MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 17       LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE       Marti, 15 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

773/2001. – Lege pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor 

 

            1.116/2001. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor 

 

            790/2001. – Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rularii resurselor financiare ale universitatilor prin banci comerciale

 

            1.133/2001. – Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rularii resurselor financiare ale universitatilor prin banci comerciale

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.326/2001. – Hotarare pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului 

 

            1.328/2001. – Hotarare privind clasificarea structurilor de primire turistice 

 

            1.332/2001. – Hotarare pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotarârea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia interna si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizarii, dezvoltarii si modernizarii productiei la produsele respective si pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventioneaza de la bugetul de stat in anul 2002

 

            1.334/2001. – Hotarare privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societatile comerciale din sectorul minier si pentru Societatea Comerciala „Romplumb” – S.A. Baia Mare

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

Art. I. - Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41 din 26 noiembrie 1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 456 din 27 noiembrie 1998, cu urmatoarele modificari:

1.      Titlul ordonantei de urgenta va avea urmatorul cuprins:

"ORDONANTA DE URGENTA

privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a

personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a

navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului

Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei"

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Asistenta medicala a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei se asigura, de regula, de catre unitatile sanitare din reteaua sanitara proprie a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Asistenta psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei se asigura de catre laboratoarele psihologice din reteaua sanitara proprie, iar pentru transportul rutier, si de catre alte laboratoare psihologice autorizate de Ministerul Sanatatii si Familiei si agreate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(3) Examinarea medicala si psihologica, efectuata conform prevederilor alin. (1) si (2), este obligatorie pentru personalul cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei, constituind conditia pentru acordarea licentelor de transport emise de catre autoritatile nationale de transport aflate in subordinea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(4) Ministerul Sanatatii si Familiei este autoritatea responsabila de organizarea si functionarea activitatii sanitare pe teritoriul Romaniei."

3. Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2. - In reteaua sanitara proprie a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei functioneaza cabinete medicale, policlinici, laboratoare psihologice, centre de medicina preventiva, centre de diagnostic si tratament, centre de recuperare, spitale si clinici universitare."

4. La articolul 3, alineatul (3) va avea urmatorul cuprins:

"(3) Dovada indeplinirii conditiilor prevazute la alin. (1) si (2) se face prin avize de aptitudine medicala si psihologica, eliberate in urma examinarii medicale si/sau psihologice efectuate in unitatile apartinand retelei sanitare a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei sau agreate de acesta."

5. La articolul 4, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

"(2) Controlul psihologic pentru aceste functii se realizeaza in laboratoarele de psihologie, auto, feroviare si navale, din reteaua sanitara proprie, precum si de catre laboratoarele psihologice agreate de Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei."

6. Articolul 7 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 7. - (1) Finantarea activitatii de asistenta medicala si psihologica pentru personalul din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei se asigura de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si de catre agentii economici si celelalte persoane juridice, conform prevederilor art. 28 din Legea nr. 100/1998 privind asistenta de sanatate publica.

(2) Pentru serviciile de asistenta medicala si psihologica acordate agentilor economici si celorlalte persoane juridice mentionate la alin. (1) unitatile sanitare pot percepe tarife care se constituie in venituri proprii si care vor fi utilizate, in principal, pentru cheltuieli de investitii in unitatile sanitare."

7. Articolul 10 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 10. - (1) Se infiinteaza Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei in cadrul sistemului de asigurari sociale de sanatate, asemenea caselor de asigurari de sanatate judetene, ca institutie publica fara scop lucrativ, cu personalitate juridica, care desfasoara activitati de asigurari de sanatate in principal pentru personalul angajat, precum si pentru pensionarii care au lucrat in sistemul Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, institutiilor publice din subordine, companiilor nationale, societatilor nationale, regiilor autonome de sub autoritatea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, precum si al societatilor comerciale care desfasoara activitati in domeniul transporturilor aeriene, navale, rutiere, feroviare, cu metroul, cat si pentru membrii de familie ai acestora, respectiv sot/sotie si copii, care folosesc reteaua sanitara proprie a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(2) Conform prevederilor art. 1 alin. (2) din Legea asigurarilor sociale de sanatate nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, prin care se acorda asiguratilor dreptul alegerii libere a medicului, a unitatii sanitare si a casei de asigurari de sanatate, se pot asigura la Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si alte categorii de asigurati.

(3) Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei are sediul in municipiul Bucuresti si se organizeaza si functioneaza in conformitate cu prevederile art. 89 din Legea nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare, pe baza de statut propriu aprobat de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, cu acordul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, precum si conform prevederilor anexei nr. 2 la Hotararea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

(4) Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei finanteaza unitatile sanitare ale retelei sanitare proprii a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, care sunt dispersate pe mai multe judete administrative ale tarii, alcatuind o retea nationala a tuturor modurilor de transport (feroviare, rutiere, aeriene, navale), care are o specificitate deosebita, in sensul asigurarii strategice la nivel national a sigurantei circulatiei calatorilor si bunurilor materiale.

In acelasi timp Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei deconteaza catre unitatile sanitare proprii serviciile medicale prestate pentru toti asiguratii, indiferent de casa la care acestia vireaza contributia.

(5) Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei intocmeste proiectul de buget de venituri si cheltuieli propriu, care se avizeaza de consiliul de administratie si se aproba de catre Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, in calitate de ordonator principal de credite, cu acordul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei."

8. La articolul 11, litera c) va avea urmatorul cuprins:

"c) alte venituri."
9. La articolul 12, literele a), b) si d) vor avea urmatorul cuprins:

"a) contributia persoanelor juridice prevazute la art. 10 alin. (1) si (2); b) contributia personalului in activitate si a persoanelor pensionate din unitatile prevazute la art. 10 alin. (1) si (2) si a membrilor de familie ai acestora, respectiv sot/sotie si copii;

..........................................................................................

d) contributiile suportate de bugetul asigurarilor sociale de stat pentru persoanele prevazute la lit. b), care se afla in concediu medical, concediu pentru sarcina ori lehuzie sau in concediu medical pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de pana la 6 ani."

10. Articolul 14 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 14. - (1) Prin furnizori de servicii medicale si psihologice se intelege: spitalele, centrele medicale de diagnostic si tratament, cabinetele medicale, laboratoarele psihologice, serviciile de ambulanta din reteaua sanitara proprie, precum si alte unitati sanitare potrivit dispozitiilor legale.

(2) Institutiile sanitare prevazute la alin. (1) au competenta in luarea deciziilor privind situatia medicala a persoanelor cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si a celuilalt personal implicat in activitatea din transporturi.

(3) Asiguratii proprii pot beneficia de asistenta medicala atat in unitatile medicale ale retelei sanitare proprii, cat si in unitatile medicale ale celorlalte retele sanitare, cu decontarea cheltuielilor intre Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si unitatile prestatoare de servicii, pe baza de contract.

(4) Furnizorii de servicii medicale si psihologice prevazuti la alin. (1) au obligatia de a asigura servicii medicale si psihologice la cererea asiguratilor, pe baza principiilor solidaritatii si subsidiaritatii, urmand ca decontarea cheltuielilor sa se faca prin Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei si prin celelalte case de asigurari de sanatate."

11. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 16. - (1) Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei este condusa de consiliul de administratie. (2) Constituirea consiliului de administratie se face conform Legii nr. 145/1997, cu modificarile si completarile ulterioare."

12. Articolul 18 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 18. - Acreditarea personalului medical si a institutiilor furnizoare de servicii medicale din reteaua sanitara proprie a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei se realizeaza de catre comisiile de acreditare organizate de Colegiul Medicilor din Romania si de Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, in componenta paritara."

13. Articolul 19 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 19. - Pentru controlul serviciilor medicale oferite de catre furnizorii de servicii medicale prevazuti la art. 14 alin. (1) si (3) Casa Nationala de Asigurari de Sanatate impreuna cu Colegiul Medicilor din Romania vor organiza comisii de control din care vor face parte reprezentanti ai Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, ai Colegiului Medicilor din Romania si ai Casei Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei."

14. Articolele 20 si 21 se abroga.

15. La articolul 22, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins

"(2) In cazul unor dezechilibre financiare Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei poate beneficia, prin redistribuire, de sume alocate de la Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, conform legii."

16. Articolul 24 se abroga.

17. In tot cuprinsul ordonantei de urgenta sintagmele: Ministerul Transporturilor, ministrul transporturilor si Casa Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor se inlocuiesc cu sintagmele: Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei, ministrul lucrarilor publice, transporturilor si locuintei si, respectiv, Casa Asigurarilor de Sanatate a Ministerului Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei.

Art. II. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 41/1998, cu modificarile aduse prin prezenta lege, va fi republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 5 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

PAUL PACURARU

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor in sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2001.

Nr. 773.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor

 

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:

 

Articol unic. - Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 41/1998 privind organizarea activitatii de asistenta medicala si psihologica a personalului din transporturi cu atributii in siguranta circulatiei si a navigatiei si infiintarea Casei Asigurarilor de Sanatate a Transporturilor si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 1.116.

 

PARLAMENTUL ROMANIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rularii resurselor financiare ale universitatilor prin banci comerciale

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 27 din 29 ianuarie 1999 privind reglementarea rularii resurselor financiare ale universitatilor prin banci comerciale, emisa in temeiul art. 1 pct. 9 lit. a) din Legea nr. 259/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 42 din 29 ianuarie 1999, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Titlul ordonantei va avea urmatorul cuprins:

"ORDONANTA

privind reglementarea rularii resurselor financiare ale unitatilor si

institutiilor de invatamant de stat prin banci comerciale"

2. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 1. - (1) Disponibilitatile in lei provenite din alocatiile bugetare pentru invatamant, prevazute in bugetele de venituri si cheltuieli ale unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, pastrate in conturi la trezoreria statului, sunt purtatoare de dobanzi, care se acorda in conditiile art. 6 alin. 1 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1994 privind formarea si utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicata.

(2) Prin derogare de la prevederile art. 82 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, veniturile proprii ale unitatilor si institutiilor de invatamant de stat, realizate din contracte de cercetare stiintifica, de consultanta, de expertiza sau pentru alte servicii didactice si stiintifice, din taxe de orice fel, chirii, servicii, donatii, subventii, sponsorizari sau din alte surse, se pot pastra in conturi, la vedere sau pe termen, deschise la banci comerciale."

2.      Articolul 2 va avea urmatorul cuprins:

"Art. 2. - (1) Disponibilitatile in valuta provenite din venituri proprii ale unitatilor si institutiilor de invatamant de stat se pastreaza in conturi distincte la bancile comerciale.

(2) Unitatile si institutiile de invatamant de stat vor incheia conventii de cont cu bancile comerciale, in care vor stabili conditiile de pastrare, dobanda acordata, precum si comisioanele aplicate pentru operatiunile de incasari si plati inregistrate in conturile respective."

 

Aceasta lege a fost adoptata de Senat in sedinta din 26 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Aceasta lege a fost adoptata de Camera  Deputatilor in sedinta din 29 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia Romaniei.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2001.

Nr. 790.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

 

DECRET NR. 1133

din 28 decembrie 2001

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rularii resurselor financiare ale universitatilor prin banci comerciale

 

In temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia Romaniei,

 

Presedintele Romaniei d e c r e t e a z a:

 

Articol unic. - Se promulga Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 27/1999 privind reglementarea rularii resurselor financiare ale universitatilor prin banci comerciale si se dispune publicarea acestei legi in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMANIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 1.133.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile ulterioare,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - Se aproba inventarele bunurilor din domeniul public al statului, prevazute in anexele nr. 1-41*) care fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. - Anual, in termen de 90 de zile de la data depunerii bilanturilor contabile, inventarul va fi reactualizat in functie de rezultatele inventarierii anuale a patrimoniului, efectuata conform prevederilor legale in vigoare.

Art. 3. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile publice centrale care au in administrare bunuri din domeniul public al statului, care nu au depus inventarele acestor bunuri, au obligatia sa le intocmeasca si sa le depuna potrivit prevederilor legale, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, cu respectarea metodologiei si modelului transmise in acest sens de Ministerul Finantelor Publice.

Art. 4. - Transferurile sau miscarile bunurilor din domeniul public al statului, survenite de la data depunerii inventarelor reactualizate pana la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, se transmit Ministerului Finantelor Publice de catre ministere, de celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si de autoritatile publice centrale, in termen de 15 zile de la data publicarii prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 5. - Pana la inventarierea anuala a patrimoniului, efectuata conform prevederilor legale in vigoare, modificarile care intervin in timpul anului in inventarele depuse si aprobate prin hotarare a Guvernului se transmit Ministerului Finantelor Publice.

Art. 6. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile publice centrale care au in administrare bunuri din domeniul public al statului au obligatia ca in hotararile Guvernului de trecere a bunurilor din domeniul public al statului in domeniul unitatilor administrativ-teritoriale, respectiv in domeniul privat al statului si/sau invers, ori de dare in administrare regiilor autonome, prefecturilor, autoritatilor administratiei publice centrale si locale altor institutii publice de interes national, judetean sau local sa precizeze numarul de identificare atribuit de Ministerul Finantelor Publice fiecarui bun din domeniul public al statului.

Art. 7. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 2-6 constituie contraventie, iar persoana vinovata de aceasta se sanctioneaza cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei.

(2) Contraventiile se constata si sanctiunile se aplica de catre organele de control ale Ministerului Finantelor Publice.

(3) Contraventiilor prevazute la alin. (1) le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 8. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari Ministerul Finantelor Publice va emite precizari pentru punerea in aplicare a prevederilor acesteia.

Art. 9. - Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale, precum si autoritatile publice centrale implicate vor lua masurile necesare pentru punerea in aplicare a prevederilor prezentei hotarari.

Art. 10. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 1.045/2000 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 566 din 15 noiembrie 2000, cu modificarile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 27 decembrie.

Nr. 1326.


*) Anexele nr. 1-41 se comunica institutiilor interesate de catre Ministerul Finantelor Publice.  

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind clasificarea structurilor de primire turistice

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 31 alin. (1) din Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in Romania,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - (1) Structurile de primire turistice, indiferent de forma de proprietate si organizare, se clasifica in functie de caracteristicile constructive, de calitatea dotarilor si a serviciilor prestate.

(2) In scopul protectiei turistilor serviciile de cazare si alimentatie publica se asigura numai in structuri de primire turistice clasificate.

(3) Prin structuri de primire turistice clasificate, in sensul prezentei hotarari, se intelege orice constructii si amenajari destinate, prin proiectare si executie, cazarii sau servirii mesei pentru turisti, impreuna cu serviciile specifice aferente.

(4) Structurile de primire turistice includ:

a) structuri de primire turistice cu functiuni de cazare turistica: hoteluri, hoteluri - apartament, moteluri, hoteluri pentru tineret, hosteluri, vile turistice, cabane, bungalouri, sate de vacanta, campinguri, apartamente sau camere de inchiriat in locuinte familiale ori in cladiri cu alta destinatie, nave fluviale si maritime, pensiuni turistice si pensiuni agroturistice si alte unitati cu functiuni de cazare turistica;

b) structuri de primire turistice cu functiuni de alimentatie publica: unitati de alimentatie din incinta structurilor de primire cu functiuni de cazare, unitati de alimentatie publica situate in municipii, pe trasee si in statiuni turistice.

Art. 2. - (1) Clasificarea structurilor de primire turistice se face de catre Ministerul Turismului care elibereaza certificatul de clasificare.

(2) Agentul economic proprietar sau administrator de structuri de primire turistice va solicita Ministerului Turismului clasificarea acestora cu minimum 60 de zile inainte de darea lor in folosinta.

(3) In termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii Ministerul Turismului va efectua verificarile necesare si va elibera certificatul de clasificare. In cazul in care nu sunt indeplinite criteriile pentru categoria minima de clasificare, Ministerul Turismului va comunica agentului economic motivul pentru care structura de primire turistica nu poate fi clasificata.

(4) In situatia in care s-au modificat conditiile care au stat la baza acordarii clasificarii, agentul economic este obligat sa solicite o noua clasificare a structurii de primire turistice in cauza in termen de 30 de zile de la aparitia modificarilor.

Art. 3. - (1) Certificatele de clasificare eliberate vor fi preschimbate din 3 in 3 ani. Agentul economic va solicita preschimbarea certificatului cu cel putin 60 de zile inainte de expirarea termenului de 3 ani de la emiterea acestuia.

(2) In termen de 60 de zile de la data inregistrarii cererii agentului economic de preschimbare a certificatelor de clasificare Ministerul Turismului va proceda la reverificarea structurii de primire turistice in cauza si va elibera un nou certificat de clasificare, in masura in care sunt indeplinite criteriile minime de clasificare pentru categoria respectiva. In caz contrar structura de primire turistica va fi clasificata la un nivel inferior. Daca nu sunt indeplinite criteriile pentru categoria minima de clasificare, se procedeaza la retragerea certificatului de clasificare. Art. 4. - Este interzisa functionarea structurilor de primire turistice fara certificate de clasificare, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea stabilita prin anexa la certificatul de clasificare.

Art. 5. – (1) Placheta cuprinzand mentiunea "clasificat de Ministerul Turismului", sigla acestuia, insemnele privind tipul structurii de primire turistice si nivelul de clasificare se expun, la loc vizibil, in exteriorul cladirii, iar numarul de telefon al Ministerului Turismului si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor se afiseaza la receptie sau in spatiul de la intrarea in saloanele de servire a mesei, pentru a fi cunoscute de turisti.

(2) Certificatul de clasificare si anexa acestuia privind structura spatiilor se pastreaza, in permanenta, in structura de primire turistica in cauza, pentru a fi prezentate organelor de control abilitate.

Art. 6. - Criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice se stabilesc de Ministerul Turismului prin norme metodologice in termen de maximum 60 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari si vor fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Art. 7. - In scopul protectiei turistilor si al alinierii la standardele europene privind calitatea serviciilor agentii economici proprietari sau administratori de structuri de primire turistice au obligatia sa asigure ca activitatea acestor structuri sa se desfasoare cu respectarea urmatoarelor reguli de baza:

a)      mentinerea grupurilor sanitare in perfecta stare de functionare si curatenie;

b) furnizarea apei calde la grupurile sanitare si in spatiile de productie din structurile de primire turistice unde acest criteriu este obligatoriu, potrivit normelor mentionate la art. 6;

c) asigurarea unei temperaturi minime de 18şC in timpul sezonului rece in spatiile de cazare si de servire a mesei;

d) detinerea autorizatiilor: sanitara, sanitar-veterinara, de mediu si de prevenire si stingere a incendiilor - PSI, in cazul unitatilor pentru care, potrivit legii, este obligatorie obtinerea acestora;

e) programul de functionare a discotecilor sau a altor unitati cu program muzical, organizate in aer liber, sa nu depaseasca ora 1,00 noaptea;

f) functionarea structurilor de primire turistice numai in cladiri salubre, cu fatade zugravite si bine intretinute;

g) evitarea poluarii fonice, in sensul respectarii nivelului maxim de zgomot stabilit prin reglementari specifice;

h) respectarea reglementarilor legale in vigoare ce privesc activitatea desfasurata prin structura de primire turistica;

i) expunerea la loc vizibil a firmei cu denumirea si tipul unitatii si insemnele privind categoria de clasificare.

Art. 8. - (1) Certificatul de clasificare si autorizatia de functionare se retrag de catre personalul de specialitate al Ministerului Turismului atunci cand nu sunt respectate una sau mai multe din regulile stabilite la art. 7.

(2) Restituirea certificatului de clasificare retras se va face dupa ce personalul de specialitate al Ministerului Turismului constata remedierea deficientelor semnalate.

(3) Ministerul Turismului va publica, periodic, lista cuprinzand structurile de primire turistice carora le-au fost retrase certificatele de clasificare si, respectiv, lista celor carora le-au fost restituite certificatele de clasificare. Publicarea se va face cel putin intr-un cotidian central si cel putin in unul local din judetul in care sunt situate structurile de primire turistice in cauza.

Art. 9. - Ministerul Turismului va proceda la declasificarea structurilor de primire turistice in situatia in care constata nerespectarea criteriilor avute in vedere la clasificare, altele decat cele prevazute la art. 7.

Art. 10. - Constituie contraventii urmatoarele fapte, daca nu sunt savarsite in astfel de conditii incat, potrivit legii penale, sa fie considerate infractiuni:

a) desfasurarea activitatii in structuri de primire turistice neclasificate, cu certificate de clasificare expirate sau cu o alta structura a spatiilor decat cea stabilita prin certificatul de clasificare, dupa depasirea termenelor prevazute la art. 2 si 3;

b) nerespectarea criteriilor care au stat la baza clasificarii;

c) neafisarea numarului de telefon al Ministerului Turismului si al Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor;

d) inscrierea unor informatii false privind tipul structurii de primire turistice si nivelul de clasificare in materialele de promovare, pe firme sau pe insemnele prevazute la art. 5;

e) continuarea desfasurarii activitatii in structura de primire turistica dupa retragerea certificatului de clasificare sau refuzul prezentarii, la solicitarea organelor de control, a documentelor de clasificare.

Art. 11. - Contraventiile prevazute la art. 10 se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) faptele prevazute la lit. c), cu amenda de la 5.000.000 lei la 10.000.000 lei;

b) faptele prevazute la lit. b), cu amenda de la 20.000.000 lei la 40.000.000 lei;

c) faptele prevazute la lit. a) si d), cu amenda de la 40.000.000 lei la 80.000.000 lei;

d) fapta prevazuta la lit. e), cu amenda de la 80.000.000 lei la 100.000.000 lei.

Art. 12. - Contraventiile se constata si amenzile se aplica de catre persoanele anume imputernicite prin ordin al ministrului turismului.

Art. 13. - Contraventiilor prevazute la art. 10 le sunt aplicabile prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.

Art. 14. - Pe data intrarii in vigoare a prezentei hotarari se abroga Hotararea Guvernului nr. 601/1997 privind clasificarea structurilor de primire turistice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 279 din 16 octombrie 1997, cu modificarile ulterioare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

Ministrul integrarii europene,

Hildegard Carola Puwak

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.328.

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

pentru modificarea alin. (2) al art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii, a impozitului pe titei si gaze din productia interna si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizarii, dezvoltarii si modernizarii productiei la produsele respective si pentru aprobarea Listei cuprinzand produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 4 alin. (2) din Legea concurentei nr. 21/1996,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. I. - Alineatul (2) al articolului 1 din Hotararea Guvernului nr. 240/1997 privind stabilirea preturilor, tarifelor si adaosurilor comerciale maximale la unele produse si servicii reglementate potrivit Legii concurentei nr. 21/1996, a impozitului pe titei si gaze din productia interna si a modului de reglementare a cheltuielilor necesare realizarii, dezvoltarii si modernizarii productiei la produsele respective, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 108 din 30 mai 1997, cu modificarile ulterioare, se modifica in sensul ca supravegherea si controlul preturilor pentru produsele subventionate se vor efectua pana la data de 31 decembrie 2002 inclusiv.

Art. II. - Se aproba Lista cuprinzand produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase, neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventioneaza de la bugetul de stat in anul 2002, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.332.

 

ANEXA

 

LISTA

cuprinzand produsele din industria carbunelui, minereurilor feroase,

neferoase, radioactive, rare si nemetalifere care se subventioneaza

de la bugetul de stat in anul 2002


1. Huila bruta (de Valea Jiului, Anina si Baia Noua)
2. Lignit (exclusiv bazinul minier Oltenia)
3. Carbune brun
4. Cupru in concentrat de cupru
5. Cupru in rest concentrat
6. Plumb in concentrat de plumb
7. Plumb in rest concentrat
8. Zinc in concentrat de zinc
9. Zinc in rest concentrat
10. Aur in concentrat aurifer*)
11. Aur in namol*)
12. Aur in amalgam*)
13. Octoxid de uraniu
14. Minereu de fier + mangan
15. Produse din molibden.


*) La produsele aur in concentrat aurifer, aur in namol si aur in amalgam subventia se va acorda la productia-marfa fabricata.

   

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARARE

privind aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli pe anul 2002 pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, precum si a transferurilor pentru societatile comerciale din sectorul minier si pentru Societatea Comerciala "Romplumb" - S.A. Baia Mare

 

In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei si ale art. 47 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

 

Art. 1. - (1) Se aproba bugetele de venituri si cheltuieli pe anul 2002 ale companiilor, societatilor nationale si societatilor comerciale aflate sub autoritatea sau in coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor, prevazute in anexa nr. I (1-25).

(2) Defalcarea pe trimestre a indicatorilor prevazuti in anexa nr. I se aproba de Ministerul Industriei si Resurselor.

Art. 2. - (1) Subventiile unitare, precum si volumul total al acestora pe companii, societati nationale si societati comerciale din sectorul minier sunt prevazute in anexa nr. II (1-7).

(2) Regularizarea subventiei la sfarsitul anului se va face pe baza deconturilor definitive anuale, eventualele diferente in plus sau in minus fata de prevederi putand fi redistribuite intre societatile comerciale de catre ordonatorul principal de credite, in limita sumelor inscrise in bugetul de stat.

Art. 3. - (1) Se aproba nivelul transferurilor pentru companiile, societatile nationale si societatile comerciale din sectorul minier, prevazute in anexa nr. III (1-8).

(2) Se aproba transferurile pentru Societatea Comerciala "Romplumb" - S.A. Baia Mare, prevazute in anexa nr. IV.

(3) Pe baza realizarilor efective se poate efectua regularizarea trimestriala in structura cheltuielilor de aceasta natura, cu incadrarea in volumul total al transferurilor.

(4) Transferurile destinate acoperirii unei parti din cheltuielile ocazionate de prelucrarea cenusilor de pirita la Societatea Comerciala "Uzina de Valorificare a Cenusilor de Pirita" - S.A. Turnu Magurele se vor acorda pe baza Normelor unitare aprobate de Ministerul Industriei si Resurselor pentru productia realizata pe perioada expirata de la inceputul anului si cea programata pentru perioada curenta potrivit contractelor incheiate si graficelor de livrare aprobate.

Art. 4. - Alocatiile de capital pentru constituirea stocului de siguranta si consum la Compania Nationala a Uraniului in anul 2002 se vor acorda la produsul octoxid de uraniu prin derogare de la prevederile art. 1 din Hotararea Guvernului nr. 69/1993 privind modul de constituire si finantare a stocului de uraniu in concentrat. Se aproba structura cheltuielilor de reprocesare pentru cantitatea de 55 tone de uraniu in concentrat, care este prevazuta in anexa nr. V.

Art. 5. - Ministerul Industriei si Resurselor poate solicita de la bugetul de stat pentru redistribuire, pe baza deconturilor prezentate de agentii economici in luna decembrie 2002, sumele reprezentand subventii si/sau transferuri ramase disponibile la finele anului 2002.

Art. 6. - (1) Cheltuielile totale aferente veniturilor inscrise in bugetele de venituri si cheltuieli ale companiilor, societatilor nationale si societatilor comerciale, prevazute la art. 1, reprezinta limite maxime si nu pot fi depasite decat in cazuri justificate, cu aprobarea Guvernului, la propunerea ministerului de resort, cu avizul Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale si al Ministerului Finantelor Publice.

(2) In cazul in care in executie se inregistreaza depasiri sau nerealizari ale veniturilor aprobate, companiile, societatile nationale si societatile comerciale pot efectua cheltuieli in functie de realizarea veniturilor, cu incadrarea in indicatorii de eficienta aprobati, cu aprobarea ministerului coordonator si cu avizul Ministerului Finantelor Publice.

(3) In cadrul cheltuielilor prevazute de art. 37 alin. (2) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001 societatile comerciale din industria miniera vor prevedea si contributia la fondurile de interventie ale asociatiei profesionale, in conformitate cu art. 51 din Legea minelor nr. 61/1998.

Art. 7. - Cheltuielile cu salariile brute corespunzatoare numarului de personal prevazut sa fie utilizat suplimentar in anul 2002 fata de cel realizat in anul 2001, precum si cele corespunzatoare cresterii productivitatii muncii in anul 2002 fata de anul 2001, stabilite in conditiile prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, se vor efectua proportional cu gradul de realizare a cresterii productivitatii muncii.

Art. 8. - (1) Nerespectarea prevederilor art. 6 si 7 constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000.000 lei la 50.000.000 lei.

(2) Contraventia se constata si amenda se aplica de catre organele de control financiar ale statului, imputernicite potrivit legii, persoanelor vinovate de nerespectarea prezentei hotarari.

Art. 9. - Anexele nr. I (1-25), II (1-7), III (1-8), IV si V fac parte integranta din prezenta hotarare si se comunica persoanelor juridice interesate.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul muncii si solidaritatii sociale,

Marian Sarbu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.334.