MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr.  36        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.316/2001. - Hotărâre privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de desfăsurarea primei etape a Programului EU – România

 

1.335/2001. - Hotărâre privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului unui utilaj de igienizare si ecologizare a plajelor

 

1.336/2001. - Hotărâre privind domeniile si specializările de referintă din învătământul universitar

 

1.337/2001. - Hotărâre pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

 

1.363/2001. - Hotărâre privind aprobarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti pentru activitătile specifice desfăsurate de Ministerul Turismului prin birourile de promovare si informare turistică din străinătate

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea cheltuielilor ocazionate de desfăsurarea primei etape a Programului EU – România

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 21 lit. a) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă cheltuielile aferente desfăsurării primei etape a Programului EU – România, în sumă totală de 977.500.000 lei, 16.000 mărci germane, 500 dolari S.U.A., care se suportă din bugetul Ministerului Turismului pe anul 2002, conform devizului prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Pentru acoperirea cheltuielilor prevăzute la art. 1 se suplimentează bugetul Ministerului Turismului pe anul 2002 la capitolul 69.01 “Alte actiuni economice”, titlul “Cheltuieli materiale si servicii”, cu suma de 1.225.000 mii lei din Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002.

Cu sumele rămase neutilizate se întregeste, până la data de 15 februarie 2002, Fondul de rezervă bugetară la dispozitia Guvernului pe anul 2002.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul si în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.316.


*) Anexa se comunică persoanelor juridice interesate.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plata taxelor vamale a importului unui utilaj de igienizare si ecologizare a plajelor

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 7 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 102/1994, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă scutirea de la plata taxelor vamale a importului unui utilaj de igienizare si ecologizare a plajelor, încadrat la pozitia tarifară nr. 84.79.10.00 – “Masini si aparate pentru lucrări publice, constructii sau activităti similare”, în limita unui contingent valoric de 44.000 euro, în conditiile art. 7 lit. d) din Ordonanta Guvernului nr. 26/1993 privind Tariful vamal de import al României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 102/1994, cu modificările si completările ulterioare.

            Art. 2. - Administrarea contingentului valoric se efectuează prin licentă de import eliberată de Ministerul Afacerilor Externe, cu avizul Ministerului Apelor si Protectiei Mediului.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apelor si protectiei mediului,

Aurel Constantin Ilie

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.335.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind domeniile si specializările de referintă din învătământul universitar

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 60 alin. (4) din Legea învătământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările si completările ulterioare,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Art. 1. - (1) Se aprobă Nomenclatorul domeniilor si specializărilor de referintă din învătământul universitar de lungă durată, prevăzut în anexa nr. 1.

            (2) Se aprobă Nomenclatorul domeniilor si specializărilor de referintă din învătământul universitar de scurtă durată, prevăzut în anexa nr. 2.

            Art. 2. - (1) Institutiile de învătământ superior propun si transmit Ministerului Educatiei si Cercetării si Consiliului National de Evaluare Academică si Acreditare corespondenta dintre specializările în functiune - acreditate sau cu autorizare de functionare provizorie - si specializările de referintă, în sensul adoptării titulaturii specializărilor de referintă, în termen de o lună de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

            (2) Specializările cu denumirile de referintă, acreditate sau cu autorizare de functionare provizorie, vor fi aprobate de Guvern si vor intra în vigoare începând cu anul universitar 2002-2003, la anul întâi de studii si, după caz, la ceilalti ani de studii.

            (3) În cadrul unei specializări o institutie de învătământ superior poate organiza directii de studiu, prin discipline optionale.

            Art. 3. - Institutiile de învătământ superior pot propune noi specializări, în conformitate cu prevederile Legii nr. 88/1993 privind acreditarea institutiilor de învătământ superior si recunoasterea diplomelor, republicată.

            Art. 4. - Pentru lărgirea competentelor absolventilor institutiile de învătământ superior pot organiza specializări duble, în conditiile legii. Totodată acestea pot organiza programe de studiu complementare.

            Art. 5. - (1) O specializare dublă se poate organiza astfel încât raportul dintre orele atribuite, prin planul de învătământ, disciplinelor care definesc cele două specializări componente să fie cuprins între 1 si 1,25.

            (2) Disciplinele unui program de studiu complementar se pot introduce în planul de învătământ al unei specializări sau specializări duble, cu un volum de ore de maximum 10% din volumul total de ore aferent specializării sau specializării duble în cauză.

            (3) Planurile de învătământ se elaborează astfel încât:

             a) în cadrul unei specializări sau specializări duble să se asigure si însusirea de către studenti a cel putin unei limbi străine;

            b) printr-un program de studiu complementar să se asigure lărgirea competentelor profesionale ale absolventilor, inclusiv însusirea unei limbi străine dintre cele oficiale în Uniunea Europeană, alta decât cea studiată în cadrul specializării sau specializării duble.

            Art. 6. - În termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Ministerul Educatiei si Cercetării va emite norme metodologice de aplicare a prevederilor acesteia.

            Art. 7. - Anexele nr. 1 si 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.336.

 

ANEXA Nr. 1*)

 

NOMENCLATORUL

domeniilor si specializarilor de referinta din invatamantul

universitar de lunga durata

 

Domeniile de stiinta, arta, cultura

Domeniul

Specializarea

00

01

02

Stiinte exacte 

 

MATEMATICA

• Matematica

• Matematica-mecanica

• Matematici aplicate

  

FIZICA

• Fizica

• Fizica medicala

• Biofizica

• Fizica tehnologica     

 

CHIMIE INFORMATICA

• Chimie

• Biochimie tehnologica

• Chimia mediului

• Radiochimie

• Informatica

• Informatica economica         

Stiinte ale vietii  si pamantului

BIOLOGIE

• Biologie

• Biochimie

• Ecologie si protectia mediului

• Biologia aplicata in agricultura

   

GEOGRAFIE

• Geografie

• Planificare teritoriala

• Geografia turismului

• Geografia mediului        

 

GEOLOGIE

• Geologie

• Geofizica

• Geochimie             

Stiinte umaniste

FILOSOFIE

• Filosofie

 

FILOLOGIE

• Limba si literatura romana

• Limbi si literaturi straine

• Filologie clasica

• Literatura universala si comparata

• Limbi moderne aplicate

• Traducere si interpretare

• Bibliologie si Biblioteconomie                     

 

ISTORIE

• Istorie

• Istoria artei

• Arheologie

• Arhivistica si Muzeologie

• Arhivistica si Istorie           

STIINTE ALE EDUCATIEI

PSIHOLOGIE

• Psihologie

• Pedagogie

• Psihopedagogie speciala         

Teologie

TEOLOGIE

• Teologie*) pastorala

• Teologie*) didactica  (Teologia*) se refera, dupa caz, la: Teologia ortodoxa, Teologie greco-catolica, Teologie romano-catolica, Teologie protestanta,  Teologie baptista etc.)

Stiinte sociale si politice    

SOCIOLOGIE

• Sociologie

• Politici sociale

• Antropologie

• Etnologie      

 

ASISTENTA SOCIALA

• Asistenta sociala         

 

STIINTE POLITICE

• Stiinte politice          

 

RELATII INTERNATIONALE

• Relatii internationale si studii europene   

          

STIINTE ADMINISTRATIVE

• Administratie publica     

 

STIINTE ALE COMUNICARII

• Jurnalism

• Comunicare sociala si relatii publice

• Comunicare sociala-informatii

• Psihosociologie-informatii

 Stiinte juridice

DREPT

• Drept

• Drept comunitar   

 Stiinte economice

ECONOMIE

• Economie generala

• Economia comertului, turismului si serviciilor

• Economie agroalimentara

• Economia intreprinderii

• Economia mediului

• Merceologie

• Administratia afacerilor    

 

CIBERNETICA SI STATISTICA ECONOMICA

• Cibernetica economica

• Statistica si previziune economica    

 

FINANTE

• Finante si Banci          

 

CONTABILITATE

- Contabilitate si informatica de gestiune    

 

RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

• Relatii economice internationale            

 

MANAGEMENT

• Management                

 

MARKETING

• Marketing

Stiinte agricole, silvice si zootehnice

AGRICULTURA

• Agricultura

• Stiintele solului

• Montanologie                

 

HORTICULTURA 

• Horticultura

• Peisagistica

 

SILVICULTURA

• Silvicultura

• Exploatari forestiere        

 

ZOOTEHNIE

• Zootehnie

• Piscicultura  

 

BIOTEHNOLOGII

• Inginerie genetica in agricultura

• Biotehnologii agricole

• Biotehnologii medical-veterinare

Stiinte medicale

MEDICINA

• Medicina generala

• Fiziokinetoterapie       

 

STOMATOLOGIE

• Stomatologie              

 

FARMACIE

• Farmacie

 

MEDICINA VETERINARA

• Medicina veterinara       

Arhitectura si urbanism

ARHITECTURA

• Arhitectura

• Design interior               

 

URBANISM

• Urbanism

Arte

ARTE PLASTICE SI DECORATIVE

• Arte plastice

• Arte decorative

• Design

• Conservare si restaurare

• Pedagogie-arte plastice si decorative              

 

MUZICA

• Artele spectacolului muzical

• Muzicologie

• Compozitie muzicala

• Interpretare muzicala

• Pedagogie muzicala           

 

TEATRU

• Artele spectacolului de teatru

• Teatrologie

• Scenografie    

          

CINEMATOGRAFIE SI MEDIA

• Fotografie, cinematografie, media

• Filmologie                

Educatie fizica si sport

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

• Educatie fizica si sport

• Kinetoterapie    

Stiinte ingineresti

GEOLOGIE TEHNICA

• Geologie tehnica

• Geologie miniera

• Geologie petroliera     

 

MINE

• Inginerie miniera

• Prepararea substantelor minerale utile

• Topografie miniera

          

PETROL SI GAZE

• Inginerie de petrol si gaze

• Transportul, depozitarea si distributia hidrocarburilor 

 

GEODEZIE

• Geodezie

• Cadastru

• Topogeodezie si automatizarea asigurarii topogeodezice 

 

INGINERIE CIVILA

• Constructii civile, industriale si agricole

• Cai ferate, drumuri si poduri

• Constructii si fortificatii

• Constructii    hidrotehnice

• Constructii miniere

• Inginerie sanitara si protectia mediului

• Imbunatatiri funciare si dezvoltare rurala

• Inginerie civila

• Inginerie urbana si dezvoltare regionala   

 

INSTALATII

• Instalatii pentru constructii

• Instalatii si echipamente pentru protectia atmosferei

• Instalatii pentru constructii - pompieri  

 

GENIU

• Masini si utilaje de geniu

• Sisteme pentru baraje de mine, distrugeri si mascare       

 

INGINERIE AEROSPATIALA

• Constructii aerospatiale

• Sisteme de propulsie

• Echipamente  si instalatii de bord

• Aeronave si motoare de aviatie

• Echipamente si instalatii de aviatie        

 

INGINERIE NAVALA SI NAVIGATIE

• Constructii navale

• Instalatii si echipamente navale         

• Navigatie si transport maritim              

 

INGINERIE MECANICA

• Autovehicule rutiere

• Material rulant de cale ferata

• Masini si echipamente termice

• Masini si sisteme hidraulice si pneumatice

• Mecanica fina

• Masini si echipamente miniere      

• Inginerie mecanica

• Masini si instalatii pentru agricultura si industria alimentara

• Utilaje petroliere si petrochimice    

• Utilaje pentru transportul si depozitarea hidrocarburilor     

• Utilaje si instalatii de proces

• Utilaje pentru constructii  

• Ingineria si managementul resurselor tehnologice in constructii

• Utilaje pentru textile si pielarie

• Utilaje si instalatii portuare

• Blindate, automobile si tractoare         

 

INGINERIA TRANSPORTURILOR  

• Ingineria transporturilor

• Ingineria sistemelor de circulatie

 

INGINERIA MATERIALELOR

• Ingineria materialelor

• Ingineria proceselor metalurgice

• Ingineria procesarii materialelor

 

INGINERIE INDUSTRIALA

• Tehnologia constructiilor de masini

• Masini si sisteme de productie

• Utilajul si tehnologia sudarii

• Utilaje pentru prelucrari la cald

• Design industrial        

 

INGINERIA LEMNULUI

• Prelucrarea lemnului

• Mobila si produse finite din lemn      

 

MECATRONICA

• Mecatronica

• Roboti industriali            

 

INGINERIA SISTEMELOR SI CALCULATOARELOR

• Automatica

• Calculatoare

• Sisteme si echipamente de automatizare a conducerii organizatiilor militare

• Automatizarea conducerii actiunilor de lupta               

 

INGINERIE ENERGETICA

• Electroenergetica

• Hidroenergetica

• Termoenergetica

• Energetica nucleara

• Energetica industriala       

 

INGINERIE ELECTRONICA

• Electronica

• Telecomunicatii

• Microtehnologii

• Telecomenzi si electronica in transporturi

• Echipamente si sisteme electronice militare

• Transmisiuni

 

INGINERIE CHIMICA

• Ingineria si chimia substantelor anorganice

• Ingineria si chimia substantelor organice

• Ingineria si chimia compusilor macromoleculari

• Stiinta si ingineria materialelor oxidice     

• Inginerie chimica

• Inginerie biochimica

• Ingineria si tehnologia fabricatiei hartiei

• Tehnologia chimica a produselor din piele si inlocuitori

• Tehnologie chimica textila   

• Chimie alimentara

• Prelucrarea petrolului, petrochimie si carbochimie

• Chimie militara

 

INGINERIA PRODUSELOR TEXTILE SI DIN PIELE          

• Tehnologii textile

• Tehnologia tricotajelor si confectiilor

• Tehnologia confectiilor din piele si inlocuitori              

 

INGINERIE ALIMENTARA

• Ingineria produselor alimentare

• Tehnologia prelucrarii produselor agricole

• Extracte si aditivi naturali alimentari

• Controlul si expertiza produselor alimentare

 

STIINTE APLICATE

• Inginerie fizica

• Inginerie matematica

• Informatica industriala

• Inginerie medicala

• Biotehnologii industriale    

           

INGINERIE

ECONOMICA

• Inginerie economica industriala

• Inginerie economica in domeniul mecanic

• Inginerie economica in domeniul electric, electronic si energetic

• Inginerie economica in industria chimica si de materiale

• Inginerie economica in constructii    

• Inginerie economica in agricultura

• Inginerie si management agroturistic

• Exploatari portuare            

 

INGINERIA MEDIULUI

• Ingineria si protectia mediului in industrie

• Ingineria si protectia mediului in agricultura

• Ingineria sistemelor biotehnice si ecologice     

Stiinte militare

INGINERIE DE ARMAMENT, RACHETE SI MUNITII

• Armament, aparatura artileristica si sisteme de conducere a focului

• Munitii, rachete, explozivi si pulberi

• Armament, rachete, munitii de aviatie si sisteme de salvare

 

STIINTE MILITARE

• Conducere interarme forte terestre

• Conducere interarme forte aeriene

• Conducere interarme forte navale

• Conducere logistica

• Management economico-financiar

• Managementul organizatiei    


*) Anexa nr. 1 este reprodusă în facsimil.

 

ANEXA Nr. 2*)

 

 

NOMENCLATORUL

domeniilor si specializarilor de referinta din invatamantul

universitar de scurta durata

 

Domeniile de stiinta,

arta, cultura

Domeniul

Specializarea

00

01

02

  Stiinte exacte

FIZICA

• Fizica mediului           

 

INFORMATICA

• Informatica

• Prelucrarea informatica a datelor economice     

Stiinte ale vietii si pamantului

GEOGRAFIE

• Cartografie

• Hidrologie si meteorologie

• Activitati turistice 

Stiinte umaniste 

FILOLOGIE

• Arhivistica

• Birotica

• Biblioteconomie    

 

ISTORIE

• Conservarea patrimoniului arheologic si muzeal

• Muzeologie   

 

PEDAGOGIE

• Institutori - invatamant prescolari

• Institutori - invatamant primar

• Pedagogie speciala               

Stiinte sociale si politice

ASISTENTA SOCIALA

• Asistenta sociala         

 

ADMINISTRATIE

• Administratie publica locala                

Stiinte economice

ECONOMIE

• Economia intreprinderii

• Economia comertului

 

FINANTE

• Gestiune bancara          

 

CONTABILITATE

• Contabilitate             

 

RELATII ECONOMICE INTERNATIONALE

• Comert exterior           

 

MANAGEMENT

• Management                

Stiinte agricole si silvice

AGRICULTURA

• Protectia plantelor        

 

HORTICULTURA

• Legumicultura si floricultura

• Pomicultura si viticultura

• Tehnologia vinului si produselor derivate

• Peisagistica      

 

SILVICULTURA

• Tehnica culturilor silvice

• Tehnologii de exploatare forestiera

• Cinegetica     

 

ZOOTEHNIE 

• Cresterea animalelor

• Tehnologii piscicole  

Stiinte medicale

MEDICINA   

• Laborator clinic

• Radiologie si imagistica

• Urgente medico-chirurgicale         

 

STOMATOLOGIE

• Tehnica dentara           

 

FARMACIE

• Tehnica farmaceutica       

 

MEDICINA VETERINARA  

• Igiena si laborator veterinar

• Clinica si farmacie veterinara

• Tehnica veterinara

Arhitectura si urbanism

ARHITECTURA 

• Conservare si restaurare  

• Arhitectura cladirilor

• Arhitectura de interior si mobilier  

 

URBANISM

• Urbanism  

Arte

ARTE PLASTICE SI DECORATIVE

• Pedagogie-arte plastice si decorative       

 

MUZICA    

• Interpretare muzicala

• Pedagogie muzicala  

 

EDUCATIE FIZICA SI SPORT

• Educatie fizica si sport

• Maestrie sportiva si acrobatica              

Stiinte

ingineresti

MINE     

• Topografie miniera        

 

PETROL SI GAZE

• Foraj si extractie

• Exploatarea si valorificarea gazelor naturale  

 

GEODEZIE   

• Topografie

• Cadastru     

 

CONSTRUCTII 

• Tehnologia constructiilor

• Lucrari edilitare

• Cai ferate si  lucrari de arta

• Drumuri si poduri

• Constructii si lucrari hidrotehnice

• Organizarea si economia constructiilor

• Amenajarea teritoriului agricol

 

INSTALATII

• Instalatii                

 

NAVE SI NAVIGATIE

• Constructii si montaje nave

• Navigatie transport fluvial si maritim

• Navigatie si exploatarea navei      

 

MECANICA INDUSTRIALA

• Automobile

• Microtehnica si optica

• Optometrie

• Exploatarea fermelor agricole

• Mecanizarea constructiilor

• Exploatare masinilor si utilajelor

• Exploatarea utilajelor petroliere si petrochimice

• Exploatarea masinilor textile

• Exploatarea echipamentelor turistice    

 

TEHNOLOGIA TRANSPORTURILOR

• Trafic urban

• Tehnologia transporturilor       

 

TEHNOLOGII MATERIALE

• Tehnologii metalurgice

• Controlul proceselor metalurgice     

• Materiale si defectoscopie

• Tehnologii in industria extractiva   

• Tehnologia prelucrarii materialelor

• Tehnologii de mecanica fina

• Organizarea si gestiunea productiei

• Design industrial  

 

INDUSTRIA LEMNULUI

• Tehnologia prelucrarii lemnului             

 

AUTOMATIZARI SI TEHNICA DE CALCUL

• Automatizari

• Tehnica de calcul            

 

ELECTROTEHNICA

• Masini si aparate electrice

• Controlul calitatii in metrologie 

 

 

ELECTROMECANICA

• Electromecanica

• Electromecanica navala

• Exploatarea motoarelor in transporturi

• Tehnica medicala si exploatarea aparaturii medicale

• Echipamente electrocasnice                

 

ENERGETICA

• Transportul si distributia energiei electrice

• Energetica industriala

• Centrale termice si hidroelectrice

 

 

ELECTRONICA

• Electronica aplicata

• Comunicatii si exploatare postala

• Tehnologii audio, video si multimedia

 

CHIMIE INDUSTRIALA

• Tehnologia materialelor de constructii

• Tehnici de laborator

• Tehnologie chimica

• Tehnici poligrafice

• Tabacarie

• Finisare chimica textila   

 

TEXTILE SI PIELARIE

• Tehnologia tricoturilor si confectiilor textile

• Tehnologia firelor si tesaturilor

• Tehnologia confectiilor din piele      

 

INDUSTRIA ALIMENTARA

• Tehnologia produselor alimentare

• Managementul prelucrarii produselor alimentare  


*) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea Hotărârii Guvernului nr. 261/2001

privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

            Articol unic. - Hotărârea Guvernului nr. 261/2001 privind criteriile si metodologia de încadrare a locurilor de muncă în conditii deosebite, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 114 din 6 martie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică după cum urmează:

            1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:

            “a) prezenta în mediul de muncă a noxelor profesionale fizice constând în zgomot, vibratii, unde electromagnetice, presiune, radiatii ionizante, radiatii calorice, radiatii laser de putere neprotejate, precum si a noxelor profesionale chimice sau biologice, prevăzute în Normele generale de protectie a muncii, care nu respectă limitele admise prevăzute în aceste norme;”.

            2. La articolul 3, după alineatul (4) se introduce alineatul (5) cu următorul cuprins:

            “(5) Determinările de noxe profesionale si expertiza tehnică din punct de vedere al protectiei muncii vor fi efectuate în prezenta reprezentantilor sindicatului sau, după caz, ai salariatilor.”

            3. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

            “Art. 16. - Angajatorii care au locuri de muncă, activităti si categorii profesionale încadrate în grupa I si a II-a de muncă vor face reevaluarea acestora, în vederea încadrării locurilor de muncă în conditii deosebite, respectând dispozitiile prezentei hotărâri, până la data de 30 iunie 2002.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.337.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea numărului de autoturisme si a consumului de carburanti

pentru activitătile specifice desfăsurate de Ministerul Turismului prin birourile de promovare

si informare turistică din străinătate

 

            În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. (3) din Ordonanta Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritătile si institutiile publice,

 

            Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

           

            Art. 1. - (1) Se aprobă detinerea si utilizarea de către Ministerul Turismului a unui autoturism pentru fiecare birou de promovare si informare turistică din străinătate, în vederea desfăsurării activitătilor specifice.

            (2) Pentru autoturismul din dotare nu se asigură si nu se finantează postul de conducător auto.

            Art. 2. - (1) Consumul lunar de carburanti pentru autoturismele din dotarea birourilor de promovare si informare turistică din străinătate este de 150 litri pe autoturism.

            (2) Consumul lunar de carburanti normat poate fi depăsit, dar numai cu încadrarea în consumul anual de carburanti aprobat pentru fiecare autoturism.

            Art. 3. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 504/1995 privind aprobarea parcului auto pentru activitătile specifice desfăsurate de birourile de promovare si informare turistică din străinătate, din subordinea Ministerului Turismului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 154 din 19 iulie 1995.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul turismului,

Matei-Agathon Dan

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.363.