MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

 P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 15         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 14 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

            778/2001. – Lege privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare

 

            1.121/2001. – Decret pentru promulgarea Legii privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare

 

3. – Decret pentru numirea unor judecatori la Curtea Suprema de Justitie 

 

DECIZII ALE CURTI CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 292 din 1 noiembrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1–7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate împotriva actelor de control si de impunere având ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de întârziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri

 

            Decizia nr. 293 din 1 noiembrie 2001 referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor în România

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

Art. 1. - Prezenta lege reglementeaza infiintarea si functionarea organizatiilor interprofesionale pentru un produs sau grup de produse agroalimentare, la nivel national sau pe zona de productie, denumite in continuare organizatii interprofesionale pe produs, principalele obiective si activitati, precum si drepturile si obligatiile acestora.

Art. 2. - (1) In sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos se definesc astfel:

a) produse agroalimentare - produse naturale, de origine vegetala si animala, inclusiv bioproduse si produse semiprelucrate, prelucrate si/sau conservate, derivate din cele naturale;

b) filiera produsului agroalimentar - sistemul de relatii functionale care leaga producatorii, prelucratorii, transportatorii, depozitarii, distribuitorii, comerciantii si/sau bursele de marfuri care tranzactioneaza acelasi produs in vederea utilizarii si/sau a consumului acestuia;

c) piata produsului agroalimentar - totalitatea relatiilor legate de actele de vanzare-cumparare, inclusiv cererea si oferta unui produs agroalimentar, locul de intalnire intre vanzatorii si cumparatorii produsului.

(2) Regulile specifice pentru fiecare produs se vor stabili prin hotarari ale Guvernului, emise la initiativa Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in urma consultarii organizatiilor interprofesionale pe produs.

Art. 3. - (1) Organizatia interprofesionala pe produs este persoana juridica romana de drept privat, de interes public, cu caracter profesional, cu statut juridic de asociatie fara scop lucrativ, constituita potrivit procedurii si in conditiile legii in vigoare la data constituirii.

(2) Organizatia interprofesionala pe produs este formata prin asocierea organizatiilor profesionale fara scop lucrativ, cu personalitate juridica, de pe filiera producerii, prelucrarii, transportului, depozitarii, distributiei si comercializarii produselor agroalimentare, constituite potrivit legii.

(3) Fiecare organizatie profesionala din cadrul organizatiei interprofesionale pe produs trebuie sa fie reprezentativa in cadrul filierei produsului respectiv.

Art. 4. - Principalele obiective ale organizatiei interprofesionale pe produs sunt urmatoarele:

a) dezvoltarea durabila a productiei agricole prin sprijinirea producatorilor agricoli privati, pentru a pune in valoare resursele materiale si umane din spatiul rural, in vederea cresterii puterii economice a fermierilor si asociatiilor agricole;

b) corelarea nivelului productiilor si a calitatii produselor cu cerintele pietei, cresterea productiei, desfacerea produselor si stimularea productiei produselor biologice;

c) imbunatatirea sistemului informational privind cererea si oferta;

d) dezvoltarea pietei produselor agroalimentare si formarea spiritului de afaceri, specific economiei de piata, care sa asigure preturi de vanzare competitive;

e) promovarea produselor agroalimentare pe piata interna si externa;

f) asigurarea de sanse si drepturi egale pentru toti membrii;

g) participarea producatorilor agricoli la elaborarea strategiilor si programelor de dezvoltare din sectorul pe care il reprezinta;

h) apararea intereselor membrilor in relatiile acestora cu alte organisme guvernamentale si ale administratiei de stat;

i) elaborarea si promovarea unor programe de sustinere financiara a membrilor si obtinerea de facilitati;

j) conlucrarea cu organismele finantatoare din tara sau din strainatate pentru contractarea de credite si implementarea unor programe care sa asigure dezvoltarea unor exploatatii viabile si competitive;

k) colaborarea cu alte organisme ale statului si ale societatii civile in vederea unor intelegeri comune privind politica de preturi de vanzare si achizitie in relatiile cu agentii economici;

l) preocuparea pentru promovarea unor practici, tehnologii de productie, care sa asigure protectia mediului inconjurator;

m) acordarea de consultanta, in principal in domeniul asocierii, managementului si marketingului, in colaborare cu Agentia Nationala de Consultanta Agricola din subordinea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

Art. 5. - Organizatia interprofesionala pe produs desfasoara urmatoarele activitati principale:

a) propune masuri si politici autoritatilor administratiei publice, prin consiliile pe produs, pentru imbunatatirea eficientei economice pe filiera produsului;

b) prezinta puncte de vedere referitoare la proiectele de acte normative din domeniul sau de activitate, in vederea promovarii de catre autoritatile publice;

c) formuleaza propuneri de imbunatatire a activitatilor de pe filiera produsului, referitoare la:

1. informatii de piata, analize si prognoze necesare orientarii productiei spre obtinerea de produse adaptate cererii consumatorilor si protectiei acestora;

2. igiena produselor agroalimentare, originea si etichetarea acestora;

3. punerea in valoare a marcilor de calitate si a indicatiilor geografice, potrivit prevederilor Legii nr. 84/1998 privind marcile si indicatiile geografice;

4. activitatile de consultanta, expertiza si instruire destinate membrilor;

5. rezolvarea amiabila a neintelegerilor dintre organizatiile profesionale membre;

6. alte activitati de interes comun pentru membri.

d) stabileste sanctiunile statutare in caz de nerespectare a acordurilor interprofesionale din domeniul sau de activitate.

Art. 6. - Infiintarea organizatiilor interprofesionale pe produs se face cu respectarea prevederilor legale referitoare la asociatii si fundatii, cu avizul prealabil al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor.

Art. 7. - Organizatiile interprofesionale pe produs vor fi avizate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, daca indeplinesc urmatoarele conditii:

a) au inscrise in statut si principalele obiective si activitati prevazute la art. 4 si 5, precum si prevederi referitoare la posibilitatea aderarii de noi membri;

b) isi desfasoara activitatea in una sau mai multe zone de productie din teritoriu;

c) reprezinta o parte semnificativa din productia si/sau comertul si/sau procesarea produselor agricole in zona de productie; in cazul in care sunt implicate mai multe zone de productie, aceste organizatii trebuie sa demonstreze un minim de reprezentativitate la nivelul fiecarei zone de productie;

d) desfasoara activitati in interesul consumatorilor - informare, studii de piata, standarde de calitate si altele asemenea.

Art. 8. - Organizatia interprofesionala pe produs asigura membrilor sai exercitarea drepturilor si indeplinirea obligatiilor, in conformitate cu propriul statut, si imputerniceste reprezentantii sai in consiliul pe produs sa ia decizii in numele organizatiei, conform celor hotarate de aceasta.

Art. 9. - Statutul organizatiei interprofesionale pe produs va cuprinde, in mod expres, prevederi referitoare la hotararile pe care aceasta le poate lua in raporturile dintre membrii asociatiei.

Art. 10. - Organizatiile interprofesionale pe produs se vor infiinta, conform legii, la nivel judetean si national. Autoritatea publica a Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor din teritoriu va da avizul in baza sentintei judecatoresti de constituire.

Art. 11. - (1) Organizatia interprofesionala pe produs este condusa si reprezentata de:

a) adunarea generala, care este forumul suprem de conducere si se compune din toate organizatiile profesionale membre, care intrunesc conditiile prevazute in statutul organizatiei interprofesionale pe produs;

b) consiliul organizatiei interprofesionale pe produs, ales de adunarea generala prin vot, care reprezinta interesele organizatiei interprofesionale in relatiile cu autoritatile administratiei publice.

(2) Reprezentarea organizatiilor profesionale in cadrul adunarii generale a organizatiei interprofesionale se face pe baza de mandat, prin vot uninominal.

Art. 12. - Pentru produsele agroalimentare se constituie consilii pe produs, ca persoane juridice cu statut de uniune, in conditiile legii in vigoare la data constituirii, formate din reprezentanti ai organizatiilor interprofesionale pe produs.

Art. 13. - Produsele agroalimentare pentru care se vor constitui consilii pe produs se vor aproba prin hotarare a Guvernului, la initiativa Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, in urma consultarii organizatiilor interprofesionale pe produs, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 14. - (1) Consiliul pe produs armonizeaza solicitarile organizatiilor interprofesionale pe produs reprezentate si formuleaza propuneri privind imbunatatirea activitatii din domeniul pe care il reprezinta.

(2) Pentru analiza propunerilor consiliului pe produs si a proiectelor de acte normative elaborate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor se constituie comisii de lucru formate din 3 reprezentanti, desemnati de ministrul agriculturii, alimentatiei si padurilor, si din cate 2 reprezentanti desemnati de ministrul finantelor publice si de ministrul industriei si resurselor.

(3) Comisiile de lucru armonizeaza punctele de vedere ale reprezentantilor consiliului pe produs si ale ministerelor implicate.

(4) Pentru implementarea obiectivelor si masurilor legate de reglementarea pietei produselor agroalimentare Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor incheie cu consiliul pe produs acorduri, care vor fi facute publice in doua cotidiene de interes national.

(5) Acordurile vor cuprinde, in principal, prevederi referitoare la:

a) imbunatatirea sistemului informational privitor la cererea, oferta si preturile principalelor produse agroalimentare;

b) stabilirea programului anual de productie pentru principalele culturi agricole si specii de animale;

c) consultarea consiliilor pe produse cu privire la proiectele de acte normative pe care le initiaza Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor pentru domeniul respectiv.

Art. 15. - In cazul in care una dintre organizatiile interprofesionale pe produs nu respecta clauzele acordurilor incheiate de consiliul pe produs cu Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor, reprezentarea acesteia in consiliul pe produs inceteaza de drept.

Art. 16. - (1) Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor impreuna cu ministerele reprezentate in comisiile de lucru vor asigura elaborarea proiectelor de acte normative, potrivit conventiilor incheiate cu consiliul pe produs.

(2) Conventiile incheiate vor cuprinde, in principal, clauze prevazute la art. 14 alin. (5).

Art. 17. - La data intrarii in vigoare a prezentei legi se abroga Ordonanta Guvernului nr. 55/2000 privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 44 din 31 ianuarie 2000, aprobata cu modificari prin Legea nr. 41/2001.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

PRESEDINTELE SENATULUI,

NICOLAE VACAROIU

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2001.

Nr. 778.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

pentru promulgarea Legii privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare

 

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:

 

Articol unic. - Se promulga Legea privind organizatiile interprofesionale pe produse agroalimentare si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 1.121.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

pentru numirea unor judecatori la Curtea Suprema de Justitie

 

In temeiul prevederilor art. 94 lit. c), ale art. 99 alin. (1), ale art. 124 alin. (1) si ale art. 133 alin. (1) din Constitutia Romaniei, precum si ale art. 12 alin. (1) din Legea Curtii Supreme de Justitie nr. 56/1993, republicata, avand in vedere propunerile Consiliului Superior al Magistraturii potrivit Hotararii nr. 183 din 19 decembrie 2001,

 

Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:

 

Articol unic. - Se numesc in functia de judecator la Curtea Suprema de Justitie, pentru o perioada de 6 ani, urmatorii:

- doamna Corina Michaela Jijiie, procuror sef Sectie urmarire penala la Parchetul de pe langa Tribunalul Dambovita;

- doamna Marioara Prodan, magistrat-asistent la Curtea Constitutionala;

- doamna Ana Alexandrina Savin, avocat in Baroul Bucuresti.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 8 ianuarie 2002.

Nr. 3.

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIE

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania

 

Costica Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu - judecator

Constantin Doldur - judecator

Kozsokár Gábor - judecator

Petre Ninosu - judecator

Ioan Vida - judecator

Paula C. Pantea - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea nr. 323/2001 prin care se modifica art. 20 alin. (5) si (6) si art. 21 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, exceptie ridicata de Ye Junhan din China in Dosarul nr. 7.828/2001 al Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti. La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita.

Cauza fiind in stare de judecata, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a exceptiei de neconstitutionalitate, aratand ca nici o norma constitutionala nu prevede cate grade de jurisdictie sunt necesare pentru solutionarea unei cauze. De asemenea, nici Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale nu precizeaza cate grade de jurisdictie sunt necesare pentru solutionarea cauzelor civile.

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:

Prin Incheierea din 26 iulie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 7.828/2001, Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor articolului unic din Legea nr. 323/2001 prin care se modifica art. 20 alin. (5) si (6) si art. 21 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, exceptie ridicata, prin aparator, de Ye Junhan din China in dosarul acelei instante.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prin modificarea dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 (prin articolul unic din Legea nr. 323/2001 s-a incalcat grav dreptul constitutional la aparare, partea fiind lipsita de o cale de atac, de producerea de noi dovezi in apararea sa". Se mai arata ca "prin ordonanta deja era lasata la hotararea unui functionar daca solicitantul de azil se inscrie intr-o procedura obisnuita de solutionare sau o procedura accelerata. Prin procedura obisnuita, solicitantul poate accede la o cale de atac, iar conform unei hotarari a unui functionar, si nu a unui magistrat, solicitantul este trecut, poate arbitrar, in procedura accelerata, care nu ii da acestuia nici dreptul de a produce dovezi in apararea sa intr-o perioada mai lunga de timp, dar nici sa poata ataca hotararea instantei de fond si, din acest punct de vedere, este prejudiciat contestatorul Ye Junhan prin neegalitatea de tratament din partea legii".

Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti, exprimandu-si opinia, apreciaza ca textele de lege criticate sunt conforme cu prevederile constitutionale. Se considera ca exercitiul dreptului la aparare, consacrat de art. 24 din Constitutie, se asigura chiar si in situatia in care nu se permite exercitarea nici unei cai de atac. Potrivit art. 128 din Constitutie caile de atac se pot exercita "in conditiile legii", iar "legea permite inlaturarea folosirii unor cai de atac in anumite cazuri, legiuitorul putand institui, in considerarea unor situatii deosebite, reguli speciale de procedura, ca si modalitati de exercitare a drepturilor procedurale".

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia ridicata nu este fondata, deoarece "art. 24 din Constitutie garanteaza dreptul la aparare in general si nu un dublu grad de jurisdictie pentru toate procedurile existente. De altfel, nici Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale nu prevede existenta dublului grad de jurisdictie decat pentru procedurile penale". Se mai arata ca "legea romana prevede drepturile refugiatilor si ale persoanelor care au dobandit o forma de protectie, precum liberul acces la instantele de judecata, dreptul de a fi asistat sau reprezentat de un avocat si de a li se asigura in mod gratuit un interpret pe intreaga durata a procedurii de acordare a statutului de refugiat, dreptul de a nu fi expulzat sau returnat etc., acordand, prin aceasta, suficiente garantii ale exercitarii dreptului la aparare".

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, sustinerile autorului exceptiei, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecatorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele:

Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (3), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicata, sa se pronunte asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 20 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 privind statutul si regimul refugiatilor in Romania, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 3 septembrie 2000, care, in urma modificarii prin Legea nr. 323/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 342 din 27 iunie 2001, are urmatorul continut: "Hotararea instantei este definitiva si irevocabila."

Dispozitiile constitutionale considerate de autorul exceptiei ca fiind incalcate sunt cele ale art. 24 alin. (1), potrivit carora:

- Art. 24: "(1) Dreptul la aparare este garantat."

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, desi atat in cererea prin care a fost ridicata, cat si in incheierea instantei judecatoresti se indica drept obiect al acesteia articolul unic din Legea nr. 323/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 102/2000, in realitate obiectul exceptiei il constituie dispozitia art. 20 alin. (5) din aceasta ordonanta. Textul criticat se refera la irevocabilitatea solutiilor de respingere a cererii de acordare a statutului de refugiat in procedura accelerata, date de instantele judecatoresti in cauzele ce privesc plangerile solicitantilor de azil impotriva hotararii Oficiului National pentru Refugiati.

Art. 17 din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000 prevede cazurile in care cererile de acordare a statutului de refugiat se solutioneaza in procedura accelerata, iar in art. 18 si 19 din ordonanta sunt enumerate cazurile respective. Potrivit dispozitiilor art. 20 din ordonanta, in cadrul procedurii accelerate sunt reduse termenele in care functionarul desemnat este obligat sa se pronunte asupra cererii, in care se poate face plangere impotriva hotararii de respingere a cererii si in care instanta de judecata trebuie sa solutioneze plangerea.

Curtea mai constata ca, desi in sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorul invoca incalcarea prevederilor art. 24 alin. (1) din Constitutie, in realitate se contesta faptul ca procedura in aceste cauze nu cuprinde inca un grad de jurisdictie.

Analizand si aceasta sustinere a autorului exceptiei, Curtea constata ca intr-adevar, potrivit dispozitiilor art. 21 alin. (1) din Constitutie, "Orice persoana se poate adresa justitiei pentru apararea drepturilor, a libertatilor si a intereselor sale legitime", dar nici o norma constitutionala nu stabileste cate grade de jurisdictie sunt necesare pentru solutionarea diferitelor litigii. In aceasta privinta regulile de procedura si conditiile de exercitare a cailor de atac impotriva hotararilor judecatoresti sunt statuate prin dispozitiile art. 125 alin. (3), potrivit carora "Competenta si procedura de judecata sunt stabilite de lege", precum si ale art. 128, ambele din Legea fundamentala, care prevad ca "Impotriva hotararilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, in conditiile legii", dispozitii care nu sunt cu nimic incalcate.

Curtea mai constata ca nici Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale nu impune mai multe grade de jurisdictie la solutionarea cauzelor de natura civila, prevazand la art. 6 pct. 1 doar ca "Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege (...)".

Pentru considerentele expuse, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata,

CURTEA

In numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 20 alin. (5) din Ordonanta Guvernului nr. 102/2000, exceptie ridicata de Ye Junhan din China in Dosarul nr. 7.828/2001 al Judecatoriei Sectorului 6 Bucuresti.

Definitiva si obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 1 noiembrie 2001.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. Costica Bulai

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu

 

CURTEA CONSTITUTIONALA

 

DECIZIE Nr. 292

din 1 noiembrie 2001

referitoare la exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1-7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri

 

Costica Bulai - presedinte

Nicolae Cochinescu  - judecator

Constantin Doldur- judecator

Kozsokár Gábor- judecator

Petre Ninosu  - judecator

Ioan Vida  - judecator

Paula C. Pantea  - procuror

Laurentiu Cristescu - magistrat-asistent

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1-7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Magazin Universal Maramures" - S.A. din Baia Mare in Dosarul nr. 2.750/2001 al Tribunalului Maramures - Sectia comerciala.

La apelul nominal lipsesc partile, fata de care procedura de citare a fost legal indeplinita. Reprezentantul Ministerului Public, avand cuvantul, pune concluzii de respingere, ca nefondata, a exceptiei de neconstitutionalitate.

Reglementarile din Ordonanta Guvernului nr. 58/1999, asa cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 392/2001, nu incalca dispozitiile art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit carora "Competenta si procedura de judecata sunt stabilite de lege", si nici pe cele ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedura civila, care prevad ca, "In cazurile anume prevazute de lege, sesizarea instantei competente se poate face numai dupa indeplinirea unei proceduri prealabile, in conditiile stabilite de lege".

CURTEA,

avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele: Prin Incheierea din 2 iulie 2001, pronuntata in Dosarul nr. 2.750/2001, Tribunalul Maramures - Sectia comerciala a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1-7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Magazin Universal Maramures" - S.A. din Baia Mare.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorul acesteia sustine ca prevederile art. 1-7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999, instituind procedura administrativ-jurisdictionala, nu asigura solutionarea litigiilor de natura fiscala intr-un termen rezonabil, asa cum se prevede la art. 6 pct. 1 fraza intai din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, contravenind astfel dispozitiilor art. 11 si ale art. 20 alin. (2) din Constitutie, referitoare la obligativitatea si, respectiv, la prioritatea reglementarilor internationale, stabilite prin pacte si tratate la care Romania este parte, fata de reglementarile interne.

 Tribunalul Maramures - Sectia comerciala, exprimandu-si opinia, apreciaza ca exceptia ridicata nu este intemeiata, intrucat "Aceasta procedura administrativ-jurisdictionala instituita prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 nu incalca cu nimic drepturile persoanelor fizice sau juridice, deoarece este posibil ca pe parcursul desfasurarii ei petitia sa poata fi solutionata fara a se mai ajunge in fata instantei", iar, "In alta ordine de idei, faptul ca exista mai multe trepte de jurisdictie duce la convingerea ca solutia finala este mult mai obiectiva".

Potrivit dispozitiilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului, precum si Guvernului, pentru a-si formula punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate. Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia ridicata este nefondata.

In acelasi punct de vedere se arata ca reglementarile din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999, asa cum au fost modificate si completate prin Legea nr. 392/2001, se intemeiaza pe prevederile art. 125 alin. (3) din Constitutie, potrivit carora "Competenta si procedura de judecata sunt stabilite de lege", precum si pe cele ale art. 109 alin. 2 din Codul de procedura civila, conform carora, "In cazurile anume prevazute de lege, sesizarea instantei competente se poate face numai dupa indeplinirea unei proceduri prealabile, in conditiile stabilite de acea lege".

Pe de alta parte, textele de lege criticate "dau posibilitatea celui interesat ca, exercitandu-si drepturile de contestare a obligatiilor fiscale in termene utile, care sunt corespunzatoare celor prevazute si in dispozitiile procedurale de drept comun, sa obtina, operativ si fara a plati taxe de timbru, solutionarea cauzei chiar de catre organele a caror solutie il nemultumeste".

Presedintii celor doua Camere ale Parlamentului nu au transmis punctele lor de vedere.

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, sustinerile autorului exceptiei, punctul de vedere al Guvernului, raportul judecatorului-raportor, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine urmatoarele: Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992 republicata, sa solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate cu care a fost sesizata.

Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate il constituie dispozitiile art. 1-7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 190 din 30 aprilie 1999. Textele criticate pentru neconstitutionalitate, asa cum au fost modificate prin Legea nr. 392/2001 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 392 din 18 iulie 2001, au urmatorul continut:

- Art. 1: "Orice persoana fizica sau juridica, nemultumita de modul in care i-au fost constatate sau stabilite impozitele si taxele locale, majorarile de intarziere aferente acestora, penalitatile, precum si alte sume sau masuri, are dreptul de a formula obiectiuni si contestatii, in conditiile stabilite de prezenta ordonanta de urgenta.";

- Art. 2: "(1) Obiectiunile si contestatiile sunt cai administrativ-jurisdictionale de atac prin care se solicita diminuarea sau anularea, dupa caz, a impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere aferente, a penalitatilor si a altor sume ori se contesta masurile aplicate de compartimentele de specialitate ale consiliilor locale sau judetene, conform competentelor stabilite prin lege.

(2) Fac exceptie de la prevederile alin. (1) contraventiile constatate si amenzile aplicate prin acte ale compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale sau judetene, dupa caz, care se solutioneaza in conformitate cu dispozitiile legale in domeniul constatarii si sanctionarii contraventiilor.";

- Art. 3: "(1) Impotriva constatarilor si masurilor stabilite in cadrul competentelor legale prin procesele-verbale sau prin acte administrative ale compartimentelor de specialitate ale consiliilor locale sau judetene, dupa caz, platitorii de impozite, de taxe locale, precum si de alte sume pot face obiectiuni in termen de 15 zile de la data comunicarii actului administrativ.

(2) Obiectiunile se depun la compartimentul de specialitate al consiliului local sau judetean, dupa caz, care a emis actul atacat.

(3) Solutionarea obiectiunilor se va face motivat de seful compartimentului de specialitate respectiv si se va comunica persoanei in cauza in cel mult 30 de zile de la inregistrarea acestora.";

- Art. 4: "Persoana fizica sau juridica nemultumita de modul in care au fost solutionate obiectiunile se poate adresa cu contestatie, in termen de 15 zile de la data comunicarii raspunsului, primarului comunei sau orasului in care domiciliaza ori isi are sediul sau unde isi desfasoara activitatea, dupa caz, respectiv presedintelui consiliului judetean.";

- Art. 5: "(1) Contestatia, adresata potrivit art. 4, se solutioneaza in termen de 30 de zile de la inregistrare, de catre primar sau de presedintele consiliului judetean, dupa caz, prin dispozitie motivata, care se comunica celui in cauza in termen de maximum 5 zile de la emiterea acesteia.

(2) Contestatia se depune la compartimentul care a solutionat obiectiunile, urmand ca acesta, in termen de 5 zile de la primire, sa prezinte primarului contestatia si dosarul obiectiunilor, respectiv presedintelui consiliului judetean.";

- Art. 6: "Contestatia nu poate avea ca obiect alte sume sau masuri decat cele asupra carora s-au solutionat obiectiunile.";

- Art. 7: - "Obiectiunile adresate compartimentului de specialitate din cadrul consiliilor locale sau judetene, precum si contestatiile adresate primarului sau presedintelui consiliului judetean sunt scutite de taxa de timbru."; Dispozitiile constitutionale considerate ca fiind incalcate de textele de lege criticate sunt urmatoarele:

- Art. 11: "(1) Statul roman se obliga sa indeplineasca intocmai si cu buna-credinta obligatiile ce-i revin din tratatele la care este parte.

(2) Tratatele ratificate de Parlament, potrivit legii, fac parte din dreptul intern.";

- Art. 20 alin. (2): "Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale.";

- Art. 6 pct. 1 fraza intai din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, ratificata de Romania prin Legea nr. 30/1994 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 135 din 31 mai 1994, potrivit careia: "Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa."

Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca, desi in notele scrise se sustine ca se critica dispozitiile art. 1-7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999, modificata si completata prin Legea nr. 392/2001 in realitate autorul exceptiei considera ca fiind neconstitutionala procedura administrativ-jurisdictionala instituita prin aceasta ordonanta.

Se mai constata ca potrivit dispozitiilor criticate pentru neconstitutionalitate persoanele fizice sau juridice nemultumite de cuantumul impozitelor sau taxelor locale ori de alte sume si masuri, stabilite de organele de specialitate ale consiliilor locale sau judetene, dupa caz, pot formula obiectiuni. Obiectiunile se depun la compartimentele de specialitate ale consiliilor locale sau judetene, dupa caz, in termen de 15 zile de la comunicarea actului constatator si se solutioneaza de sefii compartimentelor respective in termen de 30 de zile de la inregistrare. Solutiile date de sefii compartimentelor de specialitate pot fi contestate in termen de 15 zile de la comunicare, iar contestatiile se solutioneaza de primarii comunelor sau oraselor, respectiv de presedintele consiliului judetean, dupa caz, prin dispozitie motivata care se comunica persoanei interesate in termen de 5 zile de la adoptare. Obiectiunile si contestatiile sunt scutite de taxa de timbru. Dispozitiile primarilor sau ale presedintelui consiliului judetean pot fi atacate in justitie, conform legii, la judecatorie sau la tribunal, iar hotararea instantei judecatoresti este supusa recursului. Curtea Constitutionala a statuat in mod constant in jurisprudenta sa ca instituirea unor proceduri administrativ-jurisdictionale nu contravine dispozitiilor constitutionale atat timp cat decizia organului administrativ de jurisdictie poate fi atacata in fata unei instante judecatoresti (Decizia Plenului Curtii Constitutionale nr. 1 din 8 februarie 1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 69 din 16 martie 1994).

Curtea constata ca prin Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 s-a instituit o procedura administrativ-jurisdictionala cu caracter prealabil, prevazandu-se in mod expres posibilitatea atacarii solutiilor date de organele administratiei publice locale, la instantele judecatoresti.

Examinand dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 in ansamblul lor, Curtea retine ca acestea creeaza posibilitatea ca nemultumirile persoanelor fata de constatarile sau masurile organelor de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale sa fie rezolvate chiar in cazul procedurii prealabile administrativ-jurisdictionale, fara a mai fi necesara interventia instantelor judecatoresti, deci intr-un termen mai scurt. Prin acelasi act normativ sunt stabilite termene precise atat pentru depunerea obiectiunilor si contestatiilor, cat si pentru rezolvarea acestora si comunicarea solutiilor. Curtea constata ca respectarea termenelor stabilite asigura solutionarea cauzelor intr-un termen rezonabil, neputandu-se retine sub acest aspect incalcarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale. Neexistand nici o neconcordanta intre aceasta reglementare internationala si intre prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 58/1999, Curtea nu poate retine nici incalcarea dispozitiilor art. 11 sau ale art. 20 alin. (2) din Constitutie.

Pentru considerentele expuse mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145  alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1-3, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992 republicata,

CURTEA

In numele legii

DECIDE:

Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 1-7 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 58/1999 privind solutionarea obiectiunilor si contestatiilor formulate impotriva actelor de control si de impunere avand ca obiect constatarea si stabilirea impozitelor si taxelor locale, a majorarilor de intarziere, a penalitatilor, precum si a altor sume si masuri, exceptie ridicata de Societatea Comerciala "Magazin Universal Maramures" - S.A. din Baia Mare in Dosarul nr. 2.750/2001 al Tribunalului Maramures - Sectia comerciala.

Definitiva si obligatorie.

Pronuntata in sedinta publica din data de 1 noiembrie 2001.

 

PRESEDINTE,

prof. univ. dr. Costica Bulai

Magistrat-asistent,

Laurentiu Cristescu