MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 89         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Sâmbătă, 2 februarie 2002

 

SUMAR

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

25. - Ordonantă privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

70. - Hotărâre pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului de Interne

 

72. - Hotărâre pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film”, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

73. - Hotărâre pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 30 octombrie 2000 si 24 aprilie 2001, respectiv la Washington la 12 iulie si 24 octombrie 2001, între Guvernul  României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare industrială, semnat la Washington la 21 martie 1995

 

74. - Hotărâre pentru numirea asistentului român coordonator al bazei de date a proiectului “Calea ferată transeuropeană (TER)” din cadrul Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante privind fondul de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

48. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 97/2001 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli si a prestatorilor de servicii în agricultură pentru achizitionarea de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si instalatii de irigat din productia internă, finantat din Fondul special “Dezvoltarea agriculturii românesti”

 

171. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 11/2002

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind unele măsuri de urmărire a executării obligatiilor asumate

prin contractele de privatizare a societătilor comerciale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 1 pct. II.11 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. - Prezenta ordonantă reglementează controlul postprivatizare, precum si modul de urmărire a executării obligatiilor asumate de cumpărători, pe perioada derulării contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, societătile si companiile nationale.

Art. 2. - Prezenta ordonantă se aplică contractelor de vânzare-cumpărare având ca obiect actiuni detinute de stat la societătile comerciale, care au fost încheiate de Fondul Proprietătii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si sunt în derulare, pentru efectele produse de acestea după intrarea ei în vigoare.

 

CAPITOLUL II

Definitii

 

Art. 3. - În sensul prezentei ordonante, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

a) societate privatizată/societate - societate comercială înfiintată în baza prevederilor Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unitătilor economice de stat în regii autonome si societăti comerciale, cu modificările ulterioare, societate comercială care a fost înfiintată prin decizie a autoritătilor administratiei publice locale în baza Legii administratiei publice locale nr. 69/1991, republicată, cu modificările ulterioare, societate natională, companie natională sau societate comercială rezultată din reorganizarea regiilor autonome de interes national sau local, ale căror actiuni detinute de stat au făcut, fac sau vor face obiectul contractelor de vânzare-cumpărare încheiate de Fondul Proprietătii de Stat sau de Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului în calitate de succesor legal al acestuia;

b) actiuni - valori mobiliare emise de societătile comerciale, care fac obiectul contractului; actiunile pot fi ordinare sau preferentiale, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare;

c) contract - acordul de vointă exprimat în scris cu privire la vânzarea/cumpărarea de actiuni detinute de stat la societătile comerciale, încheiat între Fondul Proprietătii de Stat sau Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului si cumpărător;

d) vânzător - Fondul Proprietătii de Stat sau, după caz, Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, ca parte în contract, denumită în continuare A.P.A.P.S. sau Autoritate;

e) cumpărător - persoană fizică sau juridică de drept privat, de cetătenie, respectiv de nationalitate română sau străină, parte în contractul de vânzare-cumpărare de actiuni încheiat cu Fondul Proprietătii de Stat sau, după caz, cu A.P.A.P.S.;

f) investitii - imobilizările corporale sau necorporale definite conform legislatiei contabile, aportul în numerar sau în natură, care sunt intrate în patrimoniul societătii cu caracter definitiv; imobilizările corporale, chiar dacă nu sunt puse în functiune la scadentă; cheltuielile suportate de cumpărător pentru achitarea unor datorii ale societătii către creditori ai acesteia, altii decât cumpărătorul; sumele acordate - în lei sau în valută - de către cumpărător societătii, cu titlu de împrumut, convertite ulterior în aport la majorarea capitalului social al societătii conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare;

g) scadentă - termenul până la care cumpărătorul s-a angajat să îsi îndeplinească obligatiile contractuale;

h) consolidare - actualizarea valorii obligatiilor asumate prin contract de către cumpărător;

i) angajament investitional - volumul de investitii asumat de cumpărător prin contract;

j) documente doveditoare - documente care atestă realizarea în termen a obligatiilor contractuale (note contabile, bilant, certificat de înscriere de mentiuni eliberat de oficiul registrului comertului, raport întocmit de cenzorii societătii sau de către firme specializate de audit), precum si orice alte înscrisuri stabilite de părti ca instrumente care probează îndeplinirea obligatiilor contractuale asumate;

k) informatii confidentiale - date cu privire la situatia economico-financiară a societătii, care fac obiectul analizei postprivatizare, precum si la clauzele contractuale prevăzute în contractele de vânzare-cumpărare de actiuni;

l) perioada de derulare a contractului - perioada în care oricare si toate obligatiile părtilor contractante vor fi fost îndeplinite conform clauzelor contractuale si prevederilor prezentei ordonante;

m) surse proprii - sumele de bani virate direct de către cumpărător în numele si pe contul său, în vederea îndeplinirii obligatiilor contractuale;

n) subsidiar - persoană juridică la care cumpărătorul este asociat, cu exceptia societătii ale cărei actiuni fac obiectul contractului de vânzare-cumpărare.

Art. 4. - (1) Societătile privatizate prin încheiere de contracte de vânzare-cumpărare de actiuni sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a acestora. Sunt supuse controlului postprivatizare pe perioada de derulare a contractului si societătile care în urma privatizării au fuzionat, după caz, cu altă societate comercială sau cu cumpărătorul, precum si cele rezultate prin divizare, dacă aceste operatiuni au avut loc înăuntrul perioadei de derulare a contractului.

(2) Controlul postprivatizare se exercită de către A.P.A.P.S., prin departamentele de specialitate, si are ca obiective:

a) urmărirea modului în care sunt respectate de către cumpărător obligatiile asumate prin contractele respective;

b) urmărirea evolutiei principalilor indicatori economico-financiari ai societătilor la care au fost vândute actiuni ale statului prin contracte aflate în perioada de derulare.

Art. 5. - Societătile prevăzute la art. 3 lit. a) au obligatia de a pune la dispozitie A.P.A.P.S. toate documentele si informatiile care atestă atât modul de realizare a obligatiilor contractuale, cât si evolutia situatiei economice si financiare a acestora, pe întreaga perioadă de derulare a contractului.

Art. 6. - Rezultatele analizei si controlului postprivatizare cu privire la situatia economico-financiară a societătilor care intră sub incidenta prezentei ordonante nu vor fi făcute publice de către A.P.A.P.S., fiind utilizate numai în legătură cu scopul urmăririi postprivatizare a activitătii acestora si în strictă concordantă cu obligatiile contractuale.

Art. 7. - Controlul postprivatizare se va exercita cu privire la:

a) plata pretului, integral sau în rate, în cuantumul si la scadentele prevăzute în contract;

b) plata dividendelor cuvenite A.P.A.P.S. în calitatea sa de actionar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

c) respectarea clauzelor de natură socială;

d) efectuarea investitiilor, inclusiv a celor referitoare la mediu, în cuantumul si la termenele asumate prin contract;

e) respectarea prevederilor legale privind înregistrarea în capitalul social al societătilor a valorii terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, precum si modul de distribuire a actiunilor nou-emise pentru această valoare;

f) modul de realizare a angajamentelor asumate de reprezentantii legali ai societătilor prin conventiile de asistentă financiară încheiate, inclusiv a programelor de restructurare aprobate, potrivit legii;

g) respectarea oricăror alte obligatii asumate de cumpărător prin contract.

 

CAPITOLUL III

Obligatiile societătilor

 

Art. 8. - (1) Reprezentantii legali ai societătii sunt obligati să transmită Autoritătii, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la data scadentei fiecărei obligatii contractuale a cumpărătorului, un raport cu privire la modul de îndeplinire a acesteia.

(2) Totodată reprezentantii legali ai societătii au obligatia de a depune la A.P.A.P.S. o copie de pe situatiile financiare, întocmite în conformitate cu legislatia în vigoare, în maximum 15 zile lucrătoare de la data la care au fost depuse la directiile generale ale finantelor publice judetene sau a municipiului Bucuresti, după caz.

(3) Societătile care aplică programe de restructurare, aprobate în baza Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 98/1999 privind protectia socială a persoanelor ale căror contracte individuale de muncă vor fi desfăcute ca urmare a concedierilor colective, cu modificările ulterioare, sunt obligate să informeze A.P.A.P.S. cu privire la modul de realizare a acestora, în termen de maximum 30 de zile lucrătoare de la aplicarea fiecărei măsuri, respectiv de la finalizarea programelor respective.

(4) Reprezentantii legali ai societătilor, mentionati la alin. (1), au obligatia să permită personalului Autoritătii verificarea scriptică si, după caz, faptică a modului de îndeplinire a obligatiilor contractuale asumate de către cumpărător, precum si a situatiei economico-financiare a societătilor respective.

Art. 9. - (1) Reprezentantii legali ai societătilor si, după caz, cumpărătorul sunt obligati să comunice Autoritătii situatia în care, conform prevederilor legale în vigoare, pentru societate a fost declansată procedura de reorganizare judiciară sau de faliment ori, după caz, procedura de lichidare voluntară.

(2) Aceeasi obligatie le revine reprezentantilor legali ai cumpărătorului, persoană juridică, în situatia în care pentru acesta a fost declansată una dintre procedurile prevăzute la alin. (1).

(3) Comunicarea prevăzută la alineatele precedente va fi transmisă Autoritătii în termen de cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii de la tribunal a înstiintării cu privire la declansarea procedurii în cauză, respectiv de la data desemnării lichidatorilor în cazul lichidării voluntare.

 

CAPITOLUL IV

Atributiile Autoritătii pentru Privatizare si Administrarea

Participatiilor Statului

 

Art. 10. - A.P.A.P.S. are, în principal, următoarele atributii:

a) urmăreste derularea contractelor de vânzare-cumpărare de actiuni, cu privire la clauzele continute în acestea, precum si cu privire la modul de îndeplinire a obligatiilor asumate de cumpărător;

b) transmite Guvernului rapoarte anuale privind rezultatele activitătii de control al respectării clauzelor contractuale, precum si cu privire la evolutia economico-financiară a societătilor respective, pe perioada de derulare a contractului;

c) sesizează instantele de judecată în cazurile în care se constată nerespectarea clauzelor contractuale, precum si organele de cercetare, după caz;

d) initiază, după caz, rezolutiunea contractului, cu solicitarea de daune-interese;

e) încheie cu cumpărătorul, la solicitarea acestuia, acte aditionale la contract în perioada de derulare, pe baza unei analize economico-financiare în urma căreia se constată necesitatea revizuirii clauzelor respective;

f) transmite administratorilor societătilor date privind obligatiile asumate de cumpărător prin contract, precum si scadentele pentru executarea acestora;

g) în îndeplinirea atributiilor sale A.P.A.P.S. colaborează cu Ministerul Finantelor Publice, Curtea de Conturi, Corpul de control al primului-ministru, Garda Financiară si cu alte organe sau institutii ale administratiei publice centrale si locale cu atributii în domeniul controlului financiar-contabil;

h) îndeplineste angajamentele proprii asumate prin contractele de vânzare-cumpărare.

 

CAPITOLUL V

Modalitatea de stabilire si urmărire a realizării

angajamentelor asumate prin contracte

 

Art. 11. - În scopul asigurării conditiilor necesare pentru urmărirea modului de realizare a obligatiilor contractuale si organizării în mod corespunzător a activitătii de control postprivatizare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante, la încheierea contractelor se vor avea în vedere următoarele:

1. investitiile asumate, inclusiv cele pentru protectia mediului, vor putea fi efectuate sub formă bănească, cu conditia ca sumele în cauză să fie înregistrate în contul curent bancar;

2. sumele vărsate de cumpărător în contul obligatiei de investitii, cu exceptia celor destinate protectiei mediului, pot fi utilizate de societate, în conditiile prevăzute de lege, inclusiv pentru plata datoriilor societătii către bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul Fondului pentru plata ajutorului de somaj, bugetul Fondului asigurărilor sociale de sănătate, bugetele locale etc., ale căror scadente sunt anterioare datei încheierii contractului de vânzare-cumpărare de actiuni;

3. investitia este considerată realizată dacă, în conformitate cu prevederile contractului, cumpărătorul prezintă în termen de 30 de zile lucrătoare de la data scadentei documentele financiar-contabile care să ateste virarea sumelor respective în contul curent bancar al societătii până la data scadentă, însotite de o declaratie pe propria răspundere dată de către administratorii si cenzorii societătii ori de o firmă specializată de audit, prin care se confirmă operatiunea în cauză;

4. societatea are obligatia ca, în termen de maximum 90 de zile lucrătoare de la data scadentei obligatiei investitionale, să initieze procedura de majorare a capitalului social si a înregistrării acesteia la oficiul registrului comertului, în numele si pe seama cumpărătorului care a virat sumele în cauză în contul curent bancar, în conformitate cu obligatia asumată prin contract, potrivit reglementărilor legale în vigoare;

5. ceilalti actionari, altii decât cumpărătorul, pot beneficia de dreptul de preferintă la subscriptie pentru a participa la majorarea capitalului social, urmând a-si exprima această optiune în conditiile si în termenul prevăzute de reglementările legale în vigoare.

Art. 12. - În cazul investitiilor asumate pentru protectia mediului, documentele prevăzute la art. 11 pct. 3 vor fi însotite si de confirmarea eliberată de autoritatea de mediu competentă privind realizarea măsurilor prevăzute în programul de conformare, anexă la avizul de mediu eliberat în scopul privatizării societătii în cauză.

Art. 13. - (1) Efectuarea de către alte persoane decât cumpărătorul a investitiilor asumate prin contract de acesta va fi considerată ca realizată sub conditia suplimentară a prezentării de către cumpărător a dovezii prin care tertul s-a angajat ferm si irevocabil să execute obligatiile respective în numele si pe contul cumpărătorului, cu respectarea art. 11. Sunt considerate ca realizate si obligatiile de investitii efectuate de asociatii si/sau subsidiarii cumpărătorului, în nume propriu.

(2) Sunt asimilate investitiilor efectuate si sumele aferente părtii cuvenite cumpărătorilor, persoane fizice sau juridice, în calitate de actionari, din profitul net si care, în urma unei hotărâri a adunării generale a actionarilor, au fost repartizate pentru fondul de dezvoltare/surse proprii de finantare din care s-au efectuat investitii în exercitiul financiar curent sau următor.

Art. 14. - În sensul prezentei ordonante nu sunt recunoscute ca investitii realizate de cumpărător în contul obligatiei asumate prin contract:

a) sumele acordate de acesta societătii, care îi conferă un alt drept decât acela de a dobândi actiuni;

b) sursele proprii ale societătii sau atrase de către aceasta, cu exceptia celor prevăzute la art. 13 alin. (2).

Art. 15. - (1) În cazuri bine justificate din punct de vedere al oportunitătii economico-financiare A.P.A.P.S. poate ca, la solicitarea cumpărătorului si pe baza documentatiei prezentate de societate si/sau de cumpărător, după caz, să convină cu acesta:

a) reesalonarea programului de investitii în cadrul perioadei prevăzute în contract;

b) prelungirea termenului de realizare a investitiilor peste scadenta/scadentele prevăzută/prevăzute în contract, dacă prin aceasta cumpărătorul nu îsi pierde pozitia de adjudecatar conform grilei de punctaj pentru selectia ofertantilor, aplicată la încheierea contractului;

c) modificarea structurii angajamentelor de investitii prevăzute în contracte, fie prin înlocuirea acestora, fie prin renuntarea la unele dintre ele;

d) reesalonarea termenelor de plată a ratelor aferente pretului datorat pentru pachetul de actiuni;

e) efectuarea unei novatii sau delegatii;

f) rezilierea sau rezolutiunea, după caz, a contractului prin acordul de vointă al părtilor;

g) orice alte modificări considerate necesare de către A.P.A.P.S.

(2) În situatia în care din documentatia prezentată conform alin. (1) rezultă că există conditii ca societatea si/sau cumpărătorul, după caz, să plătească sumele restante datorate Autoritătii, reprezentând dividende, sume primite pentru restructurare, pretul, angajamente investitionale etc., A.P.A.P.S. poate încheia cu societatea, respectiv cu cumpărătorul, la solicitarea acestuia, acte aditionale pentru reesalonarea plătii, respectiv a angajamentelor.

(3) În cazul ratelor scadente aferente plătii pretului, prevederile alin. (2) se aplică numai cu conditia încadrării în termenul final prevăzut în contract.

(4) În cazul în care angajamentul investitional este redus la solicitarea cumpărătorului, acesta este obligat să plătească Autoritătii sumele reprezentând diferenta dintre valoarea initială a investitiilor asumate si valoarea diminuată a angajamentului investitional. Plata diferentei se poate face imediat sau în rate.

(5) Pentru ratele reesalonate începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonante se vor percepe dobânzi la nivelul dobânzii legale stabilite de Banca Natională a României pentru obligatiile comerciale, conform Ordonantei Guvernului nr. 9/2000 privind nivelul dobânzii legale pentru obligatii bănesti.

Art. 16. - Este interzisă exceptarea de la plată a majorărilor, penalitătilor sau a dobânzilor, după caz, aferente sumelor plătite cu întârziere/neplătite, atât în ceea ce priveste plata ratelor/pretului pentru pachetul de actiuni, cât si în ceea ce priveste nerealizarea investitiilor, inclusiv a celor de mediu, la termenul final prevăzut în contracte, respectiv în actele aditionale la acestea.

Art. 17. - Prevederile art. 16 se aplică si pentru penalitătile/daunele datorate Autoritătii de către societate, aferente dividendelor, ratelor aferente sumelor alocate pentru fondurile de restructurare, precum si altor sume datorate acesteia.

Art. 18. - (1) Plata penalitătilor nu exonerează cumpărătorul de îndeplinirea obligatiilor asumate prin contract.

(2) La întocmirea actelor aditionale se va introduce în mod obligatoriu o clauză prin care se va garanta realizarea investitiilor si/sau plata pretului actiunilor, prin contract de gaj în favoarea Autoritătii asupra actiunilor care fac obiectul contractului. În cazul în care se constată că actiunile sunt grevate de sarcini, cumpărătorul are obligatia de a prezenta garantii financiare.

(3) Penalitătile datorate de cumpărător pentru nerealizarea obligatiilor contractuale până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante pot fi esalonate la plată, la cererea cumpărătorului, de către A.P.A.P.S., în cadrul perioadei de derulare a contractului.

Art. 19. - În perioada de derulare a contractelor care contin obligatii asumate de către cumpărător transmiterea actiunilor de la acesta către terti este conditionată de obtinerea prealabilă a acordului scris al Autoritătii, în lipsa căruia aceasta poate cere în instantă declararea nulitătii transmisiunii actiunilor.

Art. 20. - (1) A.P.A.P.S. poate, în cazuri bine justificate, să accepte, la solicitarea cumpărătorului:

a) efectuarea unei delegatii imperfecte, atunci când cumpărătorul aduce în contract angajamentul unui al doilea debitor alături de el, pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale;

b) efectuarea unei novatii prin schimbare de debitor, prin schimbarea debitorului initial (cumpărătorul) din contract cu o altă persoană care se angajează fată de A.P.A.P.S. să execute întocmai obligatiile contractuale.

(2) Acordul A.P.A.P.S. pentru situatiile prevăzute la alin. (1) poate fi dat numai în următoarele conditii:

a) noul debitor trebuie să întrunească conditiile prevăzute pentru ofertanti de reglementările legale în vigoare referitoare la achizitionarea unui pachet de actiuni detinut de A.P.A.P.S. în societătile comerciale cu capital de stat;

b) noul debitor preia toate obligatiile contractuale ale cedentului-debitor initial, inclusiv eventualele penalităti pentru nerespectarea unor obligatii contractuale ale cedentului aferente perioadelor trecute - în cazul novatiei prin schimbare de debitor;

c) noul debitor/delegat este tinut solidar cu debitorul initial pentru îndeplinirea obligatiilor contractuale, inclusiv eventualele penalităti pentru nerespectarea unor obligatii contractuale aferente perioadelor trecute, fără ca debitorul initial/delegant să fie descărcat în mod expres de obligatiile fată de A.P.A.P.S. - în cazul unei delegatii imperfecte;

d) în cazul novatiei prin schimbare de debitor, pentru contractele cu plata în rate, se va negocia cu noul debitor plata sumelor aferente pretului contractului, inclusiv a dobânzilor si eventualelor penalităti datorate la plata pretului si neonorate de debitorul initial. Plata sumelor datorate Autoritătii cu titlu de pret si penalităti si/sau dobânzi se va efectua de către noul debitor în termen de maximum 20 de zile lucrătoare de la semnarea actului aditional.

(3) În vederea analizării si aprobării cesiunii totale sau partiale a actiunilor trebuie prezentate Autoritătii următoarele:

a) solicitarea făcută în acest sens de cumpărător, însotită de angajamentul ferm si neconditionat al viitorului debitor privind preluarea integrală a obligatiilor contractuale;

b) toate documentele prevăzute de legislatia de privatizare în vigoare pentru ofertantul-cesionar care achizitionează un pachet de actiuni de la A.P.A.P.S., inclusiv documentele privind bonitatea noului debitor, mai putin dovada plătii taxei de participare la licitatie si garantia de participare;

c) în cazul în care cumpărătorul si/sau noul debitor sunt societăti comerciale, este necesară aprobarea adunării generale a asociatilor cu privire la efectuarea novatiei/delegatiei;

d) orice alte documente, care în urma analizei se impun ca fiind necesare, privind asigurarea legalitătii novatiei/delegatiei si îndeplinirii obligatiilor stipulate în contract si care sunt solicitate de către A.P.A.P.S.

(4) Novatia sau, după caz, delegatia se realizează prin act aditional la contract care va stabili sanctiunile care se vor aplica în cazul în care părtile nu respectă prevederile acestuia.

(5) Pentru garantarea obligatiilor pe care le preia noul debitor vor fi instituite garantii suplimentare (contract de garantie reală mobiliară asupra unui număr de actiuni care se va conveni între părti, garantii financiare etc.), dacă astfel de garantii nu au fost prevăzute în contractul initial.

(6) Novatia/delegatia îsi produce efecte numai din momentul semnării actului aditional la contract. Este interzisă, sub sanctiunea nulitătii, înscrierea în registrul actionarilor societătii a modificărilor structurii actionariatului societătii în lipsa prezentării documentului sus-mentionat.

Art. 21. - (1) În cazul desfiintării contractului, A.P.A.P.S. va retine de la cumpărător:

a) cu titlu de daune-interese, al căror cuantum nu poate fi mai mic decât nivelul pretului sau al părtii din pret achitate de cumpărător până la data notificării rezolutiunii contractului, sumele achitate de cumpărător;

b) penalitătile achitate de cumpărător cu orice titlu.

(2) Pentru alte prejudicii cauzate Autoritătii sau societătii de către cumpărător aceasta poate cere instantei judecătoresti daune-interese.

(3) Determinarea întinderii prejudiciilor si/sau a daunelor-interese prevăzute la alin. (2) se va face pe baza unei expertize economico-financiare întocmite de persoane fizice si/sau juridice abilitate prin lege pentru astfel de operatiuni, desemnate de instanta judecătorească.

(4) Cheltuielile aferente efectuării expertizei economico-financiare prevăzute la alin. (3) vor fi avansate de către Autoritate sau, după caz, de către societate si vor fi recuperate de la cumpărător.

Art. 22. - În cazuri justificate de situatia economico-financiară a societătii sau a cumpărătorului, A.P.A.P.S. si cumpărătorul pot conveni continuarea contractului prin renuntarea la punerea în aplicare a unei sentinte definitive de desfiintare a contractului sau la aplicarea pactului comisoriu, în cazul contractelor care contin astfel de clauze.

Art. 23. - Este interzisă desfiintarea contractelor în cazul societătilor aflate în procedură de reorganizare judiciară sau faliment, reglementată de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată, precum si în cazul celor aflate în procedura de lichidare voluntară reglementată de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare.

Art. 24. - În cazul în care majorarea capitalului social al societătii se face prin aport în numerar, prin compensarea unor creante lichide si exigibile ale cumpărătorului asupra societătii, exprimate în valută, cu actiuni la aceasta, conform art. 205 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare, precum si în cazul în care obligatia de investitii asumată de cumpărător este stabilită în echivalent valută, data de referintă pentru conversia sumelor respective este data aprobării majorării capitalului social în adunarea generală a actionarilor, respectiv data vărsământului sumei în valută, iar suma în lei se calculează prin raportare la cursul de referintă al Băncii Nationale a României valabil la acea dată.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii

 

Art. 25. - (1) În scopul organizării si desfăsurării în conditii unitare a controlului postprivatizare prevederile art. 11 pct. 2 si 3, art. 13, art. 15 alin. (1), (2) si (3), art. 18 si 24 se aplică si contractelor aflate în derulare

pentru perioada rămasă să curgă de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

(2) Pentru perioada de derulare a contractului împlinită până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Autoritatea poate conveni cu cumpărătorul, prin act aditional, aplicarea prevederilor alin. (1).

(3) Termenul prevăzut la art. 11 pct. 3 este de 45 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, pentru situatiile mentionate la alin. (2).

Art. 26. - (1) În cazul în care angajamentul investitional prevăzut în contractele în curs de derulare si a căror scadentă este anterioară intrării în vigoare a prezentei ordonante nu a fost realizat la termenele intermediare, respectiv pe obiectivele prevăzute în contract, dar, cumulat până la încheierea perioadei de investitii prevăzute în contract rezultă respectarea întocmai a obligatiei, nu se datorează penalităti/majorări de întârziere. În cazul în care la scadentă se constată nerealizarea sau realizarea partială a obligatiei totale de investitie, cumpărătorul datorează Autoritătii, începând cu respectiva dată, penalitătile contractuale calculate la valoarea nerealizată. Termenul de prescriptie pentru dreptul Autoritătii de a solicita penalitătile respective începe să curgă de la data încheierii perioadei de investitii prevăzute în contract.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică sumelor, stabilite cu acest titlu prin sentinte definitive, datorate Autoritătii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, iar sumele plătite nu se restituie.

Art. 27. - (1) Pentru contractele încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante obligatiile contractuale privind efectuarea investitiilor, aflate în perioada de derulare, se consideră ca fiind realizate în următoarele situatii:

a) când anexa la contract contine specificatia l.program de investitii”, angajamentul investitional se consideră realizat în urma aportului în numerar, indiferent dacă sumele au fost folosite pentru efectuarea de investitii sau pentru finantarea unor nevoi curente ale societătii, cu conditia ca sumele în cauză să fie evidentiate în contul curent bancar. Operatiunea de evidentiere în contul curent bancar poate fi efectuată si ulterior intrării în vigoare a prezentei ordonante, dar nu mai târziu de termenul final al obligatiei de investitii prevăzute în contract;

b) când în contracte nu au fost specificate expres obiectivele de investitii, obligatiile de investitii sunt considerate ca fiind realizate indiferent dacă acestea sunt sau nu adiacente obiectului principal de activitate al societătii pentru care s-a încheiat contractul;

c) în contractele cu clauză de atestare a investitiilor prin certificat emis de cenzorii societătii sau de o firmă specializată de audit si care nu contin specificatia expresă l.însotit de documente” sau care contin clauza lldocumente rezonabile”, obligatia de investitii se consideră realizată numai dacă în certificatul de atestare, emis de cenzori sau de o firmă specializată de audit, se specifică în mod clar că:

- suma investită corespunde valorii investitionale asumate prin contract;

- înregistrarea în contabilitate a investitiilor efectuate ca aport în natură sau sub formă bănească este realizată în conformitate cu legislatia contabilă în vigoare;

- sursele de finantare a investitiilor corespund prevederilor din contract;

d) în contractele care contin clauza de atestare a executării angajamentului investitional prin majorarea de capital social si înregistrarea acestei operatiuni la oficiul registrului comertului:

- obligatia de investitie se consideră realizată dacă virarea sumelor în cauză în contul curent bancar de către cumpărător si înregistrarea acestei operatiuni în contabilitatea societătii au fost făcute în cadrul termenului prevăzut în contract, fără a fi necesară prezentarea dovezii înregistrării la oficiul registrului comertului a majorării capitalului social, dar cu obligatia prezentării la A.P.A.P.S. a dovezii virării sumelor respective si înregistrării lor în contabilitatea societătii;

- în cazul majorărilor de capital prin aport în natură, cumpărătorul trebuie să prezinte Autoritătii dovada înregistrării în contabilitatea societătii a bunurilor respective ca mijloace fixe aduse în nume propriu, precum si declaratia pe propria răspundere a reprezentantilor legali ai societătii, prin care acestia certifică existenta în societate a mijloacelor fixe respective, în baza angajamentului asumat de cumpărător prin contract;

e) achizitionarea unui bun în regim de leasing poate fi considerată realizare a investitiei asumate prin contract, dacă bunul ce face obiectul contractului de leasing este achitat integral de către cumpărător în conformitate cu obligatiile contractuale, iar dreptul de proprietate asupra bunului este transferat societătii până la scadenta prevăzută în contract.

(2) Prevederile alin. (1) se aplică si pentru obligatiile contractuale neexecutate pentru care perioada de derulare a expirat, dacă părtile convin astfel prin act aditional la contract.

Art. 28. - (1) Pentru contractele încheiate la societătile din domeniul turismului si comertului interior, create prin divizare pe baza normelor specifice interne ale Fondului Proprietătii de Stat si apoi privatizate, controlul postprivatizare se limitează la clauzele privind obligatia obtinerii certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor si majorarea capitalului social cu valoarea acestora.

(2) În cazul societătilor prevăzute la alin. (1) litigiile în curs având ca obiect obligarea cumpărătorilor la respectarea clauzelor referitoare la investirea pe o perioadă de 2 ani de la încheierea contractului a 50% din profit si la mentinerea unui număr de salariati cu contract de muncă, la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, sunt considerate lipsite de obiect.

(3) În aplicarea prevederilor alin. (2) Autoritatea va notifica situatia la instanta judecătorească pe al cărei rol se află procesul.

Art. 29. - (1) În cazul contractelor aflate în perioada de derulare, încheiate înainte de data intrării în vigoare a prezentei ordonante, care contin angajamente investitionale sub forma aportului în natură, data de referintă pentru transformarea în lei sau în valută, după caz, a contravalorii investitiilor se consideră, după cum urmează:

a) pentru contractele în care este inserată clauza de majorare a capitalului social data de referintă se consideră data aprobării în adunarea generală a actionarilor a raportului de evaluare întocmit în conformitate cu prevederile legale în vigoare;

b) pentru contractele în care nu s-a inserat clauza de majorare a capitalului social data de referintă este considerată data achitării facturii de către cumpărător.

(2) În situatiile prevăzute la alin. (1) contravaloarea investitiilor se calculează prin raportare la cursul de referintă al Băncii Nationale a României aplicabil pentru acea dată.

(3) Data de referintă stabilită conform alin. (1) va constitui si reperul în functie de care se apreciază respectarea/nerespectarea scadentei prevăzute în contract pentru efectuarea obligatiei de investitii, în situatia în care în contract părtile nu au convenit o altă dată.

Art. 30. - În situatia în care contractele stipulează obligativitatea efectuării de investitii în numerar exprimate în valută, data de referintă pentru transformarea în lei a contravalorii sumelor în cauză o reprezintă data la care s-a efectuat vărsământul în contul curent bancar al societătii.

Art. 31. - (1) Pentru contractele care contin angajamente investitionale de protectie a mediului, aflate în curs de executare, cumpărătorul este obligat să încheie, după caz, cu A.P.A.P.S. acte aditionale prin care urmează să fie reglementate următoarele:

a) precizarea volumului de investitii în conformitate cu termenele scadente prevăzute în contract;

b) includerea sau modificarea cuantumului penalitătilor pentru neefectuarea investitiilor de mediu;

c) reducerea volumului valoric de investitii angajat prin contract corespunzător obiectivelor din programul de conformare, anexa la contract, pe baza confirmării de către autoritatea de mediu competentă a realizării măsurilor din programul de conformare;

d) cuantificarea investitiilor de mediu în conformitate cu obligatia asumată prin contract si stabilirea de termene corespunzătoare;

e) punerea de acord a termenelor în care trebuie prezentat certificatul de atestare a realizării investitiilor de mediu cu termenele scadente prevăzute în contract pentru realizarea acestora;

f) modificarea programului de investitii de mediu în cazul în care, după semnarea contractului, cumpărătorul prezintă un nou program de conformare aprobat de autoritatea de mediu competentă.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 16, pentru perioada anterioară încheierii actelor aditionale, pentru situatiile prevăzute la alin. (1) lit. a)-d), cumpărătorul nu datorează penalităti de întârziere.

 

CAPITOLUL VII

Sanctiuni

 

Art. 32. - (1) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 50.000.000 lei la 300.000.000 lei nerespectarea dispozitiilor prevăzute la art. 38.

(2) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 100.000.000 lei la 500.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societătii care utilizează sumele reprezentând investitiile de mediu în alte scopuri decât cele prevăzute în contracte, având drept consecintă nerealizarea obiectivelor din programul de conformare.

(3) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei persoana care încalcă dispozitiile prevăzute la art. 8 alin. (4).

(4) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 70.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv, reprezentantul legal al societătii care:

a) nu respectă obligatiile prevăzute la art. 8 alin. (2) si/sau art. 8 alin. (3);

b) nu respectă termenul de 10 zile lucrătoare prevăzut la art. 9 alin. (3);

c) nu respectă obligatiile prevăzute la art. 33.

(5) Constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 5.000.000 lei la 30.000.000 lei administratorul, directorul, directorul executiv sau reprezentantul legal al societătii care:

a) nu respectă prevederile art. 8 alin. (1) sau ale art. 11 pct. 4;

b) nu efectuează operatiunea de evidentiere în contabilitate a sumelor reprezentând aport în numerar în contul curent bancar până la termenul final al obligatiei de investitii, prevăzută în contract.

(6) Faptelor prevăzute în prezentul capitol, dacă sunt săvârsite în astfel de conditii încât, potrivit Codului penal sau unor legi penale speciale, constituie infractiuni, li se aplică prevederile legii penale.

(7) Procesele-verbale de stabilire si sanctionare a contraventiilor, întocmite de personalul Autoritătii în urma controlului, se vor comunica Ministerului Finantelor Publice, urmând ca acesta să urmărească încasarea amenzilor, potrivit Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

(8) Cuantumul amenzilor prevăzute în prezentul articol se actualizează anual prin hotărâre a Guvernului.

 

CAPITOLUL VIII

Dispozitii finale

 

Art. 33. - În cazul societătilor care fac obiectul unor contracte în derulare, iar cumpărătorul este actionar majoritar, prin derogare de la prevederile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare:

a) schimbarea formei juridice a societătii este posibilă doar cu acordul prealabil al Autoritătii, exprimat prin încheierea unui act aditional la contract, în cazul în care modificarea respectivă poate determina nerealizarea obligatiilor asumate prin contract de către cumpărător. Acordul nu este necesar în cazul în care legea obligă la schimbarea formei juridice a societătii, în acest caz cumpărătorului revenindu-i obligatia de a înstiinta A.P.A.P.S. si de a încheia cu aceasta un act aditional în termen de 45 de zile lucrătoare de la aparitia situatiei care determină modificarea statutului juridic al societătii;

b) fuziunea între cumpărător si societate este interzisă până la realizarea integrală a obligatiilor asumate prin contract sub sanctiunea nulitătii de drept.

Art. 34. - (1) În cazul angajamentelor investitionale pentru protectia mediului este interzisă utilizarea de către societate a sumelor în cauză în alte scopuri decât efectuarea de investitii cu această destinatie.

(2) Schimbarea destinatiei sumelor respective atrage răspunderea civilă, contraventională sau penală, după caz.

(3) Răspunderea pentru utilizarea sumelor respective pentru destinatia prevăzută în contract revine în egală măsură administratorilor societătii si conducerii executive a acesteia.

Art. 35. - (1) Controlul postprivatizare în cadrul societătilor, în domeniul urmăririi respectării obligatiilor contractuale, ca urmare a unor sesizări si solicitări primite, precum si prin autosesizare, se efectuează de către A.P.A.P.S.

(2) Declansarea actiunilor de control se face, după caz, prin colaborare si cu alte institutii cu competentă în domeniul controlului.

(3) Notele de control care pun în evidentă indicii cu privire la existenta unor fapte de natură penală vor fi transmise si organelor de cercetare competente.

Art. 36. - (1) În caz de neexecutare a obligatiilor asumate de cumpărător prin contracte în care executarea acestor obligatii este garantată prin constituire de garantii reale mobiliare, A.P.A.P.S. poate cere instantei atribuirea bunurilor afectate garantiei, chiar în lipsa unei stipulatii în acest sens în contract.

(2) Pentru contractele în derulare prevederile alin. (1) sunt aplicabile dacă părtile convin aceasta prin act aditional la contract.

Art. 37. - Încheierea de către A.P.A.P.S. a unor acte aditionale prin care se aduc modificări clauzelor de natură socială se va face numai pe baza acordului dintre reprezentantii legali ai salariatilor, conducerea societătii si cumpărător.

Art. 38. - (1) Ministerele, celelalte organe ale administratiei publice centrale si locale, alte institutii cu atributii în ceea ce priveste eliberarea titlurilor de proprietate asupra terenurilor detinute de către societăti au obligatia ca în termen de 15 zile calendaristice de la data eliberării certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor să comunice aceasta Autoritătii.

(2) Pentru certificatele de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, eliberate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, autoritătile prevăzute la alin. (1) vor face comunicarea în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea solicitării adresate de A.P.A.P.S. în acest sens.

Art. 39. - A.P.A.P.S. va elabora si va supune spre aprobare Guvernului, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante, normele metodologice de aplicare a acesteia.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul Autoritătii pentru Privatizare

si Administrarea Participatiilor Statului,

Iacob Zelenco,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 30 ianuarie 2002.

Nr. 25.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului

a unor constructii aflate în administrarea Ministerului de Interne

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia si ale art. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din functiune, casare si valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale, aprobată prin Legea nr. 246/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor constructii aflate în administrarea Ministerului de Interne, amplasate în incinta imobilului situat în orasul Găesti, judetul Dâmbovita, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Trecerea în domeniul privat al statului se face în vederea scoaterii din functiune si demolării constructiilor mentionate la art. 1.

Art. 3. - După scoaterea din functiune si demolarea constructiilor Ministerul de Interne îsi va actualiza în mod corespunzător datele din evidenta cantitativ-valorică.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministru de interne,

Ioan Rus

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 70.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a constructiilor care trec din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, aflate în administrarea Ministerului de Interne

 

Adresa imobilului

Persoana juridică care administrează imobilul

Caracteristicile bunurilor care trec

în domeniul privat al statului

Orasul Găesti, Str. Dumbravei nr. 1 bis, judetul Dâmbovita

Ministerul de Interne

Constructie din lemn nr. 45-27-09

Suprafata construită = 297,15 m 2

Valoarea contabilă la data de 31 decembrie 1999= 285.000.000 lei

Constructie din lemn nr. 45-27-10

Suprafata construită = 297,15 m 2

Valoarea contabilă la data de 31 decembrie 1999= 285.000.000 lei

Constructie din lemn nr. 45-27-15

Suprafata construită la data de 31 decembrie 1999= 297,15 m 2

Valoarea contabilă = 285.000.000 lei

Constructie din lemn nr. 45-27-16

Suprafata construită = 297,15 m 2

Valoarea contabilă la data de 31 decembrie 1999= 285.000.000 lei

Constructie (baracă) din metal nr. 45-27-18

Suprafata construită = 360,00 m 2

Valoarea contabilă la data de 31 decembrie 1999= 539.379.000 lei

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome

a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film”,

aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 si ale art. 2 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 79/2001 privind întărirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film”, aflată sub autoritatea Ministerului Culturii si Cultelor, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevăzuti în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” se aprobă de către Ministerul Culturii si Cultelor.

Art. 2. - (1) Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor, prevăzut în bugetul de venituri si cheltuieli al Regiei Autonome a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film”, stabilit la art. 1, reprezintă limita maximă si nu poate fi depăsit decât în cazuri justificate si numai cu aprobarea Guvernului, la propunerea Ministerului Culturii si Cultelor, cu avizul Ministerului Finantelor Publice si al Ministerului Muncii si Solidaritătii Sociale.

(2) În cazul în care în executie se înregistrează depăsiri sau nerealizări ale veniturilor aprobate, Regia Autonomă a Distributiei si Exploatării Filmelor “România-Film” va putea efectua cheltuieli proportional cu gradul de realizare a veniturilor, cu încadrarea în indicatorii de eficientă aprobati.

(3) Fondul de salarii se poate utiliza proportional cu gradul de realizare în anul 2002 fată de anul 2001 a productivitătii muncii, calculată valoric în preturi comparabile sau, după caz, în unităti fizice, prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli.

Art. 3. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2 constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventiei prevăzute la alin. (1) i se aplică dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 4. - Contraventia se constată si amenda se aplică de organele de control financiar ale statului, împuternicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prevederilor prezentei hotărâri.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 72.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea amendamentelor convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti

la 30 octombrie 2000 si 24 aprilie 2001, respectiv la Washington la 12 iulie si 24 octombrie 2001, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională

pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare industrială, semnat la Washington la 21 martie 1995

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 2 din Legea nr. 68/1995 pentru ratificarea Acordului de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare industrială, în valoare de 175 milioane dolari S.U.A., semnat la Washington la 21 martie 1995,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă amendamentele convenite prin schimb de scrisori semnate la Bucuresti la 30 octombrie 2000 si 24 aprilie 2001, respectiv la Washington la 12 iulie si 24 octombrie 2001, între Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare industrială, semnat la Washington la 21 martie 1995, ratificat prin Legea nr. 68/1995, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Niculescu,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 73.

 

ANEXĂ

 

LISTA

cuprinzând amendamentele la Acordul de împrumut dintre România si Banca Internatională

pentru Reconstructie si Dezvoltare pentru finantarea Proiectului de dezvoltare industrială,

semnat la Washington la 21 martie 1995

 

1. În anexa nr. 1 tabelul de la paragraful 1 va avea următorul continut:

“Categoria

Suma alocată

din împrumut

(exprimată

în echivalent

dolari S.U.A.)

Procentul din cheltuielile care urmează să fie finantate

1. Bunuri, servicii de consultantă în cadrul părtii A a Proiectului

4.167.112,00

100%din cheltuielile externe, 80% din cheltuielile locale,

100% din cheltuielile locale franco-fabrică

2. Bunuri în cadrul părtii B a Proiectului

12.400.645,41

100% din cheltuielile externe,

80% din cheltuielile locale,

100% din cheltuielile locale franco-fabrică

3. Bunuri si servicii de consultantă în cadrul părtii C a Proiectului

80.381.369,77

100% din cheltuielile externe,

80% din cheltuielile locale,

100% din cheltuielile locale franco-fabrică

TOTAL:

96.949.127,18”

 

 

2. Anexa nr. 3 “Graficul de rambursare” va avea următorul cuprins:

 

“Data plătii scadente

Rate din împrumut

(exprimate în dolari S.U.A.)

15 ianuarie 2000

3.010.200,00

15 iulie 2000

3.068.500,00

15 ianuarie 2001

3.126.800,00

15 iulie 2001

2.695.100,00

15 ianuarie 2002

2.566.000,00

15 iulie 2002

2.612.100,00

15 ianuarie 2003

2.663.500,00

15 iulie 2003

2.712.300,00

15 ianuarie 2004

2.763.800,00

15 iulie 2004

2.815.300,00

15 ianuarie 2005

2.869.500,00

15 iulie 2005

2.923.700,00

15 ianuarie 2006

2.977.900,00

15 iulie 2006

3.034.800,00

15 ianuarie 2007

3.091.600,00

15 iulie 2007

3.148.500,00

15 ianuarie 2008

3.208.200,00

15 iulie 2008

3.270.500,00

15 ianuarie 2009

3.330.200,00

15 iulie 2009

3.395.100,00

15 ianuarie 2010

3.457.500,00

15 iulie 2010

3.522.600,00

15 ianuarie 2011

3.590.300,00

15 iulie 2011

3.658.000,00

15 ianuarie 2012

3.725.700,00

15 iulie 2012

3.796.300,00

15 ianuarie 2013

3.866.700,00

15 iulie 2013

3.939.800,00

15 ianuarie 2014

4.015.700,00

15 iulie 2014

4.092.927,18

TOTAL:

96.949.127,18”

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru numirea asistentului român coordonator al bazei de date a proiectului

“Calea ferată transeuropeană (TER)” din cadrul Acordului dintre Comisia Economică

pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante

privind fondul de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Domnul Romeo Galbenu se numeste în functia de asistent coordonator al bazei de date a proiectului “Calea ferată transeuropeană (TER)” din cadrul Acordului dintre Comisia Economică pentru Europa a Organizatiei Natiunilor Unite (C.E.E./O.N.U.) si guvernele participante privind fondul de cooperare si creditare, semnat la Geneva la 17 decembrie 1992, cu biroul central la Budapesta, începând cu luna ianuarie 2002 si până la data de 31 decembrie 2003.

Art. 2. - Postul de asistent coordonator al bazei de date a proiectului “Calea ferată transeuropeană (TER)” se asimilează cu functia de referent principal relatii clasa I al Ambasadei române la Budapesta, beneficiind, potrivit legii, de drepturile personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate.

Art. 3. - Cheltuielile reprezentând salariul si celelalte drepturi ale domnului Romeo Galbenu, stabilite de reglementările în vigoare pentru functia cu care a fost asimilat, conform art. 2, vor fi suportate de Compania Natională de Căi Ferate “C.F.R.” - S.A., în limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 74.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind completarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 97/2001

pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli si a prestatorilor

de servicii în agricultură pentru achizitionarea de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si instalatii de irigat din productia internă, finantat din Fondul special “Dezvoltarea agriculturii românesti”

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, în baza art. 6 din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare, emite următorul ordin:

 

Art. I. - Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 97/2001 pentru aprobarea Programului privind sprijinirea producătorilor agricoli si a prestatorilor de servicii în agricultură pentru achizitionarea de tractoare, combine, masini si utilaje agricole, precum si instalatii de irigat din productia internă, finantat din Fondul special “Dezvoltarea agriculturii românesti”, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 4 aprilie 2001, se completează după cum urmează:

1. Preambulul va avea următorul cuprins:

“Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, având în vedere prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, care abrogă Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 198/1999 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri agricole sau terenuri aflate permanent sub luciu de apă, ale Hotărârii Guvernului nr. 626/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societătilor comerciale ce detin în administrare terenuri proprietate publică si privată a statului cu destinatie agricolă si înfiintarea Agentiei Domeniilor Statului, ale Notei nr. 87.073 din 14 martie 2001 din care reiese lipsa acută de tractoare si masini agricole fată de necesarul calculat pentru executarea în timp optim a lucrărilor agricole, precum si folosirea de utilaje uzate fizic si moral, care conduc la neefectuarea la timp si de calitate a lucrărilor agricole, la obtinerea de productii agricole mult mai mici decât potentialul natural, la pierderi mari de productie ca urmare a întârzierii la recoltare, transport, depozitare si la cheltuieli majorate cu combustibilul, anvelopele si forta de muncă, si ale Referatului de aprobare nr. 107.036/2002 privind necesitatea completării Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 97/2001, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările si completările ulterioare,

emite următorul ordin:”

2. În textul ordinului si al programului din anexa la acesta sintagma Fondul special “Dezvoltarea agriculturii românesti” se înlocuieste cu sintagma Fondul “Dezvoltarea agriculturii românesti”.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

p. Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ovidiu Natea,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2002.

Nr. 48.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Ordinului ministrului finantelor publice nr. 11/2002

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, având în vedere prevederile Legii datoriei publice nr. 81/1999 si ale Ordonantei Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Ordinul ministrului finantelor publice nr. 11/2002 privind prospectul de emisiune al certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie cod 1055 îsi prelungeste aplicabilitatea astfel încât vânzarea certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se efectuează si în zilele de 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 26, 27, 28 februarie si 1 martie 2002, cu termen de răscumpărare în zilele de 7, 8, 9, 13, 14, 15, 16, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29 si 30 mai 2002. Operatiunea de vânzare a certificatelor de trezorerie cu dobândă pentru populatie se închide în ziua de 1 martie 2002, la ora 14,00.

Art. 2. - Subscrierile la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se pot efectua si prin virare de către persoanele fizice, din conturile curente personale deschise la băncile comerciale si Casa de Economii si Consemnatiuni C.E.C. - S.A., în contul curent general al trezoreriei statului. Dobânda se calculează din ziua în care suma a fost înregistrată în contul curent general al trezoreriei statului.

Art. 3. - Dobânda acordată la certificatele de trezorerie cu dobândă pentru populatie se mentine la 31% pe an pentru o perioadă de subscriere de 90 de zile si se calculează după formula:

 

D = VN x 31 x 90/360 x 100

în care:

D = suma dobânzii;

VN = valoarea nominală a certificatelor de trezorerie cu dobândă.

 

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 31 ianuarie 2002.

Nr. 171.