MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 86         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 februarie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

20. - Ordonantă privind achizitiile publice prin licitatii electronice

 

21. - Ordonantă privind gospodărirea localitătilor urbane si rurale

 

28. - Ordonantă privind echivalarea studiilor absolvite în institutiile militare de învătământ ale Ministerului de Interne cu studiile din institutiile civile de învătământ si a stagiului efectuat în functii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific functiilor civile

 

29. - Ordonantă privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice

 

30. - Ordonantă pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

65. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniul energiei si mediului, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2001

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniul energiei si mediului

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind achizitiile publice prin licitatii electronice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.4 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă are drept scop stabilirea principiilor, cadrului general si a conditiilor de utilizare a procedurii on-line pentru atribuirea contractelor de achizitie publică, precum si a regulilor generale de asigurare prin mijloace electronice a transparentei în domeniul achizitiilor publice.

Art. 2. - Principiile care stau la baza atribuirii contractelor de achizitie publică în procedură on-line sunt:

a) libera concurentă, respectiv asigurarea conditiilor pentru ca orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii, indiferent de nationalitate, să aibă dreptul de a deveni, în conditiile legii, contractant;

b) eficienta utilizării fondurilor publice, respectiv folosirea sistemului concurential si a criteriilor economice pentru atribuirea contractului de achizitie publică;

c) transparenta, respectiv punerea la dispozitie tuturor  celor interesati a informatiilor referitoare la aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică;

d) tratamentul egal, respectiv aplicarea în mod nediscriminatoriu a criteriilor de selectie si a criteriilor pentru atribuirea contractului de achizitie publică, astfel încât orice furnizor de produse, executant de lucrări sau prestator de servicii să aibă sanse egale de a i se atribui contractul respectiv;

e) confidentialitatea, respectiv garantarea protejării secretului comercial si a proprietătii intelectuale ale ofertantului.

Art. 3. - În sensul prezentei ordonante, următorii termeni se definesc astfel:

a) procedura on-line - utilizarea, în tot sau în parte, a facilitătilor tehnice oferite de Sistemul electronic de achizitii publice în cadrul atribuirii unui contract de achizitie publică;

b) Sistemul electronic de achizitii publice - acel sistem informatic de utilitate publică, accesibil prin Internet la adresa www.e-licitatie.ro, operat în scopul facilitării transparentei, corectitudinii si eficientei în domeniul achizitiilor publice, sistem denumit în continuare Sistem electronic.

Art. 4. - Prezenta ordonantă se completează cu dispozitiile legale privind achizitiile publice si cu dispozitiile legale privind încheierea, validitatea si efectele actelor juridice.

Art. 5. - Prin hotărâre a Guvernului se stabilesc autoritătile contractante care au obligativitatea de a aplica prevederile prezentei ordonante, produsele, serviciile si lucrările care urmează să fie achizitionate prin licitatie electronică, precum si pragurile valorice până la care se aplică prezenta ordonantă.

Art. 6. - (1) Autoritatea contractantă care aplică procedura licitatiei electronice în cazul atribuirii unui anumit contract de achizitie publică are obligatia să indice acest lucru în anuntul de participare, precum si fazele procedurii care nu se vor desfăsura on-line, dacă este cazul.

(2) Aplicarea procedurii licitatiei electronice, o dată stabilită prin publicarea anuntului de participare, nu poate fi revocată pe toată durata de aplicare a procedurii de atribuire a contractului de achizitie publică.

Art. 7. - Autoritatea contractantă are obligatia să asigure respectarea principiilor liberei concurente, transparentei, tratamentului egal si confidentialitătii în relatia cu furnizorii, executantii sau cu prestatorii interesati să participe la procedura pentru atribuirea prin licitatie electronică a contractului de achizitie publică.

 

CAPITOLUL II

Conditii de participare la procedura de licitatie electronică

 

Art. 8. - Orice furnizor, executant sau prestator, persoană fizică sau juridică, are dreptul de a participa, în conditiile prezentei ordonante, la procedura de atribuire prin licitatie electronică a contractelor de achizitie publică (denumită în continuare procedura de licitatie electronică); furnizorul, executantul sau prestatorul străin beneficiază în România de acelasi regim privind participarea de care beneficiază si furnizorul, executantul sau prestatorul român în tara în care furnizorul, executantul sau prestatorul străin este rezident.

Art. 9. - (1) Participarea la procedura de licitatie electronică se poate face numai după înregistrarea în Sistemul electronic.

(2) Conditiile si procedura înregistrării se stabilesc de operatorul Sistemului electronic.

(3) Orice furnizor, executant sau prestator are dreptul să solicite înregistrarea în Sistemul electronic.

(4) Înregistrarea ca furnizor, executant sau prestator în Sistemul electronic va fi refuzată, iar dacă a fost deja acordată poate fi suspendată sau revocată, în cazul în care solicitantul se află în una dintre următoarele situatii:

a) este în stare de faliment ori lichidare, afacerile îi sunt administrate de un judecător-sindic sau activitătile sale comerciale sunt suspendate ori este într-o situatie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

b) face obiectul unei proceduri legale pentru declararea sa în una dintre situatiile prevăzute la lit. a);

c) nu si-a îndeplinit obligatiile exigibile de plată a impozitelor si taxelor către stat, precum si a contributiei pentru asigurările sociale de stat;

d) furnizează informatii false în documentele prezentate;

e) încalcă procedurile stabilite de operatorul Sistemului electronic.

(5) În cazul intervenirii vreuneia dintre situatiile prevăzute la alin. (4) lit. a), b) sau c) ulterior momentului înregistrării ca furnizor, executant sau prestator, persoana fizică în cauză, respectiv reprezentantul legal al persoanei juridice, are obligatia să aducă la cunostintă operatorului Sistemului electronic acest lucru în termen de 24 de ore.

(6) Toate autoritătile contractante stabilite potrivit art. 5 au obligatia să se înregistreze în Sistemul electronic.

Art. 10. - (1) Operatorul are dreptul de a cere oricărui furnizor, executant sau prestator care solicită înregistrarea în Sistemul electronic să prezinte documente edificatoare care să dovedească o formă de înregistrare ca persoană juridică sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din România sau din tara în care este stabilit, după caz.

(2) Orice furnizor, executant sau prestator înregistrat în Sistemul electronic are obligatia să comunice operatorului, în termen de 3 zile, orice modificare a documentelor prevăzute la alin. (1).

Art. 11. - (1) La înregistrarea în Sistemul electronic orice furnizor, executant sau prestator trebuie să plătească un tarif de înregistrare al cărui cuantum este stabilit de operatorul Sistemului electronic.

(2) Cuantumul tarifului prevăzut la alin. (1) nu poate depăsi nivelul costurilor administrative ale operatiunii în cauză.

(3) Tariful prevăzut la alin. (1) se face venit la bugetul operatorului Sistemului electronic.

Art. 12. - În scopul facilitării unor studii de piată operatorul Sistemului electronic stabileste conditiile de realizare si de utilizare a unui sistem electronic de clasificare a produselor, care să permită prezentarea rezultatelor tranzactiilor încheiate cu succes.

 

CAPITOLUL III

Procedura de licitatie electronică

SECTIUNEA 1

Generalităti

 

Art. 13. - Autoritătile contractante au obligatia, în conditiile art. 5, de a aplica prevederile prezentului capitol pentru atribuirea oricărui contract de achizitie publică, cu exceptia situatiilor prevăzute la art. 6 alin. (4), art. 7 si 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 privind achizitiile publice.

Art. 14. - Procedura licitatiei electronice cuprinde următoarele faze, după caz:

a) publicarea anuntului de participare;

b) înscrierea solicitantilor;

c) preselectia solicitantilor;

d) comunicarea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertei;

e) evaluarea ofertelor;

f) comunicarea rezultatului evaluării;

g) încheierea contractului;

h) publicarea anuntului de atribuire a contractului de achizitie publică.

Art. 15. - (1) Autoritătile contractante, stabilite potrivit art. 5, au obligatia de a face cunoscută în mod public, prin mijloace electronice, intentia de a efectua achizitii publice, scop în care trebuie să transmită spre publicare în Sistemul electronic un anunt de intentie.

(2) Anuntul de intentie se va publica în mod separat pentru produse, lucrări si servicii, în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autoritătii contractante.

(3) Anuntul de intentie trebuie să cuprindă cel putin toate contractele de achizitie publică previzionate să fie atribuite până la sfârsitul anului bugetar si a căror valoare estimată, fără T.V.A., este egală sau mai mare decât echivalentul în lei a 100.000 euro. Pentru contractele a căror  valoare estimată, fără T.V.A., este mai mică decât echivalentul în lei a 100.000 euro publicarea anuntului de intentie este optională.

(4) Publicarea anuntului prevăzut la alin. (1) nu creează autoritătii contractante obligatia de a efectua respectiva achizitie publică.

(5) Autoritătile contractante care desfăsoară activităti relevante în sectoarele de utilităti publice fac exceptie de la prevederile alin. (2), în sensul că acestea au dreptul să transmită spre publicare anuntul de intentie oricând pe parcursul anului.

 

SECTIUNEA a 2-a

Publicarea anuntului de participare

 

Art. 16. - În scopul asigurării unei transparente maxime orice autoritate contractantă are obligatia să transmită spre publicare în Sistemul electronic un anunt de participare în toate cazurile în care aplică procedura licitatiei electronice, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă.

Art. 17. - Autoritatea contractantă are obligatia să includă în anuntul de participare ce urmează să fie publicat în Sistemul electronic toate informatiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 si să aplice în mod corespunzător prevederile acesteia referitoare la comunicare, în cazul modificării anuntului.

Art. 18. - (1) Anuntul de participare trebuie să contină cel putin următoarele informatii, în formatul stabilit de operatorul Sistemului electronic:

1. elementele de identificare a autoritătii contractante;

2. a) procedura aplicată pentru fiecare fază a atribuirii contractului de achizitie publică;

b) tipul contractului de achizitie publică pentru care sunt solicitate oferte;

3. a) locul de livrare a produselor/amplasamentul lucrării/locul de prestare a serviciilor;

b) natura si cantitatea produselor ce se vor achizitiona (codul CPSA)/natura si cerintele de executie, caracteristicile generale ale lucrării/categoria serviciilor ce se vor achizitiona si descrierea acestora (codul CPSA);

c) indicatii referitoare la posibilitătile ofertantilor de a depune ofertă pentru o parte sau pentru întreaga cantitate de produse/lucrări/servicii solicitate;

4. data limită de livrare a produselor/termenul limită de executie a lucrării/durata sau termenul limită de prestare a serviciilor;

5. a) modalitatea de obtinere a unui exemplar al documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

b) costul si conditiile de plată pentru obtinerea acestui exemplar (unde este cazul);

c) data limită pentru solicitarea clarificărilor;

6. a) data limită pentru depunerea ofertelor;

b) modalitatea de depunere a ofertelor;

c) limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele;

7. data, ora si locul deschiderii ofertelor;

8. garantiile pentru participare solicitate;

9. modalitătile principale de finantare si de plată si/sau referirile la prevederile care le reglementează;

10. forma juridică în care trebuie să se legalizeze asocierea grupului de ofertanti cărora li s-a atribuit contractul de furnizare (unde este cazul);

11. informatii privind conditiile de eligibilitate, precum si cerintele minime cu privire la capacitatea tehnică si la cea economico-financiară pe care trebuie să le îndeplinească ofertantul;

12. perioada pentru care ofertantul trebuie să îsi mentină oferta valabilă;

13. criteriul care va fi utilizat pentru atribuirea contractului;

14. interzicerea depunerii de oferte alternative (unde este cazul);

15. alte informatii (acordarea preferintei interne etc.);

16. data publicării în Sistemul electronic si numărul anuntului de intentie sau mentionarea inexistentei unui astfel de anunt.

 

SECTIUNEA a 3-a

Înscrierea solicitantilor

 

Art. 19. - (1) Orice furnizor, executant sau prestator care doreste să participe la procedura de licitatie electronică pentru atribuirea unui anumit contract de achizitie publică trebuie să se înscrie în conformitate cu procedura stabilită de operatorul Sistemului electronic.

(2) În momentul înscrierii fiecare solicitant va primi descrierea detaliată a procedurii de comunicare si a procedurii de generare electronică a documentelor care vor fi utilizate pe parcursul licitatiei electronice, respectarea acestor proceduri fiind obligatorie.

 

SECTIUNEA a 4-a

Preselectia solicitantilor

 

Art. 20. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a organiza preselectia solicitantilor care si-au manifestat intentia de a participa la procedura de licitatie electronică.

(2) Criteriile pe baza cărora se va face preselectia trebuie să fie publicate în anuntul de participare si trebuie să respecte principiile obiectivitătii si nediscriminării.

(3) În functie de specificul obiectului contractului de achizitie publică, autoritatea contractantă poate stabili drept conditie de preselectie îndeplinirea unor conditii minime referitoare la capacitatea tehnică si situatia economico-financiară ale solicitantilor.

Art. 21. - (1) În cazul aplicării fazei de preselectie pentru atribuirea unui contract de achizitie publică, autoritatea contractantă are obligatia de a stabili si de a include în anuntul de participare data limită de primire a documentelor de calificare.

(2) Data limită stabilită de autoritatea contractantă nu trebuie să fie mai devreme de 30 de zile de la data publicării anuntului de participare în Sistemul electronic.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a accelera aplicarea procedurii, si anume de a reduce numărul de zile prevăzut la alin. (2), dar nu la mai putin de 10 zile si numai în situatia în care, din motive de urgentă, respectarea numărului de zile prevăzut la alineatul respectiv ar cauza prejudicii autoritătii contractante. În acest caz autoritatea contractantă are obligatia de a include în anuntul de participare motivele aplicării accelerate a procedurii.

Art. 22. - (1) Solicitantii au dreptul de a cere clarificări în legătură cu procedura de preselectie si cu documentele de calificare până cel mai târziu cu 6 zile înainte de data limită de depunere a documentelor de calificare.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a pune la dispozitie tuturor solicitantilor, prin publicare în Sistemul electronic, răspunsurile la clarificările cerute, cu cel putin 4 zile înainte de data limită de depunere a documentelor de calificare.

Art. 23. - (1) Preselectia solicitantilor trebuie să se facă, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri automate de verificare a îndeplinirii criteriilor, în conditii stabilite de operatorul Sistemului electronic, pe baza specificatiilor autoritătii contractante.

(2) În cazul în care preselectia nu se poate realiza prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autoritătii contractante are obligatia să transmită rezultatul preselectiei în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii, cu respectarea procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.

Art. 24. - Rezultatul preselectiei, însotit de motivatia corespunzătoare, va fi pus la dispozitie tuturor solicitantilor prin intermediul Sistemului electronic.

 

SECTIUNEA a 5-a

Comunicarea documentatiei de elaborare si prezentare a ofertei

 

Art. 25. - (1) Documentatia de elaborare si prezentare a ofertei trebuie să contină criteriul de atribuire a contractului de achizitie publică si, unde este cazul, algoritmul detaliat de calcul ce va fi aplicat pentru determinarea punctajului.

(2) În cazul în care evaluarea se va face după criteriul ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere tehnico-economic, autoritatea contractantă are obligatia să stabilească un algoritm de calcul care să permită utilizarea unei proceduri automate de selectare a ofertei câstigătoare, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

Art. 26. - (1) Garantia de participare se constituie de către ofertant în scopul de a proteja autoritatea contractantă fată de riscul unui eventual comportament necorespunzător al acestuia pe întreaga perioadă până la

încheierea contractului de achizitie publică.

(2) Documentatia de elaborare si prezentare a ofertei trebuie să contină cuantumul garantiei de participare si perioada de valabilitate a acesteia.

(3) Cuantumul garantiei de participare se stabileste în sumă fixă, care se va încadra de regulă între 1% si 2% din valoarea estimată a contractului de achizitie publică si care în nici un caz nu va fi mai mică de 0,5% sau mai mare de 2,5% din această valoare.

(4) Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

Art. 27. - (1) Autoritatea contractantă are dreptul de a vira garantia de participare în bugetul propriu, ofertantul pierzând astfel suma constituită, atunci când se află în oricare dintre următoarele situatii:

a) îsi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câstigătoare, nu constituie garantia de bună executie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câstigătoare, refuză să încheie contractul de achizitie publică în perioada de valabilitate a ofertelor.

Art. 28. - (1) Garantia de bună executie a contractului de achizitie publică se constituie de către contractant în scopul asigurării autoritătii contractante de îndeplinirea cantitativă, calitativă si în perioada convenită a contractului.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a stabili în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei cuantumul garantiei de bună executie, care va fi cuprins între 5% si 10% din pretul contractului de achizitie publică.

Art. 29. - (1) Data limită stabilită pentru depunerea ofertelor nu trebuie să fie mai devreme de 45 de zile de la data publicării în Sistemul electronic a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), în cazul în care autoritatea contractantă a publicat în anul respectiv un anunt de intentie referitor la contractul de achizitie publică ce urmează să fie atribuit, aceasta are dreptul de a reduce perioada fixată pentru depunerea ofertelor, care nu trebuie să fie mai mică de 26 de zile de la data publicării în Sistemul electronic a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

(3) Prevederea alin. (2) este aplicabilă numai în cazul în care anuntul de intentie a fost transmis spre publicare de către autoritatea contractantă cu cel putin 52 de zile înainte de data transmiterii anuntului de participare spre publicare.

(4) În cazul în care, din motive de urgentă, respectarea numărului de zile prevăzut la alin. (1) ar cauza prejudicii autoritătii contractante, aceasta are dreptul de a accelera aplicarea procedurii de licitatie electronică prin reducerea numărului de zile, dar nu la mai putin de 10 zile.

Art. 30. - În cazul în care obiectul contractului de achizitie publică include si furnizarea de produse, oferta de pret depusă de fiecare furnizor trebuie să contină în mod obligatoriu si costul transportului produselor la locul de livrare indicat de autoritatea contractantă în anuntul de participare.

Art. 31. - Primirea solicitărilor de obtinere a documentatiei pentru elaborarea si prezentarea ofertei si remiterea documentatiei respective se fac prin utilizarea procedurii de comunicare stabilite de operatorul Sistemului electronic.

Art. 32. - (1) Solicitantii au dreptul de a cere clarificări în legătură cu documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei, până cel mai târziu cu 8 zile înainte de data limită de primire a ofertelor.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a pune la dispozitie tuturor solicitantilor, prin publicare în Sistemul electronic, răspunsurile la clarificările primite, cu cel putin 6 zile înainte de data limită de primire a ofertelor.

Art. 33. - (1) Ofertele si documentele care le însotesc se realizează în formă electronică, dacă este cazul, prin utilizarea semnăturilor electronice sau a criptografiei, conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.

(2) Oferta are caracter ferm si obligatoriu, din punct de vedere al continutului, pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă si trebuie semnată electronic de către ofertant si transmisă până la data limită de primire a ofertelor.

(3) Furnizorul, executantul sau prestatorul are obligatia de a transmite oferta conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic si îsi asumă riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forta majoră.

 

SECTIUNEA a 6-a

Evaluarea ofertelor

 

Art. 34. - Deschiderea ofertelor în formă electronică se face cu respectarea procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.

Art. 35. - (1) Evaluarea ofertelor trebuie să se facă, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, prin utilizarea unei proceduri automate de aplicare a algoritmului de calcul prevăzut în documentatia de prezentare si elaborare a ofertei, în conditii stabilite de operatorul Sistemului electronic, pe baza specificatiilor autoritătii contractante.

(2) Examinarea ofertelor, evaluarea ofertelor si stabilirea ofertei celei mai avantajoase se fac, în mod corespunzător, prin utilizarea facilitătilor sistemelor electronice de clasificare a ofertelor, conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.

(3) În cazul în care evaluarea nu se poate realiza, în tot sau în parte, prin utilizarea unei proceduri automate, comisia de evaluare a autoritătii contractante are obligatia să transmită rezultatul evaluării, în maximum 24 de ore de la luarea hotărârii, cu respectarea procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.

Art. 36. - (1) În scopul stabilirii ofertei câstigătoare autoritatea contractantă are dreptul să recurgă la o procedură de ofertare deschisă. Astfel, pentru unul dintre criteriile de evaluare cuantificabile electronic fiecare ofertant are posibilitatea să prezinte, în interiorul unui interval de timp bine precizat, mai multe oferte consecutive a căror valoare să fie accesibilă tuturor celorlalti ofertanti, fără a fi accesibilă si identitatea titularului fiecărei oferte.

(2) Regulile standard de aplicare a procedurii prevăzute la alin. (1) se stabilesc de operatorul Sistemului electronic, astfel încât să se asigure, pe tot parcursul procedurii, confidentialitatea în ceea ce priveste identitatea fiecărui ofertant, inclusiv în raport cu autoritatea contractantă.

(3) Descrierea detaliată a procedurii trebuie prevăzută în documentatia de elaborare si prezentare a ofertei.

(4) Pentru fiecare participant plasarea unei noi oferte atrage neluarea în considerare a ofertei anterioare.

(5) La sfârsitul intervalului de timp prevăzut la alin. (1) este declarată câstigătoare oferta cea mai avantajoasă dintre cele existente, identitatea titularului ofertei câstigătoare devenind accesibilă celorlalti ofertanti si autoritătii contractante.

Art. 37. - (1) Transmiterea comunicării privind rezultatul stabilirii ofertei câstigătoare se realizează, în termen de 5 zile, prin utilizarea procedurii de comunicare stabilite de operatorul Sistemului electronic.

(2) În cazul aplicării accelerate a procedurii de licitatie electronică termenul prevăzut la alin. (1) este de 24 de ore.

 

SECTIUNEA a 7-a

Încheierea contractului de achizitie publică

 

Art. 38. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a încheia contractul de achizitie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câstigătoare, în conditiile prezentului capitol.

(2) În cazul în care autoritatea contractantă nu ajunge să încheie contractul de achizitie publică cu ofertantul a cărui ofertă a fost stabilită ca fiind câstigătoare, atunci aceasta are dreptul:

a) de a invita ofertantii, în ordinea descrescătoare a clasamentului, în vederea încheierii contractului; sau b) de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică.

(3) Autoritatea contractantă are obligatia să încheie contractul de achizitie publică în perioada de valabilitate a ofertelor.

(4) Fără să fie încălcate prevederile alin. (3), autoritatea contractantă are obligatia de a încheia contractul de achizitie publică numai după 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul stabilirii ofertei câstigătoare.

Art. 39. - (1) Ofertantul invitat de autoritatea contractantă pentru încheierea contractului de achizitie publică are obligatia de a constitui garantia de bună executie în conformitate cu prevederile cuprinse în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

(2) Dacă garantia de bună executie s-a constituit sub forma unei scrisori de garantie bancară, aceasta se constituie în anexă la contractul de achizitie publică.

(3) Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretentii asupra garantiei de bună executie, în limita prejudiciului creat, dacă contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de bună executie autoritatea contractantă are obligatia de a notifica pretentia contractantului, precizând obligatiile care nu au fost respectate.

Art. 40. - (1) Încheierea contractului de achizitie publică în formă electronică se realizează conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.

(2) Contractul se semnează electronic de către părti, o copie de pe acesta fiind stocată de operator în vederea asigurării mijloacelor de probă corespunzătoare.

(3) În cazul în care autoritatea contractantă stabileste în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei obligativitatea încheierii contractului altfel decât prin procedura on-line, contractul semnat electronic de către părti are natura juridică a antecontractului.

Art. 41. - (1) Autoritatea contractantă are obligatia de a denunta unilateral contractul de achizitie publică, în cel mult 30 de zile de la aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului de achizitie publică si care conduc la modificarea clauzelor contractuale în asa măsură încât îndeplinirea contractului respectiv ar fi contrară interesului public.

(2) În acest caz contractantul are dreptul de a pretinde plata corespunzătoare pentru partea din contractul de achizitie publică îndeplinită până la data rezilierii, precum si recuperarea altor costuri aferente îndeplinirii acestuia, efectuate până la data denuntării unilaterale a contractului.

Art. 42. - În cazul nerespectării obligatiilor contractuale de către una dintre părti partea lezată are dreptul de a cere rezilierea contractului de achizitie publică si de a pretinde plata de despăgubiri.

 

SECTIUNEA a 8-a

Publicarea anuntului de atribuire a contractului de achizitie publică

 

Art. 43. - Autoritatea contractantă are obligatia de a transmite spre publicare în Sistemul electronic un anunt de atribuire a contractului de achizitie publică, nu mai târziu de 30 de zile de la data încheierii contractului de achizitie publică, în conditiile, în formatul si conform procedurii stabilite de operatorul Sistemului electronic.

 

SECTIUNEA a 9-a

Dispozitii procedurale

 

Art. 44. - Operatorul Sistemului electronic are obligatia să stabilească acele proceduri si norme de securitate care asigură gradul necesar de confidentialitate si sigurantă în utilizare, în scopul bunei desfăsurări a procedurilor de licitatie electronică.

Art. 45. - (1) Toate comunicările efectuate în cadrul procedurii licitatiei electronice trebuie efectuate on-line, în conformitate cu regulile stabilite de operatorul Sistemului electronic, sub sanctiunea neluării lor în considerare.

(2) Orice comunicare, solicitare, informare, notificare si altele asemenea prevăzute de lege trebuie să se transmită în formă electronică, în conformitate cu procedura stabilită de operatorul Sistemului electronic.

Art. 46. - (1) Toate documentele transmise în cadrul procedurii de licitatie electronică trebuie să fie prezentate în formă electronică si semnate electronic, dacă este cazul, prin folosirea unui procedeu de criptare, în conditiile stabilite de operatorul Sistemului electronic, sub sanctiunea neluării lor în considerare.

(2) Toate documentele în formă electronică ce sunt de natură a contine manifestări de vointă ale celui care le-a semnat electronic, cu respectarea procedurilor stabilite de operatorul Sistemului electronic, sunt prezumate a apartine titularului semnăturii respective.

(3) Orice document în formă electronică trebuie înregistrat în momentul transmiterii si al primirii, în conformitate cu procedura stabilită de operatorul Sistemului electronic.

(4) Orice document în formă electronică trebuie confirmat de primire, cu exceptia documentelor care confirmă primirea.

(5) Formatul documentului în formă electronică, precum si conditiile generării, transmiterii si stocării acestuia sunt stabilite de operatorul Sistemului electronic.

Art. 47. - (1) Dacă specificatiile autoritătii contractante prevăd obligativitatea prezentării unor documente în original sau în copie legalizată, această obligatie se consideră îndeplinită prin prezentarea unei copii în formă electronică de pe acestea, copie semnată electronic de către un notar public înregistrat în Sistemul electronic, în conformitate cu procedura si cu conditiile stabilite de operatorul Sistemului electronic.

(2) Actul eliberării unei copii în formă electronică de pe un înscris este un act notarial si este asimilat, din punct de vedere al regimului juridic aplicabil, inclusiv în ceea ce priveste nivelul onorariilor minimale, cu legalizarea copiilor de pe înscrisuri prevăzută la art. 93 din Legea notarilor publici si a activitătii notariale nr. 36/1995, cu modificările ulterioare.

(3) Eliberării copiei în formă electronică de pe un înscris, prevăzută la alin. (1), îi sunt aplicabile, în mod corespunzător, dispozitiile Legii nr. 36/1995, cu modificările ulterioare.

(4) Conditiile si procedura înregistrării în Sistemul electronic a notarilor publici, precum si tariful de înregistrare corespunzător datorat se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic.

Art. 48. - (1) Obligatia de a prezenta o garantie de participare sau, respectiv, de bună executie se consideră îndeplinită prin prezentarea unei copii în formă electronică de pe o scrisoare de garantie bancară în favoarea autoritătii contractante, copie semnată electronic de banca emitentă, cu conditia ca această bancă să fie înregistrată în Sistemul electronic si în conformitate cu procedura si conditiile stabilite de operatorul Sistemului electronic.

(2) Conditiile si procedura înregistrării în Sistemul electronic a băncilor, precum si tariful de înregistrare corespunzător datorat se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic.

Art. 49. - (1) Operatorul Sistemului electronic are obligatia de a publica anunturile prevăzute la art. 15, 16 si 43, în termen de cel mult 24 de ore de la data înregistrării on-line a acestora.

(2) Procedura înregistrării on-line a anunturilor prevăzute la art. 15, 16 si 43, structura acestor anunturi, precum si a invitatiei de participare se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic.

(3) Publicarea în Sistemul electronic a anunturilor prevăzute la art. 15, 16 si 43 se face gratuit.

Art. 50. - (1) În scopul acoperirii costurilor de operare si utilizare a Sistemului electronic, fiecare furnizor, executant sau prestator care a încheiat un contract de achizitie publică în urma aplicării procedurii de licitatie electronică trebuie să plătească operatorului Sistemului electronic un tarif de utilizare, determinat procentual la valoarea contractului.

(2) Cuantumul tarifului de utilizare se stabileste de către operatorul Sistemului electronic si nu poate depăsi 0,5% din valoarea contractului.

(3) Obligatia de plată a tarifului de utilizare prevăzut la alin. (1) se naste în sarcina furnizorului, executantului sau, respectiv, a prestatorului în momentul încheierii contractului de achizitie publică.

(4) Autoritatea contractantă nu datorează tarife de utilizare.

(5) În cazul în care un furnizor, executant sau prestator nu plăteste în termen de 30 de zile de la data încheierii unui contract de achizitie publică tariful prevăzut la alin. (1), acesta este suspendat de drept din Sistemul electronic până la data prezentării dovezii de plată a tarifului.

(6) Tariful prevăzut la alin. (1) se face venit la bugetul operatorului Sistemului electronic.

Art. 51. - (1) Operatorul Sistemului electronic are obligatia de a implementa un sistem de evaluare a performantei furnizorilor, executantilor si prestatorilor înregistrati în Sistemul electronic, în scopul determinării respectării de către fiecare dintre acestia a procedurilor si regulilor obligatorii de utilizare a Sistemului electronic, al evitării si prevenirii fraudelor, cu conditia respectării principiilor transparentei, nediscriminării si echitătii.

(2) Orice autoritate contractantă poate stabili drept criteriu de preselectie în cadrul unei proceduri de licitatie electronică o valoare minimă a indicatorului de performantă stabilit în conformitate cu prevederile alin. (1), cu respectarea principiilor transparentei, nediscriminării si echitătii.

Art. 52. - În scopul aplicării dispozitiilor prezentului capitol, data înseamnă ziua, luna si anul, precum si ora si minutul.

 

SECTIUNEA a 10-a

Dosarul procedurii licitatiei electronice

 

Art. 53. - (1) În scopul asigurării mijloacelor de probă corespunzătoare operatorul Sistemului electronic are obligatia de a întocmi, în formă electronică, dosarul procedurii licitatiei electronice.

(2) Informatiile si documentele în formă electronică ce trebuie să fie incluse în dosarul achizitiei publice se stabilesc de către operatorul Sistemului electronic si trebuie să permită stocarea în conditii de securitate a evidentelor necesare pentru fiecare fază desfăsurată on-line a procedurii licitatiei electronice.

Art. 54. - Dosarul procedurii licitatiei electronice se păstrează de către operatorul Sistemului electronic atât timp cât contractul de achizitie publică produce efecte juridice, dar nu mai putin de 5 ani de la data finalizării contractului respectiv.

Art. 55. - La cerere, dosarul procedurii licitatiei electronice este pus la dispozitie oricărei autorităti publice interesate, spre consultare, cu conditia ca nici o informatie să nu fie dezvăluită dacă dezvăluirea ei ar fi contrară legii, ar împiedica aplicarea legii, ar afecta interesul public, ar prejudicia interesul comercial legitim al părtilor sau ar afecta libera concurentă, dar fără a se limita drepturile ce decurg, potrivit legii, pentru organele abilitate, de a ridica documente care pot servi la dovedirea fraudelor, contraventiilor sau infractiunilor.

 

CAPITOLUL IV

Anularea aplicării procedurii licitatiei electronice

 

Art. 56. - Autoritatea contractantă are dreptul de a anula aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului de achizitie publică numai dacă ia această decizie înainte de data transmiterii anuntului de atribuire si numai în următoarele circumstante:

a) nu a fost posibilă asigurarea unui nivel satisfăcător al concurentei;

b) nici unul dintre candidati/ofertanti nu a îndeplinit conditiile de calificare prevăzute în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

c) au fost prezentate numai oferte necorespunzătoare, respectiv oferte care:

- sunt depuse după data limită de depunere a ofertelor;

- nu au fost elaborate si prezentate în concordantă cu cerintele cuprinse în documentatia pentru elaborarea si prezentarea ofertei;

- contin în propunerea financiară preturi care par în mod evident a nu fi rezultatul liberei concurente si care nu pot fi temeinic justificate;

- contin propuneri referitoare la clauzele contractuale, propuneri care sunt în mod evident dezavantajoase pentru autoritatea contractantă;

- prin valoarea inclusă în propunerea financiară fiecare dintre ele a depăsit valoarea fondurilor alocate pentru îndeplinirea contractului de achizitie publică respectiv;

d) circumstante exceptionale afectează procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publică sau este imposibilă încheierea contractului.

Art. 57. - Decizia de anulare nu creează vreo obligatie a autoritătii contractante fată de participantii la procedura de achizitie publică, cu exceptia returnării garantiei pentru participare.

Art. 58. - Autoritatea contractantă are obligatia de a comunica tuturor participantilor la procedura de achizitie publică atât încetarea obligatiilor pe care acestia si le-au creat prin depunerea de oferte, cât si motivul anulării.

 

CAPITOLUL V

Căi de atac

 

Art. 59. - Orice persoană fizică sau juridică ce are un interes legitim în legătură cu un anumit contract de achizitie publică si care suferă, riscă să sufere sau a suferit un prejudiciu ca o consecintă directă a încălcării dispozitiilor prezentei ordonante are dreptul de a ataca actul sau decizia nelegală, în conditiile stabilite la art. 80-97 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001.

Art. 60. - Nu se contestă si nu se atacă în justitie deciziile autoritătii contractante referitoare la alegerea procedurii licitatiei electronice în scopul atribuirii unui contract de achizitie publică.

Art. 61. - Înstiintarea si comunicarea prevăzute la art. 86 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 se pot face si prin mijloace electronice, dacă participantii cărora le sunt destinate au consimtit astfel în prealabil.

Art. 62. - (1) De îndată ce primeste o contestatie sau o notificare privind introducerea unei actiuni în justitie, în scopul optimizării procesului de monitorizare a sistemului de achizitii publice, autoritatea contractantă are obligatia să înstiinteze despre aceasta operatorul Sistemului electronic, anexând copie electronică de pe contestatia/notificarea primită.

(2) Autoritatea contractantă are obligatia de a comunica prin mijloace electronice operatorului Sistemului electronic toate actele si deciziile ulterioare referitoare la contestatia/actiunea în justitie în cauză, în termen de două zile lucrătoare de la producerea/primirea lor.

Art. 63. - Hotărârile judecătoresti irevocabile pronuntate în litigiile care decurg din aplicarea dispozitiilor Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 60/2001 se publică în Sistemul electronic, iar plata transmiterii si a cheltuielilor de publicare este în sarcina părtii care a pierdut procesul; în acest scop instanta va dispune prin aceeasi hotărâre judecătorească plata acestor cheltuieli.

 

CAPITOLUL VI

Sanctiuni

 

Art. 64. - În cazul încălcării de către un furnizor, executant sau prestator a regulilor si procedurilor stabilite de operatorul Sistemului electronic, acesta poate decide, în functie de gravitatea încălcării, suspendarea dreptului furnizorului, executantului sau prestatorului respectiv de a utiliza Sistemul electronic, excluderea din Sistemul electronic, precum si interzicerea înregistrării în acesta pe o perioadă de până la 5 ani.

Art. 65. - (1) Constituie contraventii si se sanctionează următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să fie considerate, potrivit legii penale, infractiuni:

a) efectuarea unei achizitii publice prin eludarea sau încălcarea prevederilor prezentei ordonante si ale actelor normative emise în aplicarea acesteia;

b) aplicarea procedurii pentru atribuirea prin licitatie electronică a unui contract de achizitie publică, fără autorizatii, avize, acorduri si aprobări legale;

c) furnizarea de informatii unuia sau mai multor furnizori, executanti sau prestatori, de natură să îi favorizeze pe acestia în cadrul unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achizitie publică;

d) detinerea de către un participant la procedura de atribuire a contractului de achizitie publică de informatii privind continutul ofertelor celorlalti participanti la procedură, precum si întelegerea acestuia cu alti participanti sau cu autoritatea contractantă în scopul denaturării rezultatului procedurii.

Art. 66. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 65 se sanctionează cu amendă de la 20.000.000 lei la 250.000.000 lei.

(2) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflatiei.

(3) Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de reprezentantii împuterniciti ai Ministerului Finantelor Publice.

(4) Contraventiilor prevăzute la alin. (1) le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

 

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 67. - Procedurile de achizitie publică aflate în curs de desfăsurare la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului adoptate în conditiile art. 5 se vor definitiva pe baza prevederilor legale în vigoare la data initierii procedurilor respective.

Art. 68. - (1) La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se înfiintează Sistemul electronic.

(2) Operatorul Sistemului electronic, în colaborare cu institutiile publice abilitate, va utiliza acele standarde si proceduri de securitate care să asigure un grad ridicat de fiabilitate si sigurantă a operatiunilor desfăsurate în cadrul Sistemului electronic, în acord cu practicile internationale în domeniu.

(3) Operatorul Sistemului electronic are obligatia să dezvolte un sistem electronic de clasificare a produselor, lucrărilor si serviciilor a căror dobândire face obiectul contractelor de achizitie publică, compatibil cu sistemul de grupare si codificare prevăzut de clasificările statistice oficiale, în scopul asigurării transparentei, promovării competitiei si facilitării realizării studiilor de piată.

Art. 69. - (1) Operatorul Sistemului electronic este Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei, institutie publică cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, finantată integral din venituri extrabugetare.

(2) Inspectoratul General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei se înfiintează prin hotărâre a Guvernului, prin reorganizarea Regiei Autonome “Inspectoratul General al Comunicatiilor” care se desfiintează.

(3) Veniturile extrabugetare ale Inspectoratului General pentru Comunicatii si Tehnologia Informatiei provin în principal din următoarele surse:

a) tariful de utilizare a spectrului de frecvente radio;

b) tarifele de supraveghere si control în domeniul comunicatiilor si tehnologiei informatiei, prevăzute în actele normative în vigoare;

c) tariful de utilizare a Sistemului electronic si tariful de înregistrare în Sistemul electronic;

d) alte venituri ce se pot realiza conform prevederilor actelor normative în vigoare.

Art. 70. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate adopta, acolo unde se impune, norme obligatorii pentru utilizarea Sistemului electronic, în functie de gradul de dezvoltare a tehnologiei si de cerintele de securitate adecvate.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Ministerul Finantelor Publice si Banca Natională a României vor elabora si vor adopta, în termen de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, normele necesare utilizării instrumentelor de plată electronică în cadrul Sistemului electronic.

Art. 71. - Prezenta ordonantă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 20.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind gospodărirea localitătilor urbane si rurale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă stabileste obligatiile si răspunderile care revin autoritătilor administratiei publice locale, institutiilor publice, agentilor economici si cetătenilor pentru buna gospodărire a localitătilor, pentru instaurarea unui climat de ordine si curătenie pe teritoriul acestora.

(2) Asigurarea si păstrarea curăteniei si ordinii pe teritoriul localitătilor, buna gospodărire a acestora si respectarea normelor de igienă constituie o obligatie fundamentală a autoritătilor administratiei publice locale, a institutiilor publice, agentilor economici si a altor persoane juridice, precum si a cetătenilor.

Art. 2. - (1) Activitătile edilitar-gospodăresti reprezintă ansamblul actiunilor de utilitate si interes local, desfăsurate din initiativa si sub organizarea autoritătilor administratiei publice locale, prin care se asigură buna gospodărire, păstrarea curăteniei, respectarea normelor de igienă, precum si înfrumusetarea localitătilor urbane si rurale de pe întreg cuprinsul tării.

(2) Organizarea, derularea si participarea la activitătile edilitar-gospodăresti constituie o obligatie permanentă a consiliilor locale, a consiliilor judetene si a primarilor, a autoritătilor si institutiilor publice, a agentilor economici, cu sau fără personalitate juridică, precum si a cetătenilor.

Art. 3. - Consiliile judetene si consiliile locale, precum si primarii răspund de organizarea, conducerea, îndrumarea, coordonarea si controlul întregii activităti de gospodărire si înfrumusetare a localitătilor, de păstrarea

ordinii si curăteniei în orasele si comunele tării.

Art. 4. - În îndeplinirea atributiilor ce le revin potrivit prezentei ordonante consiliile judetene si consiliile locale, precum si primarii vor adopta si vor dispune măsurile ce se impun pentru asigurarea participării cetătenilor, a institutiilor publice si agentilor economici, cu sau fără personalitate juridică, la realizarea actiunilor de înfăptuire si păstrare a curăteniei în interiorul localitătilor si în afara acestora, la efectuarea la timp a activitătilor gospodăresti.

Art. 5. - Autoritătile si institutiile publice, precum si agentii economici au obligatia să efectueze lucrările de întretinere si curătenie a clădirilor aflate în proprietatea sau în folosinta lor, a anexelor acestora, a incintelor, împrejmuirilor, precum si a oricăror alte spatii utilizate de acestea.

Art. 6. - Cetătenii au obligatia să asigure îngrijirea locuintelor aflate în proprietatea sau în folosinta lor, a anexelor gospodăresti, curtilor, împrejmuirilor si să păstreze ordinea si curătenia pe străzi, drumuri, în piete, parcuri si grădini, în celelalte locuri publice, precum si în mijloacele de transport în comun.

 

CAPITOLUL II

Obligatiile si răspunderile autoritătilor administratiei publice

SECTIUNEA 1

Obligatiile si răspunderile consiliilor judetene

 

Art. 7. - (1) În aplicarea prevederilor prezentei ordonante consiliile judetene sunt obligate să acorde asistentă tehnică, sprijin si îndrumare autoritătilor administratiei publice locale pentru:

a) luarea măsurilor necesare în vederea protectiei sănătătii publice;

b) conservarea si protectia mediului;

c) mentinerea în stare corespunzătoare a spatiilor verzi si a locurilor de agrement din jurul localitătilor si din interiorul acestora; extinderea obiectivelor similare existente, precum si realizarea altora noi;

d) întocmirea, aprobarea si respectarea documentatiilor de amenajarea teritoriului si de urbanism, precum si a normelor privind executarea constructiilor;

e) construirea, întretinerea, repararea si modernizarea drumurilor comunale, a străzilor si trotuarelor, a santurilor si podetelor;

f) amenajarea si curătarea cursurilor de apă, a băltilor si a malurilor acestora;

g) înfiintarea, organizarea si asigurarea bunei functionări a unor servicii de transport public local de călători, eficiente si nepoluante;

h) înfiintarea, organizarea si asigurarea bunei functionări a serviciilor publice de salubritate, precum si pentru efectuarea unor actiuni de dezinfectie si dezinsectie a localitătilor;

i) amenajarea unor locuri speciale de depozitare si colectare a gunoaielor si deseurilor menajere.

(2) Consiliilor judetene le revine obligatia de a stabili si de a pune în executare lucrările necesare de modernizare si de întretinere a drumurilor judetene si a infrastructurii aferente acestora, precum si a altor obiective de interes judetean.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile si răspunderile consiliilor locale si ale primarilor

 

Art. 8. - Consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucuresti si consiliile locale ale sectoarelor acestuia, precum si primarii au obligatia să asigure:

a) măsurile necesare pentru protectia sănătătii publice, cu sprijinul si sub supravegherea organelor de specialitate ale statului;.b) măsuri corespunzătoare pentru conservarea si protectia mediului;

c) prevenirea poluării accidentale a mediului sau a surselor si cursurilor de apă, prin depozitarea necontrolată a deseurilor de către agentii economici sau de către cetăteni;

d) realizarea unor sisteme moderne de colectare, depozitare, transport si prelucrare a deseurilor si gunoaielor; amenajarea unor locuri speciale de depozitare în fiecare localitate;

e) respectarea prevederilor legale si a documentatiilor de amenajarea teritoriului si urbanism aprobate, precum si a normelor privind executarea constructiilor;

f) curătenia străzilor, pietelor si a celorlalte locuri publice, îndepărtarea zăpezii, a ghetii de pe străzi si trotuare, colectarea si depozitarea reziduurilor menajere si stradale, sortarea si valorificarea resurselor materiale

refolosibile;

g) repararea si întretinerea străzilor, a drumurilor comunale, podurilor, podetelor, curătarea si amenajarea santurilor, modernizarea drumurilor existente si realizarea unor drumuri comunale noi;

h) finalizarea constructiilor începute;

i) întretinerea în bună stare a constructiilor existente, repararea si zugrăvirea periodică a acestora;

j) organizarea de actiuni pentru salubrizarea si igienizarea localitătilor;

k) întretinerea digurilor si a malurilor, a cursurilor de apă, executarea lucrărilor de protectie si întretinere a albiilor, efectuarea altor lucrări de protectie contra inundatiilor, asigurarea scurgerii apelor, asanarea terenurilor insalubre si prevenirea poluării apelor;

l) repararea, întretinerea si modernizarea retelei de distributie a apei;

m) canalizarea si epurarea apelor uzate si pluviale;

n) buna organizare si functionare a transportului în comun, păstrarea curăteniei si aspectului corespunzător al vehiculelor, întărirea ordinii si disciplinei;

o) respectarea strictă a normelor igienico-sanitare în pietele agroalimentare, în târguri si oboare;

p) amenajarea, potrivit planului urbanistic general, si întretinerea spatiilor verzi, a parcurilor, grădinilor publice, a terenurilor de sport si de joacă pentru copii, a celorlalte locuri publice de agrement;

r) păstrarea curăteniei si respectarea normelor igienicosanitare în cinematografe, teatre, săli de sport, stadioane si în celelalte unităti de cultură si sport aflate în proprietatea unitătii administrativ-teritoriale sau în administrarea consiliului local;

s) păstrarea, conservarea, repararea si restaurarea, în conditiile legii, a monumentelor de pe teritoriul comunei sau orasului.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile si răspunderile institutiilor publice, ale agentilor economici, ale altor persoane juridice, precum si ale cetătenilor

SECTIUNEA 1

Obligatiile institutiilor publice, ale agentilor economici si ale celorlalte persoane juridice

 

Art. 9. - Institutiilor publice, agentilor economici si celorlalte persoane juridice le revin următoarele obligatii:

a) să întretină în stare corespunzătoare imobilele în care îsi desfăsoară activitatea, prin efectuarea lucrărilor de reparatii, amenajări si a altor lucrări specifice;

b) să asigure repararea, spălarea geamurilor si a vitrinelor, înlocuirea celor sparte, întretinerea firmelor si a fatadelor imobilelor în care îsi desfăsoară activitatea, inclusiv spălarea, curătarea si zugrăvirea periodică a acestora;

c) să asigure curătenia la locurile de depozitare a materialelor în curtile interioare si pe celelalte terenuri pe care le detin, precum si pe căile de acces;

d) să asigure igiena în imobilele si incintele detinute sub orice formă, prin activităti de curătare, dezinsectie si deratizare;

e) să depoziteze corespunzător reziduurile menajere, industriale, agricole, precum si materialele refolosibile;

f) să efectueze si să mentină curătenia trotuarelor, a părtii carosabile a străzii sau a drumului, a locurilor de parcare pe care le folosesc si să îndepărteze zăpada si gheata de pe trotuarele din dreptul imobilelor si incintelor în care îsi desfăsoară activitatea, potrivit normelor stabilite de consiliile locale;

g) să respecte măsurile stabilite de consiliile locale si judetene pentru asigurarea igienei publice si curăteniei în localităti;

h) să asigure curătarea mijloacelor de transport si a utilajelor la intrarea acestora pe drumurile publice.

 

SECTIUNEA a 2-a

Obligatiile cetătenilor

 

Art. 10. - În aplicarea prevederilor prezentei ordonante cetătenilor le revin următoarele obligatii:

a) întretinerea si curătenia locuintelor pe care le detin în proprietate sau cu chirie, a anexelor gospodăresti, a curtilor si împrejmuirilor acestora;

b) curătarea fatadelor locuintelor si a altor constructii amplasate la frontul străzii, tencuirea si zugrăvirea periodică a acestora, potrivit măsurilor stabilite de consiliile locale;

c) finalizarea constructiilor începute, pe baza autorizatiilor eliberate de primari, în conditiile si în termenele stabilite de acestea;

d) repararea si întretinerea instalatiilor aferente imobilelor;

e) mentinerea curăteniei pe trotuare, pe partea carosabilă a străzii sau a drumului, pe portiunea din dreptul gospodăriei si a locurilor de parcare pe care le folosesc;

f) îndepărtarea zăpezii si a ghetii de pe trotuarele din dreptul imobilelor în care locuiesc sau pe care le folosesc în alte scopuri;

g) păstrarea curăteniei pe arterele de circulatie, în piete, târguri si oboare, în parcuri, locuri de joacă pentru copii si în alte locuri publice;

h) respectarea măsurilor stabilite de consiliile locale si judetene pentru asigurarea igienei publice si a curăteniei în localităti;

i) depozitarea reziduurilor menajere si a gunoaielor numai în locurile special amenajate de autoritătile administratiei publice locale;

j) curătarea mijloacelor de transport la intrarea acestora pe drumurile publice.

Art. 11. - Asociatiile de proprietari pot prelua, potrivit prevederilor legale, unele dintre obligatiile ce revin cetătenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonante, si să răspundă pentru realizarea acestora în fata autoritătilor administratiei publice locale.

 

CAPITOLUL IV

Alte dispozitii

 

Art. 12. - (1) Consiliile locale pot stabili ca unele dintre obiectivele vizând buna gospodărire, întretinere, curătenie si înfrumusetare a localitătilor să fie realizate, integral sau partial, prin contributia directă a cetătenilor.

(2) Obiectivele prevăzute la alin. (1) se stabilesc de consiliile locale, prin hotărâre adoptată cu votul a cel putin două treimi din numărul consilierilor în functie, si ele pot consta în:

a) amenajarea si repararea de străzi si trotuare;

b) săparea si amenajarea santurilor si rigolelor;

c) realizarea de podete;

d) curătarea cursurilor de apă, a lacurilor si băltilor, precum si a malurilor acestora;

e) amenajarea de locuri speciale pentru depozitarea reziduurilor menajere si a gunoaielor;

f) curătarea si amenajarea locurilor virane;

g) curătenia în parcuri, amenajarea de alei, inclusiv confectionarea si instalarea de bănci.

Art. 13. - Obiectivele stabilite de consiliile locale potrivit art. 12 se supun aprobării locuitorilor prin referendum local, organizat în conditiile legii, împreună cu modalitătile de efectuare a contributiei cetătenilor si cu întinderea acesteia.

Art. 14. - Pentru finantarea obiectivelor aprobate prin referendum consiliile locale pot stabili taxe locale speciale, potrivit reglementărilor legale în vigoare, sau, cu acceptul scris al cetătenilor, pot hotărî efectuarea unui număr de zile-muncă, pe care solicitantii le vor executa potrivit programării stabilite de comun acord cu primarul sau cu împuternicitul acestuia.

Art. 15. - Prestarea activitătilor fizice prevăzute la art. 14 se face cu respectarea regimului normal de lucru si a normelor de securitate si igienă a muncii.

Art. 16. - (1) Pentru realizarea lucrărilor aprobate prin referendum, în conditiile art. 13, primarul va consulta si institutiile publice si agentii economici care îsi desfăsoară activitatea pe teritoriul localitătii în care urmează să se execute lucrările respective.

(2) Modalitătile de participare a institutiilor publice si a agentilor economici la realizarea lucrărilor aprobate se stabilesc pe baza negocierilor directe dintre conducătorul acestora si primar, în functie de specificul activitătii desfăsurate si de cel al obiectivului de realizat.

Art. 17. - (1) Sumele stabilite si încasate potrivit prezentei ordonante se păstrează în conturi separate si pot fi folosite numai pentru realizarea obiectivelor pentru a căror finantare au fost încasate.

(2) Sumele si materialele rămase după realizarea obiectivului vor fi folosite numai pentru executarea altor lucrări similare, potrivit hotărârii consiliului local sau, după caz, a consiliului judetean.

Art. 18. - (1) Detalierea obligatiilor si responsabilitătilor concrete care revin institutiilor publice, agentilor economici, celorlalte persoane juridice, precum si cetătenilor, potrivit prevederilor prezentei ordonante, se face prin hotărâri ale consiliului local, la propunerea primarului.

(2) Hotărârile vor fi adoptate în termen de cel mult 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

 

CAPITOLUL V

Sanctiuni

 

Art. 19. - Nesocotirea sau neîndeplinirea obligatiilor si responsabilitătilor stabilite prin prezenta ordonantă atrage răspunderea disciplinară, civilă, contraventională sau penală, după caz, a persoanelor vinovate si se

sanctionează potrivit legii.

Art. 20. - Constituie contraventie următoarele fapte săvârsite de primar:

a) neelaborarea si nesupunerea spre aprobare consiliului local a măsurilor necesare în vederea îndeplinirii obligatiilor si responsabilitătilor prevăzute la art. 8 lit. a)-e), h), k), o) si s); refuzul de a aplica măsurile hotărâte de consiliul local în aceste domenii sau nesocotirea acestora, desi au fost stabilite sursele de finantare, iar fondurile necesare au fost asigurate;

b) neorganizarea actiunilor de control având ca obiect modul de executare a constructiilor si de respectare a autorizatiilor de construire, precum si a obligatiilor privitoare la păstrarea curăteniei în piete, oboare, târguri si în celelalte locuri publice, la îndepărtarea zăpezii si ghetii de pe trotuare;

c) neluarea măsurilor necesare pentru finalizarea constructiilor începute;

d) lipsa de preocupare pentru păstrarea, conservarea, repararea si restaurarea monumentelor de orice natură de pe teritoriul comunei sau orasului;

e) neelaborarea si nesupunerea spre aprobare consiliului local de către primar a proiectelor de hotărâri prevăzute la art. 18.

Art. 21. - Contraventiile prevăzute la art. 20 se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei, contraventiile prevăzute la lit. c) si d);

b) cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei, contraventiile prevăzute la lit. b);

c) cu amendă de la 25.000.000 lei la 35.000.000 lei, contraventiile prevăzute la lit. a) si e).

Art. 22. - Amenzile prevăzute la art. 21 se aplică primarului si sunt suportate de acesta.

Art. 23. - Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac de către prefect sau de persoanele împuternicite de acesta prin ordin, de persoanele împuternicite de ministrul administratiei publice, precum si de persoanele împuternicite de ministrul apelor si protectiei mediului.

Art. 24. - Consiliile locale si consiliile judetene vor stabili, prin hotărâri adoptate în conditiile Legii administratiei publice locale nr. 215/2001 si ale Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, faptele săvârsite de institutiile publice, agentii economici, alte persoane juridice, precum si de cetăteni, care constituie contraventii în domeniul bunei gospodăriri a localitătilor urbane si rurale, si sanctiunile ce se pot aplica pentru acestea.

Art. 25. - Prezenta ordonantă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

 

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 21.

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind echivalarea studiilor absolvite în institutiile militare de învătământ

ale Ministerului de Interne cu studiile din institutiile civile de învătământ si a stagiului efectuat

în functii militare în Ministerul de Interne cu stagiul specific functiilor civile

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. V.2 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Studiile absolvite în institutiile militare de învătământ ale Ministerului de Interne, precum si stagiul efectuat în functii militare în cadrul unitătilor Ministerului de Interne pot fi echivalate cu studiile absolvite în institutiile civile de învătământ si cu stagiul în functii civile, în conformitate cu normele metodologice elaborate pentru aplicarea prezentei ordonante.

Art. 2. - În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, la propunerea Ministerului de Interne, Ministerului Educatiei si Cercetării, Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale si Ministerului Administratiei Publice, Guvernul va aproba normele metodologice prevăzute la art. 1, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 3. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante cadrelor militare provenite din activitate în Ministerul de Interne, aflate în situatiile prevăzute la art. 1, nu li se mai aplică dispozitiile Hotărârii Consiliului de Ministri nr. 779/1961 privind echivalarea stagiului efectuat în functii militare de către ofiteri si subofiteri de rezervă, proveniti din activitate, cu stagiul specific functiilor administrative, tehnice si economice din economia natională.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministru de interne,

Toma Zaharia,

secretar de stat

p. Ministrul educatiei si cercetării,

Radu Damian,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 28.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind instituirea unor măsuri pentru diminuarea datoriei publice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.7 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă reglementează recuperarea creantelor statului provenite din executarea garantiilor emise de stat pentru împrumuturile externe acordate agentilor economici - societăti comerciale - în scopul diminuării datoriei publice.

Art. 2. - (1) Pentru asigurarea celeritătii procesului de recuperare a sumelor plătite de stat ca urmare a executării garantiilor emise pentru împrumuturile externe, Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Bancare, denumită în continuare AVAB, preia spre valorificare creantele rezultate din conventiile si/sau acordurile de recuperare încheiate între Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, si beneficiarii împrumuturilor.

(2) Preluarea de către AVAB a creantelor prevăzute la alin. (1) se face prin cesiune de creantă, în conditiile prevăzute de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998 privind valorificarea unor active bancare, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 409/2001, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Valorificarea creantelor preluate se face prin metodele reglementate de Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 51/1998, cu modificările si completările ulterioare, AVAB păstrând rangul de prioritate prevăzut la art. 43 alin. (3) din Legea datoriei publice nr. 81/1999.

(4) Sumele blocate prin poprirea conturilor bancare, ca metodă de valorificare a creantelor preluate la datoria publică, vor fi virate în contul AVAB în termen de două zile de la primirea cererii acesteia.

Art. 3. - (1) Creantele prevăzute la art. 2 alin. (1), cuprinzând sumele plătite de stat conform garantiei pentru împrumuturile externe, dobânzile si comisioanele aferente, precum si penalizările si majorările de întârziere datorate de beneficiarii împrumuturilor externe până la data cesiunii creantei către AVAB, se preiau fără plată, la valoarea nominală a acestora.

(2) Înregistrarea creantelor preluate în conditiile prezentei ordonante în evidentele contabile ale AVAB se face la valoarea nominală si în structura monetară existentă în evidentele Ministerului Finantelor Publice. Creantele se consolidează în dolari S.U.A. la data preluării, pe baza raportului leu/dolar S.U.A. la acea dată.

Art. 4. - Conventiile si/sau acordurile de recuperare încheiate de Ministerul Finantelor Publice, în calitate de garant, si beneficiarii împrumuturilor externe contractate cu garantia statului reprezintă titluri constatatoare ale creantelor cesionate si constituie de drept titluri executorii, a căror executare silită se va face fără efectuarea altor formalităti.

Art. 5. - (1) Creantele certe, lichide si exigibile, provenite din executarea garantiilor de stat emise pentru împrumuturile externe, vor fi cesionate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a normelor metodologice de aplicare a prezentei ordonante.

(2) Creantele rezultate din executarea, ulterioară cesiunii, a garantiilor de stat emise pentru împrumuturile externe vor face obiectul unor acte aditionale la contractele de cesiune de creantă, ce se vor încheia în termenul prevăzut la alin. (1), calculat de la data achitării sumelor scadente la extern de către Ministerul Finantelor Publice.

Art. 6. - Preluarea creantelor de către AVAB nu afectează drepturile si obligatiile Ministerului Finantelor Publice, în calitate de garant, fată de institutiile creditoare si fată de beneficiarii împrumuturilor externe, stabilite prin Legea datoriei publice nr. 81/1999, cu exceptia celor aferente creantei cesionate în conditiile prezentei ordonante.

Art. 7. - Sumele recuperate de AVAB în urma valorificării creantelor preluate potrivit prezentei ordonante, rămase după deducerea cheltuielilor aferente, constituie venituri si se virează la fondul de risc pentru garantiile de stat pentru împrumuturile externe, în vederea reîntregirii acestuia.

Art. 8. - Numărul de posturi prevăzut în structura organizatorică a AVAB se va suplimenta în mod corespunzător atributiilor stabilite prin prezenta ordonantă.

Art. 9. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Finantelor Publice si AVAB vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Presedintele Autoritătii pentru Valorificarea Activelor

Bancare,

Ionel Blănculescu

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 29.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru prorogarea termenului prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b)

din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001

privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.9 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - Termenul prevăzut la art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 21 noiembrie 2001, se prorogă la data de 1 aprilie 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 30.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Suediei

privind cooperarea în domeniul energiei si mediului, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniul energiei si mediului, semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Petru Lificiu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 65.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Suediei privind cooperarea în domeniul energiei si mediului*)

 

Guvernul României si Guvernul Suediei, denumite în continuare părti,

recunoscând importanta sectoarelor energie si mediu pentru dezvoltarea economică si socială a României,

tinând seama de nevoia urgentă de a moderniza aceste sectoare în România, prin atragerea de investitii străine si transferul de tehnologie si know-how, astfel încât România să poată îndeplini cerintele impuse de calitatea de membru al Uniunii Europene si de alte obligatii internationale,

subliniind experienta suedeză si realizările în domeniul mediului si tehnologiei energiei, precum si puternica pozitie competitivă a companiilor suedeze si know-how de care dispun institutiile si organizatiile suedeze în aceste domenii,

dorind să dezvolte cooperarea între România si Suedia în domeniile energiei si mediului în vederea promovării dezvoltării durabile a României si aderării României la Uniunea Europeană,

au convenit următoarele:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile vor promova în cadrul legislatiei si reglementărilor nationale si tinând seama de obligatiile internationale, dezvoltarea cooperării în domeniul energiei si mediului prin implementarea, de către companii si alte părti direct interesate, de proiecte în România, printre alte proiecte cum sunt cele prevăzute în anexa la prezentul acord.

 

ARTICOLUL 2

 

Termenii si conditiile privind fiecare proiect se vor conveni de către părtile direct interesate. Achizitia de bunuri, lucrări si servicii pentru proiectele mentionate la art. 1 se va desfăsura pe cât posibil printr-o ofertă unică. În cazul contractelor la cheie, agentii economici suedezi se vor strădui pe cât posibil să asigure utilizarea bunurilor, lucrărilor si serviciilor românesti.

 

ARTICOLUL 3

 

În cadrul programului de twinning si/sau al altor programe si instrumente sprijinite direct sau indirect de către Guvernul suedez si care vor fi convenite, de la caz la caz, între părtile direct interesate se va acorda prioritate următoarelor domenii de cooperare:

- dezvoltarea politicii energetice, inclusiv eficienta energetică, si dezvoltarea si extinderea retelelor regionale de infrastructură în domeniul energiei;

- dezvoltarea cadrului juridic si de reglementări si a cooperării regionale;

- modernizarea resurselor energetice si a infrastructurii, utilizându-se cele mai bune tehnologii de protectie a mediului si cele mai bune practici;

- dezvoltarea pietei de energie, a instrumentelor specifice de operare, managementul de risc, sisteme de modelare a operării în domeniul energetic;

- protectia mediului, în special în domeniul managementului si operării apelor reziduale si a deseurilor;

- cooperarea în implementarea proiectelor de reducere a impactului asupra mediului, în conformitate cu art. 6 din Protocolul de la Kyoto.

 

ARTICOLUL 4

 

În vederea implementării obiectivelor prezentului acord părtile vor actiona pentru:

- schimb de experientă în domeniul energiei;

- identificarea oportunitătilor prin eforturi comune în domeniul protectiei mediului, în special în ceea ce priveste deseurile si tratamentul apelor reziduale si implementarea de activităti în conformitate cu reglementările art. 6 din Protocolul de la Kyoto;

- cresterea participării agentilor economici suedezi în sectoarele energiei si mediului din România.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile vor încuraja si vor sprijini stabilirea de contacte si relatii între agentii economici din cele două tări, prin promovarea de activităti de afaceri, cum sunt: misiuni comerciale, seminarii, participarea la târguri si expozitii.

 

ARTICOLUL 6

 

Prezentul acord va intra în vigoare la primirea ultimei notificări prin care se confirmă că cerintele internationale necesare pentru intrarea în vigoare au fost îndeplinite. Acordul va rămâne în vigoare pentru o perioadă de 2 ani si va fi reînnoit pentru o perioadă de încă 2 ani, cu exceptia cazului în care una dintre părti prezintă în scris o cerere de renegociere sau de anulare a acestui acord, cu cel putin 6 luni înainte de expirarea acestui termen.

Semnat la Bucuresti la 26 noiembrie 2001, în două exemplare în limba engleză.

 

Pentru Guvernul României,

Dan Ioan Popescu,

ministrul industriei si resurselor

Pentru Guvernul Suediei,

Sven-Eric Soder,

secretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe


*) Traducere.

 

ANEXĂ*)

 

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

 

PROIECTE DE INVESTITII

propuse investitorilor străini pentru finantare

 


*) Anexa este reprodusă în facsimil.