MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 82         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 februarie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

7. - Ordonantă privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justitiei în editie oficială a codurilor si a altor legi complexe

 

12. - Ordonantă pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetătenilor proprii si a altor persoane, semnat la Bucuresti la 10 decembrie

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetătenilor proprii si a altor persoane

 

13. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

14. - Ordonantă privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice

 

15. - Ordonantă privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

24. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru stabilirea Listei cuprinzând tările terte si centrele de colectare a materialului seminal, din care se autorizează importul de material seminal de bovine în România

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind publicarea, în exclusivitate, de către Ministerul Justitiei în editie oficială

a codurilor si a altor legi complexe

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. III.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Ministerul Justitiei este autorizat să editeze în exclusivitate, în volum, după textul publicat în Monitorul Oficial al României, editia oficială a codurilor si a altor legi complexe, care interesează domeniul de activitate al justitiei si pentru a căror elaborare s-au constituit comisii speciale în cadrul ministerului, potrivit art. 25 alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

(2) Orice publicare în editie oficială a actelor normative prevăzute la alin. (1) de către alte persoane este interzisă.

(3) În sensul prezentei ordonante, prin editie oficială a codurilor si a altor legi complexe se întelege editia apărută cu această mentiune, prin grija Ministerului Justitiei, sub a cărui autoritate au fost elaborate aceste acte normative.

Art. 2. - (1) Sumele rezultate din vânzarea publicatiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) constituie venituri extrabugetare ale Ministerului Justitiei, având acelasi regim ca si sumele provenite din vânzarea timbrului judiciar, în conditiile prevăzute de Ordonanta Guvernului nr. 32/1995 privind timbrul judiciar, cu modificările si completările ulterioare.

(2) Cheltuielile aferente editării publicatiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) se suportă din veniturile extrabugetare mentionate la alineatul precedent.

Art. 3. - (1) Nerespectarea dispozitiilor art. 1 alin. (2) constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei.

(2) Constatarea contraventiei si aplicarea sanctiunilor se fac de persoanele împuternicite prin ordin al ministrului justitiei.

(3) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu exceptia celor ale art. 28 si 29.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul justitiei,

Doru Crin Trifoi,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 7.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare

privind readmisia cetătenilor proprii si a altor persoane, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001

 

În temeiul prevedrilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Se ratifică Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetătenilor proprii si a altor persoane, semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 12.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind readmisia cetătenilor proprii si a altor persoane

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare, denumite în continuare părti contractante,

în dorinta de a dezvolta cooperarea dintre ele,

în scopul asigurării unei mai bune aplicări a dispozitiilor privind circulatia persoanelor si al respectării drepturilor si garantiilor prevăzute de legislatia natională a statului fiecăreia dintre ele,

constiente de necesitatea combaterii migratiei ilegale si în vederea facilitării readmisiei persoanelor care au intrat sau se află ilegal pe teritoriile statelor părtilor contractante,

în conformitate cu prevederile tratatelor si conventiilor internationale la care statul fiecăreia dintre părtile contractante este parte, în special ale Conventiei pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, adoptată la Roma la 4 noiembrie 1950, si ale Conventiei de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiatilor, modificată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiatilor,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

Definitii

 

În sensul prezentului acord, notiunile enumerate mai jos au următoarele semnificatii:

a) străin - persoana care nu are cetătenia statului nici uneia dintre părtile contractante;

b) viză - permisul valabil, eliberat de autoritătile competente ale statului uneia dintre părtile contractante, care dă dreptul posesorului să intre si să rămână pe teritoriul statului acesteia, pentru perioada determinată, în conformitate cu prevederile legislatiei aplicabile a acelui stat;

c) permisul de sedere - un permis valabil, eliberat de autoritătile competente ale statului uneia dintre părtile contractante, care dă dreptul posesorului să rămână pe teritoriul acestui stat si oferă posibilitatea intrărilor si iesirilor repetate.

 

ARTICOLUL 2

Readmisia cetătenilor statelor părtilor contractante

 

1. Fiecare parte contractantă va readmite, la cererea celeilalte părti contractante, fără formalităti deosebite, persoana care nu îndeplineste ori nu mai îndeplineste conditiile legale în vigoare pentru intrarea si sederea sa pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, cu conditia să se fi dovedit sau să existe motive temeinice să se prezume că aceasta are cetătenia statului părtii contractante solicitate.

2. La cererea părtii contractante solicitante, autoritătile competente ale statului părtii contractante solicitate vor trebui să elibereze fără întârziere persoanei care va fi readmisă documentele de călătorie necesare repatrierii acesteia. Imposibilitatea de plată a persoanei în cauză nu poate împiedica eliberarea documentului de călătorie necesar.

3. Dacă prin investigatiile ulterioare se dovedeste că persoana readmisă nu era cetătean al statului părtii contractante solicitate în momentul plecării de pe teritoriul statului părtii contractante solicitante si, astfel, nu îndeplineste conditiile prevăzute de paragraful 1, partea contractantă solicitantă va readmite persoana respectivă fără formalităti deosebite.

 

ARTICOLUL 3

Dovada ori prezumarea cetăteniei

 

1. Cetătenia este dovedită pe baza oricăruia dintre următoarele documente valabile, eliberate cetătenilor proprii de către autoritătile competente ale statului părtii contractante solicitate:

- în cazul părtii contractante române:

a) pasaport national;

b) buletin de identitate sau carte de identitate;

c) adeverintă si/sau certificat de atestare a cetăteniei;

- în cazul părtii contractante ungare:

a) pasaport national;

b) carte de identitate;

c) certificat de atestare a cetăteniei.

2. Cetătenia poate fi prezumată pe baza:

a) documentelor prevăzute la paragraful 1, a căror valabilitate a expirat;

b) declaratiei persoanei în cauză, dată în formă scrisă;

c) declaratiei scrise a unei terte persoane;

d) oricărui document eliberat de autoritătile competente ale statului părtii contractante solicitate, prin care să se poată prezuma cetătenia persoanei în cauză, ca de exemplu: acte de stare civilă, carte de identitate provizorie, carnet de marinar;

e) fotocopiilor de pe documentele mentionate anterior;

f) altor dovezi care, în cazuri concrete, sunt recunoscute de partea contractantă solicitată.

 

ARTICOLUL 4

Readmisia străinilor

 

1. O parte contractantă, la cererea celeilalte părti contractante, va readmite fără formalităti deosebite un străin care a ajuns pe teritoriul statului părtii contractante solicitante direct de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate si nu îndeplineste conditiile legale de intrare sau de sedere.

2. Fiecare parte contractantă va readmite, la cererea celeilalte părti contractante, un străin cu sedere ilegală pe teritoriul statului părtii contractante solicitante si care are un permis de sedere sau o viză valabilă ori un alt document valabil eliberat de autoritătile competente ale statului părtii contractante solicitate, dând persoanei dreptul de intrare sau de sedere pe teritoriul statului acesteia pentru o perioadă care să nu depăsească valabilitatea permisului.

3. Dacă investigatiile ulterioare dovedesc faptul că persoana readmisă nu îndeplineste conditiile prevăzute la paragraful 1 sau 2, partea contractantă solicitantă va readmite persoana în cauză fără formalităti deosebite.

4. Părtile contractante vor readmite neîntârziat, după informarea prealabilă, dar nu mai târziu de 24 (douăzeci si patru) de ore, pe străinul pentru care se poate dovedi că a trecut ilegal de pe teritoriul statului părtii contractante solicitate, dacă partea contractantă solicitantă cere readmisia în termen de 48 (patruzeci si opt) de ore de la intrarea ilegală. Dacă această procedură simplificată nu se poate aplica, readmisia se realizează conform prevederilor paragrafului 1.

 

ARTICOLUL 5

Exceptii de la obligatia de readmisie a străinilor

 

1. Obligatia de readmisie prevăzută la art. 4 nu va exista în cazul străinului care, în momentul intrării pe teritoriul statului părtii contractante solicitante, a fost în posesia unei vize valabile de intrare sau a obtinut o asemenea viză după intrare ori căruia i s-a eliberat de către autoritătile competente ale statului acestei părti contractante un permis de sedere.

2. Dacă autoritătile ambelor părti contractante au eliberat persoanei în cauză o viză de intrare sau un permis de sedere, partea contractantă a cărei viză de intrare sau.permis de sedere expiră mai târziu va readmite persoana respectivă.

3. Prevederile paragrafelor 1 si 2 nu pot fi aplicate în cazul străinului căruia autoritătile competente ale părtilor contractante i-au emis o viză de tranzit.

4. Obligatia de readmisie nu există nici în cazul străinului care:

a) este un cetătean al unui stat tert vecin cu statul părtii contractante solicitante, dacă între acest stat si statul părtii contractante solicitante este în vigoare un acord de readmisie;

b) a înaintat autoritătilor competente ale părtii contractante solicitante o cerere pentru recunoasterea statutului de refugiat si aceasta nu a emis încă o hotărâre definitivă.

 

ARTICOLUL 6

Tranzitul sau transportul sub escortă în scopul readmisiei

 

1. Oricare parte contractantă, la solicitarea celeilalte părti contractante, va permite fără formalităti deosebite tranzitul sau transportul sub escortă, pe cale aeriană, terestră sau fluvială, al unui străin, dacă sunt îndeplinite conditiile intrării si transportului sub escortă în statul de destinatie, respectiv în statele de tranzit care urmează.

În această situatie nu este necesară eliberarea vizei de tranzit.

2. Părtile contractante nu solicită tranzitul sau transportul sub escortă, iar solicitarea poate fi refuzată, dacă există motive temeinice să se prezume că:

a) străinul în cauză poate fi supus torturii, tratamentelor inumane sau degradante ori este în pericol de a i se aplica pedeapsa cu moartea sau poate fi persecutat pentru motive de rasă, religie, nationalitate, apartenentă la un grup social ori din cauza convingerilor sale politice, în statul de destinatie sau în unul dintre statele de tranzit;

b) tranzitul sau transportul sub escortă al străinului în cauză reprezintă o amenintare pentru ordinea publică sau siguranta natională ori poate influenta în mod negativ relatiile internationale ale statului părtii contractante solicitate.

3. Partea contractantă solicitantă va readmite, în conditiile prevăzute la paragraful 1, străinul al cărui tranzit, transport sub escortă în statele de tranzit sau primire în statul de destinatie nu mai este posibilă.

 

ARTICOLUL 7

Termene

 

1. Partea contractantă solicitată va răspunde fără întârziere, în cel mult 72 (saptezeci si două) de ore de la primire, cererii de readmisie, adresată de partea contractantă solicitantă, formulată în temeiul art. 2.

2. Cu exceptia procedurii simplificate, partea contractantă solicitată va răspunde fără întârziere, dar nu mai târziu de 8 (opt) zile de la primire, cererii de readmisie, adresată de partea contractantă solicitantă, formulată în temeiul art. 4.

3. Partea contractantă solicitată va răspunde fără întârziere, dar nu mai târziu de 5 (cinci) zile de la primire, cererii de tranzit sau transport sub escortă, adresată de partea contractantă solicitantă, formulată în temeiul art. 6.

4. Partea contractantă solicitată va readmite persoana mentionată la paragraful 1 fără întârziere, dar nu mai târziu de 3 (trei) zile de la data aprobării cererii.

5. Cu exceptia procedurii simplificate, partea contractantă solicitată va readmite persoana mentionată la paragraful 2 fără întârziere, dar nu mai târziu de 20 (douăzeci) de zile de la data aprobării cererii.

6. La cererea temeinic motivată a părtii contractante solicitante, termenele limită prevăzute la paragrafele 4 si 5 vor putea fi prelungite, de comun acord, exclusiv până la încetarea impedimentelor care au determinat cererea de prelungire.

 

ARTICOLUL 8

Încetarea obligatiei de readmisie

 

Cererea de readmisie a părtii contractante solicitante, referitoare la persoanele mentionate la art. 4, va trebui înaintată părtii contractante solicitate în termen de cel mult 9 (nouă) luni de la data la care autoritătile competente ale statului părtii contractante solicitante au constatat intrarea sau sederea ilegală pe teritoriul statului părtii contractante solicitante. După împlinirea acestui termen partea contractantă solicitată nu mai are obligatia de a da curs cererii de readmisie.

 

ARTICOLUL 9

Protectia datelor personale

 

1. În scopul aplicării prezentului acord părtile contractante îsi pot transmite următoarele categorii de date personale:

a) numele de familie al persoanei în cauză, respectiv al membrilor de familie care o însotesc, eventual numele de familie anterior, prenumele, alte nume (false, porecle, pseudonime), data si locul nasterii, domiciliul, sexul, nationalitatea, cetătenia actuală sau anterioară, starea sănătătii, în măsura în care aceasta este necesară în vederea readmisiei;

b) datele înscrise în pasaport, în actul de identitate sau în alt document de călătorie (numărul, data eliberării, autoritatea emitentă, locul eliberării, perioada de valabilitate, teritoriul în care este valabil);

c) alte date necesare identificării persoanei în cauză;

d) datele permisului de sedere sau ale vizei eliberate de autoritătile competente ale statului uneia dintre părtile contractante sau de cele ale unui stat tert;

e) date referitoare la locul unde se află persoana în cauză si la itinerar;

f) împrejurările care reprezintă impedimente de fapt si de drept ale readmisiei;

g) date referitoare la cererile anterioare sau prezente pentru acordarea statutului de refugiat.

2. Pentru protectia datelor personale, gestionate în vederea aplicării prezentului acord, se vor respecta următoarele dispozitii, cu luarea în considerare a prevederilor legislatiei în vigoare a statului fiecărei părti contractante:

a) în cererea de solicitare a datelor personale se vor preciza felul datelor cerute, scopul si baza legală a folosirii acestora. La cererea părtii contractante furnizoare, partea contractantă beneficiară va da informatii referitoare la utilizarea datelor personale;

b) datele personale pot fi transmise doar autoritătilor competente în aplicarea prezentului acord. Remiterea datelor către alte autorităti se poate face numai cu acordul scris, în prealabil, al părtii contractante furnizoare;

c) de corectitudinea si exactitatea datelor transmise este răspunzătoare partea contractantă furnizoare. Dacă se dovedeste că au fost furnizate si date eronate sau date ce nu trebuia să fie comunicate, trebuie informată fără întârziere partea contractantă beneficiară, iar aceasta va lua imediat măsuri de corectare a datelor eronate, respectiv de distrugere a datelor ce nu trebuia să fie transmise;

d) la cererea sa, persoana în cauză trebuie informată referitor la datele gestionate în legătură cu persoana sa si la scopul în care acestea urmează să fie utilizate, precum si la autoritatea căreia i-au fost transmise si scopul în care datele i-au fost transmise acesteia. Informarea persoanei respective poate fi refuzată doar dacă legislatia statului părtii contractante furnizoare permite acest lucru;

e) părtile contractante garantează persoanelor în cauză posibilitatea ca, în situtia încălcării drepturilor lor privind protectia datelor personale în întelesul prezentului acord, să se adreseze instantelor judecătoresti competente, în conformitate cu legislatia statului fiecărei părti contractante, si să solicite acordarea de despăgubiri;

f) partea contractantă furnizoare comunică, cu prilejul transmiterii, termenele de distrugere a datelor prevăzute de legislatia statului său. Datele preluate trebuie distruse după realizarea scopului de folosire precizat la preluare, după expirarea termenului de gestionare prevăzut de legislatia statului părtii contractante furnizoare sau în cazul în care distrugerea datelor este solicitată de partea contractantă furnizoare;

g) părtile contractante au obligatia să tină evidenta transmiterii, primirii si distrugerii datelor personale, înregistrând denumirea organului furnizor, respectiv beneficiar, si numele persoanelor care le-au transmis si, respectiv, le-au primit, precum si efectuarea si data transmiterii (primirii) si distrugerii acestora;

h) părtile contractante sunt obligate să ia toate măsurile organizatorice si tehnice necesare pentru asigurarea protectiei eficiente a datelor personale si în vederea împiedicării accesului neautorizat, a modificării, distrugerii si a aducerii lor la cunostintă publică.

 

ARTICOLUL 10

Suportarea cheltuielilor

 

1. Toate cheltuielile ocazionate de transportul persoanelor care urmează să fie readmise, până la frontiera statului părtii contractante solicitate, precum si toate cheltuielile unei eventuale readmisii repetate, efectuate în baza art. 2 si 4, sunt suportate de partea contractantă solicitantă.

2. Toate cheltuielile ocazionate de tranzitul sau de transportul sub escortă al străinilor si de eventuala readmisie repetată, realizate în baza art. 6, sunt suportate de partea contractantă solicitantă.

 

ARTICOLUL 11

Aplicarea acordului

 

Ministerul de Interne din România si Ministerul de Interne din Republica Ungară vor reglementa, printr-un protocol de aplicare a prezentului acord, următoarele:

a) regulile detaliate ale procedurii de readmisie, tranzit sau de transport sub escortă;

b) autoritătile competente pentru aplicarea prezentului acord;

c) punctele de trecere a frontierei de stat, desemnate pentru readmisie, tranzit sau transport sub escortă;

d) modul de dovedire a trecerii ilegale a frontierei de stat, precum si a sederii ilegale pe teritoriul statelor lor;

e) formularul-tip pentru readmisie, tranzit sau transport sub escortă;

f) modul si regulile de rambursare a cheltuielilor readmisiei.

 

ARTICOLUL 12

Legătura acordului cu alte întelegeri si conventii internationale

 

1. Dispozitiile prezentului acord nu aduc atingere drepturilor si obligatiilor ce rezultă din alte întelegeri si conventii internationale la care părtile contractante sau statele părtilor contractante sunt parte, în special:

- aplicării Conventiei de la Geneva din 28 iulie 1951 privind statutul refugiatilor, modificată prin Protocolul de la New York din 31 ianuarie 1967 privind statutul refugiatilor; precum si

- aplicării acelor conventii în domeniul protectiei drepturilor omului la care statele părtilor contractante sunt părti.

2. Prezentul acord nu este aplicabil în cazul asistentei juridice între statele părtilor contractante privind extrădarea si transportul sub escortă al persoanelor condamnate.

 

ARTICOLUL 13

Solutionarea divergentelor

 

Eventualele divergente apărute în interpretarea sau în aplicarea prevederilor prezentului acord vor fi solutionate prin negocieri între ministerele de interne din statele părtilor contractante. În cazul în care nu se obtin rezultate, divergentele vor fi solutionate pe cale diplomatică.

 

ARTICOLUL 14

Dispozitii finale

 

1. Prezentul acord se încheie pentru o perioadă nedeterminată.

2. Părtile contractante se vor informa reciproc, în scris, pe cale diplomatică, referitor la îndeplinirea procedurilor legale interne necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord. Prezentul acord intră în vigoare în a 30-a zi de la primirea ultimei notificări referitoare la aceasta.

3. Prezentul acord poate fi denuntat în scris, pe cale diplomatică, de oricare dintre părtile contractante. În acest caz acordul îsi pierde valabilitatea în a 180-a zi următoare primirii de către cealaltă parte contractantă a notei privind denuntarea.

4. Aplicarea prezentului acord poate fi suspendată, în parte sau în totalitate, de oricare parte contractantă din motive de ordine publică, sigurantă natională sau sănătate publică, după informarea prealabilă a celeilalte părti contractante. Părtile contractante se vor informa fără întârziere, în scris, pe cale diplomatică, cu specificarea motivelor, referitor la introducerea, respectiv la încetarea aplicării unei asemenea măsuri. Suspendarea aplicării prezentului acord va produce efecte de la data indicată în nota diplomatică referitoare la aceasta.

5. Suspendarea prezentului acord nu va produce efecte în ceea ce priveste readmisia propriilor cetăteni.

6. Pentru protectia datelor personale furnizate până în momentul producerii efectelor suspendării prezentului acord se aplică în continuare dispozitiile art. 9.

7. Părtile contractante, de comun acord, pot modifica sau completa prezentul acord. Aceste modificări sau completări vor intra în vigoare conform procedurii prevăzute la paragraful 2.

8. La data intrării în vigoare a prezentului acord îsi încetează valabilitatea Conventia dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Ungare privind preluarea persoanelor, încheiată la Bucuresti la 1 septembrie 1992, si Protocolul de punere în aplicare a conventiei sus-mentionate, întocmit la Bucuresti la 22 aprilie 1994, precum si dispozitiile art. 24 alin. 1 si 2 si ale art. 25 din Acordul dintre Guvernul Republicii Socialiste România si Guvernul Republicii Populare Ungare privind regimul frontierei de stat româno-ungare, colaborarea si asistenta mutuală în probleme de frontieră, semnat la Budapesta la 28 octombrie 1983.

 

Semnat la Bucuresti la 10 decembrie 2001, în două exemplare originale, în limbile română, maghiară si engleză, toate textele fiind egal autentice.

În cazul diferentelor de interpretare a acordului, va prevala textul în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Ioan Rus

Pentru Guvernul Republicii Ungare,

Sandor Pinter

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000

privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 323/2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera c) a articolului 4 va avea următorul cuprins:

“c) a comis fapte care sunt contrare scopurilor si principiilor enuntate în Carta Organizatiei Natiunilor Unite.”

2. La articolul 22, după alineatul (3) se introduc alineatele (3 1 ) si (3 2 ) cu următorul cuprins:

“(3 1 ) Solicitantul statutului de refugiat, cazat în centrele prevăzute la alin. (3), beneficiază gratuit de masă în natură, în următoarele conditii:

a) în limita a 3.645 calorii pentru solicitantul statutului de refugiat, major ori minor în vârstă de peste un an;

b) în limita a 4.505 calorii pentru solicitanta statutului de refugiat, însărcinată între lunile a V-a si a IX-a inclusiv sau care a născut si nu alăptează copilul, pentru o perioadă de 12 luni de la nastere;

c) în limita a 4.800 calorii pentru solicitanta statutului de refugiat care a născut si alăptează copilul în vârstă de până la un an;

d) în limita a 1.190 calorii pentru fiecare copil în vârstă de 0-6 luni care se află împreună cu unul sau cu ambii părinti solicitanti ai statutului de refugiat;

e) în limita a 1.650 calorii pentru fiecare copil în vârstă de 6-12 luni care se află împreună cu unul sau cu ambii părinti solicitanti ai statutului de refugiat.

(3 2 ) Persoanelor prevăzute la alin. (3 1 ) nu li se aplică dispozitiile art. 13 alin. (2) referitoare la sumele cuvenite pentru masă.”

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002

Nr. 13.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. VII.5 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă reglementează regimul juridic privind constituirea si functionarea parcurilor stiintifice si tehnologice.

(2) În sensul prezentei ordonante, parcul stiintific si tehnologic reprezintă o zonă în cadrul căreia se desfăsoară activităti de învătământ, de cercetare, de transfer tehnologic al rezultatelor cercetării si valorificarea acestora prin activităti economice.

(3) Parcul stiintific si tehnologic se înfiintează în scopul utilizării rezultatelor activitătii de cercetare si aplicării tehnologiilor avansate în economie si în scopul cresterii participării institutiilor de învătământ superior acreditate si a unitătilor de cercetare-dezvoltare la procesul de dezvoltare economico-socială prin stiintă si tehnologie.

(4) Parcul stiintific si tehnologic se constituie printr-un contract de asociere în participatiune încheiat între o institutie de învătământ superior acreditată si/sau o unitate de cercetare-dezvoltare, pe de o parte, si regii autonome, companii nationale, societăti comerciale, administratia publică locală, asociatii patronale sau profesionale, persoane fizice, investitori români ori străini, pe de altă parte, asociere denumită în continuare consortiu.

(5) Parcul stiintific si tehnologic este administrat de o societate comercială, denumită în continuare administrator, desemnată de către consortiu si a cărei activitate exclusivă este administrarea parcului stiintific si tehnologic. Administratorul este desemnat de consortiu, prin consens, în cadrul actului de constituire prevăzut la alin. (4).

Art. 2. - Obiectivele economico-sociale urmărite prin înfiintarea parcului stiintific si tehnologic sunt:

a) transferul tehnologic de rezultate ale cercetării la agentii economici interesati în fabricarea produselor sau a pachetelor de produse si servicii cu valoare concurentială

si valorificarea acestora pe piata internă sau externă;

b) stabilizarea specialistilor cu performante profesionale în domeniile cercetării si învătământului superior;

c) formarea tinerilor pentru activitatea de cercetare;

d) atragerea de fonduri private în învătământ si cercetare;

e) valorificarea pe piată a rezultatelor cercetării românesti;

f) crearea de noi locuri de muncă în domeniul tehnologiilor avansate;

g) stimularea potentialului inovativ si tehnico-stiintific al personalului academic, universitar, al cercetătorilor si al studentilor;

h) orientarea universitătilor acreditate si a unitătilor de cercetare spre mediul economic si social;

i) integrarea studentilor si absolventilor institutiilor de învătământ superior în mediul socioeconomic;

j) stimularea initiativei institutiilor de învătământ superior acreditate si a unitătilor de cercetare-dezvoltare pentru atragerea de noi surse de finantare;

k) stimularea agentilor economici pentru participarea activă a sectorului privat la dezvoltarea si valorificarea cercetării si inovării, prin realizarea unor produse comerciale de înaltă tehnicitate;

l) atragerea companiilor străine pentru a investi în activităti de transfer tehnologic;

m) dezvoltarea potentialului stiintific, tehnologic si economic la nivel regional.

 

CAPITOLUL II

Patrimoniul parcului stiintific si tehnologic

 

Art. 3. - Patrimoniul parcului stiintific si tehnologic se constituie din aportul participativ al membrilor consortiului, cu garantarea cedării în folosintă a bunurilor mobiliare si imobiliare pe toată perioada de functionare a acestuia, conform contractului de asociere în participatiune prevăzut la art. 1 alin. (4).

Art. 4. - Terenul sau terenurile aferente parcului stiintific si tehnologic trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele conditii:

a) să fie libere de orice sarcini;

b) să nu facă obiectul unor litigii în curs de solutionare la instantele judecătoresti cu privire la situatia lor juridică.

Art. 5. - Baza materială a parcului stiintific si tehnologic trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

a) să dispună de amplasamente si de conditii de locatie, stabilite conform Metodologiei de autorizare si reconfirmare periodică a parcului stiintific si tehnologic, prevăzută la art. 7 lit. b);

b) să dispună de dotările necesare desfăsurării activitătii în domeniul propus.

 

CAPITOLUL III

Autorizarea parcurilor stiintifice si tehnologice

 

Art. 6. - (1) Parcurile stiintifice si tehnologice pot functiona numai după obtinerea autorizatiei de functionare eliberate în conditiile prezentei ordonante.

(2) Autorizatia de functionare a parcului stiintific si tehnologic se obtine de către administrator, dacă se îndeplinesc cumulativ următoarele conditii:

a) demonstrează competenta stiintifică si experienta membrilor consortiului în domeniul de activitate propus;

b) face dovada că dintre membrii consortiului fac parte o institutie de învătământ superior acreditată si/sau o unitate de cercetare-dezvoltare;

c) are asigurate terenul, spatiile, dotările si serviciile necesare functionării parcului stiintific si tehnologic;

d) dispune de resurse umane competente în domeniul de activitate propus;

e) oferă servicii performante de administrare si consultantă managerială, comercială, economică, financiar-contabilă, juridică, actiuni de promovare, mediere si informare, servicii de marketing, accesibile tuturor entitătilor care îsi desfăsoară sau urmează să îsi desfăsoare activitatea în cadrul parcului stiintific si tehnologic.

(3) Autorizatia de functionare a parcului stiintific si tehnologic se acordă de Ministerul Educatiei si Cercetării pe baza analizei si evaluării unei solicitări, care trebuie să contină:

a) contractul de asociere în participatiune al membrilor consortiului;

b) planul de afaceri pentru functionarea parcului stiintific si tehnologic;

c) statutul administratorului.

 

CAPITOLUL IV

Atributii si facilităti

 

Art. 7. - Ministerul Educatiei si Cercetării este organul de specialitate al administratiei publice centrale care, în domeniul parcurilor stiintifice si tehnologice, are următoarele atributii:

a) acordă, retrage sau anulează, după caz, autorizatia de functionare a parcului stiintific si tehnologic, prin ordin al ministrului;

b) elaborează Metodologia de autorizare si reconfirmare periodică a parcului stiintific si tehnologic;

c) stabileste criteriile si elaborează Procedura de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici;

d) monitorizează activitătile parcurilor stiintifice si tehnologice si sustine dezvoltarea acestora prin politica si strategia de transfer tehnologic;

e) colaborează cu celelalte autorităti guvernamentale, cu administratia publică locală, cu organizatiile neguvernamentale si cu experti independenti pentru sprijinirea activitătilor si dezvoltarea parcurilor stiintifice si tehnologice.

Art. 8. - Consortiul are următoarele atributii principale:

a) elaborează programe de detaliu privind functionarea si dezvoltarea parcului stiintific si tehnologic în domeniile strategice ale economiei nationale si în concordantă cu strategiile de dezvoltare a domeniilor vizate;

b) planifică si urmăreste cresterea permanentă a eficientei economice;

c) aprobă actiunile strategice de dezvoltare a parcului stiintific si tehnologic si facilitează atragerea si înfiintarea de noi agenti economici la propunerea administratorului;

d) stabileste drepturile si obligatiile specifice ale administratorului pe baza cadrului general prevăzut de Metodologia de autorizare si reconfirmare periodică a parcului stiintific si tehnologic, prevăzută la art. 7 lit. b);

e) verifică îndeplinirea obligatiilor de către administrator.

Art. 9. - Administratorul parcului stiintific si tehnologic are următoarele obligatii principale:

a) administrează parcul stiintific si tehnologic si asigură aplicarea programelor consortiului;

b) gestionează patrimoniul constituit si organizează activitătile de reparatii si întretinere a infrastructurii si utilitătilor;

c) asigură selectarea solicitărilor de admitere în parcul stiintific si tehnologic, primite din partea agentilor economici pe baza procedurii prevăzute la art. 7 lit. c);

d) asigură, direct sau prin terti, serviciile necesare pentru agentii economici din parcul stiintific si tehnologic, cu prioritate prin personalul partenerilor consortiului, respectiv:

sprijin pentru dezvoltarea parteneriatelor interne si internationale; consultantă de afaceri; consultantă tehnologică; promovarea activitătilor parcului stiintific si tehnologic;

e) asigură si întretine baza de date pe profilul activitătii parcului stiintific si tehnologic;

f) valorifică toate facilitătile legale în beneficiul activitătilor economice din parcul stiintific si tehnologic;

g) asigură legătura cu administratia publică centrală si locală.

Art. 10. - Pentru constituire si dezvoltare parcul stiintific si tehnologic poate beneficia de:

a) reduceri de impozite acordate de administratia publică locală pentru bunurile imobile si terenurile transmise în folosintă parcului stiintific si tehnologic, precum si alte facilităti.ce pot fi acordate, potrivit legii, de către administratia publică locală;

b) programe de dezvoltare pentru realizarea infrastructurii, investitii si dotări cu echipamente, din partea administratiei publice centrale si locale, a societătilor private si din asistentă financiară externă;

c) donatii, concesionări si fonduri structurale pentru dezvoltare;

d) alte surse.

Art. 11. - Agentii economici care îsi desfăsoară activitatea în parcul stiintific si tehnologic beneficiază de:

a) conditii avantajoase de locatie si folosire a infrastructurii si a comunicatiilor, cu esalonarea plătilor, asigurate sau facilitate de administrator pe o perioadă determinată de functionare;

b) reduceri de tarife sau gratuităti pentru unele servicii oferite de administrator.

 

CAPITOLUL V

Măsuri de stimulare a specialistilor participanti

la activitătile parcului stiintific si tehnologic

 

Art. 12. - (1) Cadrele didactice, cercetătorii, studentii si absolventii de la formele postuniversitare de pregătire si inventatorii titulari de brevet vor fi angajati cu prioritate în activitătile parcului stiintific si tehnologic.

(2) Activitătile efectuate de studenti în cadrul parcului stiintific si tehnologic se pot echivala cu activitătile de practică în productie sau de laborator de specialitate, asa cum sunt prevăzute prin programa de studiu.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii finale

 

Art. 13. - (1) Ministerul Educatiei si Cercetării poate retrage autorizatia de functionare a parcului stiintific si tehnologic dacă, pe baza monitorizării si evaluării periodice, constată nerespectarea Metodologiei de autorizare si reconfirmare periodică a parcului stiintific si tehnologic, prevăzută la art. 7 lit. b), si înstiintează în scris administratorul cu 60 de zile înainte.

(2) Autorizatia de functionare a parcului stiintific si tehnologic nu este transmisibilă.

(3) Modificările componentei consortiului în perioada de functionare a parcului stiintific si tehnologic sunt permise numai cu conditia mentinerii scopului pentru care a fost constituit si cu aprobarea Ministerului Educatiei si Cercetării.

(4) În caz de încetare a activitătii parcului stiintific si tehnologic administratorul înstiintează în scris, cu 60 de zile înainte, Ministerul Educatiei si Cercetării.

Art. 14. - Ministerul Educatiei si Cercetării va emite, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, Metodologia de autorizare si reconfirmare periodică a parcului stiintific si tehnologic si Procedura de admitere în parcul stiintific si tehnologic a agentilor economici, care vor fi aprobate prin ordin al ministrului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministru delegat la Ministerul Educatiei si Cercetării -

pentru activitatea de cercetare,

Serban Constantin Valeca

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul pentru întreprinderile

mici si mijlocii si cooperatie,

Silvia Ciornei

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 14.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind introducerea unor tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.12 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Începând cu data de 1 iulie 2002 se introduc tarife de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

(2) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa maximă admisă de 12 tone sau mai mare, tarifele mentionate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 1.

(3) Pentru toate autovehiculele de transport marfă având masa maximă admisă sub 12 tone si pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maximă admisă, tarifele mentionate la alin. (1) se vor aplica etapizat, conform anexei nr. 2.

(4) Pentru plata tarifelor mentionate la alin. (1) utilizatorilor infrastructurii de transport rutier li se eliberează documentul care atestă dreptul de utilizare a infrastructurii rutiere, denumit rovinietă, pentru care, în termen de 45 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei ordonante, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va stabili modelul, forma si conditiile de eliberare.

(5) Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier sunt structurate în functie de durata de parcurs si de.stationare pe reteaua rutieră din România, astfel: o zi, 7 zile, o lună, 6 luni si un an.

(6) Tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în mod nediscriminatoriu pentru utilizatorii nationali si străini ai infrastructurii de transport rutier.

(7) În cazul înstrăinării autovehiculului, rovinieta îsi mentine valabilitatea.

(8) În cazul scoaterii din uz a autovehiculului, proprietarului i se va returna contravaloarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier, corespunzătoare perioadei de neutilizare.

Art. 2. - (1) Pentru toate autovehiculele de transport marfă, având masa maximă admisă de peste 12 tone inclusiv, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în functie de numărul de osii ale autovehiculului si de emisiile poluante (EURO).

(2) Pentru toate autovehiculele de transport marfă având masa maximă admisă sub 12 tone si pentru toate autovehiculele de transport persoane, indiferent de masa maximă admisă, tarifele de utilizare a infrastructurii de transport rutier se aplică în functie de tipul autovehiculului si de emisiile poluante (EURO).

Art. 3. - Sunt exceptate de la plata tarifelor prevăzute la art. 1 si 2:

a) autovehiculele folosite de unitătile institutiilor din sistemul de apărare natională, ordine publică, sigurantă natională, de serviciul de pompieri, protectie civilă, politie si alte servicii de urgentă, autobuzele folosite exclusiv pentru transportul urban, precum si vehiculele folosite pentru întretinerea drumurilor;

b) autovehiculele folosite exclusiv pentru transportul de mărfuri si persoane în interiorul localitătilor.

Art. 4. - Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în România vor utiliza doar rovinieta anuală care se poate procura prin oficiile Companiei Nationale “Posta Română” - S.A. si de la agentiile Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România”.

Art. 5. - Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în alte state vor utiliza rovinieta, în functie de durata de parcurs si de sedere pe reteaua rutieră din România, care se poate procura de la agentiile Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” aflate în punctele de control pentru trecerea frontierei de stat si în teritoriu, precum si prin oficiile Companiei Nationale “Posta Română” - S.A.

Art. 6. - (1) Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în alte state vor achita tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier în valută liber convertibilă la echivalentul tarifului exprimat în euro sau în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Natională a României la data cumpărării.

(2) Utilizatorii infrastructurii de transport rutier cu autovehicule înmatriculate în România vor achita tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier în lei, la cursul de schimb al zilei comunicat de Banca Natională a României la data cumpărării.

Art. 7. - Autoritatea Rutieră Română - A.R.R. si Regia Autonomă “Registrul Auto Român” vor acorda licente, respectiv cărti de identitate ale autovehiculelor si vor efectua inspectii tehnice numai pentru posesorii de autovehicule care utilizează infrastructura de transport rutier din România si care sunt în posesia rovinietei anuale.

Art. 8. - (1) Fapta posesorilor de autovehicule sau a conducătorilor acestora care utilizează infrastructura de transport rutier din România fără a detine rovinieta valabilă constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei.

(2) Contravenientul poate achita pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), agentul constatator făcând mentiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) În cazul în care contravenientul a achitat jumătate din minimul amenzii prevăzute la alin. (1), orice urmărire încetează.

(4) O dată cu aplicarea amenzii contraventionale posesorilor de autovehicule sau conducătorilor acestora care utilizează infrastructura de transport rutier din România fără a avea rovinieta valabilă li se suspendă certificatul de înmatriculare al autovehiculului si, după caz, licenta de executie pentru vehicul, până la achitarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

(5) Contravenientii au obligatia ca, în termen de 48 de ore de la aplicarea amenzii contraventionale, să achite tariful de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

Art. 9. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevăzute la art. 8 se fac de către:

a) personalul împuternicit din cadrul Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei, din unitătile care functionează sub autoritatea sau în subordinea acestuia;

b) ofiterii si subofiterii de politie cu atributii în controlul circulatiei.

Art. 10. - Contraventiilor prevăzute la art. 8 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 11. - Aplicarea tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier nu exonerează utilizatorii infrastructurii de transport rutier de la plata celorlalte tarife percepute de Regia Autonomă “Administratia Natională a Drumurilor din România”, prevăzute de legislatia în vigoare.

Art. 12. - Sumele încasate în urma aplicării tarifelor de utilizare a infrastructurii de transport rutier se constituie venit la dispozitia Regiei Autonome “Administratia Natională a Drumurilor din România” si vor fi utilizate în exclusivitate pentru finantarea lucrărilor de constructie, modernizare, întretinere si reparatie a drumurilor nationale.

Art. 13. - În termen de 45 de zile de la data publicării prezentei ordonante în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Lucrărilor Publice, Transporturilor si Locuintei va elabora norme metodologice pentru aplicarea tarifelor de utilizare a infrastructurii de transport rutier.

Art. 14. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta ordonantă.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 15.

 

ANEXA Nr. 1

 

INTRODUCEREA ETAPIZATĂ

a tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier de la 1 iulie 2002

pentru autovehiculele de transport marfă cu masa mai mare sau egală cu 12 t

 

ANEXA Nr. 2

 

INTRODUCEREA ETAPIZATĂ

a tarifului de utilizare a infrastructurii de transport rutier de la 1 iulie 2002

pentru autovehicule având masa maximă admisă sub 12,0 tone si pentru autovehicule de transport pasageri

 

Obs: *

**) Tarife aplicabile începând cu 01 ianuarie 2004.

***) Tarife aplicabile începând cu 01 ianuarie 2003.


NOTĂ: Anexele nr. 1 si 2 sunt reproduse în facsimil.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru stabilirea Listei cuprinzând tările terte

si centrele de colectare a materialului seminal, din care se autorizează importul

de material seminal de bovine în România

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

în temeiul prevederilor art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în baza Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

văzând Referatul de aprobare nr. 152.230 din 10 ianuarie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Norma sanitară veterinară pentru stabilirea Listei cuprinzând tările terte si centrele de colectare a materialului seminal, din care se autorizează importul de material seminal de bovine în România, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Directiile sanitare veterinare judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 3. - Agentia Natională Sanitară Veterinară va controla modul de aducere la îndeplinire a prezentului ordin.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, si va intra în vigoare în termen de 10 zile de la publicare.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 24

 

ANEXĂ

 

NORMĂ SANITARĂ VETERINARĂ

pentru stabilirea Listei cuprinzând tările terte si centrele de colectare a materialului seminal,

din care se autorizează importul de material seminal de bovine în România

 

Art. 1. - Centrele de colectare a materialului seminal, prezentate în anexa nr. 1 la prezenta normă sanitară veterinară, sunt autorizate pentru exportul în România de material seminal provenit de la animale domestice din specia bovine.

Art. 2. - Importul de material seminal congelat provenit de la animale domestice din specia bovine este permis numai din acele tări terte care apar pe lista cuprinsă în anexa nr. 2 la prezenta normă sanitară veterinară.

 

ANEXA Nr. 1*)

la norma sanitară veterinară

 

(1) Versiune - Version

(2) cod ISO - ISO-code

(3) Tări terte - Third country

(4) Numărul de autorizare - Approval Number

(5) Denumirea si adresa unitătii agreate - Name and address of approved centre

(6) Unitatea agreată - Approved premises


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2

la norma sanitară veterinară

 

LISTA

cuprinzând tările terte din care si România autorizează importul de material seminal congelat provenit de la animale domestice din specia bovine

 

Australia

Canada

Republica Cehă

Ungaria

Israel

Noua Zeelandă

Polonia

Elvetia

Republica Slovacă

Statele Unite ale Americii

Iugoslavia