MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 98         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 4 februarie 2002

SUMAR

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE SI

ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

630. - Ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

 

ACTE ALE CASEI NATIONALE DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

SI ALE COLEGIULUI MEDICILOR DIN ROMÂNIA

 

CASA NATIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE

Nr. 630/28 decembrie 2001

COLEGIUL MEDICILOR DIN ROMÂNIA

Nr. 4234 din 28 decembrie 2001

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru

privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu,

serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor

de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si presedintele Colegiului Medicilor din România,

în temeiul prevederilor:

- Legii asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 146/1999 privind organizarea, functionarea si finantarea spitalelor, cu modificările si completările ulterioare;

- Legii nr. 74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic, înfiintarea, organizarea si functionarea Colegiului Medicilor din România, cu modificările si completările ulterioare;

- Hotărârii Guvernului nr. 1.330/2001 pentru aprobarea Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate;

- Statutului Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, cu modificările si completările ulterioare,

emit următorul ordin:

 

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, prevăzute în anexele nr. 1-25, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prevederile prezentului ordin intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2002. De la această dată îsi încetează aplicabilitatea prevederile referitoare la asistenta medicală spitalicească, îngrijirile la domiciliu, serviciile de urgentă prespitalicesti si alte tipuri de transport medical si la serviciile de recuperare-reabilitare a sănătătii din Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al Presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 269/79/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în sistemul asigurărilor sociale de sănătate pentru anul 2001, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 22 bis din 15 ianuarie 2001.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Presedintele Casei Nationale de Asigurări de Sănătate

prof. univ. dr. Eugeniu Turlea

Presedintele Colegiului Medicilor din România

prof. dr. Mircea Cinteză

Avizat

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

 

ANEXA Nr. 1

 

Conditiile acordării serviciilor medicale spitalicesti

contractate cu casele de asigurări de sănătate si modalitătile de plată ale acestora

 

Art. 1. - Serviciile medicale spitalicesti de care beneficiază asiguratii pentru specialitătile prevăzute în anexa nr. 2 cuprind: consultatii, investigatii, stabilire diagnostic, tratament medical, chirurgical si/sau fizical-recuperator, îngrijiri, medicamente si materiale sanitare, cazare si masă, recomandări la externare.

Art. 2. - Tipurile de spitalizare sunt:

a) spitalizare continuă - forma de internare prin care se asigură asistenta medicală curativă si de recuperare pe toată durata necesară rezolvării complete a cazului respectiv. În spitalizarea continuă se regăseste si spitalizarea de o zi, care presupune o rezolvare completă a cazului pe durata acestei internări; în această situatie asiguratul este internat si externat în maximum 24 de ore, cu utilizarea pe durata internării a unui pat pentru un pacient;

b) discontinuă (de zi si săptămânală):

- de zi: - forma de internare prin care se administrează terapia intermitent pe toată perioada necesară solutionării cazului, pentru cazurile programabile. În această formă de spitalizare, în functie  pe durata de administrare a terapiei, acelasi pat poate fi utilizat pentru mai multi pacienti;

- săptămânală: - forma de internare pentru cazurile a căror durată totală de internare este mai mare de 5 zile, iar examinările, investigatiile si actele terapeutice necesare pentru rezolvarea completă a cazului respectiv se efectuează de luni până vineri. Sâmbăta si duminica nu se desfăsoară nici o activitate, perioadă în care pacientul revine în familie.

Pentru spitalizarea discontinuă spitalele organizează sectii sau compartimente specializate. În cazul acestui tip de spitalizare, externarea asiguratilor se face în momentul rezolvării complete a cazului.

Art. 3. - În centrele de diagnostic si tratament autorizate de Ministerul Sănătătii si Familiei, apartinând ministerelor cu retele sanitare proprii, se acordă servicii medicale spitalicesti care se  decontează prin tarif pe serviciu. Aceste servicii vor face obiectul unui act aditional la contractul de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate din ambulatoriu pentru specialitătile clinice. Tarifele maximale pe serviciu sunt cele prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 4. - (1) Furnizarea de servicii medicale spitalicesti se asigură în baza contractelor si a actelor aditionale încheiate de spitale cu casele de asigurări de sănătate, având în vedere indicatorii cantitativi si calitativi specifici spitalelor, care sunt:

a) indicatori cantitativi:

- număr de cazuri de spitalizare continuă, din care:

- număr de cazuri de spitalizare de o zi;

- număr de cazuri de spitalizare discontinuă, din care:

- număr de cazuri de spitalizare de zi;

- număr de cazuri de spitalizare săptămânală;

- durată de spitalizare;

- număr de sedinte dializă în insuficienta renală cronică;

- numărul si tipul investigatiilor paraclinice estimate a se realiza de către spitale, în regim ambulatoriu;

- număr personal, pe categorii, pentru personalul care îsi desfăsoară activitatea în cabinetele de oncologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală - stationar de zi, cabinete de planificare familială, structuri de primire urgente si cabinete stomatologice pentru servicii de urgentă;

- număr de medici, stomatologi si farmacisti, rezidenti din anii 3-7 si stagiari, cu contract de muncă în spital;

- număr de medici si alt personal sanitar care furnizează servicii medico-sanitare în cadrul serviciilor publice specializate reorganizate potrivit art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000;

b) indicatori calitativi:

- gradul de complexitate a serviciilor spitalicesti acordate, în functie de morbiditatea spitalizată si de dotarea spitalului cu aparatură si de încadrarea cu personal de specialitate;

- infectii nosocomiale raportate la numărul total de externări - infectie clinic aparentă sau asimptomatică provocată de germeni cunoscuti patogeni care se manifestă pe perioada spitalizării la un interval de timp mai mare decât incubatia minimă sau la domiciliu la un interval de timp mai mic decât incubatia maximă.

(2) Pentru spitalele participante la programul national de finantare bazată pe caz (DRG), nominalizate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, se au în vedere aceiasi indicatori la care se adaugă si indicatorul cantitativ privind numărul de cazuri externate si raportate.

Art. 5. - Suma contractată de către spitale cu casele de asigurări de sănătate se compune din:

a) suma pentru servicii medicale spitalicesti acordate pentru cazurile spitalizate, calculată astfel: număr de cazuri de spitalizare x durata optimă de spitalizare x tarif pe zi de spitalizare

- numărul de cazuri de spitalizare/spital si sectie se negociază în functie de numărul de cazuri de spitalizare/judet stabilit ca medie a numărului de internări pe ultimii 5 ani/judet si a gradului de adresabilitate.la spitalul/sectia respectivă. Numărul anual de cazuri negociat se defalchează pe trimestre.

La stabilirea numărului de cazuri contractat pe spital se tine seama de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent si de volumul de servicii de îngrijiri la domiciliu subcotractat determinat ca raport între numărul de cazuri care au beneficiat de îngrijiri la domiciliu si numărul total de cazuri externate; în acest scop, începând cu data de 1 ianuarie 2002 spitalele vor tine evidenta acestor indicatori;

- durata optimă de spitalizare se stabileste de către comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei pe sectii si este valabilă pentru toate categoriile de spitale;

- tariful pe zi de spitalizare/sectie este cel prevăzut în anexa nr. 4, diferentiat pe categorii de spitale, si corespunde unui grad de complexitate a serviciilor medicale furnizate determinat de dotarea spitalului/sectiei cu aparatură în functiune si de încadrarea corespunzătoare la nivel de sectie cu personal de specialitate.

În cazul sectiilor din spitalele care nu corespund din punct de vedere al dotării cu aparatură în functiune si/sau al încadrării cu personal de specialitate, potrivit categoriei de spital din care acestea fac parte, se ia în calcul tariful pe zi de spitalizare prevăzut pentru sectia din cadrul spitalului din categoria imediat inferioară. În cazul sectiilor din spitalele care corespund unui nivel de dotare cu aparatură în functiune si/sau personal de specialitate potrivit unei categorii superioare de spital decât cea din care spitalul face parte, se ia în calcul tariful/zi de spitalizare prevăzut pentru sectia din cadrul spitalului din categoria imediat superioară. Nivelul dotării cu aparatură si încadrarea cu personal de specialitate pentru fiecare sectie/spital se stabilesc de Ministerul Sănătătii si Familiei. Aceste reglementări se aplică începând cu semestrul II al anului 2002;

b) pentru spitalele participante la programul national de finantare bazată pe caz (persoană internată - tip caz rezolvat), suma pentru serviciile medicale spitalicesti acordate cazurilor spitalizate se stabileste astfel: număr de cazuri externate x indice case-mix pentru anul 2001 x tariful pe caz ponderat pentru anul 2002

- numărul de cazuri externate pe spital se negociază în functie de numărul de cazuri de spitalizare/judet stabilit ca medie a numărului de internări pe ultimii 5 ani/judet si a gradului de adresabilitate la spital.

Numărul anual de cazuri externate negociat se defalchează pentru fiecare dintre cele 4 trimestre ale anului 2002. La stabilirea numărului de cazuri externate contractate pe spital se tine seama de modul de realizare a indicatorilor calitativi din anul precedent si de volumul de servicii de îngrijiri la domiciliu subcontractat determinat ca raport între numărul de cazuri care a beneficiat de îngrijiri la domiciliu si numărul total de cazuri externate; în acest scop, începând cu data de 1 ianuarie 2002 spitalele vor tine evidenta acestor indicatori;

- indicele de case-mix pentru anul 2001, prezentat în anexa nr. 5, se calculează pentru fiecare spital pe baza numărului si a tipurilor de cazuri raportate în anul 2001; numărul negociat de cazuri ponderate se obtine prin înmultirea numărului negociat de cazuri externate cu indicele de case-mix a spitalului;

- tariful pe caz ponderat în anul 2002 se stabileste pentru fiecare spital în parte, plecând de la tariful pe caz ponderat din anul 2001 (stabilit pentru fiecare spital), care se corectează cu procentul de inflatie prognozat pentru anul 2002. Tariful este prezentat în anexa nr. 6.

Lista cuprinzând categoriile majore de diagnostice, tipurile de cazuri ce sunt rambursate (grupele de diagnostice), valorile relative ale grupelor de diagnostice si definirea termenilor utilizati sunt prevăzute în anexa nr. 7;

c) suma pentru dializă, determinată prin înmultirea numărului contractat de sedinte de dializă în insuficienta renală cronică si tariful aferent acestui serviciu;

d) suma pentru investigatii paraclinice efectuate în regim ambulatoriu, calculată pe baza numărului de investigatii paraclinice contractate si a tarifelor negociate în limita tarifelor prevăzute în anexa nr. 5 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din Românie nr. 603/4.189/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate în asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice, paraclinice si stomatologice, cu respectarea tuturor conditiilor referitoare la investigatiile paraclinice din aceste norme;

e) suma pentru serviciile medicale efectuate în: cabinetele medicale de specialitate în oncologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală - stationar de zi, cabinete de planificare familială, structuri de primire urgente si cabinete stomatologice pentru servicii de urgentă, formată din:

- suma corespunzătoare încadrării personalului prevăzut să îsi desfăsoare activitatea în aceste structuri, tinând seama de toate drepturile salariale acordate de lege, la care se adaugă contributii ce revin ca obligatie de plată spitalului;

- suma reprezentând cheltuielile de întretinere si functionare a acestor structuri, determinată ca o cotă-parte din cheltuielile totale de întretinere si functionare ale spitalului, înregistrate în anul precedent si corectată cu procentul de inflatie prognozat pentru anul 2002. Această cotă se calculează ca raport între cheltuielile de personal necesare pentru structurile mai sus mentionate si totalul cheltuielilor de personal pe spital estimate pentru anul curent;

f) suma pentru medici, farmacisti si stomatologi, rezidenti si stagiari, care se determină pe baza încadrării acestui personal, rezultată din statul de functii, tinând seama de toate drepturile salariale prevăzute de lege, la care se adaugă contributiile ce revin ca obligatie de plată spitalului. În cazul stagiarilor se deduc sumele ce se suportă din fondul de somaj, potrivit Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 58/2001 privind organizarea si finantarea rezidentiatului, stagiaturii si activitătii de  cercetare medicală în sectorul sanitar;

g) suma pentru medicii si alt personal sanitar care furnizează servicii medico-sanitare în cadrul serviciilor publice specializate reorganizate potrivit art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000, care se determină pe baza încadrării personalului care acordă îngrijiri pentru aceste afectiuni, prevăzut în statul de functii, tinând seama de toate drepturile salariale prevăzute de lege, la care se adaugă contributii ce revin ca obligatie de plată spitalului;

h) suma pentru instalarea aparaturii de înaltă performantă, stabilită în limita sumelor aprobate prin acte normative;

i) suma pentru medicamente si materiale sanitare acordate prin programele nationale de sănătate, stabilită pe baza repartizării de către coordonatorul de program;

j) suma aferentă arieratelor înregistrate până la data de 30 noiembrie a anului precedent.

Aceste sume sunt prevăzute distinct în contractele si actele aditionale la contract si fac parte din bugetul de venituri si cheltuieli aprobat unitătilor spitalicesti, potrivit legii.

Art. 6. - Sumele pentru serviciile medicale spitalicesti efectuate în centrele de diagnostic si tratament din structura ministerelor cu retele sanitare proprii se determină prin înmultirea numărului de servicii contractate cu tarifele pe servicii, tarife negociate care nu pot fi mai mari decât cele prevăzute în anexa nr. 3.

Art. 7. - Decontarea de către casele de asigurări de sănătate a serviciilor medicale contractate cu spitalele se face după cum urmează:

a) serviciile medicale pentru care plata se face pe bază de tarif pe zi de spitalizare se decontează în functie de numărul de cazuri externate, realizat în limita numărului de cazuri contractat, si de durata optimă de spitalizare; trimestrial se fac regularizările si decontările tinând seama de cazurile de spitalizare externate si cele contractate.

În situatia în care numărul de cazuri externate este mai mare decât numărul cazurilor contractate, casele de asigurări de sănătate pot accepta la decontare această depăsire dacă spitalul/sectiile au luat decizia de crestere a numărului de internări, după epuizarea posibilitătii de înscriere pe listele de asteptare a cazurilor programabile si dacă cresterea numărului de cazuri realizate se regăseste în reducerea numărului de cazuri contractate din alte spitale/sectii din judetul respectiv, iar această depăsire se încadrează în fondurile alocate asistentei medi- cale spitalicesti la nivelul caselor de asigurări de sănătate respective.

În centrele universitare casele de asigurări de sănătate cu care spitalele au încheiat contracte pot accepta la decontare, în cazuri justificate, un număr mai mare de cazuri externate decât cel contractat, cu până la 5%, după analiza si acceptarea unor depăsiri conform paragrafului anterior.

La stabilirea numărului de cazuri externate se ia în calcul si numărul celor care au fost internati si apoi transferati în alte spitale, situatie în care durata de spitalizare acceptată la decontare este de maximum 3 zile.

În situatia în care suma aferentă depăsirii duratei optime de spitalizare pe o sectie nu este compensată de suma corespunzătoare reducerii duratei optime de spitalizare la celelalte sectii, casele de asigurări de sănătate pot deconta diferenta ce nu a fost compensată dacă depăsirea este justificată si se încadrează în fondurile alocate asistentei medicale spitalicesti la nivelul casei de asigurări de sănătate respective;

b) pentru serviciile medicale spitalicesti acordate în spitalele participante la programul national de finantare bazată pe caz (persoană internată - tip caz rezolvat), regularizarea si decontarea trimestrială se fac în functie de numărul de cazuri externate si raportate, astfel:

- se calculează numărul cazurilor ponderate raportate (prin înmultirea numărului de cazuri externate si raportate cu indicele de casemix aferent acestor cazuri) si suma corespunzătoare cazurilor ponderate raportate (prin înmultirea numărului de cazuri ponderate raportate cu tariful pe caz ponderat) corespunzătoare perioadei de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului respectiv;

- în situatia în care numărul cazurilor ponderate raportate este mai mare decât numărul negociat de cazuri ponderate, se acceptă o depăsire cu cel mult 10% a sumei contractate aferente perioadei de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului respectiv;

- în situatia în care numărul cazurilor ponderate raportate este mai mic decât numărul negociat de cazuri ponderate, se acordă suma corespunzătoare cazurilor ponderate raportate aferente perioadei de la începutul anului până la sfârsitul trimestrului respectiv.

În situatia în care numărul de cazuri ponderate raportate este mai mare decât numărul negociat de cazuri ponderate cu mai mult de 10%, casele de asigurări de sănătate pot accepta, în mod exceptional, la decontare această depăsire, dacă sunt îndeplinite, cumulat, următoarele conditii: spitalul a luat decizia de crestere a numărului de internări după epuizarea posibilitătii de înscriere pe listele de asteptare a cazurilor programabile si cresterea de cazuri realizate se regăseste în reducerea numărului de cazuri contractate în alte spitale/sectii din judetul respectiv.

Această depăsire trebuie să se încadreze în fondurile alocate asistentei medicale spitalicesti la nivelul casei de asigurări de sănătate respective;

c) suma pentru dializă se decontează pe baza numărului de sedinte de dializă în insuficienta renală cronică efectiv realizate si tariful aferent;

d) suma pentru investigatiile paraclinice efectuate în regim ambulatoriu se decontează pe baza numărului de investigatii realizat în limita numărului contractat si a tarifelor negociate. Depăsirea numărului de investigatii contractat se acceptă la decontare numai pentru cazurile care au fost declarate ca urgentă medicală de către medicii de specialitate care le-au recomandat;

e) sumele pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate în oncologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală - stationar de zi, cabinete de planificare familială, structuri de primire urgente, cabinete stomatologice pentru servicii de urgentă se decontează la nivelul contractat dacă nu au intervenit modificări în structura organizatorică a activitătii desfăsurate în aceste cabinete. Dacă se modifică această structură prin desfiintare unor cabinete medicale sau compartimente, se diminuează suma prevăzută în actul aditional, cu influentele determinate de reducerea cheltuielilor de personal. Dacă se modifică aceste structuri prin înfiintarea unor noi cabinete medicale sau comparti- mente, casele de asigurări de sănătate pot accepta modificarea sumei prevăzute în actul aditional dacă această modificare este justificată, în limita sumelor aprobate cu destinatia asistentei medicale spitalicesti;

f) suma pentru medici, farmacisti si stomatologi - rezidenti si stagiari - se decontează la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate, în limita sumelor prevăzute în actul aditional la contract;

g) suma pentru medicii si alt personal sanitar care furnizează servicii medico-sanitare în unitătile sau sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copiii distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copiii bolnavi de HIV/SIDA, reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 în cadrul serviciilor publice specializate din subordinea consiliilor judetene sau, după caz, a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti în a căror rază administrativ-teritorială functionează, încadrati la spitalul judetean sau la un alt spital public, cel mai apropiat (în cazul unitătilor sanitare transferate integral la serviciile publice specializate), se decontează la nivelul cheltuielilor de personal efectiv realizate, fără depăsirea sumelor prevăzute în  actul aditional la contract;

h) suma pentru cofinantarea instalării aparatelor de înaltă performantă se decontează la nivelul realizărilor, în limita sumelor prevăzute în actul aditional, cumulat de la începutul anului;

i) suma pentru medicamentele si materialele sanitare specifice programelor nationale de sănătate se decontetază în baza realizării indicatorilor fizici, de rezultate si de eficientă, în limita sumei repartizate de către coordonatorul de program;

j) suma aferentă arieratelor înregistrate până la data de 30 noiembrie a anului precedent se acordă în baza metodologiei si la termenele stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 8. - Însotitorii copiilor bolnavi în vârstă de până la 3 ani si ai copiilor cu handicap beneficiază de plata serviciilor hoteliere (cazare standard si masă la nivelul alocatiei de hrană) din partea caselor de asigurări de sănătate, cheltuieli ce sunt cuprinse în tariful pe zi de spitalizare aferent sectiilor/spitalelor în care sunt internati acesti copii. Aceste servicii se acordă în următoarele conditii:

a) la recomandarea medicului care îngrijeste copilul bolnav internat, pe perioada considerată necesară de către medic;

b) mama care alăptează.

Art. 9. - Asiguratii suportă contravaloarea serviciilor hoteliere (cazare si/sau masă) cu un grad ridicat de confort, peste confortul standard, acordate la cererea acestora. Prin confort standard, în ceea ce priveste cazarea, se întelege salon cu minimum 3 paturi, grup sanitar propriu, cu respectarea normelor igienico-sanitare si fără dotări suplimentare (televizor, radio, telefon, frigider, aer conditionat si altele asemenea), iar în ceea ce priveste masa, cea acordată la nivelul alocatiei de hrană stabilite prin acte normative. Contributia personală a asiguratilor reprezintă diferenta dintre tarifele stabilite pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort, stabilite de fiecare unitate furnizoare, si cele corespunzătoare confortului standard.

Art. 10. - (1) Serviciile medicale de înaltă performantă si alte servicii medicale a căror contravaloare nu se suportă din Fondul de asigurări sociale de sănătate sunt prezentate în anexa nr. 8.

(2) Serviciile medicale de înaltă performantă: CT, RMN, scintigrafie, angiografie se acordă numai pe bază de recomandare medicală, iar casele de asigurări de sănătate decontează aceste servicii pentru asigurati numai în următoarele conditii:

- urgente medico-chirurgicale majore nominalizate în anexa nr. 9;

- afectiuni în care au fost epuizate toate celelalte posibilităti de explorare.

Investigatiile mentionate mai sus se efectuează pe baza fiselor de solicitare potrivit modelelor prevăzute în anexele nr. 10, 11 si 12, la care se atasează, acolo unde este cazul, rezultatele celorlalte investigatii efectuate anterior pentru stabilirea diagnosticului.

(3) Prevederile alin. (2) se aplică atât pacientilor internati, cât si asiguratilor cărora li se recomandă aceste servicii medicale în regim ambulatoriu.

Art. 11. - Spitalele care au în structura proprie dispensare medicale fără medic suportă din bugetul de venituri si cheltuieli suma aferentă functionării acestora. Personalul mediu sanitar din  aceste dispensare acordă primele îngrijiri în caz de boală sau accident, în cadrul unui program de lucru întocmit de spitalul în structura căruia se află dispensarul medical.

Art. 12. - Serviciile medicale si documentele eliberate pentru aceste servicii pe care casele de asigurări de sănătate nu le decontează sunt cele prevăzute în anexa nr. 13.

Art. 13. - Medicii care îsi desfăsoară activitatea în spital au obligatia ca la externarea asiguratului să transmită medicului de familie sau medicului de specialitate din ambulatoriu, după caz, prin scrisoare medicală, evaluarea stării de sănătate a asiguratului la momentul externării si indicatiile de tratament si supraveghere terapeutică pentru următoarea perioadă (determinată conform diagnosticului).

Art. 14. - Serviciile medicale spitalicesti acordate în urma unui accident de muncă se facturează distinct de către furnizorul de servicii medicale spitalicesti către casele de asigurări de sănătate, cu precizarea unitătii unde s-a înregistrat accidentul de muncă. Casele de asigurări de sănătate au obligatia de a recupera sumele respective de la angajatorul/asiguratorul persoanei căreia i s-au acordat serviciile medicale spitalicesti.

Art. 15. - (1) Suma anuală prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli, si respectiv, suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casele de asigurări de sănătate se defalchează de către spitale pe trimestre si luni cu acordul directiilor de sănătate publică sau al ministerului, în functie de subordonare, si al caselor de asigurări de sănătate.

(2) Pentru spitalele participante la proiectul national de finantare a spitalelor bazată pe caz, suma anuală prevăzută în bugetul de venituri si cheltuieli si, respectiv, suma prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale încheiat cu casele de asigurări de sănătate se defalcă de către spirale pe trimestre (pe baza numărului negociat de cazuri externate trimestrial) si pe luni, cu acordul directiilor de sănătate publică sau al ministerului, în functie de subordonare, si al caselor de asigurări de sănătate.

(3) La începutul fiecărei luni, pentru luna în curs, casele de asigurări de sănătate acordă spitalelor, în primele 15 zile ale lunii, până la 80% din suma corespunzătoare lunii curente, urmând ca decontarea lunii respective să se efectueze în primele 10 zile ale lunii următoare.

(4) Pentru spitalele participante la proiectul national de finantare a spitalelor bazată pe caz, la începutul fiecărei luni pentru luna în curs, casele de asigurări de sănătate acordă spitalelor, în primele 15 zile ale lunii, până la 80% din suma corespunzătoare lunii curente, urmând ca acordarea diferentei până la 95% din suma lunară contractată să se efectueze în primele 10 zile ale lunii următoare.

(5) Pentru încadrarea în sumele contractate cu casele de asigurări de sănătate, spitalele vor întocmi liste de asteptare pentru cazurile programabile.

(6) Spitalele vor raporta directiilor de sănătate publică sau ministerului, în functie de subordonare, si caselor de asigurări de sănătate, până la data de 5 a lunii curente pentru luna expirată, executia bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv realizarea indicatorilor cantitativi si calitativi comparativ cu cei contractati.

(7) Trimestrial, până la data de 5 a lunii următoare expirării unui trimestru, spitalele vor raporta directiilor de sănătate publică sau ministerelor, în functie de subordonare, si caselor de asigurări de sănătate xecutia bugetului de venituri si cheltuieli, respectiv realizarea indicatorilor  trimestriali comparativ cu cei contractati în vederea regularizării trimestriale. Regularizarea si decontarea trimestrială se fac în primele 25 de zile ale lunii următoare trimestrului încheiat.

Art. 16. - Contractele pentru furnizarea serviciilor medicale acordate în spitale se semnează din partea spitalelor de către personalul din conducerea spitalului (directorul general, directorul general adjunct medical, directorul financiar-contabilitate si, după caz, directorul de îngrijiri si directorul pentru reformă) care răspund, în conditiile legii, de realitatea si exactitatea datelor prezentate atât cu ocazia negocierii contractelor, cât si cu ocazia raportării datelor în cursul executiei.

Art. 17. - Refuzul semnării contractului cu casa de asigurări de sănătate de către unitatea furnizoare de servicii medicale spitalicesti va fi adus la cunostintă Ministerului Sănătătii si Familiei sau celorlalte ministere, în functie de subordonare, si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, care vor analiza situatia si vor lua măsurile ce se impun pentru solutionarea divergentelor.

 

ANEXA Nr. 2

 

LISTA

cuprinzând serviciile medicale spitalicesti de care beneficiază asiguratii

 

ANEXA Nr. 3

 

Serviciile medicale spitalicesti

efectuate în centrele de diagnostic si tratament apartinând ministerelor cu retele sanitare proprii si tarifele maximale ale acestora pe care le pot

deconta casele de asigurări de sănătate

 

- lei -

Tipul serviciului

Tariful/serviciu medical (maximal)

a) Servicii medicale de oftalmologie:

 

- evisceratie, orjelet, glaucom, pterigion, entropion, strabism, crioaplicatie, electrorezectie

365.000

- cataractă

1.860.000

b) Servicii medicale ortopedie

 

- halux valgus, artroscopie genunchi, chist sinovial, dupuytren, bursită genunchi, bursită cot, ruptură tendoane mână, amputatie deget mână, chist sinovial picior, sectiune tendoane picior

918.000

c) Servicii medicale ORL

 

- rezectie septală, amigdalectomie, adenoidectomie, excizie

formatiune tumorală, polipectomie nazală

497.000

d) Servicii medicale flebologie (operatie flebologie)

692.000

e) Hemodializă*)

1.100.000

f) Anestezie:

 

 rahianestezie

2.550.000

 anestezie generală inhalatorie

1.188.000

 anestezie de contact si infiltratie

346.000

 anestezie locoregională de infiltratie

864.000

 anestezie locală

125.000

 anestezie generală cu diprivan

3.450.000

NOTĂ:

Tarifele cuprind toate cheltuielile aferente serviciului medical (cheltuieli de personal, cheltuieli cu medicamentele si materialele sanitare, cheltuieli privind pregătirea sălii de operatie, precum si cheltuieli indirecte, în conditiile în care se utilizează medicamente, materiale sanitare si tehnologii avansate).

Tarifele negociate între furnizori si casele de asigurări de sănătate în limita tarifelor maximale se utilizează pentru decontarea de către casele de asigurări de sănătate a oricărui tip de serviciu medical din specialitatea respectivă.


*) Tariful nu cuprinde medicamentele si materialele specifice suportate prin programul national de sănătate si este valabil si pentru unitătile sanitare cu paturi care au în structură sectii/compartimente de hemodializă.

 

ANEXA Nr. 4a)*)

 

TARIFULPE ZI

de spitalizare corespunzător sectiilor de spital si tipuri de specialităti pentru anul 2002


*) Anexa nr. 4a) este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 4b)*)

 

TARIFUL PE ZI

de spitalizare corespunzător sanatoriilor balneare, preventorii si alte sanatorii decât cele balneare pentru anul 2002

 

ANEXA Nr. 5

 

INDICELE DE COMPLEXITATE

a cazurilor (indice de case mix, ICM) ale spitalelor din proiectul national DRG pentru anul 2001


*) Anexele nr. 4b), 5, 6 si 7 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 6

 

COSTURILE*) SI TARIFELE**)

pe pacient ponderat (în lei) ale spitalelor din proiectul national DRG, conform raportărilor din perioada ianuarie-noiembrie 2001.

 

ANEXA Nr. 7

 

LISTA

categoriilor majore de diagnostice, tipurile de cazuri (grupele de diagnostice) si valorile relative

 

Definirea termenilor utilizati în sistemul DRG

Grupe de diagnostice (Diagnostic Related Groups - DRG): o schemă de clasificare a pacientilor externati (în functie de diagnostic), care asigură o modalitate de a asocia tipurile de pacienti cu cheltuielile spitalicesti efectuate.

Categorii majore de diagnostice (CMD): o clasificare mai largă a pacientilor doar pe baza diagnosticelor.

Valoare relativă (VR): număr fără unitate care exprimă raportul dintre tariful unui DRG si tariful mediu al tuturor DRG-urilor.

Coeficient atribuit în functie de cantitatea relativă de muncă, consumabile si resursele de capital necesare pentru tratamentul complet al bolnavului cu afectiunea/afectiunile respective.

Grouper: aplicatie computerizată (software) care permite alocarea automată a unui pacient într-un anumit DRG (pe baza datelor ce caracterizează fiecare caz externat).

Case-mix (complexitatea cazurilor): tipurile de pacienti tratati într-un spital, în functie de diagnostic si gravitate.

Indicele de case mix (indicele de complexitate a cazurilor): număr (fără unitate) care exprimă resursele necesare spitalului în concordantă cu pacientii tratati.

ICM pentru spitalul A = ·(Valoare Relativă DRG i x nr. de cazuri DRG i )/Total nr. cazuri spital A

Pacienti ponderati (cazuri ponderate - CP): pacienti lavirtuali” generati prin ajustarea cazurilor externate, în functie de resursele asociate cu fiecare tip de caz.

Nr. CP = Nr. cazuri x ICM

Costul pe caz ponderat (rata de bază) - CCP: valoare de referintă, ce reflectă costul unui caz ponderat. Poate fi calculat la nivel de spital, regional, national.

- pentru un spital:

RBS 2001 = cheltuiala spitalului 2001 /nr. total cazuri ponderate 2001

- la nivel national:

RBN 2001 = cheltuiala spitale nivel national 2001 / nr. total cazuri ponderate 2001

Tariful pe caz ponderat (TCP): valoarea de rambursare a unui caz ponderat la nivel de spital

- pentru anul 2002:

TCP 2002 = CCP 2001 x Factorul de corectie corespunzător inflatiei

Tariful pe tip de caz (TC): valoarea de rambursare pentru fiecare tip de caz (DRG). Poate fi calculat la nivel de spital, regional, national.

TC DRGi = TCP 2002 x VR DRGi

Abrevieri:

DRG = Grupe de diagnostice

CMD = Categorii majore de diagnostice

VR = Valoare relativă

RB = Rata de bază

ICM = Indice de case mix (complexitate a cazurilor)

CP = Cazuri ponderate.

 

ANEXA Nr. 8

 

LISTA

cuprinzând serviciile medicale de înaltă performantă si alte servicii

a căror contravaloare nu este suportată de casele de asigurări de sănătate

 

1. Rezonantă magnetică nucleară care nu se încadrează

2. Tomografie computerizată în prevederile art. 10 alin. (2)

3. Scintigrafie din anexa nr. 1

4. Angiografie

5. Endoscopie - la cerere

6. Osteodensitometrie cu DEXA

7. Fertilizare lein vitro”

8. Tratamente chirurgicale plastice si reparatorii în scop estetic, inclusiv transplantul de păr la cerere

9. Chirurgie compartimentală si de reconstructie la cerere

10. Epilare

11. Gimnastică medicală

12. Socioterapie

13. Acordarea de asistentă medicală de recuperare si terapie fizicală

- manipulări, tractiuni, terapie manuală mai mult de două săptămâni

- pentru un număr mai mare de două reconsulturi periodice, pentru evaluarea evolutiei bolii si a nivelului disfunctional, pentru corectarea programului de recuperare

14. Program de relaxare generală în grup

15. Mecanoterapie

16. Terapia cu dermojet

17. Dermabraziune

18. Tratamentul comedoanelor cu comedon-extractor

 

ANEXA Nr. 9

 

URGENTELE MEDICO - CHIRURGICALE MAJORE

care beneficiază de explorări imagistice de înaltă performantă decontate de casa de asigurări de sănătate

 

Explorări computer-tomograf (CT):

1. politraumatisme cu afectare scheletară, de părti moi si/sau de organe interne

2. monotraumatisme: - cranio-cerebrale

- coloană vertebrară

- torace

- abdomino-pelvine

- extremităti

3. fracturi deschise ale membrelor

4. hemoragii interne (după stabilizarea functiilor vitale)

5. hemoragii externe (hematemeză, hematurie, rectoragie)

6. accidente cerebro-vasculare acute, în primele 24 de ore

7. insuficientă respiratorie acută prin:

- corp străin în căile aeriene

- edem pulmonar acut

- pleurezii masive

- pneumotorax

- afectiuni bronho-pneumonice

- embolie pulmonară

8. abdomen acut (de ex. pancreatită acută, perforatii de organe cavitare etc.)

9. meningo-encefalită acută

10. stări comatoase

Explorări prin Rezonantă Magnetică (RM):

1. traumatisme vertebrale, cu afectare radiculo-medulară

2. traumatisme ale extremitătilor cu afectare vasculo-nervoasă

3. accidente vasculare cerebrale ischemice în primele 24 de ore, nevizualizate CT

4. traumatisme orbitrare si dezlipirea de retină

5. meningo-encefalită acută

6. stări comatoase de cauză cerebrală fără vizualizare CT a leziunilor

7. leziuni disco-vertebrale cu afectare radiculo-medulară si impotentă functională (sciatică hiperalgică, tetrapareză, tulburări sfincteriene etc.)

Explorări scintigrafice:

1. trombo-embolismul pulmonar

2. accidente coronariene acute

3. accidentul vascular cerebral ischemic acut, în primele 24 de ore, cu aspect CT neconcludent.

 

ANEXA Nr. 10*)

 

ANEXA Nr. 11.

 

ANEXA Nr. 12.


*) Anexele nr. 10, 11 si 12 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 13

 

LISTA

serviciilor medicale si a documentelor eliberate

pentru aceste servicii care nu se decontează de casele de asigurări de sănătate

 

1. Servicii medicale si documente medicale solicitate de autorităti care prin activitatea lor au dreptul să cunoască starea de sănătate a asiguratilor

2. Servicii medicale la cerere, indiferent de statutul persoanei care solicită aceste servicii

3. Veniturile realizate din activitătile mentionate la pct. 1 si pct. 2 reprezintă venituri proprii ale unitătilor sanitare care le-au efectuat.

Tarifele acestor servicii se stabilesc de către unitătile sanitare. Pentru aceste servicii se eliberează chitante fiscale, cu precizarea serviciului furnizat.

4. Servicii medicale solicitate de:

- medicii de expertiză a capacitătii de muncă

- medicii de medicină legală

- medicii de medicină sportivă

- medicii de medicina muncii

 

ANEXA Nr. 14

 

Conditiile acordării serviciilor medicale de urgentă prespitalicesti

si altor tipuri de transport contractate cu casele de asigurări de sănătate si modalitătile de plată ale acestora

 

Art. 1. - Asistenta medicală de urgentă prespitalicească se asigură pe baza contractelor de furnizare de servicii medicale. La contractare se vor avea în vedere următorii indicatori:

a) indicatori cantitativi:

- numărul de kilometri echivalenti, numărul de mile sau numărul de ore de zbor;

- numărul de solicitări;

b) indicatori calitativi:

- promptitudinea - se aplică din trimestrul IV al anului 2002;

- concordanta dintre diagnosticul stabilit de medicul din serviciul de ambulantă si cel stabilit la nivelul structurii de primire urgente.

Art. 2. - Suma contractată de către casele de asigurări de sănătate cu furnizorii de servicii medicale de urgentă prespitalicesti si alte tipuri de transport se stabileste astfel:

a) pentru serviciile de transport cu autovehicule, suma contractată este egală cu numărul de kilometri echivalenti (dus-întors) estimati a fi parcursi înmultit cu tariful pe kilometru parcurs negociat între furnizori si casele de asigurări de sănătate. Acest tarif se determină în limita tarifului maxim prevăzut în anexa nr. 15, tinând cont de gradul de utilizare a mijlocului de transport. Gradul de utilizare a mijlocului de transport reprezintă raportul dintre numărul de ore cât mijlocul de transport se află la interventie si numărul total de ore aferent programului normal de lucru al conducătorului autovehiculului, ca medie lunară.

Pentru serviciile de transport aerian si pe apă suma contractată se calculează pe baza numărului de ore de zbor, respectiv a numărului de mile, estimat înmultit cu tariful negociat pe ora de zbor, respectiv pe milă.

b) pentru serviciile medicale de urgentă prespitalicesti suma contractată este egală cu numărul de solicitări estimate înmultit cu tariful pe solicitare.

Tariful pe solicitare se negociază între casele de asigurări de sănătate si furnizori, avându-se în vedere toate cheltuielile necesare acordării serviciilor medicale, cu exceptia celor aferente mijlocului de transport (cheltuieli de personal pentru conducătorul mijlocului de transport, combustibil, cheltuieli pentru întretinerea si repararea mijlocului de transport). La negocierea tarifului pe solicitare, în cazul cheltuielilor de personal, casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere si frecventa solicitărilor.

Art. 3. - Transportul bolnavilor efectuat pentru consulturi interdisciplinare sau consulturi interclinice, precum si transportul personalului de specialitate pentru consulturi interdisciplinare în vederea rezolvării exclusive a cazurilor de urgentă medico-chirugicale se decontează de unitatea sanitară care a solicitat transportul respectiv, dacă medicul curant si seful de sectie consideră necesare aceste consulturi.

Art. 4. - Asiguratii care necesită transport la externare, nefiind transportabili cu mijloace de transport conventionale, pot fi transportati inclusiv în alt judet, cu avizul casei de asigurări de sănătate din judetul în care se află unitatea sanitară care externează bolnavul.

Art. 5. - Medicul care acordă servicii medicale de urgentă prespitalicesti din serviciul ambulantă eliberează prescriptii medicale cu contributie personală din partea asiguratilor, numai pentru o perioadă de până la 72 de ore la sfârsit de săptămână, respectiv vineri, sâmbătă, duminică, precum si în zilele de sărbători legale, însotite de o scrisoare medicală adresată medicului de familie la care este înscris asiguratul respectiv. În perioada sfârsitului de săptămână, respectiv în zilele de vineri, sîmbătă, duminică, si în zilele de sărbători legale medicul care acordă servicii medicale de urgentă prespitalicesti poate elibera certificate constatatoare de deces în conditiile prevăzute de lege, cu exceptia situatiilor de suspiciune ce necesită expertiză medico-legală.

Art. 6. - Serviciile de ambulantă pot asigura servicii medicale de urgentă prespitalicesti si de transport medical, altele decât cele decontate de casele de asigurări de sănătate, către terti, pe bază de tarife proprii, plătite direct de către solicitanti pe bază de chitantă fiscală.

Art. 7. - Suma contractată anual de către furnizorii de servicii medicale de urgentă prespitalicesti cu casele de asigurări de sănătate se defalcă pe trimestre si pe luni.

Art. 8. - (1) Decontarea serviciilor medicale de urgentă prespitalicesti si a altor tipuri de transport medical se face lunar, în raport cu numărul efectiv de kilometri echivalenti parcursi, mile efectiv parcurse, respectiv ore de zbor, si tarifele negociate, precum si cu numărul efectiv de solicitări si tarifele negociate pe solicitare.

(2) În situatia în care numărul total al kilometrilor echivalenti parcursi, numărul total al milelor parcurse, respectiv numărul total al orelor de zbor, este mai mare decât numărul contractat, casele de asigurări de sănătate decontează nivelul realizat al acestora numai dacă depăsirea este jusitificată, cu încadrarea în suma aferentă serviciilor medicale de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport.

(3) În situatia în care numărul kilometrilor parcursi, numărul milelor parcurse, respectiv numărul orelor de zbor, este mai mic decât numărul contractat, casele de asigurări de sănătate decontează nivelul realizat al acestora.

(4) În situatia în care numărul solicitărilor rezolvate este mai mare decât numărul solicitărilor contractate, casele de asigurări de sănătate pot deconta numărul solicitărilor rezolvate numai dacă depăsirea este justificată, cu încadrarea în suma aferentă serviciilor medicale de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport.

(5) În situatia în care numărul solicitărilor rezolvate este mai mic decât numărul solicitărilor contractate, casele de asigurări de sănătate decontează la nivelul numărului de solicitări rezolvate si la tariful negociat.

Art. 9. - Pentru solicitările abuzive (solicitări neconfirmate prin diagnostic ca urgentă medicală) serviciile de ambulantă fac raportări lunare la casele de asigurări de sănătate, cu precizarea numelui si codului numeric personal al celor care au făcut astfel de solicitări.

Art. 10. - La decontare, începând cu trimestrul IV al anului 2002, timp necesar introducerii unui sistem unitar de monitorizare, casele de asigurări de sănătate vor avea în vedere si indicatorul calitativ “promptitudinea”. Promptitudinea este definită ca fiind timpul scurs de la primirea apelului până la plecarea în misiune. Pentru urgentele majore timpul maxim este de 3 minute, iar pentru urgentele de gradul II timpul maxim este de 10 minute.

Art. 11. - Indicatorul lnconcordantă între diagnosticul stabilit de medicul din serviciul de ambulantă si diagnosticul stabilit la nivelul structurilor de primire urgente” se raportează lunar la casele de asigurări de sănătate de către serviciile de ambulantă pe baza înregistrărilor din fisele de solicitare.

 

ANEXA Nr. 15

 

Tarifele maximale aferente mijloacelor de transport

pentru serviciile medicale de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical

 

Tipul autovehiculului

Tarif maxim lei/km echivalent*)

Dacia berlină

7.000

Dacia break

7.700

T.V.

9.400

Fiat Ducato

10.000

 


*) Numărul de km echivalenti se stabileste conform Normativului privind consumul de combustibil si ulei pentru automobil aprobat prin Ordinul MTTc nr. 14/1982.

 

ANEXA Nr. 16

 

LISTA

serviciilor medicale de urgentă prespitalicesti si a altor tipuri de transport medical

I.Lista cuprinzând urgentele medico-chirurgicale majore decontate de casele de asigurări de sănătate

 

a) Catastrofe (urgente “în masă”)

b) Urgente colective

c) Urgente individuale ca suspiciune a următoarelor stări morbide:

1) Stopul cardio-respirator (fibrilatie/tahicardie ventriculară fără puls, asistolia, disociatia electromecanică)

2) Accidente coronariene acute (angina instabilă, infarct miocardic acut)

3) Politraumatisme (accidente auto, casnice, incendii)

4) Colaps-soc (traumatic, anafilactic, hipovolemic, cardiogen, toxico-septic)

5) Monotraumatisme grave (cranio-cerebrale, inclusiv traumatismele faciale cu interesarea globului ocular sau a căilor aeriene superioare, fractură de coloană vertebrală, inclusiv traumatismele gâtului cu interesarea căilor aeriene superioare, traumatisme toracice cu pneumotorax cu presiune sau tamponadă, traumatisme abdominale cu afectarea organelor abdominale, cu abdomen acut si/sau soc hipovolemic, traumatisme de bazin cu fractură de bazin sau ruptură de vezică urinară ori ureter, traumatisme de perineu si/sau organe genitale cu soc hipovolemic

6) Fracturi deschise ale membrelor cu afectarea pachetului vasculo-nervos

7) Plăgi cu hemoragie masivă

8) Hemoragii interne exteriorizate, masive, cu semne de soc hipovolemic (epistaxis, hematemeză, hemoptizie, hematurie, metroragie, melenă, rectoragie)

19) Amputatii de diferite segmente

10) Arsuri termice de gradele 1 si 2, mai mari de 10% din suprafata corporală, si arsuri termice de gradele 3 si 4, indiferent de suprafată

11) Arsuri chimice

12) Arsuri electrice

13) Accidentul cerebrovascular acut

14) Tulburări paroxistice de ritm

15) Blocul atrioventricular de gradul 3

16) Criza de hipertensiune arterială cu complicatii (edem pulmonar acut, encefalopatia hipertensivă)

17) Insuficientă respiratorie acută (hipoxia hipoxică, hipoxia respiratorie - corp străin în căile aeriene superioare, edem laringian, astmul acut grav, bronhopneumonia, pleurezii cu lichid masiv, hipoxia cardiacă, socul cardiogen, edem pulmonar acut, hipoxia anemică severă cu hemoglobina sub 7 g/dL)

18) Embolia pulmonară

19) Sincope

20) Come

21) Abdomen acut

22) Pancreatită acută

23) Septicemie

24) Meningită la copii

25) Encefalită

26) Deshidratarea severă

27) Socul hipotermic

28) Tentativă de suicid

29) Intoxicatii involuntare

30) Supradozare droguri

31) Convulsii

32) Înec

33) Electrocutare

34) Viol

35) Coagulopatii (trombocitopenii, hemofilii, epistaxis) cu hemoragii masive

36) Sindromul de coagulare intravasculară diseminată

37) Insuficientă renală acută

38) Sarcină ectopică ruptă

39) Avort complicat cu infectie sau cu soc hemoragic

40) Placenta praevia

41) Apoplexia uteroplacentară

42) Ruptură uterină

43) Eclampsia si preeclampsia

44) II P - multipară, contractii uterine dureroase, membrane rupte

45) LVII contractii uterine dureroase

46) Atac de glaucom

47) Dezlipire de retină

48) Stări depresive severe

49) Stări halucinante delirante

50) Stări confuzionale

51) Starea stuporoasă

52) Ischemie acută periferică.

II. Lista cuprinzând urgentele medico-chirurgicale de gradul 2 decontate de casele de asigurări de sănătate ca suspiciune a următoarelor stări morbide

1) Angina pectorală (în afară de angina instabilă)

2) Entorse

3) Luxatii

4) Fracturi închise ale membrelor si fără leziuni ale pachetului vasculo-nervos

5) Reumatismul articular acut în criză

6) Sindroame de compresie si/sau iritatie radiculară (nevralgia cervico-brahială, lombalgia si lombosciatica) în faza acută

7) Artrite septice

8) Arsuri termice de gradele 1 si 2, sub 10% din suprafata corpului, cu localizări care fac imposibilă deplasarea

9) Hemoragii interne exteriorizate, fără semne de soc hipovolemic.

10) Ischemie cerebrală tranzitorie

11) Criză de hipertensiune arterială fără complicatii

12) Tromboflebită acută

13) Arterita, fără sindromul de ischemie periferică acută, cu confirmare oscilometrică

14) Corpi străini în nas, faringe, fără dispnee, la copii, corpi străini auriculari la copii până la 3 ani

15) Astm bronsic în criză

16) Insuficienta cardiacă decompensată

17) Colica biliară, renală abdominală

18) Sindromul subocluziv

19) Herniile strangulate fără abdomen acut

20) Apendicita acută fără abdomen acut

21) Anuria

22) Retentia de urină

23) Meningita la adulti, holera, difteria, tetanos, botulism, boală diareică cu stare generală alterată

24) Agitatii pshimotorii sau catatonicii

25) Politraumatisme minore

26) Avort necomplicat

27) Diabetul zaharat decompensat

28) Primipară contractii uterine dureroase, sarcină până în luna a VII-a cu contractii uterine dureroase

29) Stare febrilă cu alterarea stării generale

30) Afectiuni reumatologice cronice confirmate în puseu inflamator, cu deficit motor al membrelor inferioare

31) Ciroză hepatică decompensată

32) Stări de inconstientă.

III. Tipurile de transport decontate de casele de asigurări de sănătate

1) transportul urgentelor medico-chirurgicale;

2) transportul bolnavilor cu boli infectocontagioase;

3) transportul urgentelor toxicologice voluntare sau involuntare;

4) transportul urgentelor apărute ca urmare a actiunii agentilor fizici,

chimici, naturali (arsuri, înec, înghet), cu exceptia accidentelor de muncă ce sunt plătite de angajator;

5) transportul urgentelor ginecologice, obstetricale si al gravidei în vederea nasterii;

6) transportul accidentatilor în urma unor accidente de circulatie;

7) transportul victimelor care apar în urma dezastrelor;

8) transportul copiilor prematuri în conditii corespunzătoare de la locul de nastere la unitătile sanitare de specialitate si de la acestea la domiciliu;

9) transportul la spital pentru internare sau investigatii al persoanelor nedeplasabile;

10) transportul la spital al nou-născutului si al lehuzei care a născut la domiciliu;

11) transportul de sânge si derivate, tesuturi si organe în conditii de urgentă;

12) transportul asiguratilor dializati în vederea efectuării dializei, de la/la domiciliu;

13) externarea bolnavilor cu fracturi ale membrelor inferioare imobilizate în aparate gipsate, ale centurii pelviene, coloanei vertebrale si a bolnavilor cu deficit motor neurologic major.

IV. Autovehicule si alte mijloace de transport destinate asistentei medicale de urgentă prespitalicească si altor tipuri de transport medical:

a) ambulante de resuscitare si terapie intensivă (ARTI) destinate asistentei medicale de urgentă, prin stabilizarea avansată a functiilor vitale si transportul pacientilor în cazul urgentelor majore;

b) ambulante medicalizate pentru asistentă medicală, sustinerea bazală a functiilor vitale si transportul pacientilor cu afectiuni care nu constituie urgente de gradul 2;

c) autovehicule cu si fără targă, destinate asistentei medicale si transportului pacientilor care nu necesită asistentă medicală - autosanitare (până la 14 locuri);

d) mijloace de transport pe apă;

e) mijloace de transport aerien.

 

ANEXA Nr. 17

 

Conditiile acordării serviciilor medicale

de recuperare-reabilitare în sanatorii, preventorii si cabinete medicale de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice, contractate cu casele de asigurări de sănătate

 

Art. 1. - Sumele negociate de către sanatoriile balneare cu casele de asigurări de sănătate se stabilesc în functie de numărul de zile de spitalizare estimat a se realiza si tariful pe zi de spitalizare.

Numărul de zile de spitalizare estimat a se realiza se calculează în raport cu numărul de internări estimat înmultit cu durata de spitalizare decontată de casele de asigurări de sănătate în functie de tipul de asistentă balneară.

Tariful pe zi de spitalizare în sanatoriile balneare este diferentiat pe tipuri de sanatorii balneare, potrivit anexei nr. 4.

Valoarea contractului, suportată de casele de asigurări de sănătate, este suma negociată diminuată corespunzător cu contributia personală a asiguratilor. Contributia personală a asiguratilor reprezintă 25-30% din tariful/zi spitalizare în functie de tipul de asistentă balneară:

 

Tipul de asistentă balneară

Durata*)

Contributia asiguratului

1. Asistenta balneară terapeutică (cu trimitere medicală)

18-21 zile

30% din tariful/zi spitalizare

2. Asistentă balneară de recuperare medicală (cu trimitere medicală)

21-30 zile

25% din tariful/zi spitalizare


*) Duratele de spitalizare mai mari de 21, respectiv 30 de zile se suportă în întregime de către asigurati. Casele de asigurări de sănătate decontează serviciile medicale si pentru durate mai mici de 18, respectiv 21 zile, conform acelorasi procente. Contributia personală a asiguratilor se încasează de către sanatorii, care eliberează chitantă fiscală pentru această contributie, si reprezintă venit propriu al unitătii sanitare.

Art. 2. - Sumele negociate între casele de asigurări de sănătate si preventorii sau sanatorii, altele decât cele balneare, se stabilesc în functie de numărul total de zile de spitalizare estimat si tariful/zi spitalizare.

La estimarea numărului de zile de spitalizare se tine seama de numărul de zile de spitalizare înregistrat în anul precedent.

Tariful/zi spitalizare pentru preventorii si sanatorii, altele decât cele balneare, este cel prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 3. - Decontarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare efectuate în sanatorii, inclusiv cele balneare, precum si în preventorii se face de către casele de asigurări de sănătate în raport cu numărul de zile de spitalizare efectiv realizate si cu tariful/zi spitalizare din anexa nr. 4.

Art. 4. - Casele de asigurări de sănătate negociază cu unitătile sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice organizate potrivit legii, altele decât cele organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea  cabinetelor medicale, aprobată si modificată prin Legea nr. 629/2001, numărul de servicii medicale si tipul acestora, luând în calcul tarifele aferente cuprinse în anexa nr. 18, rezultând suma negociată si contractată.

Art. 5. - Numărul serviciilor medicale negociat si contractat este orientativ, existând obligatia încadrării în valoarea totală a contractului.

 

ANEXA Nr. 18*)

 

LISTA

cuprinzând serviciile medicale si tarifele acestora efectuate în unitătile de recuperare reabilitare, altele decât cele organizate conform Ordonantei Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale, aprobată si modificată prin Legea nr. 629/2001

 

ANEXA Nr. 19*)

 

LISTA

serviciilor de îngrijiri la domiciliu si tarifele maximale

 


*) Anexele nr. 18 si 19 sunt reproduse în facsimil.

 

ANEXA Nr. 20

 

LISTA

criteriilor de calitate pentru activitatea desfăsurată la nivelul unitătilor spitalicesti

 

1. Semnalizarea în zonă

2. Autorizatie sanitară de functionare

3. Acreditarea personalului care oferă servicii medicale în spitale (medici, cadre medii)

4. Respectarea normativelor în vigoare în ceea ce priveste încadrarea cu personal, număr de paturi

5. Existenta sectiei/compartimentului de prevenire si control a infectiilor nosocomiale, în conformitate cu ordinul ministrului sănătătii si familiei în vigoare

6. Existenta si respectarea programului DDD pe întreg spital

7. Asigurarea conditiilor de securitate fizică a persoanelor internate, prin interzicerea în perimetrul spitalului a animalelor si persoanelor care nu au legătură cu activitătile din spital

8. Structuri de primire urgente:

- o cameră de gardă pentru fiecare specialitate sau unitate/compartiment primiri urgente si birou de internări

- dotare cu mobilier, aparatură, aparat de urgentă (medicatie) specifice profilului

- prezenta unei echipe medicale formate din cel putin un medic, un cadru mediu, un infirmier/brancardier

- sală de asteptare dotată corespunzător, cu trasee functionale - accesibilitatea - să existe rampă de acces pentru salvări si lift pentru camerele de gardă situate la etaj

- decizia de internare a pacientului va fi luată de medicul specialist/primar în specialitatea respectivă sau de medicul specialist/primar în urgentă

- medicul sef de sectie va analiza la 24 de ore oportunitatea continuării spitalizării pentru toti pacientii internati

- internarea pacientilor se va face în functie de diagnostic pe sectia de profil

- pacientul va fi, obligatoriu, igienizat înainte de a fi dus pe sectie

- pacientul va fi, obligatoriu, transportat/însotit de la internare pe sectia respectivă de personalul auxiliar de la camera de gardă sau de pe sectie

9. Sectie:

- respectarea programului de activitate; medicii din spital nu vor acorda consultatii pe sectie si în timpul programului de lucru din spital pentru pacientii neinternati

- foile de obsevatie - completate zilnic, astfel încât evolutia să justifice medicatia si investigatiile paraclinice

- se va face confirmarea diagnosticului la 24-72 de ore de la internare de către medicul de salon

- medicatia va fi acordată integral de spital; scrisă în foile de observatie de medicul de salon sau rezident (sub stricta supraveghere a medicului de salon); medicatia scrisă în condica de medicamente de medicul de salon sau rezident/cadru mediu (sub stricta supraveghere a medicului de salon)

- tratamentul per os va fi administrat fractionat si sub supravegherea cadrului mediu

- pacientul valid va merge la explorările/investigatiile din alte sectii însotit de cel putin un cadru mediu sau de infirmier

- personalul auxiliar care manipulează alimentele nu va mai efectua si alte manevre de îngrijiri

- să existe meniuri diferentiate pe afectiuni

- să existe, să se respecte orarul de vizite pentru apartinători si să se impună vestimentatia de protectie

- medicul de salon va comunica, prin scrisoare medicală, cu medicul de familie/specialistul din ambulatoriu care a trimis pacientul spre internare

- la externare, medicul de salon va elibera retetă gratuită/compensată, conform legislatiei în vigoare

- drepturile si obligatiile pacientilor - afisate vizibil pe fiecare sectie

10. Criteriile de calitate pentru actul medical vor fi stabilite de Colegiul Medicilor din România

11. Respectarea criteriilor de calitate a serviciilor medicale va fi controlată de Serviciul Medical al Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si de Colegiul Medicilor din România

 

ANEXA Nr. 21

 

CONTRACT

de furnizare de servicii medicale spitalicesti

 

I. Părtile contractante

Casa de asigurări de sănătate ........................, cu sediuli în municipiul/orasul ....................., str. ............................... nr. ......................, judetul/sectorul ........................., tel./fax ........................, reprezentată prin director general ....................,

si

Spitalul ................................, cu sediul în ..........................., str. .......................... nr. ........., tel./fax ......................., reprezentat prin ...............................,

având autorizatia de înfiintare nr. .............................. autorizatia sanitară de functionare nr. ............................., codul fiscal ............................... si contul nr. ....................................... deschis la trezoreria statului.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - (1) Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale în asistenta medicală spitalicească în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

(2) Activitătile suplimentare si alte obligatii de plată din partea caselor de asigurări de sănătate sunt prevăzute în actele aditionale la prezentul contract. Pentru sumele acordate spitalelor prin programele nationale se încheie contracte distincte, iar pentru sumele aferente arieratelor se încheie un act aditional potrivit ordinului presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

III. Servicii medicale spitalicesti

Art. 2. - (1) Serviciile medicale spitalicesti în sistemul asigurărilor sociale de sănătate se furnizează în baza recomandării de internare din partea medicului de familie acreditat sau a medicului de specialitate din ambulatoriu, cu exceptia urgentelor medico-chirugicale, bolilor infecto-contagioase care necesită izolare si tratament, internărilor obligatorii pentru bolnavii psihic încadrati la art. 105 si 114 din Codul penal si cele dispuse prin ordonanta procurorului pe timpul judecării sau urmăririi penale si a bolnavilor de TBC.

(2) Aceste servicii constau în:

a) consultatii;

b) investigatii;

c) stabilirea diagnosticului;

d) tratament medical, chirugical si/sau fizical recuperator;

e) îngrijire, medicamente si materiale sanitare, cazare si masă;

f) recomandări la externare.

IV. Durata contractului

Art. 3. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 4. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor în situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001.

V. Obligatiile părtilor

Art. 5. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligatii:

a) să deconteze în baza facturii si a documentelor însotitoare furnizorilor de servicii medicale spitalicesti contravaloarea serviciilor medicale

acordate asiguratilor, la termenele stabilite în contractul de furnizare de servicii medicale;

b) să aloce în primele 15 zile ale lunii sume de până la 80% din sumele corespunzătaore lunii curente, urmând ca decontarea finală a lunii să se efectueze în primele 10 zile ale lunii următoare;

c) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale spitalicesti asupra conditiilor de contractare;

d) să deconteze serviciile medicale spitalicesti acordate asiguratilor, în cazul unitătilor spitalicesti care contractează servicii medicale cu o singură casă de asigurări de sănătate, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care se virează contributia de asigurări de sănătate pentru acestia;

e) să verifice autorizarea sanitară de functionare si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale;

f) să monitorizeze activitatea furnizorilor de servicii medicale prevăzută în prezentul contract.

Art. 6. - Furnizorul de servicii medicale spitalicesti are următoarele obligatii contractuale:

a) să acorde servicii medicale asiguratilor respectând criteriile de calitate elaborate de către Colegiul Medicilor din România si Casa Natională de Asigurări de Sănătate si să respecte criteriile de calitate pentru activitatea desfăsurată la nivelul unitătii;

b) să nu refuze acordarea asistentei medicale în caz de urgentă, ori de câte ori se solicită aceste servicii;

c) să respecte dreptul asiguratilor de a-si alege spitalul;

d) să informeze medicul de familie al asiguratului sau, după caz, medicul de specialitate din ambulatoriu, prin scrisoare medicală, despre diagnosticul stabilit, controalele, investigatiile, tratamentele efectuate, precum si despre rezultatele investigatiilor efectuate sau orice alte aspecte care tin de sănătatea asiguratului;

e) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul în care vor fi furnizate acestea si să îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii;

f) să furnizeze tratamentul adecvat si să respecte conditiile de prescriere a medicamentelor prevăzute în nomenclatorul de medicamente, conform reglementărilor în vigoare;

g) să utilizeze în conditii de eficientă fondurile contractate cu casa de asigurări de sănătate, să respecte destinatia acestor fonduri si să nu angajeze nejustificat cheltuieli din fondul de asigurări sociale de sănătate peste suma contractantă, cu exceptia cheltuielilor generate de serviciile medicale în caz de urgentă, altele decât cele contractate. Pentru eficientizarea serviciilor medicale se vor întocmi liste de asteptare, cu exceptia cazurilor de urgentă medico-chirurgicală;

h) să factureze lunar, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale spitalicesti. Factura va fi însotită de desfăsurătoarele activitătilor realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si puse la dispozitie furnizorilor de servicii medicale spitalicesti, contra cost, de către casele de asigurări de sănătate.

Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea serviciilor furnizate la termenele stabilite în contractele de furnizare de servicii medicale spitalicesti;

i) să asigure din fondurile contractate cheltuieli pentru combaterea infectiilor nosocomiale;

j) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat. În situatia în care pacientul nu poate face dovada de asigurat, spitalul acordă serviciile medicale de urgentă necesare si anuntă casa de asigurări cu care a încheiat contract de furnizare de servicii, casa de asigurări de sănătate având obligatia de a deconta spitalului sumele aferente serviciilor medicale de urgentă;

k) să acorde servicii medicale tuturor asiguratilor, fără nici o discriminare, folosind totodată formele cele mai eficiente si economice de tratament;

l) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;

m) să se îngrijească de asigurarea permanentei serviciilor medicale furnizate asiguratilor internati;

n) să transmită datele si informatiile solicitate de casa de asigurări de sănătate si de directia de sănătate publică privind furnizarea serviciilor medicale si starea de sănătate a persoanelor consultate ori tratate, fiind direct răspunzător de corectitudinea acestora si utilizând formularele de raportare stabilite prin ordin comun al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al ministrului sănătătii si familiei si care se pun la dispozitie în mod gratuit;

o) să prezinte casei de asigurări de sănătate, în vederea contractării, indicatorii specifici prevăzuti în anexa nr. 1 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România nr. 630/4.234/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, numit în continuare ordin;

p) să stabilească programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

q) să elibereze documente medicale (certificate medicale, certificate pentru îngrijirea copilului bolnav etc.). Casele de asigurări de sănătate nu decontează acele servicii medicale necesare pentru eliberarea unor documente medicale prevăzute în anexa nr. 13 la ordin;

r) să acorde asistentă medicală tuturor asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care s-a virat contributia la asigurările sociale de sănătate pentru acestia;

s) să deconteze contravaloarea serviciilor medicale prespitalicesti si alte tipuri de transport solicitate serviciilor de ambulantă;

t) spitalele care derulează programe nationale de sănătate vor raporta indicatorii prevăzuti în normele privind executia, raportarea si controlul programelor si vor utiliza eficient sumele cu această destinatie. Pentru aceste activităti, spitalele vor avea evidente distincte.

VI. Modalităti de plată

Art. 7. - (1) Pentru spitalele finantate pe bază de tarif pe zi de spitalizare, suma contractată aferentă serviciilor medicale spitalicesti se determină în functie de următorii indicatori, utilizând metodologia prevăzută în anexa nr. 1 la ordin.

Numărul de zile de spitalizare contractat în anul 2002, desfăsurat pe tipuri de sectii

Sectia

Numărul de cazuri spitalizate contractat

Durata optimă de spitalizare

Numărul de zile de spitalizare contractat

Tariful pe zi

de

spitalizare/sectie*)

0

1

2

3

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


*) Tariful pe zi de spitalizare/sectie luat în calcul pentru determinarea sumelor aferente fiecărei sectii este cel prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

 

Suma pentru serviciile medicale spitalicesti contractate se obtine prin înmultirea numărului de cazuri spitalizate contractate cu durata optimă de spitalizare si cu tariful pe zi de spitalizare.

Suma stabilită pentru anul 2002 este de ......... lei.

La începutul fiecărei luni, pentru luna în curs, casa de asigurări de sănătate poate acorda furnizorului de servicii medicale până la 80% din suma aferentă lunii respective.

(2) Pentru spitalele finantate prin tarif pe persoană internată - tip caz rezolvat

 

Spitalul

Numărul de cazuri externate în 2002

Indicele de case-mix pentru anul 2001*)

Tariful pe caz ponderat**)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*) Indicele de case-mix este cel prevăzut în anexa nr. 5 la ordin.

**) Tariful pe caz ponderat este cel prevăzut în anexa nr. 6 la ordin.

 

Suma pentru serviciile medicale spitalicesti acordate pentru cazurile spitalizate se obtine prin înmultirea numărului cazurilor externate cu indicele de case-mix pentru anul 2001 si cu tariful pe caz ponderat pentru anul 2002.

La începutul fiecărei luni, pentru luna în curs, casele de asigurări de sănătate acordă spitalelor până la 80% din suma corespunzătoare lunii curente, urmând ca acordarea diferentei de până la 95% din suma lunară contractată să se efectueze în luna următoare.

(3) Suma aferentă serviciilor medicale spitalicesti contractate stabilită pentru anul 2002 se defalchează trimestrial după cum urmează:

- Suma aferentă trimestrului I .................................... lei,

din care:

- luna I ......... lei

- luna II ......... lei

- luna III ......... lei

- Suma aferentă trimestrului II ................................... lei,

din care:

- luna IV ......... lei

- luna V ......... lei

- luna VI ......... lei

- Suma aferentă trimestrului III .................................. lei,

din care:

- luna VII ......... lei

- luna VIII ......... lei

- luna IX ......... lei

- Suma aferentă trimestrului IV ................................. lei,

din care:

- luna X ......... lei

- luna XI ......... lei

- luna XII ......... lei.

(4) Lunar, până la data de ......... a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate decontează diferenta fată de sumele cuvenite pentru serviciile medicale furnizate. În cazul în care suma acordată la începutul lunii este mai mare decât suma cuvenită pentru serviciile medicale furnizate, regularizarea se face în luna următoare.

Pentru spitalele finantate prin tarif pe persoană internată - tip caz rezolvat, lunar, până la data de ......... a lunii următoare celei pentru care se face plata, casele de asigurări de sănătate acordă diferenta de până la 95% din suma contractată aferentă lunii precedente. Decontarea finală se face trimestrial, pe baza cazurilor externate si raportate.

(5) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor spitalicesti se face pe baza facturii însotite de desfăsurătoarele activitătii realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(6) Trimestrial, până la data de ......... a lunii următoare încheierii trimestrului, se fac regularizările si decontările tinându-se seama de cazurile spitalizate externate si cele contractate.

Art. 8. - Plata serviciilor medicale spitalicesti se face în contul nr.: ....................., deschis la trezoreria statului.

VII. Calitatea serviciilor medicale

Art. 9. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze din punct de vedere al calitătii lor în normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de către comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 10. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 11. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 7 alin. (4) nu sunt respectate din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

Art. 12. - Furnizorul de servicii medicale garantează si răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

Art. 13. - Reprezentantul legal al spitalului cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar se aplică prevederile legislatiei în vigoare.

Art. 14. - Clauză specială

Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este

considerată ca fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări

ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte, în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Încetarea contractului

Art. 15. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatării, în următoarele situatii:

a) dacă spitalele nou înfiintate nu încep activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării contractului de furnizare de servicii medicale;

b) ridicarea definitivă de către organele în drept a autorizatiei de functionare a furnizorului.

Art. 16. - Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti încheiat cu casa de asigurări de sănătate încetează cu data la care a intervenit una dintre următoarele situatii:

a) încetarea prin desfiintare sau reprofilare;

b) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

c) acordul de vointă al părtilor;

d) se mută unitatea medicală.

Art. 17. - Situatiile prevăzute la art. 15 si la art. 16 lit. a) se constată de către casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate, sau la sesizarea oricărei persoane interesate. Situatiile prevăzute la art. 16 lit. d) se notifică casei de asigurări de sănătate cu cel putin 30 de zile înaintea datei de la care se doreste încetarea contractului.

Art. 18. - Contractul de furnizare de servicii medicale spitalicesti încheiat cu casa de asigurări de sănătate se modifică în sensul anulării unor servicii de plin drept, printr-o notificare scrisă, în următoarele situatii:

a) sectie/sectii care nu mai îndeplinesc conditii de contractare;

b) retragerea, la nivelul sectiei/sectiilor, a autorizatiei sanitare de functionare.

Art. 19. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părtile contractante pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

X. Corespondenta

Art. 20. - Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau la sediul părtilor.

Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XI. Modificarea contractului

Art. 21. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricărei părti contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ......... zile înaintea datei de la care se doreste modificarea.

Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele părti si este anexă a acestui contract.

Art. 22. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa în mod corespunzător numai cu acordul părtilor.

Art. 23. - Clauză specială

Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului.

Dacă expiră termenul de valabilitate al autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toată durata de valabilitate a contractului.

XII. Solutionarea litigiilor

Art. 24. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 25. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 24 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIII. Alte clauze

........................................................................................................................

........................................................................................................................

........................................................................................................................

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitalicesti în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, ........., în două exemplare a câte ......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Casa de asigurări de sănătate

Director general, ............................................................

Director adjunct economic,

............................................................

Director adjunct relatii contractuale,

............................................................

Vizat

Oficiul juridic

Furnizor de servicii medicale

Reprezentant legal,

............................................................

 

I. Act aditional privind sumele pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate prevăzute la art. 8 lit. d) din Contractul-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001

A. Suma acordată pentru cabinetele stomatologice si structurile de primire urgente pentru serviciile de urgentă din fondul alocat pentru asistenta medicală spitalicească

1.      Cheltuieli de personal

 

Nr. persoane

Fond salarii

Contributii asupra salariilor suportate de unitate

Total cheltuieli de personal

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cheltuieli de întretinere si functionare

Pondere cheltuieli de personal în total cheltuieli personal pe unitate(%)

Cheltuieli de întretinere si functionare spital

Cheltuieli întretinere si

functionare aferente activitătii

 

 

 

 

Total

Total

 

B. Sume acordate pentru serviciile medicale efectuate în cabinetele medicale de specialitate, în oncologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, boli infectioase, dispensare TBC, laboratoare de sănătate mintală, stationar de zi, cabinete de planificare familială din fondul alocat pentru asistenta medicală ambulatorie de specialitate pentru specialitătile clinice

1. Cheltuieli de personal

 

Nr. persoane

Fond salarii

Contributii asupra salariilor suportate de unitate

Total cheltuieli de personal

Total

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Cheltuieli de întretinere si functionare

Pondere cheltuieli de personal în total cheltuieli personal pe unitate(%)

Cheltuieli de întretinere si functionare spital

Cheltuieli întretinere si

functionare aferente activitătii

 

 

 

 

Total

Total

 

II. Act aditional privind sumele pentru cofinantarea instalării aparatelor de înaltă performantă

Tipul aparatului

Număr bucăti

Sume acordate

1.

2.

3.

 

 

 

TOTAL

X

 

 

III. Act aditional privind sumele pentru plata cheltuielilor de personal a medicilor rezidenti din anii 3-7 si pentru plata cheltuielilor de personal a medicilor, stomatologilor si farmacistilor, stagiari cu contract de muncă în spital

 

An rezidential

Nr. rezidenti

Din care pe profile

Cheltuieli

de personal

medic

stomatolog

farmacist

III

 

 

 

 

 

IV

 

 

 

 

 

V

 

 

 

 

 

VI

 

 

 

 

 

VII

 

 

 

 

 

Total

 

 

 

 

 

 

 

Nr. stagiari

Profil

Fond salarii

Din care

suma suportată

din fondul de somaj

Contributia

asupra fondului

de salarii

Suma suportată

de casa de asigurări de

sănătate

 

1

2

3

4

5

6 = 3-4+5

 

Medic

Farmacist

Stomatolog

 

 

 

 

 

TOTAL

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Act aditional privind sumele aferente cheltuielilor de personal pentru medicii si alt personal sanitar care furnizează servicii medico-sanitare în unitătile sau sectiile de spital cu profil de recuperare pentru copii distrofici, recuperare si reabilitare neuropsihomotorie sau pentru copii bolnavi de HIV/SIDA reorganizate potrivit prevederilor art. 2 din Hotărârea Guvernului nr. 261/2000 în cadrul serviciilor publice specializate

 

 

Nr. persoane

Fond salarii

Contributii asupra

salariilor suportate de unitate

Total cheltuieli de personal

1.

2.

3.

4.

5.

TOTAL

 

 

 

 

 

V. Act aditional privind sumele pentru dializă

 

 

Nr. sedintă dializă negociat

Tarif/sedintă

Suma acordată de casa de asigurări de sănătate pentru dializă

1.

2.

 

3.

TOTAL

 

 

 

 

ANEXA Nr. 22

 

CONTRACT

de furnizare de servicii medicale de urgentă prespitalicesti

 

I. Părtile contractante

Casa de asigurări de sănătate ....................................................................................................., cu sediul în municipiul/orasul ....................................................., str. ............................................ nr. ....., judetul/sectorul ....................., tel./fax ......................................................, reprezentată prin director general ..........................................................................

si

Serviciul de ambulantă .........................................................., cu sediul în ..........................................................................., str. ........................................................... nr. .................., tel.fax ..............., reprezentat prin: ................................, având: act de înfiintare nr. .............................., autorizatia sanitară de functionare nr. ............, codul fiscal ............................ si contul

nr. ..............................., deschis la trezoreria statului.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea de servicii medicale în asistenta medicală de urgentă prespitalicească din cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Servicii medicale de urgentă prespitalicesti si alte tipuri de transport medical furnizate

Art. 2. - Serviciile medicale furnizate în asistenta medicală de urgentă prespitalicească sunt: asistenta medicală la locul accidentului sau al îmbolnăvirii, asistenta medicală pe timpul transportului până la unitatea sanitară, transportul medical.

Art. 3. - Serviciile medicale în asistenta medicală de urgentă prespitalicească se asigură pe o durată zilnică de 24 de ore.

IV. Durata contractului

Art. 4. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la 31 decembrie 2002.

Art. 5. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor în situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001.

V. Obligatiile părtilor

Art. 6. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligatii:

a) să deconteze serviciilor de ambulantă, în baza facturii si a documentelor însotitoare, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele stabilite în contractul de furnizare de servicii medicale prespitalicesti;

b) să controleze activitatea serviciilor de ambulantă conform contractelor încheiate cu acestia;

c) să aloce în primele 15 zile ale lunii sume de până la 80% din sumele corespunzătoare lunii curente, urmând ca decontarea finală a lunii să se efectueze în primele 10 zile ale lunii următoare;

d) să verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicesti;

e) să verifice activitatea furnizorului de servicii medicale de urgentă prespitalicesti, prevăzută în prezentul contract.

Art. 7. - Furnizorul de servicii medicale are următoarele obligatii:

a) să acorde îngrijiri medicale asiguratilor, în caz de boală sau accident, din momentul solicitării sau de la data accidentului si până la rezolvarea stării de urgentă, în limita competentelor, cu respectarea conditiilor de calitate impuse de activitatea medicală;

b) să asigure prezenta personalului medico-sanitar din serviciul de ambulantă în orice situatie de acordare a serviciilor medicale de urgentă majoră;

c) să folosească medicatia, materialele sanitare si aparatura medicală din dotarea mijlocului de transport la locul accidentului sau al îmbolnăvirii ori în timpul transportului;

d) să informeze asiguratii despre serviciile oferite si despre modul în care vor fi furnizate;

e) să utilizeze în conditii de eficientă fondurile contractate cu casa de asigurări de sănătate;

f) să acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fără nici o discriminare, folosind totodată formele cele mai eficiente si economice de tratament si transport;

g) să informeze medicul de familie al asiguratului, în situatia în care nu este caz de internat, despre diagnosticul stabilit, investigatiile si tratamentele efectuate;

h) să informeze unitatea sanitară la care transportă asiguratul despre investigatiile si tratamentele efectuate;

i) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;

j) să elibereze adeverinte medicale de urgentă, certificate constatatoare de deces, prescriptii medicale, conform actelor normative în vigoare;

k) să anunte casa de asigurări de sănătate atunci când este suspendată sau anulată autorizatia sanitară de functionare;

l) să accepte controlul din partea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătătii si Familiei si directiilor de sănătate publică, împreună cu Colegiul Medicilor din România organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si altor institutii abilitate de lege, privind modul de desfăsurare a activitătii;

m) să factureze lunar, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale. Factura va fi însotită de desfăsurătoarele activitătilor realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si puse la dispozitia furnizorilor de servicii medicale contra-cost de către casele de asigurări de sănătate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite în contractele de furnizare de servicii medicale prespitalicesti si alte tipuri de transport medical, a serviciilor furnizate;

n) să asigure servicii medicale de urgentă utilizând mijlocul de transport adecvat si echipamentul corespunzător situatiei respective;

o) să introducă monitorizarea apelurilor astfel încât să fie respectată si urmărită promptitudinea la solicitare, stabilită conform normelor.

VI. Modalităti de plată

Art. 8. - Plata serviciilor medicale de urgentă prespitalicesti si a altor tipuri de transport medical se face pe baza următorilor indicatori:

a) numărul de km echivalenti (dus-întors)

b) număr ore de zbor

c) număr mile

d) tariful pe km parcurs/milă/ora de zbor

e) numărul de solicitări

f) tariful pe solicitare negociat.

Suma contractată pentru serviciile de transport:

 

 

Tipul autovehicului

Număr km echivalenti

Tarif/km echivalent negociat*

Suma

 

 

 

 

 

Total

 

 

X

 


*) Tariful/km echivalent negociat pe fiecare tip de autovehicul nu poate fi mai mare decât tariful/km echivalent prevăzut în anexa nr. 15 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1330/2001.

                       

 

 

Tipul aeronavei

Număr ore de zbor

Tarif/ora de zbor negociat

Suma

 

 

 

 

 

Total

 

 

X

 

 

Nr. solicitări

Tarif/solicitare negociat

Suma contractată

 

 

 

 

 

 

Total

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Decontarea serviciilor medicale de urgentă prespitalicesti se face conform art. 8 din anexa nr. 14 la ordin.

Art. 9. - Suma aferentă serviciilor medicale de urgentă prespitalicesti se defalcă pe trimestre si pe luni de către conducerea acestor unităti prin negociere cu reprezentantul casei de asigurări de sănătate.

Art. 10. - (1) La începutul fiecărei luni casa de asigurări de sănătate poate acorda pentru luna în curs serviciilor de ambulantă până la 80% din suma aferentă lunii respective.

(2) Lunar, până la data de .......... a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate decontează diferenta fată de sumele cuvenite pentru serviciile medicale furnizate. În cazul în care suma acordată la începutul lunii este mai mare decât suma cuvenită pentru serviciile medicale furnizate în luna respectivă, regularizarea se face în luna următoare.

(3) Decontarea sumelor pentru plata serviciilor medicale de urgentă prespitalicesti se face pe baza facturii însotite de desfăsurătoarele activitătii realizate stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 11. - Plata serviciilor medicale de urgentă prespitalicesti se face în cont nr.:...................., deschis la trezoreria statului.

VII. Calitatea serviciilor medicale

Art. 12. - Serviciile medicale de urgentă prespitalicesti furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze din punct de vedere al calitătii lor în normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de către comisiile de specialitate ale Colegiului Medicilor din România si Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 13. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 14. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 10 alin. (2) nu sunt respectate din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

Art. 15. - Furnizorul de servicii medicale garantează si răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

Art. 16. - Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu care casa se asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate.

Art. 17. - Clauză specială

Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată ca fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, marile inundatii, embargo.

Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Încetarea contractului

Art. 18. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă a casei de asigurări de sănătate în termen de 10 zile de la data constatării în următoarele situatii:

a) întreruperea activitătii pentru o perioadă mai mare de 3 luni;

b) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei de functionare a furnizorului.

Art. 19. - Contractul de furnizare de servicii medicale de urgentă prespitalicesti încheiat cu casa de asigurări de sănătate încetează cu data la care a intervenit una din următoarele situatii:

a) încetarea prin desfiintare, lichidare, dizolvare;

b) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

c) acordul de vointă al părtilor.

Art. 20. - Situatiile prevăzute la art. 18 si la art. 19 lit. a) se constată de către casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

Art. 21. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părtile contractante pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

X. Corespondenta

Art. 22. - Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părtilor.

Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile din momentul în care intervin modificări ale adresei sediului (inclusiv telefon, fax) ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XI. Modificarea contractului

Art. 23. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricărei părti contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ... zile înaintea datei de la care se doreste modificarea.

Modificarea se face printr-un act aditional, semnat de ambele părti, si este anexă a acestui contract.

Art. 24. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa în mod corespunzător numai cu acordul părtilor.

Art. 25. - Clauză specială

Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului.

Dacă expiră termenul de valabilitate al autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toată durata de valabilitate a contractului.

XII. Solutionarea litigiilor

Art. 26. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 27. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 26 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIII. Alte clauze

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat azi, ........., în două exemplare a câte ......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Casa de asigurări de sănătate

Director general, ............................................................

Director adjunct economic,

............................................................

Director adjunct relatii contractuale,

............................................................

Vizat

Oficiul juridic

Furnizor de servicii medicale

Reprezentant legal,

............................................................

 

ANEXA Nr. 23

 

CONTRACT

de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate de reabilitare (pentru unitătile sanitare

ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimaterice)

 

I. Părtile contractante

Casa de asigurări de sănătate ...................................., cu sediul în municipiul/orasul ......................., str. ........................ nr. ......, judetul/sectorul ..............................., tel./fax ......................., reprezentată prin director general .............................

si

- unitatea sanitară ambulatorie de recuperare-reabilitare ............................................... reprezentată prin ........................ având sediul în municipiul/orasul ..............................., str. ..................................... nr. ...., judetul/sectorul ..........................., telefon ......................................, cu actul de înfiintare ......................................, nr. ........, autorizatie sanitară de functionare nr. ..............................., cod fiscal nr. ............................., cont nr. ......................................, deschis la trezoreria statului.

- cabinet medical de specialitate din structura unor unităti sanitare apartinând institutiilor si ministerelor cu retele sanitare proprii reprezentat prin ................................... având sediul în municipiul/orasul ..................................................., str. .......................................... nr. ........, judetul/sectorul .............................................., telefon ......................, cu actul de înfiintare ............................., nr. ..................., autorizatie sanitară de functionare nr. ........, cod fiscal nr. ..........................., cont nr. ..................................., deschis la trezoreria statului.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii acordate în unităti sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimaterice, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1330/2001 si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii acordate în unităti sanitare ambulatorii speciale de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice

Art. 2. - Furnizorul prestează tipurile de servicii medicale asiguratilor, conform anexei nr. 18 la Ordinul presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si al presedintelui Colegiului Medicilor din România pentru aprobarea Normelor metodologice de aprobare a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, numit în continuare ordin.

Art. 3. - Furnizarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii acordate în unităti sanitare ambulatorii speciale de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice se desfăsoară la următoarele unităti ale furnizorului, altele decât sediul social:

1. .................................. din ........................................., str. ............................. nr. ......., sector/judet ............................., tel./fax .............................., cu autorizatia sanitară de functionare nr. ............../............., eliberată de ...................................., si acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ................./..................... .

Medic:

Nume: ...................................... Prenume: .......................

Grad profesional: ..............................................................

Specialitatea: .....................................................................

Codul medicului: ...............................................................

Acreditare nr.: ...................................................................

Program zilnic de activitate .................. ore/zi

..........................................................................................

..........................................................................................

2. .................................. din ........................................., str. ............................. nr. ......., sector/judet ............................., tel./fax .............................., cu autorizatia sanitară de functionare nr. ............../............., eliberată de ...................................., si acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ................./..................... .

Medic:

Nume: ...................................... Prenume: .......................

Grad profesional: ..............................................................

Specialitatea: .....................................................................

Codul medicului: ...............................................................

Acreditare nr.: ...................................................................

Program zilnic de activitate .................. ore/zi

..........................................................................................

..........................................................................................

3. .................................. din ........................................., str. ............................. nr. ......., sector/judet ............................., tel./fax .............................., cu autorizatia sanitară de functionare nr. ............../............., eliberată de ...................................., si acreditare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate nr. ................./..................... .

Medic:

Nume: ...................................... Prenume: .......................

Grad profesional: ..............................................................

Specialitatea: .....................................................................

Codul medicului: ...............................................................

Acreditare nr.: ...................................................................

Program zilnic de activitate .................. ore/zi

..........................................................................................

..........................................................................................

4.

..........................................................................................

..........................................................................................

...........................................................................................

Art. 4. - Serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii acordate în unităti sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare în sistemul asigurărilor de sănătate se acordă în baza biletului de trimitere de la medicul de familie acreditat, de la mediul de specialitate din ambulatoriu acreditat sau de la medicul din spital pentru perioade si potrivit unui ritm stabilite de medicii de specialitate de profil.

IV. Durata contractului

Art. 5. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 6. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor în situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1330/2001.

V. Obligatiile părtilor

Art. 9. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligatii:

a) să deconteze, în baza facturii si a documentelor însotitoare, furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele stabilite în contractul de furnizare de servicii medicale;

b) să verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;

c) să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale, prevăzută în prezentul contract;

d) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare asupra conditiilor de contractare.

Art. 10. - Furnizorul are următoarele obligatii:

a) să acorde îngrijiri medicale asiguratilor, numai pe bază de bilet de trimitere de la medicul de familie acreditat, de

la medicul de specialitate din ambulatoriu acreditat sau de la medicul din spital;

b) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul în care vor fi furnizate acestea si să îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii;

c) să stabilească si să furnizeze tratamentele adecvate;

d) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat a pacientilor;

e) să acorde servicii medicale tuturor asiguratilor fără nici o discriminare, folosind totodată formele cele mai eficiente si economice de tratament.

f) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;

g) să stabilească programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul medical subordonat;

h) să accepte controlul din partea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătătii si Familiei si directiilor de sănătate publică, împreună cu Colegiul Medicilor din România organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si altor institutii abilitate de lege, privind modul de desfăsurare a activitătii;

i) să asigure asistenta medicală indiferent de casa de asigurări de sănătate la care se virează contributia de asigurări de sănătate a asiguratului;

j) să nu încaseze de la asigurati contributii personale pentru serviciile furnizate care se suportă de către casele de asigurări de sănătate;

k) să-si stabilească programul de activitate si să-l afiseze la loc vizibil;

l) să informeze medicul de familie al asiguratului despre tratamentul efectuat si orice alte aspecte privind starea de sănătate a acestuia;

m) să anunte casele de asigurări de sănătate când unitătii sanitare i-a fost retrasă sau suspendată autorizatia sanitară de functionare sau a fost retras avizul de liberă practică al medicului/medicilor;

n) să factureze lunar, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare. Factura va fi însotită de desfăsurătoarele activitătilor realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si puse la dispozitia furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare contra cost de către casele de asigurări de sănătate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage după sine nedecontarea la termenele stabilite în contractele de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare, a serviciilor furnizate.

VI. Modalităti de plată

Art. 11. - Modalitatea de plată a serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii acordate în unităti sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice în sistemul asigurărilor de sănătate este tariful pe serviciu medical prevăzut în anexa nr. 18 la ordin diminuat cu contravaloarea cheltuielilor materiale necesare functionării si administrării unitătilor sanitare respective.

Art. 12. - (1) Valoarea contractului rezultă din tabelul de mai jos:

 

Tipul serviciului

Numărul de servicii negociat

(orientativ)

Tariful

pe serviciu medical negociat conform art. 1

Valoarea

 

0.

1.

2.

3 = 1 x 2

 

 

 

 

TOTAL

x

x

 

 

(2) Valoarea contractului pentru serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii acordate în unităti sanitare ambulatorii speciale de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice în sistemul asigurărilor de sănătate este de .................................. lei.

Art. 13. - Decontarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii acordate în unităti sanitare ambulatorii speciale de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice în sistemul asigurărilor de sănătate se face pe baza numărului serviciilor realizate si a tarifelor negociate prevăzute la art. 12, până la data de ...... a lunii următoare celei pentru care se face plata, si pe baza documentelor justificative conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în limita valorii contractate.

Art. 14. - Plata serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii acordate în unităti sanitare ambulatorii de recuperare-reabilitare din statiunile balneoclimatice în sistemul asigurărilor de sănătate se face în contul nr. ....... deschis la trezoreria statului.

VII. Calitatea serviciilor medicale

Art. 15. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze, din punct de vedere al calitătii lor, în normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 16. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 17. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 13 nu sunt respectate din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

Art. 18. - Furnizorul de servicii medicale garantează si răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

Art. 19. - Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar, se aplică prevederile legislatiei în vigoare.

Art. 20. - Clauză specială

Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată ca fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, mari inundatii, embargo.

Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte, în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Încetarea contractului

Art. 21. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă în următoarele situatii:

a) dacă unitatea sanitară nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării prezentului contract;

b) dacă din motive imputabile furnizorului acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

c) ridicarea de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului.

Art. 22. - Contractul încetează cu data la care a intervenit una dintre situatiile următoare:

a) faliment, dizolvare, lichidare;

b) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

c) acordul de vointă al părtilor.

Art. 23. - Situatiile prevăzute la art. 21 si la art. 22, lit. a) se constată de către casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

Art. 24. - Prezentul contract poate fi reziliat de către părtile contractante datorită neîndeplinirii obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

X. Corespondenta

Art. 25. - Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct, la sediul părtilor.

Fiecare parte contractantă este obligată ca în termen de 3 zile de la momentul în care intervin modificări ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figurează în prezentul contract să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XI. Modificarea contractului

Art. 26. - Prezentul contract se poate modifica prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricărei părti contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare cu cel putin ...... zile înaintea datei de la care se doreste modificarea.

Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele părti si este anexă a acestui contract.

Art. 27. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa în mod corespunzător numai cu acordul părtilor.

Art. 28. - Clauză specială

Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putintă spiritului contractului.

Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toată durata de valabilitate a contractului.

XII. Solutionarea litigiilor

Art. 29. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 30. - Hotărârile comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 29 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIII. Alte clauze

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale spitalicesti în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi ........., în două exempalre a câte ......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Casa de asigurări de sănătate

Director general, ............................................................

Director adjunct economic,

............................................................

Director adjunct relatii contractuale,

............................................................

Vizat

Oficiul juridic

Furnizor de servicii medicale

Reprezentant legal,

............................................................

 

ANEXA Nr. 24

 

CONTRACT

de furnizare de servicii medicale în asistenta medicală de specialitate de recuperare-reabilitare

(pentru sanatorii si preventorii)

 

I. Părtile contractante

Casa de asigurări de sănătate ....................................................., cu sediul în municipiul/orasul ......................................., str. .............................. nr. ............, judetul/sectorul ...................., tel./fax .................................., reprezentată prin director general ........................................,

si

Sanatoriul/Preventoriul ....................................................., având sediul în municipiul/orasul ............................................, str. .................................... nr. ............., judetul/sectorul ............................., telefon/fax ....................................., reprezentat prin ...................................................., având actul de înfiintare nr. ..............., autorizatia sanitară de functionare nr. ............. codul fiscal nr. ......................., cont nr. .................................. deschis la trezoreria statului.

II. Obiectul contractului

Art. 1. - Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea serviciilor medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii în sanatorii si preventorii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate, conform Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a serviciilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001, si normelor metodologice de aplicare a acestuia.

III. Serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii acordate în sanatorii si preventorii, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate

Art. 2. - Serviciile medicale de recuperare-reabilitare a sănătătii în sanatorii si preventorii se acordă în baza recomandărilor pentru tratament de recuperare-reabilitare de către medicii de familie acreditati, medicii de specialitate din ambulatoriu acreditati si medicii din spital, pentru perioade si potrivit unui ritm stabilit de medicul de profil.

IV. Durata contractului

Art. 3. - Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de 31 decembrie 2002.

Art. 4. - Durata prezentului contract se poate prelungi prin acordul părtilor în situatia prelungirii duratei de aplicabilitate a Contractului-cadru privind conditiile acordării asistentei medicale spitalicesti, îngrijirilor la domiciliu, serviciilor de urgentă prespitalicesti si altor tipuri de transport medical, precum si a servicilor de recuperare-reabilitare a sănătătii, în cadrul sistemului asigurărilor sociale de sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.330/2001.

V. Obligatiile părtilor

Art. 5. - Casa de asigurări de sănătate are următoarele obligatii:

a) să deconteze în baza facturii si a documentelor însotitoare, furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare, contravaloarea serviciilor medicale acordate asiguratilor, la termenele stabilite în contractul de furnizare de servicii medicale;

b) să verifice autorizarea si/sau acreditarea furnizorului de servicii medicale, precum si acreditarea personalului medical angajat;

c) să verifice activitatea furnizorilor de servicii medicale, prevăzută în prezentul contract;

d) să informeze permanent furnizorii de servicii medicale de recuperare-reabilitare asupra conditiilor de contractare;

e) în cazul unitătilor sanitare cu paturi, care contractează servicii medicale de recuperare-reabilitare cu o singură casă de asigurări de sănătate, să deconteze serviciile medicale de recuperare-reabilitare acordate asiguratilor, indiferent de casa de asigurări de sănătate la care se virează contributia de asigurări de sănătate pentru acestia.

Art. 6. - Furnizorul are următoarele obligatii:

a) să acorde îngrijiri medicale asiguratilor, numai pe bază de bilet de trimitere de la medicul de familie acreditat, de la medicul de specialitate din ambulatoriu acreditat sau de la medicul din spital;

b) să ofere relatii asiguratilor despre drepturile pe care le au si care decurg din calitatea de asigurat, precum si despre serviciile oferite, modul în care vor fi furnizate acestea si să îi consilieze în scopul prevenirii îmbolnăvirilor si al păstrării sănătătii;

c) să stabilească si să furnizeze tratamentele adecvate;

d) să solicite documentele care atestă calitatea de asigurat a pacientilor;

e) să acorde servicii medicale tuturor asiguratilor, fără nici o discriminare, folosind totodată formele cele mai eficiente si economice de tratament;

f) să respecte confidentialitatea tuturor datelor si informatiilor privitoare la asigurati, precum si demnitatea si intimitatea acestora;

g) să stabilească programul de lucru si sarcinile de serviciu pentru personalul angajat;

h) să accepte controlul din partea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, a caselor de asigurări de sănătate, a Ministerului Sănătătii si Familiei si directiilor de sănătate publică, împreună cu Colegiul Medicilor din România, organizat la nivel national si judetean, respectiv al municipiului Bucuresti, precum si a altor institutii abilitate de lege, privind modul de desfăsurare a activitătii;

i) să asigure asistenta medicală indiferent de casa de asigurări de sănătate la care se virează contributia de asigurări de sănătate a asiguratului;

j) să nu încaseze de la asigurati contributii personale pentru serviciile furnizate care se suportă de către casele de asigurări de sănătate;

k) să-si stabilească programul de activitate si să-l afiseze la loc vizibil;

l) să informeze medicul de familie al asiguratului despre tratamentul efectuat si orice alte aspecte privind starea de sănătate a acestuia;

m) să anunte casele de asigurări de sănătate când unitătii sanitare i-a fost retrasă sau suspendată autorizatia sanitară de functionare sau a fost retras avizul de liberă practică al medicului/medicilor;

n) să factureze lunar, în vederea decontării de către casa de asigurări de sănătate, activitatea realizată conform contractului de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare. Factura va fi însotită de desfăsurătoarele activitătilor realizate, stabilite prin ordin al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si puse la dispozitia furnizorilor de servicii medicale de recuperare-reabilitare, contra cost, de către casele de asigurări de sănătate. Nerespectarea termenului de depunere a facturii atrage nedecontarea serviciilor furnizate la termenele stabilite în contractele de furnizare de servicii medicale de recuperare-reabilitare.

VI. Modalităti de plată

Art. 7. - (1) Suma negociată cu casa de asigurări de sănătate pentru sanatorii balneare se stabileste prin negociere în functie de numărul de zile de spitalizare si de tarifele/zi de spitalizare, diferentiat, pe tipuri de sanatorii, potrivit anexei nr. 4 la ordin. Valoarea contractată, în sumă de ................. lei, este suma negociată, diminuată cu contributia personală a asiguratilor, conform tabelului de mai jos:

 

Tipul de asistentă balneară

 

 

 

 

Numărul de zile

de spitalizare

contractate

Tariful pe zi

de spitalizare,

conform

anexei nr. 4

Suma

negociată

Suma

suportată

de asigurat

Valoarea

contractată.

1

2

3

4= 2x3

5

6 = 4-5

Asistentă balneară terapeutică

 

 

 

 

 

Asistentă balneară de recuperare

 

 

 

 

 

Total

 

x

 

 

 

 

(2) Suma contractată cu casa de asigurări de sănătate pentru sanatorii, altele decât cele balneare, si preventorii se stabileste prin negociere în functie de numărul de zile de spitalizare estimat si de tariful pe zi de spitalizare prevăzut în anexa nr. 4 la ordin.

Art. 8. - (1) Suma contractată se defalcă pe trimestre si pe luni de către conducerea acestor unităti prin negociere cu casa de asigurări de sănătate.

(2) La începutul fiecărei luni, casa de asigurări de sănătate poate acorda pentru luna în curs până la 80% din suma aferentă lunii respective.

(3) Lunar, până la data de .................. a lunii următoare celei pentru care se face plata, casa de asigurări de sănătate decontează diferenta fată de sumele cuvenite lunii respective. În cazul în care suma acordată la începutul lunii este mai mare decât suma cuvenită pentru serviciile medicale furnizate în luna respectivă, regularizarea se face în luna următoare.

Art. 9. - Decontarea serviciilor medicale de recuperare se face pe baza documentelor justificative, conform normelor financiar-contabile si dispozitiilor Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 10. - Plata serviciilor medicale de recuperare-reabilitare se face în contul nr. ......................., deschis la trezoreria statului.

VII. Calitatea serviciilor medicale

Art. 11. - Serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract trebuie să se încadreze, din punct de vedere al calitătii lor, în normele privind calitatea asistentei medicale, elaborate de comisiile de specialitate din cadrul Colegiului Medicilor din România si de Casa Natională de Asigurări de Sănătate.

VIII. Răspunderea contractuală

Art. 12. - Pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, partea în culpă datorează daune-interese.

Art. 13. - În cazul în care termenele de plată prevăzute la art. 9 nu sunt respectate din vina caselor de asigurări de sănătate, acestea sunt obligate la plata unor majorări de întârziere egale cu majorările ce se aplică pentru întârzierea plătii impozitelor către stat.

Art. 14. - Furnizorul de servicii medicale garantează si răspunde de calitatea serviciilor medicale acordate asiguratilor.

Art. 15. - Reprezentantul legal cu care casa de asigurări de sănătate a încheiat contract este direct răspunzător de corectitudinea datelor raportate. În caz contrar, se aplică prevederile legislatiei în vigoare.

Art. 16. - Clauză specială

Orice împrejurare independentă de vointa părtilor, intervenită după data semnării contractului si care împiedică executarea acestuia, este considerată ca fortă majoră si exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate ca fortă majoră, în sensul acestei clauze, împrejurări ca: război, revolutie, cutremur, mari inundatii, embargo.

Partea care invocă forta majoră trebuie să anunte cealaltă parte în termen de 5 zile de la data aparitiei respectivului caz de fortă majoră si, de asemenea, de la încetarea acestui caz.

Dacă nu procedează la anuntarea în termenele prevăzute mai sus a începerii si încetării cazului de fortă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părti prin neanuntarea în termen.

În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezolutiunea contractului.

IX. Încetarea contractului

Art. 17. - Contractul se reziliază de plin drept printr-o notificare scrisă în următoarele situatii:

a) dacă unitatea sanitară nu începe activitatea în termen de cel mult 3 luni de la data semnării prezentului contract;

b) dacă, din motive imputabile furnizorului, acesta îsi întrerupe activitatea pe o perioadă mai mare de 3 luni;

c) ridicarea definitivă de către organele în drept a autorizatiei sanitare de functionare a furnizorului.

Art. 18. - Contractul încetează cu data la care a intervenit una dintre situatiile următoare:

a) faliment, dizolvare, lichidare;

b) încetarea definitivă a activitătii casei de asigurări de sănătate;

c) acordul de vointă al părtilor.

Art. 19. - Situatiile prevăzute la art. 17 si la art. 18 lit. a) se constată de către casa de asigurări de sănătate, din oficiu, prin organele sale abilitate sau la sesizarea oricărei persoane interesate.

Art. 20. - Prezentul contract poate fi reziliat de părtile contractante, pentru neîndeplinirea obligatiilor contractuale, sub conditia notificării intentiei de reziliere cu cel putin 30 de zile calendaristice înaintea datei de la care se doreste rezilierea.

X. Corespondenta

Art. 21. - Corespondenta legată de derularea prezentului contract se efectuează în scris prin scrisori recomandate cu confirmare de primire, prin fax sau direct la sediul părtilor.

Fiecare parte contractantă este obligată ca, în termen de 3 zile de la momentul în care intervin modificări ale adresei (inclusiv telefon, fax) sediului ce figurează în prezentul contract, să notifice celeilalte părti contractante schimbarea survenită.

XI. Modificarea contractului

Art. 22. - Prezentul contract se poate modifica, prin negociere si acord bilateral, la initiativa oricărei părti contractante, sub rezerva notificării scrise a intentiei de modificare si a propunerilor de modificare, cu cel putin ....... zile înaintea datei de la care se doreste modificarea.

Modificarea se face printr-un act aditional semnat de ambele părti si este anexă a acestui contract.

Art. 23. - În conditiile aparitiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica si completa în mod corespunzător numai cu acordul părtilor.

Art. 24. - Clauză specială

Dacă o clauză a acestui contract ar fi declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părtile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o altă clauză, care să corespundă cât mai cu putintă spiritului contractului.

Dacă expiră termenul de valabilitate a autorizatiei sanitare de functionare pe durata prezentului contract, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu conditia reînnoirii autorizatiei sanitare de functionare pe toată durata de valabilitate a contractului.

XII. Solutionarea litigiilor

Art. 25. - (1) Litigiile născute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea si încetarea ori alte pretentii decurgând din prezentul contract vor fi supuse unei proceduri prealabile de solutionare pe cale amiabilă.

(2) Litigiile nesolutionate conform alin. (1) sunt de competenta Comisiei teritoriale de arbitraj, care va solutiona cauza în termen de maximum 60 de zile de la data înregistrării cererii.

Art. 26. - Hotărârile Comisiei teritoriale de arbitraj sau cauzele nesolutionate în termenul prevăzut la art. 25 alin. (2) pot fi atacate la instantele judecătoresti competente.

XIII. Alte clauze

..........................................................................

..........................................................................

..........................................................................

Prezentul contract de furnizare a serviciilor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate a fost încheiat astăzi, ........., în două exempalre a câte ......... pagini fiecare, câte unul pentru fiecare parte contractantă.

 

Casa de asigurări de sănătate

Director general, ............................................................

Director adjunct economic,

............................................................

Director adjunct relatii contractuale,

............................................................

Vizat

Oficiul juridic

Furnizor de servicii medicale

Reprezentant legal,

............................................................

 

ANEXA Nr. 25*)

 

Durata optimă de spitalizare/sectii valabilă pentru toate categoriile de spitale stabilită de comisiile de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei


*) Anexa nr. 25 a fost reprodusă în facsimil.