MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 83         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 februarie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI

DE SĂNĂTATE SI COLEGIULUI MEDICILOR

DIN ROMÂNIA

 

629/4.233/2001. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractuluicadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI

DE SĂNĂTATE SI COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 629 din 28 decembrie 2001

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Nr. 4.233 din 28 decembrie 2001

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru

privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul

ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate

corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice,

în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si presedintele Colegiului Medicilor din România, în temeiul prevederilor:

- Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.331/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate;

- Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 29 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare, emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor.deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, prevăzute în anexele nr. 1-7 care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002. De la această dată îsi încetează aplicabilitatea prevederile Ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 269/79/2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 22 bis din 15 ianuarie 2001, referitoare la modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor în tratamentul ambulatoriu si a dispozitivelor medicale.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate,

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

Presedintele Colegiului Medicilor din România,

prof. dr. Mircea Cinteză

Avizat

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

 

ANEXA Nr.1

 

Modul de prescriere, eliberare si decontare a medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

 

Art. 1. - (1) Medicamentele cu si fără contributie personală se acordă în tratamentul ambulatoriu, pe bază de prescriptie medicală eliberată de medicii care sunt în relatii contractuale cu casele de asigurări de sănătate.

(2) Pentru elevii si studentii care urmează o formă de învătământ în altă localitate în care domiciliază temporar, alta decât cea de resedintă, si care nu sunt înscrisi la un medic de familie din localitatea unde se află unitatea de învătământ, în caz de urgentă medicală medicul din cabinetul scolar sau studentesc poate prescrie medicamente numai pentru afectiuni acute pentru maximum 3 zile. Medicii respectivi au obligatia să transmită prin scrisoare medicală medicului de familie la care este înscris elevul sau studentul diagnosticul si tratamentul prescris. Medicii din căminele de bătrâni pot prescrie medicamente numai pentru 3 zile pentru bolnavii nedeplasabili sau cu afectiuni acute, din aceste institutii.

(3) Prescriptiile medicale aferente medicamentelor fără contributie personală se eliberează în următoarele situatii:

- pentru copii între 0-18 ani, gravide si lehuze;

- pentru bolile care beneficiază de gratuitate conform prevederilor legale în vigoare elaborate de Ministerul Sănătătii si Familiei si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate;

- pentru categorii de asigurati ce beneficiază de gratuitate în conformitate cu Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 170/1999 privind acordarea, în mod gratuit, a asistentei medicale, medicamentelor si protezelor pentru unele categorii de persoane prevăzute în legi speciale, cu modificările si completările ulterioare.

(4) Prescriptia medicală este document cu regim special si se întocmeste în 3 exemplare, din care 2 exemplare (originalul si o copie) se depun de asigurat la farmacie. Toate datele vor fi înscrise lizibil, fără modificări, stersături sau adăugări. În cazul în care o modificare este absolut necesară, această mentiune va fi semnată si parafată.

Art. 2. - (1) Perioadele pentru care pot fi prescrise medicamentele sunt de până la 3-5 zile în afectiuni acute, de până la 8-10 zile în afectiuni subacute si de până la 30 de zile pentru bolnavii cu afectiuni cronice. Prescriptia medicală eliberată de medicii din spitale la externarea bolnavului cuprinde medicatia pentru maximum 30 de zile.

(2) Prescriptia medicală pentru cazurile cronice este valabilă maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia, iar în afectiunile acute si subacute prescriptia medicală este valabilă numai în primele 24 de ore de la prescriere.

Art. 3. - Numărul medicamentelor care pot fi prescrise cu sau fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu pentru un bolnav la o consultatie poate fi de 1-3 produse. Cantitatea de medicamente pentru fiecare produs se notează în cifre si litere.

Art. 4. - Prescriptia medicală contine în mod obligatoriu următoarele date: denumirea furnizorului de servicii medicale (cabinet medical, spital etc.), date de identificare a asiguratului (nume, prenume, vârstă, cod numeric personal etc.), numărul foii de observatie sau din registrul de consultatii al bolnavului, diagnosticul, tratamentul prescris, data eliberării, codul medicului si specialitatea acestuia, numărul contractului de furnizare de servicii medicale încheiat cu casa de asigurări de sănătate si denumirea casei de asigurări de sănătate. Aceste obligatii revin medicului care emite prescriptia medicală.

Art. 5. - Inscriptionarea codului medicului pe prescriptia medicală se face prin aplicarea parafei medicului, care contine în mod obligatoriu si codul medicului.

Art. 6. - Prescriptiile medicale care nu contin datele precizate la art. 4 si 5 nu vor fi decontate de casele de asigurări de sănătate, cu exceptia celor la care se referă art. 3 lit. b) din Contractul-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001.

Art. 7. - În sistemul asigurărilor sociale de sănătate, prescrierea medicamentelor se face de medici numai în limita specialitătii (responsabilitătii) pe care o au, cu exceptia medicilor acreditati ca medici de familie care pot prescrie medicamente atât în limita competentei proprii, cât si pe baza recomandărilor scrise date de medicii de specialitate pentru prescriptiile medicale ulterioare, necesare continuării tratamentului, cu respectarea indicatiilor din prospectul producătorului de medicamente. Medicii din spitale au dreptul de a prescrie asiguratilor, la externare, medicamente în limita specialitătii si a consultatiilor interdisciplinare evidentiate în foaia de observatie.

Art. 8. - Prescriptiile medicale pe baza cărora se eliberează medicamentele constituie documente financiar-contabile, conform cărora se întocmesc borderourile centralizatoare.

Art. 9. - Eliberarea medicamentelor se face la orice farmacie cu care casele de asigurări de sănătate au încheiat contract de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu. Primitorul.semnează de primirea medicamentelor pe versoul prescriptiei medicale, pe care se mentionează numele, prenumele, adresa completă, seria si numărul actului de identitate al acestuia, codul numeric personal - CNP, precum si casa de asigurări de sănătate la care asiguratul virează contributia pentru asigurări sociale de sănătate.

Art. 10. - În situatia în care primitorul renuntă la anumite medicamente cuprinse în prescriptia medicală, acestea se anulează, nefiind permisă compensarea sumei cu alte medicamente sau produse din farmacie.

Art. 11. - Înscrierea preturilor de vânzare cu amănuntul se face de către farmacist numai pentru medicamentele eliberate, pe toate exemplarele prescriptiei medicale.

Art. 12. - Farmacistul notează preturile de vânzare cu amănuntul, sumele aferente ce urmează să fie decontate de către casele de asigurări de sănătate pentru fiecare medicament si sumele ce reprezintă contributia personală a asiguratului, pe care le totalizează.

Art. 13. - Decontarea medicamentelor fără contributie personală din partea asiguratului, prescrise în tratamentul ambulatoriu, se face pe baza preturilor cu amănuntul la data achizitionării medicamentelor de către farmacie. Decontarea medicamentelor cu contributie personală din partea asiguratului în tratamentul ambulatoriu se face conform reglementărilor privind sistemul de compensare.

Art. 14. - Prescriptiile pediatrice se decontează numai pentru medicamentele de folosintă pediatrică, conform indicatiilor producătorului de medicamente, cu exceptia cazurilor justificate în care vârsta si greutatea pacientului impun utilizarea unei alte forme farmaceutice.

Art. 15. - (1) Farmaciile întocmesc un borderou centralizator, pe case de asigurări de sănătate, în functie de casa de asigurări de sănătate către care se face virarea contributiei asiguratului (denumirea casei de asigurări de sănătate fiind înscrisă pe verso-ul prescriptiei). Pe borderou, fiecare prescriptie medicală poartă un număr curent, care trebuie să fie acelasi cu numărul de ordine pe care îl poartă prescriptia medicală. Borderoul va contine si codul medicului, precum si codul numeric personal al asiguratului.

(2) Borderourile se întocmesc în două exemplare, specificându-se suma ce urmează să fie încasată de la casele de asigurări de sănătate. Pe baza borderourilor centralizatoare farmaciile vor întocmi facturi cu sumele totale ce urmează să fie decontate de către casele de asigurări de sănătate.

Art. 16. - La stabilirea valorii contractului de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu încheiat între farmacia acreditată si casele de asigurări de sănătate, se va avea în vedere pentru fiecare contract gradul de solicitare a farmaciei, măsurat prin raportul dintre valoarea medicamentelor cu si fără contributie personală eliberate de către fiecare farmacie în trimestrul I al anului 2001 si suma totală a medicamentelor cu si fără contributie personală aprobată pentru a fi decontată de către casa de asigurări de sănătate în aceeasi perioadă, în cadrul sumelor aprobate cu această destinatie.

Art. 17. - În vederea decontării medicamentelor cu sau fără contributie personală, farmaciile înaintează caselor de asigurări de sănătate, la termenele stabilite în contracte, următoarele acte în original: factură, borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale si bonul de casă care va contine atât denumirea medicamentului, cât si pretul acestuia.

Art. 18. - (1) În vederea decontării medicamentelor cu si fără contributie personală, eliberate asiguratilor pentru care se virează contributia de asigurări sociale de sănătate la alte case de asigurări de sănătate decât cele cu care farmacia are contract, casa de asigurări de sănătate la care se înregistrează suma cea mai mare pe care trebuie să o încaseze farmacia, decontează, în baza contractului încheiat cu farmacia respectivă, atât sumele aferente prescriptiilor medicale eliberate asiguratilor proprii, cât si cele eliberate asiguratilor de la casele de asigurări de sănătate cu care farmacia nu are încheiate contracte. În acest scop

casa de asigurări de sănătate care decontează prescriptiile medicale si pentru alte case de asigurări de sănătate va proceda astfel:

a) la primirea facturilor cu sumele totale si a borderoului centralizator, casa de asigurări de sănătate va evidentia, pe cheltuială proprie, numai contravaloarea medicamentelor eliberate pentru asiguratii pentru care contributia la asigurările sociale de sănătate se virează la casa de asigurări de sănătate respectivă;

b) casa de asigurări de sănătate va evidentia contravaloarea medicamentelor eliberate pentru asiguratii pentru care contributia la asigurările sociale de sănătate se virează la alte case de asigurări de sănătate decât cea cu care farmacia are contract, în contul lodebitori” prin creditarea contului de lefurnizori”. În termen de 5 zile de la decontarea sumei totale casa de asigurări de sănătate mai sus mentionată va întocmi facturi nefiscale pentru fiecare casă de asigurări de sănătate, pe baza borderourilor prezentate de farmacie. La aceste facturi vor fi anexate borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale în original si bonurile de casă, care vor fi transmise celorlalte case de asigurări de sănătate în vederea verificării si virării sumelor aferente în contul casei de asigurări de sănătate de la care s-a primit documentul de plată;

c) casa de asigurări de sănătate are obligatia retinerii unei copii a borderourilor transmise la celelalte case de asigurări de sănătate în vederea justificării înregistrărilor în contabilitate a plătilor efectuate;

d) în contabilitatea casei de asigurări de sănătate, atât plătile efectuate, cât si încasarea contravalorii medicamentelor de la celelalte case de asigurări de sănătate se vor înregistra la subcapitolul luAsistenta medicală cu medicamente în tratamentul ambulatoriu” ca plăti, respectiv, reîntregire de plăti.

(2) Decontarea sumelor către farmacii se va efectua conform prevederilor Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate.

(3) Fiecare casă de asigurări de sănătate suportă contravaloarea cheltuielilor ocazionate de transportul documentelor aferente asiguratilor pentru care se virează contributia de asigurări sociale de sănătate la casa de asigurări de sănătate respectivă, din cheltuielile de functionare si administrare ale casei de asigurări de sănătate.

Art. 19. - Farmaciile acreditate răspund de exactitatea datelor cuprinse în decont si în actele justificative, iar casele de asigurări de sănătate, de legalitatea plătilor efectuate.

 

ANEXA Nr. 2

 

Modalitatea de prescriere, procurare, decontare si reparare a dispozitivelor medicale

 

Art. 1. - (1) Dispozitivele medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice se acordă în baza prescriptiei medicale eliberate de medicul de specialitate aflat în relatie contractuală cu casa de asigurări de sănătate..(2) Prescriptia medicală se eliberează în 3 exemplare, din care un exemplar rămâne la medic, un exemplar însoteste cererea si se depune la casa de asigurări de sănătate si un exemplar rămâne la asigurat, pe care îl predă furnizorului de dispozitive medicale împreună cu decizia de aprobare a dispozitivului medical eliberată de casa de asigurări de sănătate. Prescriptia medicală trebuie să contină denumirea si tipul dispozitivului medical din Lista dispozitivelor medicale, să descrie caracteristicile specifice ale acestuia si să precizeze că deficienta organică, functională sau fizică nu a apărut în urma unei boli profesionale sau a unui accident de muncă.

(3) Prescriptia medicală pentru protezarea auditivă si vizuală (implant cu lentile intraoculare) trebuie să fie însotită de audiograma tonală liminară si audiograma vocală, la copii, după caz, respectiv de biometrie, eliberate de o clinică de specialitate sau de un serviciu specializat, autorizat si/sau acreditat. În cazul primei protezări (activitatea protetică până la prima proteză definitivă) a membrului inferior, prescriptia medicală trebuie să specifice modul de protezare si să prevadă tipul protezei definitive.

(4) În cazul accidentelor de muncă sau bolilor profesionale, prescriptia medicală pentru dispozitivele medicale se eliberează de medicii experti ai asigurărilor sociale de stat la cabinetele de expertiză medicală si recuperare a capacitătii de muncă si decontarea dispozitivelor medicale se face conform legii.

Art. 2. - (1) Pentru obtinerea dispozitivului medical, asiguratul, mandatarul desemnat de acesta cu procură specială sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate, însotită de carnetul de asigurat sau alt act care atestă calitatea de asigurat, actul de identitate, certificatul de nastere pentru copiii de până la 14 ani, codul numeric personal - CNP, prescriptia medicală pentru dispozitivul medical si declaratia pe propria răspundere că deficienta organică, functională sau fizică nu a apărut în urma unei boli profesionale sau a unui accident de muncă.

(2) Prescriptiile medicale îsi pierd valabilitatea dacă nu sunt depuse la casa de asigurări de sănătate în termen de 30 de zile de la data emiterii. Nu sunt acceptate prescriptii medicale care nu contin datele prevăzute la art. 1 alin. (2) sau dacă în prescriptia medicală este nominalizat furnizorul de dispozitive medicale.

Art. 3. - (1) Casa de asigurări de sănătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, este obligată să decidă cu privire la cererea prezentată, prin aprobarea sau respingerea acesteia. Respingerea cererii de către casa de asigurări de sănătate se face în scris, cu indicarea temeiului legal.

(2) Pentru cererile aprobate se emite decizia pentru procurarea dispozitivului medical, în limita fondurilor cu această destinatie. În situatia în care cererile aprobate depăsesc nivelul fondurilor, se întocmesc liste de asteptare. În acest caz decizia se emite la data prevăzută în lista de asteptare, cu revizuirea prescriptiei medicale, dacă este cazul.

(3) Fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical si se eliberează în 2 exemplare, din care un exemplar pentru asigurat si un exemplar rămâne la casa de asigurări de sănătate.

(4) Decizia este valabilă maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia.

(5) În cazul protezelor modulare pentru membrul inferior, la prima protezare se vor emite decizii distincte pentru ambele etape de protezare, cu respectarea termenului de înlocuire de 3-12 luni.

Art. 4. - Pentru procurarea dispozitivului medical, asiguratul, mandatarul desemnat de acesta cu procură specială sau reprezentantul legal al asiguratului se adresează unuia dintre furnizorii din Lista furnizorilor acreditati, cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract, cu următoarele documente: decizia emisă de casa de asigurări de sănătate si prescriptia medicală.

Art. 5. - Lista dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice conform anexei nr. 4 cuprinde atât termenele de înlocuire ale acestora, cât si mentiunea dacă dispozitivele medicale sunt reparabile. Termenul de înlocuire începe să curgă din momentul în care asiguratul intră în posesia dispozitivului medical, sau din momentul în care asiguratul primeste decizia, în cazul dispozitivelor pentru protezare stomii si pentru incontinentă urinară.

Art. 6. - (1) Decontarea la furnizor a dispozitivelor medicale se face de casele de asigurări de sănătate, la nivelul pretului de referintă valabil în momentul emiterii deciziei de aprobare a dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizorii cu care au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale. Contractul de furnizare de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice este prevăzut în anexa nr. 7.

(2) Factura emisă este însotită de copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele medicale la comandă, de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnătura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal - CNP sau a documentelor ce confirmă expedierea prin postă si primirea la domiciliu. Furnizorii de proteze auditive vor atasa audiogramele efectuate după protezare.

(3) Decontarea în cazul protezărilor pentru membrul superior si/sau inferior se face după depunerea de către asigurat a documentului prin care eficacitatea actului de protezare este validată (confirmată) de medicul de specialitate. În cazul în care asiguratul nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului medical, va pierde dreptul la reparare în afara termenului de garantie, iar casa de asigurări de sănătate va valida (confirma) din oficiu protezarea respectivă.

(4) Decontarea în cazul protezărilor O.R.L. se face după depunerea de către asigurat a unui document de validare întocmit de medicul specialist O.R.L. care a prescris protezarea O.R.L., pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonală si vocală în câmp liber etc.). În cazul în care asiguratul nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului, acesta va pierde dreptul la reparare în afara termenului de garantie, iar casa de asigurări de sănătate va valida (confirma) din oficiu protezarea respectivă.

Art. 7. - În cazul protezelor modulare pentru membrul inferior, la prima protezare decontarea se face pentru acelasi furnizor, cumulat pentru ambele etape de protezare, până la nivelul de 125% al pretului de referintă al protezei. Pentru prima etapă de protezare valoarea decontată va fi până la nivelul pretului de referintă valabil în momentul primirii deciziei de aprobare, iar valoarea decontată pentru a doua etapă de protezare reprezintă valoarea rămasă până la nivelul de 125% al pretului de referintă al protezei respective valabil în momentul primirii de către asigurat a deciziei finale de aprobare a protezei.

Art. 8. - (1) Certificatul de garantie predat de către furnizor asiguratului trebuie să precizeze: elementele de identificare a dispozitivului medical (numele producătorului;

numele reprezentantului autorizat al producătorului, după caz; tipul; numărul lotului precedat de cuvântul lulot” sau nr. de serie, după caz); data fabricatiei/data expirării; termenul de garantie. În cadrul termenului de garantie asiguratii pot reclama executarea necorespunzătoare, calitatea sau deteriorarea dispozitivului medical, dacă acestea nu s-au produs din vina utilizatorului. În acest caz repararea sau înlocuirea dispozitivului medical cu altul corespunzător va fi asigurată si suportată de către furnizor.

Art. 9. - (1) Pentru repararea dispozitivului medical asiguratul, mandatarul desemnat de acesta cu procură specială sau reprezentantul legal al asiguratului depune o cerere la casa de asigurări de sănătate, însotită de carnetul de asigurat sau alt act care atestă calitatea de asigurat, actul de identitate, certificatul de nastere pentru copiii în vârstă de până la 14 ani, prescriptia medicală pentru dispozitivul medical si declaratia pe propria răspundere că deficienta organică, functională sau fizică nu a apărut în urma unei boli profesionale sau a unui accident de muncă. Repararea dispozitivului medical, după expirarea termenului de garantie, se asigură de către furnizor si se aprobă de casa de asigurări de sănătate, pe baza cererii scrise întocmite de asigurat, de mandatarul desemnat de acesta cu procură specială sau reprezentantul legal la asiguratului.

Cererea privind repararea dispozitivului medical se înregistrează la casa de asigurări de sănătate la care se virează contributia asiguratului. Pentru persoanele asigurate prin efectul legii cererea se depune la casa de asigurări de sănătate în raza căreia îsi are domiciliul sau resedinta persoana îndreptătită. Cererea privind repararea dispozitivului medical este însotită de carnetul de asigurat sau alt act care atestă calitatea de asigurat, actul de identitate, certificatul de nastere pentru copiii în vârstă de până la 14 ani si certificatul de garantie al dispozitivului medical.

(2) Casa de asigurări de sănătate, în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii, este obligată să decidă cu privire la cererea prezentată, prin aprobarea sau respingerea acesteia. Respingerea cererii de către casa de asigurări de sănătate se face în scris, cu indicarea temeiului legal.

(3) Pentru cererile aprobate se emite decizia pentru dispozitivul medical, în limita fondurilor cu această destinatie.

În situatia în care cererile aprobate depăsesc nivelul fondurilor, se întocmesc liste de asteptare. În acest caz decizia se emite la data prevăzută în lista de asteptare.

(4) Fiecare decizie se emite pentru un singur dispozitiv medical si se eliberează în două exemplare, din care un exemplar pentru asigurat si un exemplar rămâne la casa de asigurări de sănătate.

(5) Decizia este valabilă maximum 30 de zile de la data emiterii acesteia.

(6) Pentru repararea dispozitivului medical asiguratul, mandatarul desemnat de acesta cu procură specială sau reprezentantul legal al asiguratului se adresează cu decizia privind aprobarea reparării furnizorului de la care dispozitivul medical a fost procurat initial si cu care casa de asigurări de sănătate are încheiat contract.

(7) În cadrul termenului de înlocuire a dispozitivului medical, casele de asigurări de sănătate decontează reparatiile, a căror valoare totală nu trebuie să depăsească 50% din pretul de referintă valabil în momentul emiterii primei decizii de aprobare pentru repararea dispozitivului medical.

Art. 10. - (1) Acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale se initiază de către casele de asigurări de sănătate judetene si a municipiului Bucuresti în raza cărora îsi au sediul social, pe bază de cerere pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale, ori corectării unor deficiente fizice, prezentată în anexa nr. 3.

(2) Acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale este valabilă 1 an, dacă nu s-au modificat conditiile initiale pentru care a fost emisă.

Art. 11. - (1) Certificatul de acreditare se eliberează de către casa de asigurări de sănătate în raza căreia furnizorul îsi are sediul social, pe baza documentatiei anexate la cererea de acreditare a furnizorului de dispozitive medicale si pe baza raportului de acreditare întocmit de o comisie de acreditare alcătuită din reprezentanti ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si ai respectivei case de asigurări de sănătate.

(2) În cazul punctelor de lucru ale căror sedii se află pe teritoriul altor judete, se constituie comisii de inspectie alcătuite din reprezentanti ai casei de asigurări de sănătate pe raza căreia se află sediul acestora si ai Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(3) Raportul de acreditare se întocmeste pe baza procesului-verbal încheiat de comisia de acreditare în urma inspectiei la sediul social si, după caz, a punctului/punctelor de lucru aflate în acelasi judet si a proceselor-verbale primite de la comisiile de inspectie.

(4) Procesele-verbale se întocmesc, în urma inspectiei, pe baza evaluării, actiune care constă în:

a) analizarea documentelor prezentate (conform cererii pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale);

b) verificarea conditiilor la fata locului, prin îndeplinirea standardelor de acreditare stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 12. - În termen de maximum 30 de zile de la înregistrarea cererii, în functie de constatările făcute, comisia de acreditare propune una dintre următoarele solutii:

- acreditarea furnizorului de dispozitive medicale (sediul social si toate punctele de lucru conform cererii de acreditare cu specificarea activitătii desfăsurate la sediile acestora);

- acreditarea furnizorului de dispozitive medicale (sediul social si unele puncte de lucru care îndeplinesc conditiile de acreditare cu specificarea activitătii desfăsurate la sediile acestora);

- acreditarea provizorie a furnizorului de dispozitive medicale pe o perioadă de maximum 3 luni, după care furnizorul va fi reevaluat;

- respingerea cererii de acreditare, printr-un proces-verbal în care vor fi consemnate cauzele concrete ale respingerii.

Art. 13. - (1) În cazul respingerii cererii de acreditare solicitantul poate relua procedura de acreditare printr-o nouă cerere, în momentul în care s-au solutionat neconformitătile constatate.

(2) Procedura de acreditare se reia si în cazul anulării/expirării certificatului de acreditare.

Art. 14. - (1) Casele de asigurări de sănătate emit certificatul de acreditare în trei exemplare: un exemplar pentru Casa Natională de Asigurări de Sănătate, un exemplar pentru furnizor si un exemplar pentru emitent.

Certificatul de acreditare a furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale, ori corectării unor deficiente fizice este conform anexei nr. 5.

(2) Pe baza certificatelor de acreditare trimise de casele de asigurări de sănătate, Casa Natională de Asigurări de Sănătate actualizează trimestrial, după caz, Lista cuprinzând furnizorii acreditati pentru întreaga tară, aprobată prin ordin al presedintelui.

Art. 15. - Certificatul de acreditare se anulează ori de câte ori apar modificări ale conditiilor initiale pentru care a fost emis si se impune reluarea acreditării furnizorului de dispozitive medicale.

Art. 16. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate recomandă comisiei de acreditare să propună anularea certificatului de acreditare, pe baza sesizărilor caselor de asigurări de sănătate si ale asiguratilor, sesizări care se referă la neîndeplinirea obligatiilor ce revin furnizorilor de dispozitive medicale prevăzute la art. 1 din Contractul-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001, si se depun la serviciile specializate din structura Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 17. - Retragerea certificatului de acreditare conduce în mod automat la excluderea furnizorului respectiv din Lista cuprinzând furnizorii acreditati pentru întreaga tară, aprobată prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 18. - Casele de asigurări de sănătate vor asigura trimestrial activităti de instruire a furnizorilor de dispozitive medicale, pe care i-au acreditat, cu recomandarea de a participa la aceste activităti. În caz contrar acestia îsi asumă răspunderea.

Art. 19. - Casa Natională de Asigurări de Sănătate, casele de asigurări de sănătate, Ministerul Sănătătii si Familiei împreună cu Colegiul Medicilor din România vor efectua controlul furnizorilor de dispozitive medicale privind respectarea obligatiilor contractuale.

 

ANEXA Nr. 3

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

...................................................................

 

CERERE

pentru acreditarea furnizorilor de dispozitive medicale destinate corectării

si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice

 

Către,

Casa de asigurări de sănătate ....................................................................

În baza Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997,

 

Subsemnatul ..... (nume, prenume reprezentant legal) solicit acreditarea ca furnizor de dispozitive medicale .......................... (nume si adresă sediu social, telefon, fax) cu punctele de lucru 1) .................. (adresă, telefon) 2) .................. (adresă, telefon)

Obiectul de activitate ....................................................................................................................

Anexez următoarele documente:

- copie de pe actul constitutiv (statut si/sau contract de societate) al furnizorului;

- copie de pe certificatul de înregistrare emis de Camera de Comert si Industrie;

- copie de pe dovada înmatriculării furnizorului - societate comercială, la oficiul registrului comertului, codul fiscal, autorizatia sanitară (valabil până la data de 30 iunie 2002);

- dovada detinerii sediului social si a punctelor de lucru;

- extras de registru eliberat de camera de comert si industrie;

- aviz de functionare (emis de Ministerul Sănătătii si Familiei)*);

- certificate de înregistrare a dispozitivelor medicale si/sau autorizatiile de utilizare până la expirarea termenului de valabilitate (emise de Ministerul Sănătătii si Familiei);

- aviz de liberă practică pentru personalul care desfăsoară activităti de protezare (emis de Ministerul Sănătătii si Familiei);

- certificat de înregistrare a reprezentantului autorizat pentru dispozitivele medicale (emis de Ministerul Sănătătii si Familiei);

- notificare (împuternicire) de la producătorul/furnizorul acreditat în cazul activitătii de import, depozitare si comercializare.

Data .........................

 

Semnătura,

............................... ...............................

 

*) - pentru domeniile de protezare O.R.L., proteze pentru membrul inferior, proteze pentru membrul superior, încăltăminte ortopedică, orteze - aviz de functionare pentru activităti de protezare;

- pentru dispozitivele de protezare stomii, dispozitive pentru incontinenta urinară, mijloace si dispozitive de mers, orteze - aviz de functionare pentru fabricarea dispozitivelor medicale si/sau, după caz, aviz de functionare pentru activitate de import, depozitare si comercializare (sau autorizatie de functionare până la expirarea termenului de valabilitate);

- pentru dispozitive pentru deficiente vizuale - aviz de functionare pentru activitate de import, depozitare si comercializare (sau autorizatie de functionare până la expirarea termenului de valabilitate);.

 

ANEXA Nr. 4.

 

ANEXA Nr. 5

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE .........................

 

CERTIFICAT DE ACREDITARE

Nr. ............. din ........................

 

Conform Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001, în baza documentatiei înaintate si a conditiilor de acreditare, Casa de asigurări de sănătate ..................... acreditează provizoriu/definitiv furnizorul de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, care desfăsoară activitate de:  ............................................................................................................. ................................ (nume, adresă sediu social, telefon, fax) cu punctele de lucru 1) .........................................., cu activitate de: .............................................. (adresă, telefon)

2) .........................................., cu activitate de: .............................................. (adresă, telefon) reprezentat de......... (nume, prenume reprezentant legal)

Orice modificare a conditiilor stabilite prin reglementările în vigoare atrage anularea prezentului certificat.

Data emiterii .................... Valabilă până la ..............

 

Director general,

 

ANEXA Nr. 6

 

CONTRACT

de furnizare de medicamente cu sau fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu,

în cadrul sistemului de asigurări de sănătate

 

I. Părtile contractante

Casa de asigurări de sănătate........................., cu sediul în municipiul/orasul ....................., str. .................. nr. ........, judetul/sectorul ......................., tel/fax ..............., reprezentată prin director general .........................., si

Societatea comercială farmaceutică ...................., având sediul în municipiul/orasul ............., str. .......... nr. ......., bl. ......., sc......, et. ....., ap. ....., judetul/sectorul ..........., telefon .........., înregistrată la registrul comertului ........ cu nr. J ..../............., si având contul nr. .........., deschis la Trezoreria statului ..............., si codul fiscal nr. ..........., reprezentată prin ....................., autorizatie de functionare nr. ............., eliberată de ..................... certificat de acreditare nr. .................

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de medicamente cu sau fără contributie personală, în tratamentul ambulatoriu, conform reglementărilor legale în vigoare privind Lista cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman, de care beneficiază asiguratii, pe bază de prescriptie medicală, în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contributie personală, si sistemul de compensare al acestora, precum si Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001, si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Furnizarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu

Art. 2. - Prezentul contract privind eliberarea medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu respectă reglementările legale în vigoare privind Lista cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente si produse biologice de uz uman de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală.

Art. 3. - Furnizarea medicamentelor se va desfăsura prin intermediul următoarelor farmacii aflate în structura societătii comerciale:

1. ....................... din ..............., str. ............ nr. ......., bl........, sc. ....., sectorul/judetul ..........., tel/fax .........., cu autorizatia de functionare nr. ................/........., eliberată de ................., certificat de acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ....../.........., farmacist .............................;

2. ................. din .............., str. .............. nr. ......., bl. ......., sc. ....., sectorul/judetul ..........., tel./fax .........., cu autorizatia de functionare nr. .............../........., eliberată de ................., certificat de acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ............./.........., farmacist .............................

3. ............. din .............., str. ......... nr. ......., bl. ......., sc. ....., sectorul/judetul ..........., tel./fax.........., cu autorizatia de functionare nr. ....../........., eliberată de ................., certificat de acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ............./................, farmacist .............................

IV. Durata contractului

Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi cu acordul părtilor pe toată durata de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001.

V. Obligatiile părtilor

A. Obligatiile casei de asigurări de sănătate

Art. 6. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligatii:

a) să încheie contracte de furnizare de medicamente cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu numai cu farmaciile autorizate conform legislatiei în vigoare si acreditate conform reglementărilor legale în vigoare;

b) să deconteze farmaciilor acreditate cu care au încheiat contracte, în limita valorii contractate si defalcate trimestrial, contravaloarea medicamentelor cu si fără contributie personală eliberate, astfel: 50% din valoarea facturii în termen de 5 zile de la data depunerii facturii de către farmacie la casa de asigurări de sănătate, restul valorii facturii acceptate la decontare în maximum.30 de zile de la data depunerii acesteia. Facturile ce depăsesc valoarea trimestrială contractată se decontează în termen de maximum 90 de zile de la data depunerii;

c) să nu deconteze contravaloarea prescriptiilor medicale care nu contin datele obligatorii privind prescrierea si eliberarea acestora, stabilite potrivit Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001, cu exceptia prescriptiilor pentru afectiunile acute, care îndeplinesc conditiile minime prevăzute la art. 3 lit. b) din acest Contract-cadru;

d) să verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de ser- vicii farmaceutice;

e) să verifice activitatea furnizorului de servicii farmaceutice prevăzută în prezentul contract, în sensul respectării prevederilor contractuale;

f) să acorde, în cadrul sumelor negociate si contractate, avansuri lunare în limita a 30% din suma corespunzătoare lunii respective pentru farmaciile care functionează în structura unor unităti sanitare din ambulatoriul de specialitate din sistemul apărării, ordinii publice, sigurantei nationale si autoritătii judecătoresti.

B. Obligatiile farmaciilor

Art. 7. - Farmaciile au următoarele obligatii:

a) să respecte modul de eliberare a medicamentelor cu sau fără contributie personală, în conditiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001;

b) să se aprovizioneze permanent cu medicamente, conform Listei cuprinzând denumirile comune internationale ale medicamentelor din Nomenclatorul de medicamente, de care beneficiază asiguratii pe bază de prescriptie medicală cu contributie personală în tratamentul ambulatoriu;

c) să practice o evidentă de gestiune cantitativ-valorică pentru medicamentele cu si fără contributie personală de care beneficiază asiguratii;

d) să păstreze la loc vizibil condica de sugestii si reclamatii a asiguratului; condica va fi numerotată de farmacie si va fi stampilată de casa/casele de asigurări de sănătate cu care aceasta se află în relatie contractuală;

e) să întocmească si să prezinte casei de asigurări de sănătate documentele necesare decontării medicamentelor eliberate (factura, borderourile centralizatoare, prescriptiile medicale si bonul de casă); furnizorul este direct răspunzător de corectitudinea raportărilor prezentate;

f) să pună la dispozitie, la cererea medicilor care prescriu medicamente cu sau fără contributie personală, lista cu preturile de vânzare cu amănuntul a medicamentelor existente în farmacie si să reactualizeze această listă periodic;

g) să angajeze numai personal farmaceutic care posedă autorizatie de liberă practică;

h) să informeze asiguratii despre drepturile si obligatiile care decurg din calitatea de asigurat privind eliberarea medicamentelor, precum si despre modul de utilizare al acestora, conform prescriptiei medicale;

i) să respecte prevederile Codului deontologic al farmacistilor în relatiile cu asiguratii;

j) să stabilească programul de functionare pe care să-l afiseze la loc vizibil la farmacie si să participe, după caz, la sistemul organizat pentru asigurarea furnizării medicamentelor în zilele de sâmbătă, duminică si sărbători legale;

k) să elibereze medicamentul cu pretul cel mai mic din farmacie, dacă medicul indică în prescriptia medicală numai denumirea substantei active;

l) să aducă la cunostintă asiguratilor, la loc vizibil în farmacie, conditiile de eliberare a medicamentelor cu sau fără contributie personală;

m) să elibereze prescriptii medicale pentru asigurati, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia pentru asigurări sociale de sănătate;

n) să aibă permanent în stoc produse comerciale ale aceleiasi denumiri comune internationale (DCI), care au preturile cele mai mici disponibile pe piată;

o) să verifice prescriptiile medicale cu privire la datele obligatorii pe care acestea trebuie să le cuprindă pentru a fi eliberate si decontate de casele de asigurări de sănătate, precum si să verifice dacă au fost respectate conditiile prevăzute în normele privind eliberarea prescriptiilor medicale referitoare la numărul medicamentelor si durata terapiei;

p) să anuleze medicamentele care nu au fost eliberate, în fata primitorului, pe toate exemplarele prescriptiei medicale;

q) să nu elibereze medicamentele din prescriptiile medicale care si-au încetat valabilitatea;

r) să accepte controlul din partea serviciilor specializate din structura Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătătii si Familiei, a directiilor de sănătate publică împreună cu Colegiul Medicilor din România si Colegiul Farmacistilor din România, asupra modului de desfăsurare a întregii activităti care face obiectul contractului;

s) să nu elibereze medicamente fără prescriptie medicală pentru cele la care reglementările legale în vigoare prevăd această obligatie;

t) să transmită caselor de asigurări de sănătate, prin programul implementat de Casa Natională de Asigurări de Sănătate, datele solicitate sau printr-un program compatibil cu cerintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, avizat de aceasta.

VI. Modalităti de plată

Art. 8. - (1) Decontarea medicamentelor eliberate se face pe bază de factură, borderouri centralizatoare, prescriptii medicale si bonuri de casă care vor contine atât denumirea, cât si pretul medicamentului, avându-se în vedere pretul cu amănuntul al medicamentelor la data achizitionării lor de către farmacie.

(2) Casa de asigurări de sănătate nu decontează sumele aferente prescriptiilor medicale cu sau fără contributie personală, care nu corespund prevederilor referitoare la prescrierea, eliberarea si decontarea medicamentelor, din vina exclusivă a furnizorului de servicii farmaceutice, cu exceptia prescriptiilor pentru afectiunile acute pe care casele de asigurări de sănătate le decontează dacă contin datele minime prevăzute în Contractul-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în vigoare.

Art. 9. - Documentele în baza cărora se face decontarea se depun la casa de asigurări de sănătate până la data de ............ a fiecărei luni următoare celei pentru care se face decontarea.

Art. 10 - Valoarea contractului*) este de ................ lei, din care:

Trimestrul I ........................... lei

Trimestrul II .......................... lei

Trimestrul III ......................... lei

Trimestrul IV ......................... lei


*) Valoarea contractului include si obligatiile de plată către farmacii, înregistrate până la data de 30 noiembrie 2001.

 

Art. 11. - Decontarea prescriptiilor cu sau fără contributie personală se face astfel: 50% din valoarea facturii în termen de 5 zile de la data depunerii facturii, restul valorii acceptate spre decontare, în maximum 30 de zile de la depunerea acesteia. Facturile ce depăsesc valoarea trimestrială contractată se decontează în termen de 90 de zile de la depunerea facturilor.

Art. 12. - Plata se face în:

a) contul nr. ...................... deschis la Trezoreria statului.

b) ........................ .

VII. Răspunderea contractuală

Art. 13. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 14. - Neplata, din vina casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative, a sumelor datorate, în limita sumei prevăzute în contract, respectiv în termen de maximum 90 de zile pentru cele care depăsesc valoarea contractată, atrage majorări de întârziere egale cu majorările prevăzute pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

Art. 15. - Farmacia garantează si răspunde de calitatea furnizării medicamentelor eliberate asiguratilor.

Art. 16. - Farmacia este direct răspunzătoare de corectitudinea datelor cuprinse în decont si în actele justificative, iar casele de asigurări de sănătate de legalitatea plătilor.

VIII. Clauză specială

Art. 17. - (1) Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată ca fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte, în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră, si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

(3) Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

(4) În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezilierea contractului.

IX. Contraventii

Art. 18. - Refuzul farmaciilor acreditate de a pune la dispozitia organelor de control actele de evidentă a medicamentelor cu si fără contributie personală din partea asiguratilor si a documentelor în baza cărora se decontează acestea de către casa de asigurări de sănătate conduce la sistarea plătilor în curs către farmacia respectivă până în momentul efectuării următorului control.

X. Încetarea contractului

Art. 19. - Prezentul contract se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a caselor de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatării, în următoarele situatii:

a) dacă farmacia acreditată nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării prezentului contract;

b) dacă din motive imputabile farmaciei acreditate, aceasta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

c) dacă farmacistul renuntă sau pierde calitatea de membru al Colegiului Farmacistilor din România;

d) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei de functionare a farmaciei acreditate;

e) retragerea acreditării farmaciei sau expirarea termenului de valabilitate a acesteia;

f) dacă farmacia acreditată compensează medicamentele neeliberate din prescriptia medicală, cu orice alte medicamente sau produse din farmacie;

g) nerespectarea obligatiilor contractuale în mod repetat si nejustificat constatate cu ocazia controalelor efectuate de institutiile abilitate în a efectua controlul.

Art. 20. - Contractul încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) se mută farmacia din teritoriul de functionare;

b) a survenit decesul reprezentantului legal al farmaciei;

c) faliment, dizolvare, lichidare;

d) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

e) acordul de vointă al părtilor;

f) prin denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al farmaciei printr-o notificare scrisă cu 45 de zile anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 21. - (1) Situatiile prevăzute la art. 19 si art. 20 lit. b)-e) se constată de către casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

(2) Situatiile prevăzute la art. 20 lit. a) si f) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel putin 30 de zile, respectiv 45 de zile, înaintea datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 22. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părtile contractante pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

XI. Corespondenta

Art. 23. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se va efectua în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire sau la sediul părtilor.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile de la momentul în care intervin modificări ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului, ce figurează în prezentul contract, să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XII. Modificarea contractului

Art. 24. - (1) Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricărei părti contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 45 de zile înaintea datei de la care se doreste modificarea.

(2) Modificarea se va face printr-un act aditional semnat de ambele părti si va fi anexă a acestui contract.

Art. 25. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa în mod corespunzător.

Art. 26. - Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului.

XIII. Solutionarea litigiilor

Art. 27. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 28. - Hotărârile Comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 27 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIV. Alte clauze

................................................................................................

................................................................................................

................................................................................................

Prezentul contract de furnizare de medicamente cu sau fără contributie personală în tratamentul ambulatoriu, în cadrul sistemului de asigurări de sănătate a fost încheiat azi .............., în două exemplare a câte ........ pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Director general,

Director adjunct economic,

Director adjunct relatii contractuale,

FARMACIA

Reprezentant legal,

Vizat

Oficiul juridic

 

ANEXA Nr. 7

 

CONTRACT

de furnizare de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale

ori corectării unor deficiente fizice


*) Până la data de 30 iunie 2002 furnizorii constituiti anterior datei intrării în vigoare a Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 76/2001 privind simplificarea

unor formalităti administrative pentru înregistrarea si autorizarea functionării comerciantilor se vor identifica prin utilizarea actualului certificat de înmatriculare, cod fiscal si autorizatie sanitară de functionare în loc de certificat de înregistrare.

 

I. Părtile contractante

Casa de asigurări de sănătate ...................., cu sediul în municipiul/orasul ............................., str. ....................... nr. ......, judetul/sectorul ............................, tel./fax .................., reprezentată prin director general .............................., si

Furnizorul de dispozitive medicale ..............................., prin reprezentantul legal ........................, cu Certificatul de înregistrare*) seria ...............; codul unic de înregistrare nr. ..................., având sediul social în localitatea ............................., str. ...................., tel. ....................., fax ....................., contul nr. ..............................., deschis la Trezoreria statului, acreditat de Casa de asigurări de sănătate ..................... cu certificatul de acreditare nr. ......../data ............... autorizatie de utilizare/certificat de înregistrare a dispozitivului medical .................. .

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de dispozitive medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, conform Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001 si a normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Dispozitive medicale furnizate

Art. 2. - Dispozitivele medicale furnizate în sistemul asigurărilor sociale de sănătate sunt prevăzute în anexa nr. 4 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 629/4.233/2001 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării medicamentelor cu si fără contributie personală, în tratamentul ambulatoriu si a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului

asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului

nr. 1.331/2001, si constau în:

a) ..................................................................................................

b) ..................................................................................................

c) ..................................................................................................

IV. Durata contractului

Art. 3. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la 31 decembrie 2002.

Art. 4. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor în situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării dispozitivelor medicale destinate corectării si recuperării deficientelor organice sau functionale ori corectării unor deficiente fizice, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.331/2001.

V. Obligatiile părtilor

A. Obligatiile Casei de asigurări de sănătate

Art. 5. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligatii:

a) să verifice prezenta furnizorului de dispozitive medicale în Lista cuprinzând furnizorii acreditati pentru întreaga tară, aprobată prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate;

b) să verifice autorizatiile de utilizare/certificatele de înregistrare a dispozitivelor medicale pentru care furnizorul a fost acreditat;

c) să verifice certificatul de înregistrare a reprezentantului autorizat emis de Ministerul Sănătătii si Familiei;

d) să informeze permanent furnizorii de dispozitive medicale asupra conditiilor de contractare;

e) să verifice activitatea furnizorilor de dispozitive medicale conform contractelor încheiate de acestia;

f) să afiseze în loc vizibil preturile de referintă ale dispozitivelor medicale, lista furnizorilor cu care se află în relatie contractuală si contributia personală care trebuie suportată de asigurat;

g) să respecte dreptul asiguratului de a-si alege furnizorul de dispozitive medicale din Lista cuprinzând furnizorii acreditati pentru întreaga tară, aprobată prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu care se află în relatie contractuală;

h) să asigure decontarea pe baza facturilor emise de furnizor, însotite de copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comandă, de audiogramele efectuate după protezarea auditivă si de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnătura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal - CNP sau a documentelor ce confirmă expedierea prin postă si primirea la domiciliu;

i) să nu precizeze în decizia privind aprobarea procurării dispozitivului medical numele furnizorului de dispozitive medicale.

B. Obligatiile furnizorului de dispozitive medicale

Art. 6. - Furnizorul de dispozitive medicale are următoarele obligatii:

a) să livreze dispozitivele medicale autorizate/înregistrate de Ministerul Sănătătii si Familiei, pentru care este acreditat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

b) să livreze dispozitive medicale pentru care detine certificat de înregistrare a reprezentantului autorizat emis de Ministerul Sănătătii si Familiei si/sau notificare (împuternicire) de la producătorul/furnizorul acreditat în cazul activitătii de import, depozitare si comercializare;

c) să nu livreze dispozitive medicale expirate sau care prezintă abateri de la performantele functionale si de securitate, generatoare de incidente;

d) să livreze dispozitive medicale însotite de documente care atestă provenienta si calitatea lor;

e) să emită, potrivit legii, declaratia de conformitate pentru dispozitivele medicale la comandă;

f) să asigure si să suporte repararea sau înlocuirea dispozitivului medical, în cadrul termenului de garantie, conform prevederilor legale în vigoare;

g) să asigure repararea dispozitivului medical după expirarea termenului de garantie;

h) să asigure service pentru dispozitivul medical livrat atât în perioada de garantie cât si după expirarea acesteia;

i) să livreze dispozitivele medicale numai la sediul social sau la punctul/punctele de lucru din certificatul de acreditare;

j) să livreze numai dispozitive medicale cu elemente de identificare si instructiuni de folosire si întretinere;

k) să livreze dispozitive medicale în ambalaje adecvate, potrivit formei si caracteristicilor acestora si să le eticheteze conform prevederilor legale în vigoare;

l) să verifice la livrare, după caz, adaptabilitatea si buna functionare a dispozitivului medical;

m) să livreze la termen dispozitivul medical comandat;.n) să execute orice modificare necesară dispozitivului medical în cazul în care nu au fost respectate caracteristicile specifice din prescriptia medicului de specialitate;

o) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;

o) să emită facturile însotite de copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele la comandă, de audiogramele efectuate după protezarea auditivă si de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnătura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal - CNP sau a documentelor ce confirmă expedierea prin postă si primirea la domiciliu;

q) să respecte dreptul asiguratului de a alege furnizorul de dispozitive medicale, în mod nediscriminatoriu;

r) să transmită caselor de asigurări de sănătate cu care au încheiat contracte de furnizare de dispozitive medicale preturile de vânzare cu amănuntul si să le informeze din timp asupra oricărei modificări a acestora;

s) să respecte conditiile de depozitare si garantie stabilite de producător pentru dispozitivele medicale;

t) să accepte controlul din partea serviciilor specializate din structura Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătătii si Familiei, a directiilor de sănătate publică împreună cu Colegiul Medicilor din România, asupra modului de desfăsurare a întregii activităti care face obiectul contractului;

u) să informeze asiguratii despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat;

v) să informeze casa de asigurări de sănătate despre orice modificări survenite, legate de clauzele contractuale.

VI. Modalităti de plată

Art. 7. - Suma maximă care se suportă de casa de asigurări de sănătate pentru fiecare dispozitiv medical sau pe tip de dispozitiv medical, după caz, este pretul de referintă. Pretul de referintă se stabileste anual de Casa Natională de Asigurări de Sănătate pe baza criteriilor economice si caracteristicilor tehnice ale dispozitivelor medicale.

Art. 8. - Documentele în baza cărora se face decontarea se depun la casa de asigurări de sănătate până la data de ................... a fiecărei luni următoare celei pentru care se face decontarea.

Art. 9. - Dacă pretul de vânzare cu amănuntul a dispozitivelor medicale este sub pretul de referintă, acesta este decontat integral de către casa de asigurări de sănătate.

Art. 10. - În cadrul termenului de înlocuire a dispozitivului medical casele de asigurări de sănătate decontează reparatiile, a căror valoare totală nu trebuie să depăsească 50% din pretul de referintă valabil în momentul emiterii primei cereri de aprobare pentru repararea dispozitivului medical.

Art. 11. - (1) Decontarea la furnizor a dispozitivelor medicale se face de către casele de asigurări de sănătate la nivelul pretului de referintă valabil în momentul emiterii deciziei privind aprobarea procurării dispozitivului medical, pe baza facturilor emise de furnizor după confirmarea primirii de către asigurat a dispozitivului medical. Factura emisă de furnizor este însotită de copia certificatului de garantie, declaratia de conformitate pentru dispozitivele medicale la comandă, de confirmarea primirii dispozitivului medical, sub semnătura beneficiarului, cu specificarea domiciliului, a actului de identitate si a codului numeric personal - CNP sau a documentelor ce confirmă expedierea prin postă si primirea la domiciliu. Furnizorii de proteze auditive vor atasa audiogramele efectuate după protezare.

(2) Decontarea în cazul protezărilor pentru membrul superior si/sau inferior se face după depunerea, de către asigurat, a documentului prin care eficacitatea actului de protezare este validată, confirmată de medicul de specialitate. În cazul în care asiguratul nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului medical va pierde dreptul la reparare în afara termenului de garantie, iar casa de asigurări de sănătate va valida (confirma) din oficiu protezarea respectivă.

(3) Decontarea în cazul protezărilor O.R.L. se face după depunerea de către asigurat a unui document de validare, întocmit de medicul specialist O.R.L. care a prescris protezarea O.R.L., pe baza raportului probei de protezare. Raportul probei de protezare cuprinde rezultatele testelor audiometriei protetice, realizate prin diferite metode (audiometrie tonală si vocală în câmp liber etc.). În cazul în care asiguratul nu se prezintă la casa de asigurări de sănătate cu acest document în termen de 15 zile lucrătoare de la ridicarea dispozitivului va pierde dreptul la reparare în afara termenului de garantie, iar casa de asigurări de sănătate va valida (confirma) din oficiu protezarea respectivă.

(4) Pentru încadrarea în fondul destinat dispozitivelor medicale si asigurarea accesului asiguratilor la toate categoriile de dispozitive medicale, casele de asigurări de sănătate vor analiza lunar numărul de decizii privind aprobarea procurării dispozitivelor medicale emise în luna anterioară, alcătuind după caz, liste de asteptare pentru asigurati, pe categorii de dispozitive medicale. Solutionarea listelor de asteptare va tine cont atât de criterii economice cât si de urgenta asigurării dispozitivului medical.

Art. 12. - Plata dispozitivelor medicale se face în contul nr. ................... deschis la Trezoreria Statului.

Art. 13. - Decontarea dispozitivelor medicale se face în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

VII. Răspunderea contractuală

Art. 14. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale partea în culpă datorează daune interese.

Art. 15. - Neplata din vina casei de asigurări de sănătate, în termen de maximum 30 de zile de la depunerea documentelor justificative, a sumelor datorate prevăzute în contract atrage majorări de întârziere, egale cu majorările aferente pentru întârzierea achitării impozitelor către stat.

Art. 16. - Refuzul furnizorilor de dispozitive medicale de a pune la dispozitia organelor de control actele de evidentă a dispozitivelor medicale furnizate si a documentelor în baza cărora se decontează acestea conduce la sistarea plătilor în curs către furnizorul respectiv până la următorul control.

Art. 17. - Furnizorul de dispozitive medicale garantează si răspunde de calitatea dispozitivelor medicale acordate asiguratilor.

Art. 18. - Reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate.

Acesta răspunde material, civil si penal, în cazul în care se constată raportări eronate, conform legislatiei în vigoare.

VIII. Clauză specială

Art. 19. - (1) Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată ca fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

(2) Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte, în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră, si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

(3) Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

(4) În cazul când împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Încetarea contractului

Art. 20. - Contractul de furnizare de dispozitive medicale se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatării, în următoarele situatii:

a) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei/avizului de functionare a furnizorului de dispozitive medicale;

b) retragerea acreditării sau expirarea termenului de valabilitate a acreditării;

c) dacă din motive imputabile furnizorului de dispozitive medicale acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

d) furnizarea de dispozitive medicale neautorizate/neînregistrate de Ministerul Sănătătii si Familiei;

e) furnizarea de dispozitive medicale pentru care nu este acreditat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate;

f) nerespectarea în mod repetat a termenelor de livrare a dispozitivelor medicale.

Art. 21. - Contractul de furnizare de dispozitive medicale încetează cu data la care a intervenit una din situatiile:

a) se schimbă adresa sediului social;

b) a survenit decesul reprezentantului legal al furnizorului;

c) faliment, dizolvare, lichidare a furnizorului de dispozitive medicale;

d) încetarea definitivă a activitătii caselor de asigurări de sănătate;

e) acordul de vointă al părtilor;

f) denuntarea unilaterală a contractului de către reprezentantul legal al furnizorului de dispozitive medicale, printr-o notificare scrisă cu 45 de zile calendaristice anterioare datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 22. - (1) Situatiile prevăzute la art. 20 si art. 21 lit. b)-e) se constată de către casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

(2) Situatiile prevăzute de art. 21 lit. a) si f) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel putin 30 de zile, respectiv 45 de zile, înaintea datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 23. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părtile contractante, pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

X. Corespondenta

Art. 24. - (1) Corespondenta legată de derularea prezentului contract se va efectua în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părtilor.

(2) Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile de la momentul în care intervin modificări ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului, ce figurează în prezentul contract, să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XI. Modificarea contractului

Art. 25. - (1) Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricărei părti contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin 45 de zile înaintea datei de la care se doreste modificarea.

(2) Modificarea se va face printr-un act aditional, semnat de ambele părti si va fi anexă a acestui contract.

Art. 26. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa în mod corespunzător.

Art. 27. - Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului.

XII. Solutionarea litigiilor

Art. 28. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse în prealabil unei proceduri de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 29. - Hotărârile Comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut de art. 28 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIII. Alte clauze

..................................................................................................

..................................................................................................

..................................................................................................

Prezentul contract de furnizare de dispozitive medicale în cadrul sistemului de asigurări de sănătate a fost încheiat azi ........ în două exemplare a câte ........... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

CASA DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Director general,

Director adjunct economic,

Director adjunct relatii contractuale,

FURNIZOR DE DISPOZITIVE MEDICALE

Reprezentantul legal

Vizat

Oficiul juridic