MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 37         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Luni, 21 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

791/2001. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

 

1.134/2001. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

1.333/2001. - Hotărâre privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri

 

1.338/2001. - Hotărâre privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART) si participarea României la Programul TEMPUS III

 

1.340/2001. - Hotărâre privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

 

3. - Hotărâre privind alocarea sumei de 5 miliarde lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, în vederea amenajării imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea - localitatea componentă Troian - pentru folosirea temporară ca locuinte de către familiile sinistrate din orasul Ocnele Mari

 

5. - Hotărâre pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului Energetic National prin retehnologizarea statiei electrice de 400/220 kV Rosiori”, judetul Cluj

 

6. - Hotărâre pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 987/2000 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Apărării Nationale si comasarea prin absorbtie a Complexului Olănesti cu Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

18. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului pentru un Program de cooperare si asistentă bilaterală între Guvernul Republicii Elene si Guvernul României, semnat la Atena la 21 decembrie 2001

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea

Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Art. I. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 41 din 30 ianuarie 2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN), emisă în temeiul art. 1 lit. C pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 31 ianuarie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Se înfiintează Autoritatea Natională de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale, denumită în continuare ANRGN, cu sediul în municipiul Bucuresti, Calea Dorobantilor nr. 30, sectorul 1, institutie publică cu personal itate juridică, aflată în coordonarea Ministerului Industriei si Resurselor.

(2) Finantarea activitătii ANRGN se asigură integral din venituri extrabugetare obtinute din tarife percepute pentru acordarea de autorizatii si licente, servicii, precum si din contributii ale organismelor internationale sau ale agentilor economici, potrivit art. 70 lit. c) din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice.”

2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Patrimoniul ANRGN la data constituirii este format din bunurile din domeniul privat al statului, atribuite din patrimoniul Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, Societătii Comerciale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, Societătii Comerciale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societătii Comerciale “Exprogaz” - S.A. Medias, Societătii Nationale “Depogaz” - S.A. Ploiesti, înfiintate conform Hotărârii Guvernului nr. 334/2000 privind reorganizarea Societătii Nationale de Gaze Naturale “Romgaz” - S.A., precum si din patrimoniul Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti. Lista cuprinzând bunurile din domeniul privat al statului, mijloace fixe si mijloace circulante, si valoarea acestora, atribuite ANRGN de către societătile comerciale mentionate mai sus, este prevăzută în anexa nr. 1.

(2) Capitalul social al Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias, Societătii Comerciale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti, Societătii Comerciale “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, Societătii Comerciale “Exprogaz” - S.A. Medias, Societătii Nationale “Depogaz” - S.A. Ploiesti, precum si al Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti se diminuează cu valoarea bunurilor cuprinse în anexa nr. 1.

(3) Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la alin. (2) se efectuează pe bază de protocol încheiat între societătile comerciale prevăzute la alin. (1) si ANRGN.”

3. Articolul 3 se abrogă.

4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - ANRGN are următoarele atributii si răspunderi:

a) emite, modifică, suspendă sau, după caz, retrage autorizatiile si licentele pentru agentii economici existenti în sectorul gazelor naturale, precum si pentru cei care vor apărea ca urmare a deschiderii pietei de gaze naturale;

b) avizează clauzele si conditiile acordurilor de concesiune ale sistemelor de transport si de distributie a gazelor naturale, precum si pe cele ale acordurilor din domeniul de activitate;

c) stabileste si aprobă contractele-cadru dintre agentii economici din sectorul gazelor naturale privind vânzarea, achizitia, transportul, tranzitul, înmagazinarea si distributia de gaze naturale, precum si pe cele de furnizare de gaze naturale la consumatorii finali;

d) elaborează Regulamentul pentru acreditarea consumatorilor eligibili de gaze naturale;

e) emite norme tehnice, la propunerea agentilor economici din sectorul gazelor naturale, necesare pentru functionarea eficientă si transparentă a sistemului national de transport, a altor sisteme de transport, precum si a sistemelor de distributie a gazelor naturale;

f) aprobă Regulamentul de programare si dispecerizare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, elaborat de către operatorul acestuia;

g) reglementează accesul nediscriminatoriu la sistemul de transport si/sau de distributie pentru consumatorii eligibili, stimulând competitia în furnizarea gazelor naturale;

h) elaborează regulamentul de organizare si functionare propriu si stabileste responsabilitătile personalului, în conformitate cu dispozitiile legale în vigoare;

i) elaborează Regulamentul privind acordarea licentelor si a autorizatiilor în sectorul gazelor naturale, prin care vor fi stabilite procedurile, termenele si conditiile de acordare, de suspendare, de retragere sau de modificare a acestora;

j) stabileste criteriile si metodele pentru calculul preturilor si al tarifelor în sectorul gazelor naturale, având în vedere protejarea intereselor consumatorilor de gaze naturale;

k) derulează programe specifice, inclusiv programe de asistentă si expertiză conforme domeniului de activitate, aprobate de Guvern;

l) urmăreste încheierea si respectarea contractelor de concesiune din domeniul sectorului gazelor naturale si se autosesizează în vederea protejării părtilor contractante, în conditiile legii;

m) urmăreste aplicarea standardelor de calitate în domeniul serviciilor specifice sectorului gazelor naturale si ia măsuri pentru adaptarea acestora ori de câte ori constată neconcordante;

n) creează baza de date necesară pentru desfăsurarea activitătii sale, precum si pentru furnizarea de informatii altor organisme implicate în elaborarea strategiei de dezvoltare a sectorului gazelor naturale, precum si în activitatea de comert international cu gaze naturale;

o) elaborează Metodologia de emitere a atestatelor tehnice în sectorul gazelor naturale si participă, împreună cu organismele abilitate de lege, la activitatea de agrementare tehnică a produselor, procedeelor si echipamentelor noi, precum si la cea de autorizare si acreditare a laboratoarelor de analiză si încercări din domeniul gazelor naturale;

p) stabileste procedura proprie de supraveghere si control, în vederea respectării de către furnizorii de gaze naturale a metodologiei de calcul al preturilor si tarifelor în sectorul gazelor naturale;

q) controlează aplicarea deciziilor proprii de către agentii economici din sectorul gazelor naturale si aplică sanctiuni în cazul nerespectării acestora;

r) elaborează Regulamentul pentru autorizarea si verificarea agentilor economici si a personalului care desfăsoară activităti de proiectare si executie în domeniul gazelor naturale;

s) elaborează, în conformitate cu prevederile legale, regulamentul de constatare, notificare si sanctionare a abaterilor de la reglementările emise în domeniu;

t) propune organelor competente măsuri de prevenire si eliminare a abuzului de pozitie dominantă în domeniul de activitate, în vederea respectării reglementărilor cu privire la concurentă si la transparentă;

u) instruieste si perfectionează continuu personalul propriu, inclusiv cu asistentă tehnică străină;

v) întocmeste raportul anual privind activitatea proprie, pe care îl dă publicitătii;

x) îndeplineste orice alte atributii si răspunderi prevăzute de lege;

y) elaborează Regulamentul privind organizarea si functionarea Consiliului consultativ al ANRGN.”

5. Articolul 6 se abrogă.

6. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Structura organizatorică a ANRGN se stabileste prin regulamentul de organizare si functionare.”

7. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - (1) ANRGN este condusă de un presedinte si un vicepresedinte, numiti si revocati prin ordin al primului-ministru la propunerea ministrului industriei si resurselor, conform legii. Presedintele reprezintă ANRGN în relatiile cu tertii.

(2) Calitatea de presedinte si de vicepresedinte este incompatibilă cu exercitarea oricărei alte functii publice, cu exceptia activitătii didactice, în conditiile legii. Presedintelui si vicepresedintelui le sunt interzise exercitarea, direct sau prin persoane interpuse, a activitătilor de comert si participarea la administrarea sau la conducerea unor societăti comerciale, regii autonome sau a unor organizatii cooperatiste.

(3) Mandatele presedintelui si vicepresedintelui încetează:

a) prin demisie;

b) datorită imposibilitătii de exercitare a mandatului, constând într-o indisponibilitate pe o perioadă mai mare de 60 de zile consecutive;

c) la survenirea unei incompatibilităti dintre cele prevăzute la alin. (2);

d) prin revocare, potrivit legii.

(4) În exercitarea atributiilor sale presedintele emite ordine si adoptă decizii.

(5) Ordinele si deciziile cu caracter normativ se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(6) Ordinele emise si deciziile adoptate de presedintele ANRGN pot fi atacate în contencios administrativ la Curtea de Apel Bucuresti, în termen de 30 de zile de la data la care au fost notificate părtilor interesate sau de la data publicării lor în Monitorul Oficial al României, Partea I, dacă au caracter normativ.”

8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:

“Art. 9. - (1) Pentru activitătile de reglementare se constituie un comitet de reglementare, în vederea obtinerii unui spor de obiectivitate, format din presedinte, vicepresedinte si 3 reglementatori, functionari publici, numiti de ministrul industriei si resurselor.

(2) Ordinele emise si deciziile adoptate de ANRGN cu privire la reglementare sunt adoptate cu votul majoritătii membrilor comitetului de reglementare.”

9. La articolul 10, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - (1) Comitetul de reglementare al ANRGN este asistat de un consiliu consultativ format din 9 membri numiti prin ordin al ministrului industriei si resurselor, pe baza propunerilor primite din partea asociatiilor patronale din domeniul gazelor naturale - un membru, a organizatiilor sindicale din domeniul gazelor naturale – un membru, a societătilor de transport - un membru, de înmagazinare - un membru si de distributie - un membru, a asociatiilor consumatorilor de gaze naturale – 2 membri, precum si un specialist din cadrul Ministerului Industriei si Resurselor - un membru si din învătământul superior de specialitate - un membru.”

10. La articolul 13, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 13. - (1) ANRGN întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli în conformitate cu normele metodologice elaborate de Ministerul Finantelor Publice, care va fi supus spre aprobare ministrului industriei si resurselor.”

11. La articolul 14, alineatele (2) si (5) vor avea următorul cuprins:

“(2) Furnizarea de informatii incorecte, incomplete sau eronate, dacă nu a fost săvârsită în astfel de conditii încât, potrivit legii, să fie considerată infractiune, constituie contraventie si se sanctionează cu amendă de la 10.000.000 lei la 25.000.000 lei.

..............................................................................................

(5) Dispozitiile prevăzute la alin. (2)-(4) se completează cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor.”

12. Articolul 16 va avea următorul cuprins:

“Art. 16. - Agentii economici existenti în sectorul gazelor naturale sunt obligati să solicite acordarea autorizatiilor si a licentelor în termen de maximum 3 luni de la data intrării în vigoare a regulamentului pentru acordarea autorizatiilor si licentelor, până la această dată beneficiind de autorizatie/licentă provizorie.”

13. Articolul 19 se abrogă.

14. Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins:

 

“ANEXA Nr. 1

 

LISTA

cuprinzând bunurile din domeniul privat al statului, mijloace fixe si mijloace circulante,

care se vor atribui din patrimoniul Societătii Nationale de Transport Gaze Naturale

“Transgaz” - S.A. Medias, societătilor comerciale “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti,

“Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures, “Exprogaz” - S.A. Medias, Societătii Nationale

“Depogaz” - S.A. Ploiesti, precum si al Societătii Nationale a Petrolului “Petrom” - S.A.

Bucuresti în patrimoniul Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale

(ANRGN)

 

Nr. crt.

Denumirea

Valoarea - lei -

Cap. A. - Mijloace fixe preluate de la Societatea Natională de Transport Gaze Naturale

“Transgaz” - S.A. Medias

1..

Mobilier, aparatură, birotică

300.000.000

2.

Calculatoare, periferice

450.000.000

3.

Masini, utilaje, instalatii

300.000.000

4.

Mijloace de transport

600.000.000

TOTAL cap. A:

1.650.000.000

Cap. B. Mijloace circulante preluate de la:

1.

Societatea Natională de Transport Gaze Naturale “Transgaz” - S.A. Medias

550.000.000

2.

Societatea Comercială “Distrigaz Sud” - S.A. Bucuresti

1.000.000.000

3.

Societatea Comercială “Distrigaz Nord” - S.A. Târgu Mures

1.000.000.000

4.

Societatea Comercială “Exprogaz” - S.A. Medias

400.000.000

5.

Societatea Natională “Depogaz” - S.A. Ploiesti

100.000.000

6.

Societatea Natională a Petrolului “Petrom” - S.A. Bucuresti

2. 500.000.000

TOTAL cap. B:

5.550.000.000

TOTAL GENERAL (cap. A + cap. B):

7.200.000.000”

 

Art. II. - Ordonanta Guvernului nr. 41/2000, cu modificările aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 8 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

ALEXANDRU ATHANASIU

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 19 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR,

OVIDIU CAMELIU PETRESCU

 

Bucuresti, 29 decembrie 2001.

Nr. 791.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN)

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 41/2000 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Autoritătii Nationale de Reglementare în Domeniul Gazelor Naturale (ANRGN) si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 28 decembrie 2001.

Nr. 1.134.

 

HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind schimbarea regimului juridic al unor bunuri

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 8 alin. (3) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare, precum si ale art. 11 lit. m) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se aprobă trecerea terenului în suprafată de 15.000 m 2 , având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 1, din domeniul public al statului si din administrarea Universitătii “Transilvania” Brasov în domeniul privat al statului si în patrimoniul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. - Filiala Societatea Comercială “Carfil” - S.A.

(2) Mijloacele fixe existente pe terenul prevăzut la alin. (1), având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 2, trec din proprietatea Universitătii “Transilvania” Brasov în patrimoniul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. - Filiala Societatea Comercială “Carfil” - S.A.

Art. 2. - Se aprobă trecerea din patrimoniul Companiei Nationale “Romarm” - S.A. - Filiala Societatea Comercială ”Carfil” - S.A. în proprietatea privată a statului si în administrarea Universitătii “Transilvania” Brasov a imobilizărilor corporale având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3, în schimbul bunurilor mentionate la art. 1.

Art. 3. - Predarea-preluarea bunurilor prevăzute la art. 1 si 2 se face pe bază de protocol încheiat între Universitatea lnTransilvania” Brasov si Compania Natională “Romarm” - S.A. - Filiala Societatea Comercială “Carfil” - S.A. în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu.

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.333.

 

ANEXA Nr. 1

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a terenului aflat în administrarea Universitătii “Transilvania” Brasov

 

Terenul aflat în administrarea Universitătii “Transilvania” Brasov are o suprafată de 15.000 m2 , este amplasat în comuna Sânpetru si este înregistrat în cartea funciară la nr. 5.650, având nr. topografic 3.751. Valoarea terenului este de 32.670.000 lei, conform evaluării de mai jos, făcută în baza art. 6 din Hotărârea Guvernului nr. 834/1991 si a Ordinului ministrului finantelor nr. 2.665/1992, potrivit următoarei formule de calcul:

V t = V b x (1+N),

în care:

V t = valoarea terenului;

V b = valoarea de bază a terenului, determinată ca limită minimă la un nivel de 495 lei/m2 ;

(1+N) = coeficientul de corectie a valorii de bază a terenului, în care N reflectă suma notelor acordate pe bază de criterii, iar nivelul său va fi mai mic de sau cel mult egal cu 9.

Criteriile în baza cărora se acordă notele sunt următoarele:

a) Categoria localitătii: sat resedintă de comună 0,2

b) Amplasarea terenului: teren în zona periferică 0,5

c) Functiile economice si caracteristicile sociale ale localitătii:localitate cu activitate preponderent agricolă 0,5

d) Pozitia terenului fată de accesul la retele: transport rutier 0,2

e) Echipare tehnico-edilitară: retele de energie electrică 0,5

f) Caracteristicile geotehnice ale terenului: terenuri normale 1,0

g) Restrictii de folosire a terenului conform planului urbanistic: functiune compatibilă cu planul urbanistic 0,5

h) Terenuri poluate cu reziduuri 0,0

N = 0,2+0,5+0,5+0,2+0,5+1,0+0,5+0,0 = 3,4

Rezultă:

V t = 495 x (1+3,4) = 2.178 lei/m2

S teren = 15.000 m2

V t = 2.178 lei/m 2 x 15.000 m 2 = 32.670.000 lei

V t = 32.670.000 lei

 

ANEXA Nr. 2

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a fondurilor fixe existente la Fazaneria Sânpetru apartinând Universitătii lnTransilvania” Brasov, care urmează să fie transferate Companiei Nationale laRomarm” - S.A. - Filiala Societatea Comercială “Carfil” - S.A.

 

- mii lei -

Nr. crt.

Denumirea mijlocului fix

Valoarea

mijlocului fix conform Hotărârii Guvernului nr. 26/1992

Data punerii în functiune

Gradul de uzură

Valoarea rămasă

Observatii

 

1.

Laborator pentru lucrări practice cu studentii

2.325,0

30 noiembrie 1985

40 %

1.395,0

 

2.

Locuintă de serviciu pentru personalul de la fazanerie

1.112,0

30 noiembrie 1985

30 %

778,4

 

3.

Hală pentru cresterea puilor de fazan

5.148,0

22 octombrie 1980

40 %

3.070,0

 

4.

Adăpost cu grup electrogen

345,0

22 octombrie 1980

40 %

207,0

 

5.

Casă de pompe de aductiune si rezervor de la fazanerie 5.000 l

4.788,0

30 noiembrie 1985

30 %

3.351,6

 

6.

Post trafo si instalatie de alimentare cu energie electrică la 900 m

5.240,0

30 noiembrie 1985

30 %

3.668,0

 

7.

Împrejmuire exterioară la fazanerie

2.010,0

30 noiembrie 1985

80 %

402,0

 

8.

Magazie de materiale baracă metalică

347,5

30 septembrie 1985

100 %

 

 

9.

Boxe de ouat pentru fazani

3.240,0

1966

 

 

 dezafectat

10.

Voliere pentru cresterea puilor de fazani

4.020,0

1980

 

 

 dezafectat

11.

Voliere stocaj reproducere

22.820,0

1982

 

 

 dezafectat

12.

Tarc aclimatizare, crestere vânat

3.517,5

1979

80 %

703,5

 

13.

Grajd pentru animale

264,5

1980

60 %

105,8

 

TOTAL GENERAL:

13.681,3

 

 

ANEXA Nr. 3

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilizărilor corporale executate în cadrul actiunii de investitii “Crearea conditiilor

de securitate în spatiul de sigurantă al poligonului de încercări al Întreprinderii nr. 2 Brasov”,

apartinând Companiei Nationale “Romarm” - S.A. - Filiala Societatea Comercială

“Carfil” - S.A., care urmează să fie transferate Universitătii “Transilvania” Brasov

 

- mii lei -

Nr. obiectului

Valoarea actualizată conform Hotărârii Guvernului nr. 26/1992

Denumirea obiectului

A. Imobilizări corporale în curs

1.

Canton fazanier

4.552,3

2.

Laborator si spatii de cazare

6.270,6

3.

Boxe pentru reproducători, grădini de iernat

5.693,9

4.

Casă de incubatie

3.650,0

5.

Hală cu voliere

2.818,2

6.

Filtru sanitar si grup electrogen

1.492,7

7.

Retele de alimentare cu apă si statie de hidrofor

2.094,7

8; 9; 19.

Retele de canalizare

1.372,1

10.

Volieră stocaj 60x96 m

7.365,7

11; 12.

Tarc aclimatizare vânat

129,1

13; 17.

Platformă tehnologică

941,8

15; 16.

Drumuri

2.846,8

22; 23.

Împrejmuire

1.718,3

 

Retele electrice exterioare

4.437,3

TOTAL A:

45.383,5

B. Imobilizări corporale

 

 

Post de transformare 63 kVA; nr. inventar: 34.121

 

967,8

TOTAL GENERAL:

 

46.351,3

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind înfiintarea Agentiei Nationale pentru Parteneriatul Universitătilor

cu Mediul Economico-Social (APART) si participarea României la Programul TEMPUS III

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Se înfiintează Agentia Natională pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social, denumită în continuare APART, ca institutie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) APART are sediul în municipiul Bucuresti, str. Constantin Noica nr. 140, sectorul 6.

Art. 2. - (1) APART are misiunea de a promova si de a sustine actiuni de cooperare între institutii de învătământ superior, denumite în continuare universităti, agenti economici, institutii si organizatii privind dezvoltarea de parteneriate specifice, formarea si specializarea profesională, transferul tehnologic, organizarea incubatoarelor de afaceri si a parcurilor tehnologice, cercetarea pietei fortei de muncă, deschiderea institutiilor de învătământ superior spre mediul economico-social, facilitarea absorbtiei absolventilor învătământului superior de către piata fortei de muncă, dezvoltarea dimensiunii antreprenoriale a universitătilor din România.

(2) APART are ca atributii principale:

a) identificarea si promovarea cooperării dintre universităti, agenti economici, institutii si organizatii pentru solutionarea în parteneriat a unor probleme economico-sociale;

b) dezvoltarea relatiilor dintre universităti, ministere si alte institutii pentru participarea specialistilor din universităti la elaborarea strategiilor si politicilor de dezvoltare economico-socială;

c) promovarea specialistilor si structurilor universitare în parteneriate pentru derularea în România a proiectelor Uniunii Europene;

d) promovarea de initiative, programe, proiecte, structuri nationale sau internationale care să contribuie la furnizarea de resurse specifice extrabugetare;

e) promovarea de proiecte nationale si internationale prin parteneriate între universităti, agenti economici, institutii si organizatii;

f) efectuarea de studii si formularea de propuneri privind dezvoltarea cadrului legislativ al cooperării dintre universităti, agenti economici, institutii si organizatii, inclusiv referitor la practica studentilor;

g) promovarea nivelului international de calitate specific cooperării dintre universităti, agenti economici, institutii si organizatii;

h) extinderea bunelor practici de colaborare dintre universităti, agenti economici, institutii si organizatii dezvoltate în România prin programe si proiecte internationale;

i) realizarea bazei de date a structurilor de cooperare dintre universităti, agenti economici, institutii si organizatii, precum si acordarea de consultantă si expertiză pentru dezvoltarea acestora;

j) promovarea programelor de formare continuă, specializare, conversie si reconversie profesională, pe termen scurt si mediu, pentru personalul cu pregătire superioară angajat al agentilor economici, institutiilor si organizatiilor;

k) diseminarea informatiilor specifice prin studii de impact si buletine informative.

(3) APART asigură, în paralel, activitătile legate de finalizarea proiectelor TEMPUS până la data de 31 martie 2002.

Art. 3. - APART utilizează experienta structurilor care au fost create în universitătile de stat din România prin proiectele europene TEMPUS, PHARE sau finantate prin Banca Mondială.

Art. 4. - (1) În anul 2002 finantarea APART se face integral de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(2) Începând cu anul 2003 finantarea APART se asigură din venituri extrabugetare si din alocatii de la bugetul de stat acordate prin bugetul Ministerului Educatiei si Cercetării.

(3) Veniturile extrabugetare ale APART provin din: contributia institutiilor de învătământ superior la Programul TEMPUS III, contributii ale agentilor economici, realizarea de proiecte, acordarea de consultantă, donatii, sponsorizări si alte venituri proprii realizate în conditiile legii.

Art. 5. - APART are un număr maxim de 7 posturi, care se încadrează în numărul total de posturi aprobate pentru institutiile din sfera de competentă a Ministerului Educatiei si Cercetării.

Art. 6. - (1) Structura organizatorică, atributiile personalului, salarizarea si regulamentul de organizare si functionare ale APART se aprobă prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

(2) APART este condusă de un director numit prin ordin al ministrului educatiei si cercetării.

Art. 7. - (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri Oficiul Român TEMPUS, Comisia Natională TEMPUS si Comisia Consultativă TEMPUS îsi încetează activitatea.

(2) APART preia baza materială, arhiva si baza de date ale Oficiului Român TEMPUS pe bază de protocol încheiat în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 8. - (1) În vederea finantării participării universitătilor din România la Programul TEMPUS III, precum si pentru acordarea de asistentă statelor neasociate la Uniunea Europeană, participante la acest program, Ministerul Educatiei si Cercetării poate contribui anual din bugetul propriu la Programul TEMPUS III cu minimum 10.000 euro.

(2) Universitătile pot să sustină participarea propriilor reprezentanti în proiecte din Programul TEMPUS III, inclusiv prin finantare suplimentară din veniturile proprii extrabugetare.

(3) Participarea universitătilor si expertilor din România la Programul TEMPUS III este coordonată de APART.

Art. 9. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 682/1991 privind crearea organismelor TEMPUS în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 213 din 21 octombrie 1991, cu modificările ulterioare.

Art. 10. - Punctul II de la litera B liAlte unităti aflate în sfera de competentă a Ministerului Educatiei si Cercetării” din anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 23/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei si Cercetării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 11 ianuarie 2001, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si va avea următorul cuprins:

“II. Agentia Natională pentru Parteneriatul Universitătilor cu Mediul Economico-Social (APART) - Venituri extrabugetare si alocatii de la bugetul de stat.”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul educatiei si cercetării,

Ecaterina Andronescu

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul integrării europene,

Hildegard Carola Puwak

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.338.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea si functionarea Inspectiei de Stat pentru Controlul Cazanelor,

Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 42 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - (1) Inspectia de Stat pentru Controlul Cazanelor, Recipientelor sub Presiune si Instalatiilor de Ridicat, denumită în continuare ISCIR, este organ de specialitate cu personalitate juridică în subordinea Ministerului Industriei si Resurselor, având ca principal obiect de activitate asigurarea în numele statului a protectiei utilizatorilor si siguranta în functionare pentru instalatiile, aparatele, componentele, dispozitivele de sigurantă si mijloacele de control, prevăzute în anexa nr. 1.

(2) Sediul ISCIR este în municipiul Bucuresti, Str. Fluviului nr. 16, sectorul 1.

(3) Patrimoniul este constituit din patrimoniul ISCIR si patrimoniul inspectiilor teritoriale din structura sa, unităti fără personalitate juridică prevăzute în anexa nr. 2.

Art. 2. - Pentru realizarea obiectului său de activitate ISCIR are următoarele competente:

a) asigură în numele statului controlul respectării prevederilor legale din domeniul său de activitate, prin supraveghere tehnică, control si verificări în functionare, precum si prin supravegherea pietei pentru instalatiile si aparatele prevăzute în anexa nr. 1;

b) elaborează prescriptii tehnice în aplicarea reglementărilor din domeniul său de activitate, cu respectarea prevederilor Legii nr. 608/2001 privind evaluarea confor- mitătii produselor;

c) evaluează conformitatea instalatiilor, aparatelor, dispozitivelor de sigurantă, materialelor si a mijloacelor de control din domeniul său de activitate;

d) expertizează si evaluează cauzele si efectele privind accidentele si avariile din domeniul său de activitate;

e) constată nerespectarea dispozitiilor legale în domeniul său de activitate si aplică santiuni contraventionale, după caz.

Art. 3. - (1) În realizarea obiectului său de activitate ISCIR are următoarele atributii principale:

a) elaborează strategii si programe de dezvoltare privind activitatea ISCIR;

b) elaborează, actualizează si publică prescriptii tehnice privind proiectarea, omologarea, construirea, montarea, repararea, întretinerea, exploatarea, transportul, depozitarea, manipularea si verificarea instalatiilor, aparatelor, componentelor, dispozitivelor de sigurantă, materialelor si mijloacelor de control, precum si prescriptii tehnice privind examinarea si autorizarea sudorilor, a personalului care execută examinări nedistructive si a personalului de exploatare pentru instalatiile prevăzute în anexa nr. 1. Prescriptiile tehnice se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I;

c) autorizează, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, capabilitatea agentilor economici care proiectează, construiesc sau montează instalatii, aparate, componente sau dispozitive de sigurantă din domeniul său de activitate;

d) autorizează, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, capabilitatea agentilor economici care repară, controlează prin mijloace distructive si nedistructive, întretin sau verifică instalatii, aparate, componente sau dispozitive de sigurantă din domeniul său de activitate;

e) autorizează, în conformitate cu prescriptiile tehnice, laboratoarele si standurile unde se execută încercări în vederea omologării instalatiilor si aparatelor, inclusiv a dispozitivelor de sigurantă din domeniul său de activitate;

f) autorizează punerea în functiune si functionarea instalatiilor si aparatelor din domeniul său de activitate, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice;

g) autorizează sudorii, personalul care execută examinări nedistructive, precum si personalul de exploatare - fochisti, laboranti chimia apei, macaragii, liftieri si alte categorii de personal stabilite prin prescriptiile tehnice;

h) evaluează conformitatea instalatiilor, aparatelor, componentelor, materialelor, dispozitivelor de sigurantă si a mijloacelor de control aferente acestora, precum si a procedurilor de sudură, în conformitate cu cerintele prescriptiilor tehnice sau, după caz, cu cerintele reglementărilor tehnice prevăzute în Legea nr. 608/2001, pentru domeniul său de activitate;

i) verifică respectarea prevederilor legale privind lucrările de constructii si montaj pentru dotări tehnologice industriale în domeniul său de activitate;

j) efectuează verificări tehnice, periodice si inopinate pentru instalatiile si aparatele aflate în functiune, în conformitate cu prevederile prescriptiilor tehnice, si interzice functionarea acestora atunci când constată că nu sunt îndeplinite prevederile acestor prescriptii;

k) realizează supravegherea tehnică pentru activitătile, personalul, instalatiile, aparatele, dispozitivele de sigurantă, materialele si mijloacele de control pe care le-a autorizat si decide, după caz, mentinerea sau retragerea autorizărilor acordate;

l) realizează supravegherea pietei în domeniul său de activitate;

m) cercetează avariile si accidentele la instalatii si aparate supuse controlului ISCIR, evaluează si expertizează cauzele, modul în care s-au produs si efectele rezultate si dispune măsurile ce se impun privind siguranta în functionare a acestora, după caz;

n) organizează si participă la cursuri pentru autorizare, specializare si formare profesională în domeniul său de activitate;

o) derulează programe si campanii de informare în domeniul său de activitate, în scopul cresterii sigurantei în functionare a instalatiilor, aparatelor, componentelor, dispozitivelor de sigurantă, materialelor si a mijloacelor de control;

p) participă la elaborarea de standarde nationale în domeniul său de activitate;

q) elaborează si supune aprobării ministrului industriei si resurselor proiectul listei cuprinzând tarifele pentru lucrările din competenta ISCIR;

r) editează si publică periodic Buletinul de informare tehnică (BIT) si alte materiale specifice domeniului, în scopul realizării sigurantei în functionare si al prevenirii accidentelor si avariilor;

s) colaborează cu institutii similare si cu organisme din alte tări, stabileste si încheie cu acestea, în conditiile legii, conventii si protocoale de recunoastere reciprocă, reprezintă interesele României în organizatii si institutii internationale, în domeniul său de activitate, în calitate de membru observator sau de membru cu drepturi depline;

t) coordonează si derulează programe la nivel national cu finantare internă si/sau internatională.

(2) ISCIR îndeplineste orice alte atributii stabilite potrivit legii pentru domeniul său de activitate.

Art. 4. - (1) Structura organizatorică a ISCIR este prevăzută în anexa nr. 3.

(2) În cadrul ISCIR se organizează 3 unităti cu activităti distincte, după cum urmează:

a) ISCIR-INSPECT care cuprinde departamentul “Supraveghere tehnică si verificare în functionare” si departamentul “Prescriptii tehnice”, având în subordine inspectii teritoriale;

b) ISCIR-CERT care cuprinde departamentele pentru evaluarea conformitătii si certificarea produselor si sistemelor de management al calitătii;

c) ISCIR-SP care cuprinde departamentul “Supraveghere piată”, având în subordine inspectii teritoriale.

(3) Salarizarea personalului ISCIR se realizează potrivit reglementărilor în vigoare aplicate institutiilor publice finantate integral din venituri extrabugetare.

Art. 5. - (1) ISCIR este condusă de un inspector de stat sef, numit prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

(2) Inspectorul de stat sef reprezintă ISCIR în raporturile cu ministerele, cu celelalte organisme de specialitate ale administratiei publice centrale si locale, precum si cu persoane juridice din tară si din străinătate.

(3) În exercitarea atributiilor sale inspectorul de stat sef emite ordine. Ordinele de interes general se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(4) Inspectorul de stat sef numeste prin ordin inspectorul de stat sef adjunct, directorii, inspectorii sefi de departamente si inspectorii sefi ai inspectiilor teritoriale.

(5) Inspectorul de stat sef poate da împuterniciri de reprezentare si delegare de competentă si altor persoane din cadrul ISCIR.

(6) În cadrul structurii ISCIR, prin ordin al inspectorului de stat sef, se pot organiza servicii, birouri, laboratoare, compartimente si subunităti necesare realizării obiectului său de activitate.

Art. 6. - Functionarea si atributiile inspectiilor si unitătilor din structura ISCIR se stabilesc prin Regulamentul de organizare si functionare a ISCIR, care se aprobă prin ordin al inspectorului de stat sef.

Art. 7. - (1) În vederea îndeplinirii atributiilor sale ISCIR colaborează cu ministerele si cu celelalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale si locale.

(2) ISCIR are dreptul de a solicita informatii si documente de la persoane fizice sau juridice care proiectează, construiesc, montează, repară, întretin, detin, exploatează si comercializează instalatii, aparate, componente, dispozitive de sigurantă, materiale si mijloace de control, prevăzute în anexa nr. 1.

(3) ISCIR are dreptul de acces în spatiile de proiectare, productie, încercări, verificare finală si depozitare a aparatelor si instalatiilor, precum si în locurile în care acestea sunt utilizate.

(4) Pentru realizarea expertizelor privind avariile si accidentele din domeniul său de activitate ISCIR asigură personalul de specialitate necesar si suportă toate cheltuielile cu deplasarea, cazarea si diurna acestora. În cazul în care este necesară efectuarea de analize sau expertize în laboratoare ori în alte institutii similare, cheltuielile se suportă de persoana fizică sau juridică care solicită analiza, expertiza sau punctul de vedere al ISCIR.

Art. 8. - ISCIR are obligatia de a înainta către Ministerul Industriei si Resurselor rapoarte trimestriale si informări periodice, după caz, privind activitatea proprie.

Art. 9. - (1) Finantarea activitătii ISCIR se asigură integral din venituri extrabugetare, potrivit legii. Veniturile se realizează din tarife percepute pentru activitatea de supraveghere tehnică, verificare în functionare si control, precum si din orice alte activităti cu caracter specific prestate de ISCIR.

(2) Tarifele se propun de către ISCIR si se aprobă prin ordin al ministrului industriei si resurselor.

Art. 10. - (1) ISCIR întocmeste anual bugetul de venituri si cheltuieli care se aprobă de ministrul industriei si resurselor, în conditiile legii.

(2) Activitatea de supraveghere a pietei este finantată din veniturile ISCIR-INSPECT. Fondurile necesare pentru sustinerea acestei activităti se prevăd special, la început de an, în bugetul de venituri si cheltuieli al ISCIR, ele urmând să fie folosite separat si numai în acest scop.

(3) Disponibilitătile bănesti aflate în conturile ISCIR la finele anului se reportează si se utilizează de aceasta în anul următor.

Art. 11. - Pentru activitătile specifice ISCIR dispune de un parc auto propriu conform normativului prevăzut în anexa nr. 4.

Art. 12. - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

A. Instalatii sub presiune, instalatii de ridicat si aparate consumatoare de combustibil clasice, supuse regimului de verificare tehnică

1. Cazane de abur, de apă caldă sau fierbinte si similare

2. Recipiente care lucrează sub presiune

3. Conducte pentru fluide sub presiune

4. Macarale, mecanisme de ridicat, ascensoare, instalatii de transport pe cablu, instalatii de ridicat pe plan înclinat

5. Sobe sau alte aparate de încălzit, în uz neindustrial, alimentate cu combustibil solid, lichid sau gazos

6. Aparate de gătit si pentru încălzirea apei si similare, în uz neindustrial sau colectiv, alimente cu combustibil solid, lichid sau gazos

7. Arzătoare pentru combustibil solid, lichid sau gazos

8. Dispozitivele de sigurantă pentru instalatiile si aparatele prevăzute la pct. 1-7 inclusiv

9. Aparatură si instalatii de automatizare aferente echipamentelor si instalatiilor prevăzute la pct. 1-8 inclusiv.

B. Instalatii sub presiune, instalatii de ridicat si componente din cadrul obiectivelor si instalatiilor nucleare, supuse regimului de verificare tehnică

1. Generatoare de abur, apă caldă sau fierbinte, inclusiv corpul reactorului

2. Recipiente care lucrează sub presiune

3. Conducte de abur si apă, precum si pentru alte lichide, vapori si gaze tehnice uscate sau umede

4. Pompe

5. Armături

6. Suporturile elementelor sub presiune

7. Macarale, poduri rulante si mecanisme de ridicat

8. Ascensoare

9. Dispozitivele de sigurantă pentru instalatiile prevăzute la pct. 1, 2, 3, 7 si 8.

C. Materiale folosite la construirea, montarea, exploatarea, repararea si verificarea instalatiilor si aparatelor, precum si mijloace de control, supuse regimului special de verificare tehnică

1. Produse din metale feroase, neferoase si materiale nemetalice - table, tevi, tuburi, profiluri, forjate, turnate, semifabricate pentru organe de asamblare

2. Materiale pentru sudură - electrozi, sârme, fluxuri, materiale pentru brazare

3. Radiofilme pentru radiografie industrială

4. Lichide penetrante - degresanti, penetranti, emulgatori, developanti

5. Pulberi magnetice pentru examinări nedistructive

6. Materiale folosite pentru tratarea agentilor termici - mase schimbătoare de ioni, agenti de alcalinizare si similare

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

Ministrul muncii si solidaritătii sociale,

Marian Sârbu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 1.340.

 

ANEXA Nr. 1

 

DOMENII SUPUSE REGLEMENTĂRILOR ISCIR

 

ANEXA Nr. 2

 

INSPECTII TERITORIALE ALE ISCIR

 

Nr. crt.

Denumirea inspectiei teritoriale

Raza de activitate

1.

IT ISCIR Bacău

Judetul Bacău

 

IT ISCIR SP Bacău

Judetul Neamt

2.

IT ISCIR Brasov

Judetul Brasov

 

IT ISCIR SP Brasov

Judetul Covasna

3.

IT ISCIR Bucuresti

Municipiul Bucuresti

 

IT ISCIR SP Bucuresti

Judetul Ilfov

 

 

Judetul Giurgiu

 

 

Judetul Ialomita

 

 

Judetul Teleorman

 

 

Judetul Călărasi

4.

IT ISCIR Cluj-Napoca

Judetul Cluj

 

IT ISCIR SP Cluj-Napoca

Judetul Maramures

 

 

Judetul Bistrita

 

 

Judetul Sălaj

5.

IT ISCIR Constanta

Judetul Constanta

 

IT ISCIR SP Constanta

Judetul Tulcea

6.

IT ISCIR Craiova

Judetul Dolj

 

IT ISCIR SP Craiova

Judetul Gorj

 

 

Judetul Mehedinti

 

 

Judetul Olt

7.

IT ISCIR Galati

Judetul Galati

 

IT ISCIR SP Galati

Judetul Brăila

 

 

Judetul Vrancea

8.

IT ISCIR Iasi

Judetul Iasi

 

IT ISCIR SP Iasi

Judetul Vaslui

9.

IT ISCIR Oradea

Judetul Bihor

 

IT ISCIR SP Oradea

Judetul Satu Mare

10.

IT ISCIR Pitesti

Judetul Arges

 

IT ISCIR SP Pitesti

Judetul Vâlcea

11.

IT ISCIR Ploiesti

Judetul Prahova

 

IT ISCIR SP Ploiesti

Judetul Buzău

 

 

Judetul Dâmbovita

12.

IT ISCIR Sibiu

Judetul Sibiu

 

IT ISCIR SP Sibiu

Judetul Alba

 

 

Judetul Hunedoara

13.

IT ISCIR Suceava

Judetul Suceava

 

IT ISCIR SP Suceava

Judetul Botosani

14.

IT ISCIR Târgu Mures

Judetul Mures

 

IT ISCIR SP Târgu Mures

Judetul Harghita

15.

IT ISCIR Timisoara

Judetul Timis

 

IT ISCIR SP Timisoara

Judetul Arad

 

 

Judetul Caras-Severin

7. Mijloace de control manuale, semiautomate sau automate pentru examinări, măsurători si încercări nedistructive prin radiografie, ultrasunete, lichide pene-

trante, pulberi magnetice, curenti turbionari, emisie acustică, precum si accesoriile necesare executării lucrărilor respective

8. Detectoare pentru examinările de etanseitate, precum si accesoriile acestora.

 

 ANEXA Nr. 3

 

ANEXA Nr. 4

 

NORMATIV

privind parcul auto pentru ISCIR

 

1. Autolaboratoare - câte un autolaborator pentru fiecare inspectie teritorială

2. Autoturisme - câte un autoturism pentru fiecare judet deservit de inspectiile

de interventie-verificare - teritoriale

3. Autoturisme - câte un autoturism la 10 inspectori de specialitate care efectuează inspectii si verificări tehnice în teren

- câte un autoturism pentru fiecare judet deservit de inspectiile teritoriale în scopul realizării activitătii de supraveghere a pietei

- câte un autoturism pentru conducerea ISCIR*)

 

NOTĂ:

Consumul lunar pentru fiecare autoturism este de 300 l/autoturism.

Consumul lunar pentru fiecare autolaborator este de 250 l/autolaborator (benzină) sau de

150 l/autolaborator (motorină).


*) Conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 80/2001.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind alocarea sumei de 5 miliarde lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului,

în vederea amenajării imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea - localitatea componentă Troian - pentru folosirea temporară ca locuinte de către familiile sinistrate din orasul Ocnele Mari

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 20 din Legea nr. 72/1996 privind finantele publice, precum si ale art. 21 lit. b) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă alocarea sumei de 5 miliarde lei din Fondul de interventie la dispozitia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2002, în vederea amenajării imobilului situat în municipiul Râmnicu Vâlcea – localitatea componentă Troian - pentru folosirea temporară ca locuinte de către familiile sinistrate din orasul Ocnele Mari.  Art. 2. - Cu suma prevăzută la art. 1 se suplimentează bugetul judetului Vâlcea la capitolul “Venituri cu destinatie specială”, subcapitolul “Venituri din fondul de interventie”, respectiv la capitolul “Cheltuieli cu destinatie specială”, subcapitolul “Cheltuieli din fondul de interventie”, iar utilizarea sumei respective se face de către ordonatorul principal de credite, potrivit dispozitiilor legale, din sumele puse la dispozitie prin organele teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice.

Art. 3. - Ministerul Finantelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat pe anul 2002.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 3.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investitii “Mărirea gradului de sigurantă a Sistemului Energetic National prin retehnologizarea statiei electrice

de 400/220 kV Rosiori”, judetul Cluj

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 22 alin. (8) din Legea finantelor publice nr. 72/1996,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investitii lnMărirea gradului de sigurantă a Sistemului Energetic National prin retehnologizarea statiei electrice de 400/220 kV Rosiori”, judetul Cluj, prevăzuti în anexa*) care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Finantarea obiectivului de investitii prevăzut la art. 1 se face din surse proprii, din credite bancare si, în completare, din Fondul special pentru dezvoltarea sistemului energetic, aprobat potrivit legii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul industriei si resurselor,

Mihai Berinde,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 5.


*) Anexa se comunică numai beneficiarului obiectivului de investitii.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru abrogarea Hotărârii Guvernului nr. 987/2000 privind transmiterea unor bunuri,

proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Apărării Nationale si comasarea prin absorbtie a Complexului Olănesti cu Regia Autonomă luAdministratia Patrimoniului Protocolului de Stat”

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 987/2000 privind transmiterea unor bunuri, proprietate publică a statului, din administrarea Regiei Autonome “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat” în administrarea Ministerului Apărării Nationale si comasarea prin absorbtie a Complexului Olănesti cu Regia Autonomă “Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat”, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 535 din 31 octombrie 2000.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul pentru coordonarea

Secretariatului General al Guvernului,

Petru Serban Mihăilescu

p. Ministrul apărării nationale,

George Cristian Maior,

secretar de stat

p. Ministrul finantelor publice,

Gheorghe Gherghina,

secretar de stat.

 

Bucuresti, 10 ianuarie 2002.

Nr. 6.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului pentru un Program de cooperare si asistentă bilaterală între Guvernul Republicii Elene si Guvernul României, semnat la Atena la 21 decembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul pentru un Program de cooperare si asistentă bilaterală între Guvernul Republicii Elene si Guvernul României, semnat la Atena la 21 decembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul sănătătii si familiei,

Daniela Bartos

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 18.

 

ACORD

pentru un Program de cooperare si asistentă bilaterală între Guvernul Republicii Elene si Guvernul României

privind acordarea de asistentă în cadrul Programului de cooperare si asistentă bilaterală al Republicii Elene

către Guvernul României pentru suport bugetar pentru achizitionarea de echipament pentru aripa nouă

a Spitalului de Urgentă din Bucuresti

 

            Guvernul Republicii Elene, denumit în continuare Guvernul grec, si

            Guvernul României, denumit în continuare Guvernul român,

            au agreat după cum urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

            Proiectul la care se face referire în art. 2 va fi finantat din resursele bugetare ale Republicii Elene în cadrul activitătilor sale de asistentă internatională ca stat membru al Comitetului pentru Asistenta Dezvoltării al OCDE.

            Programul si activitătile finantate vor opera în conformitate cu standardele, regulile si procedurile OCDE, precum si cu prevederile prezentului acord.

            Valoarea totală a asistentei acordate va fi de 1,33 milioane euro.

 

ARTICOLUL 2

 

            Asistenta bugetară va finanta studiul pregătitor, licitarea si achizitionarea echipamentului necesar pentru aripa nouă a Spitalului de Urgentă din Bucuresti, care va fi construită de către Ministerul Sănătătii si Familiei din România.

 

ARTICOLUL 3

 

            Asistenta acordată de Guvernul grec va acoperi costul total al proiectului mentionat mai sus.

 

ARTICOLUL 4

 

            Fondurile vor fi transferate de Grecia către Guvernul României în euro într-un cont special deschis la Banca Comercială Română. Transferurile vor fi făcute din contul special în contul Ministerului Sănătătii si Familiei la Banca Comercială Română, pe baza cererilor justificate în mod corespunzător din partea acestui minister privind cheltuielile eligibile pentru finantarea din acest grant. Fiecare transfer în contul Ministerului Sănătătii si Familiei va fi vizat de către seful Biroului pentru afaceri economice si comerciale al Ambasadei Greciei din Bucuresti.

 

ARTICOLUL 5

 

            Prezentul acord va intra în vigoare la data ultimei notificări scrise prin care România va informa Grecia că au fost îndeplinite toate procedurile sale legale interne care sunt necesare pentru intrarea sa în vigoare.

            Fondurile asistentei din partea Greciei vor fi eliberate la primirea notificării din partea României că au fost încheiate toate procedurile necesare pentru intrarea în vigoare a prezentului acord.

            Semnat la Atena la 21 decembrie 2001, în două exemplare originale în limba engleză, ambele texte fiind egal autentice.

 

Pentru Guvernul României,

Ambasadorul României la Atena,

Caius Dragomir

Pentru Guvernul Republicii Elene,

Adjunct al ministrului afacerilor externe,

I. Zateiropoulos