MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 99         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 5 februarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

74. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal

 

82. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 312 din 20 noiembrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 si 41 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

37. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 487/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală si de supraveghere a unitătilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agentii economici, persoane fizice si juridice

 

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 16 din 29 ianuarie 1998 privind Statutul personalului vamal, emisă în temeiul art. 1 lit. a) din Legea nr. 221/1997 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998, cu următoarele modificări si completări:

1. La articolul 4, litera c) se abrogă.

2. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Functiile de conducere în Directia Generală a Vămilor sunt:

a) director general;

b) director general adjunct;

c) director, inspector-sef pentru expertiză vamală;

d) director adjunct;

e) sef serviciu;

f) sef birou.”

3. Titlul V va avea următorul cuprins:

“Cariera profesională”

4. Articolul 41 va avea următorul cuprins:

“Art. 41. - (1) Vechimea minimă necesară pentru avansarea în gradul, clasa, functia sau categoria imediat superioară pentru personalul vamal se stabileste potrivit prevederilor legale aplicabile în sectorul bugetar.

(2) Personalul vamal cu studii superioare care are o vechime în muncă de 3 ani, precum si personalul vamal care a absolvit scoala vamală si care are o vechime în muncă de 5 ani, încadrat în structurile autoritătii vamale, poate ocupa prin concurs functia de expert vamal.

(3) Prevederile art. 12 alin. (1) se aplică numai în cazul functiilor de conducere de sef birou si sef serviciu.

(4) Prin derogare de la prevederile art. 14 alin. (2), comunicarea tematicii si a perioadei de înscriere se poate face si cu cel putin 20 de zile înainte de data fixată pentru sustinerea concursului, cu aprobarea directorului general al Directiei Generale a Vămilor.”

5. Articolul 45 va avea următorul cuprins:

“Art. 45. - Absolventii de învătământ superior de lungă sau de scurtă durată, care la data trecerii pe functia corespunzătoare studiilor absolvite erau încadrati pe functii cu un nivel de studii inferior, specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, au dreptul la un nivel de salarizare cel putin egal cu cel avut anterior.”

6. La articolul 61, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 61. - (1) Salarizarea personalului vamal se stabileste în conformitate cu prevederile legale în vigoare, aplicabile personalului bugetar.”

7. Articolul 79 va avea următorul cuprins:

“Art. 79. - Personalul vamal are dreptul de a fi avansat în functie, grad sau treaptă profesională potrivit reglementărilor legale în vigoare.”

8. Articolul 94 va avea următorul cuprins:

“Art. 94. - (1) În cazul reorganizării activitătii măsurile de desfacere a contractelor individuale de muncă se vor aplica în ordine:

a) personalului vamal care îndeplineste conditiile legale de pensionare;

b) persoanelor care optează să plece din unitate, pe motivul reorganizării activitătii;

c) persoanelor care, la ultima evaluare a performantelor profesionale individuale, s-au situat sub limita minimă a punctajului postului.

(2) În cazul unor măsuri de reorganizare a activitătii, care implică desfiintarea unor posturi ocupate, conducerea autoritătii vamale, cu consultarea organizatiilor sindicale sau a reprezentantilor salariatilor, va stabili criterii de disponibilizare a personalului angajat.”

9. Articolul 98 va avea următorul cuprins:

“Art. 98. - Constituie abateri disciplinare următoarele fapte:

a) încălcarea îndatoririlor prevăzute în prezentul statut;

b) refuzul nejustificat sau neglijentă manifestată în îndeplinirea atributiilor de serviciu;

c) absentele nemotivate de la serviciu;

d) orice altă faptă a personalului, prin care acesta se abate de la îndeplinirea îndatoririlor.”

10. La articolul 99, litera g) va avea următorul cuprins:

“g) suspendarea din activitate pe o perioadă de 1-6 luni;”

11. La articolul 104, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Personalul vamal, eliberat din functia de conducere, ca urmare a săvârsirii unor abateri disciplinare, nu poate promova în aceste functii timp de 4 ani de la data punerii în aplicare a măsurii de sanctionare.”

12. Articolele 27 lit. c), 46, 62, 83, 95, 112, 117 alin. (2) si (3) se abrogă.

13. Anexele nr. 1-3 vor avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 1

 

DIRECTIA GENERALĂ A VĂMILOR

 

Cap. I - Aparatul central

A. Functii de executie

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Expert vamal S

 

2.

Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I A

S

3.

Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I

S

4.

Inspector vamal, referent de specialitate, gr. II

S

5.

Inspector vamal, referent de specialitate, gr. III

S

6.

Inspector vamal, referent de specialitate, gr. IV

S

7.

Inspector vamal, referent de specialitate, debutant

S

8.

Referent gradul I

SSD

9.

Referent gradul II

SSD

10.

Referent gradul III

SSD

11.

Referent debutant

SSD

b) Functii de executie pe trepte profesionale

12.

Referent I A

M

13.

Referent I

M

14.

Referent II

M

15.

Referent III

M

16.

Referent IV

M

17.

Referent debutant

M.B.

 

Functii de conducere

 

Nr. crt.

Functia

1.

Director general

2.

Director general adjunct

3.

Director, inspector sef pentru expertiză vamală

4.

Director adjunct

5.

Sef serviciu

6.

Sef birou

 

Cap. II - Directia Generală a Vămilor - Directia de supraveghere si control vamal, Directia de supraveghere pentru zonele vamale speciale

A. Functii de executie

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Expert vamal

S

2.

Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I A

S

3.

Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I

S

4.

Inspector vamal, referent de specialitate, gr. II

S

5.

Inspector vamal, referent de specialitate, gr. III

S

6.

Inspector vamal, referent de specialitate, gr. IV

S

7.

Inspector vamal, referent de specialitate, debutant

S

8.

Referent gradul I

SSD

9.

Referent gradul II

SSD

10.

Referent gradul III

SSD

11.

Referent debutant

SSD

b) Functii de executie pe trepte profesionale

12.

Referent I A

M

13.

Referent I

M

14.

Referent II

M

15.

Referent III

M

16.

Referent IV

M

17.

Referent debutant

M

 

B. Functii de conducere

 

Nr.

crt.

Functia

1.

Director general adjunct

2.

Director

3.

Director adjunct

4.

Sef serviciu

5.

Sef birou

 

ANEXA Nr. 2

 

DIRECTIA REGIONALĂ VAMALĂ

A. Functii de executie

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Expert vamal S

 

2.

Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I A

S

3.

Inspector vamal, referent de specialitate, gr. I

S.

4.

Inspector vamal, referent de specialitate, gr. II

S

5.

Inspector vamal, referent de specialitate, gr. III

S

6.

Inspector vamal, referent de specialitate, debutant

S

7.

Referent gradul I

SSD

8.

Referent gradul II

SSD

9.

Referent gradul III

SSD

10.

Referent debutant

SSD

b) Functii de executie pe trepte profesionale

11.

Referent I A

M

12.

Referent I

M

13.

Referent II

M

14.

Referent III

M

15.

Referent debutant

M

 

 

 

B. Functii de conducere

Nr.

crt.

Functia

1.

Director

2.

Director adjunct

3.

Sef serviciu

4.

Sef birou

 

ANEXA Nr. 3

 

BIROURI VAMALE

 

A. Functii de executie de categoria A

 

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Expert vamal

S sau Scoală vamală

2.

Inspector vamal principal

S sau Scoală vamală

3.

Inspector vamal gradul I

S sau Scoală vamală

4.

Inspector vamal gradul II

S sau Scoală vamală

5.

Inspector vamal gradul III

S sau Scoală vamală

6.

Inspector vamal debutant

S sau Scoală vamală

7.

Inspector vamal

Scoală vamală sau SSD

8.

Controlor vamal gradul I

Scoală vamală sau SSD

9.

Controlor vamal gradul II

Scoală vamală sau SSD

10.

Agent vamal debutant

Scoală vamală sau SSD

b) Functii de executie pe trepte profesionale

11.

Controlor vamal I

M

12.

Controlor vamal II

M

13.

Controlor vamal III

M

14.

Controlor vamal debutant

M

B. Functii de executie de categoria B

Nr. crt.

Functia

Nivelul studiilor

a) Functii de executie pe grade profesionale

1.

Inspector pentru datoria vamală

S

2.

Inspector pentru datoria vamală gradul I

S

3.

Inspector pentru datoria vamală gradul II

S

4.

Inspector pentru datoria vamală gradul III

S

5.

Inspector pentru datoria vamală debutant

S

6.

Inspector pentru datoria vamală

Scoală vamală sau SSD.

7.

Controlor pentru datoria vamală

Scoală vamală sau SSD gradul I

8.

Controlor pentru datoria vamală gradul II

Scoală vamală sau SSD gradul II

9.

Controlor pentru datoria vamală debutant

Scoală vamală sau SSD

b) Functii de executie pe trepte profesionale

10.

Controlor pentru datoria vamală I

M

11.

Controlor pentru datoria vamală II

M

12.

Controlor pentru datoria vamală III

M

13.

Controlor pentru datoria vamală debutant

M

 

C. Functii de conducere

 

Nr. crt.

Functia

1.

Sef birou vamal

2.

Sef adjunct birou vamal

3.

Sef tură, sef sector”

 

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 16/1998, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 30 ianuarie 1998, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 13 decembrie 2001, cu

respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 13 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 74.

 

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei

Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 16/1998 privind Statutul personalului vamal si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2002.

Nr. 82..

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 312

din 20 noiembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 si 41 din Legea nr. 94/1992

privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Ioan Vida - judecător

Paula C. Pantea - procuror

Maria Bratu - magistrat-asistent

Pe rol se află solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 si 41 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, exceptie ridicată de Ion Pastramă în Dosarul nr. 2.074/C/2000 al Tribunalului Vrancea. La apelul nominal se constată lipsa părtilor, fată de care procedura de citare este legal îndeplinită.

Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere ca inadmisibilă a exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 94/1992, republicată. Cu privire la dispozitiile art. 41 din aceeasi lege pune concluzii de respingere pe fond, arătând că prin modul în care este reglementată procedura jurisdictională în fata Curtii de Conturi nu sunt încălcate principiile constitutionale.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarului, retine următoarele:

Prin Încheierea din 7 martie 2001, pronuntată în Dosarul nr. 2.074/C/2000, Tribunalul Vrancea a sesizat Curtea Constitutională cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 si 41 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, exceptie ridicată de Ion Pastramă.

În motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine că dispozitiile legale criticate sunt contrare prevederilor art. 16 si 21 din Constitutia României, precum si ale art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale.

Tribunalul Vrancea, exprimându-si opinia, apreciază exceptia ca nefondată, deoarece Curtea de Conturi exercită, potrivit art. 139 alin. (1) din Constitutie, controlul asupra modului de formare, de administrare si de întrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, precum si atributiile de jurisdictie reglementate prin lege si, în consecintă, stabilirea prin art. 18 si 41 din Legea nr. 94/1992, republicată, a competentei Curtii de Conturi în exercitarea controlului financiar si, respectiv, a jurisdictiei în domeniul prevăzut de lege nu contravine prevederilor Legii fundamentale.

Potrivit art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierea de sesizare a Curtii Constitutionale a fost comunicată presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază exceptia ca neîntemeiată. În motivarea acestui punct de vedere Guvernul arată că prin modul în care este reglementată procedura jurisdictională în fata instantelor Curtii de Conturi nu se încalcă prevederile Constitutiei. Astfel, conform art. 62 alin. (1) din Legea nr. 94/1992, republicată, sedintele de judecată ale instantelor financiare sunt publice, părtile pot fi asistate de apărător [art. 62 alin. (2)], au dreptul să solicite si să administreze probe [art. 64 alin. (1) si art. 66] si să exercite căile de atac (art. 81).

Pe de altă parte se mai arată că împotriva hotărârilor pronuntate în primă si ultimă instantă de Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi se poate face recurs la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti. În felul acesta, conchide Guvernul în motivarea punctului său de vedere, prin posibilitatea de a se adresa si acestei instante judecătoresti se realizează accesul liber la justitie.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Guvernului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate îl constituie dispozitiile art. 18 si 41 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, dispozitii ce au următoarea redactare:

- Art. 18: “Sunt supuse controlului prevăzut la art. 17: a) statul si unitătile administrativ-teritoriale, în calitate de persoane juridice de drept public, cu serviciile si institutiile lor publice, autonome sau neautonome;

b) Banca Natională a României;

c) regiile autonome;

d) societătile comerciale la care statul, unitătile administrativteritoriale, institutiile publice sau regiile autonome detin, singure sau împreună, integral sau mai mult de jumătate din capitalul social;

e) organismele autonome de asigurări sociale sau de altă natură, care gestionează bunuri, valori sau fonduri, într-un regim legal obligatoriu, în conditiile în care prin lege sau prin statutele lor se prevede acest lucru.”;

- Art. 41: “Colegiul jurisdictional judecă, în primă instantă, contestatiile introduse împotriva actelor de imputatie de către administratorii, gestionarii, contabilii, precum si de către ceilalti salariati care au participat, împreună cu acestia, la producerea pagubelor cauzate persoanelor juridice prevăzute la art. 18, în legătură cu formarea, administrarea si întrebuintarea resurselor financiare ale statului si ale sectorului public, precum si cu gestionarea patrimoniului public si privat al statului si al unitătilor administrativ-teritoriale.”

Textele constitutionale invocate de autorul exceptiei ca fiind încălcate sunt cele ale art. 16 si 21, având următorul continut:

- Art. 16: “(1) Cetătenii sunt egali în fata legii si a autoritătilor publice, fără privilegii si fără discriminări.

(2) Nimeni nu este mai presus de lege.

(3) Functiile si demnitătile publice, civile sau militare, pot fi ocupate de persoanele care au numai cetătenia română si domiciliul în tară.”;

- Art. 21: “(1) Orice persoană se poate adresa justitiei pentru apărarea drepturilor, a libertătilor si a intereselor sale legitime.

(2) Nici o lege nu poate îngrădi exercitarea acestui drept.”

De asemenea, sunt invocate prevederile art. 6 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale, ratificată de România prin Legea nr. 30/1994, a căror redactare este următoarea:

“1. Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa. Hotărârea trebuie să fie pronuntată în mod public, dar accesul în sala de sedinte poate fi interzis presei si publicului pe întreaga durată a procesului sau a unei părti a acestuia în interesul moralitătii, al ordinii publice ori al securitătii nationale într-o societate democratică, atunci când interesele minorilor sau protectia vietii private a părtilor la proces o impun, sau în măsura considerată absolut necesară de către instantă atunci când, în împrejurări speciale, publicitatea ar fi de natură să aducă atingere intereselor justitiei.

2. Orice persoană acuzată de o infractiune este prezumată nevinovată până ce vinovătia va fi legal stabilită.

3. Orice acuzat are, în special, dreptul:

a) să fie informat, în termenul cel mai scurt, într-o limbă pe care o întelege si în mod amănuntit, asupra naturii si cauzei acuzatiei aduse împotriva sa;

b) să dispună de timpul si de înlesnirile necesare pregătirii apărării sale;

c) să se apere el însusi sau să fie asistat de un apărător ales de el si, dacă nu dispune de mijloacele necesare pentru a plăti un apărător, să poată fi asistat în mod gratuit de un avocat din oficiu, atunci când interesele justitiei o cer;

d) să întrebe dacă să solicite audierea martorilor acuzării si să obtină citarea si audierea martorilor apărării în aceleasi conditii ca si martorii acuzării;

e) să fie asistat în mod gratuit de un interpret, dacă nu întelege sau nu vorbeste limba folosită la audiere.”

I. Cu privire la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 94/1992, republicată, Curtea constată că speta în cadrul căreia a fost ridicată exceptia este un litigiu de muncă, având ca obiect o contestatie împotriva unei decizii de imputatie. Textul art. 18 a cărui neconstitutionalitate este invocată nu constituie, deci, o dispozitie legală de care depinde solutionarea cauzei.

În consecintă, în temeiul dispozitiilor art. 23 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, conform cărora “Curtea Constitutională decide asupra exceptiilor ridicate în fata instantelor judecătoresti privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonantă în vigoare, de care depinde solutionarea cauzei”, dispozitii coroborate cu cele ale alin. (6) din acelasi articol, rezultă că exceptia de neconstitutionalitate este inadmisibilă si urmează să fie respinsă.

II. În ceea ce priveste criticile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 41 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, acestea sunt neîntemeiate, urmând să fie respinse.

Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, reglementează prin art. 41 competenta materială a Colegiului jurisdictional al Curtii de Conturi atât cu privire la categoriile de persoane supuse judecătii, cât si cu privire la obiectul cauzelor pe care acesta este abilitat să le judece. Temeiul stabilirii în competenta Curtii de Conturi a unor atributii cu caracter jurisdictional îl constituie art. 139 alin. (1) din Constitutie, potrivit căruia, “[…] În conditiile legii, Curtea exercită si atributii jurisdictionale”.

Din analiza prevederilor Legii nr. 94/1992, republicată, rezultă că instantele Curtii de Conturi functionează, ca si instantele de drept comun, pe baza acelorasi principii, si anume: principiul independentei judecătorilor financiari [art. 107 alin. (1)]; principiul egalitătii în fata legii si a autoritătilor publice, care se realizează prin aceea că justitiabililor din cauzele de competenta instantelor financiare li se aplică aceleasi reguli de procedură si de drept substantial; principiul legalitătii instantelor financiare [art. 8 alin. (1) si art. 13 alin. (1)] si al activitătii desfăsurate de acestea (competenta si procedura urmată de instantele financiare sunt prevăzute la cap. IV din lege si în Codul de procedură civilă); principiul dublului grad de jurisdictie si al folosirii căilor de atac; principiul publicitătii dezbaterilor si al dreptului la apărare în fata instantelor financiare (art. 62); principiul impartialitătii judecătorilor [art. 108 alin. (1) lit. a)].

Curtea constată că prin Legea nr. 94/1992, republicată, deosebit de căile de atac ce se exercită în cadrul jurisdictiei financiare, s-au instituit căi de atac la instantele judecătoresti împotriva hotărârilor pronuntate de instantele financiare. Astfel, potrivit art. 81 din lege, “(1) Împotriva hotărârilor pronuntate în primă si ultimă instantă de colegiile de jurisdictie ale camerelor de conturi judetene si a municipiului Bucuresti, precum si a încheierilor prevăzute la art. 61 alin. (3), se poate face recurs la sectia de contencios administrativ a curtii de apel în a cărei circumscriptie îsi au sediul camerele de conturi si a municipiului Bucuresti.

(2) Împotriva hotărârilor pronuntate în primă si ultimă instantă de Colegiul jurisdictional al Curtii de Conturi se poate face recurs la Sectia de contencios administrativ a Curtii de Apel Bucuresti”.

De asemenea, potrivit art. 82 din lege, “Împotriva hotărârilor pronuntate în ultimă instantă de Sectia jurisdictională a Curtii de Conturi se poate face recurs la Sectia de contencios administrativ a Curtii Supreme de Justitie. La aceeasi sectie a Curtii Supreme de Justitie se poate face recurs si împotriva hotărârilor pronuntate de Curtea de Conturi, în completul de 5 consilieri de conturi”.

Curtea Constitutională a statuat în jurisprudenta sa (de exemplu, Decizia nr. 48 din 23 martie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 323 din 6 iulie 1999) că liberul acces la justitie presupune accesul la mijloacele procedurale prin care se înfăptuieste justitia, iar, potrivit art. 125 alin. (3) din Constitutie, “Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege”. Pe cale de consecintă, legiuitorul poate institui, în considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedură, ca si modalitătile de exercitare a drepturilor procedurale, principiul liberului acces la justitie presupunând posibilitatea neîngrădită a celor interesati de a utiliza aceste proceduri, în formele si modalitătile stabilite de lege.

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a statuat, de asemenea, în jurisprudenta sa, de exemplu, în cazul Gradinger contra Austriei, 1975, că, în ceea ce priveste competenta unei Curti administrative, compatibilitatea sa cu art. 6 paragraful 1 din Conventia europeană pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale se evaluează în lumina caracteristicilor constitutive ale unui organ judiciar cu jurisdictie deplină, printre acestea figurând puterea de a se reforma decizia unui organ inferior sub toate aspectele, în fapt ca si în drept. Iar în lipsa unei asemenea competente în domeniu, acea curte nu poate fi considerată un tribunal în sensul art. 6 din conventie.

Cele statuate prin această decizie îsi păstrează valabilitatea si în cauza de fată, neintervenind elemente noi de natură să justifice reconsiderarea jurisprudentei Curtii.

Competenta instantelor financiare reglementată de art. 41 nu contravine nici prevederilor art. 16 din Constitutie, privind egalitatea în drepturi a cetătenilor. Conform jurisprudentei constante a Curtii Constitutionale principiul egalitătii consacrat de art. 16 alin. (1) din Constitutie nu înseamnă uniformitate, astfel încât, dacă la situatii egale trebuie să corespundă un tratament egal, la situatii diferite tratamentul juridic nu poate fi decât diferit. Egalitatea părtilor în procesul civil nu exclude, ci chiar implică un tratament juridic diferentiat. Tratamentul diferit instituit prin art. 41 din Legea nr. 94/1992, republicată, se întemeiază pe mai multe elemente de diferentiere fată de alte cazuri de răspundere civilă sau materială, cum ar fi: natura proprietătii păgubite, natura persoanelor juridice care administrează patrimoniul respectiv, natura prejudiciilor cauzate si calitatea specială a persoanelor cu răspundere principală pentru aceste prejudicii. Aceste categorii de cauze si persoane se deosebesc de altele si ele dau dreptul legiuitorului să instituie un tratament diferit, dar nediscriminatoriu în cadrul categoriilor cu situatie identică.

Pentru motivele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1 - 3 al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

1. Respinge ca inadmisibilă exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 18 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, exceptie ridicată de Ion Pastramă în Dosarul nr. 2.074/C/2000 al Tribunalului Vrancea.

2. Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 41 din Legea nr. 94/1992 privind organizarea si functionarea Curtii de Conturi, republicată, exceptie ridicată de acelasi autor în acelasi dosar.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 noiembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Maria Bratu

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

privind modificarea Ordinului ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 487/2001

pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare obligatorii

în domeniul expertizei produselor de origine animală si de supraveghere a unitătilor,

ale căror cheltuieli se suportă de către agentii economici, persoane fizice si juridice

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, având în vedere prevederile art. 31 alin. 1 din Legea sanitară veterinară nr. 60/1974, republicată, cu modificările si completările ulterioare, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare, văzând Referatul de aprobare nr. 152.594 din 18 ianuarie 2002, întocmit de Agentia Natională Sanitară Veterinară,

emite următorul ordin:

Art. I. - Articolul 4 din Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 487/2001 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind actiunile sanitare veterinare obligatorii în domeniul expertizei produselor de origine animală si de supraveghere a unitătilor, ale căror cheltuieli se suportă de către agentii economici, persoane fizice si juridice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 841 din 27 decembrie 2001, se abrogă.

Art. II. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2002.

Nr. 37.