MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 25        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 17 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

       Decizie nr. 311 din 15 noiembrie 2001 privind exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 252 alin. 2 din Codul de procedura civila, devenit art. 253 alin. 2 potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 138/2000

 

       1.299. - Hotarare privind responsabilitatile ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale implicate in derularea Aranjamentului stand-by dintre Romania si FMI si a Memorandumului cu privire la politicile economice

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

CURTEA CONSTITUTIONALA


DECIZIE Nr. 311

din 15 noiembrie 2001

exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 252 alin. 2 din Codul de procedura civila, devenit art. 253 alin. 2 potrivit Ordonantei de urgenta a guvernului 138/2000

Pe rol se afla solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 252 alin. 2 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Dan Niculescu si Mihaela Gheorghiu in Dosarul 6.212/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civila si de contencios administrativ.
            Dezbaterile au avut loc in sedinta publica 11-06-2001, in prezenta autorului exceptiei Dan Niculescu si a reprezentantului Ministerului Public, fiind consemnate in incheierea de la acea data, cand Curtea, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 13 noiembrie 2001 si apoi la 15 noiembrie 2001.

CURTEA,

            avand in vedere actele si lucrarile dosarului, constata urmatoarele:
            Prin Incheierea din 12 ianuarie 2001, pronuntata in Dosarul 6.212/2000, Tribunalul Bucuresti - Sectia a V-a civila si de contencios administrativ a sesizat Curtea Constitutionala cu exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 252 alin. 2 din Codul de procedura civila, exceptie ridicata de Dan Niculescu si Mihaela Gheorghiu.

In motivarea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia sustin ca dispozitiile art. 252 alin. 2 din Codul de procedura civila, potrivit carora termenul de recurs impotriva hotararii prin care se constata perimarea curge de la data pronuntarii, incalca prevederile constitutionale ale art. 21 alin. (2), referitoare la accesul liber la justitie, ale art. 24, referitoare la dreptul la aparare, ale art. 128 privind folosirea cailor de atac, precum si ale art. 20, referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului, cu trimitere la art. 6 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, privind dreptul la un proces echitabil. Se evoca, de asemenea, dispozitiile art. 284, 301 si ale art. 582 alin. 3 din Codul de procedura civila, potrivit carora termenul de recurs curge de la comunicarea hotararii.
            Exprimandu-si opinia asupra exceptiei, instanta de judecata considera ca aceasta este neintemeiata, intrucat stabilirea inceperii curgerii unui termen procedural de la o anumita data nu reprezinta o incalcare a dreptului la aparare, prevazut de art. 24 din Constitutie, si nici a liberului acces la justitie, prevazut de art. 21 din Legea fundamentala. Totodata se considera ca prevederile art. 20 din Constitutie nu sunt incidente in cauza, deoarece acestea nu se refera la dreptul persoanei la un proces echitabil.
In conformitate cu dispozitiile art. 24 alin. (1) din Leg nr. 47/1992, republicata, incheierea de sesizare a fost comunicata presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.
            Presedintele Camerei Deputatilor, in punctul sau de vedere, considera ca textul de lege criticat nu incalca prevederile constitutionale invocate de autorul exceptiei, mentionand ca si in alte situatii termenul de exercitare a caii de atac curge de la data pronuntarii, iar nu de la data comunicarii (art. 158, 281 si 582 din Codul de procedura civila).
            Guvernul, in punctul sau de vedere, apreciaza ca exceptia de neconstitutionalitate este neintemeiata. Se considera ca ratiunea solutiei date de art. 253 alin. 2 din Codul de procedura civila, care prevede ca termenul de recurs impotriva hotararii prin care se constata perimarea curge de la pronuntare, este si "Aceea de a curma starea de incertitudine creata asupra unor raporturi juridice deduse judecatii prin cererea de chemare in judecata lasata in nelucrare timp de un an". Se evidentiaza ca, potrivit legii, la judecarea perimarii partile sunt citate in toate cazurile si astfel cel interesat, fiind incunostintat in timp util despre aceasta judecata, are posibilitatea de a-si exercita dreptul la aparare, de a afla, la pronuntare, solutia instantei si de a o ataca cu recurs, cand este cazul. In final se apreciaza ca "reglementarea in discutie asigura partilor atat accesul la justitie, cat si exercitarea corespunzatoare a dreptului la aparare si la folosirea cailor de atac".
            Presedintele Senatului nu a comunicat punctul sau de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate.

CURTEA,

examinand incheierea de sesizare, punctele de vedere ale presedintelui Camerei Deputatilor si Guvernului, raportul intocmit de judecatorul-raportor, sustinerile partii prezente, concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii 47/1992, retine urmatoarele:
            Curtea Constitutionala a fost legal sesizata si este competenta, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea 47/1992, republicata, sa solutioneze exceptia de neconstitutionalitate ridicata.
Obiectul exceptiei de neconstitutionalitate, astfel cum rezulta din cererea formulata de autorii acesteia si din incheierea de sesizare, l-au constituit dispozitiile art. 252 alin. 2 din Codul de procedura civila.
            Curtea constata insa ca, in urma modificarilor aduse Codului de procedura civila prin O.U.G. 138/2000, publicata in M.Of. 479 din 2 octombrie 2000, modificari prevazute la pct. 82 al acestei ordonante, dispozitia legala criticata pentru neconstitutionalitate a fost preluata in art. 253 alin. 2 din Codul de procedura civila si are urmatoarea redactare: "Hotararea care constata perimarea este supusa recursului in termen de 5 zile de la pronuntare."
            In sustinerea exceptiei de neconstitutionalitate autorii acesteia au invocat incalcarea urmatoarelor prevederi constitutionale:
            - Art. 21 alin. (2), referitor la accesul liber la justitie: "Nici o lege nu poate ingradi exercitarea acestui drept.";
            - Art. 24: "(1) Dreptul la aparare este garantat.
            (2) In tot cursul procesului, partile au dreptul sa fie asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu.";
            - Art. 20: "(1) Dispozitiile constitutionale privind drepturile si libertatile cetatenilor vor fi interpretate si aplicate in concordanta cu Declaratia Universala a Drepturilor Omului, cu pactele si cu celelalte tratate la care Romania este parte.
            (2) Daca exista neconcordante intre pactele si tratatele privitoare la drepturile fundamentale ale omului, la care Romania este parte, si legile interne, au prioritate reglementarile internationale."
            Autorii exceptiei sustin ca prin dispozitiile legale criticate se incalca dreptul la un proces echitabil, prevazut la art. 6 pct. 1 prima fraza din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, si, prin aceasta, prevederile art. 20 din Constitutie.
            Art. 6 pct. 1 prima fraza din conventie are urmatorul cuprins: "Orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale, de catre o instanta independenta si impartiala, instituita prin lege, care va hotari fie asupra incalcarii drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricarei acuzatii in materie penala indreptate impotriva sa [...]."
            Examinand exceptia de neconstitutionalitate, Curtea constata ca aceasta este neintemeiata pentru considerentele ce urmeaza:
            In ceea ce priveste critica de neconstitutionalitate referitoare la incalcarea art. 21 alin. (2) din Constitutie, Curtea retine ca dispozitiile art. 253 alin. 2 din Codul de procedura civila, care prevad calea de atac a recursului impotriva hotararii care constata perimarea si conditiile folosirii acestei cai de atac, nu numai ca nu contravin textului constitutional invocat, ci, dimpotriva, constituie tocmai o reglementare a exercitarii dreptului oricarei persoane de a se adresa justitiei pentru apararea drepturilor si a intereselor sale legitime, drept fundamental prevazut la art. 21 din Constitutie.
            Din aceeasi perspectiva Curtea constata ca dispozitiile legale criticate nu incalca nici dreptul la aparare, prevazut la art. 24 din Constitutie, deoarece nu ingradesc dreptul partilor de a fi asistate de un avocat, ales sau numit din oficiu, in tot cursul procesului, drept garantat de prevederile constitutionale mentionate. De asemenea, o componenta a dreptului la aparare o constituie si posibilitatea atacarii cu recurs a hotararii prin care se constata perimarea.
            Prevederea legala potrivit careia termenul de recurs curge de la pronuntarea hotararii care constata perimarea nu incalca dreptul la aparare, intrucat partile sunt incunostintate din timp despre judecata si, prin urmare, au posibilitatea de a-si exercita dreptul la aparare.
            Curtea observa ca perimarea reprezinta o sanctiune procedurala determinata de necesitatea de a se curma starea de incertitudine creata asupra unor raporturi juridice deduse judecatii prin cererea de chemare in judecata lasata in nelucrare timp de un an, din vina partii.
            Perimarea si, implicit, consecintele ei, prevazute de art. 254 din Codul de procedura civila, ar fi putut fi evitate daca partile s-ar fi interesat in timp de un an de la data suspendarii cauzei (ori 6 luni, in materie comerciala) de stadiul in care se afla judecata. Totodata Curtea constata ca nici un text constitutional nu prevede obligativitatea curgerii termenului de exercitare a unei cai de atac de la data comunicarii hotararii judecatoresti. Astfel, potrivit prevederilor art. 125 alin. (3) din Constitutie, "Competenta si procedura de judecata sunt stabilite de lege", iar conform art. 128 din Constitutie, "Impotriva hotararilor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, in conditiile legii", reglementari care, prin urmare, sunt de nivelul legii, iar nu de nivelul Constitutiei, De altfel, Codul de procedura civila prevede si alte situatii in care termenul de recurs curge de la pronuntarea hotararii, iar nu de la comunicare (spre exemplu, art. 582, referitor la recursul impotriva ordonantei presedintiale).
            Curtea constata, de asemenea, ca nu sunt intemeiate nici criticile referitoare la incalcarea art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale, privind dreptul oricarei persoane la un proces echitabil, si, ca urmare, nici cele privind incalcarea art. 20 din Constitutie, referitoare la tratatele internationale privind drepturile omului. Astfel, conform art. 6 pct. 1 din conventie, orice persoana are dreptul la judecarea in mod echitabil, in mod public si intr-un termen rezonabil a cauzei sale de catre o instanta independenta si impartiala, instituita de lege. Or, art. 253 alin. 2 din Codul de procedura civila nu contine nici o dispozitie contrara acestor prevederi, ci reglementeaza doar existenta unei cai de atac impotriva hotararii care constata perimarea (recursul), precum si modul de exercitare a acesteia (in termen de 5 zile de la pronuntarea hotararii care constata perimarea), prevedere care nu poate fi considerata contrara pactelor si tratatelor privitoare la drepturile fundamentale ale omului.
            Nici un text al Conventiei pentru apararea drepturilor omului si a libertatilor fundamentale nu prevede ca termenul de exercitare a unei cai de atac curge de la comunicarea hotararii judecatoresti. Dimpotriva, este recunoscut dreptul statelor semnatare ale conventiei de a-si stabili propriile cai de atac, Curtea Europeana a Drepturilor Omului neputand fi sesizata decat dupa epuizarea cailor de recurs interne, asa cum este stabilit conform principiilor de drept international general recunoscute (art. 35 din conventie).
            Ca urmare, neexistand nici o neconcordanta intre textul de lege criticat si prevederile art. 6 pct. 1 din conventie, nu se pune nici problema incalcarii prevederilor art. 20 din Constitutie.
            Fata de cele de mai sus, in temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) si (4) din Legea 47/1992, republicata,

CURTEA
In numele legii
DECIDE:

            Respinge exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 252 alin. 2 din Codul de procedura civila, devenit art. 253 alin. 2 potrivit O.U.G. 138/2000, exceptie ridicata de Dan Niculescu si Mihaela Gheorghiu in Dosarul 6.212/2000 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a V-a civila si de contencios administrativ.


PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. Nicolae Popa

Magistrat-asistent,

Marioara Prodan

 

HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI

 

GUVERNUL ROMANIEI

 

HOTARIRE

privind responsabilitatile ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale implicate in derularea Aranjamentului stand-by dintre Romania si FMI si a Memorandumului cu privire la politicile economice

            In temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia Romaniei,

avand in vedere derularea Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului Romaniei in perioada 2001-2002, convenite prin schimb de scrisori intre Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Bancii Nationale a Romaniei si raspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International, ratificate prin O.U.G. 147/2001,

            Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.

            Articol unic. - In vederea derularii Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului Romaniei in perioada 20012002, convenite prin schimb de scrisori intre Bucuresti si Washington, prin scrisoarea din 17 octombrie 2001 a Ministerului Finantelor Publice si Bancii Nationale a Romaniei si raspunsul din 31 octombrie 2001 al Fondului Monetar International, ratificate prin O.U.G. 147/2001, publicata in M.Of. 748 din 23 noiembrie 2001, ministerele si celelalte organe ale administratiei publice centrale implicate au responsabilitatile prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NASTASE

Contrasemneaza:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tanasescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoana

Ministrul integrarii europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmanca

 

Bucuresti, 20 decembrie 2001.

Nr. 1.299.

 

ANEXA

 

RESPONSABILITATILE
ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale implicate in derularea Aranjamentului stand-by dintre Romania si Fondul Monetar International si a Memorandumului cu privire la politicile economice si financiare ale Guvernului Romaniei in perioada 2001-2002, convenite cu Fondul Monetar International


            I. Ministerul Administratiei Publice are urmatoarele responsabilitati:
            1. potrivit pct. 13 din memorandum:
            a) reducerea, in termeni reali, a subventiilor de la bugetele locale, concomitent cu reducerea corespunzatoare a sumelor defalcate din impozitul pe venit de la bugetul de stat catre bugetele locale, ca urmare a reformelor in sectorul energiei termice;
            b) reducerea personalului din sectorul bugetar cu cel putin 6.150 de angajati;
            c) neacordarea de tichete de masa angajatilor din sectorul bugetar in anul 2002;
            2. potrivit pct. 19 din memorandum:
            a) elaborarea de instructiuni pentru managementul societatilor de stat care furnizeaza servicii publice, privind utilizarea ca metode de plata a acreditivului, contului escrow, platii la livrare, precum si apelarea la deconectari ca metode de imbunatatire a incasarilor si interzicerea interventiilor politice in favoarea societatilor rau platnice;

3. respectarea plafoanelor trimestriale pentru arieratele intreprinderilor de stat monitorizate catre bugetul general consolidat, prevazute la pct. V din anexa C la memorandum.
            II. Ministerul Apararii Nationale are urmatoarele responsabilitati:
            1. potrivit pct. 15 din memorandum:
            a) initierea unui proiect de ordonanta de urgenta cu privire la procesul de recorelare a pensiilor in perioada 2002-2004, in 6 etape, prima etapa avand loc la 1 ianuarie 2002, concomitent cu indexarea pensiilor cu 85% din cresterea prognozata a indicelui preturilor de consum in anul 2002, cu 88% in anul 2003 si cu 90% in anul 2004, cu exceptia pensiilor agricultorilor pentru care procentul este de 100%;
            2. potrivit pct. 21 din memorandum:
            a) aprobarea bugetelor pe anul 2002 ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor comerciale de stat, care sa prevada o crestere a fondului de salarii cu cel mult 22% comparativ cu fondul de salarii din anul 2001 sau proportional mai putin daca externalizarea este mai mare de 1%, prevazute la pct. IV din anexa C la memorandum;
            b) semnarea contractelor colective de munca, numai dupa aprobarea bugetelor societatilor de stat, fara ca ele sa prevada in viitor o legatura intre grila de salarizare si salariul minim.
            III. Ministerul de Interne are urmatoarele responsabilitati:
            1. potrivit pct. 15 din memorandum:
            a) initierea unui proiect de ordonanta de urgenta cu privire la procesul de recorelare a pensiilor in perioada 2002-2004, in 6 etape, prima etapa avand loc la 1 ianuarie 2002, concomitent cu indexarea pensiilor cu 85% din cresterea prognozata a indicelui preturilor de consum in anul 2002, cu 88% in anul 2003 si cu 90% in anul 2004, cu exceptia pensiilor agricultorilor pentru care procentul este de 100%;
            2. potrivit pct. 21 din memorandum:
            a) aprobarea bugetelor pe anul 2002 ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor comerciale de stat, care sa prevada o crestere a fondului de salarii cu cel mult 22% comparativ cu fondul de salarii din anul 2001 sau proportional mai putin daca externalizarea este mai mare de 1%, prevazute la pct. IV din anexa C la memorandum;
            b) semnarea contractelor colective de munca, numai dupa aprobarea bugetelor societatilor de stat, fara ca ele sa prevada in viitor o legatura intre grila de salarizare si salariul minim.
            IV. Serviciul Roman de Informatii are urmatoarele responsabilitati:
            1. potrivit pct. 21 din memorandum:
            a) aprobarea bugetelor pe anul 2002 ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor comerciale de stat, care sa prevada o crestere a fondului de salarii cu cel mult 22% comparativ cu fondul de salarii din anul 2001 sau proportional mai putin daca externalizarea este mai mare de 1%, prevazute la pct. IV din anexa C la memorandum;
            b) semnarea contractelor colective de munca, numai dupa aprobarea bugetelor societatilor de stat, fara ca ele sa prevada in viitor o legatura intre grila de salarizare si salariul minim.
            V. Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale are urmatoarele responsabilitati:
            1. potrivit pct. 10 din memorandum:
            a) neacordarea de cresteri salariale suplimentare in sectorul bugetar si al pensiilor fata de cele prevazute prin actele normative aprobate in anul 2001;
2. potrivit pct. 12 din memorandum:
            a) integrarea departamentelor de control financiar ale fondului de pensii si Fondului pentru plata ajutorului de somaj pana la sfarsitul lunii decembrie 2001;
            b) aprobarea, pana la sfarsitul lunii martie 2002, a unui program pentru optimizarea organizarii colectarii si controlului veniturilor fondului de pensii, Fondului pentru plata ajutorului de somaj si Fondului de asigurari de sanatate;
            3. potrivit pct. 13 din memorandum:
            a) mentinerea salariilor din sectorul bugetar constante in termeni reali in anul 2002;
            b) aprobarea, inainte de sfarsitul anului 2001, a unui proiect de act normativ care sa prevada programul de crestere a salariilor din sectorul bugetar in anul 2002, pe baza cresterii prognozate a indicelui preturilor de consum;
            4. potrivit pct. 14 din memorandum:
            a) implementarea legii privind prevenirea si lupta impotriva marginalizarii sociale;
            5. potrivit pct. 15 din memorandum:
            a) initierea unui proiect de act normativ cu privire la procesul de recorelare a pensiilor in perioada 2002-2004, in 6 etape, din care prima etapa la 1 ianuarie 2002, concomitent cu indexarea pensiilor cu 85% din cresterea prognozata a indicelui preturilor de consum in anul 2002, cu 88% in anul 2003 si cu 90% in anul 2004, cu exceptia pensiilor agricultorilor pentru care procentul este de 100%;
            b) implementarea de reforme suplimentare care vor intari criteriile de eligibilitate in acordarea drepturilor de pensii si implementarea in mod strict de criterii pentru pensiile de invaliditate;
            6. potrivit pct. 20 din memorandum:
            a) respectarea plafoanelor trimestriale pentru fondurile de salarii agregate ale intreprinderilor de stat monitorizate, prevazute la pct. IV din anexa C la memorandum;
            7. potrivit pct. 21 din memorandum:
            a) aprobarea bugetelor pe anul 2002 ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor comerciale de stat, care sa prevada o crestere a fondului de salarii cu cel mult 22% comparativ cu fondul de salarii din anul 2001 sau proportional mai putin daca externalizarea este mai mare de 1%, prevazute la pct. IV din anexa C la memorandum;
            b) monitorizarea respectarii plafoanelor privind fondul de salarii agregat al intreprinderilor de stat prevazute in H.G. 866/2001 pentru aprobarea Listei cuprinzand agentii economici prevazuti la art. 11 alin. (3) din O.U.G. 79/2001 privind intarirea disciplinei economico-financiare si alte dispozitii cu caracter financiar, stabilite la pct. IV din anexa C la memorandum;
            c) semnarea pactului social cu sindicatele si cu alti parteneri, in concordanta cu programul de limitare a cresterilor salariale si de reducere a personalului in intreprinderile de stat;
            d) semnarea contractelor colective de munca, numai dupa aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli ale societatilor de stat, fara ca ele sa prevada in viitor o legatura intre grila de salarizare si salariul minim.
            VI. Ministerul Apelor si Protectiei Mediului are urmatoarele responsabilitati:
            1. potrivit pct. 21 din memorandum:
            a) aprobarea bugetelor pe anul 2002 ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor comerciale de stat, care sa prevada o crestere a fondului de salarii cu cel mult 22% comparativ cu fondul de salarii din anul 2001 sau proportional mai putin daca externalizarea este mai mare de 1%, prevazute la pct. IV din anexa C la memorandum;
            b) semnarea contractelor colective de munca numai dupa aprobarea bugetelor societatilor de stat, fara ca ele sa prevada in viitor o legatura intre grila de salarizare si salariul minim;
            2. potrivit pct. 28 din memorandum:
            a) modificarea Legii 73/2000 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea eliminarii taxelor la exporturi si neaplicarea acestora pana la amendarea legii.
            VII. Ministerul Afacerilor Externe are urmatoarele responsabilitati:
            1. potrivit pct. 28 din memorandum:
            a) modificarea Legii 73/2000 privind Fondul pentru mediu, cu modificarile si completarile ulterioare, in vederea eliminarii taxelor la exporturi si neaplicarea acestora pana la amendarea legii;
            b) eliminarea, pana la sfarsitul anului 2001, a restrictiei la export pentru busteni si deseuri metalice;
            c) neintroducerea de taxe preferentiale la import.
            VIII. Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Padurilor are urmatoarele responsabilitati:
            1. potrivit pct. 16 din memorandum:
            a) incetarea, incepand cu data de 1 ianuarie 2003, a utilizarii veniturilor din privatizarea fermelor de stat si incorporarea in bugetul de stat a Fondului extrabugetar pentru dezvoltarea agriculturii romanesti;
            2. potrivit pct. 21 din memorandum:
            a) aprobarea bugetelor pe anul 2002 ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor comerciale de stat, care sa prevada o crestere a fondului de salarii cu cel mult 22% comparativ cu fondul de salarii din anul 2001 sau proportional mai putin daca externalizarea este mai mare de 1%, prevazute la pct. IV din anexa C la memorandum;
            b) semnarea contractelor colective de munca numai dupa aprobarea bugetelor societatilor de stat, fara ca ele sa prevada in viitor o legatura intre grila de salarizare si salariul minim;
            3. potrivit pct. 28 din memorandum:
            a) eliminarea, pana la sfarsitul anului 2001, a restrictiei la export pentru busteni si deseuri metalice;
            b) neintroducerea de taxe preferentiale la import.
            IX. Ministerul Sanatatii si Familiei are urmatoarele responsabilitati:
            1. potrivit pct. 12 din memorandum:
            a) aprobarea, pana la sfarsitul lunii martie 2002, a unui program pentru optimizarea organizarii colectarii si controlului veniturilor fondului de pensii, Fondului pentru plata ajutorului de somaj si Fondului de asigurari de sanatate;
            2. potrivit pct. 21 din memorandum:
            a) aprobarea bugetelor pe anul 2002 ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor comerciale de stat, care sa prevada o crestere a fondului de salarii cu cel mult 22% comparativ cu fondul de salarii din anul 2001 sau proportional mai putin daca externalizarea este mai mare de 1%, prevazute la pct. IV din anexa C la memorandum;
            b) semnarea contractelor colective de munca numai dupa aprobarea bugetelor societatilor de stat, fara ca ele sa prevada in viitor o legatura intre grila de salarizare si salariul minim.
            X. Autoritatea pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului are urmatoarele responsabilitati:
            1. potrivit pct. 16 din memorandum:
            a) incetarea utilizarii veniturilor din privatizare in calitate de garantie colaterala pentru imprumuturile intreprinderilor de stat;
            2. potrivit pct. 21 din memorandum:
            a) aprobarea bugetelor pe anul 2002 ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor comerciale de stat, care sa prevada o crestere a fondului de salarii cu cel mult 22% comparativ cu fondul de salarii din anul 2001 sau proportional mai putin daca externalizarea este mai mare de 1%, prevazute la pct. IV din anexa C la memorandum (criteriu de performanta structural);
            b) semnarea contractelor colective de munca numai dupa aprobarea bugetelor societatilor de stat, fara ca ele sa prevada in viitor o legatura intre grila de salarizare si salariul minim;
            3. potrivit pct. 30 din memorandum:
            a) anuntarea, pana la sfarsitul lunii februarie 2002, a licitatiei pentru privatizarea B.C.R., inclusiv invitatia pentru prezentarea expresiilor de interes (criteriu de performanta structural);
            b) obtinerea, pana la sfarsitul lunii iunie 2002, a unei oferte ferme din partea unui investitor strategic;
            c) finalizarea, pana la sfarsitul lunii decembrie 2002, a privatizarii B.C.R. prin vanzarea integrala catre un investitor strategic (criteriu de performanta structural);
            4. potrivit pct. 32 din memorandum:
            a) finalizarea transferului SIDEX catre investitor;
            b) privatizarea ALRO si ALPROM pana la sfarsitul lunii martie 2002, intr-o maniera convenita cu Banca Mondiala;
            c) privatizarea a cel putin 4 societati cu mai mult de 1.000 de salariati pana la sfarsitul lunii octombrie 2001, a altor 4 pana la sfarsitul lunii decembrie 2001 si a altor 4 societati pana la sfarsitul lunii martie 2002;
            d) finalizarea procesului de privatizare/lichidare inceput prin PSAL I:
            1) finalizarea vanzarii a 50% din activele CLUJANA pana la sfarsitul anului 2001;
            2) initierea unui proiect de acord de vanzare-cumparare pentru IUG Craiova pana la sfarsitul anului 2001;
            3) initierea implementarii planurilor de restructurare pentru ROMAN, SIDERURGICA si NITRAMONIA, prin:
            3.1) divizarea in entitati viabile si neviabile pana la sfarsitul anului 2001;
            3.2) lichidarea entitatilor neviabile si oferirea spre vanzare a entitatilor viabile in prima jumatate a anului 2002;
            3.3) initierea lichidarii entitatilor viabile care nu au fost inca vandute, pana la sfarsitul anului 2002, tinandu-se seama si de faptul ca in addendumul la Memorandumul de finantare RICOP termenul de implementare a masurilor avute in vedere in planul de restructurare este 31 martie 2002;
            e) initierea procedurilor legale de lichidare a cel putin 15 societati neviabile (cu arierate mai mari de 50% din active) pana la sfarsitul lunii octombrie si a altor 20 pana la sfarsitul anului 2001 (obiectiv structural);
            f) depasirea tintelor convenite cu Banca Mondiala prin PSAL II si realizarea tuturor privatizarilor intr-o maniera transparenta si in conformitate cu standardele internationale;
            g) stabilirea de catre Guvern a datoriilor catre buget, inclusiv a penalitatilor, care vor fi sterse la momentul privatizarii societatilor si anuntarea anticipata a sumelor respective care vor fi incluse in documentele de licitatie; 5. respectarea plafoanelor trimestriale pentru arieratele intreprinderilor de stat monitorizate catre bugetul general consolidat, prevazute la pct. V din anexa C la memorandum;
            6. respectarea limitelor minime pentru ratele de incasari agregate cumulate ale DISTRIGAZ SUD, DISTRIGAZ NORD si TERMOELECTRICA, prevazute la pct. VI din anexa C la memorandum.
            XI. Ministerul Finantelor Publice are urmatoarele responsabilitati:
            1. potrivit pct. 7 din memorandum:
            a) implementarea de masuri corective, inclusiv de masuri suplimentare de restrictionare a politicii fiscale, la momentul rectificarii bugetului pe anul 2002, in cazul in care se inregistreaza o degradare a contului curent;
            2. potrivit pct. 8 din memorandum:
            a) limitarea stricta a conversiei creantelor din contul garantiilor executate in actiuni la legi speciale referitoare la pregatirea pentru privatizare a societatilor;
            3. potrivit pct. 9 din memorandum:
            a) atingerea tintei de deficit pe anul 2001 de 3,5% din PIB, inclusiv a tintelor trimestriale de deficit, prevazute la pct. III din anexa C la memorandum, prin aprobarea de plafoane de cheltuieli pe lunile noiembrie si decembrie 2001, care pot fi mai mici decat cele aprobate prin rectificarea bugetului pe anul 2001, in functie de realizarea veniturilor bugetului general consolidat;
            4. potrivit pct. 11 din memorandum:
            a) includerea in bugetul pe anul 2002 a posibilitatii ca Guvernul sa aprobe plafoane de cheltuieli lunare pentru bugetul de stat in a doua jumatate a anului, care pot fi mai mici decat cheltuielile din buget;
            5. potrivit pct. 12 din memorandum:
            a) abrogarea O.G. 75/1999 privind constituirea Fondului special de sustinere a invatamantului de stat, cu modificarile ulterioare;
            b) modificarea prevederilor O.U.G. 102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, cu modificarile si completarile ulterioare, in sensul reducerii cu un punct procentual a contributiei pentru persoanele cu handicap;
            c) initierea unui nou proiect de lege a impozitului pe profit, care sa prevada unificarea reglementarilor existente in alte legi si eliminarea facilitatilor fiscale distorsionante;
            d) modificarea prevederilor referitoare la reducerile si exceptarile de impozit pe profit din Legea 133/1999 privind stimularea intreprinzatorilor privati pentru infiintarea si dezvoltarea intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, pana la sfarsitul lunii decembrie 2001 (obiectiv structural), si a prevederilor privind reducerea impozitului pe profit din O.G. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prin acordarea unui credit fiscal de 20% din valoarea investitiei;
            e) reglementarea cresterii in mod gradual a cotei de impozit pe profit aferente activitatilor de export catre cota standard, cu o prima crestere de la 5% la 6% in anul 2002;
            f) initierea unui nou proiect de lege privind T.V.A., care sa prevada:
            1) reducerea substantiala a numarului scutirilor si operatiunilor cu cota zero de T.V.A.;
            2) limitarea legaturii automate dintre scutirea de taxe vamale si scutirea de T.V.A. la bunurile si serviciile importate de sectorul bugetar, la programele de sanatate si alte programe sociale;
            3) reducerea intarzierilor in rambursarile de T.V.A. la nu mai mult de 30 de zile;
            4) introducerea, ca o masura tranzitorie, a unui sistem uniform de suspendare a platii T.V.A. pentru bunurile de investitii, care va inlocui scutirile si exceptarile de T.V.A. pentru bunurile de investitii prevazute de alte legi;
            5) eliminarea scutirilor de T.V.A. si de taxe vamale pentru importurile de materii prime prevazute de Leg nr. 133/1999;
            6) amanarea reducerii cotei de T.V.A. pana in 2003-2004;
            7) reglementarea tuturor exceptarilor de taxe vamale in mod exclusiv prin tariful vamal si acordarea lor pe baze uniforme pentru toti agentii economici;
            8) amanarea reformei impozitului pe venit, inclusiv reducerea cotelor sau modificarea transelor de venituri;
            9) initierea unui nou proiect de lege privind accizele, care sa prevada;
            9.1) codificarea impozitarii prin accize;
            9.2) cresterea cotelor in mod gradual catre standardele UE;
            10) consolidarea administratiei fiscale prin cresterea cu 500 a numarului inspectorilor fiscali in anul 2002; 6. potrivit pct. 13 din memorandum:
            a) reducerea, in termeni reali, a subventiilor de la bugetele locale, concomitent cu reducerea corespunzatoare a sumelor defalcate din impozitul pe venit de la bugetul de stat catre bugetele locale, ca urmare a reformelor in sectorul energiei termice;
            b) neacordarea de tichete de masa angajatilor din sectorul bugetar in anul 2002;
            7. potrivit pct. 16 din memorandum:
            a) respectarea plafonului global pentru garantiile guvernamentale interne, astfel cum sunt stabilite la pct. VII din anexa C la memorandum;
            8. potrivit pct. 17 din memorandum:
            a) limitarea finantarii externe nete a bugetului la 1,8% din PIB in anul 2002;
            9. potrivit pct. 19 din memorandum:
            a) initierea unui proiect de act normativ cu privire la amendarea sistemului de impozitare in sectorul petrolier si al gazelor naturale, pe baza asistentei tehnice finantate printr-un imprumut al Bancii Mondiale;
            10. potrivit pct. 20 din memorandum:
            a) monitorizarea lunara de catre Ministerul Finantelor Publice a nivelului arieratelor, creantelor si fondului de salarii pentru 86 de intreprinderi mari de stat;
            11. potrivit pct. 26 din memorandum:
            a) sistarea in anul 2001 a emisiunii de obligatiuni cu garantia statului pe piata internationala;
            12. potrivit pct. 27 din memorandum:
            a) limitarea contractarii si garantarii de catre stat a noi imprumuturi externe neconcesionale pe termen mediu si lung la 2.800 milioane USD in anul 2001, din care nu mai mult de 300 milioane USD cu scadente intre 1 si 3 ani (excluzand noile imprumuturi pentru TERMOELECTRICA);
            b) limitarea noilor garantii din afara bugetului de la creditori privati la 165 milioane USD pentru anul 2001 (excluzand noile imprumuturi pentru TERMOELECTRICA, DISTRIGAZ NORD si DISTRIGAZ SUD);
            c) limitarea la 400 milioane USD a imprumuturilor contractate de sau pentru TERMOELECTRICA in plus fata de sumele imprumutate pana la sfarsitul lunii mai 2001;
d) sistarea in anul 2001 a contractarii direct de catre intreprinderile de stat a imprumuturilor externe, in urma plasarii emisiunii de euroobligatiuni pentru PETROM;
            e) initierea proiectului de act normativ privind plafonul datoriei externe pentru anul 2002, care sa prevada limitarea contractarii si garantarii de catre stat a noi imprumuturi pe termen mediu si lung la 3.400 milioane USD (respectarea plafoanelor trimestriale), din care nu mai mult de 100 milioane USD reprezentand garantii pentru unitati nebugetare;
            f) limitarea in cadrul acestor plafoane a imprumuturilor cu scadente de 1 pana la 3 ani la 600 milioane USD, din care nu mai mult de 20 milioane USD pentru unitati nebugetare (exclusiv TERMOELECTRICA, DISTRIGAZ NORD SI DISTRIGAZ SUD);
            g) incetarea contractarii/garantarii de noi instrumente de indatorare care au incorporate clauze de "put option";
            h) asigurarea unui grafic relativ constant pentru serviciul datoriei publice;
            i) initierea unui proiect de act normativ in vederea intaririi mecanismului de control preventiv din cadrul Ministerului Finantelor Publice si a imbunatatirii sistemului de raportare a tragerilor din credite externe pe baza raportarilor de la creditori;
            j) respectarea plafoanelor pentru preluarea datoriilor intreprinderilor fata de banci la bugetul general consolidat si emiterea de garantii guvernamentale interne pentru creditele bancare acordate intreprinderilor, prevazute la pct. VIII din anexa C la memorandum;
            13. potrivit pct. 31 din memorandum:
            a) respectarea programului convenit cu UE pentru implementarea planului de restructurare a C.E.C. in vederea pregatirii bancii pentru privatizare si elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru a concentra din nou activitatea EXIMBANK pe promovarea exporturilor si importurilor, cu incheierea activitatilor sale bancar-comerciale;
14. potrivit pct. 32 din memorandum:
            a) stabilirea de catre Guvern a sumei datoriilor catre buget, inclusiv penalitatile, care va fi stearsa la momentul privatizarii si transferarii catre investitor, a societatilor si anuntarea anticipata a sumei respective care va fi inclusa in documentele de licitatie;
15. potrivit pct. 34 din memorandum:
            a) neacumularea de arierate la plati externe (criteriu de performanta);
16. potrivit pct. III din anexa C la memorandum:
            a) ajustarea plafoanelor trimestriale de deficit, in sensul reducerii cu diferenta nerealizata, fata de tintele trimestriale, a veniturilor din privatizare;
            17. potrivit pct. VI din anexa C la memorandum:
            a) colectarea datelor privind incasarile agregate cumulate ale DISTRIGAZ SUD, DISTRIGAZ NORD si TERMOELECTRICA si raportarea lor lunar Fondului Monetar International.
            XII. Ministerul Industriei si Resurselor are urmatoarele responsabilitati:
            1. potrivit pct. 19 din memorandum:
            a) initierea unui proiect de act normativ care sa prevada (criteriu de performanta structural):
            1) ajustarea pretului national de referinta pentru energia termica la 1 ianuarie si 1 aprilie 2002, astfel incat acesta sa se mentina la nivelul de 15,4 USD/Gcal;
            2) cresterea pretului national de referinta pentru energia termica la 20 USD/Gcal de la 1 iulie 2002;
            3) cresterea gradului de colectare la 100% pentru livrarile de la TERMOELECTRICA la societatea comerciala de distributie ELECTRICA, pana la 30 octombrie 2001, si mentinerea la acest nivel in fiecare dintre lunile urmatoare;
            b) initierea unui proiect de act normativ care sa prevada (criteriu de performanta structural):
            1) ajustarea pretului uniform la gazele naturale, la inceputul fiecarui trimestru, incepand cu 1 octombrie 2001, in vederea mentinerii acestuia la nivelul de 82,5 USD/ 1.000 Nm3;
            2) cresterea pretului uniform la gazele naturale la cel putin 90 USD/1.000 Nm3 la 1 ianuarie 2003, pentru a-l apropia de paritatea pretului de import;
            3) elaborarea metodologiei privind noul tarif pentru gazele naturale, care va conduce la diferentierea preturilor pentru utilizatorii casnici si cei industriali;
c) formarea de grupuri de lucru speciale la nivelul DISTRIGAZ SUD si DISTRIGAZ NORD care sa fie responsabile de imbunatatirea incasarilor si reducerea arieratelor de la cei mai mari 20 de rau-platnici;
            d) prezentarea lunar catre FMI si Banca Mondiala de raportari cu privire la implementarea masurilor de imbunatatire a incasarilor (obiectiv structural);
            e) elaborarea de instructiuni pentru managementul societatilor de stat care furnizeaza servicii publice, privind utilizarea ca metode de plata a acreditivului, contului escrow, platii la livrare, precum si apelarea la deconectari ca metode de imbunatatire a incasarilor si interzicerea interventiilor politice in favoarea societatilor rau-platnice;
            f) accelerarea procesului de privatizare a societatilor DISTRIGAZ SUD si DISTRIGAZ NORD:
            1) angajarea, pana la sfarsitul lunii februarie 2002, a unui consultant pentru privatizare;
            2) aprobarea, pana la sfarsitul lunii iunie 2002, a strategiei de privatizare pentru ambele societati;
            3) anuntarea, pana la sfarsitul lunii septembrie 2002, a licitatiei internationale pentru vanzarea catre un investitor strategic;
            g) privatizarea a doua societati de distributie a energiei electrice:
            1) convenirea, pana la sfarsitul anului 2001, cu Banca Mondiala si UE, a strategiei de privatizare;
            2) organizarea, pe parcursul anului 2002, a unei licitatii internationale pentru vanzarea catre un investitor strategic;
            3) finalizarea privatizarii, avandu-se in vedere si conditionalitatile prevazute in cele doua programe PHARE aflate in derulare:
            a) RO.9805010301 - Privatizarea in sectorul de distributie a energiei electrice, respectiv realizarea de progrese satisfacatoare in privatizarea a doua societati de distributie a energiei electrice (Constanta si Timisoara);
            b) RO.0005.01 - Liberalizarea sectorului energetic;
            2. potrivit pct. 20 din memorandum:
            a) reducerea arieratelor si creantelor, in termeni nominali, la sfarsitul anului 2001 comparativ cu sfarsitul lunii iunie 2001, excluzand efectele reesalonarii; 3. potrivit pct. 21 din memorandum:
            a) concedierea, pana la sfarsitul anului 2001, a aproximativ 5.213 salariati din 8 societati producatoare de pierderi din sectorul industrial, externalizarea a 3.724 de pozitii si eliminarea a 500 de posturi ca rezultat al schimbarii locului de munca si al pensionarii;
            b) acordarea a jumatate din primele aferente lunii decembrie 2001 in 11 societati cu aproximativ 116.000 de angajati;
            c) aprobarea bugetelor pe anul 2002 ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor comerciale de stat, care sa prevada o crestere a fondului de salarii cu cel mult 22% comparativ cu fondul de salarii din anul 2001 sau proportional mai putin daca externalizarea este mai mare de 1%, prevazute la pct. IV din anexa C la memorandum;
            d) semnarea pactului social cu sindicatele si cu alti parteneri, in concordanta cu programul de limitare a cresterilor salariale si de reducere a personalului in intreprinderile de stat;
            e) semnarea contractelor colective de munca numai dupa aprobarea bugetelor societatilor de stat, fara ca ele sa prevada in viitor o legatura intre grila de salarizare si salariul minim;
            4. respectarea plafoanelor trimestriale pentru fondurile de salarii agregate ale intreprinderilor de stat monitorizate, prevazute la pct. IV din anexa C la memoradum;
            5. respectarea plafoanelor trimestriale pentru arieratele intreprinderilor de stat monitorizate catre bugetul general consolidat, prevazute la pct. V din anexa C la memorandum;
            6. respectarea limitelor minime pentru ratele de incasari agregate cumulate ale DISTRIGAZ SUD, DISTRIGAZ NORD si TERMOELECTRICA, prevazute la pct. VI din anexa C la memorandum.
            XIII. Ministerul Lucrarilor Publice, Transporturilor si Locuintei are urmatoarele responsabilitati:
            1. potrivit pct. 20 din memorandum:
            a) reducerea arieratelor si creantelor, in termeni nominali, la sfarsitul anului 2001 comparativ cu sfarsitul lunii iunie 2001, excluzand efectele reesalonarii;
            2. potrivit pct. 21 din memorandum:
            a) aprobarea bugetelor pe anul 2002 ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor comerciale de stat, care sa prevada o crestere a fondului de salarii cu cel mult 22% comparativ cu fondul de salarii din anul 2001 sau proportional mai putin daca externalizarea este mai mare de 1%, prevazute la pct. IV din anexa C la memorandum (criteriu de performanta structural);
            b) semnarea pactului social cu sindicatele si cu alti parteneri, in concordanta cu programul de limitare a cresterilor salariale si de reducere a personalului in intreprinderile de stat;
            c) semnarea contractelor colective de munca numai dupa aprobarea bugetelor societatilor de stat, fara ca ele sa prevada in viitor o legatura intre grila de salarizare si salariul minim;
            d) respectarea plafoanelor trimestriale pentru fondurile de salarii agregate ale intreprinderilor de stat monitorizate, prevazute la pct. IV din anexa C la memorandum;
            e) respectarea plafoanelor trimestriale pentru arieratele intreprinderilor de stat monitorizate catre bugetul general consolidat, prevazute la pct. V din anexa C la memorandum.
            XIV. Ministerul Culturii si Cultelor, Ministerul Educatiei si Cercetarii, Ministerul Justitiei, Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei au urmatoarele responsabilitati:
            1. potrivit pct. 21 din memorandum:
            a) aprobarea bugetelor pe anul 2002 ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor comericale de stat, care sa prevada cresterea fondului de salarii cu cel mult 22% comparativ cu fondul de salarii din anul 2001 sau proportional mai putin daca externalizarea este mai mare de 1%, prevazute la pct. IV din anexa C la memorandum;
            b) semnarea contractelor colective de munca, numai dupa aprobarea bugetelor societatilor de stat, fara ca ele sa prevada in viitor o legatura intre grila de salarizare si salariul minim.
            XV. Atributii comune tuturor ordonatorilor principali de credite bugetare:
            1. potrivit pct. 7 din memorandum:
            a) implementarea de masuri corective, inclusiv de masuri suplimentare de restrictionare a politicii fiscale, la momentul rectificarii bugetului pe anul 2002, in cazul in care se inregistreaza o degradare a contului curent;
            2. potrivit pct. 9 din memorandum:
            a) atingerea tintei de deficit pe anul 2001 de 3,5% din PIB, inclusiv a tintelor trimestriale de deficit, prevazute la pct. II din anexa C la memorandum, prin aprobarea de plafoane de cheltuieli pe lunile noiembrie si decembrie 2001 care pot fi mai mici decat cele aprobate prin rectificarea bugetului pe anul 2001, in functie de realizarea veniturilor bugetului general consolidat;
            3. potrivit pct. 13 din memorandum:
            a) neacordarea de tichete de masa angajatilor din sectorul bugetar in anul 2002.