MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI

 

P A R T E A  I

Anul XIV - Nr. 70         LEGI, DECRETE, HOTĂRÂRI SI ALTE ACTE         Joi, 31 ianuarie 2002

 

SUMAR

 

DECRETE

 

112. - Decret pentru trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă din Ministerul Apărării Nationale

 

114. - Decret privind acreditarea unui ambasador

 

DECIZII

 

2. - Decizie privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

4. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe

 

5. - Ordonantă pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată

 

6. - Ordonantă pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

DECRETE

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

pentru trecerea în rezervă a unui contraamiral de flotilă

din Ministerul Apărării Nationale

 

În temeiul prevederilor art. 94 lit. b) si ale art. 99 din Constitutia României, precum si ale art. 43 alin. 1 lit. a) si ale art. 85 alin. 1 lit. e) din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificările si completările ulterioare, având în vedere propunerea ministrului apărării nationale,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Pe data de 28 februarie 2002 domnul contraamiral de flotilă Vasile-Valerian Gheorghe Hasovschi se trece în rezervă.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din

Constitutia României, contrasemnăm acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2002.

Nr. 112.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

 

DECRET

privind acreditarea unui ambasador

 

În temeiul prevederilor art. 91 alin. (2) si ale art. 99 din Constitutia României, având în vedere propunerea Guvernului,

 

Presedintele României d e c r e t e a z ă:

 

Articol unic. - Domnul Călin Fabian se acreditează în calitatea de ambasador extraordinar si plenipotentiar al României în Republica Ungară.

 

PRESEDINTELE ROMÂNIEI

ION ILIESCU

În temeiul art. 99 alin. (2) din Constitutia României, contrasemnăm

acest decret.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

 

Bucuresti, 28 ianuarie 2002.

Nr. 114.

 

DECIZII

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

SENATUL

 

DECIZIE

privind convocarea Senatului în sesiune ordinară

 

În temeiul art. 63 alin. (1) si (3) din Constitutia României, se convoacă Senatul în prima sesiune ordinară a anului 2002 în ziua de 4 februarie, ora 15,00.

 

PRESEDINTELE SENATULUI

NICOLAE VĂCĂROIU

 

Bucuresti, 29 ianuarie 2002.

Nr. 2.

 

ORDONANTE ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 82/1998

privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe

 

În temeiul prevederilor art. 107 alin. (1) si (3) din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.2 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 27 august 1998, aprobată cu modificări prin Legea nr. 228/1998, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:

“Art. 1. - (1) Sunt obligati să completeze si să depună declaratie de înregistrare fiscală, în vederea atribuirii codului de înregistrare fiscală si a eliberării certificatului de înregistrare fiscală, plătitorii de impozite si taxe, după cum urmează:

a) persoanele juridice;

b) asociatiile familiale si asociatiile civile fără personalitate juridică;

c) reprezentantii fiscali, desemnati potrivit legii, ai persoanelor străine care realizează pe teritoriul României operatiuni care intră în sfera de aplicare a T.V.A.;

d) alte persoane decât cele prevăzute la lit. a), b) si c), asociatii sau organizatii de orice fel care, în baza actului de constituire, desfăsoară în România activităti cu caracter economic, social, politic, sindical, cultural, civic, filantropic ori religios, precum si cele care, potrivit legii, au obligatia să facă retinerea la sursă a impozitelor si taxelor;

e) institutiile publice ai căror conducători îndeplinesc atributii de ordonator de credite, precum si unitătile din subordinea acestora care sunt finantate din venituri extrabugetare sau din subventii de la bugetul de stat si care întocmesc bilant contabil distinct;

f) persoanele juridice străine care îsi desfăsoară activitatea în România la un sediu permanent;

g) reprezentantele societătilor comerciale sau ale organizatiilor economice străine, precum si orice alte entităti care desfăsoară activităti, potrivit legii, pe teritoriul României.

(2) Pentru persoanele fizice române cu domiciliul în România codul de identificare fiscală este codul numeric personal atribuit de Ministerul de Interne.

(3) Persoanele fizice plătitoare de impozit pe venit se înregistrează ca plătitori de impozite si taxe la data depunerii declaratiei estimative, a declaratiei speciale sau a declaratiei de venit global, după caz, în functie de natura venitului obtinut.

(4) Plătitorii de impozite si taxe care obtin venituri din activităti independente, pentru care plătile anticipate se fac prin retinere la sursă de către plătitorii de venituri, au obligatia, în vederea înregistrării, să depună la organul fiscal competent declaratia de înregistrare fiscală.

(5) Persoanele fizice străine si persoanele fizice române fără domiciliu în România, care realizează venituri din România, sunt obligate să completeze si să depună declaratie de înregistrare fiscală pentru persoane străine si persoane fizice române fără domiciliu în România, personal sau prin reprezentant fiscal, în vederea atribuirii numărului de identificare fiscală si eliberării certificatului de înregistrare fiscală.

(6) Plătitorii de impozite si taxe prevăzuti la alin. (4) si (5) depun declaratia de înregistrare fiscală în termen de 15 zile de la data obtinerii primului venit.”

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Declaratiile de înregistrare fiscală se depun la directiile generale ale finantelor publice judetene si a municipiului Bucuresti sau la administratiile finantelor publice ale sectoarelor municipiului Bucuresti în termen de 15 zile de la eliberarea autorizatiei de functionare sau a actului legal de înfiintare, după caz.”

3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:

“Art. 8. - Modificările intervenite în datele declarate de către plătitorii de impozite si taxe, persoane fizice plătitoare de T.V.A. si de cele prevăzute la art. 1 alin. (1) si (5) se comunică organelor fiscale de către plătitorii de impozite si taxe prin completarea si depunerea unei declaratii de mentiuni în termen de 15 zile de la data producerii acestora, conform procedurii aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice.”

4. După articolul 8 se introduc articolele 81 , 82 , 83 si 84 cu următorul cuprins:

“Art. 81 . - (1) Plătitorii de impozite si taxe se înregistrează ca plătitori de T.V.A., după cum urmează:

a) la înfiintare, prin efectul legii, plătitorii de impozite si taxe care au în obiectul de activitate operatiuni supuse cotelor de T.V.A. prevăzute de lege si/sau scutite cu drept.de deducere si declară că obtin venituri anuale estimate din astfel de operatiuni peste plafonul de scutire stabilit de lege, prin completarea si depunerea declaratiei de înregistrare fiscală;

b) la înfiintare, prin optiune, plătitorii de impozite si taxe care realizează operatiuni scutite si care pot opta, potrivit legii, pentru calitatea de plătitor de T.V.A., prin completarea si depunerea declaratiei de înregistrare fiscală;

c) ulterior înregistrării fiscale, prin optiune, plătitorii de impozite si taxe care pot opta pentru calitatea de plătitor de T.V.A., conform legii, prin depunerea declaratiei de mentiuni;

d) ulterior înregistrării fiscale, prin efectul legii, ca urmare a depăsirii plafonului de scutire stabilit de lege, prin depunerea declaratiei de mentiuni în termen de 15 zile de la data depăsirii plafonului;

e) ulterior înregistrării fiscale, prin efectul legii, ca urmare a unor modificări legislative prin care operatiunile scutite devin scutite cu drept de deducere sau supuse cotelor de T.V.A. prevăzute de lege, prin depunerea declaratiei de mentiuni în termen de 7 zile de la data la care a intervenit modificarea, dacă declară că realizează din astfel de operatiuni venituri anuale peste plafonul de scutire stabilit de lege.

(2) Codul de înregistrare fiscală înscris în certificatul de înregistrare fiscală eliberat plătitorilor de T.V.A. este precedat de litera «R».

(3) Data emiterii certificatului de înregistrare fiscală, în situatiile prevăzute la alin. (1), constituie si data înregistrării ca plătitor de T.V.A.

(4) În situatia în care intervin modificări legislative, prin care operatiunile supuse cotelor de T.V.A., prevăzute de lege sau scutite cu drept de deducere, devin scutite fără drept de deducere, plătitorii de impozite si taxe, care pot opta, conform legii, pentru calitatea de plătitor de T.V.A., au obligatia să îsi exprime optiunea de mentinere a calitătii de plătitor de T.V.A. în termen de 7 zile de la data la care a intervenit modificarea.

(5) Plătitorii de impozite si taxe care optează pentru mentinerea calitătii de plătitor de T.V.A. în termenul stabilit la alin. (4) au dreptul să efectueze operatiuni prin aplicarea cotelor de T.V.A. prevăzute de lege de la data la care a intervenit modificarea legislativă.

(6) În momentul încetării calitătii de plătitor de T.V.A. potrivit legii, plătitorii de impozite si taxe sunt obligati să depună declaratie de mentiuni în termen de 15 zile de la data actului legal în care se consemnează situatia respectivă. Scoaterea din evidentă se va face începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaratiei de mentiuni, dacă se constată îndeplinirea conditiilor legale.

Art. 82. - (1) Plătitorii de impozite si taxe care devin plătitori de accize sau de impozit la titei si la gazele naturale din productia internă ulterior înregistrării fiscale sunt obligati să depună declaratie de mentiuni cu cel putin 15 zile înainte de începerea activitătii de productie sau de import de bunuri pentru care se datorează accize sau impozit la titei si la gazele naturale din productia internă, potrivit legii.

(2) În momentul încetării calitătii de plătitor de accize sau de impozit la titei si la gazele naturale din productia internă contribuabilul este obligat ca în termen de 15 zile să depună declaratie de mentiuni. Scoaterea din evidentă se va face începând cu data de întâi a lunii următoare depunerii declaratiei de mentiuni, dacă se constată îndeplinirea conditiilor legale.

Art. 83. - După radierea din registrul comertului ori după suspendarea, anularea sau încetarea valabilitătii actului de constituire ori a autorizatiei eliberate de organul competent, persoanele înregistrate fiscal sunt obligate ca în termen de 15 zile să depună declaratie de mentiuni si să predea organelor fiscale, în vederea anulării, certificatul de înregistrare fiscală.

Art. 84. - Plătitorii de impozite si taxe care au, potrivit legii, calitatea de comerciant se înregistrează ca plătitori de impozite si taxe potrivit procedurii speciale în materie.”

Art. II. - Persoanele fizice pentru care prin prezenta ordonantă s-a instituit obligatia completării si depunerii declaratiei de înregistrare fiscală sunt obligate să se conformeze în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante.

Art. III. - (1) Pentru activitătile privind gestionarea impozitului pe venit Ministerul Finantelor Publice, prin unitătile sale teritoriale, poate angaja personal cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în conditiile legii, cu încadrare în numărul total de posturi aprobat prin legile bugetare anuale.

(2) Personalului angajat în conditiile alin. (1) îi sunt aplicabile prevederile legale referitoare la păstrarea secretului fiscal.

(3) Fondurile necesare angajării personalului prevăzut la alin. (1) se suportă de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Finantelor Publice.

Art. IV. - În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonante Ministerul Finantelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare, aprobate prin ordin al ministrului finantelor publice, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. V. - (1) Prezenta ordonantă intră în vigoare la 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu exceptia art. III care intră în vigoare la data publicării.

(2) Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonante se abrogă prevederile art. 25 lit. A din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 17/2000 privind taxa pe valoarea adăugată, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, nr. 113 din 15 martie 2000, cu modificările ulterioare.

Art. VI. - După aprobarea prin lege a prezentei ordonante Ordonanta Guvernului nr. 82/1998 privind înregistrarea fiscală a plătitorilor de impozite si taxe, aprobată prin Legea nr. 228/1998, cu modificările si completările ulterioare, precum si cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 4.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea art. 4 din Legea nr. 50/1991

privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.13 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Articolul 4 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 13 ianuarie 1997, cu modificările si completările ulterioare, se modifică si se completează după cum urmează:

1. Litera c) va avea următorul cuprins:

“c) de primarul general al municipiului Bucuresti, cu avizul primarilor de sectoare, pentru:

1. investitiile care se amplasează pe terenuri care depăsesc limita administrativ-teritorială a unui sector si cele care se realizează în extravilan;

2. lucrări de constructii reprezentând monumente istorice; pentru această categorie de lucrări este necesar si avizul prealabil al Ministerului Culturii si Cultelor;”

2. După litera c) se introduce litera c1) cu următorul cuprins:

“c1) de primarii sectoarelor municipiului Bucuresti, pentru toate categoriile de constructii si amenajări urbanistice din cadrul sectoarelor, cu exceptia celor prevăzute la lit. a) si c);”

3. Litera d) va avea următorul cuprins:

“d) de primarii comunelor pentru locuinte individuale si anexele gospodăresti ale acestora; pentru celelalte constructii si lucrări care se execută în intravilanul localitătilor, cu exceptia celor de la lit. a), este necesar si avizul compartimentului de specialitate din cadrul aparatului propriu al consiliului judetean.”

Art. II. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de constructii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

p. Ministrul lucrărilor publice, transporturilor si locuintei,

Marius Sorin Bota,

secretar de stat

Ministrul administratiei publice,

Octav Cozmâncă

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 5.

 

GUVERNUL ROMÂNIEI

 

ORDONANTĂ

pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 63/1999

cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României

de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora

 

În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României si ale art. 1 pct. II.3 din Legea nr. 751/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,

 

Guvernul României adoptă prezenta ordonantă.

 

Art. I. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999 cu privire la gestionarea fondurilor nerambursabile alocate României de către Comunitatea Europeană, precum si a fondurilor de cofinantare aferente acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 215 din 17 mai 1999 si aprobată prin Legea nr. 22/2000, se modifică si se completează după cum urmează:

1. După litera a) a articolului 1 se introduc literele a1), a2) si a3) cu următorul cuprins:

“a1) Memorandumul de întelegere privind înfiintarea Fondului National pentru PHARE - Memorandumul de întelegere între Guvernul României si Comisia Europeană privind înfiintarea Fondului National, semnat la Bruxelles la 20 octombrie 1998 si aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.011/1999;

a2) Acordul multianual de finantare SAPARD – Acordul multianual de finantare între Guvernul României si Comisia Comunitătilor Europene, semnat la Bruxelles la 2 februarie 2001 si ratificat prin Legea nr. 16/2001;

a3) Memorandumul de întelegere privind utilizarea Fondului National pentru ISPA - Memorandumul de întelegere între Guvernul României si Comunitatea Europeană privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, semnat la Bucuresti la 20 octombrie 2000 si aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.328/2000.”

2. Literele b), c) si d) ale articolului 1 vor avea următorul cuprins:

“b) contributia financiară a Comunitătii Europene – sume care se transferă Guvernului României de către Comisia Comunitătilor Europene, cu titlu de asistentă financiară nerambursabilă acordată României de către Comunitatea Europeană, potrivit prevederilor Memorandumului de întelegere privind înfiintarea Fondului National pentru PHARE, Memorandumului de întelegere privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, Acordului multianual de finantare SAPARD si prevederilor memorandumurilor de finantare si acordurilor anuale de finantare încheiate între Comisia Comunitătii Europene si Guvernul României, în baza acordului-cadru si a Acordului multianual de finantare SAPARD;

c) contributia publică natională - fonduri publice constituite si gestionate prin: bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului si bugetele altor institutii publice cu caracter autonom;

d) structuri de implementare - agentii de implementare, precum si alte entităti cu atributii de gestionare a contributiei financiare a Comunitătii Europene, prevăzute în memorandumul de finantare, în Acordul multianual de finantare SAPARD sau în alte documente încheiate ori convenite între Comisia Comunitătii Europene si Guvernul României, în baza memorandumurilor de finantare si a Acordului multianual de finantare SAPARD.”

3. Alineatele (1) si (2) ale articolului 2 vor avea următorul cuprins:

“Art. 2. - (1) Ministerul Finantelor Publice este autorizat să gestioneze contributia financiară a Comunitătii Europene, în conditiile stabilite prin Memorandumul de întelegere privind înfiintarea Fondului National pentru PHARE, Memorandumul de întelegere privind utilizarea Fondului National pentru ISPA, Acordul multianual de finantare SAPARD si prin memorandumuri de finantare si acorduri anuale de finantare încheiate sau convenite între Comisia Comunitătii Europene si Guvernul României, în baza acordului-cadru si a Acordului mulitanual de finantare SAPARD.

(2) Ministerul Finantelor Publice asigură gestionarea contributiei financiare a Comunitătii Europene prin conturi deschise la Banca Natională a României, trezoreria statului sau, după caz, la bănci comerciale, conform prevederilor memorandumurilor de întelegere, memorandumurilor de finantare si ale Acordului multianual de finantare SAPARD.”

4. După alineatul (2) al articolului 2 se introduce alineatul (3) cu următorul cuprins:

“(3) Disponibilitătile din contributia financiară a Comunitătii Europene si sumele recuperate si datorate Comunitătii Europene, aflate în conturile deschise la institutiile specificate la art. 2 alin. (2), sunt purtătoare de dobândă; dobânda se bonifică si se utilizează conform prevederilor memorandumurilor de întelegere, memorandumurilor de finantare, ale Acordului multianual de finantare SAPARD si ale altor documente încheiate sau convenite între Comisia Europeană si Guvernul României, precum si, după caz, conform instructiunilor emise de donator.”

5. Articolul 3 va avea următorul cuprins:

“Art. 3. - Guvernul României, prin Ministerul Finantelor Publice, garantează integritatea contributiei financiare a.Comunitătii Europene si asigură respectarea utilizării acesteia conform destinatiei stabilite prin memorandumurile de finantare, memorandumurile de întelegere, Acordul multianual de finantare SAPARD, precum si prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunitătii Europene si Guvernul României.”

6. Alineatele (1), (2) si (3) ale articolului 4 vor avea următorul cuprins:

“Art. 4. - (1) Cofinantarea contributiei financiare a Comunitătii Europene se efectuează potrivit cerintelor de cofinantare prevăzute în memorandumuri de finantare, în Acordul multianual de finantare SAPARD ori în alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunitătii Europene si Guvernul României, în baza memorandumurilor de finantare si a Acordului multianual de finantare SAPARD.

(2) Contributia publică natională destinată cofinantării în bani a contributiei financiare a Comunitătii Europene se alocă, se utilizează si se derulează conform cadrului tehnic, juridic si administrativ prevăzut pentru fondurile donatorului prin acordul-cadru, Acordul multianual de finantare SAPARD si prin memorandumuri de finantare, memorandumuri de întelegere, precum si prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunitătii Europene si Guvernul României, în baza acordului-cadru si a Acordului multianual de finantare SAPARD.

(3) În baza prevederilor referitoare la contributia financiară a Comunitătii Europene, incluse în reglementările Consiliului sau ale Comisiei Comunitătii Europene, sumele din contributia publică natională destinate cofinantării în bani a contributiei financiare a Comunitătii Europene se pot cuprinde în bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale, bugetele fondurilor speciale, bugetul trezoreriei statului si în bugetele altor institutii publice cu caracter autonom.”

7. După alineatul (1) al articolului 5 se introduce alineatul (1 1 ) cu următorul cuprins:

“(11 ) În bugetul de stat, la pozitia distinctă denumită «Transferuri aferente Fondului National de Preaderare» se mai cuprind:

a) sume necesare finantării diferentelor nefavorabile de curs valutar si a costurilor bancare, neeligibile din contributia financiară a Comunitătii Europene;

b) sume necesare finantării proiectelor/programelor în cazul indisponibilitătii temporare a contributiei financiare a Comunitătii Europene;

c) sume necesare pentru achitarea la termen a debitelor către Comunitatea Europeană, ca urmare a eventualelor nereguli sau neglijente stabilite în baza prevederilor memorandumului de finantare si a Acordului multianual de finantare SAPARD.”

8. Alineatul (2) al articolului 5 va avea următorul cuprins:

“(2) Se autorizează Ministerul Finantelor Publice să repartizeze si să introducă în bugetele ordonatorilor principali de credite modificările determinate de utilizarea sumelor prevăzute la alin. (1) si (11), precum si să efectueze, după caz, plăti direct din această pozitie de cheltuieli.”

9. După alineatul (2) al articolului 5 se introduc alineatele (3), (4) si (5) cu următorul cuprins:

“(3) Sumele prevăzute la alin. (11) lit. b) se transferă structurilor de implementare, urmând să se regularizeze cu fondurile primite de la Comisia Europeană, în limita sumelor eligibile transferate.

(4) Sumele plătite necuvenit din contributie publică natională, reprezentând cofinantarea în bani a contributiei financiare a Comunitătii Europene, în scopul achitării debitelor prevăzute la alin. (11) lit. c), se recuperează conform legii si se fac venit la bugetul din care au fost acordate.

(5) În aplicarea prevederilor alin. (4) orice înscris pe baza căruia se alocă fonduri provenind din contributia financiară a Comunitătii Europene si din contributia publică natională se învesteste cu titlu executoriu.”

10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:

“Art. 6. - Disponibilitătile din contributia publică natională destinate cofinantării în bani a contributiei financiare a Comunitătii Europene, rămase la finele exercitiului bugetar în conturile structurilor de implementare, se reportează în anul următor pentru a fi folosite cu aceeasi destinatie.”

11. Articolul 7 va avea următorul cuprins:

“Art. 7. - Livrările de bunuri, prestările de servicii si executia de lucrări, efectuate în baza contractelor finantate din contributia publică natională prevăzută la art. 4 alin. (2), se supun prevederilor fiscale si vamale aplicabile contributiei financiare a Comunitătii Europene, potrivit acordului-cadru, memorandumurilor de finantare, Acordului multianual de finantare SAPARD si altor documente convenite în baza acestuia.”

12. După articolul 7 se introduce articolul 71 cu următorul cuprins:

“Art. 71. - (1) Auditul public intern si controlul financiar preventiv se organizează si se exercită la toate structurile de implementare, conform legislatiei în vigoare privind auditul public intern si controlul financiar preventiv, cu exceptia cazurilor în care prin acordul-cadru, Acordul multianual de finantare SAPARD, prin memorandumurile de finantare, memorandumurile de întelegere, precum si prin alte documente încheiate sau convenite între Comisia Comunitătii Europene si Guvernul României se prevăd măsuri specifice.

(2) În toate cazurile în care, ca urmare a unui refuz de viză de control financiar preventiv propriu, conducătorii structurilor de implementare dispun efectuarea operatiunii pe propria răspundere, persoana împuternicită cu acordarea vizei de control financiar preventiv propriu are obligatia să informeze în scris Ministerul Finantelor Publice, nerespectarea acestei obligatii constituind contraventie care se sanctionează conform prevederilor aplicabile acestui tip de contraventie, prevăzute în legislatia în vigoare privind auditul public intern si controlul financiar preventiv.

(3) Ministerul Finantelor Publice avizează normele metodologice specifice privind organizarea si exercitarea controlului financiar preventiv propriu si a auditului public intern pentru operatiunile finantate din contributia financiară a Comunitătii Europene, elaborate de structurile de implementare în aplicarea prevederilor art. 8.

(4) Ministerul Finantelor Publice evaluează la toate structurile de implementare modul de aplicare a normelor generale si specifice de organizare si exercitare a controlului financiar preventiv propriu si a auditului public intern.

(5) Ministerul Finantelor Publice efectuează inspectii la toate structurile de implementare, ca urmare a informării adresate de către persoana împuternicită cu acordarea vizei de control financiar preventiv propriu, precum si ori de câte ori există indicii ale unor abateri de la legalitate sau regularitate în efectuarea unor operatiuni.”

Art. II. - Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 63/1999, aprobată prin Legea nr. 22/2000, cu modificările si completările aduse prin prezenta ordonantă, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege de către Parlament, dându-se textelor o nouă numerotare.

 

PRIM-MINISTRU

ADRIAN NĂSTASE

Contrasemnează:

Ministrul finantelor publice,

Mihai Nicolae Tănăsescu

p. Ministrul integrării europene,

Vasile Puscas,

secretar de stat

 

Bucuresti, 24 ianuarie 2002.

Nr. 6.