MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 43        LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Marti, 22 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

9/2001. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind conditiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viată, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematice

 

10/2001. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări generale si metodologia de calcul al acesteia

 

11/2001. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a marjei de solvabilitate a  asigurătorilor care practică asigurări de viată si metodologia de calcul al acesteia

 

12/2001. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind insolvabilitatea asigurătorului si administratorul special

 

13/2001. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurările de viată, precum si informatiile, documentele si certificările necesare pentru întocmirea acestor rapoarte

 

14/2001. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu

 

15/2001. - Ordin pentru punerea în aplicare a Normelor privind regimul confidentialitătii informatiilor

 

16/2001. - Ordin pentru modificarea si completarea Normelor nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asigurătorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asigurătorilor

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

92/195.091. - Ordin al ministrului finantelor publice si al ministrului industriei si resurselor pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plată potrivit prevederilor art. 50 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001

 

113. - Ordin al ministrului finantelor publice privind stabilirea baremului anual de impunere pentru calculul impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2001

 

116. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru actualizarea pe anul 2002 a normelor anuale de venit pe baza cărora se impozitează reprezentantele din România ale societătilor comerciale si organizatiilor economice străine, conform Ordonantei Guvernului nr. 24/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997

 

ACTE ALE COMISIEI DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind conditiile pentru administrarea

fondului asigurărilor de viată, investitiile si evaluarea activelor,

precum si calculul rezervelor matematice

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 27 alin. (1) si ale art. 47 pct. 1 lit. e) si f) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 27 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind conditiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viată, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematice,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Începând cu data de 1 ianuarie 2002 se pun în aplicare Normele privind conditiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viată, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 9.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind conditiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viată, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematice

 

Art. 1. - Administrarea fondului asigurărilor de viată se va face cu respectarea prevederilor cap. V din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, precum si ale prezentelor norme.

Art. 2. - Investirea si evaluarea activelor admise să reprezinte rezervele tehnice aferente asigurărilor de viată se fac cu respectarea prevederilor art. 1 si 2 din Normele nr. 6/2001 emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, cu exceptia prevederilor referitoare la depozitele bancare în lei, care se evaluează la valoarea nominală la care se adaugă dobânda la vedere calculată pentru peri-

oada scursă de la data constituirii depozitului până la data evaluării.

Art. 3. - Alegerea instrumentelor de investire pentru activele admise să reprezinte rezervele tehnice aferente asigurărilor de viată se va efectua tinându-se seama de natura obligatiilor asumate pentru fiecare tip de produs de asigurare de viată, astfel încât să existe concordantă între durata contractului de asigurare si termenele pentru care se optează la investire.

Art. 4. - La investirea activelor admise să reprezinte rezervele tehnice aferente asigurărilor de viată asigurătorul va respecta următoarele reguli de dispersare:

a) titlurile de stat pot reprezenta 100% din totalul rezervelor tehnice aferente asigurărilor de viată, iar titlurile emise de autorităti ale administratiei publice locale pot reprezenta 25% din totalul rezervelor tehnice aferente asigurărilor de viată;

b) investitia într-un teren sau o constructie ori într-un număr mai mare de constructii si terenuri care formează un întreg si care pot fi considerate ca o singură investitie nu va putea depăsi 10% din totalul rezervelor tehnice aferente asigurărilor de viată; investitia efectuată în mai multe terenuri sau constructii nu va putea depăsi 40% din totalul rezervelor tehnice aferente asigurărilor de viată;

c) depozitele bancare nu vor putea depăsi 60% din totalul rezervelor tehnice aferente asigurărilor de viată;

d) actiunile cotate, obligatiunile si alte titluri cu venit fix nu vor putea depăsi 20% din totalul rezervelor tehnice aferente asigurărilor de viată, cu exceptia celor aferente produselor de asigurare prevăzute la pct. III.3 din Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurări care pot fi practicate

de societătile de asigurare, emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, pentru care investitiile în titlurile aceluiasi emitent nu pot depăsi 5% din totalul plasamentelor în actiuni cotate, obligatiuni si alte titluri cu venit fix;

e) categoria alte active nu va putea depăsi 20% din totalul rezervelor tehnice aferente asigurărilor de viată, cu exceptia creantelor de la agenti de asigurare sau de la asigurati, în măsura în care aceste creante sunt restante de mai putin de 3 luni si sunt aferente produselor de asigurare prevăzute la pct. III.1 lit. a) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001, iar ponderea lor în totalul primelor încasate nu este mai mare de 25%.

Art. 5. - (1) Asigurătorii trebuie să dispună în orice moment de suficiente active lichide pentru a putea acoperi cel putin 10% din sumele de răscumpărare pentru contractele la care este garantată o valoare de răscumpărare si de 0,5% din sumele asigurate pentru asigurările de deces.

(2) În categoria activelor lichide se includ:

a) Titlurile de stat, a căror tranzactionare se poate realiza numai prin bănci comerciale autorizate si supravegheate de către Banca Natională a României, având un capital social subscris si vărsat echivalent a cel putin 10 milioane euro.

b) Depozitele bancare al căror plasament nu depăseste 25% într-o singură bancă, dar nu mai mult de 20% într-o bancă apartinând aceluiasi grup financiar sau care este actionar semnificativ al asiguratorului respectiv. Depozitele se vor constitui numai în bănci comerciale al căror capital

social subscris si vărsat este echivalentul a cel putin 10 milioane de euro, iar în cazul sucursalelor băncilor.străine capitalul de dotare va fi echivalentul a cel putin 4 milioane euro.

Constituirea depozitelor colaterale în vederea garantării unor instrumente bancare (scrisori de garantie, credite, avalizarea unor efecte de comert si alte instrumente de credit) se va efectua numai cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

c) Disponibilitătile în conturi curente si casierie.

Art. 6. - Plasamentele financiare de orice natură în străinătate se vor efectua numai cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 7. - (1) Rezerva matematică reprezintă valoarea actuarială a obligatiilor financiare ale asigurătorului după deducerea valorii actuariale a obligatiilor financiare ale asiguratului. Pentru contractele de asigurare de viată la care se prevede dreptul asiguratului de a participa la beneficiile

obtinute din fructificarea rezervei matematice asigurătorii vor constitui rezerva pentru beneficii si risturnuri1), conform obligatiilor asumate.


1) Evidentiată potrivit reglementărilor contabile specifice domeniului asigurărilor.

 

(2) Pentru formele de asigurare de viată prevăzute la pct. III.1 lit. a) si b), III.2, III.4 si III.5 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 asigurătorii au obligatia de a constitui rezerve tehnice aferente acestor asigurări, inclusiv rezerve matematice, cu respectarea

următoarelor principii:

a) valoarea rezervelor tehnice aferente asigurărilor de viată va fi calculată printr-o evaluare actuarială prospectivă suficient de prudentă, luându-se în calcul toate obligatiile viitoare, asa cum acestea sunt determinate în conditiile politei pentru fiecare contract existent;

b) folosirea unei metode retrospective este permisă, dacă se poate arăta că rezervele tehnice rezultate nu sunt mai scăzute decât cele care ar fi determinate în cazul utilizării unui calcul prospectiv suficient de prudent sau dacă o metodă prospectivă nu poate fi utilizată pentru un anumit produs de asigurări de viată;

c) calculul actuarial al rezervei matematice se va efectua luându-se în considerare ani întregi de asigurare, iar pentru constituirea rezervei matematice, la încheierea exercitiului financiar, se va utiliza în calcul interpolarea liniară. În timpul exercitiului financiar rezerva matematică se poate calcula si simplificat, pe baza metodelor statistico-matematice, prin care rezultatul obtinut să fie cât mai apropiat de cel care ar fi rezultat din calculul actuarial, dar numai cu aprobarea prealabilă a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor;

d) în cazul contractelor în care este garantată o valoare de răscumpărare, valoarea rezervelor matematice va fi în orice moment cel putin la fel de mare ca si valoarea garantată în momentul respectiv;

e) rata dobânzii tehnice va fi aleasă pe baze prudentiale, tinându-se seama de rentabilitatea anticipată a investitiilor;

f) se vor utiliza tabele de mortalitate a populatiei României, publicate de Institutul National de Statistică.

Art. 8. - Asigurătorii vor pune la dispozitie detinătorilor politelor de asigurări de viată, la cerere, valorile sumelor de răscumpărare, inclusiv valorile aferente rezervelor pentru beneficii si risturnuri.

Art. 9. - Pentru formele de asigurare prevăzute la pct. III.1 lit. c) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 asigurătorii au obligatia de a constitui rezerve tehnice aferente acestor asigurări, cu respectarea următoarelor principii:

a) rezerva de prime se calculează lunar prin însumarea cotelor-părti din primele nete subscrise, aferente perioadelor neexpirate ale contractelor de asigurare, astfel încât diferenta dintre volumul primelor nete subscrise si această rezervă să reflecte primele nete alocate părtii din riscurile

expirate la data calculării. Această rezervă se calculează separat pentru fiecare contract, iar suma rezultatelor astfel obtinute reprezintă rezerva de prime totală.

Determinarea mărimii rezervei de prime (R p ) se face utilizându-se relatia:

R p = (x : P p ) x P sn ,

în care:

x - numărul de zile corespunzător perioadei neexpirate a contractului;

P p - perioada contractului, exprimată în număr de zile;

P sn - primele nete subscrise pentru contractul respectiv.

            Cu toate acestea, rezerva de prime poate fi calculată, cu avizul prealabil al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, si pe baza metodelor statistice si în special, a metodelor proportionale sau forfetare, atunci când va rezulta aproximativ aceeasi valoare ca si în cazul calculelor individuale;

b) rezerva de daune se creează si se actualizează lunar, în baza estimărilor pentru avizările de daune primite de asigurător, astfel încât fondul creat să fie suficient pentru acoperirea plătii acestor daune.

Rezerva de daune se constituie pentru daunele raportate si în curs de lichidare si se calculează pentru fiecare contract de asigurare la care s-a notificat producerea eve- nimentului asigurat, pornindu-se de la cheltuielile previzibile care vor fi efectuate în viitor pentru lichidarea acestor daune.

Rezerva de daune care trebuie constituită va fi obtinută prin însumarea valorilor calculate pentru fiecare contract.

Asigurătorii au obligatia de a întocmi si de a mentine o evidentă distinctă a daunelor avizate, care să permită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor să controleze în orice moment cuantumul si modalitatea de constituire a rezervei de daune;

c) rezerva de daune neavizate se creează si se ajustează cel putin la încheierea exercitiului financiar, dacă reglementările asigurătorului nu prevăd altfel, în baza estimărilor acestuia, a datelor statistice sau a calculelor actuariale pentru daunele întâmplate, dar neavizate.

Pentru calcularea rezervei de daune neavizate asigurătorii pot utiliza orice metodă statistică ce va avea la bază fie date din evidentele proprii, fie date din raportul informativ anual al pietei asigurărilor publicat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

d) rezerva pentru riscuri neexpirate se calculează pe baza estimării daunelor care vor apărea după închiderea exercitiului financiar, în cazul în care se constată că daunele estimate în viitor depăsesc rezervele de prime constituite pentru un anumit tip de contract de asigurare si, drept urmare, în perioadele viitoare rezerva de prime calculată în conformitate cu lit. a) nu va fi suficientă pentru acoperirea daunelor ce vor apărea în perioadele următoare.

Determinarea mărimii rezervei pentru riscuri neexpirate (R m ) se face utilizându-se relatia:

R m = D est - R p ,

în care:

D est - daunele estimate care vor apărea în perioadele viitoare;

R p - rezerva de prime.

 

Art. 10. - Pentru formele de asigurare prevăzute la pct. III.3 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001, asigurătorii au obligatia de a constitui rezerve tehnice aferente acestor asigurări, cu respectarea următoarelor principii:

a) pentru asigurările de viată legate de investitii rezerva tehnică se va constitui la nivelul valorii activelor pentru care expunerea la riscul de investitii este transferată asiguratului;

b) în cazul în care asigurările de viată legate de investitii oferă o rată garantată a dobânzii sau alte tipuri de garantii, se vor constitui suplimentar rezerve similare celor mentionate la art. 7.

Art. 11. - În cazul anulării, rezilierii, denuntării sau încetării valabilitătii unui contract de asigurare asigurătorul va efectua si operatiuni contabile de eliberare a rezervelor tehnice aferente contractelor respective.

Art. 12. - Asigurătorii au obligatia de a acoperi rezervele tehnice aferente acestei activităti cu active echivalente, în conformitate cu prevederile prezentelor norme.

Art. 13. - Nu vor fi acceptate ca acoperire pentru rezervele tehnice aferente asigurărilor de viată plasamentele în bănci sau în alte societăti de investitii care nu mai derulează operatiuni curente în legătură cu obiectul lor de activitate si/sau care sub orice formă si-au încetat activitatea si nu si-au respectat obligatiile fată de terti.

Art. 14. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a marjei de solvabilitate

a asigurătorilor care practică asigurări generale si metodologia de calcul al acesteia

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 16 alin. (5) si ale art. 47 pct. 1 lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 28 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări generale si metodologia de calcul al acesteia,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări generale si metodologia de calcul al acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 10.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări generale si metodologia de calcul al acesteia

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc cerintele privind marja de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări generale, reprezentând suma cu care valoarea activelor depăseste valoarea obligatiilor, conform prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor.

(2) De asemenea, prin prezentele norme se stabilesc criteriile privind evaluarea activelor, a obligatiilor unui asigurător si se fac precizări privind categoria activelor si datoriilor care nu vor fi luate în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate a asigurătorului sau care vor fi luate în considerare numai într-o anumită proportie.

Art. 2. - (1) Evaluarea activelor si obligatiilor asigurătorului, care sunt luate în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate, are la bază valorile acestora evidentiate în bilantul contabil.

(2) Diferenta dintre activele si obligatiile luate în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate reprezintă activul net al asigurătorului si exprimă capacitatea acestuia de a-si acoperi obligatiile fără a apela la capitaluri proprii.

Art. 3. - La stabilirea marjei de solvabilitate a asigurătorului se va lua în considerare totalul activelor din bilantul contabil din care se va scădea valoarea activelor necorporale, a actiunilor necotate, a activelor corespunzătoare părtii din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare si a activelor asupra cărora s-au creat sarcini (gaj, ipotecă etc.).

Art. 4. - Obligatiile care se iau în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate a asigurătorului sunt:

a) datoriile subordonate, într-o proportie de până la 50% din valoarea lor;

b) rezervele tehnice nete care trebuie constituite conform prevederilor art. 21 din Legea nr. 32/2000 si Normelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor privind metodologia de calcul si de evidentă a rezervelor tehnice minimale pentru activitatea de asigurări generale, cu exceptia rezer-

vei de egalizare si a rezervei de catastrofă, nr. 5/2001;

c) provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;

d) depozite primite de la reasigurători;

e) datorii, cu exceptia împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni.

Art. 5. - Diferenta dintre activele si obligatiile care urmează să fie luate în considerare potrivit prevederilor art. 3 si 4 reprezintă marja de solvabilitate de care dispune asigurătorul.

Art. 6. - (1) În vederea determinării marjei de solvabilitate minime pentru activitatea de asigurări generale se vor lua în considerare următoarele elemente:

a) primele brute subscrise de către asigurător, aferente activitătii de asigurări directe (PBS ad ), la care se adaugă primele brute subscrise de către asigurător, aferente acceptărilor în reasigurare (PBS r ); din acestea se scad primele anulate (PA), iar la rezultatul astfel obtinut se aplică un coeficient de 18% pentru sumele a căror valoare este de până la echivalentul a 5.000.000 euro, respectiv de 16% pentru sumele a căror valoare depăseste echivalentul a 5.000.000 euro, la cursul de referintă al Băncii Nationale a României din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare. Rezultatul se ponderează cu un coeficient obtinut din raportarea daunelor nete (DN), la care se adaugă variatia

rezervei de daune (ΔRD n ), aferentă ultimului an financiar, la daunele brute (DB), la care se adaugă variatia rezervei de daune (ΔRD b ), aferentă ultimului an financiar, coeficient care nu trebuie să fie mai mic de 50%;

b) media daunelor plătite în ultimii 3 ani financiari, aferente asigurărilor directe (DP ad ), la care se adaugă media daunelor plătite în ultimii 3 ani financiari, aferente acceptărilor în reasigurare (DP r ), si totalul rezervei brute de daune la sfârsitul ultimului an financiar din perioada de 3 ani (RD sf ). Din acest total se scade media pe ultimii 3 ani financiari a daunelor recuperate de la terti prin subrogarea în drepturile asiguratilor (DR) si rezerva de daune la începutul primului an financiar din perioada de 3 ani (RD i ), iar la rezultatul astfel obtinut se aplică un coeficient de 26% pentru sumele a căror valoare nu depăseste echivalentul a 3.000.000 euro, respectiv de 23% pentru sumele a căror valoare depăseste echivalentul a 3.000.000 euro, la cursul de referintă al Băncii Nationale a României din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare. Rezultatul se ponderează cu un coeficient obtinut din raportarea daunelor nete (DN), la care se adaugă variatia rezervei de daune (ΔRD n ), aferentă ultimului an financiar, la daunele brute (DB), la care se adaugă variatia rezervei de daune (ΔRD b ), aferentă ultimului an financiar, coeficient care nu trebuie să fie mai mic de 50%.

(2) Marja de solvabilitate minimă va fi considerată cea mai mare dintre valorile obtinute prin calculele prevăzute la lit. a) si b).

Art. 7. - Pentru determinarea solvabilitătii asigurătorului se va face raportul dintre marja de solvabilitate de care dispune asigurătorul, asa cum aceasta a fost definită la art. 5, si marja de solvabilitate minimă.

Art. 8. - Asigurătorul este obligat să îsi determine anual marja de solvabilitate pe baza datelor din bilantul contabil si să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, împreună cu bilantul contabil încheiat la sfârsitul fiecărui exercitiu financiar, un formular de raportare privind marja de solvabilitate, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 9. - Prima raportare privind marja de solvabilitate va fi transmisă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor împreună cu raportările anuale pentru anul 2002.

Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.

 

ANEXĂ

la norme

 

ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI GENERALE

 

RAPORTARE

privind marja de solvabilitate

 

X = activul net sau marja de solvabilitate de care dispune asigurătorul = C - D

A = total active, potrivit bilantului contabil

B = active care nu se iau în considerare = B 1 + B 2 + B 3 + B 4

B 1 = active necorporale

B 2 = actiuni necotate

B 3 = partea din rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare

B 4 = activele asupra cărora s-au creat sarcini (gaj sau ipotecă)

C = activele care se iau în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate = A - B

D = total obligatii care se iau în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate = D 1 +D 2 + D 3 + D 4 + D 5

D 1 = 0,5 x valoarea datoriilor subordonate

D 2 = rezerve tehnice nete

D 3 = provizioane pentru riscuri si cheltuieli

D 4 = depozite primite de la reasigurători

D 5 = datorii, cu exceptia împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni.

Y = marja de solvabilitate minimă = max (H; J)

PBS ad = prime brute subscrise de către asigurător, aferente activitătii de asigurare directă

PBS r = prime brute subscrise de către asigurător, aferente acceptărilor în reasigurare

PA = prime anulate

M = PBS ad + PBS r - PA

t 1 = echivalentul în lei a 5 milioane euro, la cursul de referintă al Băncii Nationale a României din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare

a 1 = raportul dintre daunele nete plătite, la care se adaugă variatia rezervei de daune si daunele brute plătite, la care se adaugă variatia rezervei de daune

a = max (a 1 ; 0,5)

H = a x [min(t 1 ; M) x 0,18 + max(M - t 1 ; 0) x 0,16]

DP ad = media daunelor plătite în ultimii 3 ani financiari, aferente asigurărilor directe

DP r = media daunelor plătite în ultimii 3 ani financiari, aferente acceptărilor în reasigurare

RD sf = totalul rezervei brute de daune la sfârsitul ultimului an financiar

DR = media pe ultimii 3 ani financiari a daunelor recuperate de la terti prin subrogarea în drepturile asiguratilor

RD i = rezerva de daune la începutul primului an financiar

N = D P ad + DP r + RD sf - DR - RD i

t 2 = echivalentul în lei a 3 milioane euro, la cursul de referintă al Băncii Nationale a României din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare

J = a x [min(t 2 ; N) x 0,26 + max(N - t 2 ; 0) x 0,23]

Gradul de solvabilitate = X/Y

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări de viată si metodologia de calcul al acesteia

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 16 alin. (5) si ale art. 47 pct. 1 lit. c) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 28 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări de viată si metodologia de calcul al acesteia,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări de viată si metodologia de calcul al acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 11.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări de viată si metodologia de calcul al acesteia

 

Art. 1. - (1) Prezentele norme stabilesc cerintele privind marja de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări de viată, reprezentând suma cu care valoarea activelor depăseste valoarea obligatiilor, conform prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor.

(2) Pentru determinarea marjei de solvabilitate a asigurătorului care practică asigurări de viată se vor lua în considerare activele si obligatiile aferente fondului asigurărilor de viată.

(3) De asemenea, prin prezentele norme se stabilesc criteriile privind evaluarea activelor, a obligatiilor asigurătorilor care practică asigurări de viată si se fac precizări privind categoria activelor si datoriilor care nu vor fi luate în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate a acestora sau care vor fi luate în considerare numai într-o anumită proportie.

Art. 2. - (1) Evaluarea activelor si obligatiilor asigurătorului care practică asigurări de viată, luate în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate, are la bază valorile acestora evidentiate în bilantul contabil.

(2) Diferenta dintre activele si obligatiile luate în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate reprezintă activul net al asigurătorului care practică asigurări de viată si exprimă capacitatea acestuia de a-si acoperi obligatiile fără a apela la capitaluri proprii.

Art. 3. - La stabilirea marjei de solvabilitate a asigurătorului care practică asigurări de viată se va lua în considerare totalul activelor din bilantul contabil din care se va scădea valoarea activelor necorporale, a actiunilor necotate, a activelor corespunzătoare părtii din rezervele tehnice aferente contractelor cedate în reasigurare si a activelor asupra cărora s-au creat sarcini (gaj, ipotecă etc.).

Art. 4. - Obligatiile care se iau în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate a asigurătorului care practică asigurări de viată sunt:

a) datoriile subordonate, într-o proportie de până la 50% din valoarea lor;

b) rezervele tehnice nete aferente asigurărilor de viată, constituite în conformitate cu prevederile art. 21 din Legea nr. 32/2000 si cu Normele privind conditiile pentru administrarea fondului asigurărilor de viată, investitiile si evaluarea activelor, precum si calculul rezervelor matematice;

c) provizioanele pentru riscuri si cheltuieli;

d) depozite primite de la reasigurători;

e) datorii, cu exceptia împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni.

Art. 5. - Diferenta dintre activele si obligatiile care urmează să fie luate în considerare potrivit prevederilor art. 3 si 4 reprezintă marja de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viată.

Art. 6. - (1) În sensul prezentelor norme, termenii si expresiile de mai jos au următoarele semnificatii:

- rezerva tehnică - rezerva matematică + orice altă rezervă aditională;

- suma la risc - diferenta dintre suma asigurată sau suma asigurată redusă, după caz, si rezerva matematică.

Suma la risc se va calcula numai pentru asigurările prevăzute la pct. III.1 lit. a) (cu exceptia celor de supravietuire), III.2 si III.3 (pentru produsele la care se acoperă riscul de deces) din Normele nr. 3/2001 privind clasele de asigurări care pot fi practicate de societătile de asigurare, emise de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor;

- suma la risc brută - suma la risc calculată înainte de cedările în reasigurare;

- suma la risc netă - suma la risc calculată după cedările în reasigurare;

- rezerva tehnică brută - rezerva tehnică calculată înainte de cedările în reasigurare;

- rezerva tehnică netă - rezerva tehnică calculată după cedările în reasigurare.

(2) Determinarea marjei de solvabilitate minime pentru activitatea de asigurări de viată se va realiza tinându-se seama de specificul produselor de asigurări de viată, după cum urmează:

a) pentru clasele de asigurări prevăzute la pct. III.1 lit. a) si b), precum si pentru cele de la pct. III.2 si III.5 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 marja de olvabilitate minimă se va determina prin aplicarea unui procent de 4% din rezervele tehnice. Rezultatul va fi ponderat cu raportul dintre rezervele tehnice nete si rezervele tehnice brute, dar nu mai putin de 85%. La această valoare se va adăuga 0,3% din suma la risc, rezultat ponderat cu raportul dintre suma la risc netă si suma la risc brută, dar nu mai putin de 50%.

Coeficientul de 0,3% poate fi înlocuit cu 0,1% în cazul în care contractele de asigurare de deces au o durată de maximum 3 ani, respectiv cu 0,15%, dacă durata acestor contracte este cuprinsă între 3 si 5 ani;

b) pentru clasa de asigurări prevăzută la pct. III.1 lit. c) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 marja de solvabilitate minimă se va determina potrivit metodologiei prevăzute pentru activitatea de asigurări generale;

c) pentru clasele de asigurări prevăzute la pct. III.3 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 marja de contractelor de asigurare cu componentă investitională care oferă si garantii. În cazul contractelor de asigurare prin  are riscul investitional este transferat integral  asiguratului si termenul contractelor este de peste 5 ani, iar costurile stipulate în contract se alocă pe o perioadă mai mare de 5 ani, procentul de 4% din rezervele tehnice se reduce la 1%, mentinându-se nivelul celorlalte elemente prevăzute la lit. a);

d) pentru clasa de asigurări prevăzută la pct. III.4 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 marja de solvabilitate minimă se va determina prin aplicarea unui procent de 4% din rezervele tehnice nete.

Art. 7. - Pentru determinarea solvabilitătii asigurătorului se va face raportul dintre marja de solvabilitate de care dispune asigurătorul care practică asigurări de viată, asa cum aceasta a fost definită la art. 5, si marja de solvabilitate minimă.

Art. 8. - Asigurătorul este obligat să îsi determine anual marja de solvabilitate pe baza datelor din bilantul contabil si să transmită Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, împreună cu bilantul contabil încheiat la sfârsitul fiecărui exercitiu financiar, un formular de raportare privind marja de solvabilitate, conform modelului prezentat în anexa care face parte integrantă din prezentele  norme.

Art. 9. - Prima raportare privind marja de solvabilitate va fi transmisă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor împreună cu raportările anuale pentru anul 2002.

Art. 10. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.

 

ANEXĂ

la norme

 

ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI DE VIATĂ

 

RAPORTARE

privind marja de solvabilitate

 

X = activul net sau marja de solvabilitate de care dispune asigurătorul = C - D

A = total active, potrivit bilantului contabil

B = active care nu se iau în considerare = B 1 + B 2 + B 3 + B 4

B 1 = active necorporale

B 2 = actiuni necotate

B 3 = partea din rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare

B 4 = activele asupra cărora s-au creat sarcini (gaj sau ipotecă)

C = activele care se iau în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate = A - B

D = total obligatii care se iau în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate = D 1 + D 2 + D 3 + D 4 + D 5

D 1 = 0,5 x valoarea datoriilor subordonate

D 2 = rezerve tehnice nete

D 3 = provizioane pentru riscuri si cheltuieli

D 4 = depozite primite de la reasigurători

D 5 = datorii, cu exceptia împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni

Y = marja de solvabilitate minimă = M + N + P + Q

M = marja de solvabilitate minimă pentru asigurările de viată corespunzătoare claselor de asigurări prevăzute la pct. III.1 lit. a) si b), pct. III.2 si III.5 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 = R 1 + R 2

a = rezerve tehnice

b 1 = raportul dintre rezervele tehnice nete si rezervele tehnice brute

b = max (b 1 ; 0,85)

R 1 = a x b x 0,04

a 1 = suma la risc aferentă contractelor cu durată de minimum 5 ani

a 2 = suma la risc aferentă contractelor cu durată cuprinsă între 3 si 5 ani

a 3 = suma la risc aferentă contractelor cu durată de maximum 3 ani

c 1 = raportul dintre suma la risc netă si suma la risc brută

c = max (c 1 ; 0,5)

R 2 = c x (a 1 x 0,003 + a 2 x 0,0015 + a 3 x 0,001)

N = marja de solvabilitate minimă pentru asigurările de viată corespunzătoare clasei de asigurări prevăzute la pct. III.3 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 = R 3 + R 4

d 1 = rezervele tehnice nete aferente obligatiilor contractuale rezultate din activitatea de asigurări pentru care asigurătorul nu îsi asumă riscuri investitionale în conditiile în care termenul contractelor este de peste 5 ani, iar costurile stipulate în contract se alocă pe o perioadă mai mare de 5 ani.d 2 = rezervele tehnice nete aferente obligatiilor contractuale rezultate din activitatea de asigurări pentru care asigurătorul nu îsi asumă riscuri investitionale în conditiile în care termenul contractelor este de maximum 5 ani sau de peste 5 ani, iar costurile stipulate în contract se alocă pe o perioadă de maximum 5 ani, precum si rezervele tehnice nete aferente obligatiilor contractuale rezultate din activitatea de asigurări pentru care asigurătorul îsi asumă riscuri investitionale

R 3 = b x (d 1 x 0,01 + d 2 x 0,04)

e = suma la risc

R 4 = e x c x 0,003

P = marja de solvabilitate minimă pentru asigurările de viată corespunzătoare clasei de asigurări prevăzute la pct. III.1 lit. c) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 = R 5

f = total prime brute datorate pentru clauze suplimentare atasate contractelor din perioada de raportare minus primele anulate în perioada de raportare (inclusiv taxele aferente)

h = echivalentul în lei a 5 milioane euro, la cursul de referintă al Băncii Nationale a României din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare

g 1 = raportul dintre suma indemnizatiilor rămase în grija asiguratului după scăderea reasigurărilor aferente si suma totală a indemnizatiilor

g = max (g 1 ; 0,5)

R 5 = g x [min (h; f) x 0,18 + max (f - h; 0) x 0,16]

Q = marja de solvabilitate minimă pentru asigurările de viată corespunzătoare clasei de asigurări prevăzute la pct. III.4 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 = R 6

i = rezervele tehnice nete aferente obligatiilor contractuale

R 6 = i x 0,04

Gradul de solvabilitate = X/Y

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind insolvabilitatea asigurătorului

si administratorul special

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27), ale art. 47 pct. 1 lit. d) si pct. 2 lit. i) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 28 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind insolvabilitatea asigurătorului si administratorul special,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind insolvabilitatea asigurătorului si administratorul special, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 12.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind insolvabilitatea asigurătorului si administratorul special

 

Art. 1. - (1) În vederea prevenirii insolvabilitătii unui asigurător, precum si a redresării acestuia, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va efectua, cel putin o dată pe an, un control referitor la situatia financiară a asigurătorilor, pentru a verifica respectarea dispozitiilor legale cu privire la marja de solvabilitate si la mentinerea nivelului capitalului social.

(2) În temeiul prevederilor art. 16 alin. (5) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor marja de solvabilitate reprezintă suma cu care valoarea activelor depăseste valoarea obligatiilor, care trebuie să fie mai mare decât valoarea stabilită prin normele privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor.

(3) Pentru determinarea solvabilitătii asigurătorului se va face raportul dintre marja de solvabilitate de care dispune asigurătorul, asa cum aceasta a fost definită în normele privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări generale, respectiv asigurări de viată, puse în aplicare prin ordinele presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10 si, respectiv, nr. 11, si marja de solvabilitate minimă, determinate potrivit metodologiei prevăzute de aceleasi norme.

(4) În functie de rezultatul raportului dintre marja de solvabilitate de care dispune asigurătorul si marja de solvabilitate minimă, se determină gradul de solvabilitate al asigurătorului, respectiv:

a) asigurători insolvabili, în cazul în care rezultatul acestui raport este subunitar;

b) asigurători aflati în pragul de insolvabilitate, în cazul în care rezultatul acestui raport este egal cu 1;

c) asigurători pentru care există un risc ridicat de insolvabilitate, în cazul în care rezultatul raportului este cuprins între 1 si 1,5;

d) asigurători pentru care există un risc scăzut de insolvabilitate, în cazul în care rezultatul raportului este cuprins între 1,5 si 2;

e) asigurători pentru care nu există un risc de insolvabilitate, în cazul în care raportul este mai mare de 2.

Art. 2. - Dacă în urma analizei rapoartelor financiare si a controalelor efectuate Comisia de Supraveghere a Asigurărilor constată că asigurătorul se află în pragul de insolvabilitate sau are un risc ridicat de insolvabilitate, care pune în pericol onoarea obligatiilor asumate fată de asigurati, aceasta va solicita consiliului de administratie al asigurătorului întocmirea si aplicarea unui plan de redresare

financiară, conform prevederilor art. 29 din Legea nr. 32/2000, care să prevadă, în principal:

a) limitarea volumului de prime brute sau nete subscrise pe o anumită perioadă, astfel încât acestea să nu depăsească anumite valori;

b) interzicerea vânzării sau reînnoirii contractelor de asigurare de un anumit tip;

c) interzicerea efectuării anumitor investitii;

d) majorarea capitalului social vărsat sau a fondului de rezervă liberă vărsat;

e) orice măsuri pe care le consideră necesare în vederea redresării.

Art. 3. - Un asigurător este obligat să îsi determine nual gradul de solvabilitate si să transmită raportări anuale Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor în conformitate cu Normele privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurările de viată, precum si

informatiile, documentele si certificările necesare pentru întocmirea acestor rapoarte, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 13/2001.

Art. 4. - Dacă asigurătorul, ca urmare a determinării gradului de solvabilitate, conform prevederilor art. 1 alin. (4), constată că se află la pragul de insolvabilitate sau că prezintă un risc ridicat de insolvabilitate, este obligat să întocmească si să depună imediat la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor un plan de redresare financiară.

Art. 5. - Planul de redresare financiară, prevăzut la art. 2 si 4, avizat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, va cuprinde în mod obligatoriu termene de realizare, care nu pot fi, de regulă, mai mari de două luni.

Art. 6. - Până la redresarea completă a asigurătorului, precum si în cazul în care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor consideră că situatia financiară a asigurătorului se va deteriora în continuare, aceasta poate restrânge sau interzice acestuia să dispună liber de o parte sau de toate activele sale si poate lua orice alte măsuri prin care să apere interesele asiguratilor.

Art. 7. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate retrage autorizatia pentru o parte sau pentru toate clasele de asigurări practicate de către un asigurător, dacă acesta nu reuseste să se redreseze în termenul acordat.

Art. 8. - (1) În cazul în care constată că măsurile de redresare financiară prevăzute la art. 29 din Legea nr. 32/2000 si la art. 2 din prezentele norme nu au dat rezultate, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate, în vederea prevenirii insolvabilitătii unui asigurător, să solicite Curtii de Apel Bucuresti numirea unui administrator special pentru acel asigurător.

(2) Dacă Curtea de Apel Bucuresti constată că asigurătorul nu îsi poate îndeplini obligatiile de plată sau că activitătile sale nu sunt gestionate cu respectarea normelor prudentiale specifice, aceasta poate dispune ca afacerile si bunurile asigurătorului să fie administrate de un administrator special.

(3) Curtea de Apel Bucuresti se va pronunta în mod obligatoriu în termen de cel mult 7 zile de la solicitare.

(4) Decizia Curtii de Apel Bucuresti este definitivă, iar citarea părtilor nu este obligatorie.

(5) Sarcinile, răspunderile, limitele împuternicirii si salariul administratorului special, precum si orice alte probleme legate direct sau indirect de prevederile sus-mentionate vor fi stabilite, de la caz la caz, de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, având ca punct de referintă sarcinile, răspunderile, limitele împuternicirii si salariul avute de către persoanele semnificative ale asigurătorului supus administrării speciale.

(6) După numirea unui administrator special, în conditiile Legii nr. 32/2000:

a) toate atributiile legale ale actionarilor semnificativi si ale persoanelor semnificative ale asigurătorului vor fi suspendate si vor fi transferate administratorului special pe durata numirii sale;

b) atributiile, îndatoririle si responsabilitătile actionarilor semnificativi si ale persoanelor semnificative ale asigurătorului, după aplicarea prevederilor lit. a), se stabilesc, de la caz la caz, de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(7) Pe perioada numirii administratorului special se suspendă dreptul de vot în privinta numirii si revocării administratorilor si dreptul la dividende al actionarilor, activitatea consiliului de administratie si a cenzorilor, precum si dreptul la remuneratie al consiliului de administratie si al cenzorilor.

Art. 9. - (1) Administratorul special înstiintează de îndată compartimentele din cadrul asigurătorului, precum si sediile secundare ale acestuia cu privire la măsurile de administrare specială.

(2) Administratorul special gestionează si administrează activitatea asigurătorului, stabilind conditiile optime pentru conservarea activelor si încasarea creantelor în interesul asiguratilor si al altor creditori.

Art. 10. - (1) Administratorul special prezintă lunar sau ori de câte ori va solicita Comisia de Supraveghere a Asigurărilor evaluarea situatiei financiare a asigurătorului.

(2) Dacă Comisia de Supraveghere a Asigurărilor consideră, pe baza informărilor administratorului special, că asigurătorul s-a redresat din punct de vedere financiar si se încadrează în parametrii de supraveghere prudentială stabiliti prin lege si prin normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, aceasta va solicita Curtii de Apel Bucuresti revocarea dispozitiei date în conditiile art. 8 alin. (2), iar aceasta poate revoca dispozitia, dacă constată că măsura nu mai este necesară.

Art. 11. - În cazul în care se stabileste insolvabilitatea asigurătorului conform dispozitiilor prezentelor norme, se va urma procedura prevăzută la art. 31 din Legea nr. 32/2000.

Art. 12. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind forma si continutul rapoartelor financiare,

inclusiv ale raportului privind asigurările de viată, precum si informatiile,

documentele si certificările necesare pentru întocmirea acestor rapoarte

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 47 pct. 2 lit. c), d) si f) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 28 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurările de viată, precum si informatiile, documentele si certificările necesare pentru întocmirea acestor rapoarte,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurările de viată, precum si informatiile, documentele si certificările necesare pentru întocmirea acestor rapoarte, prevăzute în anexa care face parte integrantă din

prezentul ordin.

Art. 2. - Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 13.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind forma si continutul rapoartelor financiare, inclusiv ale raportului privind asigurările de viată, precum si informatiile, documentele si certificările necesare pentru întocmirea acestor rapoarte

 

Art. 1. - (1) Asigurătorii autorizati să practice activitatea de asigurări generale si/sau activitatea de asigurări de viată au obligatia de a pune la dispozitie Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor informatiile necesare, astfel încât să se permită efectuarea unei analize fundamentate a situatiei financiare de care dispun la un moment dat si urmărirea evolutiei în timp a principalilor indicatori privind activitatea desfăsurată.

(2) Raportările transmise de către asigurători în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor si ale prezentelor norme trebuie să contină informatii privind: activele, obligatiile, capitalurile proprii, veniturile si cheltuielile, profitul, respectiv pierderea înregistrată, portofoliul de asigurări, numărul de contracte, separat pentru persoane fizice sau juridice si pentru asigurări individuale sau de grup, principalele canale de distributie, numărul si valoarea daunelor.avizate, numărul si valoarea daunelor estimate, nivelul expunerii asigurătorului la riscuri de catastrofă, programul de reasigurare, structura actionariatului si structura organizatorică (numărul si calificarea personalului).

(3) Aceste informatii sunt obtinute din evidentele contabile si operative pe care asigurătorii au obligatia să le conducă, potrivit prevederilor art. 20 alin. (3) din Legea nr. 32/2000 si normelor emise în aplicarea acestei legi.

(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate solicita, în baza prevederilor art. 5 lit. h) din Legea nr. 32/2000, prezentarea de informatii si de documente necesare pentru clarificarea unor aspecte rezultate din analiza raportărilor prevăzute de legislatia în vigoare, inclusiv a informatiilor continute în evidenta extracontabilă si a documentelor care stau la baza înregistrării lor, sau pentru actualizarea conditiilor în baza cărora s-a acordat autorizarea.

Art. 2. - (1) Pentru transmiterea informatiilor către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor asigurătorii vor întocmi următoarele raportări care vor fi prezentate la termenele prevăzute la alin. (2):

a) situatiile financiare anuale, în forma prevăzută de reglementările contabile în vigoare;

b) raportul privind activitatea de asigurări de viată, întocmit în forma prevăzută în anexa nr. 1;

c) raportul privind tranzactiile efectuate, rezervele tehnice aferente activitătii de asigurări generale si modul de investire a activelor care le acoperă, pe clase de asigurări si printr-un centralizator, în forma prevăzută în anexa nr. 2;

d) raportul privind marja de solvabilitate pentru activitatea de asigurări generale, respectiv activitatea de asigurări de viată, în forma prevăzută în anexa nr. 3;

e) situatia privind evolutia si structura capitalului social, în forma prevăzută în anexa nr. 4;

f) numărul angajatilor, fondul de salarii, nivelul salariului maxim si mediu pe societate, în forma prevăzută în anexa nr. 5;

g) raportarea privind virarea contributiei la Fondul de protejare a asiguratilor, în forma prevăzută în anexa nr. 6;

h) raportarea privind virarea taxei de functionare, în forma prevăzută în anexa nr. 7;

i) raportarea privind activitatea de asigurare obligatorie, în forma prevăzută în anexa la normele privind asigurările obligatorii;

j) situatia privind disponibilitătile bănesti, în forma prevăzută în anexa nr. 8;

k) informatii privind litigiile societătilor de asigurare cu angajatii, asiguratii, asigurătorii, reasigurătorii, brokerii si agentii de intermediere, în forma prevăzută în anexa nr. 9.

(2) Raportările prevăzute la alin. (1) lit. a)-f) si k) se vor transmite anual, în termen de 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, cele prevăzute la alin. (1) lit. i) se vor transmite trimestrial până la data de 30 a lunii următoare încheierii trimestrului, iar raportarea prevăzută la alin. (1) lit. g), h) si j) se va transmite lunar până la data de 25 a lunii următoare.

Art. 3. - Raportările prevăzute la art. 2 vor fi transmise de către asigurători Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor atât pe suport magnetic, cât si în formă scrisă.

Art. 4. - Persoanele din conducerea asigurătorului, care semnează adresele de înaintare ce însotesc rapoartele si celelalte documente transmise la solicitarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, răspund de realitatea si exactitatea datelor prezentate si de respectarea termenelor de depunere a acestora.

Art. 5. - Situatiile financiare anuale certificate în conformitate cu prevederile legale, raportul administratorilor, procesul-verbal al adunării generale a actionarilor si o copie de pe balanta de verificare analitică vor fi depuse la Comisia de Supraveghere a Asigurărilor în termen de 4 luni de la încheierea exercitiului financiar.

Art. 6. - Raportul privind rezultatele examinării anuale a activitătii de asigurare de viată, certificat de o persoană cu o calificare adecvată, aprobată de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, va fi întocmit si transmis cu respectarea prevederilor art. 27 alin. (2) din Legea nr. 32/2000 si ale prezentelor norme.

Art. 7. - (1) Brokerii de asigurare vor transmite Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor următoarele raportări:

a) situatiile financiare anuale, în forma prevăzută în reglementările contabile în vigoare;

b) situatia privind evolutia si structura capitalului social, în forma prevăzută în anexa nr. 4;

c) situatia privind denumirea asigurătorilor cu care colaborează si volumul primelor intermediate, în forma prevăzută în anexa nr. 10;

d) informatii privind litigiile cu angajatii, asigurătorii, reasigurătorii, alti clienti, în forma prevăzută în anexa nr. 11;

e) raportarea privind virarea taxei de functionare, în forma prevăzută în anexa nr. 7;

f) numărul angajatilor, fondul de salarii, nivelul salariului maxim si mediu pe societate, în forma prevăzută în anexa nr. 5.

(2) Raportările prevăzute la alin. (1) lit. a)-d) si f) vor fi transmise anual, în termen de 4 luni de la încheierea exercitiului financiar, iar raportarea prevăzută la alin. (1) lit. e) se va transmite lunar până la data de 25 a lunii următoare.

(3) Brokerii de asigurare trebuie să transmită, de asemenea, si dovada valabilitătii contractului de asigurare de răspundere profesională si a plătii primei de asigurare, anual, cu ocazia reînnoirii acestui contract.

Art. 8. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor.

 

ANEXA Nr. 1

la norme

 

Formularul 1

 

ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI DE VIATĂ

 

CENTRALIZATOR

privind încadrarea produselor pe clase de asigurări de viată, conform Normelor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001

 

1a) Asigurări de supravietuire

Asigurări de deces

Asigurări mixte de viată

1b) Anuităti (asigurări de tip rentă)

1c) Asigurări de viată suplimentare, care cuprind: asigurări de vătămări corporale din accidente, asigurări

De incapacitate de muncă cauzată de un accident, asigurări de deces rezultat dintr-un accident

2) Asigurări de căsătorie si de nastere

3) Asigurări de viată legate de investitii

4) Asigurări permanente de sănătate, administrate la fel ca asigurările de viată

5) Asigurări de capitalizare.

 

Formularul 2

 

ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI DE VIATĂ

CENTRALIZATOR privind tranzactiile efectuate

 

Aferente produsului .......................................

- bucată -

Număr de contracte în derulare la sfârsitul perioadei de raportare

Număr de contracte noi încheiate în perioada de raportare

- mii lei -

Prime brute subscrise - total, din care:

Asigurări directe

Primiri în reasigurare

Prime nete subscrise - total, din care:

Asigurări directe

Primiri în reasigurare

Prime brute încasate - total, din care:

Asigurări directe

Primiri în reasigurare

Prime nete încasate - total, din care:

Asigurări directe

Primiri în reasigurare

Prime cedate în reasigurare - total, din care:

Comisioane primite

Acceptări în reasigurare - total, din care:

Comisioane plătite

Indemnizatii brute plătite - total, din care:

Asigurări directe

Reasigurări acceptate

Indemnizatii nete plătite - total, din care:

Asigurări directe

Primiri în reasigurare

Sume de răscumpărare plătite

Cheltuieli cu Fondul de protejare a asiguratilor

Cheltuieli cu taxa de functionare

Cheltuieli de achizitie si administrare plătite - total, din care:

Comisioane de achizitie - total, din care:

Aferente politelor noi vândute

Aferente politelor în derulare

Publicitate

Alte cheltuieli de achizitie si administrare plătite.

 

Formularul 3

 

ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI DE VIATĂ

 

CENTRALIZATOR

privind obligatiile asumate

 

Aferente produsului .......................................

- mii lei -

Rezerve tehnice aferente asigurărilor de viată

Total valoare netă (de reasigurări)

Rezerva matematică

Valoarea netă

Rezerva pentru beneficii si risturnuri

Rezerve tehnice aferente contractelor în unităti de cont

Rezerva de prime

Valoarea netă

Rezerva de daune

Valoarea netă

Rezerva pentru riscuri neexpirate

Valoarea netă

Sume asigurate

Valoare totală brută

Valoare totală netă

Aferente riscului de deces

Valoare brută

Valoare netă

Aferente riscului de supravietuire

Valoare brută

Valoare netă

 

Formularul 4

 

ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI DE VIATĂ

 

ACTIVE

ce reprezintă rezerve tehnice aferente asigurărilor de viată si venituri realizate din fructificarea lor

 

Active

Valoarea

%

anul curent

Anul precedent

Anul curent

1. Terenuri si constructii

 

 

 

2. Plasamente financiare (de la rd. 3 la rd. 14)

 

 

 

3. Depozite bancare

 

 

 

4. Titluri de stat

 

 

 

5. Obligatiuni

 

 

 

6. Obligatiuni municipale

 

 

 

7. Alte titluri cu venit fix

 

 

 

8. Actiuni cotate

 

 

 

9. Actiuni necotate

 

 

 

10. Titluri de participare la societăti de investitii

 

 

 

11. Împrumuturi ipotecare

 

 

 

12. Alte împrumuturi

 

 

 

13. Casa si conturi la bănci

 

 

 

14. Alte creante

 

 

 

15. Alte active

 

 

 

16. Total active (rd. 1 + rd. 2 + rd. 15).

 

 

 

 

Venituri aferente activelor ce reprezintă rezerve tehnice

- mii lei -

 

1. Venituri din dobânzi

2. Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit fix

3. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

4. Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit variabil

5. Venituri din sconturi obtinute

6. Venituri din creante imobilizate

7. Venituri din diferente de curs valutar

8. Alte venituri privind plasamentele cedate

9. Alte venituri

10. Total venituri (de la rd. 1 la rd. 9)

 

ANEXA Nr. 2

la norme

 

Formularul 1

 

ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI GENERALE

 

CENTRALIZATOR

privind tranzactiile efectuate

 

Aferente clasei de asigurări..................

 

- bucată -

Număr de contracte în derulare la sfârsitul perioadei de raportare

Număr de contracte noi încheiate în perioada de raportare

 

- mii lei -

Prime brute subscrise - total, din care:

Asigurări directe

Primiri în reasigurare

Prime nete subscrise - total, din care:

Asigurări directe

Primiri în reasigurare

Prime brute încasate - total, din care:

Asigurări directe

Primiri în reasigurare

Prime nete încasate - total, din care:

Asigurări directe

Primiri în reasigurare

Prime cedate în reasigurare - total, din care:

Comisioane primite

Acceptări în reasigurare - total, din care:

Comisioane plătite.Indemnizatii brute plătite - total, din care:

Asigurări directe

Reasigurări acceptate

Indemnizatii nete plătite - total, din care:

Asigurări directe

Primiri în reasigurare

Cheltuieli cu Fondul de protejare a asiguratilor

Cheltuieli cu taxa de functionare

Cheltuieli de achizitie si administrare plătite - total, din care:

Comisioane de achizitie

Publicitate

Alte cheltuieli de achizitie si administrare plătite

la norme

Formularul 2

 

ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI GENERALE

 

CENTRALIZATOR

privind obligatiile asumate

 

Aferente clasei de asigurări.................

 

- mii lei -

Rezerve tehnice aferente asigurărilor generale

Total valoare netă (de reasigurări)

Rezerva de prime

Valoare netă

Rezerva de daune

Valoare netă

Rezerva de daune neavizate

Valoare netă

Rezerva pentru riscuri neexpirate

Valoare netă

Rezerva de egalizare

Rezerva de catastrofă

Valoare netă

la norme

Formularul 3

 

ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI GENERALE

 

ACTIVE

ce reprezintă rezerve tehnice aferente asigurărilor generale si venituri realizate din fructificarea lor

 

Active

Valoarea

%

anul curent

Anul precedent

Anul curent

1. Terenuri si constructii

 

 

 

2. Plasamente financiare (rd. 3 la rd. 14)

 

 

 

3. Depozite bancare

 

 

 

4. Titluri de stat

 

 

 

5. Obligatiuni

 

 

 

6. Obligatiuni municipale

 

 

 

7. Alte titluri cu venit fix

 

 

 

8. Actiuni cotate

 

 

 

9. Actiuni necotate

 

 

 

10. Titluri de participare la societăti de investitii

 

 

 

11. Împrumuturi ipotecare

 

 

 

12. Alte împrumuturi

 

 

 

13. Casa si conturi la bănci

 

 

 

14. Alte creante

 

 

 

15. Alte active

 

 

 

16. Total active (rd. 1 + rd. 2 + rd. 15).

 

 

 

 

Venituri aferente activelor ce reprezintă rezerve tehnice

 

- mii lei -

 

1. Venituri din dobânzi

2. Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit fix

3. Venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii

4. Venituri din plasamente aferente titlurilor cu venit variabil

5. Venituri din sconturi obtinute

6. Venituri din creante imobilizate

7. Venituri din diferente de curs valutar

8. Alte venituri privind plasamentele cedate

9. Alte venituri

10. Total venituri (rd.1 la rd. 9)

 

ANEXA Nr. 3

la norme

 

Formularul 1

 

ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI GENERALE

 

RAPORTARE

privind marja de solvabilitate

 

X = activul net sau marja de solvabilitate de care dispune asigurătorul = C - D

A = total active, potrivit bilantului contabil

B = active care nu se iau în considerare = B 1 + B 2 + B 3 + B 4

B 1 = active necorporale

B 2 = actiuni necotate

B 3 = partea din rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare

B 4 = activele asupra cărora s-au creat sarcini (gaj sau ipotecă)

C = activele care se iau în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate = A - B

D = total obligatii care se iau în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate = D 1 + D 2 + D 3 + D 4 + D 5

D 1 = 0,5 x valoarea datoriilor subordonate

D 2 = rezerve tehnice nete

D 3 = provizioane pentru riscuri si cheltuieli

D 4 = depozite primite de la reasigurători

D 5 = datorii, cu exceptia împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni

Y = marja de solvabilitate minimă = max (H; J)

PBS ad = prime brute subscrise de către asigurător aferente activitătii de asigurare directe

PBS r = prime brute subscrise de către asigurător aferente acceptărilor în reasigurare

PA = prime anulate

M = PBS ad + PBS r - PA

t 1 = echivalentul în lei a 5 milioane euro, la cursul de referintă al Băncii Nationale a României din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare a 1 = raportul dintre daunele nete plătite, la care se adaugă variatia rezervei de daune, si daunele brute plătite, la care se adaugă variatia rezervei de daune

a = max (a 1 ; 0,5).H = a x [min (t 1 ; M) x 0,18 + max (M - t 1 ; 0) x 0,16]

DP ad = media daunelor plătite în ultimii 3 ani financiari, aferente asigurărilor directe

DP r = media daunelor plătite în ultimii 3 ani financiari, aferente acceptărilor în reasigurare

RD sf = totalul rezervei brute de daune la sfârsitul ultimului an financiar

DR = media pe ultimii 3 ani financiari a daunelor recuperate de la terti prin subrogarea în drepturile asiguratilor

RD i = rezerva de daune la începutul primului an financiar

N = D P ad + DP r + RD sf - DR - RD i

t 2 = echivalentul în lei a 3 milioane euro, la cursul de referintă al Băncii Nationale a României din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare

J = a x [min (t 2 ; N) x 0,26 + max (N - t 2 ; 0) x 0,23]

Gradul de solvabilitate = X/YNEXA Nr. 3

la norme

Formularul 2

 

ACTIVITATEA DE ASIGURĂRI DE VIATĂ

 

RAPORTARE

privind marja de solvabilitate

 

X = activul net sau marja de solvabilitate de care dispune asigurătorul = C - D

A = total active, potrivit bilantului contabil

B = active care nu se iau în considerare = B 1 + B 2 + B 3 + B 4

B 1 = active necorporale

B 2 = actiuni necotate

B 3 = partea din rezervele tehnice aferentă contractelor cedate în reasigurare

B 4 = activele asupra cărora s-au creat sarcini (gaj sau ipotecă)

C = activele care se iau în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate = A-B

D = total obligatii care se iau în considerare la stabilirea marjei de solvabilitate = D 1 + D 2 + D 3 + D 4 + D 5

D 1 = 0,5 x valoarea datoriilor subordonate

D 2 = rezerve tehnice nete

D 3 = provizioane pentru riscuri si cheltuieli

D 4 = depozite primite de la reasigurători

D 5 = datorii, cu exceptia împrumuturilor din emisiuni de obligatiuni

Y = marja de solvabilitate minimă = M + N + P + Q

M = marja de solvabilitate minimă pentru asigurările de viată corespunzătoare claselor de asigurări prevăzute la pct. III.1 lit. a) si b), pct. III.2 si III.5 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 = R 1 + R 2

a = rezerve tehnice

b 1 = raportul dintre rezervele tehnice nete si rezervele tehnice brute

b = max (b 1 ; 0,85)

R 1 = a x b x 0,04

a 1 = suma la risc aferentă contractelor cu durata de minimum 5 ani

a 2 = suma la risc aferentă contractelor cu durata cuprinsă între 3 si 5 ani

a 3 = suma la risc aferentă contractelor cu durata de maximum 3 ani

c 1 = raportul dintre suma la risc netă si suma la risc brută

c = max (c 1 ; 0,5)

R 2 = c x (a 1 x 0,003 + a 2 x 0,0015 + a 3 x 0,001)

N = marja de solvabilitate minimă pentru asigurările de viată corespunzătoare clasei de asigurări prevăzute la pct. III.3 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 = R 3 + R 4.d 1 = rezervele tehnice nete aferente obligatiilor contractuale rezultate din activitatea de asigurări pentru care asigurătorul nu îsi asumă riscuri investitionale în conditiile în care termenul contractelor este de peste 5 ani, iar costurile stipulate în contract se alocă pe o perioadă mai mare de 5 ani

d 2 = rezervele tehnice nete aferente obligatiilor contractuale rezultate din activitatea de asigurări pentru care asigurătorul nu îsi asumă riscuri investitionale în conditiile în care termenul contractelor este de maximum 5 ani sau de peste 5 ani, iar costurile stipulate în contract se alocă pe o perioadă de maximum 5 ani, precum si rezervele tehnice nete aferente obligatiilor contractuale rezultate din activitatea de asigurări pentru care asigurătorul îsi asumă riscuri investitionale

R 3 = b x (d 1 x 0,01 + d 2 x 0,04)

e = suma la risc

R 4 = e x c x 0,003

P = marja de solvabilitate minimă pentru asigurările de viată corespunzătoare clasei de asigurări prevăzute la pct. III.1 lit. c) din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 = R 5

f = total prime brute datorate pentru clauze suplimentare atasate contractelor din perioada de raportare minus primele anulate în perioada de raportare (inclusiv taxele aferente)

h = echivalentul în lei a 5 milioane euro, la cursul de referintă al Băncii Nationale a României din ultima zi lucrătoare a perioadei de raportare g 1 = raportul dintre suma indemnizatiilor rămase în grija asiguratului după scăderea reasigurărilor aferente si suma totală a indemnizatiilor

g = max (g 1 ; 0,5)

R 5 = g x [min (h; f) x 0,18 + max (f - h; 0) x 0,16]

Q = marja de solvabilitate minimă pentru asigurările de viată corespunzătoare clasei de asigurări prevăzute la pct. III.4 din Normele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 3/2001 = R 6 i = rezervele tehnice nete aferente obligatiilor contractuale

R 6 = i x 0,04

Gradul de solvabilitate = X/Y

 

ANEXA Nr. 4

la norme

 

SITUATIA

privind evolutia si structura capitalului social

 

-         mii lei –

Date informative

Soldul initial

Majorări

Reduceri

Soldul final

Capital social subscris - total,

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- în numerar

 

 

 

 

- - investitor străin - valoare

 

 

 

 

- - cota de participare (%)

 

 

 

 

- în natură

 

 

 

 

- - investitor străin - valoare

 

 

 

 

- - cota de participare (%)

 

 

 

 

Capital social vărsat - total,

 

 

 

 

din care:

 

 

 

 

- în numerar

 

 

 

 

- - investitor străin - valoare

 

 

 

 

- - cota de participare (%)

 

 

 

 

- în natură

 

 

 

 

- investitor străin - valoare

 

 

 

 

- cota de participare (%)

 

 

 

 

Actionari semnificativi (defalcati pe fiecare persoană juridică sau fizică, după caz) -

 

 

 

 

Valoare

 

 

 

 

- cota de participare (%).

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 5

la norme

 

INFORMATII

privind angajatii

 

 

Total

Cu carte de muncă pe perioadă

Colaboratori

 

Pregătire profesională

determinată

nedeterminată

Număr de angajati

 

 

 

 

 

Fond de salarii - total (mii lei)

 

 

 

 

 

Salariu maxim (mii lei)

 

x

x

x

x

Salariu mediu (mii lei)

 

x

x

x

x

Alte drepturi de personal (mii lei)

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 6

la norme

 

RAPORTARE

privind virarea contributiei la Fondul de protejare a asiguratilor

- lei -

Luna

Total volum de prime brute

de asigurare la care

se aplică

%

Fondul

de protejare

a asiguratilor

datorat

Suma

virată

Penalităti

Documentul/data

Banca plătitoare

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 7

la norme

 

RAPORTARE

privind virarea taxei de functionare

 

- lei -

Luna

Total volum de prime brute

de asigurare/comisioane la care

se aplică

%

Taxa de functionare datorată

Suma

virată

Penalităti

Documentul/data

Banca plătitoare

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 8

la norme

 

SITUATIE

privind disponibilitătile bănesti

 

- lei -

Nr.crt.

Denumirea societătii bancare

Depozite

Termenul scadent la depozit

Cont curent

Total societate bancară

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 9

la norme

 

INFORMATII

privind litigiile societătilor de asigurare cu angajatii, asiguratii, asigurătorii, reasigurătorii,

brokerii si agentii de intermediere

 

Număr de litigii

Valoarea litigiului

Natura litigiului

Procese in curs

Hotărâri judecatoresti definitive si irevocabile

Numărul dosarului

Instanta

Favorabile

nefavorabile

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 10

la norme

 

SITUATIA

privind denumirea asigurătorilor cu care colaborează brokerii de asigurare

si volumul primelor intermediate

 

- mii lei -

Nr.

crt.

Denumirea societătii

Valoarea

primelor intermediate

Comisioane încasate

 

 

 

 

 

ANEXA Nr. 11

la norme

 

INFORMATII

privind litigiile brokerilor de asigurare cu angajatii, asigurătorii, reasigurătorii, alti clienti

 

Număr de litigii

Valoarea litigiului

Natura litigiului

Procese in curs

Hotărâri judecatoresti definitive si irevocabile

Numărul dosarului

Instanta

Favorabile

nefavorabile

 

 

 

 

 

 

 

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind transferul de portofoliu

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 47 pct. 2 lit. m) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 28 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind transferul de portofoliu,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind transferul de portofoliu, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura aducerea la înde- plinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 14.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind transferul de portofoliu

 

Art. 1. - (1) Asigurătorii autorizati în conditiile legii să practice activitatea de asigurare pot să îsi transfere portofoliul de contracte de asigurări către una sau mai multe societăti de asigurare stabilite în România, în baza unui acord aprobat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

(2) Transferul partial de portofoliu poate să includă o întreagă clasă de asigurări sau cel putin un risc asigurat inclus într-o clasă; cu acordul persoanelor asigurate se poate efectua si un transfer partial, polită cu polită.

(3) Transferul de portofoliu va cuprinde în mod obligatoriu atât transferul de datorii si drepturi, cât si transferul de obligatii sau proprietăti.

(4) Transferul de portofoliu include si transferul activelor simultan cu rezervele tehnice corespunzătoare politelor de asigurare transferate.

(5) Transferul este complet după încheierea acordului de predare-primire a portofoliului transferat, acord ce trebuie să cuprindă totalul rezervelor tehnice existente la data semnării. În cazul în care transferul de portofoliu include si polite de viată, protocolul trebuie verificat si confirmat de către un actuar numit de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

(6) Transferul nu este valabil fără aprobarea Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.

(7) Transferul de portofoliu se aprobă de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor si pentru un asigurător care intră în procedura de lichidare.

(8) Transferul de portofoliu poate fi efectuat, în conditiile mentionate mai sus, si de către filiale sau sucursale ale unor asigurători străini, autorizate de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor.

Art. 2. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor aprobă transferul de portofoliu, realizat cu respectarea prevederilor art. 1, pe baza analizei unei documentatii care va cuprinde:

a) raportările asigurătorului care preia portofoliul privind marja de solvabilitate, rezervele tehnice de care dispune si modul de investire a acestor rezerve;

b) raportările asigurătorului care cedează portofoliul privind contributia la Fondul special de protejare a asiguratilor si taxa de functionare datorată conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 32/2000 si ale Normelor nr. 1/2001 privind cuantumul si termenul de plată a taxei de functionare datorate de asigurători si de brokerii de asigurare, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 1/2001, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 394 din 18 iulie 2001;

c) proiectul acordului care urmează să fie încheiat între asigurătorul care cedează portofoliul si asigurătorul care acceptă portofoliul va contine data la care intră în vigoare transferul de portofoliu, precum si o serie de informatii prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentele norme.

Art. 3. - În vederea aprobării transferului de portofoliu asigurătorul care acceptă o parte sau întregul portofoliu al unui alt asigurător va face dovada că îndeplineste următoarele conditii:

a) dispune de marja de solvabilitate minimă prevăzută la art. 16 din Legea nr. 32/2000 si în Normele privind limita minimă a marjei de solvabilitate a asigurătorilor care practică asigurări generale si metodologia de calcul al acesteia, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 10/2001;

b) prezintă un studiu de fezabilitate din care să rezulte că va dispune de marja de solvabilitate minimă si după preluarea portofoliului;

c) nu prejudiciază interesele asiguratilor sau ale oricăror alte persoane care au drepturi si obligatii provenite direct din contractele preluate;

d) are rezervele tehnice necesare pentru a acoperi obligatiile care decurg din polite.

Art. 4. - (1) Înainte de a se aproba de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor transferul de portofoliu, asigurătorii vor publica un anunt în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si într-un cotidian de largă circulatie, în care se va fixa o perioadă de o lună în cursul căreia părtile implicate în transferul de portofoliu (asigurati, beneficiari ai contractelor de asigurare etc.) îsi pot prezenta obiectiile.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este autoritatea competentă să aprobe sau să respingă obiectiile.

(3) Nici un creditor care nu este parte implicată în transferul de portofoliu nu are dreptul să ridice obiectii privind efectuarea acestuia.

Art. 5. - După publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a deciziei prin care se aprobă transferul de portofoliu, nici o obiectie nu mai poate fi ridicată împotriva acestei decizii.

Art. 6. - Asigurătorii care îsi încetează activitatea ca urmare a aplicării prevederilor Legii nr. 32/2000 si nu au procedat la efectuarea transferului de portofoliu în conditiile prevăzute la art. 23 din legea sus-mentionată rămân răspunzători pentru obligatiile asumate.

Art. 7. - Nerespectarea prevederilor prezentelor norme se sanctionează în conditiile si potrivit prevederilor art. 39 din Legea nr. 32/2000.

 

ANEXĂ

la norme

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru punerea în aplicare a Normelor privind regimul confidentialitătii informatiilor

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

în temeiul prevederilor art. 4 alin. (27) si ale art. 47 pct. 2 lit. l) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 27 noiembrie 2001, prin care s-au adoptat Normele privind regimul confidentialitătii informatiilor,

emite următorul ordin:

 

Momentul începerii răspunderii asigurătorului

Momentul încetării răspunderii asigurătorului

Prima de asigurare

Suma asigurată

Rezerva de prime

Conditii de reziliere a contractelor

Riscurile ce se asigură

Obiectul asigurării

Numele asiguratului si/sau al beneficiarului

Numărul politei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Art. 1. - Se pun în aplicare Normele privind regimul confidentialitătii informatiilor, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Secretariatul general al Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor va asigura aducerea la înde- plinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 15.

 

ANEXĂ

 

NORME

privind regimul confidentialitătii informatiilor

 

Art. 1. - (1) În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu poate dezvălui informatii obtinute în timpul exercitării atributiilor sale.

(2) Obligatia de confidentialitate prevăzută mai sus nu se aplică în cazul în care informatia este dată:

a) cu acordul scris al asigurătorului implicat;

b) la solicitarea instantei judecătoresti;

c) în interesul asiguratilor.

Art. 2. - (1) Este considerată informatie confidentială orice informatie care este adusă la cunostintă Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor sau care este obtinută de aceasta în cursul sau ca urmare a exercitării atributiilor sale legale si care nu este destinată publicitătii prin rapoartele si informările specificate la alineatele de mai jos.

(2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va prezenta Parlamentului, în termen de 6 luni de la expirarea fiecărui exercitiu financiar, un raport asupra pietei asigurărilor din România, precum si o informare privind activitătile desfăsurate.

(3) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor va edita si va publica un raport informativ anual asupra pietei de asigurări si asupra institutiilor si organismelor acesteia, cu respectarea prevederilor art. 1.

Art. 3. - (1) Membrii Consiliului si angajatii Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, precum si orice alte persoane care au efectuat sau efectuează activităti în numele acesteia, inclusiv expertii, sunt obligate să păstreze stricta confidentialitate asupra informatiilor obtinute în cursul si ca urmare a exercitării atributiilor lor si care nu au devenit accesibile publicului larg, fiind supuse în privinta acestor informatii regimului legal al secretului de serviciu.

(2) De asemenea, persoanelor prevăzute la alin. (1) le este interzisă utilizarea informatiilor confidentiale pentru obtinerea de profituri personale.

(3) Obligatiile prevăzute la alin. (1) si (2) atrag interdictia de a dezvălui oricărei persoane sau autorităti informatiile confidentiale de care iau cunostintă în timpul exercitării atributiilor lor, cu exceptia unor date generale făcute publice prin reprezentantul desemnat de Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, astfel încât societătile de asigurare si de brokeraj să nu poată fi individualizate si fără ca prin informatiile furnizate să se prejudicieze cauzele judiciare aflate în curs de desfăsurare.

(4) Face exceptie de la dispozitiile mentionate mai sus situatia în care, în vederea prevenirii sau constatării insolvabilitătii unui asigurător, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, în conformitate cu prevederile art. 30 si 31 din Legea nr. 32/2000, sesizează Curtea de Apel Bucuresti,

caz în care informatiile din care rezultă aceste aspecte sunt înaintate instantei de judecată.

Art. 4. - Dezvăluirea informatiilor confidentiale poate fi făcută doar pentru motive de ordin prudential si în scopul protejării interesului asiguratilor, dar numai cu respectarea prevederilor art. 1.

Art. 5. - (1) În exercitarea atributiei de supraveghere prevăzute la art. 5 lit. b) din Legea nr. 32/2000 Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate întreprinde controale periodice sau inopinate la asigurători sau la brokeri de asigurare, intrând astfel în posesia unor informatii confidentiale referitoare la activitatea acestora.

(2) Controalele la asigurători urmăresc verificarea modului de conducere a activitătii de asigurare, de realizare si mentinere a rezervelor tehnice si matematice în baza legislatiei în vigoare, cât si evaluarea investitiilor asigurătorilor, a marjei de solvabilitate si a programului de reasigurare.

(3) Brokerii de asigurare sunt obligati să pună la dispozitie Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, la cerere, documentele si înregistrările contabile care să evidentieze si să justifice operatiunile efectuate în timpul desfăsurării activitătii, cuprinzând informatii asupra contractelor de asigurare încheiate si asupra întelegerilor cu asigurătorii.

(4) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor nu este obligată să anunte efectuarea controalelor la asigurătorii si brokerii de asigurare. Dacă se constată săvârsirea unor fapte penale, ca urmare a controalelor efectuate, Comisia de Supraveghere a Asigurărilor este obligată să sesizeze organele de cercetare competente, conform art. 227 din Codul de procedură penală.

(5) În exercitarea atributiilor sale Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate folosi, pe lângă angajatii proprii, specialisti din cadrul Corpului expertilor în asigurări, organism care functionează pe lângă Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, precum si specialisti care functionează în cadrul altor organe (Corpul expertilor contabili si contabililor autorizati din România, Corpul expertilor tehnici etc.).

Art. 6. - Informatiile confidentiale pe care Comisia de Supraveghere a Asigurărilor le primeste în baza art. 5 pot fi utilizate numai pentru îndeplinirea obiectivelor sale, respectiv:

a) examinarea modului de desfăsurare a activitătii de asigurare si facilitarea conditiilor de îndeplinire a acestei activităti; sau

b) dispunerea de sanctiuni.

Art. 7. - Comisia de Supraveghere a Asigurărilor poate colabora, prin schimb de informatii sau în orice alt mod, cu alte autorităti publice internationale sau cu institutii străine, având ca obiect reglementarea sau supravegherea pietelor de asigurări, pe baza unor întelegeri bilaterale, dar aceste

schimburi de informatii sunt supuse regimului confidentialitătii prevăzut în prezentele norme. Întelegerile de cooperare cu autoritătile de supraveghere ale tertelor tări, pentru schimburi de informatii, se vor încheia numai cu conditia ca informatiile comunicate să fie supuse regimului confidentialitătii prin stabilirea unor conditii cel putin egale cu cele prevăzute de prezentele norme.

Art. 8. - Nerespectarea dispozitiilor stabilite în prezentele norme se sanctionează în conditiile legii.

 

COMISIA DE SUPRAVEGHERE A ASIGURĂRILOR

 

ORDIN

pentru modificarea si completarea Normelor nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asigurătorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asigurătorilor

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

în temeiul art. 4 alin. (27) din Legea nr. 32/2000 privind societătile de asigurare si supravegherea asigurărilor,

potrivit Hotărârii Consiliului Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor din data de 12 decembrie 2001, prin care s-au adoptat modificarea si completarea Normelor nr. 2/2001,

emite următorul ordin:

Articol unic. - Normele nr. 2/2001 privind informatiile si documentele cerute pentru autorizarea asigurătorilor si criteriile pentru aprobarea actionarilor semnificativi si a persoanelor semnificative ale asigurătorilor, puse în aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor nr. 2/2001, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 24 august 2001, se modifică si se completează după cum urmează:

- La articolul 2, litera a) a punctului 6 va avea următorul cuprins:

“a) să nu fie actionar semnificativ al unui broker de asigurare, cu exceptia cazurilor în care actionarul semnificativ este statul, până la finalizarea procesului de privatizare;”

 

Presedintele Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor,

Nicolae Eugen Crisan

 

Bucuresti, 27 decembrie 2001.

Nr. 16.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

Nr. 92 din 14 ianuarie 2002

MINISTERUL INDUSTRIEI SI RESURSELOR

Nr. 195.091 din 14 ianuarie 2002

 

ORDIN

pentru aprobarea Precizărilor metodologice privind compensarea unor obligatii de plată

potrivit prevederilor art. 50 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001

 

Ministrul finantelor publice si ministrul industriei si resurselor,

în temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare, respectiv ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2001

privind organizarea si functionarea Ministerului Industriei si Resurselor, cu modificările ulterioare, si având în vedere dispozitiile art. 50 alin. (4) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001,

emit următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Precizările metodologice privind compensarea unor obligatii de plată potrivit prevederilor art. 50 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 784 din 11 decembrie 2001, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

Ministrul industriei si resurselor,

Dan Ioan Popescu

 

ANEXĂ

 

PRECIZĂRI METODOLOGICE

privind compensarea unor obligatii de plată potrivit prevederilor art. 50 alin. (1), (2) si (3)

din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001

 

Art. 1. - (1) Sumele reprezentând contravaloarea în lei a garantiilor în cotă de 10% din valoarea utilajelor livrate pentru Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina, retinute prin necreditare, se compensează până la data de

15 decembrie 2002 cu obligatiile de plată datorate la bugetul de stat până la data de 31 decembrie 2001 si neachitate până la data compensării de către societătile comerciale furnizoare.

(2) Majorările de întârziere aferente obligatiilor de plată prevăzute la alin. (1), calculate până la data compensării inclusiv, se scutesc la plată.

(3) În întelesul prezentelor precizări metodologice, data compensării este data aprobării compensării de către organele fiscale teritoriale la care sunt înregistrate ca plătitori de impozite si taxe societătile comerciale furnizoare.

Art. 2. - (1) Procedura de compensare se realizează de către organele fiscale teritoriale la care sunt înregistrate ca plătitori de impozite si taxe societătile comerciale furnizoare, denumite în continuare organe fiscale competente, cu conditia încheierii în prealabil, conform prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, a unei conventii între fiecare societate comercială furnizoare si Ministerul Industriei si Resurselor.

(2) Prin conventie se prevede obligatia expresă a acestor societăti comerciale furnizoare ca, în cadrul noilor termene de punere în functiune a combinatului si în conditiile stabilite prin noua întelegere care va fi perfectată între Guvernul României si Cabinetul de Ministri al Ucrainei, să aducă pe cheltuială proprie furnitura livrată, într-o nouă garantie care să expire o dată cu garantia externă.

(3) Conventia va fi întocmită în 3 exemplare originale, dintre care: un exemplar pentru Ministerul Industriei si Resurselor, un exemplar pentru societatea comercială furni- zoare si un exemplar va fi retinut de organul fiscal competent si va fi anexat la procesul-verbal de compensare.

Art. 3. - În operatiunea de compensare nu sunt cuprinse societătile comerciale furnizoare debitoare, aflate în procedură de dizolvare-lichidare, potrivit dispozitiilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, sau în procedură de reorganizare judiciară si faliment, în conformitate cu prevederile Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare si a falimentului, republicată.

Art. 4. - (1) Pentru compensarea obligatiilor datorate bugetului de stat societătile comerciale furnizoare, care au încheiat conventia cu Ministerul Industriei si Resurselor conform prevederilor art. 2, vor întocmi în 4 exemplare procesul-verbal de compensare prevăzut în modelul anexat la.prezentele precizări metodologice. Sumele reprezentând valoarea garantiilor retinute potrivit pct. 1 din procesul-verbal de compensare se stabilesc de către societătile comerciale furnizoare pe baza documentelor justificative proprii si a cursului de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data retinerii garantiilor,precum si la data compensării acestora.

(2) Cele 4 exemplare ale procesului-verbal de compensare, însotite de un exemplar original al conventiei, vor fi înaintate Ministerului Industriei si Resurselor, care va confirma pe propria răspundere realitatea sumelor înscrise la pct. 1 din procesul-verbal.

(3) Procesele-verbale de compensare, confirmate potrivit alin. (2), însotite de conventie, sunt transmise de societătile comerciale furnizoare organului fiscal competent pentru înscrierea obligatiilor datorate bugetului de stat. Organul fiscal competent va verifica respectarea prevederilor art. 50

alin. (3) din Legea nr. 743/2001 si va înscrie la pct. 3.1 si 3.2 din procesul-verbal de compensare obligatiile datorate bugetului de stat până la data de 31 decembrie 2001 de către societătile comerciale furnizoare si neachitate până la data compensării, precum si majorările de întârziere aferente.

(4) O dată cu efectuarea operatiunii prevăzute la alin. (3), în aceeasi zi organul fiscal competent va aproba compensarea obligatiilor datorate bugetului de stat în limita sumei reprezentând contravaloarea în lei a garantiilor retinute, prevăzute la pct. 1.2 din procesul-verbal de compensare, precum si scutirea la plată a majorărilor de întârziere aferente obligatiilor datorate la bugetul de stat, compensate. Stingerea obligatiilor datorate bugetului de stat până la data de 31 decembrie 2001 si neachitate până la data compensării se va efectua în ordinea vechimii acestora, pe ani fiscali.

(5) După aprobarea proceselor-verbale de compensare organul fiscal competent va retine un exemplar împreună cu exemplarul original al conventiei, pentru operarea în evi- denta pe plătitori a stingerii obligatiilor datorate bugetului de stat de societătile comerciale furnizoare, iar celelalte exemplare ale procesului-verbal de compensare se transmit după cum urmează:

a) un exemplar societătii comerciale furnizoare, pentru înregistrarea în evidenta contabilă a acesteia a operatiunilor privind stingerea obligatiilor către bugetul de stat;

b) un exemplar Ministerului Industriei si Resurselor, pentru informarea asupra rezultatelor compensării garantiilor retinute;

c) un exemplar directiei generale a finantelor publice judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, serviciul buget, în vederea preluării si prelucrării datelor.

Art. 5. - Directia generală a finantelor publice judeteană, respectiv a municipiului Bucuresti, va transmite informatiile Ministerului Finantelor Publice - Directia generală pentru tehnologia informatiei până în ultima zi a fiecărei luni în care s-a efectuat compensarea, pentru situatiile primite până la data de 25 a lunii respective, în conformitate cu instructiunile transmise de această directie.

Art. 6. - În cazul în care societătile comerciale furnizoare care au beneficiat de compensarea obligatiilor bugetare conform art. 1 alin. (1) nu îsi îndeplinesc obligatiile asumate în conventia încheiată cu Ministerul Industriei si Resurselor, acestea vor restitui contravaloarea garantiilor compensate, actualizate la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data restituirii garantiei. Aceste sume constituie venituri la bugetul de stat si vor fi recuperate de organele fiscale competente ale Ministerului Finantelor Publice în baza conventiei care constituie titlu executoriu.

Art. 7. - Majorările de întârziere aferente obligatiilor bugetare compensate, scutite la plată conform prevederilor art. 50 alin. (1) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, se înregistrează la nivelul organului fiscal teritorial în evidenta pe plătitori, iar la nivelul societătilor comerciale furnizoare, persoane juridice, se reflectă în contul de ordine si evidentă 8038 “Alte valori în afara bilantului” analitic distinct.

Art. 8. - Societătile comerciale furnizoare, pe baza proceselor-verbale de compensare aprobate de organele în drept, vor înregistra în contabilitate operatiuni de compensare a obligatiilor datorate bugetului de stat cu sumele retinute cu titlu de garantii, potrivit prevederilor art. 50 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, după cum urmează:

 

%

441 “Impozitul pe profit”

4423 “T.V.A. de plată”

444 “Impozitul pe salarii”

446 “Alte impozite, taxe si vărsăminte asimilate”

447 “Fonduri speciale – taxe si vărsăminte asimilate”

448 “Alte datorii si creante cu bugetul statului”.

= 267 “Creante imobilizate” - cu sumele compensate prevăzute la pct. 4.1 din procesul-verbal de compensare

 

 

MODEL

 

Societatea comercială........................................

Sediul..................................................................

Codul fiscal........................................................

 

PROCES – VERBAL Nr. ......... /..........2002

de compensare a garantiilor retinute în cotă de 10% din valoarea utilajelor livrate

la Combinatul minier de îmbogătire a minereurilor acide cu continut de fier de la Krivoi Rog - Ucraina, cu obligatiile de plată datorate la bugetul de stat, în conformitate cu prevederile rt. 50 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001

 

Explicatii

Nr. rând

Suma

- lei -

1. Date privind garantiile retinute

1.1. Suma în lei a garantiilor de 10% la data retinerii*), prin necreditare, reprezentând .................... dolari S.U.A. (la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data retinerii)

01

...................

1.2. Suma în lei a garantiilor retinute, rămasă necompensată la data de 31 decembrie 2001, reprezentând.................... dolari S.U.A. (la cursul de schimb valutar comunicat de Banca Natională a României, în vigoare la data compensării)

02

 

...................

Director, L.S./Data

Conducătorul compartimentului financiar contabil,

 

 

2. Ministerul Industriei si Resurselor

 

 

Confirmăm pe propria răspundere realitatea sumelor prevăzute la pct. 1.

 

 

Director, L.S./Data

 

 

 

 

 

3. Organul fiscal teritorial

 

 

3.1. Obligatii datorate bugetului de stat până la data de31 decembrie 2001 si neachitate până la data compensării, în sumă totală de .................., din care:

03

...................

a) 01.01. Impozit pe profit ..................

04

...................

b) 02.01.01. Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat pentru anul 1999) ..................

05

...................

c) 06.01.02. Impozit pe venituri din salarii ..................

06

...................

d) 06.01.04. Impozit pe venituri din dividende ..................

07

...................

e) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societătile comerciale...........

08

...................

f) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru învătământul de stat (sumele existente în sold la data de 31 decembrie 2001) ...........

09

...................

g) 09.01.09. Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap ..................

10

..................

h) 13.01. Taxa pe valoarea adăugată ..................

11

...................

i) 14.01. Accize ..................

12

...................

j) 17.01.04. Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale ..................

13

..................

k) 17.01.18. Taxa asupra unor activităti dăunătoare sănătătii si din publicitatea lor ..................

14

..................

l) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia internă si gazele naturale ..................

15

..................

*) Prin data retinerii se întelege data înregistrării în extrasul de cont bancar a sumei în lei, reprezentând 90% din valoarea utilajelor livrate la CIM Krivoi Rog - Ucraina.

 

 

m) 22.01.06. Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societătilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar ..................

16

..................

n) 22.01.07. Venituri din concesiuni ..................

17

..................

3.2. Majorări de întârziere aferente obligatiilor datorate bugetului de stat până la data de 31 decembrie 2001 si neachitate până la data compensării, total .................., din care:

18

..................

- Impozit pe profit ..................

19

..................

- Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat pentru anul 1999) ..................

20

..................

- Impozit pe venituri din salarii ......................

21

..................

- Impozit pe venituri din dividende ..................

22

..................

- Impozit pe venituri din dividende de la societătile comerciale ...............

23

..................

- Contributia agentilor economici pentru învătământul de stat (sumele existente în sold la data de 31 decembrie 2001) ............

24

..................

- Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap ................

25

..................

- Taxa pe valoarea adăugată ..................

26

..................

- Accize ..................

27

..................

- Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale ..................

28

..................

- Taxa asupra unor activităti dăunătoare sănătătii si din publicitatea lor .....................

29

..................

- Impozit pe titeiul din productia internă si gazele naturale ......

30

..................

- Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societătilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar ...........

31

..................

- Venituri din concesiuni ..................

32

..................

4. În baza art. 50 alin. (1), (2) si (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001: ..................

 

 

4.1. se sting prin compensare obligatii datorate bugetului de stat, în valoare totală de ...............,

33

..................

din care: ..................

 

 

a) 01.01. Impozit pe profit ..................

34

..................

b) 02.01.01. Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat pentru anul 1999)

35

..................

c) 06.01.02. Impozit pe venituri din salarii ..................

36

..................

d) 06.01.04. Impozit pe venituri din dividende ..................

37

..................

e) 08.01.03. Impozit pe dividende de la societătile comerciale ....

38

..................

f) 08.01.07. Contributia agentilor economici pentru învătământul de stat (sumele existente în sold la data de 31 decembrie 2001) ..................

39

..................

g) 09.01.09. Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap ....................

40

..................

h) 13.01. Taxa pe valoarea adăugată ..............

41

.................

i) 14.01. Accize ..............

42

..................

j) 17.01.04. Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale ..................

43

..................

k) 17.01.18. Taxa asupra unor activităti dăunătoare sănătătii si din publicitatea lor ..................

44

..................

l) 17.01.24. Impozit pe titeiul din productia internă si gazele naturale ..................

45

..................

m) 22.01.06. Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societătilor comerciale sau companiilor nationale

 

 

la care statul este actionar majoritar ..................

46

...................

n) 22.01.07. Venituri din concesiuni ..................

47

...................

4.2. se scutesc de la plată majorări de întârziere în sumă totală de ......................, din care:

48

...................

- Impozit pe profit ..................

49

...................

- Impozit pe salarii (cota aferentă bugetului de stat pentru anul 1999) ..................

50

..................

- Impozit pe venituri din salarii ..................

51

...................

- Impozit pe venituri din dividende ..................

52

...................

- Impozit pe dividende de la societătile comerciale ............

53

...................

- Contributia agentilor economici pentru învătământul de stat

 

 

(sumele existente în sold la data de 31 decembrie 2001) .......

54

...................

- Contributia agentilor economici pentru persoanele cu handicap ...........

55

...................

- Taxa pe valoarea adăugată ...................

56

...................

- Accize ..................

57

...................

- Taxa pentru activitatea de prospectiune, explorare si exploatare a resurselor minerale ..................

58

...................

- Taxa asupra unor activităti dăunătoare sănătătii si din publicitatea lor ..................

59

...................

- Impozit pe titeiul din productia internă si gazele naturale.....

60

...................

- Impozit pe venitul din concesionarea bunurilor societătilor comerciale sau companiilor nationale la care statul este actionar majoritar ..................

61

...................

- Venituri din concesiuni ..................

62

..................

Aprobat compensarea

 

 

Director, L.S./Data

Sef serviciu,

 

 

5. Suma garantiilor retinute în cotă de 10%, rămase necompensate (pct. 1.2-4.1)

63 .

..................

Director,

L.S.

Sef serviciu,

 

 

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

privind stabilirea baremului anual de impunere pentru calculul impozitului

pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2001

 

Ministrul finantelor publice,

în temeiul prevederilor art. 8 alin. (2) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit si ale art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Pentru determinarea impozitului pe venitul anual global impozabil realizat în anul fiscal 2001, în baza prevederilor art. 8 alin. (2) si ale art. 13 alin. (6) din Ordonanta Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, se stabileste următorul barem anual:

 

Venitul anual impozabil

- lei -

Impozitul anual

- lei -

până la 19.700.000

18%

19.700.001- 49.900.000

3.546.000 + 23% pentru ceea ce depăseste suma de 19.700.000 lei

49.900.001- 78.800.000

10.492.000 + 28% pentru ceea ce depăseste suma de 49.900.000 lei

78.800.001-110.400.000

18.584.000 + 34% pentru ceea ce depăseste suma de 78.800.000 lei

peste 110.400.000

29.328.000 + 40% pentru ceea ce depăseste suma de 110.400.000 lei

 

Art. 2. - Baremul anual de impunere prevăzut la art. 1 se aplică si pentru recalcularea impozitului anual pe veniturile din salarii realizate în anul 2001, conform prevederilor art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, cu modificările si completările ulterioare, precum si pentru definitivarea impunerii venitului anual din cedarea folosintei bunurilor cu destinatia de locuintă pentru acest an, determinate potrivit prevederilor aceleiasi ordonante.

Art. 3. - Baza de calcul al venitului supus impozitului anual se calculează prin rotunjire, în sensul că fractiunile sub 500 lei inclusiv se neglijează, iar ceea ce depăseste 500 lei se majorează la 1.000 lei.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2002.

Nr. 113.

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru actualizarea pe anul 2002 a normelor anuale de venit pe baza cărora

se impozitează reprezentantele din România ale societătilor comerciale

si organizatiilor economice străine, conform Ordonantei Guvernului nr. 24/1996, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997

 

Ministrul finantelor publice,

în baza Hotărârii Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările ulterioare,

în conformitate cu art. 10 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societătilor comerciale si organizatiilor economice străine, aprobată cu modificări prin Legea nr. 29/1997,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Normele anuale de venit, actualizate pentru anul 2002 si care au fost stabilite prin Legea nr. 29/1997 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.  24/1996 privind impozitul pe venitul reprezentantelor din România ale societătilor comerciale si organizatiilor economice străine, sunt următoarele:

 

Tipul de reprezentantă

Venitul anual impozabil

- lei -

A (1-2 persoane)

153.578.100

B (3-5 persoane)

480.440.700

C (6-8 persoane)

941.258.000

D (peste 8 persoane)

1.910.038.700

 

Art. 2. - Directia generală de politică si legislatie fiscală, directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti vor aduce la îndeplinire dispozitiile prezentului ordin.

Art. 3. - Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu luna ianuarie 2002.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 19 ianuarie 2002.

Nr. 116.