MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 84          LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE          Vineri, 1 februarie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

23. - Ordonantă pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

Memorandum de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România”

 

26. - Ordonantă pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 17 octombrie 2001 si la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

 

27. - Ordonantă privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor

 

64. - Hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al oraselor Ocna Mures si, respectiv, Câmpeni

 

66. - Hotărâre privind modificarea si completarea art. 2 din hotărârile Guvernului nr. 1.088/2001, nr. 1.089/2001, nr. 1.090/2001, nr. 1.091/2001, nr. 1.092/2001, nr. 1.093/2001 si nr. 1.094/2001 privind înfiintarea societătilor comerciale “Uzina Termică Calafat”, “Uzina Termică Vaslui”, “Uzina Termoelectrică Midia”, “Uzina Electrică Zalău”, “Uzina Termoelectrică Giurgiu”, “Uzina Termică Comănesti” si “Uzina Electrică Gura Barza”

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României

si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul

pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Construirea variantei de ocolire

a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. I.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România”, semnat la Bruxelles la 20 august 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001.

Art. 2. - (1) În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru executarea de lucrări, furnizarea de bunuri si servicii plătile pot fi efectuate si în moneda euro.

(2) Cheltuielile aferente costurilor neeligibile incluse în planul de finantare prevăzut în anexa II la memorandumul de finantare se suportă din împrumuturi externe sau de la bugetul de stat.

(3) Sumele necesare pentru continuarea finantării proiectului în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei comunitare ISPA se prevăd în bugetul de stat la alineatul “Transferuri aferente Fondului national de preaderare”, în bugetul Ministerului Finantelor Publice – “Actiuni generale”, si se transferă autoritătii responsabile de implementarea proiectului - Administratia Natională a Drumurilor, urmând a se regulariza cu fondurile transferate de către Comisia Europeană în limita sumelor eligibile cheltuite.

(4) În cazul în care sumele prevăzute la alin. (2) vor fi cheltuite în alt scop decât cel prevăzut în memorandumul de finantare, beneficiarul final va restitui aceste sume la bugetul de stat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 23.

 

Măsura ISPA Nr. 2001/RO/16/P/PT/005

 

MEMORANDUM DE FINANTARE*)

convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România”

 


*) Traducere.

 

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, reprezentată de comisarul pentru politică regională, domnul Michel Barnier, pentru Comisie, pe de o parte, si Guvernul României, reprezentat de doamna Hildegard Carola Puwak, ministrul integrării europene, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte, au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată si finantată din resursele bugetare ale Comunitătii, în conformitate cu prevederile cuprinse în prezentul memorandum de finantare. Măsura la care se face referire în art. 2 va fi implementată cu respectarea Conditiilor generale prevăzute în anexa la acordul-cadru semnat între Comisie si Beneficiar, completat cu termenii acestui memorandum de finantare si cu anexele la acesta.

 

ARTICOLUL 2

Identificarea măsurii

 

Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea următoarei măsuri, conform celor descrise în anexa I:

Numărul măsurii: 2001/RO/16/P/PT/005

Titlul măsurii: Construirea variantei de ocolire a orasului Sibiu la standarde de autostradă, pe Coridorul de transport european nr. IV, România

Durata: - data începerii: data semnării memorandumului de finantare de către Comisie;

- data finalizării: 31 decembrie 2006

Localizare: Sibiu, România

Grup: Coridorul de transport european nr. IV (drum), ramura nord.

 

ARTICOLUL 3

Angajamentul

 

1. Cheltuielile eligibile maxime, publice sau echivalente, care pot fi luate în considerare la calcularea asistentei financiare, sunt de 90.521.000 euro.

2. Ponderea asistentei asigurate de Comunitate pentru această măsură este stabilită la 75% din cheltuielile publice totale sau echivalente, conform celor indicate în planul de finantare în anexa II.

3. Valoarea maximă a asistentei acordate prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare este de 67.890.750 euro.

4. O sumă de 35.730.000 euro este angajată din bugetul pe anul 2001 din linia bugetară B7-020. Angajamentele privind transele anuale ulterioare se vor baza pe planul de finantare initial sau revizuit pentru măsura respectivă, în functie de stadiul implementării măsurii si de disponibilitătile bugetare.

 

ARTICOLUL 4

Plătile

 

1. Asistenta din partea Comunitătii va acoperi plătile referitoare la măsura pentru care s-au făcut angajamentele valabile din punct de vedere legal de către Beneficiar si pentru care s-a alocat în mod specific finantarea necesară. Aceste plăti trebuie să fie în legătură cu lucrările descrise în anexa I.

2. Plătile efectuate înainte de data semnării memorandumului de finantare de către Comisie nu vor fi eligibile pentru asistenta pri n Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare.

3. Măsura descrisă în anexa I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea măsurii se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2006.

Raportul solicitat pentru plata soldului final va fi înaintat în maximum 6 luni de la această dată.

4. Plata în avans este stabilită la 13.578.150 euro si va fi transferată după cum urmează:

- o sumă de 6.789.075 euro este plătită după semnarea de către Beneficiar a prezentului memorandum de finantare;

- plata pentru suma rămasă se va efectua după semnarea primului contract important de lucrări ce se va conveni între Beneficiar si Comisie după prezentarea planului de achizitii, conform celor specificate la art. 8 paragraful (3).

5. În conformitate cu prevederile pct. 5 din sectiunea III a anexei III.1, Comisia va accepta pentru această măsură o valoare totală a plătilor în avans si intermediare reprezentând 90% din totalul asistentei financiare nerambursabile.

 

ARTICOLUL 5

Respectarea legilor si politicilor Comunitătii

 

Măsura se va realiza cu respectarea prevederilor relevante ale acordurilor europene si va contribui la punerea în aplicare a politicilor comunitare, în special a celor referitoare la transporturi si retele transeuropene.

 

ARTICOLUL 6

Proprietatea intelectuală

 

Beneficiarul si autoritatea responsabilă cu implementarea, mentionată la pct. 3 din anexa I, se vor asigura în ceea ce priveste obtinerea tuturor drepturilor de proprietate intelectuală pentru studii, schite, planuri, publicitate si pentru alte materiale realizate în legătură cu planificarea, implementarea, monitorizarea si evaluarea proiectului. Acestea vor garanta accesul si dreptul de a utiliza astfel de materiale de către Comisie sau de orice alt organism ori persoană delegată de Comisie. Comisia va utiliza aceste materiale numai în scop propriu.

 

ARTICOLUL 7

Permisele si autorizatiile

 

Orice tipuri de permise si/sau autorizatii necesare pentru implementarea măsurii trebuie să fie eliberate de autoritătile competente ale Beneficiarului la timp si în conformitate cu legislatia natională.

 

ARTICOLUL 8

Conditii speciale referitoare la procedură

 

Fără a se prejudicia Conditiile generale specificate în anexa III, asistenta financiară nerambursabilă acordată de Comunitate se află sub rezerva următoarelor conditii:

1. Conditia privind evaluările si situatia activelor Comisia îsi rezervă dreptul de a revizui valoarea asistentei prin ISPA, stabilită la art. 3, dacă, în termen de 5 ani de la data finalizării lucrărilor, conditiile de exploatare (trafic, încasări din tarife etc.) diferă în mod semnificativ fată de evaluările initiale pentru stabilirea nivelului asistentei financiare nerambursabile si/sau dacă există o modificare substantială care:

- afectează natura exploatării sau conditiile de implementare ori conferă unui organism public sau privat un avantaj nejustificat; si

- rezultă fie din modificarea formei de proprietate asupra oricărei părti a infrastructurii finantate, fie din încetarea sau modificarea reală a aranjamentelor de exploatare.

Tara beneficiară va informa Comisia asupra oricărei părti a infrastructurii finantate si va cere acordul prealabil din partea Comisiei pentru aceste modificări.

2. Conditii privind disponibilitătile

Asistenta financiară nerambursabilă a Comunitătii pentru măsură este acordată sub rezerva punerii la dispozitie de către autoritătile implicate a unor resurse suficiente pentru asigurarea exploatării si întretinerii eficiente a activelor.

3. Conditii privind a doua transă a plătii în avans

A doua transă a plătii în avans este conditionată de:

a) numirea în cadrul Administratiei Nationale a Drumurilor a unui manager de proiect si a unei unităti de management de proiect aferente;

b) un angajament din partea Administratiei Nationale a Drumurilor privind luarea de măsuri de corectie necesare pentru atenuarea impactului proiectului asupra mediului;

c) prezentarea si publicarea unei autorizatii emise de Ministerul Apelor si Protectiei Mediului pe baza evaluării impactului asupra mediului (EIA) al proiectului si pe baza unui certificat în care este mentionat că nici o zonă sensibilă din punct de vedere al protectiei mediului nu va fi afectată.

4. Implementarea Sistemului de management al pavajelor (SMP): programele PHARE anterioare au sprijinit dezvoltarea si implementarea SMP, permitând definirea strategiilor de întretinere si îmbunătătirea activitătilor de planificare. Concordanta deplină cu SMP va fi garantată înainte de efectuarea primei plăti intermediare.

5. Un program de întretinere va fi prezentat de Beneficiar în formatul mentionat mai sus, înainte ca plata finală să fie efectuată. Acest program va acoperi o perioadă de 10 ani, începând cu data de 1 ianuarie 2007, si va fi în conformitate cu standardele de exploatare cerute de Directiva CE 96/53.

 

ARTICOLUL 9

 

Prevederile privind implementarea, cuprinse în anexele la prezentul memorandum de finantare, fac parte integrantă din acesta. Nerespectarea conditiilor si prevederilor privind implementarea va fi tratată de Comisie conform procedurii stipulate în sectiunea VIII din anexa III.1.

 

ARTICOLUL 10

 

Textul autentic al acestui memorandum de finantare este prezentul document semnat mai jos.

Semnat la Bruxelles la 20 august 2001.

Semnat la Bucuresti la 10 octombrie 2001.

 

Pentru Comunitate,

Michel Barnier,

membru al Comisiei Europene

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak

ministrul integrării europene, coordonator national ISPA

 

Lista anexelor*)

 

Anexa I Descrierea proiectului

Anexa II Plan de finantare

Anexa III

Anexa III.1 Prevederi privind implementarea finantării ISPA

Anexa III.2 Prevederi privind eligibilitatea cheltuielilor pentru măsurile finantate prin ISPA

Anexa III.3 Model de cerere de plată pentru raportarea progresului financiar si fizic si pentru olicitarea de modificări

Anexa III.4 Acord privind cerintele minime de control financiar aplicabile măsurilor finantate prin ISPA

Anexa III.5 Acord cu privire la nereguli si la recuperarea sumelor încasate eronat prin ISPA

Anexa III.6 Cerinte privind informarea si publicitatea


*) Anexele se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea amendamentelor convenite între Guvernul României si Comisia Europeană,

prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 17 octombrie 2001 si la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. I.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Se ratifică amendamentele convenite între Guvernul României si Comisia Europeană, prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 17 octombrie 2001 si la Bruxelles la 11 decembrie 2001, la Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind asistenta financiară nerambursabilă acordată prin Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare pentru măsura “Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România”, semnat la Bruxelles la 22 decembrie 2000 si la Bucuresti la 13 mai 2001, ratificat prin Ordonanta

Guvernului nr. 15/2001, aprobată prin Legea nr. 585/2001, după cum urmează:

1. Articolul 2 lrIdentificarea măsurii” va avea următorul cuprins:

“Instrumentul pentru Politici Structurale de Preaderare va contribui, sub forma asistentei financiare nerambursabile, la finantarea următoarei măsuri, conform celor descrise în anexa nr. I:

Numărul măsurii: 2000/RO/16/P/PE/009

Denumirea măsurii: Extinderea Statiei de epurare a apelor uzate Dănutoni - etapa de tratare biologică, Valea Jiului, România

Durata:

- data începerii: data semnării memorandumului de finantare de către Comisie;

- data încheierii: 31 decembrie 2006

Localizare: Valea Jiului, judetul Hunedoara, România.”

2. Alineatul (3) al articolului 4 lrPlătile” va avea următorul cuprins:

”(3) Măsura descrisă în anexa nr. I si plătile efectuate de autoritatea responsabilă cu implementarea acestei măsuri se vor încheia nu mai târziu de data de 31 decembrie 2006.

Raportul solicitat pentru efectuarea plătii finale va fi înaintat în termen de maximum 6 luni de la această dată.”

3. Punctul 8 “Programul de lucru” din anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

“8. Programul de lucru

Categoria lucrării

Data de initiere

Data de finalizare

Studiu de fezabilitate

 

februarie 1998

Evaluarea preliminară a impactului asupra mediului

 

martie 1998 si mai 2000

Documentele de licitatie (statia de epurare)

mai 2001

septembrie 2001

Proiectul detaliat

februarie 2000

aprilie 2002

Achizitionarea terenului

inaplicabilă

 

Constructia

decembrie 2002

septembrie 2005

Faza operatională

octombrie 2005”

 

 

4. Tabelul din anexa nr. II “Plan de finantare” va avea următorul cuprins:

 

“Anul

Cost total

Costuri neeligibile

Costuri eligibile

 

Împrumut

de la IFI

Total

ISPA

Autorităti nationale

Guvernul

 

1=2+3

2

3=5+7

4=3/1(%)

5

6=5/3(%)

7

8

9=8/1(%)

2000

7.744.000

 -

7.744.000

100

5.808.000

75

1.936.000

-

-

2001

 968.000

 -

968.000

100

726.000

75

242.000

-

-

2002

 -

 -

 -

 -

 

75

 -

-

-

2003

 -

 -

-

 -

 -

 -

 -

 -

-

2004

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

2005

 -

 -

 -

 -

 -

 -

 -

-

-

2006

968.000 

 -

968.000

100

726.000

75

242.000

-

-

neanualizate

-

-

-

-

-

-

-

-

-

TOTAL:

9.680.000

-

9.680.000

100

7.260.000

75

2.420.000

-

-“

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

secretar de stat

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 26.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind reglementarea activitătii de solutionare a petitiilor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă are ca obiect reglementarea modului de exercitare de către cetăteni a dreptului de a adresa autoritătilor publice petitii formulate în nume propriu.

(2) Dreptul de petitionare este recunoscut si organizatiilor legal constituite, acestea putând formula petitii în numele colectivelor pe care le reprezintă.

Art. 2. - În sensul prezentei ordonante, prin petitie se întelege cererea, reclamatia, sesizarea sau propunerea formulată în scris sau prin e-mail, pe care un cetătean ori o organizatie legal constituită o poate adresa autoritătilor publice centrale si locale, serviciilor publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale din unitătile administrativ-teritoriale, societătilor nationale, societătilor comerciale de interes judetean sau local, precum si regiilor autonome, denumite în continuare autorităti si institutii publice.

Art. 3. - Petitiile adresate autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la art. 2 vor fi solutionate în termenele si în conditiile stabilite prin prezenta ordonantă.

Art. 4. - Conducătorii autoritătilor si institutiilor publice prevăzute la art. 2 sunt direct răspunzători de buna organizare si desfăsurare a activitătii de primire, evidentiere si rezolvare a petitiilor ce le sunt adresate, precum si de legalitatea solutiilor si comunicarea acestora în termenul legal.

Art. 5. - Pentru solutionarea legală a petitiilor ce le sunt adresate conducătorii autoritătilor si institutiilor publice sesizate vor dispune măsuri de cercetare si analiză detaliată a tuturor aspectelor sesizate.

Art. 6. - (1) Autoritătile si institutiile publice prevăzute la art. 2 sunt obligate să îsi organizeze un compartiment distinct pentru relatii cu publicul, încadrat cu personalul necesar, care va avea pregătirea corespunzătoare si care va primi, va înregistra si se va îngriji de rezolvarea petitiilor.

(2) Pentru rezolvarea temeinică si legală a petitiilor compartimentul prevăzut la alin. (1) le va îndruma către compartimentele de specialitate, cu precizarea termenului de trimitere a răspunsului.

(3) Compartimentul prevăzut la alin. (1) este obligat să urmărească solutionarea si redactarea în termen a răspunsului. Expedierea răspunsului către petitionar se va face numai prin intermediul compartimentului care a înregistrat petitia, acesta îngrijindu-se si de clasare si arhivare.

(4) Petitiile gresit îndreptate vor fi trimise în termen de 5 zile de la înregistrare de către compartimentul prevăzut la alin. (1) autoritătilor sau institutiilor publice în ale căror atributii intră rezolvarea problemelor semnalate în petitie.

Art. 7. - Petitiile anonime sau cele în care nu sunt trecut datele de identificare a petitionarului nu se iau în considerare si vor fi clasate potrivit prezentei ordonante.

Art. 8. - (1) Autoritătile si institutiile publice sesizate au obligatia să comunice petitionarului, în termen de 30 de zile de la data înregistrării petitiei, răspunsul, indiferent dacă solutia este favorabilă sau nefavorabilă.

(2) Pentru solutionarea petitiilor primite de la o altă autoritate sau institutie publică, potrivit art. 6 alin. (4), curge un nou termen de 30 de zile.

Art. 9. - În situatia în care aspectele sesizate prin petitie necesită o cercetare mai amănuntită, conducătorul autoritătii sau institutiei publice poate prelungi termenul prevăzut la art. 8 cu cel mult 15 zile.

Art. 10. - (1) În cazul în care un petitionar adresează mai multe petitii, sesizând aceeasi problemă, acestea se vor conexa, petentul urmând să primească un singur răspuns.

(2) Dacă după trimiterea răspunsului se primeste o nouă petitie cu acelasi continut, aceasta se clasează la numărul initial, făcându-se mentiune despre faptul că s-a răspuns.

Art. 11. - În cazul în care prin petitie sunt sesizate anumite aspecte din activitatea unei persoane, aceasta nu poate fi solutionată de persoana în cauză sau de către un subordonat al acesteia.

Art. 12. - (1) Repartizarea petitiilor în vederea solutionării lor de către personalul de specialitate se face de către seful compartimentului căruia i s-a trimis petitia de către compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.

(2) Functionarii publici si persoanele încadrate cu contract individual de muncă sunt obligate să rezolve numai petitiile care le sunt repartizate potrivit alin. (1), fiindu-le interzis să le primească direct de la petenti, să intervină sau să depună stăruintă pentru solutionarea acestora în afara cadrului legal.

Art. 13. - Semnarea răspunsului se va face numai de către seful compartimentului care a solutionat petitia. În răspuns se va indica în mod obligatoriu temeiul legal al solutiei adoptate.

Art. 14. - Semestrial autoritătile si institutiile publice vor analiza activitatea proprie de solutionare a petitiilor, pe baza raportului întocmit de compartimentul prevăzut la alin. (1) al art. 6.

Art. 15. - Constituie abatere disciplinară si se sanctionează potrivit prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici sau, după caz, potrivit legislatiei muncii următoarele fapte:

a) nerespectarea termenelor de solutionare a petitiilor, prevăzute în prezenta ordonantă;

b) interventiile sau stăruintele pentru rezolvarea unor petitii în afara cadrului legal;

c) primirea direct de la petitionar a unei petitii în vederea rezolvării, fără a fi repartizată de seful compartimentului.

Art. 16. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă orice dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 27.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului si administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al oraselor Ocna Mures si, respectiv, Câmpeni

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 9 alin. (1) si ale art. 12 alin. (1) si (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea imobilului compus din clădire si terenul aferent, situat în orasul Ocna Mures, str. Nicolae Iorga nr. 34, judetul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al orasului Ocna Mures si în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Mures.

Art. 2. - Se aprobă trecerea imobilului compus din clădire si terenul aferent, situat în orasul Câmpeni, piata Avram Iancu, judetul Alba, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, din domeniul public al statului si administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în domeniul public al orasului Câmpeni si în administrarea Consiliului Local al Orasului Câmpeni.

Art. 3. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 si 2 se va face pe bază de protocol încheiat între părtile interesate, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, la valoarea de inventar de la data transmiterii.

Art. 4. - Patrimoniul Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” se diminuează cu valoarea de inventar a bunurilor de la data transmiterii, iar patrimoniul oraselor Ocna Mures si, respectiv, Câmpeni se măreste corespunzător cu aceeasi valoare.

Art. 5. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 64.

 

ANEXA Nr. 1

 

Principalele date de identificare a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor liRomânia-Film” în administrarea Consiliului Local al Orasului Ocna Mures

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristici

Orasul Ocna Mures, judetul Alba, str. Nicolae Iorga “România-Film” nr. 34

Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor

Consiliul Local al Orasului Ocna Mures

Clădire: parter+subsol Suprafata construită = 448 m2

Valoarea contabilă = 67.154.511 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

Principalele date de identificare a imobilului, proprietate publică a statului, care se transmite din administrarea Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” în administrarea Consiliului Local al Orasului Câmpeni

 

Adresa imobilului

Persoana juridică de la care se transmite imobilul

Persoana juridică la care se transmite imobilul

Caracteristici

Orasul Câmpeni, judetul Alba, piata Avram Iancu

Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film”

Consiliul Local al Orasului Câmpeni

Clădire: parter+subsol Suprafata construită = 498 m 2

Terenul aferent = 619 m 2

Valoarea contabilă = 190.402.483 lei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea art. 2 din hotărârile Guvernului nr. 1.088/2001,

nr. 1.089/2001, nr. 1.090/2001, nr. 1.091/2001, nr. 1.092/2001, nr. 1.093/2001 si nr. 1.094/2001

privind înfiintarea societătilor comerciale “Uzina Termică Calafat”, “Uzina Termică Vaslui”,

“Uzina Termoelectrică Midia”, “Uzina Electrică Zalău”, “Uzina Termoelectrică Giurgiu”,

“Uzina Termică Comănesti” si “Uzina Electrică Gura Barza”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Articolul 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.088/2001 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Termică Calafat” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 6 noiembrie 2001, din Hotărârea Guvernului nr. 1.089/2001 privind înfiintarea Societătii  Comerciale “Uzina Termică Vaslui” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 706 din 6 noiembrie 2001, din Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2001 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Midia” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 13 noiembrie 2001, din Hotărârea Guvernului nr. 1.091/2001 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Electrică Zalău” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 722 din 13 noiembrie 2001, din Hotărârea Guvernului nr. 1.092/2001 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Termoelectrică Giurgiu” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 12 noiembrie 2001, din Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2001 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Termică Comănesti” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 717 din 12 noiembrie 2001, din Hotărârea Guvernului nr. 1.094/2001 privind înfiintarea Societătii Comerciale “Uzina Electrică Gura Barza” - S.A. prin reorganizarea unor activităti din cadrul Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 702 din 5 noiembrie 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Alineatul (4) va avea următorul cuprins:

“(4) Predarea-preluarea activului si pasivului între Societatea Comercială de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si societatea comercială prevăzută la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între părti, până la data de 31 martie 2002.”

2. După alineatul (5) se introduce alineatul (6) cu următorul cuprins:

“(6) Societătii Comerciale de Producere a Energiei Electrice si Termice “Termoelectrica” - S.A. si societătii comerciale înfiintate în conditiile art. 1 li se vor diminua pierderile înregistrate la data de 1 aprilie 2002, în conditiile legii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 66.