilizati în prezentul contract si lista cuprinzând abrevierile sunt prevăzuti în anexele nr. 1 si 2.

III. Obiectul contractului

Art. 2. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, desemnând ansamblul de activităti si operatiuni desfăsurate de prestator pentru sau în legătură cu rezervarea capacitătii de depozitare în depozitele subterane si pentru injectia, depozitarea în si extractia din aceste capacităti a unor cantităti determinate de gaze naturale, proprietate a beneficiarului sau a unui tert desemnat de acesta.

(2) Rezervarea capacitătii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform programului prevăzut în anexa nr. 3, se face de către prestator la solicitarea beneficiarului, în scopul mentinerii capacitătii de depozitare la dispozitia acestuia, pentru depozitarea cantitătii de gaze naturale contractate, proprietate a acestuia sau a unui tert desemnat de acesta.

(3) Cantitatea de gaze naturale de ...................... m3 se înmagazinează în depozitul/depozitele de înmagazinare subterană prevăzut/prevăzute în anexa nr. 4, în conformitate cu programul stabilit, pe cicluri si pe luni, de comun acord între părtile contractante.

IV. Durata contractului

Art. 3. - Prezentul contract se încheie pentru perioada de ..............., convenită de către părti, dar nu mai mică decât un ciclu de înmagazinare.

Art. 4. - (1) Părtile pot conveni prelungirea prezentului contract pentru o perioadă de....., sub conditia remiterii unei notificări prealabile, cu minimum 30 de zile calendaristice înainte de data încetării contractului.

(2) Perioada prevăzută la alin. (1) nu poate depăsi durata de valabilitate a contractului convenit initial.

V. Predarea/preluarea comercială a gazelor naturale: măsurarea gazelor naturale.

Art. 5. - (1) Cantitătile de gaze naturale orare/zilnice/lunare, injectate conform programului prevăzut în anexa nr. 5, se asigură de către beneficiar.

(2) Cantitătile de gaze naturale aflate în depozite se extrag la solicitarea beneficiarului, conform programului prevăzut în anexa nr. 6.

Art. 6. - (1) Măsurarea cantitătilor de gaze naturale destinate injectiei si extractiei în/din depozitele subterane se face continuu pe perioada înmagazinării, în punctele de predare/preluare comercială, cu respectarea Acordului tehnic prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Măsurarea se realizează prin intermediul contoarelor/sistemelor si echipamentelor de măsurare care îndeplinesc conditiile prevăzute de reglementările metrologice si standardele în vigoare.

(3) Cantitătile de gaze naturale destinate înmagazinării, măsurate la interfata SNT cu SÎSGN, respectiv la interfata SÎSGN cu SNT, vor fi consemnate lunar în procesele-verbale încheiate de operatorul sistemului de transport si de operatorul sistemului de înmagazinare, în prezenta reprezentantului beneficiarului; determinarea cantitătilor de gaze naturale în punctele de predare/preluare comercială se face zilnic, conform prevederilor Acordului tehnic.

(4) Procesele-verbale încheiate vor sta la baza facturării de către prestator a contravalorii prestării serviciului de înmagazinare.

Art. 7. - Măsurarea si determinarea cantitătilor de gaze naturale pot fi contestate de către părti, caz în care se va proceda conform prevederilor Acordului tehnic.

Art. 8. - Calitatea gazelor naturale livrate de beneficiar/prestator în baza prezentului contract trebuie să fie conformă cu standardele în vigoare, fiind atestată pe baza buletinelor de analiză a probelor prelevate la punctele de predare/preluare comercială, la începutul ciclului de injectie, respectiv extractie, întocmite lunar sau ori de câte ori se solicită motivat de către beneficiar, cu respectarea prevederilor Acordului tehnic.

VI. Tariful de înmagazinare; modalităti si conditii de plată

Art. 9. - Beneficiarul va plăti prestatorului tariful reglementat, aferent prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform anexei nr. 8.

Art. 10. - (1) Facturarea lunară a contravalorii serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, realizată pe baza proceselor-verbale întocmite la punctele de predare/preluare comercială, termenele de plată, nivelul majorărilor de întârziere, precum si desemnarea băncilor agreate pentru derularea operatiunilor bancare se stabilesc de comun acord între părti, cu respectarea reglementărilor în vigoare.

(2) Plata tarifului de înmagazinare subterană a gazelor naturale se realizează prin orice instrument legal de plată convenit de părti.

VII. Drepturile si obligatiile prestatorului

Art. 11. - Prestatorul are următoarele drepturi:

a) să încaseze tariful aferent prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

b) să întrerupă ciclul de injectie/extractie a gazelor naturale în/din depozitele de înmagazinare subterană, cu respectarea prevederilor RPFD-SÎSGN prevăzut în anexa nr. 9 si a RPFD-SNT, aprobat prin decizie a presedintelui ANRGN, cu preavizare de ............ zile calendaristice, după expirarea unui termen de 30 de zile calendaristice de la data aplicării majorărilor de întârziere;

c) să întrerupă total sau partial injectia/extractia gazelor naturale, cu respectarea prevederilor RPFD-SÎSGN si a RPFD-SNT, în scopul efectuării reviziilor si reparatiilor sau pentru remedierea avariilor apărute la instalatiile de comprimare/instalatiile tehnologice de suprafată, reluarea acesteia urmând să se facă în termen de..... zile calendaristice de la data înlăturării cauzelor întreruperii;

d) să initieze modificarea si/sau completarea prezentului contract în cazul modificării circumstantelor care au stat la baza încheierii acestuia.

Art. 12. - Prestatorul are următoarele obligatii:

a) să factureze beneficiarului contravaloarea prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, pe baza proceselor-verbale încheiate conform art. 6 alin. (3) si/sau a capacitătii rezervate, la tarifele prevăzute în contract;

b) să pună si să mentină la dispozitia beneficiarului capacitatea rezervată, contractată conform prezentului contract; prestatorul poate dispune în tot sau în parte de capacitatea rezervată, conform prezentului contract, numai cu acordul scris al beneficiarului;

c) să preia de la beneficiar spre depozitare, în punctul de predare/preluare comercială de la interfata SNT cu SÎSGN, cantitătile de gaze naturale prevăzute în programul de înmagazinare a gazelor naturale, cu respectarea RPFD-SÎSGN si a RPFD-SNT;

d) să livreze beneficiarului gaze naturale conform programului stabilit de comun acord pentru ciclul de extractie, în conditii de calitate si cantitate convenite prin prezentul contract, în punctul de predare/preluare de la interfata SÎSGN cu SNT, cu respectarea RPFD-SÎSGN si a RPFD-SNT;

e) să anunte imediat beneficiarul si transportatorul, cu respectarea RPFD-SÎSGN si a RPFD-SNT, despre întreruperile intervenite în desfăsurarea ciclului de injectie/extractie a gazelor naturale, pentru remedierea avariilor apărute în propriile instalatii;

f) să anunte beneficiarul si transportatorul despre întreruperile în desfăsurarea ciclului de injectie/extractie a gazelor naturale, pentru efectuarea reviziilor si a reparatiilor programate, cu mimum 3 zile calendaristice înaintea efectuării acestora;

g) să permită în prezenta sa accesul reprezentantilor beneficiarului/transportatorului la echipamentele de măsurare, cu respectarea Acordului tehnic;

h) să asigure conditiile tehnice necesare pentru înmagazinarea în depozitele subterane a cantitătilor de gaze naturale prevăzute în prezentul contract;

i) să asigure functionarea corespunzătoare a sistemelor si a echipamentelor de măsurare a gazelor naturale în ciclul de injectie/extractie, în conformitate cu reglementările metrologice în vigoare;

j) să păstreze în custodie cantitătile de gaze naturale rămase în depozitele subterane la sfâr itul ciclului de extractie;

k) să preia riscul legat de transportul în cadrul SÎSGN al gazelor naturale destinate înmagazinării si pe cel legat de înmagazinarea acestora în depozitele subterane, în conditiile în care gazele naturale destinate înmagazinării subterane sunt preluate la presiunile convenite si nu depăsesc  presiunea maximă de operare;

l) să notifice beneficiarului orice modificare a circumstantelor care au stat la baza încheierii prezentului contract.

VIII. Drepturile si obligatiile beneficiarului

Art. 13. - Beneficiarul are următoarele drepturi:

a) să solicite si să primească de la operatorul SÎSGN, în limita de timp prevăzută în RPFD-SÎSGN, datele privind cantitătile de gaze naturale apartinând beneficiarului sau unui tert desemnat de acesta, injectate/extrase în/din depozitele de înmagazinare subterană;

b) să dispună de gazele naturale proprii aflate în depozitele de înmagazinare subterană;

c) să conteste în mod justificat cantitătile de gaze naturale livrate de prestator în punctul de predare/preluare comercială de la interfata SÎSGN cu SNT;

d) să solicite prestatorului modificarea si completarea prezentului contract în cazul modificării circumstantelor care au stat la baza încheierii acestuia.

Art. 14. - Beneficiarul are următoarele obligatii:

a) să plătească integral si la termen facturile emise de prestator pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

b) să asigure prestatorului gazele naturale destinate ciclului de injectie, conform anexei nr. 5, cu respectarea RPFD-SÎSGN si a RPFD-SNT, în conditii de calitate si cantitate convenite prin prezentul contract, în punctul de predare/preluare comercială de la interfata SNT cu SÎSGN;

c) să preia gazele naturale rezultate din ciclul de extractie, conform anexei nr. 6, cu respectarea RPFD-SÎSGN si a RPFD-SNT, în conditii de calitate si cantitate convenite prin prezentul contract, în punctul de predare/preluare comercială de la interfata SÎSGN cu SNT;

d) să notifice prestatorului acordul său privind faptul că gazele naturale livrate pentru injectie în depozitele de înmagazinare subterană se amestecă cu gazele din sistemul de conducte si cu cele rămase în depozite din ciclul anterior si de aceea gazele naturale livrate în ciclul de extractie vor avea o compozitie diferită de cea a gazelor naturale livrate pentru ciclul de injectie; calitatea gazelor naturale livrate în ciclul de extractie trebuie să fie conformă cu standardele în vigoare;

e) să notifice DNGN Bucuresti - Operatorul de piată programul de înmagazinare a gazelor naturale în depozitele subterane, cu 25 de zile calendaristice înainte de începerea ciclului de injectie si cu 10 zile calendaristice înainte de începerea ciclului de extractie;

f) să modifice, cu acordul scris al prestatorului, programul de injectie/extractie a gazelor naturale, cu respectarea RPFD-SÎSGN;

g) să notifice prestatorului, cu respectarea RPFD-SÎSGN si RPFD-SNT, orice modificare a elementelor care au stat la baza încheierii prezentului contract.

IX. Garantii

Art. 15. - (1) La data încheierii prezentului contract părtile pot să îsi prezinte reciproc un instrument de garantare a propriilor obligatii, convenit de către acestea, astfel:

a) beneficiarul poate garanta cu o parte din cantitatea de gaze naturale înmagazinate/cu un instrument financiar de garantare a propriilor obligatii/prin constituirea unor garantii reale;

b) prestatorul poate garanta cu un instrument financiar de garantare a propriilor obligatii sau prin constituirea unor garantii reale.

(2) Garantia prevăzută la alin. (1) este destinată îndeplinirii obligatiilor contractuale ale părtilor, la adăpostul unor evenimente viitoare neprevăzute care ar putea să îl aducă pe prestator/beneficiar în incapacitate de a înmagazina gazele naturale contractate/în incapacitate de plată.

Art. 16. - Dacă părtile constituie garantii reale - gaj, ipotecă de prim rang -, contractele de garantie vor fi perfectate o dată cu semnarea prezentului contract si vor face parte integrantă din acesta.

X. Conditii de desfăsurare a serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

Art. 17. - (1) Părtile sunt obligate să îsi notifice eventualele modificări la programul de înmagazinare cu minimum 10 zile calendaristice înainte de începerea lunii de livrare. În acest sens părtile vor conveni asupra modificărilor în termen de două zile calendaristice de la data solicitării.

(2) În cazul în care prestatorul nu înaintează observatiile în termenul prevăzut la alin. (1), programul de înmagazinare notificat de beneficiar va fi considerat acceptat de prestator.

(3) Programul de injectie/extractie a gazelor naturale se stabile te de comun acord între părti cu 30/15 zile calendaristice înaintea ciclului respectiv.

Art. 18. - Părtile vor notifica DNGN Bucuresti - Operatorul de piată programul de înmagazinare convenit prin prezentul contract, în termenele prevăzute la art. 14 lit. e), precum si orice modificare a acestui program, cu minimum 5 zile calendaristice înaintea începerii lunii de injectie/extractie.

Art. 19. - În cazuri justificate părtile pot solicita una alteia diminuarea/suplimentarea cantitătilor destinate înmagazinării, cu respectarea termenelor prevăzute în RPFD-SÎSGN si a prevederilor RPFD-SNT. Conditiile în care poate fi acordată această diminuare/suplimentare se stabilesc de părti prin act aditional, cu minimum 5 zile calendaristice înainte de data solicitată.

Art. 20. - Părtile pot conveni în legătură cu admiterea unor variatii ale cantitătilor zilnice si lunare de gaze naturale fată de programul stabilit de comun acord în limita a +/- ..........%, sub conditia ca acestea să nu afecteze siguranta în exploatare a depozitului de înmagazinare subterană.

Art. 21. - În cazul limitării sau întreruperii livrării de gaze naturale în ciclul injectie/extractie din motive independente de vointa beneficiarului/prestatorului, altele decât cazurile de fortă majoră, părtile îsi vor notifica reciproc respectiva situatie în termen de ............ de la aparitia evenimentului, reluarea livrării urmând să se facă imediat, cu respectarea RPFD-SÎSGN si a RPFD-SNT, după eliminarea cauzelor ce au condus la limitarea sau întreruperea acesteia.

Art. 22. - Părtile sunt obligate să îsi notifice efectuarea lucrărilor de întretinere si a reparatiilor periodice care ar putea cauza o întrerupere temporară sau o limitare a injectării ori extractiei cantitătilor de gaze naturale, cu minimum 3 zile calendaristice înaintea efectuării acestora.

Art. 23. - Părtile se obligă reciproc să detină si să păstreze pe toată durata contractului aprobările necesare pentru exercitarea obligatiilor prevăzute în prezentul contract, conform prevederilor legale.

XI. Clauza de confidentialitate

Art. 24. - (1) Părtile sunt obligate ca pe perioada valabilitătii prezentului contract să păstreze confidentialitatea datelor, a documentelor si a informatiilor obtinute în baza acestuia.

(2) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) următoarele date, documente si informatii:

a) cele pentru a căror dezvăluire s-a primit acordul scris al celeilalte părti contractante;

b) cele care sunt la data dezvăluirii lor de circulatie publică;

c) cele solicitate de organele abilitate ale statului sau de autoritatea de reglementare în baza unei obligatii legale de informare.

XII. Răspunderea contractuală

Art. 25. - (1) În situatia în care prestatorul nu îsi îndeplineste din culpă obligatia de prestare a serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, conform programului convenit prin prezentul contract, beneficiarul este îndrituit să solicite si să primească dauneinterese corespunzător prejudiciului cauzat.

(2) În cazul în care beneficiarul nu îsi îndeplineste din culpă obligatia de plată a contravalorii prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale sau si-o îndeplineste în mod necorespunzător, prestatorul are următoarele posibilităti:

a) să aplice majorări de întârziere de ................ din valoarea neachitată la scadentă - cotă procentuală pentru fiecare zi de întârziere. Procentul majorărilor de întârziere nu va fi mai mare decât cel stabilit pentru neplata obligatiilor fată de bugetul de stat; de asemenea, valoarea majorărilor de întârziere nu va depăsi cuantumul debitului. După expirarea unui termen de 30 de zile calendaristice de la data aplicării majorărilor de întârziere prestatorul are dreptul să întrerupă efectuarea prestării serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu preavizare conform prevederilor RPFD-SÎSGN si ale RPFD-SNT;

b) să exercite dreptul de retentie asupra cantitătii de gaze naturale înmagazinate, convenite si constituite ca garantie.

(3) Pentru obligatiile contractuale, altele decât cele prevăzute la alin. (1) si (2), partea în culpă va plăti celeilalte părti daune-interese în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

XIII. Rezilierea contractului

Art. 26. - Părtile sunt îndreptătite să procedeze la rezilierea contractului în următoarele situatii:

a) neexecutarea de către una dintre părti a obligatiilor contractuale;

b) declan area procedurii falimentului uneia dintre părti;

c) dacă în termen de 30 de zile calendaristice de la data notificării intentiei de amendare a prezentului contract părtile nu ajung la o întelegere comună în legătură cu modificarea si/sau completarea acestuia.

Art. 27. - Intentia de reziliere a contractului, în cazul prevăzut la art. 26 lit. a), trebuie notificată celeilalte părti în termen de ...... zile calendaristice de la data exigibilitătii obligatiei neîndeplinite.

Art. 28. - Rezilierea totală sau partială a clauzelor prezentului contract nu are nici un efect asupra obligatiilor deja scadente între părti.

XIV. Notificări

Art. 29. - (1) Părtile sunt obligate ca pe parcursul derulării prezentului contract să îsi notifice reciproc, la termenul prevăzut, orice modificare a circumstantelor avute în vedere la data semnării acestuia.

(2) Termenul de notificare este de 5 zile calendaristice de la data producerii modificării de circumstante, dacă prin prezentul contract nu se prevede un alt termen.

(3) În cazul în care notificarea se face prin postă, aceasta va fi transmisă prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, considerându-se primită de destinatar la data mentionată pe această confirmare de către oficiul postal primitor.

(4) Notificările transmise prin fax se consideră primite în prima zi lucrătoare după ce au fost expediate.

XV. Forta majoră

Art. 30. - (1) Cazul de fortă majoră este acel eveniment viitor, absolut imprevizibil si insurmontabil, care exonerează de răspundere partea care îl invocă.

(2) Partea care invocă un caz de fortă majoră este obligată să îl notifice celeilalte părti în termen de 48 de ore de la încetarea evenimentului, urmată de remiterea documentelor justificative în termen de 5 zile calendaristice de la aceeasi dată; de asemenea, partea în cauză este obligată să ia măsurile posibile în vederea limitării consecintelor produse de un asemenea caz.

(3) Cazurile de fortă majoră vor fi certificate de Camera de Comert, Industrie si Agricultură a României si a Municipiului Bucuresti.

(4) În cazul în care forta majoră nu încetează în termen de 60 de zile calendaristice de la data producerii acesteia, părtile au dreptul să solicite încetarea de plin drept a contractului, fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

XVI. Legislatia aplicabilă; solutionarea litigiilor

Art. 31. - Prevederile prezentului contract se supun legislatiei române în vigoare.

Art. 32. - (1) Părtile convin ca toate neîntelegerile privind validitatea contractului sau cele rezultate din interpretarea, executarea sau încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă.

(2) În caz contrar litigiile vor fi deduse spre solutionare instantelor judecătore ti competente ori vor fi supuse arbitrajului.

(3) Neîntelegerile precontractuale, nerezolvate pe cale amiabilă în termen de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de către una dintre părti, cu obiectiuni sau divergente, se vor înainta spre mediere ANRGN.

Cesiune

Art. 33. - (1) Nici una dintre părti nu va putea ceda sau transfera în orice mod, în tot sau în parte, drepturile si/sau obligatiile sale corelative decurgând din contract decât cu consimtământul scris si prealabil al celeilalte părti.

(2) Părtile convin să nu refuze nejustificat cesiunea drepturilor si obligatiilor decurgând din prezentul contract.

(3) Consimtământul prevăzut la alin. (1) trebuie notificat celeilalte părti cu minimum ............. zile calendaristice înaintea datei cedării sau transferului; în conditiile în care partea solicitată nu notifică celeilalte părti răspunsul său în termen de maximum ....... zile calendaristice de la data solicitării, se prezumă că această parte nu a consimtit la cesiunea contractului.

XVIII. Alte clauze

Art. 34. - ....................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

XIX. Clauze finale

Art. 35. - În cazul schimbării formei juridice/reorganizării judiciare părtile se obligă să comunice, în termen de maximum .......... zile calendaristice de la această dată, modul de preluare a obligatiilor contractuale reciproce.

Art. 36. - Părtile se obligă reciproc să detină pe toată durata contractului aprobările necesare pentru îndeplinirea obligatiilor stipulate în acesta.

Art. 37. - Dispozitiile prezentului contract se completează cu prevederile Codului comercial si ale Codului civil, precum si cu celelalte reglementări în vigoare.

Art. 38. - Prezentul contract se poate modifica si/sau completa pe baza încheierii de acte aditionale, cu acordul ambelor părti.

Art. 39. - Anexa nr. 1 “Definirea unor termeni”, anexa nr. 2 “Lista cuprinzând abrevierile”, anexa nr. 3 “Program privind rezervarea capacitătii de înmagazinare subterană a gazelor naturale”, anexa nr. 4 “Program de înmagazinare subterană a gazelor naturale”, anexa nr. 5 “Program privind ciclul de injectie a gazelor naturale”, anexa nr. 6 “Program privind ciclul de extractie a gazelor naturale”, anexa nr. 7*) “Acord tehnic”, anexa nr. 8 “Tariful pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale” si anexa nr. 9*) “Regulament de programare, functionare si dispecerizare a Sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale” fac parte integrantă din prezentul contract.

Prezentul contract a fost întocmit astăzi, .............., în două exemplare egal autentice sau cu aceeasi valoare juridică, câte unul pentru fiecare parte.

 

Prestator,

Reprezentant legal

.........................................

Vizat Oficiul juridic

Beneficiar,

Reprezentant legal

........................................

Vizat Oficiul juridic

 

NO:

Prezentul contract se poate modifica si/sau completa cu prevederi specifice, potrivit întelegerii părtilor, cu conditia ca acestea să nu fie neconforme cu obligatiile părtilor, în calitate de titulari de licente/consumatori eligibili, contrare prevederilor legale în vigoare si prezentului contract.


*) Anexele nr. 7 si 9 se comunică exclusiv agentilor economici interesati.

 

ANEXA Nr. 1

la contractul-cadru

 

DEFINIREA UNOR TERMENI

 

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - institutie publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, care elaborează, aplică si urmăreste sistemul de reglementări obligatorii la nivel national, necesar pentru functionarea sectorului si a pietei gazelor naturale în conditii de eficientă, sigurantă, concurentă, transparentă si protectie a consumatorilor si a mediului.

Beneficiar - persoană juridică, română sau străină, licentiată/acreditată de ANRGN, care poate avea acces la depozitele de înmagazinare subterană: producător, titular al acordului petrolier si al licentei de furnizare/furnizor, titular al licentei de furnizare/transportator, titular al licentei de transport/distribuitor, titular al licentei de distributie si furnizare, consumator eligibil de gaze naturale.

Cantitate orară/zilnică/lunară contractată - cantitatea de gaze naturale stabilită prin contract, exprimată în m 3, cu referire la fiecare oră/zi/lună calendaristică cuprinsă în perioada din contract.

Capacitate de înmagazinare/depozitare - parte din capacitatea de înmagazinare disponibilă, pusă la dispozitie beneficiarului.

Capacitate de înmagazinare disponibilă - volumul ocupat de cantitatea de gaze naturale care poate fi înmagazinată, în conditii de sigurantă, într-un depozit subteran, în limita permisă de parametrii dinamici si statici ai zăcământului, precum si de facilitătile de suprafată existente în momentul initierii ciclului de injectie.

Ciclu de înmagazinare - perioada continuă care acoperă succesiv ciclul de injectie si ciclul de extractie a gazelor naturale din depozitele subterane.

Ciclu de injectie - perioada în care se injectează gaze naturale într-un depozit subteran.

Ciclu de extractie - perioada în care se extrag gaze naturale dintr-un depozit subteran.

Consumator eligibil - persoană juridică, română sau străină, care are dreptul să îsi aleagă furnizorul si să contracteze direct cu acesta gazele naturale necesare, având acces la retelele de transport si/sau de distributie si/sau capacitătile de înmagazinare.

Depozit subteran de înmagazinare - zăcământ/parte din zăcământ etan - depletat, acvifer, salifer, în care se pot stoca temporar gaze naturale sub presiune, la volume programate, în ciclul de injectie si, respectiv, din care se pot extrage aceste cantităti de gaze naturale în ciclul de extractie, pentru a fi furnizate/livrate spre consum.

Distribuitor (operator de distributie) de gaze naturale - persoană juridică, română sau străină, autorizată/licentiată pentru a desfăsura activităti de exploatare, dispecerizare, întretinere, verificare, reparatie, respectiv comercializare, sub rezerva obtinerii licentei de furnizare într-un sistem de distributie a gazelor naturale.

Echipamente de măsurare - ansamblul mijloacelor de măsurare care furnizează informatii de măsurare utilizate în determinarea unei mărimi fizice.

Furnizori de gaze naturale - persoană juridică, română sau străină, titulară a licentei de furnizare a gazelor naturale.

Gaze naturale - substante minerale combustibile, constituite din amestecuri de hidrocarburi naturale, acumulate în scoarta terestră, care, în conditii de suprafată, se prezintă în stare gazoasă si care întrunesc proprietătile fizice si chimice prevăzute în STAS 3317.

Înmagazinare subterană a gazelor naturale - ansamblul de activităti care constă în rezervarea capacitătii de depozitare subterană a gazelor naturale, precum si în injectia/extractia unor cantităti de gaze naturale

în/din depozitele subterane, utilizând infrastructura de suprafată si subterană aferentă.

Metru cub (m3) - cantitatea de gaze naturale care ocupă volumul unui cub cu latura de 1 m la temperatura de 15şC si presiunea de 1,01325 bar.

Modificare de circumstante - schimbarea conditiilor tehnice, comerciale, economico-financiare si legale care au fost avute în vedere la data semnării contractului.

Operator SÎSGN - persoană juridică, titulară a licentei de înmagazinare, care desfăsoară activităti de exploatare, întretinere, verificare si reparatie a sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

Parametri tehnologici - presiunea relativă si debitul volumetric în punctul de măsurare.

Presiunea gazelor naturale - diferenta dintre presiunea absolută a gazelor naturale si presiunea atmosferică. Presiunea se exprimă în bar sau în MPa.

Producător de gaze naturale - persoană juridică, română sau străină, titulară a unui acord petrolier si a licentei de furnizare a gazelor naturale.

Punct de predare/preluare comercială a gazelor naturale:

a) în ciclul de injectie - punctul în care gazele naturale trec din SNT în instalatiile prestatorului în vederea depozitării subterane;

b) în ciclul de extractie - punctul în care gazele naturale trec din instalatiile prestatorului în SNT în vederea transportului si livrării către beneficiar.

Rezervarea capacitătii de depozitare - retinerea unei părti din capacitatea de depozitare în depozitele subterane, în vederea depozitării/păstrării în custodie a unei cantităti determinate de gaze naturale.

Sistem national de transport - sistemul de transport al gazelor naturale în regim de înaltă presiune, compus din ansamblul de conducte, recipiente, echipamente si instalatii aferente, care asigură preluarea gazelor naturale de la producători si/sau de la furnizori autohtoni si/sau străini si transportul acestora în vederea livrării în sistemele de distributie si/sau la consumatorii directi si/sau a înmagazinării/stocării acestora.

Tarif de înmagazinare - tariful aferent prestării serviciului de înmagazinare a gazelor naturale, stabilit de ANRGN conform legislatiei în vigoare.

Transportator de gaze naturale - persoană juridică, română sau străină, autorizată si/sau licentiată, având ca obiect de activitate transportul gazelor naturale.

 

ANEXA Nr. 3

la contractul-cadru

 

PROGRAM

privind rezervarea capacitătii de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

- mii m3 -

Depozitul de înmagazinare subterană

Perioada ......................

Luna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

 

 

 

n…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 4

la contractul-cadru

 

PROGRAM

de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

- mii m3 -

Depozitul

de înmagazinare

subterană

Programul de injectie în ciclul

................

Cumulat extras

în intervalul

...................

 

Program de extractie în ciclul

...................

 

 

 

 

 

Cumulat injectat

în intervalul

................

Luna

Luna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 2

la contractul-cadru

 

LISTA

cuprinzând abrevierile

 

ANRGN - Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale;

RPFD-SÎSGN - Regulamentul de programare, functionare si dispecerizare a Sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale;

RPFD-SNT - Regulamentul de programare, functionare si dispecerizare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, aprobat prin decizie a presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul  Gazelor Naturale;

DNGN - Dispeceratul National de Gaze Naturale;

SÎSGN - Sistemul de înmagazinare subterană a gazelor naturale;

SNT - Sistemul national de transport.

 

ANEXA Nr. 5

la contractul-cadru

 

PROGRAM

privind ciclul de injectie a gazelor naturale

 

Depozitul ...............................................

Punct de predare/preluare comercială la interfata SNT cu SÎSGN:

Luna ......................... Cantitatea ........................... mii m 3 /lună

 

Ziua

Presiunea de aspiratie

- bar -

Presiunea de refulare

- bar -

Cantitatea

mii m3/zi

mii m3/h

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

3

 

 

 

 

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

6

 

 

 

 

7

 

 

 

 

8

 

 

 

 

9

 

 

 

 

10

 

 

 

 

11

 

 

 

 

12

 

 

 

 

13

 

 

 

 

14

 

 

 

 

15

 

 

 

 

 

 

Ziua

Presiunea de aspiratie

- bar -

Presiunea de refulare

- bar -

Cantitatea

mii m3/zi

mii m3/h

16

 

 

 

 

17

 

 

 

 

18

 

 

 

 

19

 

 

 

 

20

 

 

 

 

21

 

 

 

 

22

 

 

 

 

23

 

 

 

 

24

 

 

 

 

25

 

 

 

 

26

 

 

 

 

27

 

 

 

 

28

 

 

 

 

29

 

 

 

 

30

 

 

 

 

31

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

la contractul-cadru

 

PROGRAM

privind ciclul de extractie a gazelor naturale

 

Depozitul ...............................................

Punctul de predare/preluare comercială la interfata SÎSGN cu SNT:

Luna ......................... Cantitatea ........................... mii m3/lună

 

Ziua

Cantitatea

mii m3/zi

mii m3/h

1

 

 

2

 

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 

10

 

 

11

 

 

12

 

 

13

 

 

14

 

 

15

 

 

 

 

Ziua

Cantitatea

mii m3/zi

mii m3/h

16

 

 

17

 

 

18

 

 

19

 

 

20

 

 

21

 

 

22

 

 

23

 

 

24

 

 

25

 

 

26

 

 

27

 

 

28

 

 

29

 

 

30

 

 

31

 

 

 

ANEXA Nr. 7

la contractul-cadru

 

ACORD TEHNIC

 

ANEXA Nr. 8

la contractul-cadru

 

TARIF

pentru prestarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

Tariful reprezentând contravaloarea serviciului de înmagazinare subterană a gazelor naturale este stabilit de ANRGN conform legislatiei în vigoare, incluzând:

a) contravaloarea serviciului de rezervare a capacitătii de înmagazinare subterană a gazelor naturale, în valoare de ...............*);

b) contravaloarea serviciului de injectie a gazelor naturale în depozitele subterane, în valoare de ..............*);

c) contravaloarea serviciului de extractie a gazelor naturale din depozitele subterane, în valoare de .................*).

*) Contravalorile serviciilor prevăzute în prezenta anexă se stabilesc de către părti, în limita tarifului reglementat pentru serviciul de înmagazinare subterană a gazelor naturale.

 

ANEXA Nr. 9

la contractul-cadru

 

REGULAMENT

de programare, functionare si dispecerizare a Sistemului de înmagazinare subterană a gazelor naturale

 

 

AUTORITATEA NATIONAL DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

privind aprobarea Metodologiei de solutionare

a neîntelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale

 

În temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale adoptă prezenta decizie.

Art. 1. - Se aprobă Metodologia de solutionare a neîntelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Departamentul preturi, tarife, reglementări comerciale si protectia consumatorilor si Serviciul legislatie, contencios vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei decizii.

Art. 3. - Prezenta decizie va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Gheorghe Radu

 

Bucuresti, 6 februarie 2002.

Nr. 248.

 

ANEXA

 

METODOLOGIE

de solutionare a neîntelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

SECTIUNEA 1

Scop

 

Art. 1. - (1) Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) este abilitată să solutioneze prin procedura necontencioasă neîntelegerile care pot interveni la încheierea contractelor în sectorul gazelor naturale, în conformitate cu prevederile art. 4 si ale art. 5 lit. x) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 pentru înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001.

(2) Prezenta metodologie este elaborată în scopul creării unui mecanism de solutionare operativă, eficientă si echidistantă a neîntelegerilor apărute la încheierea contractelor comerciale din sectorul gazelor naturale.

 

SECTIUNEA a 2-a

Domeniu de aplicare

 

Art. 2. - Prezenta metodologie stabile te tipurile de neîntelegeri ce fac obiectul concilierii ANRGN, precum si modalitătile si etapele de solutionare a acestora.

Art. 3. - Neîntelegerile pot avea ca obiect:

1. clauzele negociabile din contractele-cadru elaborate de ANRGN:

a) contractul-cadru de vânzare-cumpărare a gazelor naturale pentru consumatorii eligibili, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 3 din 16 noiembrie 2000;

b) contractul-cadru de achizitie a gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 186 din 20 iulie 2001;

c) contractul-cadru de transport al gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 187 din 10 septembrie 2001;

d) contractul-cadru de distributie a gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 533 din 15 octombrie 2001;

e) contractul-cadru de înmagazinare subterană a gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui ANRGN nr. 247 din 6 februarie 2002;

2. clauzele noi pe care părtile doresc să le includă în contractele pe care le încheie;

3. clauzele obligatorii din contractele-cadru, cărora părtile le dau interpretări diferite.

 

SECTIUNEA a 3-a

Acte normative de referintă

 

Art. 4. - Dispozitiile prezentei metodologii se completează cu prevederile următoarelor acte normative:

a) Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001;

b) Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001.

 

CAPITOLUL II

Solutionarea neîntelegerilor precontractuale în sectorul gazelor naturale

 

SECTIUNEA 1

Prevederi generale

 

Art. 5. - Neîntelegerile apărute la încheierea contractelor în sectorul gazelor naturale se solutionează prin conciliere de către ANRGN, având la bază documentul unilateral sau comun înaintat de părti.

Art. 6. - Concilierea va cuprinde două etape:

a) procedura prealabilă, în care ANRGN, în urma analizării situatiei prezentate de către părti, va face recomandări acestora;

b) concilierea propriu-zisă, când părtile nu îsi însusesc aceste recomandări, caz în care ANRGN, în urma audierii părtilor si a analizării situatiei de fapt si de drept, va emite o decizie cu caracter obligatoriu.

 

SECTIUNEA a 2-a

Procedura prealabilă

 

Art. 7. - (1) Declan area procedurii prealabile are loc în momentul înregistrării la ANRGN a cererii prin care una sau ambele părti solicită ANRGN solutionarea neîntelegerilor intervenite între acestea.

(2) Cererea va fi însotită de documente pe care partea/părtile îsi întemeiază sustinerile.

Art. 8. - Etapele procedurii prealabile sunt:

a) directorul directiei de resort nominalizează persoana responsabilă care va analiza cererea părtilor si va transmite acestora recomandările ANRGN;

b) persoana desemnată în conditiile lit. a) poate solicita, în termen de 3 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, documente suplimentare referitoare la neîntelegerea precontractuală în cauză;

c) redactarea, în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării cererii, sau, după caz, a înregistrării completărilor, a recomandărilor ANRGN privind modul de solutionare a neîntelegerii precontractuale;

d) comunicarea se va face părtilor prin fax, în termen de 24 de ore de la solutionare, urmând ca aceasta să fie transmisă părtilor si prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Art. 9. - În urma primirii recomandărilor ANRGN părtile au următoarele optiuni:

a) dacă îsi însusesc în totalitate recomandările ANRGN, încheie contractul;

b) dacă îsi însusesc partial sau nu îsi însusesc recomandările primite, redactează un proces-verbal în care includ clauzele rămase în divergentă, precum si pozitia fiecăreia dintre ele; documentul va fi înaintat ANRGN;

c) în cazul în care părtile îsi însusesc partial sau nu îsi însusesc recomandările, iar una dintre părti refuză cu rea-credintă încheierea procesului-verbal, cealaltă parte va înstiinta ANRGN despre această situatie o dată cu formularea cererii de conciliere.

 

SECTIUNEA a 3-a

Concilierea

Cererea de conciliere

 

Art. 10. - ANRGN va declan a procedura de conciliere propriu-zisă la data înregistrării cererii de conciliere prin care una sau ambele părti solicită solutionarea neîntelegerii precontractuale.

Art. 11. - (1) Cererea de conciliere va fi însotită de procesulverbal redactat de părti în conformitate cu dispozitiile art. 9 lit. b).

(2) În cazul prevăzut la art. 9 lit. c) partea care solicită concilierea va depune cererea prevăzută la alin. (1), în două exemplare, pentru a fi comunicată celeilalte părti.

Art. 12. - (1) La cererea de conciliere se vor anexa documente justificative, de natură să clarifice situatia.

(2) Documentele vor fi prezentate în original sau, după caz, în copie, în două exemplare, pentru Comitetul de conciliere si, respectiv, pentru cealaltă parte.

(3) Documentele pot fi, fără să se limiteze la acestea:

a) documente financiare;

b) corespondenta comercială dintre părti;

c) decizii ale organelor jurisdictionale, extrase din practica acestora;

d) alte documente cuprinzând informatii tehnice sau de altă natură, necesare pentru solutionarea neîntelegerii.

Art. 13. - (1) Modelul cererii de conciliere este prevăzut în anexa nr. 1.

(2) Dacă cererea sau documentele sunt redactate într-o limbă străină, acestea vor fi însotite de traduceri legalizate.

Comitetul de conciliere

Art. 14. - (1) Presedintele ANRGN numeste prin decizie internă Comitetul de conciliere si desemnează secretarul acestuia.

(2) Comitetul de conciliere prevăzut la alin. (1) va fi alcătuit din minimum 3 membri din cadrul ANRGN.

(3) Persoana desemnată în conditiile art. 8 lit. a) va face parte din Comitetul de conciliere.

(4) ANRGN poate apela, după caz, la consultanti, persoane fizice sau juridice de drept privat, care nu sunt în conflict de interese cu părtile.

Art. 15. - Secretarul Comitetului de conciliere, numit în conditiile art. 14 alin. (1), are următoarele atributii:

a) alcătuirea dosarului; acesta va cuprinde, după caz: cererea de conciliere, procesul-verbal încheiat de părti, documentele justificative pe care acestea îsi întemeiază sustinerile, precum si dovezile de convocare/comunicare;

b) pregătirea audierii si convocarea părtilor;

c) completarea dosarului, la solicitarea Comitetului de conciliere;

d) redactarea procesului-verbal al .edintei de conciliere;

e) redactarea hotărârii Comitetului de conciliere;

f) comunicarea deciziei ANRGN părtilor implicate.

Audierea părtilor

Art. 16. - (1) După consultarea membrilor Comitetului de conciliere secretarul acestuia va fixa termenul pentru audiere.

(2) Părtile vor fi convocate prin scrisoare recomandată sau prin fax, cu minimum două zile calendaristice înainte de termenul fixat pentru conciliere.

(3) Comunicările se fac la sediile indicate de părti în cererea de conciliere.

Art. 17. - Audierea părtilor are loc la sediul ANRGN în termen de 15 zile calendaristice de la data înregistrării cererii.

Art. 18. - (1) În situatia în care concilierea a fost solicitată de una dintre părti, secretarul va transmite celeilalte părti un exemplar al cererii si al documentelor însotitoare.

(2) La solicitarea membrilor Comitetului de conciliere secretarul acestuia va cere părtilor completarea cererii sau a documentatiei depuse si, după caz, precizări scrise, în termen de 3 zile calendaristice de la data primirii cererii de conciliere.

(3) Părtile sunt obligate ca în termen de 3 zile calendaristice să trimită completările solicitate; în caz contrar se vor lua în considerare doar documentele existente la dosar.

Art. 19. - (1) Părtile vor participa la audiere prin reprezentantii legali sau prin persoanele desemnate de acestea, iar pentru persoanele de altă cetătenie se va apela la interpreti autorizati.

(2) Părtile pot solicita, prin cerere, ca solutionarea audierii să se facă în lipsa lor, pe baza actelor depuse la dosar.

(3) Dacă ambele părti, desi înstiintate, nu se prezintă la dezbateri, Comitetul de conciliere va solutiona totusi cererea, cu exceptia cazului în care s-a cerut amânarea pentru motive întemeiate.

Art. 20. - (1) Pe parcursul desfăsurării procedurii de conciliere părtile pot solicita o singură dată Comitetului de conciliere amânarea audierii programate, pentru motive întemeiate, care să justifice imposibilitatea părtii în cauză de a se prezenta la dezbateri.

(2) Audierea în conditiile alineatului precedent va avea loc în termen de 5 zile calendaristice de la data fixată pentru audierea initială, cu convocarea părtilor în conformitate cu prevederile art. 16 alin. (2).

Art. 21. - (1) În cadrul audierii părtile îsi exprimă propria pozitie, argumentată cu probe pertinente, concludente si utile.

(2) După ce fiecare parte îsi prezintă pozitia membrii Comitetului de conciliere pot adresa întrebări părtilor pentru clarificarea aspectelor divergente.

(3) Lucrările .edintei sunt consemnate de către secretarul Comitetului de conciliere într-un proces-verbal.

Art. 22. - Procesul-verbal va cuprinde în mod obligatoriu:

a) data si locul unde este încheiat;

b) numele si prenumele membrilor si ale secretarului

Comitetului de conciliere;

c) obiectul .edintei;

d) temeiul legal al convocării .edintei;

e) probele pe care părtile si-au întemeiat sustinerile;

f) pozitia părtilor;

g) pozitia ANRGN, în conformitate cu legislatia în vigoare;

h) semnătura părtilor, a membrilor Comitetului de conciliere si a secretarului acestuia.

Art. 23. - În cazul în care una dintre părti nu este reprezentată sau refuză semnarea procesului-verbal, secretarul Comitetului de conciliere va face această precizare în cuprinsul documentului respectiv.

Art. 24. - Dosarul întocmit conform art. 15 lit. a) si c) este confidential. Membrii Comitetului de conciliere, secretarul acestuia si consultantii sunt obligati să nu divulge datele si informatiile de care iau cunostintă în această calitate, fără a avea acordul părtilor interesate.

Art. 25. - (1) Dosarul se păstrează la sediul ANRGN minimum un an de la data solutionării neîntelegerii precontractuale.

(2) Evidenta dosarelor va fi tinută de către secretarul Comitetului de conciliere.

Hotărârea Comitetului de conciliere

Art. 26. - (1) Solutia motivată a membrilor Comitetului de conciliere se va materializa într-o hotărâre ce va fi redactată în termen de 5 zile calendaristice de la data ultimei audieri.

(2) Hotărârea se va lua cu majoritate simplă de voturi.

(3) Hotărârea va fi semnată de membrii Comitetului de conciliere si de secretarul acestuia.

(4) Dacă este cazul, în cuprinsul hotărârii se va consemna si opinia separată, cu arătarea considerentelor pe care aceasta se sprijină.

Art. 27. - Hotărârea Comitetului de conciliere va cuprinde:

a) denumirea si sediul social al părtilor ;

b) obiectul neîntelegerii precontractuale;

c) sustinerile părtilor;

d) solutia dată, motivele de fapt si de drept pe care se întemeiază aceasta;

e) calea de atac si termenul în care se poate exercita aceasta;

f) semnăturile membrilor Comitetului de conciliere si a secretarului acestuia.

Art. 28. - Erorile sau omisiunile privind denumirea, calitatea si sustinerile părtilor, precum si orice alte erori materiale din cuprinsul hotărârii pot fi îndreptate din oficiu de către Comitetul de conciliere, ANRGN sau la cerere, fiind notificată părtilor.

Art. 29. - Hotărârea va fi comunicată părtilor în termen de 3 zile calendaristice de la data redactării, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Contestatia

Art. 30. - (1) Hotărârea Comitetului de conciliere poate fi contestată de partea care se consideră vătămată, în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii comunicării acesteia.

(2) Solutionarea contestatiei este de competenta Comitetului de reglementare al ANRGN, care se va pronunta asupra temeiniciei/ netemeiniciei acesteia în termen de 10 zile calendaristice de la data înregistrării contestatiei.

Decizia presedintelui ANRGN

Art. 31. - Decizia presedintelui ANRGN de adoptare a hotărârii Comitetului de conciliere sau a Comitetului de reglementare are caracter obligatoriu pentru părtile interesate.

Art. 32. - Decizia prevăzută la art. 31 poate fi atacată în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile calendaristice de la data la care a fost notificată părtilor interesate.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

 

Art. 33. - (1) Pe tot parcursul procedurii de conciliere părtile pot cădea de acord cu privire la neîntelegerea apărută la încheierea contractului.

(2) Întelegerea la care s-a ajuns va fi comunicată ANRGN.

Art. 34. - Prevederile prezentei metodologii se completează cu dispozitiile legale în materie.

Art. 35. - Anexa nr. 1 îCererea de conciliereie si anexa nr. 2 “Schemă logică” la prezenta metodologie fac parte integrantă din aceasta.

 

ANEXA Nr. 1 la metodologie

 

CERERE DE CONCILIERE

 

Către

Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

 

Subscrisele: 1. .................................. (denumirea; numele reprezentantilor legali) ....................................... (sediul) .......................................  (telefon/fax)....................................... (numărul de înmatriculare în registrul comertului) ....................................... (cod SIRUES).

prin reprezentantul legal  ...................................................................................................,

si

2. .................................. (denumirea; numele reprezentantilor legali) ....................................... (sediul) ....................................... (telefon/fax) ....................................... (numărul de înmatriculare în registrul comertului) ....................................... (cod SIRUES)

prin reprezentantul legal  …..................................................................................................,

solicităm solutionarea neîntelegerii apărute în cadrul negocierilor desfăsurate pentru încheierea contractului .................................. (urmează expunerea pe scurt a obiectului neîntelegerii: indicarea contractului; indicarea clauzelor divergente)

Solicit solutionarea prezentei cereri în lipsă, pe baza actelor depuse la dosar:

 DA

 NU

............................ (data)

.......................................... (semnătura părtii 1)

.......................................... (semnătura părtii 2)

 

ANEXA Nr. 2

la metodologie

 

SCHELOGI

 

 

AUTORITATEA NATIONAL DE REGLEMENTARE

ÎN DOMENIUL GAZELOR NATURALE

 

DECIZIE

pentru modificarea si completarea Regulamentului de constatare,

notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (4) din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001, emite prezenta decizie.

Art. I. - Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 54/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 19 februarie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. La articolul 4, litera b) va avea următorul cuprins:

“b) să constate contraventiile si să aplice sanctiunile corespunzătoare, potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, si ale Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001;”

2. La articolul 4, litera c) va avea următorul cuprins:

“c) să dispună sigilarea si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârsirea contraventiilor în sectorul gazelor naturale, în conditiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor;”

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) Procedura de constatare, notificare si sanctionare a contraventiilor din sectorul gazelor naturale este prevăzută de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.

(2) Constatarea săvâr irii contraventiei si aplicarea amenzii se fac prin proces-verbal întocmit de agentii constatatori, conform anexei nr. 2 la prezentul regulament.

(3) Procesul-verbal de constatare a contraventiei se semnează pe fiecare pagină de către agentul constatator si contravenient. În cazul în care contravenientul nu se află de fată, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurări, care trebuie să fie confirmate de cel putin un martor. În acest caz procesul-verbal va cuprinde si datele personale din actul de identitate al martorului si semnătura acestuia.

(4) Înaintea întocmirii procesului-verbal de constatare a contraventiei agentul constatator are posibilitatea, în functie de complexitatea cauzei, să completeze o notă de constatare preliminară.”

4. La articolul 10, alineatul (5) va avea următorul cuprins:

“(5) Agentii constatatori au obligatia întocmirii raportului de control cu ocazia fiecărei actiuni dispuse. În baza acestuia agentii constatatori vor întocmi trimestrial/semestrial un raport detaliat privind evidenta proceselor-verbale de constatare a contraventiilor, care va fi depus la Directia inspectii, control, protectia consumatorilor.”

5. După articolul 10 se introduce articolul 101 cu următorul cuprins:

“Art. 10 1. - (1) Plata amenzii contraventionale se va face în termen de 15 zile calendaristice de la data înmânării sau comunicării procesului-verbal de constatare a contraventiei.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute de lege, agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Neachitarea amenzii contraventionale în termenul prevăzut la alin. (1) sau nedepunerea plângerii în acelasi termen atrage executarea silită a contravenientului, fără vreo altă formalitate, conform dispozitiilor legale.”

6. Articolul 11 va avea următorul cuprins:

“Art. 11. - (1) Dacă aceeasi persoană a săvârit mai multe contraventii, sanctiunea se aplică pentru fiecare contraventie.

(2) Când contraventiile au fost constatate prin acelasi proces-verbal, sanctiunile contraventionale se cumulează, fără a putea depăsi dublul maximului amenzii prevăzut pentru conventia cea mai gravă.

(3) În cazul în care la săvârsirea unei contraventii au participat mai multe persoane, sanctiunea se va aplica pentru fiecare dintre acestea.”

7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:

“Art. 12. - (1) Împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei se poate face plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data înmânării sau comunicării acestuia.

(2) Plângerea se depune la sediul ANRGN, însotită de copia de pe procesul-verbal de constatare a contraventiei.

(3) Plângerea împreună cu dosarul cauzei se vor transmite la judecătoria în a cărei circumscriptie a fost săvârită contraventia, care o va solutiona în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.

(4) Hotărârea judecătorească prin care s-a solutionat plângerea poate fi atacată cu recurs, în termen de 15 zile calendaristice de la data comunicării.

(5) Plângerea, precum si exercitarea căilor de atac împotriva procesului-verbal de constatare a contraventiei sunt suspensive de executare.”

8. Articolul 14 va avea următorul cuprins:

“Art. 14. - (1) Contraventiile sunt cele prevăzute si sanctionate de Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, si de Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001.

(2) Prin legi speciale se pot stabili si alte sanctiuni contraventionale.”

9. La articolul 15 se introduce alin. (21 ) cu următorul cuprins:

“(21 ) Sumele provenite din amenzi se fac venit la bugetul de stat în cotă de 75%, diferenta revenind ANRGN.”

10. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Sanctiunile prevăzute de prezentul regulament se aplică:

a) persoanei fizice/juridice care încalcă dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 60/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, si ale Ordonantei Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001;

b) persoanei juridice, titulară de autorizatie/licentă, conform prevederilor Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 784/2000, care nu respectă obligatiile sale legale, conditionările, restrictiile, limitările, interdictiile ori sarcinile prevăzute în conditiile de valabilitate ale autorizatiei/licentei;

c) persoanei fizice/juridice care încalcă dispozitiile Ordinului ministrului industriei si resurselor nr. 15/2001 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea si verificarea personalului care desfăsoară activităti de proiectare, executie si exploatare în sectorul gazelor naturale si a Regulamentului pentru autorizarea si verificarea agentilor economici care desfăsoară activităti de proiectare si executie în sectorul gazelor naturale.”

11. La articolul 17, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Punerea în executare a sanctiunii amenzii contraventionale se va face în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.”

12. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Aplicarea sanctiunii amenzii contraventionale si executarea acesteia se prescriu în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.”

13. După articolul 1 9 se introduce articolul 191 cu următorul cuprins:

“Art. 19 1. - Cauzele care înlătură caracterul contraventional al faptei sunt prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 2/2001.”

14. Articolul 20 va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - Agentul constatator, împuternicit să aplice sanctiunea contraventională, dispune si confiscarea bunurilor destinate, folosite sau rezultate din contraventii, în conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.”

15. Anexa nr. 1 “Împuternicire” va avea următorul cuprins:

 

ANEXA Nr. 1

la regulament

ÎMPUTERNICIRE

 

Doamna/Domnul ......................................., având functia de ............................................, în conformitate cu prevederile art. 87 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 60/2000 privind reglementarea activitătilor din sectorul gazelor naturale, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, si ale Regulamentului de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 54/2001, cu modificările si completările ulterioare, este împuternicită/împuternicit:

1. să efectueze, în vederea verificării modului de respectare a reglementărilor emise de ANRGN, controale si inspectii periodice la agentii economici din sectorul gazelor naturale, precum si la consumatorii de gaze naturale si/sau lichefiate;

2. să constate si să sanctioneze contraventiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 60/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 463/2001, si la art. 14 din Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 791/2001;

3. să ia măsuri de sigilare si confiscare a bunurilor destinate, folosite sau rezultate din săvârsirea contraventiilor din sectorul gazelor naturale.

Împuternicirea este valabilă pentru o perioadă de .............................

Data eliberării .................................

Presedinte,

.................................”.

16. Anexa nr. 2 “Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei” va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 2

la regulament

PROCES – VERBAL  Nr. ....

de constatare si sanctionare a contraventiilor

încheiat în ziua ..... luna .... anul ....., în localitatea ........, judetul ........

 

Subsemnatul ................................., agent constatator, împuternicit de Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale - ANRGN, cu sediul în Bucuresti, str. ..................... nr. ........., sectorul .............., având legitimatia nr. ..............., eliberată de ANRGN, cu ocazia controlului efectuat la ............................, localitatea ............................., str. ............................... nr. .............., judetul ............................., am constatat următoarele:

La data de ........................, ora ............., localitatea ............................, str. ............................. nr. ........., judetul ................................, a/au fost săvârsită/săvârsite următoarea/următoarele contraventie/contraventii: ..........................................................................................................., ............................................................................................................................, care a/au provocat următoarele pagube:  ....................................................................................................

Cele mentionate constituie contraventie/contraventii prevăzută/prevăzute de .............................................................................................., săvârsită/săvârsite de persoana fizică/juridică .................................., cu domiciliul/sediul în localitatea ......................................, str. ........................ nr. .........., bl. ..........., sc. ........., ap. ........., judetul/sectorul .................., identificată cu buletinul/cartea de identitate seria .......... nr. .........., CNP ................................, eliberat/eliberată de ....... la data de .................., ocupatia si locul de muncă ............................/înregistrată la Oficiul registrului comertului cu nr. ........., cod fiscal .........., reprezentată de .........., cu domiciliul în .........................................., identificat/identificată cu buletinul/cartea de identitate seria ........ nr. .........., CNP ............................., eliberat/eliberată de ............................. la data de ....................... . Cele constatate se sanctionează conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, astfel:

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

..............................................................................................................

De asemenea, se dispune confiscarea următoarelor bunuri destinate, folosite sau rezultate din contraventie/contraventii (caracteristici ale acestora, măsuri de conservare sau valorificare, precum si date de identificare a proprietarului): ....................................................................

..............................................................................................................

Contravaloarea amenzii va fi virată în contul nr. .........., deschis la Trezoreria ........................, si repartizată conform prevederilor din Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 54/2001, cu modificările si completările ulterioare. Contravenientul (nu) se angajează să plătească pe loc sau în termen de 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzut de lege, respectiv suma de ............................................ (cifre si litere) lei, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.

 

Neplata amenzii în termen de 15 zile calendaristice de la data luării la cunostintă a procesului-verbal atrage executarea silită conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001.

Conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, în cazul în care contravenientul nu se află de fată, refuză sau nu poate să semneze, agentul constatator va face mentiune despre aceste împrejurări, care vor fi confirmate si semnate de un martor, identificat cu datele din buletinul/cartea de identitate: ...................................................................

Alte mentiuni:

1. Obiectii ale contravenientului, conform Ordonantei Guvernului nr. 2/2001, privind cele consemnate în prezentul proces-verbal: ..........

............................................................................................................................................................................................................................

2. Căi de atac din partea contravenientului: plângere în termen de 15 zile calendaristice de la data înmânării sau comunicării prezentului proces-verbal, însotită de copia de pe acesta, depuse la organul din care face parte agentul constatator, obligat să o primească si să înmâneze depunătorului o dovadă în acest sens.

Prezentul proces-verbal a fost încheiat în .............. exemplare, semnat pe fiecare pagină, iar un exemplar va fi înmânat contravenientului împreună cu înstiintarea de plată.

 

Agent constatator,

Contravenient,

Martor,

 

Numele si prenumele ......................

Datele de identificare .......................

 

Am primit un exemplar.

Semnături ....................

 

Stampila ..................................................

Stampila ..................................................

 

NOTA:

Spatiile rămase necompletate vor fi anulate de către agentul constatator.”

 

17. Anexa nr. 4 “Comunicare către administratia financiarăii va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 4

la regulament

 

COMUNICARE

către Administratia financiară a ...........................

 

Adresa ............................

Vă transmitem alăturat Procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr. ............... din data de ..............., prin care ......................................................................., domiciliat/cu sediul în ..............................., str. ............................... nr. ......., bl. ......, sc. ....., (numele si prenumele/denumirea persoanei fizice/juridice) et. ......, ap. ....., sectorul/judetul .........................., a fost sanctionat contraventional, amenda fiind în cuantum de ......................................... (cifre si litere) lei.

În conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor vă solicităm să procedati la punerea acestuia în executare.

 

Presedintele ANRGN,

.................................................

Serviciul legislatie, contencios

..................................................................”

 

Art. II. - Regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în sectorul gazelor naturale, aprobat prin Decizia presedintelui Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale nr. 54/2001, cu modificările si completările aduse prin prezenta decizie, va fi republicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Presedintele Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale,

Gheorghe Radu

 

Bucuresti, 6 februarie 2002.

Nr. 249.