MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 69         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

LEGI SI DECRETE

 

48. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

56. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

67. - Lege pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1999 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/1999 si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/1999

 

75. - Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1999 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/1999 si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/1999

 

108. - Decret pentru supunerea spre acceptare Parlamentului a amendamentului adoptat de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite, prin Rezolutia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 decembrie 1990, ratificată prin Legea nr. 18/1990

 

109. - Decret privind conferirea Ordinului national Pentru Merit în grad de Mare Cruce

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

103C. - Ordin al ministrului afacerilor externe privind instituirea mecanismului de eliberare a certificatelor de export tip U.E. în cadrul contingentului tarifar de ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine, convenit în relatia cu Uniunea Europeană pentru anul 2002

 

LEGI SI DECRETE

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000

privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 137 din 31 august 2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare, adoptată în temeiul art. 1 lit. S pct. 2 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, cu următoarele modificări si completări:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) În România, stat de drept, democratic si social, demnitatea omului, drepturile si libertătile cetătenilor, libera dezvoltare a personalitătii umane reprezintă valori supreme si sunt garantate lege.

(2) Principiul egalitătii între cetăteni, al excluderii privilegiilor si discriminării sunt garantate în special în exercitarea următoarelor drepturi:

a) dreptul la un tratament egal în fata instantelor judecătoresti si a oricărui alt organ jurisdictional;

b) dreptul la securitatea persoanei si la obtinerea protectiei statului împotriva violentelor sau maltratărilor din partea oricărui individ, grup sau institutie;

c) drepturile politice, si anume drepturile electorale, dreptul de a participa la viata publică si de a avea acces la functii si demnităti publice;

d) drepturile civile, în special:

iiii(i) dreptul la libera circulatie si la alegerea resedintei;

iii(ii) dreptul de a părăsi tara si de a se întoarce în tară;

ii(iii) dreptul de a obtine si de a renunta la cetătenia română;

ii(iv) dreptul de a se căsători si de a-si alege partenerul;

iii(v) dreptul de proprietate;

ii(vi) dreptul la mostenire;

i(vii) dreptul la libertatea de gândire, constiintă si religie;

(viii) dreptul la libertatea de opinie si de exprimare;

ii(ix) dreptul la libertatea de întrunire si de asociere;

iii(x) dreptul de petitionare;

e) drepturile economice, sociale si culturale, în special:

iiii(i) dreptul la muncă, la libera alegere a ocupatiei, la conditii de muncă echitabile si satisfăcătoare, la protectia împotriva somajului, la un salariu egal pentru muncă egală, la o remuneratie echitabilă si satisfăcătoare;

iii(ii) dreptul de a înfiinta sindicate si de a se afilia unor sindicate;

ii(iii) dreptul la locuintă;

ii(iv) dreptul la sănătate, la îngrijire medicală, la securitate socială si la servicii sociale;

iii(v) dreptul la educatie si la pregătire profesională;

ii(vi) dreptul de a lua parte, în conditii de egalitate,

la activităti culturale si sportive;

f) dreptul de acces la toate locurile si serviciile destinate folosintei publice.

(3) Exercitarea drepturilor enuntate în cuprinsul prezentului articol priveste persoanele aflate în situatii comparabile.

(4) Orice persoană fizică sau juridică are obligatia să respecte principiile enuntate la alin. (2).”

2. Alineatul (3) al articolului 2 se abrogă.

3. La articolul 2 alineatul (5), literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) instituirea unor măsuri speciale, în vederea protectiei persoanelor aflate în minoritate, atunci când acestea nu se bucură de egalitatea sanselor;

b) sanctionarea comportamentului discriminatoriu prevăzut în dispozitiile alin. (2).”

4. La articolul 3, literele a) si b) vor avea următorul cuprins:

“a) conditiile de încadrare în muncă, criteriile si conditiile de recrutare, selectare si promovare, accesul la toate formele si nivelurile de orientare, formare si perfectionare profesională;

b) protectia si securitatea socială;”

5. La articolul 3, după litera f) se introduce litera g) cu următorul cuprins:

“g) alte domenii ale vietii sociale.”

6. Articolul 4 va avea următorul cuprins:

“Art. 4. - În întelesul prezentei ordonante, categorie defavorizată este acea categorie de persoane care fie se află pe o pozitie de inegalitate în raport cu majoritatea cetătenilor din cauza originii sociale ori a unui handicap, fie se confruntă cu un comportament de respingere si marginalizare generat de cauze specifice, cum ar fi o boală cronică necontagioasă ori infectarea HIV, statutul de refugiat sau azilant.”

7. Articolul 5 va avea următorul cuprins:

“Art. 5. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, conditionarea participării la o activitate economică a unei persoane ori a alegerii sau exercitării libere a unei profesii de apartenenta sa la o anumită rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială, respectiv de convingerile, de sexul sau orientarea sexuală, de vârsta sau de apartenenta sa la o categorie defavorizată.”

8. La articolul 6, partea introductivă si litera c) vor avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, discriminarea unei persoane pentru motivul că apartine unei anumite rase, nationalităti, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv din.cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia, într-un raport de muncă si protectie socială, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege, manifestată în următoarele domenii:

............................................................................................

c) acordarea altor drepturi sociale decât cele reprezentând salariul;”

9. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - (1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzul unei persoane fizice sau juridice de a angaja în muncă o persoană pentru motivul că aceasta apartine unei anumite rase, nationalităti, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate ori din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia, cu exceptia cazurilor prevăzute de lege.

(2) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, conditionarea ocupării unui post prin anunt sau concurs, lansat de angajator ori de reprezentantul acestuia, de apartenenta la o anumită rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, de vârsta, de sexul sau orientarea sexuală, respectiv de convingerile candidatilor, cu exceptia situatiei prevăzute la art. 2 alin. (4).

(3) Persoanele fizice si juridice cu atributii în medierea si repartizarea în muncă vor aplica un tratament egal tuturor celor aflati în căutarea unui loc de muncă, vor asigura tuturor persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă accesul liber si egal la consultarea cererii si ofertei de pe piata muncii, la consultanta cu privire la posibilitătile de ocupare a unui loc de muncă si de obtinere a unei calificări si vor refuza sprijinirea cererilor discriminatorii ale angajatilor. Angajatorii vor asigura confidentialitatea datelor privitoare la rasa, nationalitatea, etnia, religia, sexul, orientarea sexuală sau a altor date cu caracter privat care privesc persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă.”

10. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, discriminarea angajatilor de către angajatori, în raport cu prestatiile sociale acordate, din cauza apartenentei angajatilor la o anumită rasă, nationalitate, origine etnică, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori pe baza vârstei, sexului, orientării sexuale sau convingerilor promovate de ei.”

11. Articolul 10 va avea următorul cuprins:

“Art. 10. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, dacă fapta nu intră sub incidenta legii penale, discriminarea unei persoane fizice, a unui grup de persoane din cauza apartenentei acestora ori a persoanelor care administrează persoana juridică la o anumită rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză prin:

a) refuzarea acordării serviciilor publice administrative si juridice;

b) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile de sănătate publică – alegerea medicului de familie, asistentă medicală, asigurările de sănătate, serviciile de urgentă sau alte servicii de sănătate;

c) refuzul de a vinde sau de a închiria un teren sau imobil cu destinatie de locuintă;

d) refuzul de a acorda un credit bancar sau de a încheia orice alt tip de contract;

e) refuzarea accesului unei persoane sau a unui grup de persoane la serviciile oferite de teatre, cinematografe, biblioteci, muzee si expozitii;

f) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de magazine, hoteluri, restaurante, baruri, discoteci sau de orice alti prestatori de servicii, indiferent dacă sunt în proprietate privată sau publică;

g) refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la serviciile oferite de companiile de transport în comun - prin avion, vapor, tren, metrou, autobuz, troleibuz, tramvai, taxi sau prin alte mijloace;

h) refuzarea acordării pentru o persoană sau un grup de persoane a unor drepturi sau facilităti.”

12. Articolele 11-14 se abrogă.

13. La articolul 15, alineatele (1), (3), (4) si (6) vor avea următorul cuprins:

“Art. 15. - (1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, refuzarea accesului unei persoane sau unui grup de persoane la sistemul de educatie de stat sau privat, la orice formă, grad si nivel, din cauza apartenentei acestora la o anumită rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

.........................................................................................

(3) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, solicitarea unor declaratii doveditoare a apartenentei acelei persoane sau acelui grup la o anumită etnie, care să conditioneze accesul unei persoane sau unui grup de persoane la educatie în limba maternă. Exceptie face situatia în care în învătământul liceal si universitar candidatii concurează pe locuri special acordate pentru o anumită minoritate si se impune dovedirea, printr-un act din partea unei organizatii legal constituite a minoritătii respective, a apartenentei la această minoritate.

(4) Prevederile alin. (1)-(3) nu pot fi interpretate în sensul restrângerii dreptului unitătii ori institutiei de învătământ de a refuza înscrierea sau admiterea unei persoane ale cărei cunostinte ori rezultate anterioare nu corespund standardelor sau conditiilor de înscriere cerute pentru accesul în institutia respectivă, atât timp cât refuzul nu este determinat de apartenenta persoanei în cauză la o anumită rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia.

..........................................................................................

(6) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice îngrădiri pe criterii de apartenentă la o anumită rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată în procesul de înfiintare si de acreditare a institutiilor de învătământ înfiintate în cadrul legislativ în vigoare.”

14. La articolul 16, alineatul (2) va avea următorul cuprins:

“(2) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice comportament constând în determinarea părăsirii domiciliului, în deportare sau în îngreunarea conditiilor de viată si de trai cu scopul de a se ajunge la renuntarea la domiciliul traditional al unei persoane sau al unui grup de persoane apartinând unei anumite rase, nationalităti, etnii sau religii, respectiv al unei comunităti, fără acordul acestora. Constituie o încălcare a prevederilor prezentei ordonante atât obligarea unui grup de persoane aflate în minoritate de a părăsi localitatea, aria sau zonele în care locuieste, cât si obligarea unui grup de persoane apartinând majoritătii de a se stabili în localităti, arii sau zone locuite de o populatie apartinând minoritătilor nationale.”

15. Articolul 17 va avea următorul cuprins:

“Art. 17. - (1) Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, orice comportament care are ca scop mutarea sau alungarea unei persoane sau unui grup de persoane dintr-un cartier sau dintr-un imobil din cauza apartenentei acestuia la o anumită rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.

(2) Prevederea alin. (1) nu poate fi interpretată în sensul restrângerii dreptului autoritătilor de punere în aplicare a planurilor de sistematizare si amenajare a teritoriului, atât timp cât mutarea se face în conditiile legii, iar măsura luată nu este determinată de apartenenta persoanei sau a grupului de persoane în cauză la o anumită rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acestora.”

16. Articolul 18 va avea următorul cuprins:

“Art. 18. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, interzicerea accesului unei persoane sau al unui grup de persoane în locurile publice din cauza apartenentei acestora la o anumită rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la oricare altă categorie defavorizată, respectiv din cauza convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a persoanelor în cauză.”

17. Articolul 19 va avea următorul cuprins:

“Art. 19. - Constituie contraventie, conform prezentei ordonante, dacă fapta nu intră sub incidenta legii penale, orice comportament manifestat în public, având caracter de propagandă nationalist-sovină, de instigare la ură rasială sau natională, ori acel comportament care are ca scop sau vizează atingerea demnitătii ori crearea unei atmosfere de intimidare, ostile, degradante, umilitoare sau ofensatoare, îndreptat împotriva unei persoane, unui grup de persoane sau unei comunităti si legat de apartenenta acestora la o anumită rasă, nationalitate, etnie, religie, categorie socială sau la o categorie defavorizată ori de convingerile, sexul sau orientarea sexuală a acestuia.”

18. La articolul 20, alineatul (1) va avea următorul cuprins:

“Art. 20. - (1) Contraventiile prevăzute la art. 5-8, art. 10, art. 15 alin. (1)-(3) si alin. (6), art. 16, art. 17 alin. (1), art. 18 si 19 se sanctionează cu amendă între 1.000.000 lei si 10.000.000 lei, dacă discriminarea vizează o persoană fizică, respectiv cu amendă între 2.000.000 lei si 20.000.000 lei, dacă discriminarea vizează un grup de persoane.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 18 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 48.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si

sanctionarea tuturor formelor de discriminare

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea si sanctionarea tuturor formelor de discriminare si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 14 ianuarie 2002.

Nr. 56.

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTATILOR

SENATUL

 

LEGE

pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1999 privind modificarea si completarea

Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/1999 si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/1999

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Articol unic. - Se aprobă Ordonanta Guvernului nr. 38 din 29 iulie 1999 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/1999 si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/1999, emisă în temeiul art. 1 lit. D pct. 29 din Legea nr. 140/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante si publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 363 din 30 iulie 1999, cu următoarea modificare:

- La articolul II punctul 1, alineatul 1 al articolului 1 va avea următorul cuprins:

“În vederea restructurării financiare a Băncii Române de Comert Exterior - Bancorex - S.A., obligatiile de plată ale acesteia, în sumă de 152 milioane dolari S.U.A., reprezentând depozite în valută ale Societătii Nationale de Telecomunicatii «Romtelecom» - S.A. la Banca Română de Comert Exterior - Bancorex - S.A. si dobânzile aferente până la data de 14 iunie 1999 inclusiv se preiau de către Banca Comercială Română - S.A.”

 

Această lege a fost adoptată de Camera Deputatilor în sedinta din 27 noiembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

PRESEDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR

VALER DORNEANU

 

Această lege a fost adoptată de Senat în sedinta din 20 decembrie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constitutia României.

 

p. PRESEDINTELE SENATULUI,

DORU IOAN TĂRĂCILĂ

 

Bucuresti, 16 ianuarie 2002.

Nr. 67.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind promulgarea Legii pentru aprobarea

Ordonantei Guvernului nr. 38/1999 privind modificarea

si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului

nr. 67/1998, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/1999

si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/1999

 

În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) si ale art. 99 alin. (1) din Constitutia României,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se promulgă Legea pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 38/1999 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 67/1998, Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 89/1999 si Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 115/1999 si se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

 

Bucuresti, 15 ianuarie 2002.

Nr. 75.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru supunerea spre acceptare Parlamentului a amendamentului adoptat

de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite, prin Rezolutia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului,

adoptată la New York la 20 decembrie 1990, ratificată prin Legea nr. 18/1990

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (1) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 1 si 4 din Legea nr. 4/1991 privind încheierea si ratificarea tratatelor, la propunerea Guvernului, potrivit Hotărârii nr. E 3 din 10 ianuarie 2002,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se supune spre acceptare Parlamentului amendamentul adoptat de Adunarea Generală a Organizatiei Natiunilor Unite, prin Rezolutia 50/155 din 21 decembrie 1995, la Conventia Natiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, adoptată la New York la 20 decembrie 1990, ratificată prin Legea nr. 18/1990, si se dispune publicarea prezentului decret în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2002.

Nr. 108.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind conferirea Ordinului national Pentru Merit

în grad de Mare Cruce

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. a) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 4 alin. (1), ale art. 6 lit. A pct. III si ale art. 11 alin. (1) pct. I.3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul national de decoratii al României, la propunerea ministrului afacerilor externe, pentru contributia sa la promovarea relatiilor bilaterale dintre România si Republica Slovacă,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Se conferă Excelentei sale domnului dr. Peter Kopecky, ambasador extraordinar si plenipotentiar al Republicii Slovace la Bucuresti, Ordinul national Pentru Merit în grad de Mare Cruce.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 25 ianuarie 2002.

Nr. 109.

 

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE

ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE

 

MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE

 

ORDIN

privind instituirea mecanismului de eliberare a certificatelor de export tip U.E.

în cadrul contingentului tarifar de ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine,

convenit în relatia cu Uniunea Europeană pentru anul 2002

 

Ministrul afacerilor externe, în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Externe, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere prevederile art. 21 paragraful 4 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat prin Legea nr. 20/1993, si ale art. 3.1 din Protocolul de adaptare a aspectelor comerciale ale Acordului European dintre România, pe de o parte, si Comunitătile Europene si statele membre ale acestora, pe de altă parte, pentru a tine seama de aderarea Republicii Austria, Republicii Finlanda si Regatului Suediei la Uniunea Europeană si de rezultatele negocierilor agricole din Runda Uruguay, inclusiv îmbunătătirile regimului preferential existent, semnat la Bruxelles la 13 octombrie 1998, ratificat prin

Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 55/1998,

tinând seama de prevederile art. 1 din Reglementarea Comisiei Europene nr. 2.435/2000 pentru aplicarea autonomă si tranzitorie a anumitor concesii agricole prevăzute în acordul european, precum si ale Reglementării Comisiei Europene nr. 2.565/2001 privind deschiderea de către Uniunea Europeană de contingente tarifare valabile pentru anul 2002 la importul de ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine,

luând în considerare necesitatea cresterii eficientei utilizării contingentului tarifar de ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine, disponibil în anul 2002 la exportul în Uniunea Europeană, prin: încurajarea agentilor economici cu activitate traditională în productia si exportul de ovine si caprine vii pe această relatie, precum si asigurarea respectării cerintelor sanitare-veterinare specifice; evitarea fragmentării excesive a contingentului, care conduce la alocarea unor cantităti netransportabile si la îngreunarea întocmirii formalitătilor de livrare; reducerea până la eliminare a numărului de agenti economici care solicită acces la contingent si care nu realizează efectiv exportul cantitătilor primite la alocare,

luând în considerare prevederile Ordinului ministrului afacerilor externe nr. 102C/2001, care interzic accesul la contingentul tarifar din anul 2002 al agentilor economici care nu au respectat obligatiile prevăzute în ordinul respectiv,

emite următorul ordin:

 

Art. 1. - Contingentul tarifar de ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine (pozitiile tarifare 0104.10.30, 0104.10.80, 0104.20.90 si 0204) pentru export din România în tările membre ale Uniunii Europene în anul 2002 este de 17.127,7 tone greutate în viu (8.050 tone echivalent carcasă).

Art. 2. - Repartizarea contingentului tarifar pentru anul 2002 se va face diferentiat, după cum urmează:

1. 15.127,7 tone în viu agentilor economici care în anul 2001 au realizat efectiv operatiuni de export de ovine si caprine vii în Uniunea Europeană, pentru cantităti de minimum 12 tone în viu. Agentii economici din această categorie vor avea acces la contingentul pentru anul 2002 în baza exporturilor efectiv realizate în anul 2001, majorate cu un procent de 3%;

2. 1.000 tone în viu agentilor economici nou-veniti pe piată în anul 2002, după cum urmează:

a) 336 tone în viu pentru agentii economici nou-veniti pe piată care desfăsoară exclusiv activitate de comercializare;

b) 664 tone în viu pentru agentii economici nou-veniti pe piată care fac dovada apartenentei la asociatii ale producătorilor de ovine si caprine nou-înfiintate, cu respectarea conditiilor sanitare veterinare valabile pentru producători. Agentilor economici mentionati la lit. a) li se vor aloca câte 12-14 tone în viu, conform următoarei proceduri:

- se vor examina toate cererile depuse în perioada mentionată la art. 6 alin. (2), indiferent de data depunerii;

- asociatiile de producători si exportatori vor transmite la Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru comert exterior si promovare economică, până în a 3-a zi lucrătoare de la data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, lista membrilor asociatiei înscrisi până la data de 31 decembrie 2001, indicându-i pe cei care desfăsoară exclusiv activitate de comercializare. Totodată vor face dovada legală a constituirii asociatiilor. După expirarea perioadei de depunere a cererilor, în situatia în care numărul cererilor depăseste numărul maxim al agentilor economici cărora li se pot aloca câte 12-14 tone, Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru comert exterior si promovare economică va stabili numărul de agenti economici admisi pe fiecare asociatie si va solicita fiecărei asociatii să comunice agentii economici care vor avea acces la contingent la categoria respectivă.  Pentru agentii economici mentionati la lit. b) alocările vor lua în considerare numărul de membri si reprezentativitatea asociatiilor respective;

3. 1.000 tone în viu agentilor economici care realizează export de carne de ovine si caprine în Uniunea Europeană. Cantitatea maximă alocată agentilor economici din această categorie va fi echivalentul a 250 tone în viu pentru agentii economici care detin abatoare agreate la exportul în Uniunea Europeană si echivalentul a 26 tone în viu pentru agentii economici care exportă în baza unui contract de vânzare-cumpărare încheiat cu un abator agreat.

Art. 3. - La calcularea realizărilor la export ale agentilor economici mentionati la art. 2 pct. 1 se vor avea în vedere în mod cumulativ atât exporturile lor proprii, cât si cele leatrase” prin cesiuni din partea altor agenti.economici care au realizat exporturi în anul 2001. Stabilirea cuantumului realizărilor de export ce corespund exporturilor lratrase” se va face în baza unor declaratii de cesiune prin care agentii economici terti îsi cedează realizările pe anul 2001 cu care figurează în evidentele Directiei de negocieri comerciale regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe în favoarea agentilor economici care urmează să efectueze exporturile în anul 2002.

Art. 4. - (1) Exportul de ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine cu destinatia Uniunea Europeană, în cadrul contingentului tarifar mentionat la art. 1, se realizează pe baza certificatului de export tip U.E., conform modelului prezentat în anexa nr. I.

(2) Formularele pentru certificatul de export tip U.E. se pot procura de la sediul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul pentru comert exterior si promovare economică.

Art. 5. - Certificatele de export tip U.E. vor fi eliberate de Directia de negocieri comerciale regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în baza unor cereri pentru eliberarea certificatului de export tip U.E., contingent tarifar ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine. Formularele de cereri care vor fi utilizate de agentii economici pot fi procurate de la sediul Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul pentru comert exterior si promovare economică si vor respecta modelul prezentat în anexa nr. II.

Art. 6. - (1) În cazul exportului de ovine si caprine vii Ministerul Afacerilor Externe va afisa, în termen de 3 zile lucrătoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentului ordin, lista preliminară cuprinzând agentii economici mentionati la art. 2 pct. 1 care vor avea acces la contingentul tarifar pe anul 2002, cu specificarea cantitătilor aferente fiecărui agent economic. Perioada de 3 zile începe cu prima zi lucrătoare care urmează datei publicării.

(2) Cererile pentru eliberarea certificatelor de export tip U.E. se depun la registratura Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul pentru comert exterior si promovare economică începând cu a 4-a zi lucrătoare, iar ultima zi de depunere a cererilor va fi cea de-a 10-a zi lucrătoare de la data publicării (data publicării nu va fi luată în considerare la calcularea acestor perioade). Cererile se pot trimite si prin postă, cu respectarea termenului de depunere.

(3) Cererile vor fi depuse în plic închis si sigilat, pe care se vor înscrie coordonatele agentului economic, destinatarul - Directia de negocieri comerciale regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe - si mentiunea “Cerere-certificat de export ovine si caprine vii pentru anul 2002”, cu indicarea categoriei solicitantului, respectiv “agent economic încadrat la art. 2 pct. 1”, “agent economic încadrat la art. 2 pct. 2 lit. a)” sau laagent economic încadrat la art. 2 pct. 2 lit. b)”.

(4) La înregistrarea cererilor reprezentantii agentilor economici vor prezenta în mod obligatoriu dovada faptului că sunt angajati la societatea comercială titulară a cererii.

(5) Cererea va fi însotită de următoarele documente:

- declaratiile de cesiune, în vederea stabilirii realizărilor agentilor economici mentionati la art. 2 pct. 1 si implicit a cantitătilor care li se vor aloca. Declaratiile de cesiune vor fi completate conform modelului prezentat în anexa nr. III, vor fi semnate de directorul societătii comerciale care cedează dreptul de acces la contingentul tarifar pe anul 2002 si vor purta stampila societătii comerciale respective;

- copia de pe autorizatia sanitară veterinară a fermei de carantină pentru export de ovine sau caprine vii în Uniunea Europeană, eliberată de autoritătile competente, în situatia în care agentul economic respectiv detine sau administrează o astfel de fermă, sau contractul de prestări de servicii încheiat cu un agent economic care detine sau administrează o fermă de carantină autorizată pentru exportul în Uniunea Europeană de ovine si caprine vii;

- actele de constituire a societătii comerciale, din care să rezulte că este producător/crescător de ovine si caprine vii si/sau că are în obiectul de activitate operatiuni de export/import cu animale vii (numai pentru agentii economici nou-veniti pe piată);

- confirmarea băncii (în original) privind încasarea contravalorii în numele societătii comerciale solicitante a mărfii exportate în anul 2001, dacă nu a fost depusă pe parcursul acestui an (acest ultim document nu este

necesar în cazul agentilor economici nou-veniti pe piată).

Art. 7. - (1) În cazul exportului de carne de ovine si caprine cererile pentru eliberarea certificatelor de export tip U.E. se depun la registratura Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul pentru comert exterior si promovare economică până la data de 30 iunie 2002, cu luarea în considerare a prevederilor art. 14. Cererile se pot trimite si prin postă, cu respectarea termenului de depunere.

(2) Cererile vor fi depuse în plic închis si sigilat, pe care se vor înscrie coordonatele agentului economic, destinatarul - Directia de negocieri comerciale regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe - si mentiunea “Cerere-certificat de export carne de ovine si caprine pentru anul 2002”, cu indicarea categoriei solicitantului, respectiv “agent economic încadrat la art. 2 pct. 3”.

(3) Cererea va fi însotită de următoarele documente:

a) copia de pe reglementarea Comisiei Europeane prin care abatorul în care a fost obtinută carnea a fost abilitat pentru export în Uniunea Europeană;

b) copia de pe autorizatia sanitară veterinară a abatorului abilitat să efectueze export de carne de ovine si caprine în Uniunea Europeană, eliberată de autoritătile veterinare competente din România;

c) contractul de vânzare-cumpărare încheiat cu un agent economic care detine sau administrează un abator agreat pentru exportul în Uniunea Europeană de carne de ovine si caprine, în cazul în care exportatorul este altul decât abatorul agreat;

d) actele de constituire a societătii comerciale, din care să rezulte că are în obiectul de activitate operatiuni de productie si/sau de export/import de carne.

Art. 8. - (1) În baza verificării cererilor pentru eliberarea certificatelor de export tip U.E., Directia de negocieri comerciale regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe va proceda la alocarea cantitătilor si va publica lista beneficiarilor.

(2) În situatia în care în urma verificărilor se vor constata cazuri în care 2 sau mai multi agenti economici din categoria celor mentionati la art. 2 pct. 1 au depus declaratii de cesiune din partea acelorasi agenti economici terti, documentele în cauză nu se vor lua în considerare la stabilirea realizărilor de export pentru nici una dintre societătile comerciale respective.

(3) Cererile de certificat de export tip U.E. depuse de agenti economici care au semnat declaratii de cesiune în favoarea altor agenti economici nu vor fi luate în considerare la alocarea cotei pe anul 2002.

Art. 9. - Alocarea cantitătilor se va face numai dacă documentatia depusă este completă si sunt îndeplinite în totalitate prevederile prezentului ordin. Directia de negocieri comerciale regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe nu va lua în considerare documente în copie fax sau nelizibile.

Art. 10. - Agentii economici beneficiari de certificate de export în anul 2001, care nu au realizat si nu au încasat minimum 95% din cantitătile alocate, nu au returnat certificatele de export neutilizate sau nu au transmis realizările în termenele stabilite, nu vor avea acces la contingentul tarifar pentru anul 2002.

Art. 11. - (1) Formularul certificatului de export tip U.E. care asigură accesul la contingentul alocat va fi completat de către exportator în original si în 3 copii si va fi eliberat în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data depunerii sale. Valabilitatea certificatului este de maximum 3 luni, fără să depăsească data de 31 decembrie 2002.

(2) Certificatul de export tip U.E. va fi înregistrat la registratura Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul pentru comert exterior si promovare economică.

Art. 12. - (1) La cerere, cota alocată unui agent economic poate face obiectul mai multor certificate de export pentru livrări esalonate.

(2) Cantitatea maximă care se va aloca pe un certificat de export tip U.E. va fi de 100 tone în viu.

(3) Directia de negocieri comerciale regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe poate aproba eliberarea în acelasi timp a cel mult 3 certificate de export tip U.E. pentru acelasi partener extern, însumând maximum 250 tone în viu.

(4) La o solicitare se pot elibera certificate de export tip U.E. pentru o cantitate maximă de 300 tone în viu, indiferent de numărul partenerilor externi.

(5) Eliberarea fiecărui nou certificat de export tip U.E. va fi conditionată de prezentarea fotocopiilor lizibile de pe declaratiile vamale de export (DVE), declaratiile de încasare valutară (DIV) si de pe certificatele de export aferente transei anterioare.

(6) În cazul agentilor economici cărora li s-au alocat cantităti totale de peste 100 tone, eliberarea de noi certificate de export tip U.E. va fi posibilă cu conditia ca nivelul maxim al cantitătilor aflate în derulare să nu depăsească 300 tone în viu.

Art. 13. - (1) Agentii economici cărora li s-au alocat cantităti totale mai mari de 200 tone în viu au obligatia ca până la data de 1 septembrie 2002 să prezinte la Ministerul Afacerilor Externe dovada realizării si încasării a cel putin 75% din cota alocată.

(2) În caz contrar agentii economici mentionati la alin. (1) vor suporta, după caz, următoarele penalităti:

- pierderea diferentei dintre cantitatea ridicată efectiv si 75% din cota alocată, în situatia în care cantitatea ridicată este sub 75% din cota alocată, iar cantitatea realizată si încasată este egală cu cea ridicată;

- pierderea diferentei dintre cantitatea realizată si încasată efectiv si 75% din cota alocată, în situatia în care cantitatea realizată si încasată este mai mică de 75% din cantitatea alocată.

(3) În situatia în care agentii economici mentionati la alin. (1) au ridicat certificatele de export tip U.E. pentru o cantitate mai mare de 75% din cota alocată, dar au realizat si au încasat mai putin decât procentul respectiv, acestia au obligatia de a returna la Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru comert exterior si promovare economică certificatele de export tip U.E. eliberate (original si copia nr. 1) pentru o cantitate cel putin egală cu diferenta dintre cantitatea realizată si încasată si 75% din cota alocată. În caz contrar diferenta respectivă se va deduce automat din performantele în baza cărora se vor stabili cantitătile care vor fi alocate agentilor economici în cauză în anul 2003.

(4) Agentii economici cărora li s-au alocat cantităti totale mai mici de 200 tone în viu au obligatia ca până la data de 1 iunie 2002 să ridice de la Directia de negocieri comerciale regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe certificatele de export tip U.E. pentru întreaga cantitate alocată initial. Cantitătile rămase neridicate vor fi redistribuite agentilor economici interesati, în ordinea depunerii cererilor, cu respectarea conditiilor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 14. - (1) În cazul în care până la data de 15 mai 2002 nu vor fi depuse cereri pentru eliberarea de certificate de export tip U.E. pentru carne de ovine si caprine, din cantitatea de 1.000 tone rezervată initial pentru exportul de carne se vor disponibiliza 500 tone.

(2) Diferenta de 500 tone va fi disponibilizată la data de 15 iulie 2002, dacă după 15 mai 2002 nu va fi depusă nici o cerere pentru eliberarea certificatului de export tip U.E. pentru carne de ovine si caprine.

(3) Aceste cantităti vor fi redistribuite pentru exportul de ovine si caprine vii, în ordinea depunerii cererilor de către agentii economici interesati, cu respectarea conditiilor prevăzute în prezentul ordin. Cantitătile redistribuite în baza prezentului articol nu vor fi luate în considerare la calcularea performantelor pe anul 2002 în vederea alocării contingentului pentru anul 2003. Pentru a beneficia de realocări agentii economici solicitanti trebuie să îndeplinească conditiile prevăzute la art. 22.

Art. 15. - (1) Agentii economici beneficiari de certificate de export tip U.E. au obligatia de a derula ei însisi exportul cantitătilor care le-au fost alocate, fără a apela la serviciile altor agenti economici. Societătile comerciale beneficiare de certificate de export tip U.E., care cedează sau comercializează utilizarea acestora în favoarea altor agenti economici, nu vor mai avea acces la realocarea cantitătilor disponibilizate în cadrul contingentului tarifar pe anul 2002 si nici la contingentul tarifar pentru anul 2003.

(2) Aceeasi sanctiune se va aplica si în cazul acelor agenti economici beneficiari de cantităti alocate în conformitate cu prevederile prezentului ordin, împotriva cărora a fost pronuntată de o instantă judecătorească din România o hotărâre definitivă având ca subiect aspecte legate de derularea si încasarea exporturilor de ovine si caprine vii si de carne de ovine si caprine.

Art. 16. - Agentii economici au obligatia să comunice cantitătile realizate la Directia de negocieri comerciale regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe, în maximum 15 zile de la data exportului, dar nu mai târziu de data de 7 ianuarie 2003, anexând fotocopii lizibile de pe Declaratia vamală de export (DVE), Declaratia de încasare valutară (DIV) si certificatul de export respectiv. Se va lua în considerare data depunerii documentelor mentionate la registratura Ministerului Afacerilor Externe – Departamentul pentru comert exterior si promovare economică. Vor fi acceptate numai declaratii vamale de export si declaratii de încasare valutară emise în numele agentilor economici titulari ai certificatelor de export tip U.E.

Art. 17. - Directia de negocieri comerciale regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe va verifica concordanta datelor din Declaratia de încasare valutară si din Declaratia vamală de export cu cele înscrise în cerere, certificatul de export tip U.E. si în documentele prezentate în sprijinul obtinerii certificatului de export tip U.E. În situatia în care pretul efectiv încasat diferă sensibil de pretul declarat în cerere sau de pretul înregistrat pe piată, agentul economic în cauză va prezenta în scris, la solicitarea Directiei de negocieri comerciale regionale, ratiunile care au condus la aparitia acestei situatii. În urma examinării cazului Directia de negocieri comerciale regionale va decide asupra continuării acordării dreptului de acces la contingent pe anul în curs sau pe anul următor pentru agentul economic în cauză.

Art. 18. - Agentii economici care sunt în imposibilitate de a exporta cantitătile alocate în baza prezentului ordin au obligatia să returneze originalul si copia nr. 1 ale certificatului de export tip U.E. la Directia de negocieri comerciale regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe cel mai târziu la 5 zile după expirarea termenului de valabilitate a certificatului.

Art. 19. - Agentii economici care nu se conformează prevederilor art. 16 si 18 nu vor mai avea acces la eventualele cantităti disponibilizate în anul 2002 si nici la contingentul tarifar din anul 2003.

Art. 20. - (1) În cazul certificatelor de export tip U.E. cu termen de valabilitate până la sfârsitul anului, returnarea acestora ca urmare a imposibilitătii derulării exporturilor trebuie efectuată până cel târziu la data de 15 noiembrie 2002, pentru a se putea efectua în timp util redistribuirea cantitătii si a se evita neutilizarea contingentului. În cazul nerespectării termenului de 15 noiembrie 2002 cantitătile aferente certificatelor respective vor fi deduse automat din performantele în baza cărora se va stabili cantitatea care va fi alocată agentilor economici în cauză în anul 2003.

(2) Cantitătile aferente certificatelor de export tip U.E. eliberate după data de 15 noiembrie 2002 si nerealizate total sau partial la export vor fi deduse automat din performantele în baza cărora se va stabili cantitatea care va fi alocată agentilor economici în cauză în anul 2003.

(3) În situatia în care agentii economici cărora li s-au alocat cantităti totale mai mari de 200 tone nu au ridicat, până la data de 15 noiembrie 2002, de la Directia de negocieri comerciale regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe certificatele de export pentru întreaga cantitate alocată, cantitatea rămasă neridicată va fi redistribuită altor agenti economici interesati, în ordinea depunerii cererilor, cu respectarea conditiilor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 21. - Pentru asigurarea realizării contingentului tarifar ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine pentru export pe relatia U.E. în anul 2002, eventualele cantităti rămase nealocate sau disponibilizate vor fi redistribuite agentilor economici interesati. Cantitătile realocate vor fi afisate la registratura Ministerului Afacerilor Externe - Departamentul pentru comert exterior si promovare economică.

Art. 22. - (1) Agentii economici cu realizări în anul 2002, care solicită alocarea unor noi cantităti în cadrul redistribuirilor, trebuie să îndeplinească următoarele conditii:

- dacă li s-au alocat cantităti sub 200 tone, la prima alocare să facă dovada că au livrat cel putin 50% din cantitatea alocată, iar la următoarele alocări, că au livrat cel putin 95% din cantitatea alocată;

- dacă li s-au alocat cantităti peste 200 tone, la prima alocare să facă dovada că au livrat cel putin 35% din cantitatea alocată, iar la următoarele alocări, că au livrat cel putin 70% din cantitatea alocată.

(2) În acest scop agentii economici solicitanti vor prezenta în anexa la noua cerere documentele mentionate la art. 16 si confirmarea băncii (în original) privind încasarea în numele societătii comerciale solicitante a contavalorii mărfii exportate anterior (cu referire la Declaratia de încasare valutară respectivă).

(3) Directia de negocieri comerciale regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe nu va lua în considerare documente în copie fax sau nelizibile.

Art. 23. - Agentii economici care în termen de 15 zile de la efectuarea redistribuirii nu se prezintă la Directia de negocieri comerciale regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe pentru a ridica certificatele de export tip U.E. pierd cantitătile alocate, care se vor distribui altor agenti economici interesati, în ordinea depunerii cererilor, cu respectarea conditiilor prevăzute în prezentul ordin.

Art. 24. - La cererea scrisă si justificată a agentilor economici Directia de negocieri comerciale regionale din cadrul Ministerului Afacerilor Externe poate aproba, o singură dată, înlocuirea certificatului de export tip U.E. ca urmare a schimbării partenerului extern si/sau a tării de destinatie, în cadrul termenului de valabilitate a certificatului emis anterior si în conditiile returnării acestuia la Directia de negocieri comerciale regionale (originalul si copia nr. 1).

Art. 25. - În situatii justificate, când agentii economici cărora li s-au alocat cantităti în cursul anului 2002 nu au putut efectua exportul în termenul de valabilitate a certificatului de export tip U.E., acest termen se poate prelungi cu maximum 30 de zile prin eliberarea unui nou certificat de export tip U.E., cu conditia returnării certificatului eliberat anterior si neutilizat (originalul si copia nr. 1). Noul termen de valabilitate nu va putea depăsi data limită de 31 decembrie 2002. Solicitarea de înlocuire a certificatului de export tip U.E. va fi însotită de prezentarea de documente care să justifice motivele neefectuării exportului.

Art. 26. - Agentii economici care solicită certificate de export tip U.E. si nu realizează minimum 95% din cantitatea alocată în cursul anului 2002 nu vor mai avea acces la contingentele tarifare aferente anului 2003.

Art. 27. - În situatia aparitiei unor cazuri de fortă majoră care împiedică exportatorii să livreze la timp si în conditii normale cantitătile alocate, agentii economici vor prezenta situatia în scris la Ministerul Afacerilor Externe - Departamentul pentru comert exterior si promovare economică, care va analiza si va dispune, după caz, măsurile adecvate.

Art. 28. - Specimenele de semnătură ale persoanelor împuternicite să semneze certificatele de export tip U.E., precum si specimenele de stampilă vor fi notificate Comisiei Europene în vederea difuzării acestora la autoritătile vamale ale statelor membre ale Uniunii Europene.

Art. 29. - Exportul de ovine si caprine vii si de carne de ovine si caprine în tările membre ale Uniunii Europene în afara contingentului tarifar este posibil cu plata taxelor vamale prevăzute în Tariful vamal de import al Uniunii Europene si nu necesită certificat de export.

Art. 30. - Anexele nr. I-III fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 31. - Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Ministrul afacerilor externe,

Mircea Geoană

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 103C.

 

ANEXA Nr. I

(Negru)

FORMULAR ORIGINAL

 

ANEXA Nr. I

(Verde).

 

FORMULAR

 

ANEXA Nr. I

(Rosu).

 

FORMULAR

 

ANEXA Nr. I

(Albastru).

FORMULAR

 

ANEXA Nr. II

 

CERERE

PENTRU ELIBERARE CERTIFICAT DE EXPORT TIP U.E.

CONTINGENT TARIFAR

OVINE SI CAPRINE VII

CARNE DE OVINE SI CAPRINE.

 

1. Numele si adresa exportatorului (inclusiv telefon si fax)

Nr. înregistrare la M.A.E.:

Dacă este producător/crescător

2. Numele si adresa importatorului

3. An cotă

4. Date privind furnizorul mărfii

5. Tara de destinatie

6. Termen de livrare

7. Conditie de plată

8. Descrierea mărfii si caracteristici

9. Pozitie

10. Cantitate

11. Cantitate tarifară (tone în viu)

12. Pret/tonă (echivalent în viu carcasă)

13. Mentiuni ale Ministerului Afacerilor Externe:

(Data, semnătura autorizată, stampila)

14. Declaratie exportator:

Declar pe propria răspundere că datele mentionate în prezenta cerere sunt reale

Cantitate alocată ..................................

(Data, persoana autorizată, functie, semnătura si stampila)

 

ANEXA Nr. III

 

DECLARATIE DE CESIUNE

 

Subsemnatul ...................................................................., reprezentant legal al societătii comerciale ......................................................., cu sediul în ......................................................, codul fiscal ..................................................................., declar că cedez în favoarea societătii comerciale ................................., cu sediul în ......................................................................................, codul fiscal ..................., cantitatea care, în conformitate cu performantele din anul 2001, ar urma să fie alocată societătii noastre în cadrul contingentului tarifar de ovine si caprine vii si carne de ovine si caprine, deschis în anul 2002 la exportul în Uniunea Europeană.

 

Data ..............................

 

Director,

...................................