MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 78         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 februarie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

            101. - Decret privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial

 

DECIZII

 

            2. - Decizie privind convocarea Camerei Deputatilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

            504./2001. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea conditiilor sanitare veterinare pentru înlăturarea si prelucrarea deseurilor animale, comercializarea lor si prevenirea agentilor patogeni din furajele care contin produse de origine animală sau peste

 

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Crucii Comemorative a celui de-al doilea Război Mondial

 

            În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, ale art. 2 alin. (1) din Legea nr. 68/1994, republicată, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. C pct. III si ale art. 11 pct. V din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, având în vedere propunerile ministrului apărării nationale, pentru servicii militare aduse României în timpul celui de-al doilea Război Mondial,

 

            Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

            Articol unic. - Se conferă Crucea Comemorativă a celui de-al doilea Război Mondial persoanelor prevăzute în anexa* ) care face parte integrantă din prezentul decret.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României,

contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 101.


*) Anexa se publică ulterior.

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA  DEPUTATILOR

 

DECIZIE

privind convocarea Camerei Deputatilor

 

            În temeiul prevederilor art. 63 alin. (1) si (3) din Constitutia României, Camera Deputatilor este convocată în prima sesiune ordinară a anului 2002 în ziua de luni, 4 februarie, ora 14,00.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2002.

Nr. 2.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind stabilirea conditiilor sanitare veterinare

pentru înlăturarea si prelucrarea deseurilor animale, comercializarea lor si prevenirea

agentilor patogeni din furajele care contin produse de origine animală sau peste

 

            Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

            în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

            văzând Referatul de aprobare nr. 146.517 din 17 decembrie 2001, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

            emite următorul ordin:

            Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară privind stabilirea conditiilor sanitare veterinare pentru înlăturarea si prelucrarea deseurilor animale, comercializarea lor si prevenirea agentilor patogeni din furajele care contin produse de origine animală sau peste, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

            Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

            Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

            Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 15 zile de la data publicării lui.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 504.

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

privind stabilirea conditiilor sanitare veterinare pentru înlăturarea si prelucrarea deseurilor animale, comercializarea lor si prevenirea agentilor patogeni din furajele care contin produse de origine animală sau peste

 

CAPITOLUL I

Prevederi generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta normă sanitară veterinară stabileste:

a) conditiile legate de sănătatea animală si sănătatea publică, referitoare la:

1. colectarea si/sau prelucrarea deseurilor animale în vederea distrugerii agentilor patogeni care ar putea exista în astfel de materiale;

2. productia de hrană de origine animală într-o manieră capabilă de a preveni prezenta în aceasta a oricăror agenti patogeni;

b) regulile de comercializare a deseurilor animale destinate altor scopuri decât consumului uman.

(2) Prezenta normă sanitară veterinară nu aduce atingere:

a) legislatiei nationale din domeniul veterinar aplicabile eradicării si controlului anumitor boli si al utilizării deseurilor menajere (culinare);

b) regulilor nationale legate de sănătatea animală, guvernând productia de hrană mixtă care contine ca ingrediente produse animale si vegetale, precum si de hrană care contine numai materiale de origine vegetală.

Art. 2. - În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se întelege prin:

a) deseuri animale - carcase sau părti ale animalelor ori ale pestilor sau produse de origine animală nedestinate consumului uman, cu exceptia excretiilor animale si deseurilor menajere (culinare);

b) materiale cu grad ridicat de risc - deseuri animale la care se face referire la art. 3, susceptibile de a prezenta riscuri ridicate asupra sănătătii animalelor sau oamenilor;

c) materiale cu grad scăzut de risc - deseuri animale, altele decât cele prevăzute la art. 3, care nu prezintă riscuri importante de extindere a bolilor transmisibile la animale sau oameni;

d) întreprindere de prelucrare a materialelor cu grad scăzut de risc - întreprindere în care materialele cu grad scăzut de risc sunt prelucrate si transformate în ingrediente în vederea includerii acestora în hrana animală sau piscicolă, în conformitate cu prevederile art. 5;

e) întreprindere de prelucrare a materialelor cu grad ridicat de risc - întreprindere în cadrul căreia deseurile animale sunt supuse unui tratament sau unui proces de prelucrare în vederea distrugerii agentilor patogeni, în conformitate cu prevederile art. 3;

f) hrană pentru animale de casă - hrană pentru câini, pisici si alte animale de casă, preparată integral sau partial din materiale cu grad scăzut de risc;

g) produse tehnice sau farmaceutice - produse destinate altor scopuri decât consumului uman sau animal;

h) unitate de prelucrare a deseurilor - întreprindere de prelucrare cu grad scăzut de risc, întreprindere de prelucrare cu grad ridicat de risc, întreprindere care produce hrană animală sau piscicolă ori întreprindere care prepară produse tehnice sau farmaceutice si în cadrul căreia sunt utilizate deseuri animale în vederea pregătirii unor astfel de produse;

i) autoritate competentă - orice autoritate desemnată de autoritatea sanitară veterinară centrală competentă în vederea monitorizării implementării prezentei norme sanitare veterinare.

 

CAPITOLUL II

Conditii privind prelucrarea deseurilor animale si comercializarea produsului final

 

            A. Materiale cu grad ridicat de risc

Art. 3. - (1) Următoarele materiale cu grad ridicat de risc trebuie prelucrate într-o întreprindere cu grad ridicat de risc aprobată de autoritatea sanitară veterinară centrală, în conformitate cu art. 4 alin. (1), sau înlăturate prin arderea la crematoriu ori prin îngropare, în conformitate cu prevederile alin. (2):

a) toate bovinele, porcinele, caprinele, ovinele, păsările si celelalte animale destinate productiei agricole, care au decedat în fermă, dar nu au fost sacrificate în vederea consumului uman, inclusiv animalele nou-născute sau nenăscute;

b) animalele moarte, la care nu se face referire în cuprinsul lit. a), dar care sunt desemnate de către autoritatea competentă sanitară veterinară;

c) animalele omorâte în cadrul măsurilor de control al bolilor, fie în ferme, fie în alte locuri desemnate de către autoritatea competentă;

d) deseurile animale, inclusiv sângele rezultat de la animalele care, pe durata inspectiei veterinare efectuate în orice moment la abatoare, au prezentat semne clinice de boli transmisibile omului sau altor animale;

e) toate acele părti ale unui animal sacrificat în mod normal, care nu au fost prezentate în vederea efectuării inspectiei post-mortem, cu exceptia pieilor, copitelor, penelor, lânii, coarnelor, sângelui si produselor similare;

f) toată carnea, carnea de pasăre, de peste, de vânat, hrana de origine animală deteriorată, prezentând astfel risc asupra sănătătii umane si animale;

g) animalele, carnea proaspătă, carnea de pasăre, carnea de vânat si produsele din carne si lactatele, importate din tări terte, care pe durata inspectiei prevăzute de legislatia sanitară veterinară nu au îndeplinit conditiile sanitare veterinare în vederea importului în România, cu exceptia cazului în care vor fi reexportate sau importul acestora va fi acceptat cu restrictiile stabilite conform prevederilor legislatiei în vigoare;

h) animalele de fermă care au murit pe durata tranzitului, fără a intra sub incidenta prevederilor pentru situatiile de ucidere în caz de urgentă, din motive de protectie;

i) deseurile animale care contin reziduuri de substante care ar putea pune în pericol sănătatea umană sau animală, lapte, carne sau produse de origine animală considerate necorespunzătoare pentru consumul uman ca urmare a prezentei unor astfel de reziduuri;

j) pestii care prezintă semne clinice de boli transmisibile omului sau pestilor.

(2) Autoritătile competente pot, dacă este necesar, să decidă înlăturarea materialelor cu grad ridicat de risc, prin procedura arderii la crematoriu sau a îngropării, în cazul în care:

a) transportul animalelor infectate sau suspectate de a fi infectate cu o boală epizootică către cea mai apropiată întreprindere de prelucrare a materialelor cu grad ridicat de risc este refuzat ca urmare a pericolului de propagare a riscurilor legate de sănătate;

b) animalele sunt infectate sau suspectate de a fi infectate cu o boală gravă sau contin reziduuri care ar putea reprezenta pericol asupra sănătătii umane sau animale si care la un tratament termic necorespunzător ar putea supravietui;

c) o boală epizootică de mare difuzibilitate ar conduce la pierderea capacitătii întreprinderii de prelucrare a materialelor cu grad ridicat de risc;

d) deseurile animale în cauză provin din locuri la care accesul se realizează dificil;

e) cantitatea si distanta care trebuie acoperite nu justifică măsura colectării deseurilor.

(3) Îngroparea trebuie să se efectueze la o adâncime suficientă, pentru a preveni dezgroparea de către animalele carnivore a cadavrelor sau deseurilor, precum si într-un sol corespunzător, pentru a preveni contaminarea apelor sau orice poluare a mediului. Anterior îngropării cadavrele sau deseurile vor fi stropite cu un dezinfectant corespunzător, autorizat de către autoritatea competentă.

Art. 4. - (1) Autoritatea sanitară veterinară centrală va aproba, pentru tot sau o parte a teritoriului tării, una sau mai multe întreprinderi de prelucrare a materialelor cu grad ridicat de risc, în vederea colectării si prelucrării materialelor cu grad ridicat de risc.

(2) Un stat membru al Uniunii Europene poate decide să desemneze o întreprindere de prelucrare cu grad ridicat de risc situată într-un alt stat membru, după întelegerea cu acel stat membru.

(3) În vederea obtinerii aprobării de la autoritatea competentă întreprinderile cu grad ridicat de risc trebuie:

a) să îndeplinească cerintele cap. I din anexa nr. 2;

b) să manevreze, să prelucreze si să depoziteze deseurile în conformitate cu prevederile cap. II din anexa nr. 2;

c) să fie verificată de către autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 10;

d) să se asigure de faptul că produsele, la prelucrare, satisfac cerintele stabilite în cap. III din anexa nr. 2.

(4) Aprobarea va fi suspendată de îndată ce conditiile care au stat la baza acordării acesteia nu mai sunt îndeplinite.

B. Materiale cu grad scăzut de risc

Art. 5. - (1) Materialele cu grad scăzut de risc trebuie prelucrate într-o întreprindere cu grad ridicat sau cu grad scăzut de risc, aprobată în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (2), într-o întreprindere care produce hrană pentru animale de casă sau într-o întreprindere care produce produse tehnice sau farmaceutice ori vor trebui înlăturate prin ardere la crematoriu sau prin îngropare în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2).

(2) Pe lângă deseurile animale mentionate la art. 2 lit. c) vor fi considerate materiale cu grad scăzut de risc următoarele:

a) toate produsele excluse de art. 3 alin. (1) lit. e), în măsura în care sunt utilizate la productia de hrană;

b) pestele pescuit din mare, în scopul realizării productiei de hrană pentru pesti;

c) deseurile de peste de la întreprinderile care produc produse din peste destinate consumului uman.

(3) Amestecul de materiale cu grad scăzut de risc cu materiale cu grad ridicat de risc va fi considerat material cu grad ridicat de risc.

(4) În situatiile în care materialele cu grad scăzut de risc sunt prelucrate în cadrul unei întreprinderi care produce hrană pentru animalele de casă sau într-o întreprindere de produse tehnice ori farmaceutice, autoritatea competentă va putea solicita desfacerea, depozitarea sau prelucrarea acestora într-o anumită unitate sau în anumite conditii.

(5) Hrana pentru pesti din industriile care primesc si produc exclusiv materiale cu grad scăzut de risc, destinate productiei de hrană pentru pesti, trebuie să îndeplinească conditiile stabilite în cap. III din anexa nr. 2.

(6) În vederea obtinerii aprobării de la autoritatea competentă întreprinderile cu grad scăzut de risc trebuie:

a) să îndeplinească conditiile stabilite la cap. I din anexa nr. 2;

b) să manevreze, să prelucreze si să depoziteze deseurile în conformitate cu prevederile cap. II din anexa nr. 2;

c) să fie verificate de către autoritatea competentă, în conformitate cu prevederile art. 10;

d) să se asigure de faptul că produsele, la prelucrare, satisfac cerintele stabilite în cap. III din anexa nr. 2.

(7) Aprobarea va fi suspendată de îndată ce conditiile care au stat la baza acordării acesteia nu mai sunt îndeplinite.

(8) Unitătile care utilizează materiale cu grad scăzut de risc în vederea preparării hranei pentru animale de casă sau a produselor tehnice ori farmaceutice vor trebui înregistrate la autoritatea competentă si vor trebui să îndeplinească următoarele cerinte:

a) să fie prevăzute cu facilitătile corespunzătoare de depozitare si tratare a deseurilor animale în conditii de maximă securitate;

b) să fie prevăzute cu facilitătile corespunzătoare de distrugere a deseurilor animale neutilizate în procesul de productie a hranei pentru animale de casă, a produselor tehnice ori farmaceutice sau să le trimită la o întreprindere de prelucrare ori la un crematoriu;

c) să fie prevăzute cu facilitătile corespunzătoare necesare distrugerii deseurilor rezultate pe durata procesului de productie si care, pe considerentul sănătătii animale sau publice, sunt nepotrivite pentru a fi incluse în alte tipuri de hrană animală. Aceste facilităti trebuie să contină incinerarea si îngroparea într-un sol corespunzător, în scopul prevenirii contaminării cursurilor de apă sau a poluării mediului;

d) să fie inspectate de către autoritatea competentă, la intervale regulate, în vederea verificării respectării cerintelor prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 6. - Tratamentul la care trebuie supuse anumite produse de origine animală derivate exclusiv de la animale si pesti si care nu sunt destinate consumului uman, pe parcursul pregătirii hranei pentru animale de casă, precum si conditiile în care acestea trebuie produse sunt prevăzute în legislatia specifică, în măsura în care aceasta este necesară în vederea protejării animalelor de casă sau din ratiuni legate de sănătatea publică ori a animalelor.

C. Derogări

Art. 7. - (1) Autoritatea sanitară veterinară centrală, în situatii exceptionale si sub supravegherea veterinară efectuată de autoritătile competente, poate autoriza:

a) utilizarea deseurilor animale în scopuri stiintifice;

b) utilizarea deseurilor animale mentionate la art. 3 alin. (1) lit. a), b) si e), cu conditia ca acestea să provină de la animale care nu au fost omorâte ca urmare a prezentei sau suspectării de a prezenta boli severe, precum si a deseurilor animale mentionate la art. 5, în vederea asigurării hranei pentru grădinile zoologice, circuri, animale cu blană, precum si în legătură cu cultura de viermi destinati momelii de pescuit;

c) distribuirea locală, prin intermediari care la data adoptării prezentei norme sanitare veterinare erau deja autorizati, de mici cantităti de deseuri dintre cele mentionate la lit. b), în scopul folosirii drept hrană pentru animalele a căror carne nu este destinată consumului uman, cu conditia ca autoritatea competentă să opineze că aceasta nu pune în nici un fel în pericol sănătatea oamenilor sau a animalelor.

(2) La sfârsitul fiecărui an directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor înainta un raport referitor la aplicarea prevederilor alin. (1) lit. c).

(3) Până la introducerea regulilor specifice abatoarele se vor conforma standardelor prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară, dar nu mai târziu de data de 31 decembrie 2004.

(4) Autoritatea sanitară veterinară centrală va informa Comisia Europeană referitor la alegerea acestei posibilităti, precum si la întelegerile de verificare introduse în vederea prevenirii utilizării unor astfel de deseuri în orice alte scopuri.

(5) Conform procedurii stabilite la art. 18 autoritatea sanitară veterinară centrală va putea modifica sau suplimenta măsurile de verificare implementate.

D. Prevederi generale

Art. 8. - Deseurile animale trebuie colectate, transportate si identificate în conformitate cu prevederile anexei nr. 1.

 

CAPITOLUL III

Controale si inspectii care trebuie efectuate la întreprinderile cu grad ridicat de risc sau cu grad scăzut de risc

 

Art. 9. - (1) Autoritatea sanitară veterinară centrală trebuie să se asigure, pe propria răspundere, că operatorii si proprietarii de întreprinderi de prelucrare a materialelor cu grad ridicat de risc si cu grad scăzut de risc sau reprezentantii acestora adoptă toate măsurile necesare în vederea respectării cerintelor prezentei norme sanitare veterinare si în special că acestia:

a) vor identifica si vor controla punctele critice din întreprinderile de prelucrare a materialelor cu grad ridicat de risc si cu grad scăzut de risc;

b) vor preleva mostre semnificative de la întreprinderile care produc hrană pentru pesti si vor preleva mostre semnificative din fiecare lot prelucrat în cadrul întreprinderilor cu grad ridicat de risc si cu grad scăzut de risc, în vederea verificării respectării standardelor microbiologice ale produselor, stabilite la cap. III din anexa nr. 2, si a absentei reziduurilor fizico-chimice;

c) vor înregistra rezultatele diverselor verificări si teste si le vor păstra pe o perioadă de minimum 2 ani în scopul prezentării acestora la autoritătile competente;

d) vor introduce un sistem care să permită identificarea fiecărui lot livrat, precum si data la care acesta a fost produs.

(2) În situatiile în care rezultatul unui test efectuat asupra mostrelor necesare conform prezentului articol nu este corespunzător prevederilor cap. III din anexa nr. 2, operatorul întreprinderii de prelucrare va fi obligat:

a) să notifice de îndată acest aspect autoritătii competente;

b) să identifice cauzele nerespectării;

c) să se asigure de faptul că nici un material suspectat sau cunoscut a fi contaminat nu este mutat din interiorul spatiilor anterior reprelucrării acestuia sub directa supraveghere a autoritătii competente si reprelevării oficiale de mostre, în vederea verificării respectării cerintei legate de controlul microbiologic stabilit la cap. III din anexa nr. 2;

în cazul în care, din orice motiv, nu este posibilă reprocesarea materialului contaminat, acesta va trebui să fie utilizat în alte scopuri decât prepararea hranei pentru animale.

(3) Conform prevederilor art. 18 autoritatea sanitară veterinară centrală va adopta regulamente detaliate în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului articol.

Art. 10. - (1) La intervale stabilite autoritătile competente vor desfăsura inspectii si verificări redundante la întreprinderile de prelucrare a materialelor cu grad ridicat de risc si cu grad scăzut de risc, în ceea ce priveste:

a) conformarea acestora prevederilor prezentei norme sanitare veterinare si în special ale anexelor nr. 1 si 2;

b) încadrarea în standardele microbiologice ale produselor ulterior tratamentului. Controalele microbiologice vor include în special testele de Salmonella si enterobacterii, conform cap. III din anexa nr. 2.

(2) Analizele si testele se vor desfăsura în conformitate cu metodele recunoscute stiintific, în special cu cele stabilite prin prevederile Comunitătii Europene sau, în cazul în care acestea nu există, în conformitate cu standardele internationale recunoscute.

(3) În cazul în care inspectiile efectuate de către autoritatea competentă demonstrează faptul că nu sunt respectate toate cerintele prezentei norme sanitare veterinare, autoritatea competentă va trebui să ia măsurile ce se impun. În special în situatia nerespectării prevederilor prezentului articol, referitoare la standardele microbiologice si la tipurile de controale microbiologice, producătorul va fi obligat:

a) să notifice de îndată autoritătii competente detaliile legate de natura mostrei si de lotul din care provine aceasta;

b) să prelucreze sau să reprelucreze lotul contaminat, sub supravegherea autoritătii competente;

c) să sporească intensitatea prelevării de mostre si a testării productiei;

d) să investigheze evidentele materiilor prime corespunzătoare mostrei;

e) să initieze procedurile corespunzătoare de decontaminare si curătare din interiorul întreprinderii.

(4) Conform prevederilor art. 18, în cazul în care va fi necesar, autoritatea sanitară veterinară centrală va adopta regulamente detaliate în vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului articol.

Art. 11. - (1) Autoritatea sanitară veterinară centrală va redacta o listă cuprinzând unitătile aprobate care procesează deseuri animale, situate pe propriul teritoriu. Fiecărei întreprinderi i se va aloca un număr oficial, identificând întreprinderea care prelucrează materiale cu grad ridicat de risc sau cu grad scăzut de risc, producând hrană pentru animalele de casă, produse tehnice sau farmaceutice din deseuri animale.

(2) Autoritatea sanitară veterinară centrală va comunica această listă, precum si actualizările acesteia celorlalte state membre ale Uniunii Europene, precum si Comisiei Europene.

 

CAPITOLUL IV

 

Art. 12. - (1) Expertii veterinari ai Comisiei Europene, în măsura în care acest lucru va fi considerat necesar în vederea asigurării aplicării uniforme a prezentei norme sanitare veterinare si în colaborare cu autoritătile nationale, vor putea efectua verificări la fata locului; acestia vor putea verifica în special dacă unitătile aprobate respectă prevederile prezentei norme sanitare veterinare. Comisia Europeană va informa statele membre ale Uniunii Europene cu privire la rezultatele verificărilor.

(2) Statul pe teritoriul căruia se desfăsoară o verificare a atributiilor va acorda pe întreaga perioadă toată asistenta necesară expertilor.

(3) Regulamentele generale de punere în aplicare a prevederilor prezentului articol vor fi adoptate conform prevederilor art. 18.

(4) Autoritatea sanitară veterinară centrală va lua toate măsurile necesare în vederea luării în calcul a rezultatelor verificărilor la care se face referire la alin. (1) si va interzice comercializarea produselor provenind de la o întreprindere de prelucrare care nu respectă prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

Art. 13. - Autoritatea sanitară veterinară centrală va aplica măsuri în special în ceea ce priveste organizarea si urmărirea verificărilor efectuate de directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti, în vederea asigurării că măsurile de control prevăzute de prezenta normă sanitară veterinară sunt respectate, precum si că:

a) produsele prelucrate obtinute din materiale cu grad scăzut de risc îndeplinesc cerintele prevăzute de legislatia în vigoare;

b) materialele cu grad scăzut de risc, materialele cu grad ridicat de risc, destinate să fie prelucrate într-o întreprindere desemnată dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. 1, precum si că produsele prelucrate obtinute din materiale cu grad scăzut de risc sau cu grad ridicat de risc sunt însotite:

1. în cazul în care provin de la o întreprindere aprobată în conformitate cu prevederile art. 4 si 5, de un document comercial care va mentiona:

- natura tratamentului, dacă este cazul;

- dacă produsul contine proteine specifice rumegătoarelor;

2. în cazul în care provin de la o altă întreprindere, de un certificat emis si semnat de un doctor veterinar oficial de stat, certificat care va indica:

- metodele de tratament utilizate asupra încărcăturii;

- rezultatul testelor de Salmonella;

- dacă produsul contine proteine specifice rumegătoarelor.

Art. 14. - Autoritatea sanitară veterinară centrală va stabili criteriile de prelevare de mostre si cele aferente testelor microbiologice, conform prevederilor art. 18.

 

CAPITOLUL V

Prevederi finale

 

Art. 15. - (1) Autoritatea sanitară veterinară centrală, actionând în conformitate cu procedura impusă de prevederile art. 18, va stabili detaliile si frecventa verificărilor mentionate la art. 9 si la art. 10 alin. (1).

(2) Autoritatea sanitară veterinară centrală, care actionează conform acelorasi proceduri, va stabili metodele de referintă aferente analizelor microbiologice.

Art. 16. - Anexele la prezenta normă sanitară veterinară si, datorită dezvoltării cunoasterii stiintifice referitoare la controlarea encefalitei spongiforme la bovine (BSE), prevederile referitoare la tratamentele mentionate la art. 6 lit. a) si c) din cap. II al anexei nr. 2 vor fi modificate pe baza noilor reglementări comunitare.

Art. 17. - (1) Pe durata punerii în aplicare a regulilor Comunitătii Europene, referitoare la importul din tări terte al deseurilor animale si al hranei pentru animalele de casă produse din deseuri animale, li se vor aplica acestor importuri conditii cel putin echivalente cu cele impuse de prezenta normă sanitară veterinară, cu exceptia celor referitoare la conditiile de aprobare.

(2) Aceste conditii nu vor permite importul materialelor cu grad ridicat de risc sau cu grad scăzut de risc, la care se face referire la art. 3 alin. (1) lit. g)-i), care au fost tratate anterior, cu exceptia situatiei în care tara tertă este capabilă să garanteze faptul că unor astfel de materiale li s-a aplicat un tratament corespunzător si că respectă standardele microbiologice stabilite în cap. III din anexa nr. 2.

(3) Importul de materiale cu grad ridicat de risc, la care se face referire în art. 3 alin. (1) lit. a)-f), va fi interzis.

(4) Autoritatea sanitară veterinară centrală se va asigura de faptul că aceste conditii minime sunt respectate în ceea ce priveste controlul importurilor.

Art. 18. - În toate situatiile în care se face referire la prezentul articol aspectele vor fi analizate de autoritatea sanitară veterinară centrală, care va stabili regulile ce vor fi respectate.

Art. 19. - Autoritatea sanitară veterinară centrală va adopta până la data de 31 decembrie 2002 regulile de sănătate animală care trebuie respectate de producătorii de hrană ce contine ca ingrediente produse animale si vegetale, precum si regulile de igienă care trebuie să fie respectate pe durata producerii de hrană ale cărei ingrediente constau exclusiv în produse de origine vegetală.

            Art. 20. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1

la norma sanitară veterinară

 

CONDITII DE IGIENĂ

referitoare la colectarea si transportul deseurilor animale

 

1. Deseurile animale trebuie colectate si transportate la unitătile aprobate sau la întreprinderile de prelucrare a materialelor cu grad ridicat de risc sau cu grad scăzut de risc în containere sau în vehicule corespunzătoare, astfel încât să se prevină scurgerea. Containerele sau vehiculele trebuie să fie acoperite în mod corespunzător.

2. Vehiculele, prelatele si containerele refolosibile trebuie să fie mentinute în stare de curătenie.

3. Autoritatea competentă va lua toate măsurile ce se impun în vederea controlării miscărilor de materiale cu grad ridicat de risc, prin impunerea păstrării de evidente scrise si de documente care vor însoti aceste materiale pe durata transportului acestora către locul de înlăturare sau, în cazul în care se consideră necesar, prin sigilarea acestora.

4. În situatiile în care anumite produse din carne, din carne de peste sau lactate nedestinate consumului uman si derivate din animale si peste, din carnea sau laptele aprobat în vederea consumului uman sunt transportate direct în vrac către întreprinderea de prelucrare, informatiile referitoare la origine, denumirea si natura deseurilor animale, precum si cuvintele “nedestinate consumului uman” vor fi, de asemenea, indicate pe o etichetă atasată containerului, cutiilor de carton sau altor materiale de ambalare, literele având o înăltime de minimum 2 centimetri.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

CONDITII DE IGIENĂ

referitoare la întreprinderile de prelucrare a deseurilor animale

CAPITOLUL I

Conditii legate de aprobarea întreprinderilor de prelucrare

a deseurilor animale

 

1. Spatiile si facilitătile întreprinderilor de prelucrare a deseurilor animale trebuie să îndeplinească cel putin următoarele conditii:

a) spatiile întreprinderii de prelucrare trebuie să fie în mod corespunzător separate de drumurile publice si de celelalte spatii cum ar fi abatoarele. Spatiile de prelucrare a materialelor cu grad ridicat de risc trebuie să nu se afle în acelasi local cu abatoarele, cu exceptia situatiei în care sunt situate într-o parte separată a clădirii; persoanele  neautorizate si animalele nu vor avea acces în interiorul întreprinderii;

b) întreprinderea va trebui prevăzută cu o sectie aseptică si una septică, separate în mod corespunzător. Această din urmă sectie va trebui prevăzută cu un spatiu acoperit în vederea primirii de deseuri animale si va trebui construită într-o astfel de manieră încât să fie usor de curătat si dezinfectat. Podeaua va trebui astfel pozitionată încât să permită scurgerea lichidelor. Întreprinderea va trebui să fie echipată cu săli de baie corespunzătoare, cu vestiare si cu alte dotări necesare personalului. În sectia septică, acolo unde va fi cazul, vor exista facilităti corespunzătoare de înlăturare a pieii si blănii animalelor, precum si o cameră de depozitare a copitelor;

c) întreprinderea va trebui să dispună de o capacitate suficientă, precum si de apă caldă si instalatie de producere de aburi în vederea prelucrării deseurilor animale, conform prevederilor cap. II;

d) acolo unde va fi cazul, sectia mai sus mentionată va contine echipamente necesare în vederea reducerii mărimii deseurilor animale, precum si echipamente de încărcare a deseurilor animale zdrobite într-o unitate de prelucrare;

e) este necesară existenta unei instalatii închise de prelucrare în care deseurile animale să fie prelucrate conform prevederilor cap. II. În cazurile în care este necesară efectuarea tratamentului termic, instalatia va fi prevăzută cu:

- echipament de măsurare pentru verificarea temperaturii si, dacă este necesar, pentru verificarea presiunii în punctele critice;

- dispozitive de înregistrare în mod continuu a rezultatelor acestor măsurători;

- un sistem corespunzător de sigurantă necesar în vederea prevenirii încălzirii insuficiente;

f) pentru a se preveni contaminarea produselor finite prelucrate din materii prime va trebui să existe separatii clare între zona de descărcare si prelucrare a materiilor prime sosite si zonele înconjurătoare destinate prelucrării ulterioare a materialelor încălzite si depozitării produselor finite prelucrate.

2. Întreprinderea de prelucrare a deseurilor animale trebuie prevăzută cu utilităti corespunzătoare de curătare si dezinfectare a containerelor si recipientelor în care sunt primite deseurile animale, precum si a vehiculelor – altele decâte navele - în care acestea sunt transportate.

3. Trebuie asigurate utilităti corespunzătoare în vederea dezinfectării rotilor vehiculelor care transportă materiale cu grad ridicat de risc sau care părăsesc sectia septică a întreprinderii de prelucrare.

4. În întreprinderea de prelucrare a deseurilor animale este necesar să existe un sistem de înlăturare a apei reziduale, care să îndeplinească conditiile de igienă.

5. Întreprinderea de prelucrare a deseurilor animale trebuie să fie prevăzută cu laborator propriu sau să utilizeze serviciile unui laborator dotat în vederea efectuării analizelor esentiale, în special în vederea verificării respectării prevederilor cap. III.

 

CAPITOLUL II

Conditii de igienă referitoare la functionarea în cadrul întreprinderilor de prelucrare a deseurilor animale

 

1. Deseurile animale trebuie să fie prelucrate cât mai curând posibil după sosire. Până la procesare ele trebuie să fie depozitate în mod corespunzător.

2. Containerele, recipientele si vehiculele utilizate în vederea transportului deseurilor animale trebuie să fie curătate, spălate si dezinfectate după fiecare utilizare.

3. Persoanele care lucrează într-o sectie septică nu vor putea intra într-o sectie aseptică fără să îsi schimbe hainele de lucru si încăltămintea sau fără să îsi dezinfecteze încăltămintea. Echipamentele si instrumentele nu vor fi mutate din prima zonă în zona aseptică.

4. Apele reziduale care provin din sectia septică vor fi tratate în vederea asigurării distrugerii agentilor patogeni.

5. Vor trebui luate sistematic măsuri de prevenire împotriva păsărilor, rozătoarelor, insectelor si altor dăunători.

6. Deseurile animale vor fi prelucrate în următoarele conditii:

a) materialele cu grad ridicat de risc vor fi încălzite la o temperatură de minimum 133şC, pe durata a 20 de minute, la o presiune de 3 bari. Dimensiunea materiei prime dinaintea prelucrării va trebui redusă cu minimum 50 mm, cu ajutorul unui polizor;

b) la punctele critice ale procesului de încălzire vor trebui să fie asigurate termografe de înregistrare în vederea monitorizării tratamentului termic;

c) pot fi folosite si alte sisteme de tratament termic, cu conditia ca acestea să fie aprobate conform legislatiei sanitare veterinare, oferind garantii echivalente în legătură cu siguranta microbiologică;

d) astfel de sisteme alternative de tratament termic pot fi aprobate numai în situatiile în care din produsul final s-au prelevat zilnic mostre, pe o perioadă de o lună, pentru asigurarea respectării standardelor microbiologice impuse în cuprinsul cap. III pct. 1 si 2. De asemenea, va trebui desfăsurată si rutina secundară de prelevare de mostre, prevăzută la art. 9 alin. (1) si la art. 10 alin. (1) din norma sanitară veterinară.

7. Instalatiile si echipamentele trebuie mentinute în bună stare de functionare, iar echipamentele de măsurare trebuie recalibrate periodic.

8. Produsele finite trebuie manevrate si depozitate în întreprinderea de prelucrare a deseurilor animale într-o astfel de manieră încât să se înlăture orice pericol de contaminare.

9. Copitele trebuie sărate cu clorură de sodiu.

 

CAPITOLUL III

Conditii referitoare la produsele finite obtinute în unitătile de prelucrare a deseurilor animale

 

1. În situatia materialelor cu grad ridicat de risc mostrele prelevate din produsele finite imediat ulterior tratamentului nu vor trebui să contină spori de bacterii patogene termorezistente (Clostridium perfringens absent în 1 g de produs).

2. Mostrele de produse finite, produse atât din materialele cu grad ridicat de risc, cât si din materialele cu grad scăzut de risc, prelevate pe durata sau ulterior scoaterii din depozitele întreprinderii de prelucrare, vor trebui să respecte următoarele standarde:

Salmonella: absentă în 25 g: n = 5, c = 0, m = 0, M = 0;

Enterobacterii: n = 5, c = 2, m = 10, M = 3 x 10 2 în 1 g,

în care:

n = numărul de unităti din care este formată mostra;

m = valoarea de plecare a numărului de bacterii.

Rezultatul este considerat satisfăcător în cazul în care numărul de bacterii din toate mostrele nu depăseste valoarea m;

M = valoarea maximă a numărului de bacterii.

Rezultatul este considerat ca fiind nesatisfăcător în cazul în care numărul de bacterii din una sau mai multe mostre este M sau un număr superior;

c = numărul de unităti de mostre care prezintă bacterii, într-un număr cuprins între m si M, mostra fiind considerată acceptabilă în cazul în care numărul de bacterii prezent în celelalte unităti de mostre este m sau un număr mai mic decât acesta.