MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 87         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Vineri, 1 februarie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

19. - Ordonantă privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

31. - Ordonantă privind serviciile postale

 

60. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2002

 

62. - Hotărâre privind completarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

67. - Hotărâre privind completarea componentei Grupului de lucru pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la îmbunătătirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind unele măsuri pentru constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol,

proprietate publică a statului, si pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului,

aflate în administrarea Regiei Autonome “dministratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.8 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Constituirea si utilizarea fondului locativ de protocol

 

Art. 1. - (1) Fondul locativ de protocol se constituie exclusiv din imobile proprietate publică a statului.

(2) Administrarea fondului locativ de protocol se face de către Regia Autonomă luAdministratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, denumită în continuare R.A.- A.P.P.S., care asigură evidenta, punerea la dispozitie,

întretinerea, repararea si conservarea acestuia, în conditiile legii.

Art. 2. - Fondul locativ de protocol are următoarea destinatie:

a) resedinte oficiale - pentru Presedintele României, presedintele Senatului, presedintele Camerei Deputatilor, primul-ministru si persoanele care au avut calitatea de sef al statului român;

b) locuinte de protocol - pentru persoanele care sunt alese sau numite în unele functii sau demnităti publice, pe durata exercitării acestora;

c) baza materială destinată activitătii de reprezentare si protocol - pentru delegatiile oficiale invitate de Administratia Prezidentială, Senat, Camera Deputatilor, Guvernul României si Curtea Constitutională.

Art. 3. - (1) Resedintele oficiale, cu toate dotările aferente, se atribuie persoanelor mentionate la art. 2 lit. a), la cererea acestora, de către Guvern si le sunt puse la dispozitie de către R.A.-A.P.P.S. pe întreaga perioadă a exercitării mandatului sau pe perioada prevăzută de Legea nr. 406/2001 privind acordarea unor drepturi persoanelor care au avut calitatea de sef al statului român, după caz.

(2) Pentru resedintele oficiale R.A.-A.P.P.S. va încheia cu institutiile în care îsi desfăsoară activitatea persoanele beneficiare contracte de închiriere si contracte de prestări de servicii cu privire la cheltuielile de întretinere pentru energie, gaze, apă, canal, amortizarea si uzura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, taxele si impozitele pe clădiri si terenuri. Aceste contracte operează permanent, indiferent dacă imobilele în cauză sunt sau nu sunt utilizate, iar chiria legală si cheltuielile aferente utilizării resedintei oficiale se suportă de către institutiile în care îsi desfăsoară activitatea persoanele beneficiare.

Art. 4. - (1) Pot beneficia de locuinte de protocol, la cerere, cu plata chiriei prevăzute de lege, persoanele care îndeplinesc următoarele functii publice: vicepresedinti ai Senatului si ai Camerei Deputatilor, ministri si asimilati ai acestora, precum si presedintele Curtii Constitutionale, presedintele Curtii Supreme de Justitie, presedintele Curtii de Conturi, presedintele Consiliului Legislativ si avocatul poporului.

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1) atribuirea locuintei de protocol se face prin decizie a primului-ministru si se pune la dispozitie acestora de către R.A.-A.P.P.S. pe bază de contract de închiriere.

(3) Atribuirea locuintelor de protocol se poate face numai dacă persoanele prevăzute la alin. (1) nu detin în localitatea în care îsi desfăsoară activitatea o altă locuintă care să corespundă criteriilor aprobate prin hotărâre a Guvernului.

(4) Pentru locuintele de protocol chiria si cheltuielile de întretinere pentru energie, gaze, apă, canal, amortizarea si uzura mijloacelor fixe si obiectelor de inventar, după caz, taxele si impozitele pe clădiri si terenuri se suportă direct de către persoanele beneficiare.

(5) Locuintele de protocol care nu sunt atribuite potrivit alin. (2) pot fi folosite temporar, potrivit reglementărilor legale, cu aprobarea primului-ministru.

Art. 5. - Contractul de închiriere a resedintelor oficiale si a locuintelor de protocol încetează, de drept, în termen de 60 de zile de la data expirării mandatului sau, după caz, a eliberării din functie, situatie în care persoana în cauză are obligatia de a elibera locuinta.

Art. 6. - (1) Baza materială destinată activitătii de reprezentare si protocol este constituită din case de oaspeti, vile, palate si constructii speciale, cu terenul aferent pentru această destinatie, situate în municipiul

Bucuresti si în unele judete.

(2) Imobilele care constituie baza materială destinată activitătii de reprezentare si protocol, cu toate dotările aferente, sunt puse la dispozitie autoritătilor publice mentionate la art. 2 lit. c), la cererea acestora, de către R.A.-A.P.P.S., pe bază de contract de prestări de servicii.

Art. 7. - Imobilele care constituie fondul locativ de pro- tocol sunt dotate cu mijloace fixe si obiecte de inventar din fondurile R.A.-A.P.P.S., prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

Art. 8. - (1) Cheltuielile curente si de capital pentru conservarea, protectia, întretinerea, repararea, consolidarea, modernizarea si efectuarea investitiilor necesare locuintelor de protocol si resedintelor oficiale se efectuează si se suportă din fondurile R.A.-A.P.P.S., prevăzute în bugetul de venituri si cheltuieli aprobat.

(2) Cheltuielile pentru administrarea, functionarea, conservarea si protejarea bazei materiale destinate activitătii de reprezentare si protocol se suportă potrivit prevederilor art. 7 si 8 din Hotărârea Guvernului nr. 854/2000 privind organizarea si functionarea Regiei Autonome l.Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, cu modificările si completările ulterioare.

(3) Angajarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) si (2) se va efectua de către R.A.-A.P.P.S., cu respectarea reglementărilor privind achizitiile publice.

Art. 9. - Imobilele care constituie fondul locativ de protocol se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Secretariatului General al Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. 10. - (1) Persoanele care ocupă în prezent imobile incluse în fondul locativ de protocol si care nu îsi mai exercită mandatul sau nu mai detin una dintre functiile mentionate sunt obligate să le elibereze în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 9.

(2) Persoanele prevăzute la alin. (1) vor beneficia de alte locuinte ce le vor fi puse la dispozitie, după caz, de Consiliul General al Municipiului Bucuresti, de către R.A.- A.P.P.S. sau de către Regia Autonomă “Locato”, dacă nu detin o altă locuintă.

 

CAPITOLUL II

Vânzarea imobilelor, proprietate privată a statului,

aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S.

SECTIUNEA 1

Dispozitii generale

 

Art. 11. - (1) Imobilele, proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., care au situatia juridică clarificată si nu sunt grevate de sarcini, pot fi vândute potrivit prevederilor prezentei ordonante.

(2) În sensul prezentului capitol, prin imobile se întelege constructiile care au altă destinatie decât aceea de locuintă, precum si terenurile.

Art. 12. - Sumele obtinute din vânzarea imobilelor prevăzute la art. 11 rămân la dipozitia R.A.-A.P.P.S. si  vor fi folosite, în mod exclusiv, pentru investitii în constructii noi sau pentru amenajarea la standarde de confort superior a unor imobile, în scopul modernizării bazei materiale aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S.

Art. 13. - Vânzarea imobilelor se realizează prin licitatie sau, după caz, prin negociere directă, în conditiile prezentei ordonante.

 

SECTIUNEA a 2-a

Reguli comune privind vânzarea imobilelor

 

Art. 14. - Consiliul de administratie al R.A.-A.P.P.S. aprobă în mod periodic lista imobilelor care urmează să fie vândute în conditiile prezentei ordonante, precum si metoda de vânzare a acestora.

Art. 15. - R.A.-A.P.P.S. îndeplineste următoarele operatiuni:

a) tine evidenta imobilelor care cad sub incidenta prezentei ordonante;

b) selectează evaluatorul imobilelor prin licitatie;

c) stabileste pretul de ofertă, pe baza unui raport de evaluare;

d) organizează licitatia si negociază pretul de vânzare cu solicitantul, în cazul vânzării imobilelor prin negociere directă, după caz;

e) aprobă vânzarea imobilelor cu plata în rate.

Art. 16. - (1) În vederea vânzării imobilelor R.A.- A.P.P.S. stabileste un pret de ofertă, pe baza unui raport de evaluare elaborat de persoane fizice sau juridice autorizate, potrivit legii. Evaluatorul va fi selectat de R.A.- A.P.P.S. prin licitatie, în conditiile legii.

(2) Pretul de ofertă stabilit potrivit alin. (1), care nu poate fi mai mic decât valoarea contabilă a imobilului, va fi cuprins în oferta de vânzare prin licitatie si, respectiv, va fi avut în vedere ca bază de pornire în cazul vânzării prin negociere directă.

Art. 17. - Răspunderea privind corectitudinea stabilirii pretului de ofertă prin raport de evaluare revine exclusiv evaluatorului selectat prin licitatie si care a întocmit raportul de evaluare.

Art. 18. - (1) Imobilele pot fi înscrise pe lista prevăzută la art. 14 din initiativa R.A.-A.P.P.S. sau a persoanelor prevăzute la art. 31.

(2) Dacă initiativa înscrierii pe listă apartine R.A.- A.P.P.S. si imobilul se află în folosinta unei persoane potrivit art. 31, în termen de 15 zile de la înscrierea imobilului pe listă, R.A.-A.P.P.S. va solicita persoanei fizice sau juridice respective prezentarea unui punct de vedere scris cu privire la cumpărarea imobilului prin negociere directă.

(3) Persoana fizică sau juridică prevăzută la art. 31 va răspunde în termen de 15 zile de la primirea solicitării R.A.-A.P.P.S., precizându-si optiunea.

(4) Dacă persoana prevăzută la alin. (3) optează pentru cumpărarea prin negociere directă, procedura va fi finalizată în termen de 10 zile de la data depunerii optiunii.

(5) Dacă persoana prevăzută la alin. (3) nu răspunde în termenul prevăzut sau nu optează pentru cumpărarea prin negociere directă, R.A.-A.P.P.S. va proceda la vânzarea imobilului prin licitatie, în conditiile legii.

Art. 19. - În cazul vânzării imobilului prin licitatie potrivit art. 18 alin. (5), R.A.-A.P.P.S. va informa în mod obligatoriu potentialii cumpărători cu privire la contractele de locatiune, concesiune, locatie de gestiune, asociere în participatiune sau prestări de servicii, care au ca obiect imobilul în cauză.

Art. 20. - Cu ocazia vânzării fiecărui imobil R.A.- A.P.P.S. va încheia un proces-verbal cuprinzând datele cu privire la desfăsurarea procedurii de vânzare si la pretul obtinut.

Art. 21. - Contractul de vânzare-cumpărare se semnează din partea R.A.-A.P.P.S. de presedintele consiliului de administratie.

Art. 22. - (1) Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, pretul de vânzare al imobilelor care se vând către persoanele prevăzute la art. 31 se poate achita în rate, la cererea acestora.

(2) R.A.-A.P.P.S. poate aproba plata în rate a pretului de vânzare de către orice alt cumpărător.

(3) În celelalte cazuri achitarea integrală a pretului se va face în termen de cel mult 15 zile de la semnarea contractului.

(4) În cazul în care un cumpărător, persoană fizică sau juridică de drept privat, se află în situatia de a cumpăra, în conditiile prezentului capitol, două sau mai multe imobile situate în aceeasi localitate, R.A.-A.P.P.S. va aproba vânzarea în rate doar pentru unul dintre imobile, la alegerea cumpărătorului.

Art. 23. - (1) Vânzarea imobilelor cu plata în rate se face către cumpărătorii prevăzuti la art. 22 alin. (1) si (2) în următoarele conditii:

a) avans de minimun 30% din pretul de vânzare;

b) rate lunare esalonate pe un termen de maximum 2 ani, fără acordarea unor termene de gratie.

(2) R.A.-A.P.P.S. va solicita cumpărătorului constituirea de garantii pentru asigurarea plătii ratelor, precum:

a) constituirea unei ipoteci asupra imobilului care face obiectul vânzării;

b) scrisoare de garantie emisă de o bancă comercială română sau de o bancă comercială străină cu care o bancă română are relatii de corespondent;

c) garantia personală a unui fidejusor, persoană fizică sau juridică de cetătenie, respectiv de nationalitate română, în conditiile Codului civil, constând într-o obligatie unilaterală si neconditionată de plată a ratei, dacă aceasta nu a fost achitată la termen, partial ori integral, de către cumpărător.

(3) În contractele de vânzare cu plata pretului în rate, la cuantumul fiecărei rate se aplică o dobândă care să acopere inflatia, la care se adaugă două procente, în cazul în care pretul este stabilit si plătit în moneda natională, si dobânda LIBOR plus o marjă negociată de părti, în cazul în care pretul este stabilit si/sau plătit în valută. R.A.-A.P.P.S. va comunica cumpărătorului, cu 10 zile înainte de scadenta fiecărei rate, cuantumul sumei datorate cu titlu de dobândă.

(4) În cazul în care cumpărătorul nu plăteste la scadentă două rate consecutive, respectiv în cazul nerespectării prevederilor art. 22 alin. (3), după caz, contractul de vânzare-cumpărare se consideră reziliat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere si fără orice altă formalitate.

Art. 24. - (1) Terenul aferent constructiei se vinde o dată cu aceasta, dacă este clarificată situatia sa juridică. Pretul de vânzare a terenului aferent se determină prin raport de evaluare, pornindu-se de la valoarea de circulatie a terenului, determinată pe baza următoarelor criterii:

a) situarea terenului în localitate;

b) categoria localitătii si zona din cadrul acesteia, stabilite potrivit prevederilor Legii nr. 69/1993 privind instituirea taxei pentru folosirea terenurilor proprietate de stat în alte scopuri decât pentru agricultură sau silvicultură.

(2) Terenul a cărui situatie juridică se clarifică după data vânzării constructiei, cu exceptia celor care sunt proprietate publică a statului, va fi vândut cumpărătorului constructiei, la cererea acestuia, prin negociere directă, avându-se în vedere valoarea de circulatie a terenului, stabilită potrivit alin. (1).

(3) Terenul proprietate publică, aferent constructiei, se atribuie direct cumpărătorului printr-un contract de concesiune. Prin derogare de la prevederile Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, concesiunea se face de către R.A.-A.P.P.S., fără întocmirea unui studiu de oportunitate sau caiet de sarcini si fără vreo formă de publicitate, prin negociere directă între concedent si concesionar.

(4) Dreptul de proprietate asupra terenurilor poate fi dobândit numai de persoane fizice sau juridice române. Cumpărătorul constructiei, persoană fizică sau juridică străină, are dreptul de a i se concesiona terenul aferent, în conditiile prevăzute la alin. (3).

Art. 25. - Cheltuielile ocazionate de organizarea si desfăsurarea procedurilor de vânzare a imobilului, inclusiv publicitatea si întocmirea raportului de evaluare, precum si celelalte cheltuieli aferente vânzării sunt suportate de R.A.-A.P.P.S. din veniturile încasate potrivit art. 12.

 

SECTIUNEA a 3-a

Vânzarea imobilelor prin licitatie

 

Art. 26. - Vânzarea imobilelor se realizează prin licitatie, în conditiile legii, cu exceptia celor care se vând prin negociere directă în conditiile stabilite de prezentul capitol.

Art. 27. - (1) R.A.-A.P.P.S. va face public anuntul de vânzare a imobilelor prevăzute în lista mentionată la art. 14, în termen de 15 zile de la aprobarea listei sau de la exprimarea optiunii prevăzute la art. 18 alin. (5).

(2) Anuntul de vânzare va cuprinde: a) denumirea si sediul vânzătorului, descrierea si datele de identificare ale imobilului supus vânzării;

b) locul, data si ora începerii licitatiei;

c) numele, prenumele si numărul de telefon ale persoanei desemnate să dea relatii suplimentare;

d) documentele necesare pentru participarea la licitatie;

e) garantia de participare la licitatie, constituită potrivit legii; garantia de participare la licitatie nu poate fi mai mică decât suma cheltuielilor ocazionate de organizarea si desfăsurarea procedurilor de vânzare a imobilului, inclusiv publicitatea si întocmirea raportului de evaluare;

f) taxa de participare la licitatie;

g) pretul de ofertă cu indicarea modalitătii de achitare.

(3) Anuntul de vânzare se publică în unul sau mai multe cotidiene locale si nationale de largă circulatie si se afisează la sediul R.A.-A.P.P.S. cu cel mult 30 de zile, dar nu mai putin de 15 zile, înainte de data tinerii licitatiei.

Art. 28. - (1) Licitatia are loc la data stabilită în anuntul de vânzare si este valabilă dacă au fost prezentate cel putin 3 oferte.

(2) În cazul în care nu se oferă cel putin 75% din pretul de ofertă, licitatia va fi reluată după publicarea unui nou anunt de vânzare, în termen de 5 zile de la desfăsurarea primei licitatii, dar nu mai putin de 7 zile, înainte de data tinerii celei de-a doua licitatii.

(3) A doua licitatie este valabilă dacă s-au prezentat cel putin două oferte.

(4) În cazul în care la a doua licitatie nu se înregistrează o ofertă care valoric reprezintă cel putin 50% din pretul de ofertă, R.A.-A.P.P.S. poate solicita participantilor formularea de oferte de cumpărare cu plata pretului în rate.

Art. 29. - Eventualele contestatii referitoare la desfăsurarea procedurii de vânzare se depun în termen de 3 zile de la data anuntării rezultatului licitatiei si se solutionează în termen de 48 de ore de către o comisie desemnată prin decizie a directorului general al R.A.- A.P.P.S.

Art. 30. - Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului se va face în termen de cel mult 10 zile de la data expirării termenului de solutionare a contestatiilor.

 

SECTIUNEA a 4-a

Vânzarea imobilelor prin negociere directă

 

Art. 31. - În urma initiativei R.A.-A.P.P.S. sau a solicitării scrise a persoanelor fizice ori juridice de drept privat care folosesc imobilele prevăzute la art. 11 alin. (1) în baza unor contracte de locatiune, concesiune, locatie de gestiune, asociere în participatiune sau prestări de servicii, valabil încheiate, vânzarea acestora se face prin negociere directă.

Art. 32. - (1) Dacă initiativa apartine persoanelor prevăzute la art. 31, R.A.-A.P.P.S. comunică solicitantului decizia sa de admitere sau de respingere a cererii, în termen de 15 zile de la data primirii acesteia.

(2) Dacă cererea solicitantului este admisă, se trece la negocierea directă a vânzării imobilului.

Art. 33. - (1) Pretul de vânzare al imobilului se stabileste prin negociere directă între solicitant si R.A.- A.P.P.S., pornindu-se de la pretul de ofertă determinat potrivit art. 16.

(2) În situatia în care solicitantul a realizat lucrări de investitii la imobilul supus vânzării, raportul de evaluare va evidentia separat si valoarea acestora.

(3) Solicitantul are dreptul la deducerea valorii lucrărilor de investitii din pretul de vânzare negociat numai dacă acestea îndeplinesc următoarele conditii:

a) au fost efectuate cu acordul proprietarului sau al titularului dreptului de administrare a imobilului;

b) au fost executate pe baza unei autorizatii de construire, în conditiile legii.

(4) Valoarea investitiilor deduse în conditiile alin. (2) nu poate depăsi jumătate din valoarea totală stabilită prin raportul de evaluare.

Art. 34. - Încheierea contractului de vânzare-cumpărare a imobilului se va face în termen de cel mult 10 zile de la data finalizării procedurii de vânzare.

 

CAPITOLUL III

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 35. - Procedurile de vânzare a imobilelor aflate în curs de derulare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante vor continua, cu recunoasterea valabilitătii actelor si a etapelor consumate, încheiate cu respectarea dispozitiilor legale în vigoare la data producerii lor.

Art. 36. - Încălcarea dispozitiilor prezentei ordonante atrage, după caz, răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală.

Art. 37. - Litigiile cu privire la desfăsurarea procedurilor de vânzare a imobilelor proprietate privată a statului, aflate în administrarea R.A.-A.P.P.S., sunt de competenta instantelor de contencios administrativ.

Art. 38. - Imobilele cumpărate în conditiile prezentei ordonante nu pot fi înstrăinate prin acte între vii si acestora nu li se poate schimba destinatia timp de 10 ani de la data dobândirii.

Art. 39. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:

- Hotărârea Guvernului nr. 940/1996 privind utilizarea fondului locativ de protocol din administrarea Regiei Autonome luAdministratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 253 din 18 octombrie 1996, cu modificările ulterioare;

- art. 4 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 236/1997 privind transmiterea, cu plată, a unor imobile în si din patrimoniul Regiei Autonome luAdministratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 109 din 2 iunie 1997, cu modificările ulterioare;

- orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 19.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind serviciile postale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă are ca scop stabilirea conditiilor de furnizare a serviciilor postale si asigurarea accesului la serviciul universal, în vederea creării unei piete concurentiale si promovării intereselor utilizatorilor.

Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante, următorii termeni se definesc astfel:

a) servicii postale - servicii destinate publicului, constând în colectarea, sortarea, transportul si livrarea la destinatari a trimiterilor postale, efectuate cu caracter profesional si în scopul obtinerii de profit;

b) retea postală publică - sistemul de organizare si resursele de orice fel, utilizate de un furnizor de servicii postale, în principal pentru:

- colectarea trimiterilor postale de la toate punctele de acces;

- transportul si manipularea trimiterilor postale de la punctele de acces ale retelei postale până la centrele de distribuire;

- distribuirea trimiterilor postale la adresele indicate pe acestea;

c) puncte de acces - ansamblul instalatiilor fizice, inclusiv cutiile postale puse la dispozitie publicului pe drumurile publice sau în sediile furnizorilor de servicii postale, prin intermediul cărora trimiterile postale pot fi introduse în reteaua postală;

d) puncte de contact - ansamblul instalatiilor fizice prin intermediul cărora trimiterile postale pot fi livrate destinatarilor;

e) colectare - operatiunea de preluare a trimiterilor postale depuse la punctele de acces;

f) distribuire - procesul care începe cu sortarea trimiterilor postale la centrul de distribuire si se încheie cu livrarea acestora la destinatari;

g) trimitere postală - un bun, având înscrisă o adresă, aflat în forma definitivă în care urmează să fie transportat de furnizorul de servicii postale; în afara trimiterilor de corespondentă, trimiterile postale pot consta în cărti, cataloage, ziare, periodice sau colete postale continând bunuri cu sau fără valoare comercială;

h) trimitere de corespondentă - o comunicare scrisă, tipărită, imprimată sau înregistrată pe orice fel de suport material, care urmează să fie transportată si livrată, altfel decât electronic, la adresa indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia; cărtile, cataloagele, ziarele si periodicele nu sunt considerate trimiteri de corespondentă;

i) trimitere postală internatională - o trimitere postală expediată de pe teritoriul României către o adresă care nu se află pe acest teritoriu sau expediată din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

j) publicitate prin postă - trimiteri postale interne sau internationale care urmează să fie transportate si livrate la adresa indicată de expeditor pe trimiterea în sine sau pe ambalajul acesteia, constând exclusiv în materiale de reclamă, marketing sau publicitate, care contin mesaje identice, cu exceptia numelui, adresei si numărului de identificare a destinatarului, precum si a altor modificări care nu alterează natura mesajului, dacă aceste trimiteri sunt expediate unui număr semnificativ de destinatari, stabilit de autoritatea de reglementare; nu constituie publicitate prin postă:

- chitantele, facturile, situatiile financiare si alte mesaje nonidentice;

- trimiterile postale care contin în afară de publicitate prin postă si alte trimiteri în acelasi ambalaj;

k) serviciu de trimitere recomandată - un serviciu postal ale cărui particularităti constau în oferirea unei garantii forfetare împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere totală sau partială ori deteriorare a trimiterii postale si în eliberarea, la cerere, a unei dovezi privind depunerea la punctul de acces sau livrarea la destinatar;

l) serviciu de trimitere cu valoare declarată - un serviciu postal a cărui particularitate constă în asigurarea unei trimiteri postale împotriva pierderii, furtului, distrugerii totale sau partiale ori deteriorării, pentru o sumă egală cu valoarea declarată de expeditor;

m) serviciu de trimitere contra ramburs - un serviciu postal a cărui particularitate constă în achitarea contravalorii bunului care face obiectul trimiterii postale de către destinatar expeditorului prin intermediul retelei postale;

n) servicii financiar-postale - ansamblul de servicii de încasări, de plăti si transferuri de fonduri efectuate de furnizorii de servicii postale prin intermediul retelei postale;

o) serviciu de schimb de documente - furnizarea de mijloace, inclusiv punerea la dispozitie de către un tert de sedii ad-hoc si de mijloace de transport, care permite autolivrarea prin schimb reciproc a trimiterilor postale între utilizatorii abonati la acest serviciu;

p) furnizor de servicii postale - orice persoană de drept public sau de drept privat care prestează servicii postale;

q) furnizor de serviciu universal - orice furnizor de servicii postale care prestează unul sau mai multe servicii postale din sfera serviciului universal, în zona si în conditiile speciale stabilite de autoritatea de reglementare, si care este desemnat în acest sens de aceasta;

r) autorizatie - orice act care stabileste drepturi si obligatii specifice sectorului postal si care permite furnizarea serviciilor postale, act care poate fi o autorizatie generală sau o licentă individuală, astfel:

- autorizatie generală - acea autorizatie care nu presupune obtinerea unei decizii explicite din partea autoritătii de reglementare înainte de exercitarea drepturilor care decurg din această autorizatie, indiferent dacă această procedură implică sau nu efectuarea unei notificări ori declaratii de către solicitant sau a unei înregistrări de către autoritatea de reglementare;

- licentă individuală - acea autorizatie acordată unui furnizor de servicii postale si care îi conferă acestuia drepturi sau obligatii specifice, suplimentare fată de cele prevăzute în autorizatia generală, dacă este cazul, autorizatie necesară pentru ca furnizorul să poată exercita activitătile corespunzătoare, dacă exercitarea acestor activităti este conditionată de obtinerea în prealabil a unei decizii explicite din partea autoritătii de reglementare;

s) cheltuieli terminale - remunerarea furnizorilor de serviciu universal pentru distribuirea pe teritoriul României a trimiterilor postale expediate din afara teritoriului României;

t) expeditor - persoana fizică sau juridică ce generează efectiv trimiterea postală si o introduce în reteaua postală, personal sau prin intermediul unui tert;

u) destinatar - persoana juridică sau fizică căreia îi este adresată trimiterea postală;

v) utilizator - persoana fizică sau juridică care beneficiază de servicii postale în calitate de expeditor sau destinatar;

w) cerinte esentiale - conditii generale de natură noneconomică, care sunt impuse de stat pentru furnizarea serviciilor postale, constând în: protectia secretului corespondentei, asigurarea securitătii retelei postale în ceea ce priveste transportul bunurilor periculoase, precum si, în cazuri justificate, protectia datelor cu caracter personal, asigurarea confidentialitătii informatiilor transmise sau stocate, protectia dreptului la viată privată, protectia mediului si respectarea normelor privind amenajarea teritoriului si urbanismul;

z) servicii cu valoare adăugată - servicii postale ale căror caracteristici răspund unor cerinte speciale ale utilizatorilor; asemenea caracteristici sunt, de exemplu: livrarea trimiterii postale personal destinatarului sau reprezentantului autorizat al acestuia, livrarea la o dată si o oră anume stabilite, garantarea livrării la o dată si o oră anume stabilite, încercări multiple de livrare, livrarea potrivit prioritătii sau ordinii specificate de expeditor, confirmarea către expeditor a efectuării livrării, posibilitatea de schimbare a destinatiei sau a destinatarului în timpul tranzitului sau, dacă livrarea la destinatia initială nu este posibilă, monitorizarea trimiterii postale pe toată durata tranzitului (tracking & tracing) si altele asemenea; transmiterea sau primirea continutului unei trimiteri postale prin mijloacele electronice către, respectiv de către un furnizor de servicii postale în vederea sortării, tipăririi sau pregătirii trimiterii postale nu constituie o caracteristică suplimentară în sensul prezentei definitii.

Art. 3. - Prevederile prezentei ordonante nu sunt aplicabile următoarelor servicii:

a) transportul si livrarea trimiterilor postale proprii de către expeditorul real al acestora personal;

b) transportul si livrarea trimiterilor postale proprii ale expeditorului, cu exceptia publicitătii prin postă, de către o filială sau un sediu secundar al expeditorului ori de către o persoană juridică din acelasi grup cu expeditorul, în cazul în care trimiterile în cauză se referă la activitatea comercială a expeditorului si urmăresc în mod nemijlocit satisfacerea unui interes al expeditorului legat de această activitate;

c) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale proprii ale expeditorului, efectuate cu titlu gratuit si în mod nemijlocit de către persoane fizice împuternicite de expeditor sau de destinatar în acest scop, cu exceptia publicitătii prin postă;

d) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale în cadrul unui serviciu organizat pentru uzul exclusiv al autoritătilor publice, în temeiul unor dispozitii legale speciale;

e) colectarea, sortarea, transportul si livrarea cu titlu gratuit a înscrisurilor referitoare strict la bunurile împreună cu care sunt transportate si destinate a fi livrate împreună cu acestea.

Art. 4. - (1) Secretul trimiterilor postale este inviolabil.

(2) Furnizorii de servicii postale si prepusii acestora sunt obligati să păstreze secretul corespondentei, fiind incidente prevederile art. 195 din Codul penal.

(3) Retinerea, predarea sau deschiderea trimiterilor postale este permisă numai în următoarele cazuri si cu respectarea următoarelor conditii:

a) la solicitarea organelor de cercetare penală, a instantei de judecată, a organelor vamale ori a altor autorităti sau organe abilitate, în conditiile prevăzute de actele normative care reglementează activitatea acestora;

b) în cazul existentei unor suspiciuni cu privire la săvârsirea uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 58, cu conditia ca deschiderea trimiterii postale să se realizeze de către una dintre persoanele prevăzute la art. 61 alin. (1), în prezenta expeditorului sau a destinatarului ori, dacă acest lucru nu este posibil, în prezenta unui martor neutru, iar identitatea persoanelor care au deschis trimiterea si a persoanelor care au asistat la deschidere să fie consemnată într-un proces-verbal semnat de toate părtile prezente.

 

CAPITOLUL II

Serviciul universal

 

Art. 5. - (1) Dreptul de acces la serviciul universal reprezintă dreptul de a beneficia de furnizarea permanentă a serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal, la anumite standarde de calitate, în orice punct de pe teritoriul României, la tarife accesibile tuturor utilizatorilor.

(2) Orice persoană, fizică sau juridică, română ori străină, are dreptul de acces la serviciul universal.

(3) Autoritatea de reglementare stabileste conditiile de amplasare a punctelor de acces si a punctelor de contact, astfel încât densitatea acestora să tină seama de nevoile utilizatorilor, precum si de standardele de calitate a serviciilor postale din sfera serviciului universal.

(4) Serviciile incluse în sfera serviciului universal sunt:

a) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale interne si internationale, în greutate de până la 2 kg;

b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea coletelor postale interne si internationale, în greutate de până la 10 kg;

c) distribuirea coletelor postale în greutate de până la 20 kg, expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia;

d) serviciul de trimitere recomandată, indiferent dacă trimiterea este internă sau internatională;

e) serviciul de trimitere cu valoare declarată, indiferent dacă trimiterea este internă sau internatională;

f) orice alte servicii postale stabilite prin hotărâre a Guvernului, dacă răspund unor necesităti de ordin social sau economic ale utilizatorilor, care nu pot fi asigurate în mod satisfăcător în conditiile unei piete concurentiale.

(5) Autoritatea de reglementare poate mări limita de greutate prevăzută la alin. (4) lit. b) până la cel mult 20 kg si poate stabili conditii speciale pentru livrarea la domiciliu a coletelor postale respective.

(6) Dimensiunile minime si maxime ale trimiterilor postale care fac obiectul serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal se stabilesc de autoritatea de reglementare, în conformitate cu prevederile actelor adoptate de Uniunea Postală Universală.

Art. 6. - (1) Furnizor de serviciu universal este acel furnizor de servicii postale care prestează servicii din sfera serviciului universal si este desemnat de autoritatea de reglementare potrivit prevederilor alin. (2)-(5).

(2) Autoritatea de reglementare stabileste, cu avizul consultativ al Consiliului Concurentei, conditiile si procedura pe baza cărora furnizorii de servicii postale sunt desemnati ca furnizori de serviciu universal, cu respectarea prevederilor alin. (3)-(5).

(3) Autoritatea de reglementare poate desemna, la cerere sau din oficiu, unul sau mai multi furnizori de serviciu universal, stabilind totodată pentru fiecare caz si serviciile din sfera serviciului universal care vor face obiectul unor obligatii anume în sarcina furnizorului desemnat, zona în care furnizorul respectiv urmează să îsi îndeplinească aceste obligatii, conditiile speciale pe care el trebuie să le respecte, precum si drepturile de care beneficiază în furnizarea serviciului universal.

(4) În cazul în care autoritatea de reglementare desemnează mai multi furnizori de serviciu universal care concurează pe aceeasi piată a serviciilor, stabilirea zonei în care fiecare dintre ei urmează să îsi îndeplinească obligatiile se stabileste astfel încât să nu se creeze nici unuia dintre furnizori un dezavantaj nejustificat pe piata pe care sunt concurenti, cu respectarea principiului păstrării unui echilibru din punct de vedere al rentabilitătii prestării serviciilor postale între zona respectivă si zona sau zonele care au fost stabilite pentru ceilalti furnizori de serviciu universal concurenti si luând în considerare avantajele de ordin competitiv de care beneficiază fiecare dintre furnizorii de serviciu universal concurenti.

(5) Poate fi desemnat din oficiu ca furnizor de serviciu universal numai un furnizor care asigură conditiile prevăzute în prezenta ordonantă pentru prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal.

Art. 7. - (1) Orice furnizor de serviciu universal are obligatia să asigure, în fiecare localitate din zona în care îsi îndeplineste obligatiile de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal, cel putin o colectare de la fiecare punct de acces si cel putin o livrare la locuinta oricărei persoane fizice sau la sediul oricărei persoane juridice, în fiecare zi lucrătoare, dar nu mai putin de 5 zile pe săptămână, cu exceptia cazurilor sau a conditiilor geografice considerate exceptionale de autoritatea de reglementare.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) autoritatea de reglementare poate stabili ca livrarea să se facă la anumite instalatii corespunzătoare, în conditii determinate.

Art. 8. - Orice furnizor de serviciu universal trebuie să respecte în mod cumulativ următoarele conditii generale în îndeplinirea obligatiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care îi incumbă:

a) să garanteze respectarea cerintelor esentiale;

b) să ofere servicii identice utilizatorilor care se află în conditii comparabile;

c) să ofere servicii disponibile pentru toti utilizatorii fără discriminări, în special de ordin politic, religios sau ideologic;

d) să ofere servicii în mod neîntrerupt, cu exceptia cazurilor de fortă majoră;

e) să asigure o evolutie continuă a serviciilor în functie de cerintele tehnice, economice si sociale, precum si adaptarea serviciilor la cerintele utilizatorilor.

Art. 9. - (1) Orice furnizor de serviciu universal are obligatia să pună la dispozitie utilizatorilor, în mod regulat, informatii detaliate si actualizate cu privire la caracteristicile serviciilor oferite din sfera serviciului universal, în special informatii referitoare la conditiile generale de acces la aceste servicii, precum si la tarifele si nivelul standardelor de calitate ale acestor servicii.

(2) Informatiile mentionate la alin. (1) se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal si în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 10. - (1) Furnizorii de serviciu universal au obligatia de a asigura accesul utilizatorilor la reteaua postală pe care o operează, în conditii de transparentă, obiectivitate si nediscriminare.

(2) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorilor de serviciu universal cu pozitie dominantă pe piata relevantă, cu avizul consultativ al Consiliului Concurentei, obligatii privind conditiile în care acestia trebuie să permită accesul la reteaua postală pe care o operează si altor furnizori de servicii postale, dacă o asemenea măsură se impune pentru asigurarea unui mediu concurential si pentru respectarea principiilor transparentei, obiectivitătii si nediscriminării.

 

CAPITOLUL III

Drepturile acordate furnizorilor de serviciu universal

 

Art. 11. - În vederea asigurării serviciului universal furnizorii de serviciu universal beneficiază de următoarele drepturi:

a) dreptul de prioritate la închirierea spatiilor necesare în vederea desfăsurării activitătii de transport al trimiterilor postale si mandatelor postale, aflate în zonele libere sau în proprietatea ori în administrarea societătilor comerciale, societătilor nationale, companiilor nationale si regiilor autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor feroviare, maritime, fluviale si aeriene;

b) dreptul de efectuare cu prioritate a transportului trimiterilor postale si mandatelor postale de către societătile comerciale, societătile nationale, companiile nationale si regiile autonome cu obiect de activitate în domeniul transporturilor feroviare, maritime, fluviale si aeriene, precum si dreptul de acces cu prioritate în mijloacele de transport aflate în proprietatea sau în administrarea acestora;

c) dreptul de acces si prioritate la punctele de frontieră si la organele vamale;

d) dreptul de a utiliza domeniul public pentru instalarea si operarea cutiilor postale, obtinut în baza autorizatiei eliberate de organul de specialitate al administratiei publice centrale sau locale care administrează acel domeniu;

e) dreptul de a beneficia de sumele sau de avantajele de orice altă natură care i se cuvin în temeiul oricărui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal, în conditiile stabilite de lege si de autoritatea de reglementare;

f) dreptul de a actiona în relatiile internationale în calitate de furnizor de serviciu universal si de a încheia acorduri operationale în această calitate;

g) dreptul de a utiliza formularele internationale specifice, prevăzute în instrumentele internationale ratificate sau aprobate de România.

 

CAPITOLUL IV

Drepturi rezervate

 

Art. 12. - (1) Dreptul de a presta unul sau mai multe servicii postale având ca obiect trimiteri de corespondentă interne sau internationale, a căror greutate si al căror tarif sunt mai mici decât valorile stabilite prin hotărâre a Guvernului, poate fi rezervat de către autoritatea de reglementare unuia sau mai multor furnizori de serviciu universal, în măsura necesară îndeplinirii obligatiilor de asigurare a serviciilor din sfera serviciului universal care le revin.

Serviciile care fac obiectul unui asemenea drept rezervat de autoritatea de reglementare sunt denumite în continuare servicii rezervate.

(2) Valorile stabilite în conformitate cu alin. (1) nu pot fi mai mari de 350 g, respectiv de 5 ori tariful public corespunzător unei trimiteri de corespondentă din prima treaptă de greutate a celei mai rapide categorii standard.

Art. 13. - Dreptul de a presta unul sau mai multe dintre următoarele servicii nu poate fi rezervat, indiferent de greutatea trimiterilor postale care fac obiectul lor sau de tariful aplicabil:

a) servicii cu valoare adăugată;

b) servicii postale având ca obiect publicitatea prin postă;

c) serviciul de schimb de documente.

Art. 14. - Sfera serviciilor care pot fi rezervate, determinată potrivit art. 12 si 13, poate fi restrânsă prin hotărâre a Guvernului, în vederea liberalizării graduale si controlate a pietei serviciilor postale.

Autorizatii

Art. 15. - (1) Furnizarea serviciilor postale incluse în sfera serviciului universal se poate face numai pe baza licentei individuale.

(2) Licenta individuală poate contine, între altele, obligatii privind asigurarea unor servicii din sfera serviciului universal, inclusiv cerinte referitoare la calitatea, disponibilitatea si conditiile de prestare a serviciilor în cauză, obligatii legate de respectarea drepturilor rezervate furnizorilor de serviciu universal în conformitate cu prevederile cap. IV, precum si obligatii privitoare la eventuale contributii datorate de titular în temeiul unui mecanism de compensare a costurilor implicate de prestarea serviciilor postale din sfera serviciului universal.

(3) Licenta individuală va contine obligatia titularului de a respecta atât cerintele esentiale, cât si prevederile legale care reglementează aceste cerinte esentiale, inclusiv cele cuprinse în reglementările emise pe baza prezentei ordonante.

(4) Autoritatea de reglementare stabileste conditiile si procedura de acordare, modificare, retragere si suspendare a licentelor individuale, precum si continutul licentelor, inclusiv obligatiile care incumbă titularilor, tinând seama de prevederile alin. (2) si (3), cu respectarea principiilor transparentei, nediscriminării, proportionalitătii si obiectivitătii.

(5) Termenul de acordare a licentei individuale sau de comunicare a deciziei de respingere a cererii de acordare a licentei individuale este de 90 de zile de la data înregistrării cererii.

(6) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente, informatii suplimentare sau clarificări în vederea acordării licentei individuale, termenul prevăzut la alin. (5) se suspendă până la primirea acestora.

Art. 16. - (1) Furnizarea serviciilor postale care nu sunt incluse în sfera serviciului universal se poate face pe baza autorizatiei generale.

(2) Autorizatia generală se acordă cu conditia ca solicitantul să îsi asume obligatia de a respecta cerintele esentiale, precum si prevederile legale care reglementează aceste cerinte esentiale, inclusiv cele cuprinse în reglementările emise pe baza prezentei ordonante.

(3) Autoritatea de reglementare stabileste conditiile si procedura de acordare, modificare, retragere si suspendare a autorizatiei generale, precum si obligatiile care incumbă titularilor, cu respectarea principiilor transparentei, nediscriminării, proportionalitătii si obiectivitătii.

(4) Autorizatia generală se consideră obtinută în termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii, cu exceptia situatiei în care solicitantului i s-a comunicat în acest interval decizia de neacordare a autorizatiei.

(5) În cazul în care sunt cerute solicitantului documente, informatii suplimentare sau clarificări în vederea acordării autorizatiei generale, termenul prevăzut la alin. (4) se suspendă până la primirea acestora.

Art. 17. - (1) Pentru activitatea de autorizare, în conditiile prezentului capitol, autoritatea de reglementare percepe taxe de autorizare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

(2) Taxele de autorizare pot fi modificate prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei.

(3) Modul de încasare a taxelor de autorizare se stabileste de autoritatea de reglementare.

(4) Sumele rezultate din încasarea taxelor de autorizare se fac venit la bugetul de stat.

(5) Neplata taxelor de autorizare în termenul stabilit de autoritatea de reglementare atrage, după caz, respingerea cererii de acordare a licentei individuale sau neacordarea autorizatiei generale.

Art. 18. - (1) Decizia de respingere a cererii de acordare a licentei individuale si decizia de neacordare a autorizatiei generale trebuie motivate si se comunică solicitantului în termenul prevăzut la art. 15 alin. (5), respectiv în termenul prevăzut la art. 16 alin. (4), putând fi contestate de solicitant în conformitate cu normele de contencios administrativ.

(2) Decizia de retragere sau de suspendare a unei licente individuale ori a autorizatiei generale trebuie motivată si se comunică solicitantului în termen de 30 de zile de la luarea deciziei, putând fi contestată de solicitant în conformitate cu normele de contencios administrativ.

Art. 19. - Furnizarea serviciului de trimitere recomandată având ca obiect un act de procedură emis de o instantă judecătorească română se poate face numai în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 20. - (1) Persoanele fizice sau juridice care au obtinut licenta individuală potrivit art. 15 sau care beneficiază de autorizatia generală potrivit art. 16 se consideră autorizate să furnizeze servicii postale în sensul prezentei ordonante.

(2) Persoanele fizice sau juridice care efectuează transporturi de bunuri sau alte activităti similare ori adiacente transportului de bunuri, autorizate în temeiul art. 22 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, sau în temeiul altor acte normative, si care nu îndeplinesc una dintre conditiile prevăzute la alin. (1) nu se consideră autorizate să furnizeze servicii postale în sensul prezentei ordonante.

 

CAPITOLUL VI

Tarife si contabilitate

 

Art. 21. - Tarifele percepute pentru prestarea serviciilor postale se stabilesc avându-se în vedere eficienta economică, asigurarea dreptului de acces la serviciul universal si dezvoltarea retelei postale.

Art. 22. - (1) Tarifele serviciilor postale din sfera serviciului universal trebuie să fie accesibile, transparente, nediscriminatorii si fundamentate pe costuri.

(2) Furnizorii de serviciu universal cărora li s-a rezervat dreptul de a presta unul sau mai multe servicii postale din sfera serviciului universal în conformitate cu prevederile art. 12 au obligatia de a supune spre aprobare autoritătii de reglementare tarifele percepute pentru serviciile rezervate si de a le aduce la cunostintă publicului cu cel putin 30 de zile înainte de data la care acestea intră în vigoare, în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

(3) În vederea aprobării tarifelor percepute pentru serviciile rezervate, autoritatea de reglementare va solicita avizul consultativ al Oficiului Concurentei.

(4) În situatia în care un furnizor de serviciu universal aplică tarife reduse în cazul unui volum mare de trimiteri de la acelasi expeditor, el are obligatia de a aplica principiile transparentei si nediscriminării atât cu privire la tarife, cât si cu privire la conditiile asociate acestora.

(5) Tarifele reduse aplicate în conformitate cu prevederile alin. (4) trebuie să fie fundamentate pe costuri si vor fi făcute publice pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal si în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

(6) Autoritatea de reglementare poate stabili în sarcina furnizorilor de serviciu universal obligatia mentinerii unui nivel uniform al tarifelor percepute pentru serviciile din sfera serviciului universal pe care sunt obligati să le presteze, pe întreaga arie geografică în care prestează aceste servicii.

Art. 23. - (1) Furnizorii de serviciu universal trebuie să respecte următoarele principii la încheierea acordurilor privind cheltuielile terminale corespunzătoare trimiterilor postale internationale expediate din afara teritoriului României către o adresă aflată pe teritoriul acesteia:

a) cheltuielile terminale să fie fixate în functie de costurile prelucrării si livrării trimiterilor postale internationale;

b) nivelul tarifelor să fie corespunzător calitătii serviciului;

c) cheltuielile terminale să fie transparente si nediscriminatorii.

(2) În cazul în care nu există asemenea acorduri, furnizorii de serviciu universal aplică prevederile instrumentelor internationale în domeniu, ratificate sau aprobate de România.

Art. 24. - (1) Furnizorii de serviciu universal trebuie să tină evidenta contabilă separată, în cadrul contabilitătii interne de gestiune, pentru fiecare dintre serviciile rezervate, pe de o parte, si pentru serviciile nerezervate, pe de altă parte.

(2) În evidenta corespunzătoare serviciilor nerezervate trebuie să se urmărească distinct serviciile incluse în sfera serviciului universal si cele care nu sunt incluse în această sferă.

(3) Autoritatea de reglementare poate impune furnizorilor de servicii postale obligatia de a tine evidenta contabilă distinctă si în alte cazuri si poate stabili conditiile în care trebuie îndeplinită această obligatie, în scopul aplicării coerente a principiilor contabilitătii analitice.

(4) Metodologia de repartizare pe conturi a costurilor corespunzătoare serviciilor rezervate si serviciilor nerezervate se stabileste de autoritatea de reglementare. Alte metodologii pot fi utilizate numai dacă respectă prevederile alin. (1)-(3) si sunt aprobate de autoritatea de reglementare.

(5) Respectarea de către un furnizor de serviciu universal a metodologiei de repartizare a costurilor, prevăzută la alin. (4), se verifică de un organism independent de furnizorul respectiv. Furnizorii de serviciu universal au obligatia să publice anual o declaratie pe propria răspundere privind respectarea acestei metodologii, pe cheltuiala lor si în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

(6) Situatiile financiare anuale ale fiecărui furnizor de serviciu universal trebuie întocmite, prezentate spre auditare unui auditor financiar independent si publicate anual pe cheltuiala furnizorului si în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 25. - Este interzisă subventionarea serviciilor postale nerezervate pe baza veniturilor obtinute din furnizarea serviciilor rezervate, cu exceptia cazurilor în care această subventionare este strict necesară îndeplinirii

obligatiilor privind furnizarea serviciilor postale din sfera serviciului universal.

Art. 26. - (1) Nu sunt supuse tarifării categoriile de trimiteri postale internationale a căror gratuitate este prevăzută în acorduri internationale la care România este parte.

(2) Prin hotărâre a Guvernului se pot stabili si alte gratuităti, cu indicarea modalitătilor de compensare financiară a furnizorului de servicii postale desemnat să le asigure.

 

CAPITOLUL VII

Protectia utilizatorilor

 

Art. 27. - (1) Furnizorii de servicii postale stabilesc regulile aplicabile serviciilor postale, serviciului de distribuire a telegramelor si serviciilor financiar-postale pe care le prestează, pe care au obligatia de a le respecta în relatiile cu utilizatorii. Aceste reguli se supun spre aprobare autoritătii de reglementare, într-un termen stabilit de aceasta. În cazul în care apreciază că regulile propuse sunt nesatisfăcătoare din punct de vedere tehnic sau al protectiei utilizatorilor ori contravin prevederilor legale, întelegerilor internationale la care România este parte sau regulilor minime obligatorii stabilite potrivit alin. (2), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzătoare a acestor reguli, iar furnizorii de servicii postale sunt obligati să opereze modificările cerute.

(2) Autoritatea de reglementare poate stabili reguli minime obligatorii aplicabile serviciilor postale, serviciului de distribuire a telegramelor si serviciilor financiar-postale, cu respectarea prevederilor cuprinse în prezenta ordonantă, în celelalte acte normative si în instrumentele internationale ratificate sau aprobate de România. Furnizorii de servicii postale au obligatia de a respecta aceste reguli în relatiile cu utilizatorii.

Art. 28. - Publicitatea prin postă trebuie să contină un marcaj distinctiv care să asigure identificarea acesteia ca atare, pe ambalajul trimiterii sau pe trimiterea în sine, în conditii stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 29. - (1) Orice trimitere postală care este distribuită de un furnizor de servicii postale trebuie să fie marcată corespunzător cu denumirea sau marca comercială a furnizorului respectiv.

(2) Orice furnizor de servicii postale care operează o retea postală are obligatia să marcheze toate instalatiile fizice care fac parte din reteaua respectivă, inclusiv cutiile postale, cu un semn distinctiv, care să asigure identificarea furnizorului în cauză.

(3) Autoritatea de reglementare poate stabili conditiile în care furnizorii de servicii postale trebuie să îsi îndeplinească obligatiile prevăzute la alin. (1) si (2).

Art. 30. - (1) Furnizorii de servicii postale au obligatia de a respecta standardele de calitate a serviciilor postale, stabilite de autoritatea de reglementare.

(2) Respectarea standardelor de calitate, stabilite potrivit alin. (1), de către fiecare furnizor de serviciu universal va face anual obiectul evaluării unui organism independent de furnizorul în cauză, în conditii stabilite de autoritatea de reglementare. Raportul de evaluare se publică anual pe cheltuiala furnizorului de servicii postale si în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 31. - (1) Furnizorii de servicii postale au obligatia să stabilească un mecanism simplu, transparent si accesibil de solutionare a reclamatiilor primite de la utilizatori, în special în ceea ce priveste pierderea, distrugerea partială ori totală sau deteriorarea trimiterilor postale, precum si nerespectarea standardelor de calitate a serviciilor.

(2) Mecanismul de solutionare a reclamatiilor prevăzut la alin. (1) trebuie să prevadă:

a) proceduri pentru determinarea furnizorului de servicii postale căruia îi revine răspunderea, în cazul în care sunt implicati 2 sau mai multi asemenea furnizori;

b) proceduri care să permită solutionarea echitabilă si promptă a reclamatiilor, precum si un sistem adecvat de rambursare sau compensare.

(3) Mecanismul de solutionare a reclamatiilor prevăzut la alin. (1) si (2) este supus spre aprobare autoritătii de reglementare, într-un termen stabilit de aceasta. În cazul în care apreciază că mecanismul propus nu îndeplineste conditiile prevăzute la alin. (1) si (2), autoritatea de reglementare poate solicita modificarea corespunzătoare a acestuia.

(4) Informatiile privind numărul de reclamatii adresate furnizorului de serviciu universal, precum si modul în care acestea au fost solutionate se publică o dată cu raportul de evaluare prevăzut la art. 30 alin. (2).

(5) În cazul în care reclamatia adresată furnizorului de servicii postale nu a fost solutionată în mod satisfăcător, utilizatorul în cauză poate introduce o cerere de chemare în judecată la instanta competentă.

Art. 32. - (1) Răspunderea fată de utilizatori pentru serviciile postale neincluse în sfera serviciului universal se stabileste conform contractelor încheiate cu utilizatorii, în conditiile prevăzute de prezenta ordonantă si de celelalte dispozitii legale în vigoare.

(2) Răspunderea fată de utilizatori pentru serviciile postale incluse în sfera serviciului universal, prestate de furnizorii de serviciu universal, se stabileste, cu respectarea prevederilor prezentei ordonante si a celorlalte dispozitii legale în vigoare, prin clauzele contractului-cadru, care se avizează de autoritatea de reglementare si se publică pe cheltuiala furnizorului de serviciu universal, în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

 

CAPITOLUL IX

Emiterea si comercializarea timbrelor si efectelor postale

 

Art. 33. - Plata tarifelor percepute pentru serviciile postale se poate face prin intermediul sistemelor de francare sau prin alte metode, în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 34. - Conditiile de emitere, tipărire, punere în circulatie si de retragere din circulatie a timbrelor si efectelor postale se stabilesc de autoritatea de reglementare.

Art. 35. - (1) Timbrele postale se pot valorifica atât la valoarea lor nominală, cât si la valoarea lor filatelică. În situatii exceptionale ele se pot valorifica si la pretul de cost, cu acordul prealabil al autoritătii de reglementare.

(2) Timbrele postale se pot comercializa atât în tară, cât si în străinătate sau pot forma obiectul schimburilor filatelice, în conditiile legii.

(3) Comercializarea timbrelor postale se efectuează în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare, tinându-se seama de prevederile întelegerilor internationale în domeniu, la care România este parte.

Art. 36. - (1) Componenta si modul de administrare a Conservatorului de timbre se stabilesc de autoritatea de reglementare.

(2) Bunurile aflate în componenta Conservatorului de timbre sunt bunuri de patrimoniu.

(3) Administrarea Conservatorului de timbre se realizează de către o persoană juridică de drept public sau de drept privat, anume desemnată de autoritatea de reglementare.

 

CAPITOLUL X

Conditiile de acceptare a trimiterilor postale

 

Art. 37. - (1) Furnizorul de servicii postale are obligatia de a presta serviciile pentru care este autorizat, în conditiile prezentei ordonante, atât timp cât, în mod cumulativ:

a) sunt întrunite atât conditiile de acceptare a trimiterilor postale prevăzute de prezentul capitol si de regulile stabilite potrivit art. 27, cât si, pentru trimiterile postale internationale, conditiile prevăzute de întelegerile

internationale la care România este parte si conditiile de acceptare stabilite de tările de destinatie;

b) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale sunt posibile cu personalul si mijloacele obisnuite de care dispune furnizorul respectiv;

c) colectarea, sortarea, transportul si livrarea trimiterilor postale nu sunt împiedicate de împrejurări de fortă majoră, caz fortuit ori ca urmare a faptei expeditorului sau a faptei unei terte persoane pentru care furnizorul de servicii postale nu este chemat, potrivit legii, să răspundă.

(2) Furnizorul de servicii postale se poate prevala de prevederile alin. (1) lit. a) numai în cazul în care a făcut publice conditiile de acceptare a trimiterilor postale, prin afisare la punctul de acces la care se depune trimiterea postală în cauză.

Art. 38. - (1) Sunt excluse de la colectare, sortare, transport si livrare:

a) trimiterile postale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si numai pe o portiune din parcurs, cu exceptia cazurilor în care se prezintă o autorizatie specială dată de organele

competente;

b) trimiterile postale al căror ambalaj prezintă inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum si trimiterile postale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;

c) trimiterile postale care prezintă etichete sau inscriptii vechi neîndepărtate.

(2) Următoarele categorii de trimiteri postale sunt admise la colectare, sortare, transport si livrare numai dacă, pe lângă conditiile generale, sunt îndeplinite si conditiile speciale prevăzute pentru transportul acestor

mărfuri, astfel:

a) trimiterile postale constând în bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si altele similare, în conditiile prevăzute prin aceste dispozitii;

b) trimiterile postale constând în bunuri al căror transport, încărcare, descărcare sau transbordare prezintă greutăti privind manipularea fată de mijloacele sau instalatiile furnizorului de servicii postale, în conditiile tehnice si de exploatare convenite de furnizor cu expeditorul, pentru fiecare caz.

Art. 39. - (1) Atunci când natura bunului care face obiectul unei trimiteri postale cere ca el să fie ambalat, expeditorul trebuie să protejeze acest bun astfel încât să fie ferit de pierderea totală sau partială, precum si de deteriorare, si să nu poată pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri, pe toată durata operatiunilor de colectare, sortare, transport si livrare.

(2) Ambalajul folosit de expeditor trebuie să fie suficient si să corespundă standardelor si normelor tehnice în vigoare.

(3) Ambalajul se consideră ca suficient în cazul în care se apreciază că el protejează trimiterea postală, de la depunerea ei la punctul de acces până la eliberarea ei destinatarului, în conditii normale de colectare, sortare, transport si livrare.

(4) Trimiterile postale care, prin natura lor, nu au nevoie de ambalaj se pot depune si neambalate. Furnizorul de servicii postale poate pretinde expeditorului ca aceste mărfuri neambalate să fie grupate în unităti mai mari, care să faciliteze operatiunile de colectare, sortare, transport si livrare.

(5) Dacă pentru anumite trimiteri postale sunt necesare măsuri speciale de manipulare si depozitare, în functie de natura lor, expeditorul trebuie să aplice etichete sugestive, care să indice modul de manipulare si depozitare. Furnizorul de servicii postale poate pretinde expeditorului folosirea unor etichete tipizate.

 

CAPITOLUL XI

Răspunderea pentru furnizarea serviciilor postale

 

Art. 40. - (1) Furnizorul de servicii postale este răspunzător fată de utilizatori pentru:

a) prestarea serviciului, în conditiile prevăzute de lege si de contractul încheiat cu expeditorul;

b) paguba care rezultă din pierderea totală sau partială sau din deteriorarea trimiterii postale, survenită din momentul depunerii acesteia la punctul de acces si până la livrarea către destinatar.

(2) Termenul de introducere a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale si termenul de păstrare pentru trimiterile postale interne este de 6 luni, iar pentru trimiterile externe este cel stabilit prin întelegerile internationale la care România este parte si se calculează de la data depunerii trimiterii postale la punctul de acces.

(3) Termenul de solutionare a reclamatiei prealabile adresate furnizorului de servicii postale este de 3 luni pentru trimiterile postale interne, iar pentru trimiterile externe este cel stabilit prin întelegerile internationale la care România este parte si se calculează de la data introducerii reclamatiei.

(4) Reclamatia prealabilă poate fi introdusă de expeditor sau de destinatar.

Art. 41. - (1) Termenul pentru introducerea actiunii în justitie este de 6 luni pentru trimiterile postale interne si de un an pentru cele externe.

(2) Termenul prevăzut la alin. (1) se socoteste de la data primirii răspunsului la reclamatia prealabilă sau, în cazul în care nu s-a răspuns la reclamatia prealabilă introdusă în termen, de la expirarea termenului de solutionare a acesteia.

(3) Actiunea nu poate fi introdusă dacă nu se face dovada introducerii reclamatiei prealabile în termen.

Art. 42. - (1) Expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare valorii reale a prejudiciului cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau partială sau prin deteriorarea trimiterii, valoare care nu va depăsi limitele prevăzute la art. 43. Pagubele indirecte si beneficiile nerealizate nu se despăgubesc.

(2) Expeditorul poate renunta la dreptul său de despăgubire în favoarea destinatarului.

Art. 43. - (1) Furnizorii de servicii postale răspund pentru trimiterile postale interne, după cum urmează:

a) în caz de pierdere, furt sau distrugere totală:

1. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere postală care face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

2. cu întreaga valoare declarată, pentru o trimitere postală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, până în momentul livrării la destinatar;

3. cu întreaga valoare a rambursului, pentru o trimitere postală care face obiectul unui serviciu de trimitere contra ramburs, după livrarea acesteia destinatarului, când furnizorul de servicii postale a omis încasarea rambursului de la destinatar;

4. cu întreaga sumă depusă la punctul de acces, pentru mandate, în conditiile prevăzute la art. 46;

5. cu suma reprezentând de 10 ori tariful unui serviciu de trimitere recomandată, pentru trimiterile postale care fac obiectul unui asemenea serviciu;

6. cu suma reprezentând de 10 ori tariful pentru un colet care nu face obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată, indiferent de greutate;

b) în caz de pierdere partială, distrugere partială sau deteriorare:

1. cu valoarea declarată pentru partea lipsă, distrusă sau deteriorată, înscrisă în nota de inventar, pentru trimiterile de corespondentă depuse deschise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

2. cu cota-parte corespunzătoare greutătii lipsă din valoarea declarată, pentru trimiterile de corespondentă depuse închise, care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

3. cu cota-parte din despăgubirea prevăzută la lit. a) pct. 6, stabilită în raport cu greutatea lipsă sau cu greutatea continutului deteriorat, pentru coletele care nu fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată;

4. cu valoarea efectivă a prejudiciului, care nu poate depăsi valoarea declarată si nici valoarea reală, luată în considerare la locul si în momentul prezentării coletului, a continutului lipsă sau deteriorat, pentru coletele care fac obiectul unui serviciu de trimitere cu valoare declarată.

(2) Furnizorii de servicii postale răspund pentru telegrame, cu contravaloarea tarifelor încasate la depunerea la punctul de acces, în următoarele cazuri:

1. telegrama nu a fost livrată;

2. telegrama a fost livrată mai târziu decât ar fi ajuns prin serviciile postale care utilizează transportul terestru;

3. continutul telegramei a fost denaturat.

(3) Pierderea completă a continutului este echivalentă cu pierderea trimiterii postale.

(4) Când expeditorul a declarat o valoare mai mică decât cea reală, despăgubirea este la nivelul valorii declarate.

(5) Despăgubirile prevăzute la alin. (1) lit. a) pct. 1, 2 si 3 nu pot depăsi valoarea reală a bunului care face obiectul trimiterii postale.

(6) În afara despăgubirilor prevăzute la alin. (1) lit. a) se restituie si tarifele încasate la depunerea trimiterii postale la punctul de acces.

(7) În cazul neefectuării prestatiilor care constituie caracteristici suplimentare ale serviciilor cu valoare adăugată, nominalizate de expeditor prin indicatii speciale, se restituie numai tarifele încasate suplimentar fată de tarifele aplicabile pentru serviciul postal standard.

Art. 44. - (1) În toate cazurile mentionate la art. 43 furnizorul de servicii postale este exonerat de răspundere în următoarele situatii:

a) paguba s-a produs ca urmare a faptei expeditorului;

 b) paguba s-a produs ca urmare a faptei unei terte persoane pentru care furnizorul de servicii nu este chemat, potrivit legii, să răspundă;

c) trimiterea a fost primită fără obiectii de către destinatar;

d) paguba s-a produs ca urmare a unui caz de fortă majoră sau a cazului fortuit; în acest caz expeditorul are dreptul la restituirea tarifelor achitate, cu exceptia tarifului de asigurare.

(2) Furnizorul de servicii postale nu răspunde pentru trimiterile postale în cazurile care nu sunt mentionate la art. 43.

Art. 45. - Trimiterile postale care nu au putut fi livrate destinatarilor si nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii postale după expirarea termenului de introducere a reclamatiei prealabile si de păstrare prevăzut la art. 40 alin. (2).

Art. 46. - (1) Furnizorii de servicii postale sunt răspunzători de sumele transmise prin intermediul serviciului de mandate până în momentul în care acestea au fost plătite, în conditiile prevăzute de regulile aplicabile acestui serviciu, stabilite potrivit art. 27.

(2) Sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora la punctele de acces, rămân, definitiv câstigate, furnizorilor de servicii postale.

(3) După expirarea termenului prevăzut la alin. (2) nu pot fi primite reclamatii referitoare la mandatele în cauză, indiferent de motivul sau obiectul acestora.

(4) Tarifele percepute de furnizorii de servicii postale pentru serviciul de mandate nu se restituie, chiar dacă mandatele rămân neplătite, cu conditia ca neplata să nu fie imputabilă furnizorului de servicii postale.

Art. 47. - Furnizorul de servicii postale răspunde pentru trimiterile postale externe în conformitate cu prevederile instrumentelor internationale ratificate sau aprobate de România.

Art. 48. - Expeditorii răspund fată de furnizorii de servicii postale pentru daunele rezultate din natura periculoasă a bunurilor care fac obiectul trimiterilor postale si pentru cele care se datorează ambalajului insuficient, în limita valorii daunelor si a sumelor plătite ca despăgubire altor beneficiari ai serviciilor postale ale căror trimiteri postale au fost deteriorate din această cauză.

 

CAPITOLUL XII

Autoritatea de reglementare

 

Art. 49. - (1) În exercitarea atributiilor prevăzute de prezenta ordonantă autoritatea de reglementare respectă următoarele principii:

a) asigurarea dreptului de acces la serviciul universal;

b) promovarea intereselor utilizatorilor, în special ale celor cu handicap, boli cronice, de vârstă înaintată, cu venituri mici sau care locuiesc în zone izolate, în zone din perimetrul rural sau în zone cu densitate demografică redusă;

c) promovarea eficientei economice a furnizorilor de servicii postale;

d) asigurarea sustenabilitătii economice a activitătilor pe care furnizorii de servicii postale sunt obligati sau autorizati să le efectueze.

(2) Pentru scopurile aplicării prezentei ordonante atributiile autoritătii de reglementare sunt îndeplinite de Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

(3) Autoritatea de reglementare este, de asemenea, împuternicită:

a) să ia orice măsuri necesare în vederea organizării aplicării prezentei ordonante;

b) să asigure supravegherea respectării prevederilor prezentei ordonante, a măsurilor luate în aplicarea acesteia, precum si a drepturilor si obligatiilor rezultate din autorizatiile acordate sau recunoscute ca valabile pe baza prezentei ordonante, putând lua orice măsuri pe care le apreciază necesare în acest scop.

(4) Autoritatea de reglementare poate delega îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (3) unei alte persoane juridice de drept public.

Art. 50. - Autoritatea de reglementare poate solicita furnizorilor de servicii postale orice informatii necesare în vederea exercitării atributiilor prevăzute la art. 49 alin. (3).

Art. 51. - (1) Pentru exercitarea atributiilor prevăzute la art. 49 alin. (3) lit. b) autoritatea de reglementare percepe un tarif de monitorizare anual, în cuantum de 0,1% din cifra de afaceri a furnizorilor de servicii postale autorizati în conditiile prezentei ordonante.

(2) În cazul în care autoritatea de reglementare a delegat îndeplinirea atributiilor prevăzute la art. 49 alin. (3) lit. b) unei alte persoane juridice de drept public, tariful de monitorizare prevăzut la alin. (1) va fi perceput de către această persoană.

(3) Sumele rezultate din încasarea tarifului de monitorizare se retin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispozitia autoritătii de reglementare sau a persoanei juridice prevăzute la alin. (2), după caz, si vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.

(4) Sumele rămase neutilizate, stabilite la sfârsitul exercitiului bugetar ca diferentă între veniturile încasate si cheltuielile efectuate, se reportează în anul următor.

(5) Cifra de afaceri prevăzută la alin. (1) este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exercitiu financiar, din care se scad sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată.

Art. 52. - În cazurile prevăzute la art. 5 alin. (3), (5) si (6), art. 6 alin. (2) si (3), art. 7 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2), art. 11 lit. e), art. 15 alin. (4), art. 16 alin. (3), art. 17 alin. (3) si (5), art. 19, art. 22 alin. (2), (5) si (6), art. 24 alin. (3), (4), (5) si (6), art. 27, art. 28, art. 29 alin. (3), art. 30, art. 31 alin. (3), art. 32 alin. (2), art. 33, art. 34, art. 35 alin. (3) si art. 36 alin. (1), în care autoritatea de reglementare este împuternicită să stabilească anumite obligatii sau anumite conditii, standarde, reguli, proceduri sau termene, autoritatea de reglementare este, de asemenea, împuternicită să stabilească sanctiunile aplicabile pentru nerespectarea acestor obligatii, conditii, standarde, reguli, proceduri sau termene.

Art. 53. - Autoritatea de reglementare participă la negocierea sau semnarea acordurilor internationale cu autoritătile de reglementare în domeniul postal ale altor tări.

 

CAPITOLUL XIII

Regim sanctionator si dispozitii procedurale

 

Art. 54. - (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonante revine autoritătii de reglementare, care actionează prin personalul de control împuternicit în acest scop.

(2) Autoritatea de reglementare poate delega exercitarea atributiilor prevăzute la alin. (1) unei alte persoane juridice de drept public cu atributii de supraveghere si control în domeniul comunicatiilor.

Art. 55. - În exercitarea atributiilor de control personalul împuternicit în acest scop al autoritătii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2) poate solicita furnizorilor de servicii postale informatiile care îi sunt necesare, mentionând baza legală si scopul solicitării, si poate stabili termene până la care aceste informatii să îi fie furnizate, sub sanctiunea prevăzută de prezenta ordonantă.

Art. 56. - (1) Personalul de control, împuternicit în acest scop, al autoritătii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2) poate să solicite declaratii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente; de asemenea, este autorizat să facă inspectii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, si să primească, la convocare sau la fata locului, informatii si justificări.

(2) La solicitarea personalului de control, împuternicit în acest scop, al autoritătii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2), ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne sunt obligati să acorde tot sprijinul pentru a permite exercitarea puterilor de investigare prevăzute la alin. (1).

Art. 57. - (1) Autoritătile publice si institutiile publice sunt obligate să permită personalului de control, împuternicit în acest scop, al autoritătii de reglementare sau, după caz, al persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2) accesul la documentele, datele si informatiile detinute de acestea, în măsura în care sunt necesare îndeplinirii atributiilor de control ale autoritătii de reglementare sau, după caz, ale persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2), fără a se putea opune caracterului de secret de stat sau secret de serviciu al unor asemenea documente, date si informatii.

(2) Personalul de control, împuternicit în acest scop, primind acces la documentele, datele si informatiile mentionate la alin. (1), este tinut de respectarea strictă a caracterului de secret de stat sau secret de serviciu atribuit legal respectivelor documente, date si informatii.

Art. 58. - Constituie contraventii următoarele fapte, dacă nu sunt săvârsite în astfel de conditii încât să constituie infractiuni:

1. depunerea la un punct de acces a următoarelor categorii de trimiteri postale:

a) trimiteri postale constând în bunuri care, prin natura lor sau prin modul cum sunt ambalate, pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri;

b) trimiteri postale al căror ambalaj prezintă inscriptii care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, precum si trimiterile postale constând în bunuri care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri, dacă se depun neambalate;

c) trimiteri postale constând în bunuri al căror transport este interzis prin dispozitii legale, fie chiar si numai pe o portiune din parcurs, cu exceptia cazurilor în care se prezintă o autorizatie specială dată de organele competente;

d) trimiteri postale constând în bunuri pentru care sunt stabilite conditii speciale de transport, prin dispozitii legale administrative, economice, sanitare, veterinare, fitosanitare si altele similare, cu încălcarea conditiilor obligatorii prevăzute prin aceste dispozitii;

2. introducerea în trimiterile postale cu tarif inferior a unor trimiteri postale pentru care sunt stabilite tarife superioare sau tarife care prin însumare depăsesc tariful trimiterii în care au fost introduse;

3. francarea trimiterilor postale cu timbre decupate din efecte postale sau din alte formulare cu marcă postală imprimată ori cu mărci postale întrebuintate sau prin oricare alt mijloc fraudulos;

4. împiedicarea instalării cutiilor postale sau a instalatiilor fizice care constituie puncte de contact;

5. distrugerea sau deteriorarea cutiilor postale sau a instalatiilor fizice care constituie puncte de contact ori deschiderea lor neautorizată;

6. amplasarea în vecinătatea sau pe suprafata unui obiect a oricăror semne, inscriptii, mărci, embleme sau alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cutiile postale sau cu instalatiile fizice care constituie puncte de contact;

7. introducerea în cutiile postale sau în instalatiile fizice care constituie puncte de contact a unor bunuri care pot pricinui pagube persoanelor, mediului, instalatiilor utilizate sau celorlalte bunuri;

8. încălcarea drepturilor acordate furnizorilor de servicii postale în temeiul art. 11;

9. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 7 alin. (1), dacă nu sunt aplicabile prevederile art. 7 alin. (2);

10. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 8, 9 sau 10;

11. prestarea sau oferirea către public a serviciilor care fac obiectul unui drept rezervat, în temeiul art. 12, unui furnizor de serviciu universal, fără consimtământul acestuia;

12. colectarea trimiterilor de corespondentă care fac obiectul unui serviciu rezervat, urmată de livrarea acestora către alte persoane decât furnizorul de serviciu universal căruia i-a fost rezervat dreptul de a presta serviciul în cauză, fără consimtământul acestuia din urmă;

13. utilizarea de semne, inscriptii, mărci, embleme, stampile sau orice alte mijloace de identificare care pot genera riscul de confuzie cu cele utilizate de un furnizor de serviciu universal;

14. prestarea sau oferirea către public de servicii postale de către persoane care nu sunt autorizate să furnizeze servicii postale în sensul prezentei ordonante;

15. prestarea sau oferirea către public a altor servicii postale decât cele pentru care a fost obtinută licenta individuală sau autorizatia generală;

16. nerespectarea obligatiilor prevăzute în licentele individuale sau a obligatiilor care incumbă titularilor autorizatiei generale, stabilite potrivit prevederilor art. 15 sau ale art. 16, după caz;

17. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 22 alin. (1), (2), (4) sau (5), art. 23, 24 sau 25;

18. încălcarea prevederilor art. 26;

19. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 27;

20. încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 28, art. 29 alin. (1) si (2), art. 30, 31, art. 32 alin. (2), art. 35 sau art. 37;

21. furnizarea de informatii inexacte sau nefurnizarea informatiilor solicitate conform prevederilor art. 50;

22. furnizarea de documente, înregistrări si evidente într-o formă incompletă în timpul controlului desfăsurat conform prevederilor art. 54-57;

23. refuzul de a se supune unui control desfăsurat conform prevederilor art. 54-57.

Art. 59. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 58 se sanctionează astfel:

a) cele de la pct. 1-8, cu amendă de la 500.000 lei la 5.000.000 lei;

b) cele de la pct. 9-23, cu amendă de la 5.000.000 lei la 250.000.000 lei, iar pentru furnizorii de servicii postale cu o cifră de afaceri de peste 5.000.000.000 lei, cu o amendă în sumă de până la 5% din cifra de afaceri; de asemenea, în situatiile în care gravitatea faptei o justifică, autoritatea de reglementare poate decide, după caz, respingerea cererii de acordare a licentei individuale, neacordarea autorizatiei generale ori retragerea licentei individuale sau a autorizatiei generale.

(2) Cuantumul amenzilor poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei.

(3) Individualizarea sanctiunii în cazul săvârsirii uneia dintre contraventiile prevăzute la art. 58 pct. 9-23 se face tinându-se seama de gravitatea faptei si a consecintelor sale asupra concurentei, după criteriile cifrei de afaceri a contravenientului si ale cotei de piată detinute de acesta.

Art. 60. - (1) Autoritatea de reglementare poate obliga furnizorii de servicii postale la plata unor amenzi administrative în sumă de până la 100.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată si data de la care acestea se calculează, pentru a-i determina:

a) să furnizeze în mod complet si corect informatiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 50 sau 55;

b) să se supună controlului prevăzut la art. 54-57;

c) să se conformeze în termenul stabilit măsurilor luate de autoritatea de reglementare sau, după caz, de persoana juridică prevăzută la art. 54 alin. (2), în temeiul atributiilor de control mentionate la art. 54.

(2) Nivelul maxim al amenzilor administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei.

(3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor administrative stabilite la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispozitia autoritătii de reglementare, si vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.

Art. 61. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 58 se constată de către personalul de control, împuternicit în acest scop, al autoritătii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2), iar cele prevăzute la art. 58 pct. 1-8, si de către ofiterii si subofiterii din cadrul Ministerului de Interne.

(2) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 58 pct. 1-8 se aplică de către personalul de control prevăzut la alin. (1) sau de către ofiteri sau subofiteri din cadrul Ministerului de Interne.

(3) Sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 58 pct. 9-23, precum si amenzile administrative prevăzute la art. 60 se aplică de către organele de conducere ale autoritătii de reglementare sau ale persoanei juridice prevăzute la art. 54 alin. (2).

(4) Actul prin care se aplică sanctiunile pentru contraventiile prevăzute la art. 58 sau amenzile administrative prevăzute la art. 60, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

Art. 62. - Bunurile ce fac obiectul contraventiilor prevăzute la art. 58 pct. 1 vor fi confiscate si valorificate, în conditiile legii.

Art. 63. - În măsura în care prezenta ordonantă nu dispune altfel, contraventiilor prevăzute la art. 58 li se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 64. - Orice persoană care utilizează sau divulgă în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonantă documente sau informatii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunostintă în îndeplinirea atributiilor de serviciu ori în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată si la repararea prejudiciului cauzat.

 

CAPITOLUL XIV

Dispozitii finale si tranzitorii

 

Art. 65. - (1) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei este organul administratiei publice centrale care are sarcina de a organiza si de a supraveghea îndeplinirea obligatiilor ce rezultă pentru România din actele Uniunii Postale Universale si din alte instrumente juridice internationale în domeniul postal la care România este parte.

(2) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei reprezintă administratia postală română în relatiile cu toate organizatiile internationale.

(3) Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei poate delega îndeplinirea atributiilor prevăzute la alin. (1) si (2) altor persoane juridice, de drept public sau de drept privat.

Art. 66. - În situatii exceptionale, precum stare de asediu, stare de urgentă, dezastre sau calamităti, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, în colaborare cu Ministerul Apărării Nationale si cu celelalte institutii din sistemul national de apărare, poate dispune reorganizarea, restrângerea sau suspendarea temporară a serviciilor postale, făcând publică această decizie.

Art. 67. - Autorizatiile existente rămân valabile timp de un an de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, perioadă în care, la cerere, acestea trebuie înlocuite cu autorizatia generală sau licenta individuală, potrivit prevederilor prezentei ordonante, respectând termenul de valabilitate din autorizatia initială, fără a fi necesară achitarea unei noi taxe de autorizare.

Art. 68. - Organizarea evidentei contabile separate, potrivit art. 24, de către furnizorii de servicii postale care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, sunt autorizati să presteze asemenea servicii în baza Legii serviciilor postale nr. 83/1996 se va realiza în termen de 6 luni de la această dată. În situatii exceptionale autoritatea de reglementare poate autoriza prelungirea acestui termen cu încă 6 luni.

Art. 69. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă:

a) Legea serviciilor postale nr. 83/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 156 din 22 iulie 1996;

b) Ordonanta Guvernului nr. 116/1999 pentru modificarea si completarea Legii serviciilor postale nr. 83/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 426 din 31 august 1999;

c) Legea nr. 5/2001 privind scutirea de taxe pentru expedierea unor publicatii destinate diasporei românesti, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 5 februarie 2001;

d) orice alte dispozitii contrare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 31.

 

ANEXĂ

 

Taxele de autorizare pentru servicii postale:

 

a) pe raza unei localităti cu:

- până la 100.000 de locuitori: 3.000.000 lei;

- între 100.000-500.000 de locuitori: 5.000.000 lei;

- mai mult de 500.000 de locuitori: 9.000.000 lei;

b) pe raza unui judet: 15.000.000 lei;

c) pe raza a 5 sau mai multe judete sau pe teritoriul national: 50.000.000 lei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului

privind activitatea de privatizare pe anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 9 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societătilor comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli al Ministerului Turismului privind activitatea de privatizare pe anul 2002, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 60.

 

ANEXĂ

 

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

al Ministerului Turismului pentru activitatea de privatizare pe anul 2002

 

- mii lei

Nr. crt.

Denumirea indicatorilor

Prevederi anuale

II.

Venituri - total, din care:

300.000.000

1.

Venituri din privatizare

275.000.000

2.

 

Venituri din dividende

25.000.000

II.

Cheltuieli - total, din care:

300.000.000

 

a) cheltuieli proprii de organizare, functionare, deplasări, publicitate, mijloace fixe, obiecte de inventar, efectuate în scopul privatizării

40.000.000

 

b) cheltuieli legate de plata onorariilor pentru consultanti sau firme de avocatură si cele pentru pregătirea si realizarea privatizării societătilor comerciale

11.000.000

 

c) costurile implicate de dizolvarea si lichidarea societătilor comerciale

1.000.000

 

d) sume plătite efectiv cumpărătorilor în executarea garantiilor acordate acestora de Ministerul Turismului si/sau cheltuielile efectuate pentru combaterea ori stingerea pretentiilor formulate de cumpărători

2.000.000

 

e) sume plătite ca despăgubiri în conformitate cu prevederile Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945 - 22 decembrie 1989

5.000.000

 

f) cheltuielile privind taxele la instantele judecătoresti, registre ale actionarilor, comisioane bancare pentru depozitare de actiuni etc., efectuate în cadrul procesului de privatizare

1.000.000

 

g) vărsăminte la trezoreria statului într-un cont special deschis pe seama Ministerului Finantelor Publice

240.000.000

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea alin. (1) al art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale

în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Alineatul (1) al articolului 2 din Hotărârea Guvernului nr. 1.245/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 830 din 21 decembrie 2001, se completează cu literele e)-h) cu următorul cuprins:

“e) ambulatorii de spital care au sediul comun cu spitalul, cu exceptia specialitătilor paraclinice;

f) centre de diagnostic si tratament si centre medicale, unităti cu personalitate juridică, autorizate si/sau acreditate potrivit dispozitiilor legale în vigoare, până la reorganizarea acestora conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998, aprobată cu modificări si completări prin Legea nr. 629/2001;

g) ambulatorii de specialitate ale spitalelor, care nu au sediul comun cu spitalul, până la data de 31 martie 2002;

h) ambulatoriile de specialitate ale spitalelor în care se desfăsoară activitate de învătământ medical, potrivit legii.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 62.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind completarea componentei Grupului de lucru pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni

referitor la îmbunătătirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Componenta Grupului de lucru pentru elaborarea si monitorizarea Planului de actiuni referitor la îmbunătătirea mediului de afaceri, stabilită prin Hotărârea Guvernului nr. 803/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 516 din 29 august 2001, se completează cu domnul Cozmin Dobran, consilier al ministrului afacerilor externe, si cu domnul Daniel Diviricean, director în Ministerul Informatiilor Publice, în calitate de membri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul dezvoltării si prognozei,

Mihai David,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

Ministrul informatiilor publice,

Vasile Dîncu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 67.