MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 88         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 2 februarie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

11. - Ordonantă pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul “Asistentă în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România”, semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

Memorandum de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul “Asistentă în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România”

 

33. - Ordonantă privind reglementarea eliberării certificatelor si adeverintelor de către autoritătile publice centrale si locale

 

34. - Ordonantă privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată, precum si interconectarea acestora

 

69. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 680/2001 privind organizarea si desfăsurarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2002

 

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru ratificarea Memorandumului de finantare convenit între Guvernul României

si Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul “Asistentă în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România”, semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. I.8 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Se ratifică Memorandumul de finantare convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul “Asistentă în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA în România”, semnat la Bruxelles la 16 iulie 2001 si la Bucuresti la 10 octombrie 2001.

Art. 2. - În cadrul contractelor încheiate cu contractorii locali pentru furnizarea de bunuri si servicii plătile pot fi efectuate si în moneda euro.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 11.

 

CCI 2001.CE.16.P.AT.002

 

MEMORANDUM DE FINANTARE*)

convenit între Guvernul României si Comisia Europeană privind grantul acordat în cadrul Instrumentului pentru Politici Structurale de Preaderare pentru proiectul “Asistentă în vederea organizării comitetelor de monitorizare

ISPA în România”

 

Comisia Europeană, denumită în continuare Comisia, actionând pentru si în numele Comunitătii Europene, denumită în continuare Comunitatea, reprezentată, în vederea încheierii prezentului memorandum de finantare, de directorul general pentru politică regională, domnul Guy Crauser, pe de o parte, si Guvernul României, reprezentat de doamna Hildegard Carola Puwak, ministrul Ministerului Integrării Europene, Bucuresti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5, cod postal 71201, denumit în continuare Beneficiarul, pe de altă parte, au convenit următoarele:


*) Traducere.

 

ARTICOLUL 1

Scopul memorandumului de finantare

 

Scopul acestui memorandum de finantare este un grant din partea Comunitătii pentru acordarea de asistentă tehnică în vederea organizării comitetelor de monitorizare ISPA, în conditiile descrise în anexa I, începând cu a doua serie de reuniuni si acoperind cel putin 3 reuniuni ale Comitetului de monitorizare ISPA. Relatiile, raportarea si obligatiile stabilite între membrii Comitetului de monitorizare ISPA, presedintele acestuia si Comunitate sunt cele prevăzute în memorandumurile de finantare ISPA semnate.

Beneficiarului i se va acorda grantul în conditiile prevăzute în prezentul memorandum de finantare, care constă din conditiile speciale si anexele la acestea, prin prezenta Beneficiarul declarând că a luat cunostintă de aceste conditii si le acceptă ca atare. Beneficiarul acceptă grantul si îsi asumă întreaga responsabilitate pentru îndeplinirea operatiunii.

 

ARTICOLUL 2

Perioada de executie

 

Perioada generală de executie a operatiunii prevăzute în acest memorandum de finantare pentru acordarea grantului este de la data semnării acestuia până la data de 31 decembrie 2003. Perioada medie de desfăsurare a reuniunilor Comitetului de monitorizare ISPA este în mod normal de două zile, iar Comitetul de monitorizare ISPA se poate reuni de cel putin două ori pe an în cadrul perioadei generale de executie a operatiunii.

 

ARTICOLUL 3

Finantarea operatiunii

 

Costul total al operatiunii si cheltuielile eligibile pentru finantarea comunitară sunt estimate la 160.000 euro, după cum se prezintă în anexa III. Comunitatea Europeană se obligă să acorde un buget maxim de 160.000 euro, echivalent cu 100% din costurile eligibile totale specificate în paragraful 1, suma finală urmând să fie stabilită în concordantă cu art. 17 din anexa II.

Orice dobândă obtinută din sumele depuse în contul bancar deschis în acest scop va fi folosită pentru scopul acestui grant.

 

ARTICOLUL 4

Raportarea tehnică si financiară si sistemul de plăti

 

Un prim raport financiar si copii de pe documentelesuport vor fi transmise după încheierea celei de-a doua reuniuni a Comitetului de monitorizare ISPA. Pentru aplicarea art. 15(1) optiunea 2 din anexa II avansul va fi limitat la 50% din costurile eligibile.

Avans: 80.000 euro Plata finală estimativă: 80.000 euro (conform prevederilor din anexa II)

Plătile se vor efectua în contul:

Titular de cont: Fondul National

Adresa băncii:

Codul băncii:

Art. 9.2 si art. 14 paragrafele 2, 3 si 4 din anexa II nu sunt aplicabile acestui memorandum de finantare. Cheltuielile eligibile sunt prezentate în anexa III la acest memorandum de finantare.

 

ARTICOLUL 5

Puncte de contact

 

Orice comunicare referitoare la acest memorandum de finantare trebuie făcută în scris, trebuie să specifice codul si titlul operatiunii si trebuie transmisă la următoarea adresă:

Pentru Comisie:

Cererile de plată si rapoartele anexate la acestea, precum si cererile de modificare a aranjamentelor bancare vor fi transmise către:

Comisia Europeană

Directia generală politici regionale

În atentia domnului Brian Gray

CSM 1-2/62

Rue de la Loi

B-1049, Bruxelles

O copie va fi transmisă sefului Delegatiei Comisiei

Europene în România.

 

ARTICOLUL 6

Anexe*)

 

Următoarele documente sunt anexate la aceste conditii speciale si formează parte integrantă a memorandumului de finantare:

Anexa I - Descrierea operatiunii

Anexa II - Conditii generale aplicabile granturilor

Comunitătii Europene pentru asistentă financiară externă

Anexa III - Bugetul si cheltuielile eligibile ale operatiunii.

Dacă există un conflict între prevederile din anexa I si cele din conditiile speciale, prevederile din conditiile speciale vor avea precădere. Dacă există un conflict între prevederile din anexele I si III si cele din anexa II, prevederile din anexa II vor avea precădere.

Semnat în trei exemplare originale în limba engleză, două exemplare originale fiind pentru Comisie si un exemplar original pentru Beneficiar.

Semnat la Bruxelles la data de 16 iulie 2001.

Semnat la Bucuresti la 10 octombrie 2001.

 

Pentru Comunitate,

Guy Crauser,

director general

Pentru Beneficiar,

Hildegard Carola Puwak,

ministrul integrării europene,

coordonator national ISPA

 


*) Anexele se publică ulterior.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind reglementarea eliberării certificatelor si adeverintelor

de către autoritătile publice centrale si locale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. IV.6 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - Autoritătile publice centrale si locale eliberează certificate si adeverinte numai în cazurile în care situatiile sau datele a căror confirmare se cere rezultă din documentele detinute de acestea.

Art. 2. - (1) Prin certificat în sensul prezentei ordonante se întelege documentul prin care se confirmă exactitatea sau realitatea unui fapt ori se atestă o anumită calitate în vederea valorificării anumitor drepturi de către persoana care solicită eliberarea acestuia.

(2) Prin adeverintă în sensul prezentei ordonante se întelege documentul prin care se atestă un drept sau un fapt.

Art. 3. - (1) Certificatele si adeverintele se eliberează numai la cererea scrisă a persoanei sau a persoanelor îndreptătite ori a mandatarului acestora si numai în situatia în care confirmarea, respectiv atestarea dreptului sau faptului, le privesc în mod direct.

(2) În cazurile în care reglementările legale în vigoare permit eliberarea certificatelor si a adeverintelor fără prezen- tarea cererii scrise, eliberarea acestora se face ca atare.

(3) Certificatele si adeverintele pot fi eliberate si mandatarului persoanei sau persoanelor îndreptătite.

Art. 4. - (1) Autoritătile publice centrale si locale care eliberează certificate si adeverinte vor retine copii de pe documentele eliberate.

(2) Certificatele si adeverintele eliberate sunt semnate de către conducătorul autoritătii publice centrale sau locale sau de către împuternicitii acestuia, după care se va aplica stampila institutiei.

Art. 5. - Certificatele si adeverintele eliberate vor contine, în mod obligatoriu, pe lângă situatiile sau datele a căror confirmare sau atestare se solicită, si mentionarea documentului din care rezultă acestea.

Art. 6. - În cazul în care eliberarea certificatelor si a adeverintelor este supusă plătii anticipate a unor taxe stabilite prin reglementări legale, în cuprinsul acestora se va face mentiune cu privire la sumele încasate, precum si la modalitatea de plată.

Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonante de către persoanele abilitate să semneze certificate sau adeverinte atrage răspunderea disciplinară, contraventională, materială, civilă sau penală, după caz, conform dispozitiilor legale în vigoare.

Art. 8. - Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă Decretul Consiliului de Stat nr. 86/1950 referitor la reglementarea eliberării certificatelor, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 32 din 1 aprilie 1950.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 33.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociată,

precum si interconectarea acestora

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. 1. - (1) Prezenta ordonantă are ca scop stabilirea unui cadru de reglementare a relatiilor dintre operatorii de retele si furnizorii de servicii în privinta accesului la retelele de comunicatii electronice si a interconectării acestora, precum si în privinta accesului la infrastructura asociată.

(2) Principiile fundamentale ale cadrului de reglementare stabilit în conditiile prezentei ordonante sunt promovarea concurentei, asigurarea interoperabilitătii serviciilor de comunicatii electronice si protejarea intereselor consumatorilor.

(3) Prezenta ordonantă stabileste drepturile si obligatiile operatorilor si ale persoanelor care solicită interconectarea sau accesul la retelele instalate, operate, controlate sau puse la dispozitie de către acestia sau la infrastructura asociată acestor retele.

(4) Prevederile prezentei ordonante nu sunt aplicabile accesului realizat de către utilizatorii finali.

Art. 2. - În întelesul prezentei ordonante, următorii termeni se definesc astfel:

a) retea de comunicatii electronice - sistemele de transmisie si, acolo unde este cazul, echipamentele de comutare sau rutare, precum si orice alte resurse, care permit transportul semnalelor prin fir, radio, fibră optică sau orice alte mijloace electromagnetice, incluzând retelele de comunicatii prin satelit, retelele fixe (cu comutare de circuite sau de pachete, inclusiv Internet) si retelele mobile terestre, sistemele de transport al energiei electrice, în măsura în care sunt utilizate în scopul transmiterii de semnale, retelele utilizate pentru transmiterea comunicatiei audiovizuale si retelele de cablu TV, indiferent de tipul informatiei transportate;

b) serviciu de comunicatii electronice - un serviciu, furnizat de regulă contra cost, care constă, în întregime sau în.principal, în transportul semnalelor prin retelele de comunicatii electronice, inclusiv serviciile de telecomunicatii si serviciile de transmisie prin retelele utilizate pentru comunicatii audiovizuale, dar fără a include serviciile prin care se furnizează continutul transmis prin intermediul retelelor sau serviciilor de comunicatii electronice sau prin care se exercită controlul editorial asupra acestui continut; de asemenea, nu se includ serviciile societătii informationale care nu constau, în întregime sau în principal, în transportul

semnalelor prin intermediul retelelor de comunicatii electronice;

c) retea publică de comunicatii - o retea de comunicatii electronice care este utilizată, în întregime sau în principal, pentru furnizarea de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, indiferent dacă aceste servicii sunt accesibile publicului direct sau prin intermediul altei retele de comunicatii electronice;

d) infrastructură asociată - acele resurse asociate cu o retea de comunicatii electronice sau cu un serviciu de comunicatii electronice care permit sau sustin furnizarea de servicii prin intermediul retelei respective sau al serviciului respectiv; include sistemele de acces restrictionat si ghidurile electronice de programe;

e) sistem de acces restrictionat - orice modalitate tehnică sau dispozitiv prin intermediul căruia accesul sub o formă inteligibilă la un serviciu protejat de difuzare a programelor de radio sau de televiziune se poate face în mod restrictionat, pe bază de abonament sau pe baza altei forme de autorizare individuală prealabilă;

f) operator - o persoană care instalează, operează, controlează sau pune la dispozitie tertilor o retea publică de comunicatii sau elemente ale infrastructurii asociate ori o persoană care este autorizată să instaleze, să opereze, să controleze sau să pună la dispozitie tertilor o retea publică de comunicatii;

g) utilizator - orice persoană fizică sau juridică care utilizează sau solicită un serviciu de comunicatii electronice destinat publicului;

h) abonat - orice persoană fizică sau juridică care a încheiat un contract cu un furnizor de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, în vederea furnizării unor asemenea servicii;

i) utilizator final - un utilizator care nu instalează, nu operează, nu controlează si nu pune la dispozitie tertilor o retea publică de comunicatii si care nu furnizează servicii de comunicatii electronice destinate publicului;

j) acces - reprezintă punerea la dispozitia unui tert de imobile, echipamente sau servicii, în conditii determinate, în mod exclusiv sau neexclusiv, în scopul furnizării de servicii de comunicatii electronice; accesul cuprinde, printre altele:

- accesul la elemente ale retelei si la infrastructura asociată, care poate implica conectarea echipamentelor, prin mijloace fixe sau non-fixe, incluzând accesul la bucla locală si la infrastructura si serviciile necesare furnizării de servicii prin bucla locală;

- accesul la infrastructura fizică, inclusiv clădiri, conducte si piloni;

- accesul la sisteme software relevante, inclusiv la sistemele de asistentă operatională;

- accesul la sisteme de translatare a numerelor sau la sistemele care au o functionalitate echivalentă;

- accesul la retele fixe si mobile, în special pentru roaming;

- accesul la sistemele de acces restrictionat pentru serviciile de televiziune digitală;

- accesul la serviciile de retele virtuale;

k) acces neconditionat - furnizarea de acces la imobile, echipamente sau servicii, după caz, care nu este conditionată de:

- achizitia concomitentă de către solicitant a unor produse sau servicii care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;

- achizitia unui volum impus de produse sau servicii, care excede volumului necesar furnizării tipului de acces solicitat;

- impunerea oricăror conditii comerciale, tehnice sau de altă natură, care nu sunt necesare furnizării tipului de acces solicitat;

l) interconectare - legătura fizică si logică realizată între retelele publice de comunicatii utilizate de aceeasi persoană sau de persoane diferite, pentru a permite utilizatorilor unei persoane să comunice cu utilizatorii aceleiasi persoane sau ai unei persoane diferite ori să aibă acces la serviciile furnizate de o tertă persoană; serviciile pot fi utilizate de către părtile implicate sau de către alte părti care au acces la reteaua respectivă; interconectarea este o formă particulară de acces realizată de operatorii de retele publice de comunicatii;

m) serviciu de programe de televiziune pentru ecran lat - un serviciu de programe de televiziune care constă, în tot sau în parte, în programe produse si editate pentru a fi afisate pe toată suprafata ecranului în format lat; formatul 16:9 este formatul de referintă pentru serviciile de programe de televiziune pentru ecran lat;

n) buclă locală - circuitul fizic care conectează punctul terminal al retelei aflat la punctul de prezentă al abonatului cu repartitorul sau cu un echipament echivalent dintr-o retea publică de telefonie fixă;

o) subbuclă locală - acea buclă locală partială care conectează punctul terminal al retelei aflat la punctul de prezentă al abonatului cu un punct de concentrare sau cu un punct de acces intermediar determinat dintr-o retea publică de telefonie fixă;

p) acces partajat la bucla locală - furnizarea unui acces la bucla locală sau la subbucla locală a operatorului, care să permită beneficiarului utilizarea frecventelor nonvocale ale spectrului de frecvente disponibil pe perechea de fire metalice torsadate; bucla locală poate fi utilizată în continuare de către operator în vederea furnizării serviciului de telefonie către public;

q) colocare - furnizarea spatiului fizic si a resurselor tehnice necesare depozitării si conectării corespunzătoare a echipamentului apartinând beneficiarului acestei forme de acces;

r) roaming - posibilitatea oferită utilizatorilor serviciilor de comunicatii electronice furnizate printr-o retea publică de comunicatii de a primi si transmite apeluri telefonice vocale ori transmisii de date sau de a avea acces la alte servicii de comunicatii electronice atunci când acestia nu se află în aria geografică de acoperire a retelei respective, prin intermediul unei alte retele, în urma încheierii unui acord comercial în acest sens între operatorii sau furnizorii de servicii implicati;

s) ofertă de referintă - acea ofertă comercială, realizată în conditiile prezentei ordonante, prin intermediul căreia un operator îsi asumă obligatia de a include în orice acord de acces sau interconectare un set minim de obligatii, în sarcina sa, anume determinate în cuprinsul acesteia;

t) servicii paneuropene - acele servicii furnizate la nivel european în baza unor standarde si practici comerciale comune.

Art. 3. - (1) Furnizorii de servicii de comunicatii electronice si operatorii de retele de comunicatii electronice au dreptul să negocieze între ei acorduri de acces sau interconectare, în vederea stabilirii conditiilor tehnice si comerciale pe care le implică accesul sau interconectarea.

(2) Acordul de acces sau interconectare nu poate contine obligatii care nu au legătură cu serviciul de acces sau interconectare efectiv oferit, sub sanctiunea nulitătii clauzelor care prevăd aceste obligatii.

Art. 4. - (1) Pentru a se asigura furnizarea si interoperabilitatea serviciilor de comunicatii electronice destinate publicului orice operator al unei retele publice de comunicatii are:

a) dreptul de a negocia un acord de interconectare cu orice alt operator al unei retele publice de comunicatii, în vederea furnizării de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicatii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte retele publice de comunicatii interconectate cu reteaua oricăruia dintre cei doi operatori;

b) obligatia, la cererea unui tert autorizat în conditiile legii, de a negocia un acord de interconectare cu solicitantul în cauză, în vederea furnizării de servicii de comunicatii electronice destinate publicului, inclusiv a serviciilor de comunicatii electronice accesibile utilizatorilor prin intermediul unei alte retele publice de comunicatii interconectate cu reteaua oricăreia dintre părti.

(2) Obligatiile legate de acces sau interconectare impuse de autoritatea de reglementare, în conformitate cu prevederile art. 5-8, unor operatori au caracter de referintă pentru conditiile de acces sau interconectare negociate de alti operatori cu tertii.

(3) Retelele publice de comunicatii instalate în vederea furnizării de servicii de programe de televiziune digitală trebuie să îndeplinească conditiile tehnice necesare în vederea furnizării serviciilor sau programelor de televiziune pentru ecran lat.

(4) Operatorii care receptionează si retransmit servicii sau programe de televiziune pentru ecran lat au obligatia de a păstra formatul pentru ecran lat respectiv.

(5) Informatiile obtinute ca urmare a negocierilor desfăsurate în conditiile alin. (1) lit. a) si b) trebuie utilizate numai în scopul pentru care au fost comunicate si nu pot fi divulgate către nici un tert care ar obtine astfel un avantaj de ordin competitiv, inclusiv către alte departamente, filiale, sedii secundare sau parteneri ai operatorului ori ai furnizorului de servicii care a ajuns în posesia respectivelor informatii.

Art. 5. - (1) Autoritatea de reglementare va lua toate măsurile necesare pentru a încuraja si, acolo unde este cazul, a asigura, în conformitate cu prevederile prezentei ordonante, accesul si interconectarea în conditii adecvate, precum si interoperabilitatea serviciilor, cu respectarea principiilor eficientei economice, promovării concurentei si ale maximizării beneficiului utilizatorului final.

(2) Măsurile adoptate în conformitate cu prevederile alin. (1) pot viza în special, fără a aduce atingere măsurilor care ar putea fi luate, în conformitate cu prevederile art. 8, fată de persoanele care detin o putere semnificativă pe piată, impunerea următoarelor obligatii:

a) obligatii în sarcina persoanelor care controlează accesul la utilizatorii finali, inclusiv, acolo unde este cazul, obligatia de a asigura interconectarea retelelor acestor persoane, dacă impunerea acestor obligatii este necesară pentru asigurarea conectivitătii între utilizatorii finali;

b) obligatia operatorilor de a furniza accesul la acele elemente ale infrastructurii asociate care sunt mentionate expres în acest scop în hotărârea Guvernului adoptată în conformitate cu prevederile art. 6, în conditii echitabile, rezonabile si nediscriminatorii, dacă impunerea acestei obligatii este necesară pentru a asigura accesul utilizatorilor finali la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio sau de televiziune.

(3) În cazul în care impune unui operator obligatii de furnizare a accesului în conditiile art. 12, autoritatea de reglementare poate stabili conditii tehnice sau operationale care trebuie îndeplinite de către furnizorul sau de către beneficiarii accesului, dacă această măsură este necesară pentru asigurarea functionării normale a retelei.

(4) Obligatiile si conditiile impuse în conformitate cu alin. (1)-(3) trebuie să fie obiective, transparente, proportionale si nediscriminatorii.

(5) Autoritatea de reglementare are dreptul să stabilească, în conformitate cu prevederile alin. (1) si (4), conditiile în care se realizează interconectarea sau accesul, din proprie initiativă sau, în lipsa acordului părtilor, la cererea uneia dintre părti.

Art. 6. - Conditiile generale referitoare la sistemele de acces restrictionat la serviciile de difuzare în format digital a programelor de radio si televiziune, indiferent de mijloacele de comunicatie utilizate, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.

Art. 7. - Obligatiile legate de acces sau interconectare în vigoare la data intrării în vigoare a prezentei ordonante îsi produc în continuare efectele, până la adoptarea de către autoritatea de reglementare a unei decizii contrare, conform prevederilor art. 8.

Art. 8. - (1) Dacă în urma unei analize de piată realizate în conditiile legii sau în urma aplicării prevederilor art. 15 alin. (1) un operator este desemnat ca având putere semnificativă pe o anumită piată, autoritatea de reglementare poate impune acestuia, în mod corespunzător, una sau mai multe dintre obligatiile prevăzute la art. 9-14.

(2) În măsura în care legea nu dispune altfel si fără a se aduce atingere prevederilor art. 5 si 6, autoritatea de reglementare poate impune obligatiile prevăzute la art. 9-13 numai operatorilor care au fost desemnati potrivit prevederilor alin. (1).

(3) Obligatiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) si (2) trebuie să fie, în functie de natura problemei identificate, proportionale si justificate si trebuie să fie adoptate numai după consultarea părtilor interesate, în conditiile legii.

(4) Dacă pe baza unei analize de piată realizate în conditiile legii autoritatea de reglementare stabileste că pe o anumită piată relevantă există concurentă efectivă, atunci ea va retrage sau va modifica în mod corespunzător obligatiile impuse în conformitate cu prevederile alin. (1) si (2).

(5) Cu cel putin 30 de zile înainte de retragerea oricăror obligatii impuse unui anumit operator, autoritatea de reglementare trebuie să aducă această intentie la cunostinta persoanelor care au încheiat acorduri de interconectare sau acces cu operatorul respectiv, pentru a permite acestora să găsească furnizori alternativi sau să renegocieze acordul încheiat.

Art. 9. - (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligatii de transparentă în legătură cu interconectarea retelelor de comunicatii ori cu accesul la aceste retele sau la infrastructura asociată. Aceste obligatii pot viza aducerea la cunostinta publicului a anumitor informatii, precum specificatiile tehnice, caracteristicile retelei, modalitătile si conditiile de furnizare si utilizare, informatiile contabile si tarifele practicate.

(2) În cazul în care unui operator i-au fost impuse obligatii de nediscriminare, autoritatea de reglementare poate impune acelui operator obligatia de a publica o ofertă de referintă care trebuie să fie suficient de detaliată pentru a asigura că solicitantii nu vor trebui să plătească pentru resurse care nu sunt necesare serviciului pe care l-au solicitat.

(3) Oferta de referintă va cuprinde o descriere detaliată a ofertelor pentru fiecare dintre elementele retelei sau ale infrastructurii asociate, potrivit necesitătilor pietei, precum si conditiile tehnice si comerciale, inclusiv de pret, corespunzătoare fiecăruia dintre aceste elemente.

(4) Autoritatea de reglementare poate impune în oferta de referintă clauze care să asigure respectarea obligatiilor prevăzute în prezenta ordonantă.

(5) Autoritatea de reglementare poate preciza ce informatii trebuie aduse la cunostinta publicului, nivelul de detaliu cerut si modalitatea de publicare.

Art. 10. - Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligatii de nediscriminare în legătură cu interconectarea retelelor de comunicatii ori cu accesul la aceste retele sau la infrastructura asociată, prin care să se asigure, în special, că operatorii:

a) aplică conditii echivalente în circumstante echivalente altor persoane care furnizează servicii echivalente;

b) pun la dispozitie tertilor servicii si informatii în aceleasi conditii, inclusiv în ceea ce priveste calitatea, cu cele oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare sau partenerilor lor.

Art. 11 - (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligatii privind evidenta contabilă separată, în cadrul contabilitătii interne de gestiune, pentru anumite activităti care au legătură cu interconectarea retelelor de comunicatii ori cu accesul la aceste retele sau la infrastructura asociată.

(2) Autoritatea de reglementare poate, în special, să impună unui operator integrat pe verticală să urmărească distinct în evidenta corespunzătoare tarifele la vânzarea de gros si tarifele de transfer intern, pentru a asigura, între altele, îndeplinirea obligatiei de nediscriminare impuse în conformitate cu prevederile art. 10 sau pentru a împiedica subventionarea încrucisată, în cazurile în care aceasta este interzisă potrivit legii.

(3) Pentru a facilita verificarea îndeplinirii obligatiilor de transparentă si de nediscriminare autoritatea de reglementare poate să impună operatorilor obligatia de a furniza, la cerere, înregistrări contabile, inclusiv date provenind de la terti privitoare la venituri.

(4) În scopul promovării unei piete deschise si concurentiale autoritatea de reglementare poate publica informatiile contabile obtinute, în conditiile legii.

Art. 12. - (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorilor, în conformitate cu prevederile art. 8, obligatia de a permite accesul si utilizarea unor elemente specifice ale retelei si a infrastructurii asociate, în special în cazul în care se consideră că refuzul de a acorda accesul ori impunerea unor clauze care au efect similar ar conduce la împiedicarea dezvoltării unei piete concurentiale, la nivelul vânzării cu amănuntul, sau la prejudicierea intereselor utilizatorilor finali.

(2) Obligatiile prevăzute la alin. (1) pot viza, printre altele:

a) acordarea către un tert a dreptului de acces la elemente determinate ale retelei sau la infrastructura asociată, inclusiv a accesului neconditionat la bucla locală;

b) negocierea, cu bună-credintă, cu orice tert care solicită accesul;

c) neretragerea dreptului de acces deja acordat;

d) furnizarea către terti a anumitor servicii, prin vânzarea de gros a acestora, în vederea revânzării;

e) acordarea accesului liber la interfetele tehnice, protocoalele sau alte tehnologii esentiale care sunt indispensabile pentru interoperabilitatea serviciilor, inclusiv a serviciilor de retele virtuale;

f) furnizarea colocării sau a altor forme de utilizare partajată a imobilelor sau echipamentelor, inclusiv a conductelor, clădirilor si pilonilor;

g) furnizarea unor servicii determinate, necesare pentru asigurarea interoperabilitătii serviciilor destinate utilizatorilor finali, inclusiv a resurselor destinate serviciilor de retele inteligente sau a serviciului de roaming în retelele mobile;

h) acordarea accesului la sistemele de asistentă operatională sau la alte sisteme software similare, necesare pentru asigurarea unei concurente loiale în furnizarea serviciilor;

i) interconectarea retelelor sau a elementelor retelelor.

(3) Autoritatea de reglementare poate atasa obligatiilor prevăzute la alin. (1) conditii referitoare la echitatea, rezonabilitatea si celeritatea îndeplinirii acestora.

(4) La impunerea obligatiilor prevăzute la alin. (1) autoritatea de reglementare va lua în considerare, în special:

a) viabilitatea tehnică si economică a utilizării sau instalării unor infrastructuri alternative, în conditiile dezvoltării pietei, pe baza naturii si tipului interconectării sau accesului în cauză;

b) fezabilitatea furnizării accesului solicitat, în functie de capacitatea disponibilă;

c) investitia initială realizată de proprietarul infrastructurii, pe baza riscurilor implicate în angajarea unei asemenea investitii;

d) necesitatea promovării concurentei pe termen lung;

e) existenta anumitor drepturi de proprietate intelectuală, dacă este cazul;

f) furnizarea de servicii paneuropene.

Art. 13. - (1) Dacă o analiză de piată realizată în conditiile legii indică absenta concurentei efective, care presupune că operatorul în cauză este capabil să mentină tarifele la un nivel excesiv de înalt sau să reducă tarifele în mod nejustificat, în detrimentul utilizatorilor finali, atunci autoritatea de reglementare poate, în conformitate cu prevederile art. 8, să impună obligatii referitoare la acoperirea costurilor si controlul tarifelor, inclusiv obligatii de fundamentare a tarifelor în functie de costuri si obligatii privind evidenta contabilă, pentru furnizarea anumitor forme de acces sau interconectare. La impunerea obligatiilor autoritatea de reglementare va lua în considerare investitia făcută de operatorul în cauză si va permite existenta unei rate rezonabile de recuperare a capitalului investit, tinând seama de riscurile asociate acestei investitii.

(2) Orice mecanism de acoperire a costurilor sau orice metodologie de tarifare impuse în conditiile alin. (1) trebuie să promoveze eficienta economică si concurenta si să maximizeze beneficiul consumatorilor. În acest scop autoritatea de reglementare poate să ia în considerare tarifele practicate pe pietele concurentiale comparabile.

(3) În cazul în care un operator are obligatia să îsi fundamenteze tarifele în functie de costuri, atunci proba faptului că tarifele respective sunt determinate prin adăugarea la costuri a unei rate rezonabile de recuperare a investitiei se află în sarcina operatorului în cauză. În vederea calculării costului furnizării eficiente a serviciilor autoritatea de reglementare poate utiliza metode de contabilizare a costurilor, altele decât cele utilizate de operator. Autoritatea de reglementare poate cere unui operator să furnizeze toate informatiile care au stat la baza determinării unor tarife si poate impune, dacă este cazul, ajustări ale acestor tarife.

(4) În cazul în care controlul tarifelor se realizează prin impunerea implementării unui sistem de contabilitate a costurilor, descrierea acestui sistem trebuie făcută publică, indicându-se cel putin principalele categorii în care sunt grupate costurile si regulile utilizate pentru alocarea costurilor. Îndeplinirea obligatiilor de implementare a sistemului contabil trebuie auditată anual de un organism independent, rezultatele acestui audit urmând să fie publicate în conditiile stabilite de autoritatea de reglementare.

Art. 14. - (1) Autoritatea de reglementare poate impune operatorului cu pozitie semnificativă pe piata furnizării de buclă locală, în conformitate cu prevederile art. 8, obligatia de a publica o ofertă de referintă pentru accesul neconditionat la bucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice torsadate.

(2) Oferta de referintă realizată în conditiile alin. (1) trebuie să contină cel putin elementele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonantă.

(3) Ofertei de referintă realizate în conditiile alin. (1) îi sunt aplicabile în mod corespunzător prevederile art. 9 alin. (2)-(5).

(4) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligatia de a accepta toate cererile de acces la bucla locală si la infrastructura asociată primite, ori de câte ori acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic.

(5) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligatia de a pune la dispozitie solicitantilor, în aceleasi conditii cu acelea oferite pentru propriile servicii sau pentru serviciile furnizate filialelor, sediilor secundare sau partenerilor săi, acele resurse asociate cu furnizarea accesului neconditionat la bucla locală, în special în ceea ce priveste colocarea, conexiunile si sistemele software relevante.

(6) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligatia să aplice tarife fundamentate pe costuri pentru accesul neconditionat la bucla locală si la infrastructura asociată.

(7) Operatorul prevăzut la alin. (1) are obligatia de a include în oferta de referintă clauzele impuse de autoritatea de reglementare în vederea asigurării respectării principiilor nediscriminării, concurentei loiale, eficientei economice si ale maximizării beneficiilor utilizatorilor.

Art. 15. - (1) Dacă pe o piată relevantă există un singur operator, atunci se prezumă, în vederea aplicării prevederilor art. 8 alin. (1), că acesta are putere semnificativă pe piata respectivă.

(2) Obligatiile impuse unui operator prezumat, în conformitate cu prevederile alin. (1), a avea putere semnificativă pe o anumită piată rămân în vigoare până în momentul în care autoritatea de reglementare, pe baza unei analize de piată realizate în conditiile legii, stabileste că există concurentă efectivă pe piata relevantă în cauză.

Art. 16. - (1) Controlul respectării prevederilor prezentei ordonante revine, în conditiile legii, autoritătii de reglementare, care actionează prin personalul de control împuternicit în acest scop.

(2) Autoritatea de reglementare poate delega exercitarea atributiilor prevăzute la alin. (1) unei alte persoane juridice de drept public cu atributii de supraveghere si control în domeniul comunicatiilor.

Art. 17. - (1) În exercitarea atributiilor de control personalul împuternicit în acest scop al autoritătii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 16 alin. (2) poate solicita furnizorilor de servicii sau operatorilor de retele informatiile care îi sunt necesare, mentionând baza legală si scopul solicitării, si poate stabili termene până la care aceste informatii să îi fie furnizate, sub sanctiunea prevăzută la art. 19 alin. (1) lit. a).

(2) Personalul de control, împuternicit în acest scop, al autoritătii de reglementare sau al persoanei juridice prevăzute la art. 16 alin. (2) poate să solicite declaratii sau orice documente necesare pentru efectuarea controlului, să ridice copii de pe orice registre, acte financiar-contabile si comerciale sau alte evidente; de asemenea, este autorizat să facă inspectii inopinate, al căror rezultat va fi consemnat într-un proces-verbal de constatare, si să primească, la convocare sau la fata locului, informatii si justificări.

Art. 18. - (1) Următoarele fapte constituie contraventii:

a) încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 4 alin. (3) si (4);

b) încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 5 alin. (2) lit. b);

c) încălcarea obligatiei de negociere prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. b);

d) încălcarea obligatiei de nedivulgare prevăzute la art. 4 alin. (5);

e) nerespectarea conditiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3);

f) nerespectarea conditiilor stabilite de autoritatea de reglementare în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (5);

g) încălcarea obligatiilor de nediscriminare prevăzute la art. 10;

h) încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 11 alin. (1)-(3);

i) încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 12 alin. (1)-(3);

j) aplicarea unor tarife cu nerespectarea dispozitiilor de control al tarifelor date în aplicarea art. 13;

k) încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 13 alin. (1);

l) încălcarea obligatiilor prevăzute la art. 14.

(2) Contraventiile prevăzute la alin. (1) se sanctionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 5.000.000 lei la 50.000.000 lei, pentru faptele prevăzute la lit. a) si b);

b) cu amendă de la 50.000.000 lei la 1.000.000.000 lei, iar pentru furnizorii sau operatorii cu o cifră de afaceri de peste 25.000.000.000 lei, cu amendă în sumă de până la 5% din cifra de afaceri, pentru faptele prevăzute la lit. c)-l).

(3) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (2) poate fi actualizat prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei.

(4) Individualizarea sanctiunii în cazul săvârsirii uneia dintre faptele prevăzute la alin. (1) se face tinându-se seama de gravitatea faptei si a consecintelor sale asupra concurentei, după criteriile cifrei de afaceri a furnizorului sau operatorului respectiv.

(5) Cifra de afaceri prevăzută la alin. (2) este suma veniturilor realizate din vânzările de produse sau din prestările de servicii realizate de agentul economic în cursul ultimului exercitiu financiar, din care se scad sumele reprezentând taxa pe valoarea adăugată.

Art. 19. - (1) Autoritatea de reglementare poate obliga operatorii la plata unor amenzi administrative în sumă de până la 300.000.000 lei pentru fiecare zi de întârziere, stabilind totodată si data de la care acestea se calculează, pentru a-i determina:

a) să furnizeze în mod complet si corect informatiile care le-au fost cerute conform prevederilor art. 11 alin. (3),  art. 13 alin. (3) sau ale art. 17 alin. (1), precum si orice alte informatii cerute de autoritatea de reglementare în aplicarea prevederilor prezentei ordonante;

b) să se supună controlului prevăzut la art. 16 si la art. 17 alin. (2);

c) să se conformeze măsurilor luate de autoritatea de reglementare sau, după caz, de persoana juridică prevăzută la art. 16 alin. (2), în aplicarea prevederilor prezentei ordonante, în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora;

d) să respecte conditiile de acces sau interconectare stabilite în conformitate cu art. 5 alin. (2) lit. a);

e) să respecte obligatiile de transparentă prevăzute la art. 9.

(2) Valoarea maximă a amenzii administrative prevăzute la alin. (1) poate fi actualizată prin hotărâre a Guvernului, în functie de evolutia indicelui inflatiei.

(3) Sumele rezultate din încasarea amenzilor prevăzute la alin. (1) se retin integral ca venituri proprii extrabugetare, cu titlu permanent, la dispozitia autoritătii de reglementare si vor fi folosite în conformitate cu prevederile bugetului de venituri si cheltuieli aprobat potrivit legii.

Art. 20. - (1) Constatarea contraventiilor prevăzute la art. 18 alin. (1) se face de către personalul de control prevăzut la art. 16.

(2) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. a) si b) se aplică de către personalul de control prevăzut la art. 16.

(3) Sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 alin. (1) lit. c)-l), precum si amenzile administrative prevăzute la art. 19 se aplică de către organele de conducere ale autoritătii de reglementare.

(4) Actul prin care se aplică sanctiunile pentru faptele prevăzute la art. 18 sau amenzile administrative prevăzute la art. 19, neatacat în termenul prevăzut de lege, constituie titlu executoriu, fără vreo altă formalitate.

(5) Contraventiilor prevăzute la art. 18 li se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 21. - Orice persoană care utilizează sau divulgă, în alte scopuri decât cele prevăzute de prezenta ordonantă, documente sau informatii cu caracter de secret profesional, primite sau de care a luat cunostintă în îndeplinirea atributiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul, răspunde potrivit legii penale, putând fi obligată si la repararea prejudiciului cauzat.

Art. 22. - Autoritatea de reglementare în sensul prezentei ordonante este Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei.

Art. 23. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă art. 38-40 din Legea telecomunicatiilor nr. 74/1996.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul comunicatiilor si tehnologiei informatiei,

Dan Nica

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 34.

 

ANEXĂ

 

ELEMENTELE MINIME

care trebuie incluse într-o ofertă de referintă pentru accesul neconditionat la bucla locală constituită dintr-o pereche de fire metalice torsadate

 

A. Conditii asociate accesului neconditionat la bucla locală

1. Elemente ale retelei la care se oferă accesul, cuprinzând în principal următoarele:

a) accesul la bucla locală;

b) accesul la frecventele nonvocale ale spectrului de frecvente ale buclei locale, în cazul accesului partajat la bucla locală.

2. Informatii referitoare la amplasarea punctelor fizice de acces si la disponibilitatea buclei locale în părti determinate ale retelei de acces; difuzarea acestor informatii poate fi limitată la sfera părtilor interesate, în vederea evitării riscului de a se aduce atingere ordinii publice.

3. Conditii tehnice referitoare la accesul si utilizarea buclei locale, inclusiv caracteristicile tehnice ale perechii de fire metalice torsadate în bucla locală.

4. Proceduri de comandă si de aprovizionare, eventuale restrictii de utilizare.

B. Servicii de colocare

1. Informatii referitoare la situarea sediilor operatorului unde se poate realiza colocarea; difuzarea acestor informatii poate fi limitată la sfera părtilor interesate, în vederea evitării riscului de a se aduce atingere ordinii publice.

2. Posibilitătile de colocare în sediile mentionate la pct. 1, incluzând posibilitătile de colocare fizică si, dacă este cazul, colocarea la distantă si colocarea virtuală.

3. Caracteristicile echipamentului si, dacă este cazul, restrictii privind colocarea anumitor echipamente.

4. Măsuri adoptate de operator pentru a asigura securitatea sediilor sale.

5. Conditii de acces în incinte pentru personalul beneficiarului.

6. Norme tehnice si standarde de sigurantă.

7. Reguli de alocare a spatiului acolo unde spatiul disponibil pentru colocare este limitat.

8. Conditii în care beneficiarii pot să inspecteze sediile unde se poate realiza o colocare fizică si sediile unde colocarea a fost refuzată pe motiv de capacitate insuficientă.

C. Sisteme informationale

Conditii de acces la anumite sisteme ale operatorului:

sistemele de asistentă operatională, sistemele informationale sau bazele de date pentru pregătirea comenzilor, aprovizionare, mentenantă, solicitări de reparatii si facturare.

D. Conditii de furnizare

1. Termenul sau termenele în care operatorul trebuie să răspundă la cererile de furnizare a serviciilor si a elementelor infrastructurii asociate; acorduri asupra nivelului serviciului, rezolvarea problemelor, proceduri de restabilire a nivelului normal al serviciului si parametri de calitate a serviciilor.

2. Clauze contractuale standard, inclusiv, dacă este cazul, despăgubirile datorate în caz de nerespectare a termenului sau termenelor stabilite în conformitate cu prevederile pct. 1.

3. Tarife sau formule de calcul al tarifelor pentru fiecare serviciu, functie si element al infrastructurii asociate, prevăzut în prezenta anexă.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului

nr. 680/2001 privind organizarea si desfăsurarea

recensământului populatiei si al locuintelor din România

în anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 680/2001 privind organizarea si desfăsurarea recensământului populatiei si al locuintelor din România în anul 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 6 august 2001, cu modificările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După alineatul (2) al articolului 19 se introduce alineatul (2 1 ) cu următorul cuprins:

“(2 1 ) Pentru efectuarea cheltuielilor necesare pregătirii si organizării recensământului în anul 2002 se suplimentează bugetul aprobat Institutului National de Statistică pe anul 2002 la capitolul 51.01 «Autorităti publice», titlul «Cheltuieli materiale si servicii», cu suma de 22.000.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului.”

2. Alineatul (5) al articolului 19 va avea următorul cuprins:

(5) Ministerul Finantelor Publice va introduce modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat, bugetelor anuale ale Institutului National de Statistică si Ministerului Administratiei

Publice, precum si în bugetele locale, potrivit alin. (2) si (2 1 ).”

3. Anexele nr. 2 si 3 la Hotărârea Guvernului nr. 680/2001 se înlocuiesc cu anexele nr. 1 si 2 la prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul dezvoltării si prognozei,

Gheorghe Romeo Leonard Cazan

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 69.

 

BUGETUL RECENSĂMÂNTULUI POPULATIEI SI AL LOCUINTELOR

TOTAL anul 2001 si 2002

 

- mii lei -

 

TOTAL

Institutul National de Statistică

Ministerul Administratiei Publice

Bugete locale

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

1. Salarii si indemnizatii pentru

 

 

 

 

personalul de recensământ

 

 

 

 

Salarii personal suplimentar la INS

3.272.162

3.272.162

 

 

Salarii personal suplimentar la INS judete

19.673.482

19.673.482

 

 

Salarii personal introducere si validare date

26.737.619

26.737.619

 

 

Indemnizatii recenzori ancheta copiilor plasati în institutii de tip rezidential si în familii alternative

132.188

132.188

 

 

Indemnizatii recenzori ancheta de control

1.800.000

1.800.000

 

 

Indemnizatii recenzori, recenzori sefi si responsabili de circumscriptii urbane

421.054.063

421.054.063

 

 

Indemnizatii personal pentru sectorizare

26.482.253

26.482.253

 

 

Indemnizatii specialisti cooptati

2.820.000

2.820.000

 

 

Total 1:

501.971.767

52.635.451

449.336.316

 

2. Cheltuieli de deplasare, diurnă, transport

 

 

 

 

Cercetare-documentare

1.296.000

1.296.000

 

 

Ancheta copiilor plasati în institutii de tip rezidential si în familii alternative(membrii secretariatului tehnic)

150.450

150.450

 

 

Ancheta de control (membrii secretariatului tehnic)

216.652

216.652

 

 

Personal recensământ

196.891.600

1.006.350

1.000.000

194.885.250

Total 2:

198.554.702

2.669.452

1.000.000

194.885.250

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL (1+2):

700.526.469

55.304.903

1.000.000

644.221.566

II. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

 

 

 

 

1. Indemnizatii pentru prestări de servicii

 

 

 

 

Indemnizatii pentru paza si securitatea materialelor de recensământ

987.000

987.000

 

 

Total 1:

987.000

987.000

 

 

2. Sectorizare

 

 

 

 

Materiale cartografice

16.500.000

 

 

16.500.000

Cheltuieli postă, transmisii date, fax, postă electronică

973.500

673.500

 

300.000

Total 2:

17.473.500

673.500

 

16.800.000

3. Recensământ

 

 

 

 

Hârtie, tipărire formularistică, difuzare si instrumentar auxiliar

55.000.000

55.000.000

 

 

Închirieri localuri instruire

1.705.000

 

 

1.705.000

Carburanti, lubrifianti

3.260.000

1.000.000

1.260.000

1.000.000

Întretinere, reparatii parc auto

22.500.000

2.500.000

 

20.000.000

Cheltuieli postă, transmisii date, fax, postă electronică

8.424.506

3.800.000

2.100.000

2.524.506

Cheltuieli popularizare

11.260.000

11.260.000

 

 

Cheltuieli administrativ-gospodăresti

3.359.648

2.351.648

1.008.000

 

Cheltuieli energie

1.822.820

 

 

1.822.820

Cheltuieli cu materiale consumabile

9.500.000

9.500.000

 

 

Total 3:

116.831.974

85.411.648

4.368.000

27.052.326

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (1+2+3)

135.292.474

86.085.148

4.368.000

44.839.326

III. CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

Investitii

15.120.800

15.120.800

 

 

TOTAL GENERAL (I+II+III):

850.939.743

156.510.851

5.368.000

689.060.892

 

ANEXA Nr. 2

 

BUGETUL RECENSĂMÂNTULUI POPULATIEI SI AL LOCUINTELOR

Anul 2001

 

- mii lei -

 

TOTAL

Institutul National de Statistică

Ministerul Administratiei Publice

Bugete locale

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

1. Salarii si indemnizatii pentru personalul de recensământ

 

 

 

 

Salarii personal suplimentar la INS

1.091.689

1.091.689

 

 

Salarii personal suplimentar la INS judete

5.998.014

5.998.014

 

 

Indemnizatii recenzori ancheta copiilor plasati în institutii de tip rezidential si în familii alternative

132.188

132.188

 

 

Indemnizatii personal pentru sectorizare

26.482.253

 

 

26.482.253

Indemnizatii specialisti cooptati

1.000.000

1.000.000

 

 

Total 1:

34.704.144

8.221.891

 

26.482.253

2. Cheltuieli de deplasare, diurnă, transport

 

 

 

 

Cercetare-documentare

720.000

720.000

 

 

Ancheta copiilor plasati în institutii de tip rezidential si în familii alternative

150.450

150.450

 

 

Întocmire liste clădiri, străzi si sate necesare sectorizării

7.059.950

 

500.000

6.559.950

Total 2

7.930.400

870.450

500.000

6.559.950

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL (1+2)

42.634.544

9.092.341

500.000

33.042.203

II. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

 

 

 

 

1. Sectorizare

 

 

 

 

Materiale cartografice

16.500.000

 

 

16.500.000

Cheltuieli postă, transmisii de date, fax, postă electronică

973.500

673.500

 

300.000

Total 1:

17.473.500

673.500

 

16.800.000

2. Recensământ

 

 

 

 

Hârtie, tipărire formularistică, difuzare si instrumentar auxiliar

32.760.000

32.760.000

 

 

Carburanti, lubrifianti

1.330.000

400.000

630.000

300.000

Întretinere, reparatii curente parc auto

8.000.000

2.000.000

 

6.000.000

Cheltuieli postă, transmisii de date, fax, postă electronică

3.582.426

1.500.000

840.000

1.242.426

Cheltuieli popularizare

3.000.000

3.000.000

 

 

Cheltuieli administrativ-gospodăresti

1.751.574

1.247.574

504.000

 

Total 2:

50.424.000

40.907.574

1.974.000

7.542.426

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (1+2)

67.897.500

41.581.074

1.974.000

24.342.426

III. CHELTUIELI DE CAPITAL

 

 

 

 

Investitii INS

15.120.800

15.120.800

 

 

TOTAL (I+II+III):

125.652.844

65.794.215

2.474.000

57.384.629

 

BUGETUL RECENSĂMÂNTULUI POPULATIEI SI AL LOCUINTELOR

Anul 2002

 

I. CHELTUIELI DE PERSONAL

 

 

 

 

1. Salarii si indemnizatii pentru personalul de recensământ

 

 

 

 

Salarii personal suplimentar la INS

2.180.473

2.180.473

 

 

Salarii personal suplimentar la INS judete

13.675.468

13.675.468

 

 

Salarii personal introducere date

26.737.619

26.737.619

 

 

Indemnizatii recenzori ancheta de control

1.800.000

 

 

1.800.000

Indemnizatii recenzori, recenzori-sefi si responsabili de circumscriptii urbane

421.054.063

 

 

421.054.063

Indemnizatii specialisti cooptati

1.820.000

1.820.000

 

 

Total 1:

467.267.623

44.413.560

 

422.854.063

2. Cheltuieli de deplasare, diurnă, transport

 

 

 

 

Cercetare-documentare

576.000

576.000

 

 

Ancheta de control

216.652

216.652

 

 

Personal recensământ

189.831.650

1.006.350

500.000

188.325.300

Total 2:

190.624.302

1.799.002

500.000

188.325.300

TOTAL CHELTUIELI DE PERSONAL (1+2)

657.891.925

46.212.562

500.000

611.179.363

II. CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII

 

 

 

 

1. Indemnizatii pentru prestări de servicii

 

 

 

 

Indemnizatii pentru pază si securitate materiale recensământ

987.000

 

 

987.000

Total 1:

987.000

 

 

987.000

2. Recensământ

 

 

 

 

Închirieri localuri instruire

1.705.000

 

 

1.705.000

Hârtie, tipărire formularistică, difuzare si instrumentar auxiliar

22.240.000

22.240.000

 

 

Carburanti, lubrifianti

1.930.000

600.000

630.000

700.000

Întretinere, reparatii curente parc auto

14.500.000

500.000

 

14.000.000

Cheltuieli postă, telefon, fax

4.842.080

2.300.000

1.260.000

1.282.080

Cheltuieli popularizare

8.260.000

8.260.000

 

 

Cheltuieli energie

1.822.820

 

 

1.822.820

Cheltuieli cu materiale consumabile

10.004.000

9.500.000

504.000

 

Cheltuieli administrativ-gospodăresti

1.104.074

1.104.074

 

 

Total 2:

66.407.974

44.504.074

2.394.000

19.509.900

TOTAL CHELTUIELI MATERIALE SI SERVICII (1+2):

67.394.974

44.504.074

2.394.000

20.496.900

TOTAL (I+II):

725.286.899

90.716.636

2.894.000

631.676.263