MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 66         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Miercuri, 30 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

Decizia nr. 322 din 20 noiembrie 2001 referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI

ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

2. - Ordonantă privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2002

 

35. - Hotărâre privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Apărării Nationale

 

41. - Hotărâre privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002

 

44. - Hotărâre pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 906/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte

 

45. - Hotărâre privind darea unor imobile, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Uniunii Scriitorilor din România

 

46. - Hotărâre pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995

 

Acord între Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene privind colaborarea în domeniul turismului

 

47. - Hotărâre pentru aprobarea Memorandumului de întelegere între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2001

Memorandum de întelegere între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

481/2001. - Ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare ale asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii

 

142. - Ordin al ministrului finantelor publice pentru modificarea Metodologiei privind scutirea de la obligatia garantării datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor nr. 977/2000

 

 

DECIZII ALE CURTII CONSTITUTIONALE

 

CURTEA CONSTITUTIONALĂ

 

DECIZIA Nr. 322

din 20 noiembrie 2001

referitoare la exceptiile de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare

 

Nicolae Popa - presedinte

Costică Bulai - judecător

Nicolae Cochinescu - judecător

Constantin Doldur - judecător

Kozsokár Gábor - judecător

Petre Ninosu - judecător

Serban Viorel Stănoiu - judecător

Lucian Stângu - judecător

Ioan Vida - judecător

Gabriela Ghită - procuror

Gabriela Dragomirescu - magistrat-asistent

Pe rol se află pronuntarea asupra exceptiilor de neconstitutionalitate a prevederilor art. 17 alin. 11 -13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, exceptii ridicate de Societatea Comercială “Dan’s Oversea Arpinav” - S.R.L. din Constanta, Societatea Comercială “Felicitas Marketing România” - S.R.L. din Bucuresti si de Societatea Comercială “Romservice Corporation” - S.R.L. din Bucuresti, în dosarele nr. 1.656/2001 al Judecătoriei Constanta, nr. 947/2001 al Tribunalului Bucuresti – Sectia a IV-a civilă si nr. 5.628/2001 al Judecătoriei Sectorului 1, municipiul Bucuresti. Dezbaterile au avut loc în sedinta publică din 30 octombrie 2001 si au fost consemnate în încheierea de la acea dată, când Curtea a amânat pronuntarea pentru data de 6 noiembrie 2001, pentru data de 15 noiembrie 2001 si apoi pentru data de 20 noiembrie 2001.

CURTEA,

având în vedere actele si lucrările dosarelor, constată următoarele:

Prin încheierile din 9 aprilie 2001, 27 aprilie 2001 si 20 iunie 2001, pronuntate în dosarele nr. 1.656/2001 al Judecătoriei Constanta, nr. 947/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă si nr. 5.628/2001 al Judecătoriei Sectorului 1, municipiul Bucuresti, Curtea Constitutională a fost sesizată cu exceptiile de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 11 -13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, exceptii ridicate de Societatea Comercială “Dan’s Oversea Arpinav” - S.R.L. din Constanta, Societatea Comercială “Felicitas Marketing România” - S.R.L. din Bucuresti si de Societatea Comercială “Romservice Corporation” - S.R.L. din Bucuresti în dosarele mentionate, având ca obiect litigii de  muncă.

În motivarea exceptiilor de neconstitutionalitate se sustine că dispozitiile legale mentionate, prin care s-au instituit asistenti judiciari cu competenta de a judeca în primă instantă, împreună cu un judecător, cauzele privind conflictele si litigiile de muncă sunt contrare prevederilor art. 1 alin. (3), ale art. 51, 123, 124 si 125 din Constitutie, din care rezultă că numai judecătorului i se atribuie competenta de a judeca si de a impune executarea silită a hotărârilor. Prin instituirea asistentilor judiciari, în calitate de membri cu vot deliberativ în completul de judecată, se nesocoteste principiul independentei judecătorilor, deoarece asistentii judiciari - unul reprezentând sindicatele, celălalt reprezentând asociatiile patronale - au anumite interese în judecarea cauzelor si nu se poate afirma că pot fi independenti si impartiali.

Judecătoria Constanta, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 1.656/2001, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate invocată este neîntemeiată. În esentă se arată că prin introducerea completelor specializate nu se încalcă principiile si dispozitiile prevăzute de Constitutie si de celelalte legi ale tării, cu privire la înfăptuirea justitiei.

Tribunalul Bucuresti - Sectia a IV-a civilă, exprimându-si opinia în Dosarul nr. 947/2001, consideră că “alcătuirea completelor de judecată în cazul solutionării conflictelor de drepturi în primă instantă este neconstitutională, încălcându-se art. 123 si 125, raportate la art. 1 alin. (3) si art. 51 din Constitutia României”.

Judecătoria Sectorului 1, municipiul Bucuresti nu si-a exprimat opinia în legătură cu exceptia de neconstitutionalitate ridicată. Potrivit prevederilor art. 24 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, republicată, încheierile de sesizare au fost comunicate presedintilor celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului, pentru a-si exprima punctele de vedere asupra exceptiei de neconstitutionalitate ridicate.

Guvernul, în punctul său de vedere, apreciază că exceptia de neconstitutionalitate este neîntemeiată. În acest sens se arată că “din dispozitiile art. 125 din Constitutie, dar si din enumerarea domeniilor care fac obiectul legilor organice de la art. 72 alin. (3) lit. h) din Constitutie, rezultă că legiuitorul este cel care stabileste modul de organizare a instantelor judecătoresti, competenta si procedura de judecată”.

Se mai arată, de asemenea, că prin compunerea completelor de judecată ce judecă litigii de muncă, dintr-un judecător si doi asistenti judiciari, nu sunt încălcate nici prevederile art. 123 din Constitutie, deoarece si aceste complete înfăptuiesc justitia în numele legii. În plus în dosarele nr. 272C/2001 si nr. 292C/2001, referitor la exceptiile ridicate, se arată că “asistentii judiciari trebuie să îndeplinească, potrivit legii, aceleasi conditii cerute pentru judecători si depun acelasi jurământ ca si judecătorii”.

Presedintii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele de vedere.

CURTEA,

examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor si concluziile procurorului, dispozitiile legale criticate, raportate.la prevederile Constitutiei, precum si dispozitiile Legii nr. 47/1992, retine următoarele:

Curtea Constitutională a fost legal sesizată si este competentă, potrivit dispozitiilor art. 144 lit. c) din Constitutie, precum si ale art. 1 alin. (1), ale art. 2, 3, 12 si 23 din Legea nr. 47/1992, republicată, să solutioneze exceptiile de neconstitutionalitate ridicate.

Obiectul exceptiilor de neconstitutionalitate, asa cum este definit de autorii exceptiei, îl constituie dispozitiile art. 17 alin. 11 -13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare. Aceste dispozitii au fost introduse prin art. I pct. 6 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 179/1999 privind modificarea si completarea Legii nr. 92/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 17 noiembrie 1999, ordonantă aprobată si modificată prin Legea nr. 118/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 30 martie 2001.

Dispozitiile art. 17 alin. 11 -13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, au următorul continut: “1 1. Cauzele privind conflictele de muncă si litigiile de muncă se judecă în primă instantă, cu celeritate, de către un complet format dintr-un judecător si doi asistenti judiciari, dintre care unul reprezintă asociatiile patronale, iar celălalt reprezintă sindicatele. Hotărârile în aceste cauze se iau cu majoritatea membrilor completului.

12 . Asistentii judiciari sunt numiti pe o perioadă de 4 ani de către ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Economic si Social, dintre persoanele care au studii juridice superioare si

îndeplinesc conditiile prevăzute la art. 46 alin. 1 lit. a), c), d), e) si alin. 2. Asistentii judiciari depun jurământ în conditiile art. 48, care se aplică în mod corespunzător.

13. Conditiile si procedura de propunere a candidatilor pentru a fi numiti asistenti judiciari, de către Consiliul Economic si Social, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.”

Autorii exceptiei de neconstitutionalitate consideră că aceste dispozitii legale încalcă următoarele prevederi ale Constitutiei:

- Art. 1 alin. (3): “România este stat de drept, democratic si social, în care demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane, dreptatea  si pluralismul politic reprezintă valori supreme si sunt garantate.”;

- Art. 51: “Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.”;

- Art. 123: “(1) Justitia se înfăptuieste în numele legii.

(2) Judecătorii sunt independenti si se supun numai legii.”

- Art. 124: “(1) Judecătorii numiti de Presedintele României sunt inamovibili, potrivit legii. Presedintele si ceilalti judecători ai Curtii Supreme de Justitie sunt numiti pe o perioadă de 6 ani. Ei pot fi reînvestiti în functie. Promovarea, transferarea si sanctionarea judecătorilor pot fi dispuse numai de Consiliul Superior al Magistraturii, în conditiile legii.

(2) Functia de judecător este incompatibilă cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior.”;

- Art. 125: “(1) Justitia se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege.

(2) Este interzisă înfiintarea de instante extraordinare.

(3) Competenta si procedura de judecată sunt stabilite de lege.”

În raport cu sustinerile formulate în motivarea exceptiei de neconstitutionalitate Curtea constată că, desi se referă la art. 17 alin. 11 -13 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare,  autorii exceptiei critică numai dispozitia cuprinsă în art. 17 alin. 11 din lege, conform căreia în cauzele privind conflictele de muncă si litigiile de muncă, judecate în primă instantă, hotărârile se iau cu majoritatea membrilor completului de judecată. În consecintă, obiectul controlului de constitutionalitate exercitat de Curte în cauza de fată îl constituie art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992, republicată, cu modificările ulterioare. Examinând exceptiile de neconstitutionalitate ridicate, Curtea Constitutională constată că acestea sunt întemeiate pentru următoarele motive:

I. Potrivit art. 1 alin. (3) din Constitutie “România este stat de drept […]”, ceea ce implică, între altele, exercitarea functiei de jurisdictie a statului - constând în solutionarea litigiilor dintre subiectele de drept, persoane fizice sau persoane juridice, cu privire la drepturile lor subiective – prin judecători impartiali si independenti care se supun numai legii.

Aceste principii sunt consacrate atât prin Declaratia Universală a Drepturilor Omului si alte tratate internationale la care România este parte, cât si prin Legea fundamentală a tării.

Astfel, potrivit art. 10 din Declaratia Universală a Drepturilor Omului, “Orice persoană are dreptul, în deplină egalitate, să fie ascultată în mod echitabil si public de un tribunal independent si impartial, care va hotărî fie asupra drepturilor si obligatiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptată împotriva ei”.

În acelasi sens art. 6 pct. 1 din Conventia pentru apărarea drepturilor omului si a libertătilor fundamentale (ratificată prin Legea nr. 30 din 18 mai 1994) prevede că “Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil, în mod public si într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instantă independentă si impartială, instituită de lege, care va hotărî fie asupra încălcării drepturilor si obligatiilor sale cu caracter civil, fie asupra temeiniciei oricărei acuzatii în materie penală îndreptate împotriva sa […]”.

În deplină concordantă cu actele normative internationale citate Constitutia României consacră în cap. VI, intitulat “Autoritatea judecătorească”, principiile organizării si înfăptuirii justitiei în tara noastră. În conformitate cu aceste principii, în România justitia se înfăptuieste prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege [art. 125 alin. (1)], compuse din judecători independenti care se supun numai legii [art. 123 alin. (2)].

În sistemul Legii noastre fundamentale independenta justitiei - care, potrivit art. 148 alin. (1), nu poate forma obiect de revizuire a Constitutiei - implică înainte de toate independenta deplină a judecătorilor.  În scopul garantării independentei judecătorilor, prin Constitutie s-a stabilit că judecătorii numiti de Presedintele României sunt inamovibili, potrivit legii.

Totodată prin Legea fundamentală a fost prevăzută incompatibilitatea functiei de judecător cu orice altă functie publică sau privată, cu exceptia functiilor didactice din învătământul superior (art. 124), precum si interdictia participării acestora la activitatea partidelor politice [art. 37 alin. (3)]. Cu aceeasi finalitate, prin Constitutie a fost instituit, ca o a treia componentă a autoritătii judecătoresti, Consiliul Superior al Magistraturii, compus în exclusivitate din magistrati alesi de Parlament, care are ca principală functie asigurarea inamovibilitătii, a independentei si a impartialitătii judecătorilor, prin propunerile de numire a acestora pe care le face Presedintelui României, prin puterea de decizie în ceea ce priveste promovarea în functie si transferarea judecătorilor, precum si prin rolul de consiliu de disciplină al judecătorilor.

Pe baza textelor constitutionale mentionate, Curtea retine că justitia este în exclusivitate o functie a statului, care, potrivit art. 125 alin. (1) din Constitutie, se realizează prin Curtea Supremă de Justitie si prin celelalte instante judecătoresti stabilite de lege, fiind exclusă posibilitatea desfăsurării activitătii de jurisdictie de către alte structuri sau de către persoane ori institutii private.

Curtea retine, de asemenea, că activitatea de judecată se înfăptuieste, în numele legii, exclusiv de către membrii acestor instante, adică de judecători, întrucât doar cu privire la acestia se proclamă prin art. 123 alin. (2) din Constitutie că sunt independenti si se supun numai legii. În consecintă, este exclusă posibilitatea de a se atribui puterea de judecată, împuternicirea de a spune dreptul si altor persoane decât judecătorilor.

II. Curtea constată că dispozitiile art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, prin care s-a stabilit că în cauzele privind conflictele de muncă si litigiile de muncă hotărârile se iau cu majoritatea membrilor completului format dintr-un judecător si doi asistenti judiciari, contravin art. 1 alin. (3), art. 51, 123, 124 si 125 din Constitutia României.

Astfel, potrivit textelor de lege criticate prin exceptiile de neconstitutionalitate, unul dintre asistentii judiciari reprezintă asociatiile patronale, iar celălalt reprezintă sindicatele si sunt numiti de ministrul justitiei, la propunerea Consiliului Economic si Social. Participarea asistentilor judiciari la judecarea cauzelor, cu vot deliberativ si - tinând seama de compunerea completului de judecată - cu posibilitatea de a-l majora pe judecător, este contrară principiului impartialitătii justitiei, deoarece ei nu sunt, asemenea judecătorilor, în slujba legii, ci reprezintă organizatii interesate în modul de solutionare a cauzelor la judecarea cărora participă. Pe de altă parte asistentii judiciari nu prezintă garantiile de independentă stabilite prin Constitutie în cazul judecătorilor. Astfel ei nu sunt inamovibili si nici nu li se interzice să exercite alte functii publice sau private ori să facă parte din partide politice. În aceste conditii asistentii judiciari pot fi expusi ingerintelor, presiunilor si influentelor din partea organizatiilor pe care le reprezintă, a partidelor din care eventual fac parte sau a altor factori străini actului de justitie. Cu alte cuvinte asistentii judiciari nu sunt independenti, iar lipsa lor de independentă afectează însăsi independenta justitiei.

Numiti în functie de către ministrul justitiei si având - potrivit art. 8 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2000 privind conditiile si procedura de propunere de către Consiliul Economic Social a candidatilor în vederea numirii ca asistenti judiciari - statut de functionari publici, asistentii judiciari nu pot îndeplini în activitatea lor la instantele de judecată, fără ca prin aceasta să se încalce prevederile Constitutiei, decât o activitate de asistentă la solutionarea de către judecător a cauzelor privind conflictele si litigiile de muncă, cu vot consultativ în luarea hotărârilor, iar nu o activitate de judecată, rezervată prin Legea fundamentală exclusiv judecătorului.

Fată de această interpretare a prevederilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, Curtea Constitutională constată că, în lumina dispozitiilor constitutionale ale art. 1 alin. (3), ale art. 51, 123, 124 si 125, este necesară reconsiderarea jurisprudentei sale cu privire la solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, în sensul că dispozitiile legale mentionate, care prevăd că hotărârile în cauzele privind conflictele si litigiile de muncă, judecate în primă instantă, se iau cu majoritatea membrilor completului de judecată, sunt neconstitutionale.

Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 144 lit. c) si al art. 145 alin. (2) din Constitutie, precum si al art. 1, 2, al art. 13 alin. (1) lit. A.c), al art. 23 si al art. 25 alin. (1) din Legea nr. 47/1992,  republicată, cu majoritate de voturi,

CURTEA

În numele legii

DECIDE:

Admite exceptiile de neconstitutionalitate ridicate de Societatea Comercială “Dan’s Oversea Arpinav” - S.R.L. din Constanta în Dosarul nr. 1.656/2001 al Judecătoriei Constanta, de Societatea Comercială “Felicitas Marketing România” - S.R.L. din Bucuresti, în Dosarul nr. 947/2001 al Tribunalului Bucuresti - Sectia a IV-a civilă si de Societatea Comercială “Romservice Corporation” - S.R.L. din Bucuresti în Dosarul nr. 5.628/2001 al Judecătoriei Sectorului 1, municipiul Bucuresti, si constată că dispozitiile art. 17 alin. 11 din Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecătorească, republicată, cu modificările ulterioare, prin care se stabileste că hotărârile în cauzele privind conflictele si litigiile de muncă, judecate în primă instantă, se iau cu majoritatea membrilor completului de judecată, sunt neconstitutionale.

Prezenta decizie se comunică celor două Camere ale Parlamentului si Guvernului conform art. 25 alin. (4) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, republicată.

Definitivă si obligatorie.

Pronuntată în sedinta publică din data de 20 noiembrie 2001.

 

PRESEDINTELE CURTII CONSTITUTIONALE,

prof. univ. dr. NICOLAE POPA

Magistrat-asistent,

Gabriela Dragomirescu

 

ORDONANTE SI HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

privind aprobarea plafonului de îndatorare publică externă a României pentru anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. I pct. II.1 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Articol unic. - (1) Plafonul de îndatorare publică externă a României pentru anul 2002 se stabileste la suma  de 3.400 milioane dolari S.U.A.

(2) Se autorizează Guvernul, prin Ministerul Finantelor Publice, să contracteze si să garanteze în anul 2002 împrumuturi externe în limita sumei prevăzute la alin. (1), în conditiile si în scopurile prevăzute de Legea datoriei publice nr. 81/1999.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 2.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind garantarea de către Ministerul Finantelor Publice a unui credit extern pentru Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale art. 35 alin. (1) si ale art. 37 alin. (4) din Legea datoriei publice nr. 81/1999,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se autorizează Ministerul Apărării Nationale să contracteze un credit extern revolving în valoare de 10 milioane dolari S.U.A. pentru asigurarea resurselor financiare necesare derulării proiectului “Microcartier Drumul Taberei”, în vederea construirii de locuinte proprietate personală, pe terenul în suprafată de 68.742 m2 , aflat în proprietatea Ministerului Apărării Nationale, pentru personalul acestuia.

Art. 2. - Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să garanteze în proportie de 100% creditul extern în valoare de 10 milioane dolari S.U.A. pentru proiectul “Microcartier Drumul Taberei”, printr-o scrisoare de garantie guvernamentală cu valabilitate de un an si o lună de la data încheierii contractului de finantare, cu posibilitatea de prelungire a termenului de valabilitate.

Art. 3. - (1) Rambursarea creditului extern, plata dobânzilor, a comisioanelor si a spezelor bancare se realizează din fondurile obtinute prin vânzarea acestor locuinte.

(2) Normele metodologice privind rambursarea creditului, realizarea constructiilor, cumpărarea locuintelor si plata ratelor de către personalul Ministerului Apărării Nationale se aprobă prin ordin al ministrului apărării nationale.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Miron Tudor Mitrea

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 35.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind derularea programelor finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei

si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, ale Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr. 743/2001, precum si ale art. 16 alin. (3) si ale art. 34 din Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, cu modificările si completările ulterioare,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - În anul 2002 programele de sănătate se finantează din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei, pentru activitătile care se desfăsoară în scopul promovării si asigurării stării de sănătate a întregii populatii a tării, precum si pentru alte activităti specifice, si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, pentru asigurarea unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra stării de sănătate a populatiei, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. - Programele de sănătate ce se finantează în anul 2002 din sursele prevăzute la art. 1 se detaliază pe subprograme care se aprobă prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 3. - (1) Indicatorii aferenti programelor si, respectiv, subprogramelor de sănătate se monitorizează pe baza evidentei tehnico-operative conduse la nivelul unitătilor sanitare, al directiilor de sănătate publică judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, al Ministerului Sănătătii si Familiei, precum si de către casele de asigurări de sănătate si Casa Natională de Asigurări de Sănătate pentru programele, respectiv subprogramele, la a căror finantare contribuie si bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate.

(2) Finantarea, raportarea si controlul indicatorilor specifici prevăzuti în programele, respectiv în subprogramele de sănătate se efectuează pe baza normelor metodologice aprobate prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

Art. 4. - (1) Din fondurile prevăzute pentru programele si, respectiv, subprogramele de sănătate aprobate prin bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei se finantează si cheltuielile de personal aferente personalului ce urmează să fie încadrat pe durată determinată, cu normă întreagă sau fractiune de normă, în conditiile legii, pentru realizarea unor activităti specifice programelor.

(2) Activitătile pentru care se utilizează personalul prevăzut la alin. (1) sunt următoarele:

a) coordonarea si implementarea programelor sau subprogramelor, după caz, destinate grupurilor sociale minoritare sau dezavantajate din punct de vedere al conditiilor economico-sociale;

b) educarea pentru sănătate pe grupe de populatie cu risc de îmbolnăvire;

c) promovarea sănătătii femeii si copilului la nivel comunitar prin asistenti medicali si mediatori sanitari;

d) efectuarea screeningului pentru grupele de populatie incluse în program sau subprogram, după caz;

e) formarea personalului;

f) informarea, educarea si acordarea de consultatii în probleme specifice privind promovarea unui comportament sănătos;

g) realizarea lucrărilor legate de sistemul informational clinic si logistic al retelei;

h) crearea infrastructurii pentru monitorizarea datelor;

i) distribuirea contraceptivelor prin reteaua de asistentă medicală primară sau direct către grupuri vulnerabile de populatie;

j) realizarea lucrărilor de secretariat în cadrul comisiilor de specialitate ale Ministerului Sănătătii si Familiei, legate de implementarea programelor si, respectiv, a subprogramelor de sănătate.

Art. 5. - (1) În sumele prevăzute pentru finantarea programelor si, respectiv, subprogramelor de sănătate se cuprind si cheltuielile ocazionate de monitorizarea si controlul acestora.

(2) În cadrul “Programului de prevenire si control al bolilor netransmisibile” se cuprind si cheltuielile aferente organizării transportului, în cazuri speciale, cu aeronave.

Art. 6. - (1) Contraceptivele achizitionate prin licitatie la nivel national din fondurile alocate “Programului de sănătate a copilului si familiei” se acordă fără plată prin cabinetele de planificare familială sau prin medicii de familie, în cazul localitătilor rurale sau oraselor care nu au organizate astfel de cabinete, pe baza listei aprobate de Ministerul Sănătătii si Familiei, următoarelor categorii de persoane: somere,

eleve si studente, persoane care fac parte din familii beneficiare de ajutor social, femei cu domiciliul stabil în mediul rural, femei care efectuează un avort, la cerere, într-o unitate sanitară publică, precum si alte persoane fără venituri care prezintă dovezi în acest sens.

(2) Pentru celelalte categorii de persoane care se adresează cabinetelor de planificare familială contraceptivele se acordă cu plată. Sumele rezultate din vânzare se utilizează în continuare pentru aprovizionarea ritmică si diversificată cu contraceptive. La sfârsitul anului financiar, cu sumele rămase în cont se reîntregesc creditele bugetare utilizate pentru procurarea acestora.

Art. 7. - (1) Pentru coordonarea tehnică, monitorizarea si evaluarea “rogramului de sănătate a copilului si familiei” se înfiintează în cadrul Institutului pentru Ocrotirea Mamei si Copilului “Alfred Rusescu” Unitatea de management a programelor de sănătate a femeii, copilului si familiei, finantată din fondurile alocate acestui program.

(2) Atributiile Unitătii de management a programelor de sănătate a femeii, copilului si familiei si numărul de personal se aprobă prin ordin al ministrului sănătătii si familiei.

Art. 8. - (1) Sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei pentru finantarea programelor si, respectiv, a subprogramelor de sănătate se alocă lunar directiilor de sănătate publică judetene si institutiilor subordonate, după caz.

(2) Sumele reprezentând finantarea subprogramelor de sănătate se cuprind în bugetele de venituri si cheltuieli ale unitătilor sanitare si se aprobă o dată cu acestea..Art. 9. - (1) Sumele prevăzute în bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate pentru finantarea programelor si, respectiv, a subprogramelor de sănătate se utilizează pentru asigurarea în spital si ambulatoriu a unor medicamente si materiale sanitare specifice unor boli cu consecinte grave asupra stării de sănătate a populatiei.

(2) Alocarea sumelor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de contracte distincte, încheiate între casele de asigurări de sănătate si unitătile sanitare, în calitate de furnizori de servicii medicale, în functie de numărul de bolnavi tratati si de costul mediu/bolnav.

(3) Finantarea programelor si, respectiv, a subprogramelor de sănătate din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate se efectuează lunar de către casele de asigurări de sănătate, în cadrul fondurilor aprobate pentru cheltuieli materiale si prestări de servicii cu caracter medical, din bugetul acestora.

(4) Casele de asigurări de sănătate vor urmări si vor raporta lunar Casei Nationale de Asigurări de Sănătate utilizarea sumelor alocate potrivit destinatiei acestora, precum si indicatorii stabiliti.

(5) Nerespectarea clauzelor contractuale, în sensul utilizării fondurilor pentru alte destinatii sau al neraportării indicatorilor stabiliti, atrage rezilierea contractelor respective.

(6) Situatiile prevăzute la alin. (5) vor fi aduse la cunostintă Casei Nationale de Asigurări de Sănătate si Ministerului Sănătătii si Familiei de către organele constatatoare, în termen de 48 de ore de la data constatării.

Art. 10. - (1) Achizitia unor medicamente ce se acordă în spital si în ambulatoriu, a unor vaccinuri, materiale sanitare si a altor materiale necesare derulării programelor si, respectiv, subprogramelor de sănătate, nominalizate prin ordin comun al ministrului sănătătii si familiei si al presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, se efectuează prin licitatie la nivel national, în conditiile legii.

(2) Procedura de achizitie se organizează de către Ministerul Sănătătii si Familiei, precum si de alte institute si unităti sanitare abilitate prin ordin al ministrului sănătătii si familiei, cu participarea Casei Nationale de Asigurări de Sănătate.

(3) Medicamentele ce se acordă în ambulatoriu în cadrul programelor si, respectiv, al subprogramelor de sănătate se asigură prin farmaciile apartinând unitătilor sanitare prin care acestea se derulează.

Art. 11. - Sursele de finantare a programelor sau subprogramelor, după caz, pot fi completate, potrivit legii, cu donatii si sponsorizări.

Art. 12. - (1) Modificarea sumelor aferente subprogramelor de sănătate, a structurii si indicatorilor, pe parcursul derulării finantării acestora, în functie de necesităti, se efectuează, la propunerea fundamentată a ordonatorilor secundari de credite, cu aprobarea ministrului sănătătii si familiei si, respectiv, a presedintelui Casei Nationale de Asigurări de Sănătate, în calitate de ordonatori principali de credite.

(2) Sumele rămase neutilizate până la data de 15 decembrie 2002 din derularea unor programe si, respectiv, a unor subprograme de sănătate finantate din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate pot fi utilizate pentru suplimentarea fondurilor prevăzute în vederea decontării unor servicii medicale si medicamente în anul curent.

Art. 13. - (1) În anul 2002 în bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei este prevăzut si “Programul de implementare a strategiei nationale privind protectia specială a persoanelor cu handicap”.

(2) Finantarea, monitorizarea si controlul programului se fac de către Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap potrivit Normelor metodologice privind finantarea proiectelor în domeniul protectiei speciale a persoanelor cu handicap si administrarea unitătilor finantate în comun de Secretariatul de Stat pentru Persoanele cu Handicap si organizatiile neguvernamentale ale persoanelor cu handicap sau care au ca obiect de activitate protectia specială a persoanelor cu handicap, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 696/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 437 din 6 august 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 41.

 

ANEXĂ

 

PROGRAMELE

finantate din bugetul Ministerului Sănătătii si Familiei si din bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate, în anul 2002

 

I. Programe de sănătate - total,

8.564.478.743 mii lei

din care:

 

A. Bugetul de stat din care:

4.419.478.743 mii lei

Cheltuieli de personal

1.006.803.000 mii lei

Cheltuieli materiale si servicii

1.345.319.042 mii lei

Transferuri

1.082.755.655 mii lei

Cheltuieli de capital

984.601.046 mii lei.

B. Bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate

4.145.000.000 mii lei

Cheltuieli materiale si servicii

4.145.000.000 mii lei

1. Program comunitar de sănătate publică - total, din care:

1.813.044.983 mii lei

- bugetul de stat

1.243.044.983 mii lei

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate

570.000.000 mii lei

2. Program de prevenire si control al bolilor

 

netransmisibile - total, din care:

3.797.966.967 mii lei

- bugetul de stat

232.966.967 mii lei

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate

3.565.000.000 mii lei

3. Program de sănătate a copilului si familiei - total, din care:

522.708.832 mii lei

- bugetul de stat

512.708.832 mii lei

- bugetul Fondului de asigurări sociale de sănătate

10.000.000 mii lei

4. Program de reformă, politici de sănătate si administratie sanitară - total, din care:

2.430.757.961 mii lei

- bugetul de stat

2.430.757.961 mii lei

II. Programul de implementare a strategiei nationale privind protectia specială a persoanelor cu handicap - total, din care:

27.500.000 mii lei

- bugetul de stat

27.500.000 mii lei.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru completarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 906/2001

privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial

de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 12 alin. (2) si (3) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 906/2001 privind înfiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Interministerial de Avizare Lucrări Publice de Interes National si Locuinte, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 596 din 21 septembrie 2001, se completează cu punctul 13 cu următorul cuprins:

“13. Reprezentantul Ministerului Apărării Nationale - membru”

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul apărării nationale,

Ioan Mircea Pascu

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Ion Selaru,

secretar de stat

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 44.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

privind darea unor imobile, proprietate publică a statului, în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită a Uniunii Scriitorilor din România

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României, precum si ale art. 12 alin. (1)-(3) si ale art. 17 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Art. 1. - Se aprobă darea în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor a imobilelor, proprietate publică a statului, formate din constructii si terenul aferent, identificate potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre, împreună cu bunurile din dotare.

Art. 2. - Se aprobă darea imobilelor prevăzute la art. 1 în folosinta gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a Uniunii Scriitorilor din România, cu destinatia de case de creatie si odihnă pentru membrii uniunii.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul culturii si cultelor,

Răzvan Theodorescu

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 45.

 

ANEXĂ

 

DATELE DE IDENTIFICARE

a imobilelor care se dau în administrarea Ministerului Culturii si Cultelor si în folosinta gratuită, pe o perioadă de 49 de ani, a Uniunii Scriitorilor din România

 

Denumirea imobilelor

Locul unde sunt situate imobilele

Vila nr. 38

Sovata-Băi, judetul Mures

Pavilioanele nr. 1 si 2

Comuna Rodna Veche, judetul Bistrita-Năsăud

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene

privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Acordul dintre Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene privind colaborarea în domeniul turismului, semnat la Tunis la 16 octombrie 1995.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

p. Ministrul turismului,

Alin Burcea,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 46.

 

ACORD

între Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene privind colaborarea în domeniul turismului

 

Guvernul României si Guvernul Republicii Tunisiene, denumite în continuare părti contractante,

luând în considerare legăturile de prietenie care unesc cele două tări,

tinând seama de importanta turismului ca factor de întărire a acestor legături si ca element al dezvoltării economice în cele două tări,

constiente de necesitatea unei cooperări între cele două tări, având în vedere atractiile si potentialul lor turistic,

hotărâte să facă această cooperare cât mai fructuoasă,

au convenit cele ce urmează:

 

ARTICOLUL 1

 

Părtile contractante sunt de acord să ia măsurile necesare pentru a promova si a dezvolta schimburile turistice între cele două tări si pentru a încuraja călătoriile cu turistii din terte tări.

Părtile contractante vor încuraja în mod activ stabilirea de relatii între organismele de coordonare a turismului, asociatii si organizatii de turism, firme de turism, retele hoteliere si vor facilita orice alte actiuni în scopul cresterii schimburilor dintre cele două tări.

 

ARTICOLUL 2

 

Părtile contractante vor încuraja schimburile de date si informatii cu privire la legislatia si reglementările aferente turismului, date statistice, documentatii, programe de învătământ si pregătire profesională a lucrătorilor, studii si investigatii pentru dezvoltarea turismului. Pe bază de reciprocitate vor facilita schimburile de experti în turism pentru cunoasterea infrastructurii si structurii turistice, organizarea si desfăsurarea activitătii turistice.

 

ARTICOLUL 3

 

Părtile contractante vor acorda o atentie specială simplificării formalitătilor de viză pentru voiajele turistice, cooperării în domeniul promovării turismului, al investitiilor turistice, al formării lucrătorilor în turism si al animatiei (festivaluri si alte manifestări de interes turistic).

 

ARTICOLUL 4

 

Părtile contractante vor facilita schimbul de materiale de promovare turistică si vor încuraja participarea firmelor si agentiilor de voiaj la manifestări cu caracter turistic. Materialele publicitare, de reclamă si documentare, precum si mostrele fără valoare comercială destinate expozitiilor turistice vor fi scutite de taxe vamale. În cazul în care bunurile prevăzute la alin. 1 se valorifică pe teritoriul tării importatoare, acestea vor fi supuse reglementărilor vamale în vigoare în tara respectivă.

 

ARTICOLUL 5

 

Părtile contractante vor încuraja si vor sprijini organizarea de călătorii de documentare pentru ziaristi, redactori si reporteri de radio si televiziune, scriitori de turism si experti de turism si vor facilita, pe bază de reciprocitate, organizarea de expozitii si prezentarea de filme turistice, precum si întâlniri cu publicul, în cadrul cărora partea contractantă interesată îsi va prezenta oferta turistică.

 

ARTICOLUL 6

 

Părtile contractante vor acorda prioritate cooperării turistice si schimbului de informatii pentru elaborarea si realizarea unor proiecte de investitii de interes comun, înfiintării de societăti mixte si vor încuraja si vor sprijini acordarea de asistentă tehnică pentru industria hotelieră, unităti de alimentatie publică si de divertisment turistic. Părtile contractante vor facilita organizarea de întâlniri cu asociatii si societăti de turism, specialisti si oameni de afaceri, în scopul promovării investitiilor si proiectelor de colaborare între tările lor.

 

ARTICOLUL 7

 

Părtile contractante vor coopera în cadrul organizatiilor internationale de turism.

 

ARTICOLUL 8

 

Pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentului acord se înfiintează o comisie mixtă formată din reprezentantii celor două părti contractante. Comisia mixtă se va întruni de regulă o dată la doi ani, alternativ în cele două tări, pentru a analiza dezvoltarea relatiilor si cooperării turistice bilaterale si a stabili liniile directoare pentru perioada următoare.

 

ARTICOLUL 9

 

Prezentul acord este supus aprobării, în conformitate cu prevederile legislatiei nationale a fiecărei părti contractante, si va intra în vigoare la data ultimei notificări privind îndeplinirea procedurilor legale.

Prezentul acord se încheie pe o perioadă de 5 ani si se va prelungi automat, pe noi perioade de 5 ani, dacă nici una dintre părtile contractante nu va comunica în scris, cu 6 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate, intentia sa de a-l denunta.

Semnat la Tunis la 16 octombrie 1995, în două exemplare originale, în limbile română, arabă si franceză, cele trei texte având valoare egală, textul în limba franceză fiind de referintă.

 

Pentru Guvernul României,

Teodor Melescanu

Pentru Guvernul Republicii Tunisiene,

Habib Ben Yakia.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Memorandumului de întelegere între Guvernul României

si Guvernul Statelor Unite ale Americii, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2001

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 5 alin. 1 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor,

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

 

Articol unic. - Se aprobă Memorandumul de întelegere între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii privind îmbunătătirea sănătătii reproducerii populatiei României, semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2001.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul sănătătii si familiei,

Radu Deac,

secretar de stat

p. Ministrul afacerilor externe,

Cristian Diaconescu,

secretar de stat

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 17 ianuarie 2002.

Nr. 47.

 

MEMORANDUM DE ÎNTELEGERE

între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii

ARTICOLUL 1

Scopul

 

Scopul prezentului memorandum de întelegere este de a oficializa o relatie de cooperare durabilă si productivă între Guvernul României si Guvernul Statelor Unite ale Americii pentru a îmbunătăti sănătatea reproducerii populatiei României.

 

ARTICOLUL 2

Subiectul

 

Memorandumul este un acord de principiu de implementare a Initiativei pentru Sănătatea Familiei în România si de atingere a rezultatelor sale, asa cum sunt ele formulate în Conventia de parteneriat care însoteste prezentul memorandum.

 

ARTICOLUL 3

Partenerii

 

3.1. Pentru stabilirea parteneriatului Guvernul României va fi reprezentat de Ministerul Sănătătii si

Familiei (MSF), iar Guvernul Statelor Unite ale Americii va fi reprezentat de Agentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internatională (USAID).

3.2. Institutul de Cercetare si Formare John Snow, Inc. (JSI R&T) este desemnat de USAID să asigure managementul Initiativei pentru Sănătatea Familiei.

3.3. MSF, USAID si JSI R&T vor semna Conventia de parteneriat care însoteste prezentul memorandum.

 

ARTICOLUL 4

Obiectivele cooperării

 

Obiectivele acestei cooperări sunt: 1. de a întări asistenta primară astfel încât aceasta să includă servicii de sănătate a reproducerii de calitate; 2. de a dezvolta o retea eficientă de servicii de sănătate a reproducerii; si 3. de a promova utilizarea acestor servicii. Îmbunătătirile globale asteptate sunt: o reducere a mortalitătii materne, a mortalitătii infantile, a avorturilor, precum si a incidentei HIV/SIDA si a bolilor cu transmitere sexuală; o crestere a cunostintelor privind serviciile de sănătate a reproducerii, a screeningului pentru cancerul mamar si uterin si de prevenire a HIV/SIDA si BTS.

 

ARTICOLUL 5

Bugetul

 

5.1. Pentru realizarea obiectivelor prezentului memorandum de întelegere Guvernul Statelor Unite ale Americii are în vedere să asigure asistenta financiară de până la 10 milioane USD între anii 2001 si 2006, în functie de disponibilitatea fondurilor pentru USAID în acest scop si în concordantă cu legile si reglementările bugetare si de alocare ale Guvernului Statelor Unite ale Americii.

5.2. În calitate de omolog Guvernul României va întreprinde toate actiunile, în conformitate cu legile si reglementările românesti, pentru a încuraja autoritătile sanitare locale si administratiile locale din România, precum si organizatiile neguvernamentale să participe programatic si financiar la proiectele comune ale Initiativei pentru Sănătatea Familiei în România.

5.3. Asistenta financiară privind Initiativa pentru Sănătatea Familiei în România face parte din programul de.asistentă pentru România al Guvernului Statelor Unite ale Americii, care este, prin urmare, guvernat de termenii si conditiile Acordului dintre Guvernele României si Statelor Unite ale Americii privind asistenta tehnică, economică si în domenii conexe din 24 octombrie 1995.

 

ARTICOLUL 6

Intrarea în vigoare

 

Prezentul memorandum de întelegere va intra în vigoare la data notificării de către partea română a îndeplinirii procedurilor legale interne necesare pentru intrarea sa în vigoare si va fi valabil până la 30 septembrie 2006, cu posibilitatea prelungirii prin acordul scris al celor două părti. Oricare parte poate denunta prezentul memorandum de întelegere, aceasta producând efect la data primirii notificării de denuntare, asistenta furnizată înainte de încetarea valabilitătii acestui memorandum de întelegere nefiind afectată de această terminare.

Prezentul memorandum de întelegere a fost semnat la Bucuresti la 14 noiembrie 2001, în două exemplare originale, în limbile română si engleză, ambele texte având valoare egal autentică.

 

Pentru Guvernul României,

Daniela Bartos,

ministrul sănătătii si familiei

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii, Michael Guest,

ambasador

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

ORDIN

pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare,

precum si controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare ale asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor, având în vedere prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiintarea Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea Regiei Autonome a Îmbunătătirilor Funciare, aprobată si modificată prin Legea nr. 440/2001, în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 12/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, cu modificările ulterioare,

emite următorul ordin:

Art. 1. - Se aprobă Normele metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare ale asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. - Articolul 21 din anexa la Ordinul ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor nr. 384/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 696 din 1 noiembrie 2001, se modifică si va avea următorul cuprins:

“Art. 21. - Justificarea subventiilor primite de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică necesară în vederea pompării apei pentru irigatii de la sursă, priză până la hidrant si/sau vanetă din orezării, a pompării apei din reteaua de desecare se face pe bază de decont justificativ de agentii economici si institutiile publice care au amenajări de irigatii si desecare în afara celor aflate în patrimoniul Societătii Nationale «Îmbunătătiri Funciare» - S.A. si de agentii economici care pompează apă pentru irigatii.”

Art. 3. - Prin prezentul ordin se abrogă orice dispozitie contrară.

Art. 4. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul agriculturii, alimentatiei si pădurilor,

Ilie Sârbu

 

Bucuresti, 10 decembrie 2001.

Nr. 481.

 

ANEXĂ

 

NORME METODOLOGICE

privind conditiile si modul de acordare si utilizare, precum si controlul utilizării sumelor alocate de la bugetul de stat pentru suportarea unor categorii de cheltuieli în domeniul îmbunătătirilor funciare ale asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii

 

Art. 1. - Prezentele norme metodologice se aplică asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii înscrise în Registrul national al asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, care au preluat infrastructura de irigatii, pentru finantarea activitătilor prevăzute la art. 8 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2000 privind înfiintarea Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. prin reorganizarea Regiei Nationale a Îmbunătătirilor Funciare, aprobată si modificată prin Legea nr. 440/2001.

Art. 2. - Prin lucrări de irigatii, conform prevederilor art. 4 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 440/2001, se întelege lucrările din amenajările de irigatii si din orezării, formate din statii de pompare de punere sub presiune, retele interioare de irigatii formate din conducte si canale, precum si echipamentul mobil de udare.

Art. 3. - Asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii beneficiază de subventii de la bugetul de stat o perioadă de 5 ani de la preluarea prin protocol a infrastructurii de irigatii, derulate prin directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică necesară pompării apei de la statiile de pompare de punere sub presiune până la hidrant sau vanetă în orezării si a cheltuielilor de întretinere si reparatii, cu destinatia prevăzută la art. 8 alin. (2) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 440/2001, pentru:

a) amenajări independente cu statii de pompare pentru irigatii;

b) ploturi de irigatii cu statii de pompare de punere sub presiune, la care alimentarea cu apă este asigurată de statii de pompare aflate în administrarea Societătii Nationale laÎmbunătătiri Funciare” - S.A.;

c) amenajări sau ploturi de irigatii cu statii de punere sub presiune cu alimentare din alte surse de apă.

Art. 4. - Statiile de pompare ce deservesc amenajările preluate de către asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii si consumurile specifice de energie electrică aferente se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii, alimentatiei si pădurilor.

Art. 5. - Întretinerea si repararea lucrărilor din amenajările preluate de către asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii constau în totalitatea activitătilor necesare mentinerii în stare de functionare, potrivit regulamentelor de exploatare, a statiilor de pompare de punere sub presiune, retele interioare formate din conducte si canale, precum si echipamentul mobil, care conditionează functionarea amenajării preluate, aprobate prin documentatiile tehnico-economice ale investitiilor.

Art. 6. - Necesarul de subventii anuale pentru energia electrică consumată, cu consumurile specifice aferente, pentru pomparea apei si pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere si reparatii se stabileste pe baza planurilor tehnice si se aprobă de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor în limita prevederilor bugetare.

Art. 7. - Societatea Natională “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. va acorda asistenta tehnică necesară asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii la întocmirea planurilor tehnice si va verifica în teren situatiile de lucrări, confirmând cantitatea si calitatea acestora, precum si încadrarea în normele de consum, normele de stoc si în tarifele specifice exploatării amenajărilor de irigatii.

Art. 8. - Directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, în calitate de ordonatori secundari de credite, efectuează controlul asupra realitătii, legalitătii si eficientei utilizării subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică necesară pompării apei de la statiile de punere sub presiune până la hidrant sau vanetă din orezării si a cheltuielilor de întretinere si reparatii, efectuate de asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii.

Art. 9. - Cheltuielile anuale de întretinere si reparatii se stabilesc de către asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii, pe baza planului tehnic de întretinere si reparatii a lucrărilor preluate, aprobat de adunarea generală a acestora, vizat de organul de specialitate al sucursalei Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A. si verificat de către directia generală pentru agricultură si industrie alimentară judeteană si, după caz, a municipiului Bucuresti.

Art. 10. - Deconturile privind cheltuielile efective de întretinere si reparatii se întocmesc de fiecare asociatie a utilizatorilor de apă pentru irigatii, pe baza datelor din evidenta contabilă, corelate cu situatiile de lucrări ce reflectă cantitătile fizice efectiv realizate si receptionate si cu devizele pe categorii de lucrări (anexa nr. 4). Deconturile privind energia electrică se întocmesc pe baza facturilor reprezentând contravaloarea energiei electrice consumate, cu consumurile specifice aferente, pentru pomparea apei de la statia de pompare de punere sub presiune până la hidrant (anexa nr. 2). Deconturile se verifică de către directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si, după caz, a municipiului Bucuresti, care efectuează controlul asupra realitătii, legalitătii si eficientei subventiilor de la bugetul de

stat, se avizează de organele de control financiar de stat teritoriale si se prezintă la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, conform anexelor nr. 1-4.

Art. 11. - Până la data de 15 a fiecărei luni asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii depun situatia justificativă, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 2 si nr. 4, la directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti.

Art. 12. - Până la data de 20 a fiecărei luni directiile generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti prezintă la Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor decontul justificativ, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1-4.

Art. 13. - Până la data de 29 a fiecărei luni Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor înaintează Ministerului Finantelor Publice situatia centralizată, conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, pentru asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii privind subventiile de la bugetul de stat solicitate pentru perioada precedentă.

Art. 14. - Creditele bugetare se deschid de Ministerul Finantelor Publice de la cap. 67.01 “Agricultură si silvicultură”, subcapitolul luÎmbunătătiri funciare, irigatii, desecări si combaterea eroziunii solului”.

Art. 15. - Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, în limita creditelor bugetare deschise, alimentează conturile directiilor generale pentru agricultură si industrie alimentară judetene si a municipiului Bucuresti, care vor vira sumele respective în contul curent al asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii.

Art. 16. - Asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii îsi vor prevedea anual în bugetul de venituri si cheltuieli propriu sumele comunicate de Ministerul Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor, pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică pentru pomparea apei de irigatii si a cheltuielilor de întretinere si reparatii, în conformitate cu prevederile Legii nr. 72/1996 privind finantele publice, cu modificările ulterioare, în limita bugetului anual al Ministerului Agriculturii, Alimentatiei si Pădurilor cu această destinatie, cu obligatia încadrării cheltuielilor efectuate în prevederile bugetului de stat, aprobate pentru activitătile respective.

Art. 17. - Asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii care detin în administrare amenajări de irigatii în afara celor care au fost în patrimoniul Societătii Nationale “Îmbunătătiri Funciare” - S.A., înscrise în Registrul national al asociatiilor utilizatorilor de apă pentru irigatii, beneficiază de subventii de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia electrică în conformitate cu prevederile art. 8 alin. (3) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 23/2000, aprobată si modificată prin Legea nr. 440/2001.

Art. 18. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

 

ANEXA Nr. 1

la normele metodologice

 

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ SI INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Judetul ...............................

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind eliberarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor cu energia consumată cu pomparea apei de la priză până la hidrant în amenajările de irigatii preluate de asociatiile utilizatorilor de apă pentru irigatii, în luna .....................

 

Nr. crt.

Asociatia utilizatorilor de apă pentru irigatii

Energia electrică consumată pentru pomparea apei(MWh)

Valoarea energiei consumate (mii lei)

Volumul de apă pompată (mii m3)

Influentele valorice din depăsirea consumului specific

(mii lei)

Valoarea consumului

energiei electrice,

care se acoperă

de la bugetul

de stat (mii lei)

0

1

2 = col. 3 anexa nr. 1

3 = col. 5 anexa nr. 1

4 = col. 7 anexa nr. 1

5 = col. 11 anexa nr. 1

6 = 3-5

1.

..........................

 

 

 

 

 

2.

..........................

 

 

 

 

 

3.

..........................

 

 

 

 

 

 

Total fără T.V.A.:

Valoarea T.V.A.:

Total cu T.V.A.:

 

 

 

 

 

 

Director general,

Director economic,

Verificat

Directia generală a finantelor publice

Director,

 

 

ANEXA Nr. 2

la normele metodologice

 

ASOCIATIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGATII ............

Judetul .....................................

 

SITUATIA

consumurilor electrice si a consumurilor specifice realizate cu pomparea apei de la priză până la hidrant în amenajările de irigatii preluate, în luna ..

 

Nr. crt.

Statia de pompare

Numărul facturii

(al procesului- verbal)

Energia electrică consumată

Valoarea energiei consumate (mii lei)

Pretul mediu(lei/kWh)

Volumul de apă

pompată

(mii m3)  

Consumul specific kWh/1.000 m3

 

Influenta

valorică a depăsirii

consumului

specific

(mii lei)

 

 

Activă (MWh)

Reactivă (Mvarh)

Aprobat

Realizat

Depăsit

 

0

1

2

3

4

5

6=5:3

7

8

9=3:7

10=9-8

11=7x10x6

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Total sucursală:

fără T.V.A.:

valoarea T.V.A.:

cu T.V.A.:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presedinte,

Întocmit

Compartiment economic

Verificat

Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară

Director general,

Directia generală a finantelor publice Director,

 

ANEXA Nr. 3

la normele metodologice

 

DIRECTIA GENERALĂ PENTRU AGRICULTURĂ SI INDUSTRIE ALIMENTARĂ

Judetul ...............................................

 

DECONT JUSTIFICATIV

privind eliberarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor

de întretinere si reparatii la amenajările de irigatii preluate de asociatiile utilizatorilor de apă

pentru irigatii, pe perioada ................................................

 

- mii lei -

Nr. crt.

Indicatori

Program

Realizat

I.

Cheltuieli de întretinere si reparatii,

 

 

 

din care:

 

 

 

- cheltuieli cu materii prime si materiale

 

 

 

- cheltuieli cu lucrări si servicii executate de terti

 

 

 

- cheltuieli cu personalul

 

 

 

 

 

Verificat

Director general,

Director,

Directia generală a finantelor publice

Director,

 

 

ANEXA Nr. 4

la normele metodologice

 

ASOCIATIA UTILIZATORILOR DE APĂ PENTRU IRIGATII

Judetul ...............................................

 

SITUATIA JUSTIFICATIVĂ

privind eliberarea subventiilor de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de întretinere

si reparatii la amenajările de irigatii, pe perioada ....................................

- mii lei -

Nr.

crt.

Indicatori

Program

Realizat

 

Cheltuieli de întretinere si reparatii,

 

 

 

din care:

 

 

1.

- cheltuieli cu materii prime si materiale

 

 

2.

- cheltuieli cu lucrări si servicii executate de terti

 

 

3.

- cheltuieli cu personalul

 

 

 

TOTAL:

 

 

 

 

 

Verificat

Director general,

Director,

Directia generală a finantelor publice

Director,

 

 

Presedinte,

Întocmit

Compartiment economic

Verificat

Directia generală pentru agricultură si industrie alimentară

Director general,

Directia generală a finantelor publice Director,

 

ANEXA nr. 5

la normele metodologice

 

MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTATIEI SI PĂDURILOR

 

Avizat

Ordonator principal de credite

 

SITUATIA

subventiilor ce se solicită de la bugetul de stat pentru asociatiile

utilizatorilor de apă pentru irigatii, pe perioada ............................

 

- mii lei -

Nr. crt.

Specificatii

Program

Realizat

1.

Cheltuieli cu energia electrică consumată pentru pomparea apei de la sursă până la hidrant în amenajările de irigatii

 

 

2.

Cheltuieli de întretinere si reparatii ale amenajărilor de irigatii preluate

 

 

 

Directia îmbunătătiri funciare

Directia generală buget finante

 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

 

ORDIN

pentru modificarea Metodologiei privind scutirea de la obligatia garantării datoriei vamale,

aprobată prin Ordinul ministrului finantelor nr. 977/2000

 

Ministrul finantelor publice, în baza prevederilor art. 151 alin. (3) din Legea nr. 141/1997 privind Codul vamal al României, precum si ale art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificările si completările ulterioare, emite următorul ordin:

Art. 1. - Articolul 1 litera g) din Metodologia privind scutirea de la obligatia garantării datoriei vamale, aprobată prin Ordinul ministrului finantelor nr. 977 din 4 iulie 2000, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 375 din 11 august 2000, se modifică si va avea următorul cuprins:

“g) mărfurile încadrate la pozitiile tarifare 27.09, 27.10, 27.11, 29.01, 29.02, 29.05, 29.14, 25.23, 2935.00, 29.36, 29.37, 29.38, 29.39, 2940.00, 29.41, cap. 30, 4014.10, plasate în regim vamal de antrepozit, precum si produsele catering destinate servirii mesei în avion, plasate, de asemenea, în regim vamal de antrepozit de către companiile aeriene, bunuri pentru care se asigură procedura de supraveghere vamală de către biroul vamal;”

Art. 2. - Directia Generală a Vămilor, precum si unitătile sale subordonate vor lua măsuri pentru îndeplinirea dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 3. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 22 ianuarie 2002.

Nr. 142.